01 Osnove Fizickog Vaspitanja - Uvodno Predavanje

 • View
  60

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 01 Osnove Fizickog Vaspitanja - Uvodno Predavanje

 • Predava prof. dr Nedeljko RodiPedagoki fakultet u SomboruFaculty of Education in Sombor

 • UVODNO PREDAVANJE 1INTRODUCTORY LECTURE 1

 • Cilj predmeta: Upoznati se sa optim znanjima iz oblasti fizikogvaspitanja, odnosno s optim teorijskim i prakti-nim informacijama vezanim za vaspitno-obrazovnirad u organizacijama vaspitanja i obrazovanja sciljem da uspeno koriste steena znanja na svimstepenima vaspitno-obrazovnog rada.Ishod: Posedovanje znanja koja studentima omogoujurazumevanje sloenog procesa i mesta i ulogefizikog vaspitanja u celokupnom vaspitno-obrazovnom procesu.

 • Broj sati nastave:2 asa predavanja i 2 asa vebeNain ocenjivanja: - redovnost i aktivnost na predavanjima 15- redovnost i aktivnost na vebama 5- kolokvijum 29 (posle 5, 10. i 15. predavanja)- pismeni deo ispita 20 poena- usmeni deo ispita 31 poen- maksimalan broj poena 100

 • Od 51 do 60 poena ocena 6Od 61 do 70 poena ocena 7Od 71 do 80 poena ocena 8Od 81 do 90 poena ocena 9Od 91 do 100 poena ocena 10

 • 1. Uvodno predavanje.2. Uvod u teoriju fizikog vaspitanja.3. Teorijske osnove fizikog vaspitanja.4. Fiziko vaspitanje u sistemu nauka.5. Fiziko vaspitanje kao sistem.6. Funkcije fizikog vaspitanja.7. Prirodno-naune pretpostavke FV.8. FV u filogenetskom razvoju oveka. 9. FV u savremenom drutvu.

 • 10. FV u sistemu vaspitanja.11. FV u ontogenetskom razvoju oveka.12. Osnove antropomotorike.13. Anatomsko-fizioloke osnove telesnog vebanja.14. Biomehanike osnove motorikih aktivnosti.15. Higijena u fizikom vaspitanju.16. Metodoloke osnove FV.17. Zakljuno predavanje.

 • Cilj i ishod predmeta. Broj sati nastave i nain izvoenja.

  Nain ocenjivanja i zakljuno vrednovanje.

  Struktura predmeta i predispitne obaveze. Termini provere znanja kroz tri kolokvijuma. Tematske celine predavanja. Teme u predavanjima. Osnovna i dopunska literatura.

 • Tematske celine:- Predmet teorije fizikog vaspitanja.- Znaaj i cilj teorije fizikog

  vaspitanja.- Terminoloki problemi u fizikom

  vaspitanju.- Osnovni pojmovi u fizikom

  vaspitanju.

 • Kontrolna pitanja:

  ta je teorija? Teorija i praksa? Uloga i cilj teorije? Akademski status fizikog vaspitanja? Predmet teorije fizikog vaspitanja? Aspekti teorije fizikog vaspitanja? Znaaj teorije fizikog vaspitanja kao naune discipline? Znaaj teorije fizikog vaspitanja kao nastavne discipline? Cilj teorije fizikog vaspitanja? Osnovni smisao pojma kineziologija? Osnovni smisao pojma fiziko vaspitanje? Osnovni smisao pojma fizika veba? Osnovni smisao pojma fiziko vebanje? Osnovni smisao pojma motoriko umenje i navika? Osnovni smisao pojma motorike aktivnosti? Osnovni smisao pojma motorike sposobnosti?

 • Tematske celine:

  - Pojam teorije fizikog vaspitanja.

  - Istorijske osnove teorije fizikogvaspitanja.

  - Izvori teorijskih saznanja.

  - Izvori fizikog vaspitanja.

 • Kontrolna pitanja:

  iri smisao pojma teorija fizikog vaspitanja? Ui smisao pojma teorija fizikog vaspitanja? Uloga teorije fizikog vaspitanja? Istorijske osnove teorije fizikog vaspitanja? Koncepti fizikog vaspitanja u istorijskom kontekstu? Izvori teorijskih saznanja? Izvori fizikog vaspitanja?

 • Tematske celine:

  - Veze teorije fizikog vaspitanja sadrugim naukama.

  - Odnosi teorije fizikog vaspitanjasa drugim naukama.

  - Znaaj teorije fizikog vaspitanjau drugim naukama.

 • Kontolna pitanja:

  Osnovni smisao teorija nauka? Osnovni smisao pojma nauka? Osnovni smisao pojma struka? Relacije fizikog vaspitanja i nauke? Nauni status fizikog vaspitanja? Fiziko vaspitanje i pedagogija? Fiziko vaspitanje i antropologija? Fiziko vaspitanje i logika? Fiziko vaspitanje i gnoseologija? Fiziko vaspitanje i anatomija i

  fiziologija? Fiziko vaspitanje i psihologija? Fiziko vaspitanje i sociologija? Fiziko vaspitanje i ergonomija? Bazine nauke fizikog vaspitanja? Fiziko vaspitanje i ostale nauke? Fiziko vaspitanje integralna nauka?

 • Tematske celine:

  - Relacije sistem i fiziko vaspitanje.- Ideoloke osnove razvoja i funkcioni-

  sanja fizikog vaspitanja.- Teorijsko-metodike osnove.- Programsko-normativne osnove.- Organizacione osnove razvoja i

  funkcionisanja fizikog vaspitanja.

 • Kontrolna pitanja:

  Relacije sistem i fiziko vaspitanje?

  Sistem fizikog vaspitanja?

  Fiziko vaspitanje kao sistem?

  Ideoloke osnove razvoja i funkcionisanja fizikog vaspitanja?

  Teorijsko-metodike osnove razvoja i funkcionisanja fizikog vaspitanja? Programske osnove razvoja i funkcionisanja fizikog vaspitanja?

  Normativne osnove razvoja i funkcionisanja fizikog vaspitanja?

  Organizacione osnove razvoja i funkcionisanja fizikog vaspitanja?

 • Tematske celine:

  1. Pojam i svojstva funkcija fizikog vaspitanja?

  2. Funkcije fizikog vaspitanja u 20. veku. 3. Funkcije fizikog vaspitanja u 21. veku.3. Funkcija aktivne ivotne perspektive.4. Funkcija kretne perspektive.6. Funkcija socijalne perspektive.

 • Kontrolna pitanja (1): Osnovni smisao pojma funkcija fizikog vaspitanja? Svojstva i tumaenja funkcija fizikog vaspitanja? Funkcije fizikog vaspitanja u SSSR-u u 20. veku. Funkcije fizikog vaspitanja u SAD-u u 20. veku. Funkcije fizikog vaspitanja u Srbiji u 20. veku. Funkcije fizikog vaspitanja u Evropi u 20. veku. Kognitivne funkcije fizikog vaspitanja. Afektivne funkcije fizikog vaspitanja. Psihomotorne funkcije fizikog vaspitanja. Funkcije fizikog vaspitanja u Kini u 21. veku.

 • Kontrolna pitanja (2): Savremeni trend funkcija fizi. vaspitanja u svetu. Aktivna ivotna perspektiva. Kretna perspektiva. Socijalne perspektiva. Ishod funkcije aktivne ivotne perspektive. Ishod funkcije kretne perspektive. Ishod funkcije socijalne perspektive. Zadaci funkcije aktivne ivotne perspektive. Zadaci funkcije kretne perspektive. Zadaci funkcije socijalne perspektive.

 • Tematske celine:- Fiziko vaspitanje i fiziki razvitak.- Fiziko vaspitanje i intelektualni

  razvitak.- Fiziko vaspitanje i zdravlje.- Fiziko vaspitanje i socijalizovanje

  linosti.- Fiziko vaspitanje i stvaralatvo.

 • Kontrolna pitanja:

  Dve krajnje oprene tendencije delovanja fizikog vaspitanja? Fiziko vaspitanje i fiziki razvitak? Uticaj na fiziki razvitak? Motorno-visceralni refleksi? Tonizirajue dejstvo fizikih vebi? Trofino dejstvo fizikih vebi? Motorni deficit (hipokinezija)? Usmereno delovanje na fiziki razvitak? Fiziko vaspitanje i intelektualni razvitak? Meuzavisnost fizikog i intelektualnog razvitka? Fiziko vaspitanje i zdravlje? Fiziko vaspitanje i socijalizovanje linosti? Fiziko vaspitanje i stvaralatvo?

 • Tematske celine:- Filogenetski razvoj oveka.- Fiziko vaspitanje u staro doba

  (u prvobitnoj zajednici).- Fiziko vaspitanje u starom veku

  (u robovlasnikom drutvu).

 • Kontrolna pitanja:

  ovek u filogenetskom razvoju? Fiziko vaspitanje u istorijskom razvoju? Istorijski izvori nastanka i razvoja? Karakteristike fizikog vaspitanja u staro doba (u prvobitnoj zajednici)? Karakteristike fizikog vaspitanja u starom veku (u robovlasnikom drutvu)? Fiziko vaspitanje u drevnom Egiptu? Fiziko vaspitanje u drevnoj Kini? Fiziko vaspitanje u drevnoj Indiji? Fiziko vaspitanje u antikoj Grkoj? Fiziko vaspitanje u Sparti? Fiziko vaspitanje u Atini? Fiziko vaspitanje u Rimu?

 • Tematske celine:- Fiziko vaspitanje srednjem veku

  (u feudalnom drutvu).- Fiziko vaspitanje u novom veku

  (u kapitalistikom drutvu).- Fiziko vaspitanje u XX veku

  (u socijalistikom drutvu).

 • Kontrolna pitanja:

  Karakteristike fizikog vaspitanja u srednjem veku (feudalnom drutvu)? Fiziko vaspitanje i plemstvo? Karakteristike fizikog vaspitanja u novom veku (kapitalizam)? Gimnastika kao kolski predmet? Gimnastiki sistemi? Fiziko vaspitanje u Srbiji? Fiziko vaspitanje izmeu dva svetska rata? Fiziko vaspitanje u Kraljevini Jugoslaviji? Karakteristike fizikog vaspitanja u Socijalistikoj Jugoslaviji? Fiziko vaspitanje u 20. i 21. veku? Uloga fizikog vaspitanja u filogenetskom razvoju oveka?

 • Tematske celine:- ovek u savremenom drutvu.- Osnovna podruja fizike kulture.- Osnovni pojavni oblici u istoriji

  fizikog vaspitanja.- Fiziko vaspitanje u planu i

  programu osnovne kole.

 • Kontrolna pitanja:

  Savremen nain ivota i podela rada? Tri ljudska promaaja u negativnom uticaju na njihovo zdravlje? etiri stvaralaka podruja pravca u kineziologiji? Osnovne karakteristike kinezioloke edukacije fizikog vaspitanja? Pojavni oblici fizikog vaspitanja? Povezanost pojavnih oblika fizikog vaspitanja? Osnovne karakteristike igre kao pojavnog oblika fizikog vaspitanja? Osnovne karakteristike sporta kao pojavnog oblika fizikog vaspitanja? Osnovne karakteristike gimnastike kao pojavnog oblika fizikog

  vaspitanja? Osnovni smisao pojma svrha fizikog vaspitanja? Osnovni smisao pojma cilj fizikog vaspitanja? Osnovni smisao pojma zadaci fizikog vaspitanja?

 • Tematske celine:1. Mesto i uloga fizikog vaspitanja kao

  pedagokog procesa.2. Ui i iri smisao fizikog vaspitanja.3. Fiziko vaspitanje deo vaspitanja. 4. Odnos fizikog vaspitanja i drugih vidova

  vaspitanja?5. Cilj i zadaci fizikog vaspitanja?

 • Kontrolna pitanja:

  Mesto i uloga fizikog vaspitanja? Fiziko vaspitanje kao pedagoki proces? Ui smisao fizikog vaspitanja? iri smisao fizikog vaspitanja? Matinost fizikog vaspitanja? Odnos fizikog vaspitanja i drugih vidova vaspitanja? Povezanost fizikog i intelektualnog vaspitanja? Povezanost fizikog i moralnog vaspitanja? Povezanost fizikog i estetskog vaspitanja? Povezanost fizikog i radnog vaspitanja? Povezanost fizikog i zdravstvenog vaspitanja? Cilj fizikog vaspitanja? Zadaci fizikog va