Fakultet Fizickog Vaspitanja i Sporta Srdan Vidovic i Milan Drinic Odbojka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seminar

Text of Fakultet Fizickog Vaspitanja i Sporta Srdan Vidovic i Milan Drinic Odbojka

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Fakultet fizikog vaspitanja i sporta

Nastavni predmet: ODBOJKA Smjer: Opti nastavniki Studenti: Vidovi Sran 43/12 Drini Milan 36/12

SEMINARSKI RADTIMSKA TAKTIKA U ODBOJKAKOJ IGRI

Mentor: Doc. dr Tamara Karali

Banja Luka, 2013. godine

1. UVODTermin odbojkaka taktika podrazumijeva svrsis hodno primjenjivanje svih sredstava, mjera i postupaka u sferi odbojkake prirode, prakse, teorije i subjekta, sa ciljem da se postigne sportsko dijelo (rezultat pobijeda na utakmici). Svaki tim ima svoju taktiku pobjednik pobjedniku, pobjeeni gubitniku. Svrha taktike je da omogui timu i odbojkau da pokae svoje superiorne karakteristike u odnosu na protivnika i onemoguci protivnika da nametne svoje superiorne karakteristike. Taktiki sistem voenja sportske borbe odrava osnovnu ideju, kako da tim postigne pobjedu na utakmici ili na turniru. Sistem obuhvata postupke, mjere, naine i organizaciju jednog tima na utakmici u fazi odbrane, napada i kontre. Sistem je promjenjivi dio taktike i zavisi od mnogo faktora, a osnovi elementi su: -sastav tima (Formacija), -podijela odbojkaa na prvu postavu i zamjene, -raspored odbojkaa u pojedinim taktikim situacijama, -kretanje odbojkaa u kompleksu 1 i 2, -taktika kombinacija, -invidualna taktika i -taktiki plan

Slika 1.

2. Sastav timaSastav tima treba da obezbjedi sve specijaliste za savremenu odbojkaku taktiku: dizae, primae, srednje blokere, korektore, i libera.

Slika 2.

2.1 Prva postava i rezervePrva postava se sastavlja od najboljih odbojkaa i uobiajeno je da oni poinju i zavravaju utakmicu. Osnovna karatkeristika savremenih postava odraava kompoziciju tima primjenom sistema 5:1 (pet napadaa i jedan diza). U nekim vrhunskim reprezentacijama (enska reprezentacija Kube) primjenjuje se sistem 4:2 (u postavi 2 dizaa). Postoje i postave 3:3 (3 dizaa u postavi), ali se takve postave koriste za mlae kategorije. Rezervni odbojkai su znaajni element tima, a uobiajeno je da se rezerve dijele na: alternacije, taktike zamene i zamenu liberom. Postave se sastavljaju po principu dijagonale, i postoje 3 osnovne dijagonale: primaka, blokerska i korektorsko-dizaka.

2.2Raspored odbojkaaPravila o odbojkaima prednje linije i utvrenog redoslijeda za pozicije prilikom serviranja, obavezuju trenere i odbojkae da na poetku seta, utakmice i borbe za svaki poen zauzmu pravilan raspored u poziciji. Uobiajeno je da se u napadu smeiranem organizuju najmanje tri linije: Smeer (smeeri) Zatitnici smeera i Zatitnici terena. U odbrani od napada i kontre klasino postavljena odbrana podrazumijeva takoe raspored u tri linije: Prva linija - blokeri Druga linija zatitnici blokera i Trea linija odbrana terena ispred osnovne linije

2.2 Kretanje posle servisa Pomijeranje u novu poziciju moe da ima dva cilja: -realno kretanje za dijelovanje na loptu -kretanje finta (odvlaenje panje od prave akcije). Tajming kretanja prilagoavanje brizine kretanja i pravovremenost u zauzimanju nove pozicije su bitna karakteristika kretanja. Svaki uesnik u taktikoj kombinaciji kree se po utvrenom redoslijedu.

2.3Taktika kombinacijaTaktika kombinacija je osnovni element sistema u napadu ili odbrani. Cilj taktike kombinacije je da se nadigra protivnik i osvoji poen. Taktika kombinacija sadri: Najvie tri dodira, tj uestvuju najvie tri odbojkaa, a najmanje dva, Izvodi se na odreenom dijelu terena, raunajui i dio mree ema i raspored pravaca i smjerova kretanja odbojkaa je stalan a tempo i snaga su promjenjivi elementi kombinacije Svakoj kombinaciji prethodi odreena varka i iznenaenje za protivnika Tajming pravovremenost je bitna karakteristika kombinacije.

2.4Individualna taktikaZnaajan element sistema je idividualna taktika. Ona je specifian sklop tehnike,antrpomotorikih sposobnosti, uma, psihe i naina ponaanja. Kreativnost je osnovna karakteristika individualne taktike.

2.5Taktiki planSastavljanje taktikog plana je krunski elemnt taktikog sistema tima za jednu utakmicu. Poto protivnici nikad nisu isti i taktiki plan za svaku utakmicu nije isti. Za svaku novu utakmicu utvruje se plan postupanja u odbrani ili napadu. Na osnovu podataka dobijenih analizom prednosti i nedstataka protivnika i sopstvenog tima, odabiruju se mogue kombinacije u napadu, odbrani i kontri. U izradi plana uestvuju trener, tim strunjaka i odbojkai ali presudnu rije ima trener. Kvalitetni timovi uvijek imaju rezervnu varijantu plana. Plan predstavlja ,,tajnu za protivnika i velika je prednost, ako tim uspije da proita plan protivnika.

Slika 3.

3. GRUPNA TAKTIKA U NAPADUGrupna taktika u k1 ukazuje na akciju odbojkaa koji ine grupu od najmanje 2, a najvie 5 odbojkaa. Grupe se mogu formirati primjenom nekoliko kriterijuma: Kriterijum dijelovanja na loptu u kombinaciji Kriterijum linija Kriterijum uloga Kriterijum tehnika bez lopte

3.1Timska taktika u napaduTimska taktika predstavlja konkretizaciju, spajanja idividualne i grupne taktike. Timska taktika u k1 bazira se na primjeni tehnikih sistema: Sistem sa dizaem iz prednje linije Sistem sa dizaem iz zadnje linije Sistemi sa jednostavnim kombinacijama za smeiranje i Sistemi sa sloenim kombinacijama za smeiranje

3.2Sistem sa dizaem iz prednje linijeSistem sa dizaem iz prednje linije dijeli se u nekoliko faza: prijema, dizanja u kombinaciji smeiranja i zatite smeera. Osnovna karakteristika sistema je da se diza za vrijeme prijema nalazi u jednoj od pozicija uz mrei (IV, III, II).

3.3Sistem sa dizaem iz druge linijeSistem sa dizaem iz druge linije dijeli se u nekoliko faza: faza prijema, faza ulaza u prednju liniju, dizanje, smeiranje i zatita smeera. Osnovna karakteristika sistema je da se diza za vrijeme prijema nalazi u jednoj od pozicija odbrane (I, V ili VI) i posle izvedenog servisa ulazi u poziciju za dizanje.

3.4Jednostavna kombinacija ili napad visokom loptom iz pozicije IVDiza die u poziciju IV visoku ili brzu loptu. Druge osnovne karateristike su: Nije neophodno fintiranje oekuje se iznenadno dizanje Diza iz pozicije III die visoku loptu jednom od smeera na mrei Smeeri polaze iz svojih pozicija. Smeera tite diza i libero.

3.5PenalDiza die nisku i brzu loptu u poziciju III. Druge osnovne karakteristike su: Prijem je idealan, a diza je u poziciji za dizanje, krajnji smeeri napadaju iz pozicija IV i II. Smeira smeer I tempa u poziciji III ispred dizaa (1m) dok je lopta u uzlaznoj putanji ili se zaustavila u uzlaznoj putanji, Smeera titi libero ( ili diza)

3.6AlmaAlma je kombinacija u kojoj diza die loptu iz skoka paralelno sa gornjom ivicom mree,a smeer smeira na udaljenosti od 2-3 metra od dizaa. Osnovni uslovi za uspjenost kombinacije su da: Bloker skae da blokira dizaa, ne sastavljeni blok protivnikog PC i PL, Smeer se zalijee koso prema mrei, skae na 1.5m od dizaa Diza die iz skoka, trajektorija lopte je paralelna sa gornjom ivicom mree, Smeera titi diza i jo jedan odbojka odbrane.

3.7VisokaVisoka je jednostavna kombinacija u kojoj diza die visoku loptu u poziciju IV. Osnovne karakteristike su: prijem rasejan`` dizanje je korektivno`` smeer smeira preko ili pored bloka,a smeera titi diza i dva odbrambena odbojkaa.

3.8PoluvisokaPoluvisoka je jednostavna kombinacija u kojoj diza die poluvisoku loptu u poziciju IV. Karakteristike su : da je dizanje iznenadjenje za protivniki blok, da je lopta visine do 1.5m , da smeera tite diza i dva odbrambena odbojkaa. 3.9 Sloene kombinacije za napad u K1 Sloene taktke kombinacije sadre najmanje dvije jednostavne kombinacije. Za njihovu efikasnost neophodno je da protivniki blokeri i odbrana postavne odbranu za prvu kombinaciju, da smeer u drugoj kombinaciji bude blokiran od jednog blokera. Smeer prvog tempa ima kljunu ulogu jer on mora da svojom akcijom privue u blok najmanje ``srednjaka`` prije nego to je diza promjenio pravac leta u dizanju. Za I tempo mogu da skoe i prije ostala dva smeera.

Slika 4.

4 MaksSmeeri PD i PL napadaju u svojim pozicijama, PC protivnika skae za I tempo PC, individualni blok. Dizanje: iz pozicije, dizinja sa trajektorijom, koja najviu taku ulazne putanje dostie u poziciji PL smeera. Zatita i diza

4.1 Penal izaPretpostavka: Smeeri PD i PL naadaju u svojim pozicijama, PC protivnika skae da blokira dizaa. Smeer I tempa ``povue`` penal iza. Dizanje: nisko dizanje na udaljenosti od 1 metra iza dizaa. Smeira PD, a titi ga ZD.

4.2 Morita ``lift``

Pretpostavka: Smeeri PD i PL napadaju u svojima pozicijama, PC protivnika blokira prvi tempo, a smeer I tempa naini zadrku u odrazu. Dizanje je poluvisoko. Smeiranje preko blokera koji doskae. Smeiranje titi diza.

4.3 Krst dupli penal ispred (skraeno ,,dupli ispred)Prepostavka: PC protivnika blokira penal. Uslovi: PC smeira I tempo, PD sa svoje pozicije zaletom dolazi iza smeera I tempa i poluvisoko dignutu loptu smeira preko ili pored protivnikog PC koji je u doskoku. Zatita: diza ili PL ili ZL.

4.4 Obrnuti krstPretpostavka: PC protivnika skoi da blokira I tempo PD. Dizanje: diza die poluvisoko iza sebe. Smeiranje: PC ukrta svoj zalet sa PD i smeira posle odraza koji moe da bude iza PD ili levo od njega/nje. Zatitu smeera preuzima ZD.

4.5 Smeiranje iz druge linije (smeiranje korektora)Uslov: I tempo ine najmanje PC i PD. Dizanje: diza die preko glave ZD koji smeira preko pozicije I. Zatitu obrazuje diza. Posebna varijanta ovog smeiranja naziva se pajp. Smeer napada iz pozicije VI pri emu moe da smeira snano ili da plasira. Pajp najee smeira jedan od primaa servisa.

4.6 KoreaPretpostavka: PD skae za smeiranje penala iza i privlai PC protivnika da skoi za blok. Dizanje: diza die poluvisoku loptu iza sebe u prostor PD smeera. Smeira PC iza dizaa i PC.

4.7 RusPretpostavka: PC skae za almu i izazove skok protivnikog blokera. Dizanje: diza die u prostor izmeu PC i sebe. Smeira PL, koji skae za smeiranje poluvisoke lopte ili pe