of 12 /12
may112 10 1 BB บีบี "เสร็จยังบีบี แบมแบม สายแล้วนะลูก" "หนูเสร็จตั้งนานแล้ว เหลือแต่อีแบ..." "บีบี...แม่บอกแล้วไงว่าอย่าเรียกน้องแบบนั้น น่าเกลียดมาก เหมือน คนไม่มีการศึกษายังงั้นล่ะ" ฉันแอบเบ้ปากเมื่อโดนแม่ดุเรื่องนี้อีกแล้ว...มันก็ไม่ได้หยาบคายอะไร ขนาดนั้นสักหน่อยป่ะ เรียกเอามันส์ในอารมณ์เฉยๆ ทีสมัยก่อนเจ้าขุนมูลนาย เขายังใช้เรียกกันไม่ใช่เหรอ อีแย้ม อีเย็น อีบุญมี บลาๆๆ แล้วท�าไมปัจจุบันถึง กลายเป็นค�าหยาบไปได้ล่ะ ใครก�าหนดนะ ฉันเดินหลบสายตาแม่ที่ยังคงจ้องเขม็งแบบดุๆ มาตรงโซฟาแทน ทีวี ก�าลังเสนอข่าวน�้าท่วมครั้งใหญ่ของประเทศ ว่ากันว่านี่ไม่ใช่แค่อุทกภัย ธรรมดา แต่เป็น 'มหาอุทกภัย' เลยทีเดียว ท่วมจนถึงขนาดที่คนอยู ่เมืองหลวง อย่างกรุงเทพฯ แบบฉันต้องเก็บข้าวเก็บของระเห็จไปอยู่ที่อื่น เอ่อ...ที่จริงบ้าน เราไม่ได้โดนน�้าท่วมจริงจังแบบเข้าไปในบ้านนองถึงขาเตียงอะไรขนาดนั้น เพราะครอบครัวฉันอาศัยอยู่ในคอนโดฯ ชั ้นสิบสอง ต่อให้น�้ามามากแค่ไหน ยังไงก็ท่วมไม่ถึงหรอก แต่ประเด็นคือน�้าก�าลังจะท่วมโซนนี้ในอีกไม่ช้า ท�าให้ Page_ Mint.indd 10 7/5/2559 BE 13:07

1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1 BB - images-se-ed.com€¦ ·...

Page 1: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

may112

10

1BBบบ

"เสรจยงบบ แบมแบม สายแลวนะลก"

"หนเสรจตงนานแลว เหลอแตอแบ..."

"บบ...แมบอกแลวไงวาอยาเรยกนองแบบนน นาเกลยดมาก เหมอน

คนไมมการศกษายงงนละ"

ฉนแอบเบปากเมอโดนแมดเรองนอกแลว...มนกไมไดหยาบคายอะไร

ขนาดนนสกหนอยปะ เรยกเอามนสในอารมณเฉยๆ ทสมยกอนเจาขนมลนาย

เขายงใชเรยกกนไมใชเหรอ อแยม อเยน อบญม บลาๆๆ แลวท�าไมปจจบนถง

กลายเปนค�าหยาบไปไดละ ใครก�าหนดนะ

ฉนเดนหลบสายตาแมทยงคงจองเขมงแบบดๆ มาตรงโซฟาแทน ทว

ก�าลงเสนอขาวน�าทวมครงใหญของประเทศ วากนวานไมใชแคอทกภย

ธรรมดา แตเปน 'มหาอทกภย' เลยทเดยว ทวมจนถงขนาดทคนอยเมองหลวง

อยางกรงเทพฯ แบบฉนตองเกบขาวเกบของระเหจไปอยทอน เออ...ทจรงบาน

เราไมไดโดนน�าทวมจรงจงแบบเขาไปในบานนองถงขาเตยงอะไรขนาดนน

เพราะครอบครวฉนอาศยอยในคอนโดฯ ชนสบสอง ตอใหน�ามามากแคไหน

ยงไงกทวมไมถงหรอก แตประเดนคอน�าก�าลงจะทวมโซนนในอกไมชา ท�าให

Page_ Mint.indd 10 7/5/2559 BE 13:07

Page 2: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

Mint To Be เขาวากนวา... นายเกดมาเพอเปนของฉน!

11

โอกาสทจะออกไปไหนมาไหนไมไดมสง และเมอออกไปไหนไมได...กไมม

ขาวกน ไมมน�าดม ถาคดวาจะตนของเอาไว...กชาไปแลวสบกาว เพราะ

เมอวานฉนแวะซเปอรมารเกตแลวกตองตกตะลงกบความวางเปลาของ

ชนวางของ มามาสกหอ ไขสกฟอง น�าสกขวดกยงไมม! หนทางรอดของฉนด

เหมอนจะเหลอแค...กลบไปอยบานนอกทน�าทวมไมถงตามไอเดยแมเทานน

ละ

"เสรจแลวคะแม!"

"เรยบรอยใชมยแบมแบม งนกขนของลงไปทรถกนไดแลว ไปๆ เราม

เวลากนไมมากนะ อยาลมวาแมไปสงพวกเราเสรจกตองกลบมานเตรยมตว

บนไปนวซแลนดอก"

"โหย อจฉาแมจง ไดไปนวซแลนดตอนน"

"แมไปท�างาน นาอจฉาตรงไหนจะ"

"ไปนวซแลนด...ดกวาตองไปอยบานนอกกบพบบกแลวกน"

ฉนหนไปมองยยนองสาวตวดทพดพาดพงถง เหอะ! ท�าอยางกบฉน

อยากอยกบแกตายละ กลบไปบานนอกกวานาเบอแลว ตองไปตดอยกบ

เดกตงอยางแกนกไมตางอะไรกบการตดคกกบคนบา

"แลวนนแกหอบอะไรมาเยอะแยะนะ"

ฉนอดถามไมไดเมอเหนนางหวถงขนาดใหญพะรงพะรงนาร�าคาญ

แตละถงกมโปสเตอรมวนๆ ยดอยเตมไปหมด อยาบอกนะวา...

"ออ...รปโอปาอะ"

ฉนอาปากคางกอนจะมองนองสาวแทๆ ของตวเองอยางไมอยากเชอ

"โอย อบา! แกจะเอาไปท�าพระแสงอะไรฮะ ประสาทปะเนย"

"บบ อกแลวนะ! แมบอกแลวไงวาใหเลกเรยกนองไออแบบนนซะท!"

"แมกดมนด มนบาเกนไปปะ น�าทวมใหญเคาหนตายกน แทนทมนจะ

หอบขาวของส�าคญๆ ดนมาหอบรปผชายไปดวยเนยนะ"

"เอา! กนละของส�าคญของเคา"

"ส�าคญบาอะไรละ ถาน�าทวมบาน โอปาแกจะชวยไดมย"

"กชวยเปนก�าลงใจใหเคาไง เหนหนาแลวท�าใหรสกวาอยากมชวตตอ

Page_ Mint.indd 11 7/5/2559 BE 13:07

Page 3: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

may112

12

ไรเงย"

แหวะ...ฉนมองบนแถมเบปากหนกมาก เหนอยอะ...ทะเลาะกบตงชนด

น สมองมนมแตเมลดถวเขยวหรอไง อยากรวาถาน�าทวมบานจรงๆ มองหนา

โอปาจะท�าใหมนรอดตายไดมย ตอบ!

"สถานการณบานเมองเปนแบบน แกยงมกะจตกะใจมาบาผชายอก

เนอะ...นบถอจรงๆ วะแบม"

"แลวทตวเองละ..."

"ฉนท�าไม" ฉนถามสวนกลบ คอยงไงฉนกไมไดบาเทามนแนๆ

"ดส...! แตงหนาซะหนาอยางกบจะไปงานกาลาทไหน แถมยงขนกลอง

เครองส�าอางอนบกเอกเงย ถามจรงๆ น�าทวมแบบนพจะสวยไปใหใครดเหรอ"

โอโห...นแกจะเลนใชมยฮะนงแบมแบม!

ถาแมไมอย...ฉนคงโผเขาไปตบมนสกผวะแลว แตในเมอแมอย ฉนก

เลยท�าไดแคจกตามองและคาดโทษมนเอาไว แลวเหมอนมนจะรวาฉนยง

ไมกลาท�าอะไร มนกเลยลอยหนาลอยตาใส ออนมอออนเทาเปนทสด ฮยยย

ท�าไมฉนตองมนองสาวแบบนดวย ไมเขาใจเลยยย รมยวาฉนกบมนน

เปรยบเสมอนสงมชวตคนละสปชสคนละสายพนธอะไรแบบนนเลย เหมอน

หมากบแมวทเหนกนเปนไมไดตองฟดตองกดกนใหตายไปขาง ทงทเราเปน

พนองกนแทๆ พอแมเดยวกนดวยนะ แตไมไดมความเหมอนอะไรเลยสกอยาง

เดยว ตงแตหนาตาไปยนนสยใจคอ ความชอบ รสนยม สไตลการแตงตว การ

ใชชวต และบลาๆๆ เอาเปนวาทกสงนนละ แทนทพสาวนองสาวจะรกแลวก

สนทสนมกนตามประสาผหญง...แตนเปลาเลยคะ อยดวยกนเหมอนจะขาดใจ

ตาย ย�าอกครงนะคะวาอยดวยกนแลวเหมอนจะขาดใจตาย! ถาไมไดตกนน

ไมใชสองพนองบบกบแบมแบมแนนอน ไมแนวาชาตทแลวฉนกบมนอาจจะ

เปนคอาฆาตกนหรอเปลา แตเพราะความผดพลาดของสวรรคหรอไมกนรกท

สงใหฉนมาเกดใหม แลวกมมนมาเปนนองสาว

"พอๆ เลกทะเลาะกนไดมยสองคนน หนวกหจรงๆ เลย ไปกนไดแลวไป!"

แมปรามแลวกมองฉนกบนองอยางเหนอยๆ กนาเหนอยอยหรอกท

ลกสาวสองคนรกใครกนปานน (ประชด) พวกเราชวยกนขนขาวขนของขนรถ

Page_ Mint.indd 12 7/5/2559 BE 13:07

Page 4: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

Mint To Be เขาวากนวา... นายเกดมาเพอเปนของฉน!

13

เตรยมไปบานนอก โอย! เลกเรยกบานนอกไดละบบ ททเราจะไปเปนบานของ

ยายนะ แลวมนกไมไดบานนอกสกหนอย อกทงยงเปนททชวงหนงในชวตฉน

เคยอาศยอยกอนจะยายมาเรยนมหา'ลยทกรงเทพฯ เชยวนะ มนไมใช

บานนอก โอเค? ฉนไมไดไปบานนอก ฉนไปบานยาย

"ฉนจะนงดานหลง แกไปนงหนากบแม"

ฉนรบปดประตรถดานหลงเปนเชงไลแบมแบมใหไปนงกบแมท

ดานหนา นางท�าทาจะขอเปลยน แตคงรวาฉนไมมวนยอมอยแลว เลยไมเสย

เวลาอาปากขอรองใหเมอย

"จะไปแลวนะ ไมลมอะไรใชมยลก" แมถามอกครงเพอความมนใจ

"ไปกนเลย! เออ...หนเปดเพลงเกาหลไดมยอะ อตสาหเอาใสแฟลชไดรฟ

มาเลยนะเนย เลอกเพลงมนสๆ มาเพอแมโดยเฉพาะ รบรองขบรถไมงวง"

โอย...อกแลวเหรอ! เพลงเกาหลอกแลว ฉนรบคานกอนจะตองทนนง

ฟงเพลงทแปลไมออกไปอกตลอดสามสชวโมงกวาจะถงบานยาย

"โอย ไมเอา อยาเปดนะ! รองโบรองเบอะไรกไมรนะ แกฟงออกหรอไง"

"ออก"

ฉนมองแรงมาก! กลาบอกวาฟงออกเนอะ...แลวตอนดซรสแกอาน

ซบไทยท�าไมยะ

"บอกใหปด ไมอยากฟง"

"ฟงๆ ไปเหอะนา ถาตวเองไมอยากฟงกใสหฟงไปด"

"..."

โวยยย ขเกยจเถยงกบมนแลว ใสหฟงเอากไดวะ...แตเดยว! ถายอม

มนงายๆ กเซงอะด ฉนเลยเอามอผลกหวนองเวร เอย นองรกทหนงเพอความ

ส�าราญใจ พลก!

"โอยยย! แมดพบบด ตบหวหนอกแลว"

"เวอร แคผลกเบาๆ เอง"

"เบาตรงไหน!"

"พอๆ ทะเลาะกนไดตลอดเวลาจรงๆ นะสองคนน เฮอออ! มหวงยายได

ปวดหวตายแนๆ ไมรแมคดถกหรอคดผดกนแนเนยทพาเราสองคนไปหาทาน"

Page_ Mint.indd 13 7/5/2559 BE 13:07

Page 5: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

may112

14

"ไมหรอกแม ยายชอบฟงหนเถยงกบพบบ ยายบอกวาเพลนด"

"ใชเหรอ มใครชอบฟงคนทะเลาะกนดวยหรอไง"

"จรงจรง ยายชอบนะ"

แมท�าหนาประหลาดใจมาก แตทแบมแบมพดกเปนความจรงอยนดๆ

นะนะ เมอปทแลวยายแวะมาอยทคอนโดฯ กบเราตงเปนเดอน ทานกด

เพลดเพลนเวลาฉนกบแบมแบมทะเลาะกนดออก ทานบอกวาเหมอนไดด

ละครตลอดเวลา ไมตองรอใหถงหวค�า ชางสนกจง...ตอนแรกทไดยนแบบนน

ฉนกไมคดอะไรหรอก รสนยมคนแกมนยากจะหยงถงเปนปกตอยแลว แต

ไมนานหลงจากนนฉนกตระหนกไดวายายเปรยบฉนกบนองเปนเหมอนพวก

นางอจฉาเกรด C ทชอบเถยงเรองไรสาระกนแวดๆ ในละครนหวา

"น�าทวมแบบน...ไดกลบไปบานยายกดเหมอนกนนะแม แบมแบม

ไมไดไปตงนานแลว ไมรเปลยนไปแคไหน"

"เออ...นนส ไมไดกลบไปกปแลวนะลก"

"หนยายมาอยกรงเทพฯ ตอน ม.สอง ตอนน ม.หก แลว...กสปแลวคะ

แม"

"ตงสปเลยเหรอ เวลาผานไปเรวเนอะลกเนอะ แลวแบบนแบมแบมยง

จ�าเพอนสมยเรยนอยทนนไดบางหรอเปลาเนยลก"

"จ�าไดคะ มเพอนคนหนงอยใกลบานยายดวย เนย...ถาไดเจอกนกคง

ดเนอะ"

"ออ การไดเจอเพอนเกาเนยมนดมากๆ เลยละ" แมบอกพรอมกบเออม

มอไปลบหวแบมแบมอยางเอนด...

คะ! ดแลวทฉนนงอยดานหลง เลยไมตองไปปนหนาซาบซงถงมตรภาพ

และความงดงามของโลกใบนกบแม ใครอยากเจอเพอนเกาเพอนแกอะไรนน

กแลวแตเหอะ แตฉนไมเอาดวยหรอก บายยย! ส�าหรบฉนชวตในปจจบนนะ

ดทสดแลว สวนอดต...คดทไรกอยากจะเอากระสอบทรายมาคลมหวแลวเดน

ไปใหรถชนซะใหรแลวรรอด บอกตรงๆ วาไมอยากนกถงเลย มนคอจดดางพรอย

ในชวตของบบเลยละคะ

"แลวบบละลก ไดตดตอเพอนสมยมธยมบางหรอเปลา"

Page_ Mint.indd 14 7/5/2559 BE 13:07

Page 6: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

Mint To Be เขาวากนวา... นายเกดมาเพอเปนของฉน!

15

อาว ตาฉนแลวเหรอ โลกสวยกบแมยงไงดละเนย

"ออ...กยงตดตอกนอยบางคะแม..."

ฉนไมไดโกหก กยงตดตอกนอยบางเลกๆ นอยๆ แตพดตามตรงวา

ไลฟสไตลของฉนกบพวกเพอนสมยมธยมมนตางกนมาก กเลยไมคอยไดคย

กนเทาไหร...โอเค ไมโกหกแลว ฉนไมไดคยเลยตางหาก แตกยงมเฟซบกอย

นะ...ถงจะแคสองสามคน...กนบวายงตดตอปะ

"ไดกลบไปแบบนกถอโอกาสไปเจอเพอนเกาบางนะลก"

"..."

กอยางทบอก...วาไลฟสไตลตางกนเกนไป ทกไปกไมรจะคยอะไรอยด

"พบบคงไมไปคบเพอนมธยมบานนอกๆ หรอกแม แมพดเหมอนไมรจก

ลกสาวตวเองงนละ"

"น! แบมแบม อยามาสรไดมย"

"แหม...เคากพดไปตามทเหนเฉยๆ"

"แตฉนเสยหาย คนอนฟงเคาจะหาวาฉนเปนคนนสยไมด หยง เลอกคบ

คนอะไรแบบนน"

"อยยย แลวมนไมใชเหรอ"

"อาว...นแกอยากโดนฉนตบใชมยเนย"

ฉนไมวาเปลา มอถงหวนองไปแลวเรยบรอย

"อายยย แม!!"

"นๆ เดยวเถอะ! คยกนดๆ ไดมยสองคนน บบกเลกขนอง เลกใชก�าลง

ดวย เปนอนธพาลหรอไงถงเอะอะจะตจะตบคนอนเนย สวนแบมแบมกเหมอน

กน เลกเหนบพเคาไดแลว แมรทนเรานะ"

ฉนยอมลดมอลงตามค�าสงของแม สดลมหายใจเขาปอดลกๆ แลว

อธบายใหนองสาวสดทรกฟง

"ขอโทษละกนนะทพแกมนสวย รวย เลศ เรยนด ชวตด แฟนกด คน

ฟอลโลวไอจสามแสน มแตคนเขาหาตลอดเวลา...กเลยท�าใหใครตอใครเขาใจ

ผดวาฉนหยง เลอกคบแตคนรวยๆ อะไรแบบนน แตความจรงมนไมใช โอเค"

อยยย ไมคดวาจะพดจายกยอตวเองไดขนาดน ฟงดนาหมนไสปะ แต

Page_ Mint.indd 15 7/5/2559 BE 13:07

Page 7: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

may112

16

เอาเถอะ...ฉนไมไดโกหกเลยสกค�า เปนจรงตามนนทกประการ

"แหวะ! ไมอายบางเหรอ ชมตวเองซะขนาดน"

"อายท�าไม เรองจรง"

"ทารองพนหรอทาซเมนตเนย"

"อแบ..."

"บบ!"

"อย ขอโทษคะแม"

"เฮอ! จรงๆ เลย ถาสวย รวย เลศ แลวกตองพดจาใหมนเพราะๆ ดวย

สลก"

"โอย ทาจะยากแลวแม นสยสกอยเกากเงยละ ชอบเรยกใครจกๆ ดวย

ไออตลอด ท�ายงไงกคงไมหาย"

ดมน...

ฉนบอกตวเองวาอยาไปท�ามน ยงไงมนกนอง...นอง...นองสาวแทๆ ฉน

ควรตองรกมนส ใช...ใช...สดลมหายใจเขาปอดลกๆ อกครง นบหนง...สอง...

"นถาพวกฟายคลบของพบบรวาไอดอลสดชกของตวเองเคยเปนสาว

สกอยซอนมอ'ไซคหนมแวนประจ�าอ�าเภอ ขตะลอนแบรนๆๆ ทงวนทงคน สราง

ความร�าคาญใหชาวบานเคาไมเวนแตละวนมากอน...มหวงไดเงบกนเปนแถว

กากๆๆ"

สาม!! กรดดด ไมไหวแลว! ฉนโผเขาไปรดคอนองเวรอยางสดจะทน

"อแบมแบม แกตายเหอะวนน!"

"แอกกกกกก แม...ชวยดวยยย"

"บบ!! หยดนะ เลกบบคอนองไดแลว เดยวนองกตายจรงๆ หรอก"

"แม...แอก"

"บบ!!"

"ตายซะนงนองเวร!!"

"หยดดด! แมบอกใหหยด โอยยย เวรกรรมอะไรของฉนเนย!! หยด

เดยวนนะ!!"

Page_ Mint.indd 16 7/5/2559 BE 13:07

Page 8: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

Mint To Be เขาวากนวา... นายเกดมาเพอเปนของฉน!

17

อ.เมอง จ.เพชรบรณ

ในทสดเรากมาถงบานยายโดยสวสดภาพ ไมมใครตาย... (แมตองจอด

รถขางทางแลวกจบฉนแยกจากแบมแบม) แมลงโทษพวกเราดวยการหกเงน

คาขนมทใหเอาไวใชตอนอยบานยาย ส�าหรบฉนไมมปญหาหรอก...เดยว

ถายรปกบอาหารเสรมลดความอวนแลวเอาลงไอจกไดเงนใชแลว (ไดเยอะ

กวาทแมใหดวย) แตคณนองสาวสดทรก...อาจจะมปญหานดหนอย เพราะ

มนไมมรายไดพเศษอยางฉน แถมยงมแตรายจายอกตางหาก! เพราะมนเปน

ตงเดนตายไงละ ตงประเภทนพรอมจะท�าทกอยางเพอโอปา มอบกาย ถวาย

จตปจจย พดงายๆ กคอเงนนนละ นางมอบใหทกบาททกสตางค แมวามน

ไมมจะกน แตโอปาตองมคนซพพอรต มคนไปใหก�าลงใจนะ! ยงชวงไหน

โอปามาเยอะ มาถ มาหลายคน มากนทงวง ชวงนนแบมแบมนองรกกตองกน

หญาไปทงเดอน ยอมอดมอกนมอ พอเขาตาจนจรงๆ กมานงคกเขาขอเงน

พสาวอยางฉน เฮอะ! แลวดซ เคยส�านกบางมยวาฉนมบญคณกบมนแคไหน

ถงเงนทยมไปจะตองคน (แนนอนวาของฟรไมมในโลก) แตฉนกไมเคยคดดอก

กบนองกบนงนะ นารกปะละ

"ยาย!!"

"โอ มากนแลวเหรอ..."

ยายออกมาตอนรบทหนาบานดวยใบหนายมแยมแจมใส ปนทานอาย

ครบเจดสบแลวแตกยงดแขงแรงกระฉบกระเฉงมาก อนทจรงดไมเหมอนคน

อายเจดสบเลยดวยซ�า...บอกวาสกหาสบหาอะไรเงย คนกเชอนะ ฮาๆๆ

พวกเรายกมอไหวยายแลวกกอดรดฟดเหวยงกนพอประมาณกอนจะเขาไป

ดานใน ฉนมองบานไมสองชนทตวเองเคยอยเมอสปกอน มนแทบไมไดเปลยน

ไปสกเทาไหร อาจจะดเกาและโทรมลงไปบางตามกาลเวลา แตกยงเปนบาน

ทนาอย ใหความรสกรมรนและเยนใจเหมอนเดม...ใจจรงฉนไมไดตงใจจะมา

คร�าครวญถงความหลงอะไรหรอกนะ แตตอนนมองไปทางไหนกเหนภาพเกาๆ

ลอยกลบเขามาในหวอยเตมไปหมด ชวยไมไดละนะ...กฉนโตและใชชวตเดก

วยรนบาๆ บอๆ อยทนมาตงหกปนนา...นานเหมอนกนนะ กตงแต ม.หนง ถง

ม.หก เลยละ

Page_ Mint.indd 17 7/5/2559 BE 13:07

Page 9: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

may112

18

หลงจากพอเสย แมกพาฉนกบนองมาฝากตายายใหชวยเลยงอย

พกใหญๆ (พกใหญๆ ทวากคอหกปนนละ) สวนตวแมกมงหนาสกรงเทพฯ เพอ

ท�างานหาเงน โชคดทงานของแมไปไดสวย พอตงตวได...แมกมารบฉนกบนอง

กลบไปอยดวยกนทกรงเทพฯ เออ! นฉนยงไมไดพดถงตาเลยใชมย...นาเศรา

ทตองบอกวาทานจากไปเมอสองปกอน งานทแมท�ากตองไปๆ มาๆ ระหวาง

ไทยกบตางประเทศ สวนฉนกบแบมแบมกยงเรยนหนงสอกนอย พอคดวายาย

ตองอยทบานหลงใหญนคนเดยว กนขาวคนเดยว นอนคนเดยว...กรสกทง

สงสารและอดเปนหวงทานเสยไมไดจนตองแอบปาดน�าตาทเผลอไหลออกมา

อะๆ อยาเพงคดวาฉนกบแมอกตญญนะยะ แตเปนเพราะพวกเราไม

สามารถไฟตกบคนแกไดตางหากละ เดกดอยงปราบได แตผใหญดออะตอง

ท�ายงไง จบใสรถเขนแลวกลากไปอยดวยงนเหรอ ท�าแบบนนไดทไหนเลา! ถง

ฉนกบแมจะพยายามขอรองออนวอนทงตวลงคกเขากอดขายายเอาไว

พนมมอขนกราบกรานขอใหทานไปอยกบพวกเราทคอนโดฯ แตยายกไมยอม!!

ยายยนยนวายายอยทนมาทงชวต ถาจะตายกขอตายทนเทานน! ถาจะใหไป

อยคอนโดฯ กรอเอาไปตอนทเปนอฐแลวกน ฮอออ...แตเอาจรงๆ ฉนเขาใจ

ยายนะ ยงไดกลบมาทนฉนกยงเขาใจทาน คนทเคยไดอยทกวางๆ เทาเหยยบ

พน มอแตะตนไมใบหญาภายในรวบานตวเองแบบน...เรองอะไรจะใหยายไป

อยบนตกคอนกรตสงๆ นาอดอดๆ ในความคดของทานดวยละ แตเอาเถอะ!

ยงไงพวกเรากไมยอมปลอยใหยายอยคนเดยวตอไปหรอก ปหนาแมมแพลน

วาจะลาออกจากงานแลวกลบมาอยกบยายแลว คราวนฉนกบแบมแบมกจะ

ไดตกนโดยไมมใครหามสกท ไมส! พดผด...ยายกจะไดมคนคอยดแลตางหาก

"แมอยากมเวลาอยดวยนานกวานจง แตเดยวตองขบกลบกรงเทพฯ

แลวกบนตอนเทยงคนนแลว ซง...แมกควรจะตองกลบไดแลวละนะ"

แมบอกหลงพวกเรากนขาวดวยกนเสรจ ฉนมองนาฬกาแลวกเหนดวย

วาแมควรตองกลบแลว เสยดายจง...ก�าลงเมาทเรองน�าทวมอยางเมามน น

ทกคนยงไมลมใชมยคะ น�าทวมประเทศไทยจา ยายเลาวาหลานขางบานท

เรยนมหา'ลยแหงหนงในพษณโลกถงกบตองพายเรอไปสอบแลว!! อกไมนาน

น�าคงลงไปกรงเทพฯ มากกวาเดมอยางทนกวชาการคาดการณเอาไวแนๆ

Page_ Mint.indd 18 7/5/2559 BE 13:07

Page 10: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

Mint To Be เขาวากนวา... นายเกดมาเพอเปนของฉน!

19

"แมจะไปแลวนะ อยาลม...ชวยทะเลาะกนใหมนนอยๆ นะรมย อยา

ท�าใหยายร�าคาญนกละบบ แบมแบม"

"คาๆ"

ฉนรบค�าแลวกเดนไปกอดแม ยยนองตวดไมพลาดมาออเซาะแมดวย

"แม...เดนทางดๆ นะคะ แลวก...เออ...แมจะไมเปลยนใจเรองหกคา

ขนมจรงๆ เหรอ"

"ไมจะ"

"โห...แม"

สมน�าหนา ฮ! ฉนยมอยางสะใจ แตพอเหนสายตาแมทจองมา ฉนกรบ

เปลยนเปนท�าหนาเจยมเจยม ถาแมรวาฉนไมเดอดรอนเรองทถกหกคาขนม

แมอาจจะหาบทลงโทษใหมๆ มาใชแทนกได เพราะฉะนนแกลงเลนละคร

ตหนาเศราไปดกวา

"ฝากหลานดวยนะคะแม เสรจงานแลวหนจะรบกลบมา แตไมรวาพอ

ถงตอนนนแลวจะขบมาทนไดหรอเปลา น�าเรมทวมเยอะแลวดวย ไมรวาจะ

เปนยงไงตอไป"

"ไปเถอะลก ไมตองหวง ถาน�าทวมเยอะกวาเดม ขบมาไมไดกยงไมตอง

มา แมกบหลานอยกนไดอยแลว"

แมกบยายล�าลากนตออกเลกนอย อดใจตอมากเหลอแคฉน แบมแบม

แลวกยายทยนสงแมทขบรถออกไป

"เอาละ เอาของขนไปเกบทหองนอนกนกอน ยายเตรยมหองไวให

พวกเราแลว นอนดวยกนไดใชมย"

"ฮะ!!"

"ลอเลนใชมยยาย!!"

"โฮะๆ รกใครกลมเกลยวกนดเหมอนเดมเลยเนอะพนองคน"

ยายบอกพลางสายหวอยางกงข�ากงระอา พอรวาทานพดเลน ฉนกคอย

สบายใจหนอย ขนใหฉนนอนกบแบมแบมนะนะ เหอะ! ตกนบานแตกแนๆ

ฉนแบกกระเปาสมภาระเดนตามยายขนไปบนชนสองของบาน โอโห...

ทกอยางยงคงสภาพเหมอนเมอสปทแลวไมมผด ฉนไดนอนหองเดม เตยงเดม

Page_ Mint.indd 19 7/5/2559 BE 13:07

Page 11: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

may112

20

ของตวเอง...ดส ยงมขาวของของฉนวางไวอยอกหลายอยางเลย โตะ เตยง

ต เครองเขยนเกาๆ เสอผาเดมๆ พอมองแลวกรสกสงสารพวกมนขนมายงไง

ไมร มนจะคดถงเจานายอยางฉนมยนะ...สปทผานมามใครหยบพวกแกขน

มาใชบางหรอเปลา...พวกแกจะเหงามยเนย โอย! นฉนทาจะบาไปใหญแลว

พวกมนไมใชสงมชวตสกหนอย

ฉนทงตวลงนงทเตยง พอมองไปรอบๆ หอง ความทรงจ�าเกาๆ กพากน

หลงไหลเขามาในหวไมหยด ถงจะมเรองใหอายจนอยากจะกรดออกมาดงๆ

แลวกดาตวเองวาโงชะมด ท�าแบบนนลงไปไดยงไง แตในชวงทเรยกวาจด

ตกต�าทสดในชวตกยงมชวงเวลาดๆ อยในนนดวยเหมอนกน และเมอนกถง

เรองพวกนนกท�าใหฉนยมออกมาได เสยงยายปลกตอนเชา อาหารฝมอตา

งานวด งานเทศกาลประจ�าป...ไปเทยวเลนกบ...

"เปนยงไงบบ อยไดมยลก"

ฉนหยดความคดเมอเหนยายเดนเขามาในหอง ทานถามค�าถามทฟง

แลวรสกนอยใจชะมด

"โธยาย...พดอะไรแบบนน นหองหน หนเคยอยมาตงหกปนะ"

"แหม...ยายกกลววาพอเราไปเปนสาวเมองกรงแลวจะกลบมาอย

บานนอกในหองเลกๆ เกาๆ แบบนไมได"

"โห...ยายอะ! พดแบบนหนเสยใจนะ ตอใหหนจะเปลยนไปแคไหน แต

หนกยงรกบานหลงนแลวกรกยายเหมอนเดมไมเปลยนนา" วาแลวฉนกลกขน

เดนเขาไปกอดยายอยางทเคยท�าบอยๆ เมอกอน ฉนมกจะท�าแบบนเวลาออน

ขออะไรสกอยางจากทาน เชน ขอตงคเพม ขอออกไปเทยวขางนอกกบเพอน

ขอไปเจอม...พอๆ ฉนสะบดหวไลชอทไมแมแตจะอยากเอยถงทงไป

"พดใหคนแกดใจละส"

"เปลาสกหนอยยย บบรกยายทสดในโลกเลยจรงๆ นะ"

"ปากหวานจรงๆ ยายกรกเราเหมอนกน"

ฉนยมกวาง เวลากอดยายความรสกกคลายๆ กบเวลากอดแมไมมผด

เลยละ

"เออ...ยายคะ หนวาจะถามยายตงแตตอนอยขางลางแลววา มใครมา

Page_ Mint.indd 20 7/5/2559 BE 13:07

Page 12: 1 BB - images-se-ed.com€¦ · "เรียบร้อยใช่มั้ยแบมแบม งั้นก็ขนของลงไปที่รถกันได้แล้ว

Mint To Be เขาวากนวา... นายเกดมาเพอเปนของฉน!

21

ท�าสวนท�าไรแถวๆ บานเราดวยเหรอ หนเหนสวนอะไรสกอยางตรงรมถนน

กอนจะถงทางลาดเขามาในหมบานเรา สวนใครเหรอยาย"

ฉนถามอยางสงสย เพราะทกสงทกอยางรอบๆ ตวแทบจะเหมอนเมอ

สปกอน ไมวาจะเปนบานของยาย ถนนหนทาง รานคา ตกแถว บานใกล

เรอนเคยงทงหลายแหล อะไรๆ กคนหคนตาเหมอนเคย ยกเวนทตรงนนซงได

กลายเปนสวนหรอไรอะไรสกอยางไปแลว ยงจ�าไดวาเมอกอนเปนแคทรกราง

วางเปลาเฉยๆ เทานนเอง คนยงลอกนดวยวาเดนผานตอนมดๆ ตองระวง

เพราะอาจจะมโจรดกซมอยกได

"ออ...สวนของมนทนะลก"

"มนท...?"

ท�าไมฉนตองขนลกเมอไดยนชอนดวยเนย อาจจะเปนมนทอนกได ใน

เพชรบรณไมไดมมนททเปน...

"กแฟนเกาของเราไง"

"ยายยย!"

ฉนท�าเสยงเครยดดด โอยยย อยากจะบาตาย!

"เอา! กแฟนเกาของเราจรงๆ นนา"

"โธ เรองมนตงนมนาน ลมๆ ไปเหอะยาย อยาไปขดคยเลย"

"นานทไหนเลา ยายยงจ�าไดเลยวาเรานะแอบหนออกจากบานตอน

กลางคนไปซอนทายมอ'ไซคเจามนทแลวพากนแวนไปนนไปนจนมเรองมราว

อยเรอยไงละ"

กรดดด ไมจรงๆๆ นนไมใชฉน ไม! ไม! มายยย TOT ท�าไมยายตองพด

ถงมนขนมาดวย ฉนอายจนอยากจะแทรกหนาเขาไปในตเสอผาแลวนะ

นแหละเหตผลทฉนไมอยากกลบมาทนไง

"เปนไง จ�าไดหรอยง"

(ตดตามอานตอไดในฉบบเตม)

Page_ Mint.indd 21 7/5/2559 BE 13:07