of 14/14
europass Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume I Prenume Adresa(e) Telefon(oane) Fax(uri) E·mail (uri ) Nationalitate( ·ta!i) Data Sex Locul de munca vizat Experien,a profesionala ANCA DRAGHICI Universitatea Politehnica Facultatea de Management in Productie Transporturi Str. Remus nr. 14, 300191 judo Romania +40· (0)256·403610; +40·(0)744·178210 +40·(0)256-403610 anca . drag[email protected]; [email protected] romana 02.11.1965 Romania) fem inin Membru in comisia de concurs: director CSUD, Universitatea din Oradea Perioada 01 .03.2004· prezen! Func!ia I postul ocupat Conferenliar, Profesor universitar (din 2008) (posturi ocupate prin concurs) Din 2010 conducator de doctorat in domeniullnginerie Management Acti vita!i responsabilita!i principale Numele adresa angajatorului Tipul activita!ii sau sectorul de activitate Perioada F unc!ia sau postul ocupat Activita!i responsabilita!i principale Numele adresa angajatorului Tipul activitalii sau sectorul de activitate Activita!i de training ( predare cursuri, laboratoare , seminarii si proiecte specifice la disciplinele : Managementul Resurselor Umane , Ergonomie, Microeconomics - pentru li cen!a ; Managementul Ingi neria Managementullnvesti!iilor - pentru master); indrumator de proiecte de licen!a diserta!ie ; conducator de doctorat (9 teze suslinute, 8 drd. in stagiu); activita!i de cercetare prin proiecte/ granturi (membru in echipe de proiect director/responsabil partener) nalionale interna!ionale Universitatea Politehnica din ( www.upl.ro). Facultatea de Management in Produc !ie Transporturi ( www.mpt.upl.ro),str. Remus 14, 300191 Romania Educa!ie cercetare 01.02.1991·28.02.2004 Conferen!iar , lucr ., asistent (posturi ocupate prin concurs) Activita!i de training (predare cursuri , laboratoare, seminarii proiecte specifice la disciplinele: Managementul Resurselor Umane , Ergonomie (in limba RO ENGL), Ingineria Sistemelor de Produc!ie , Marketing Industrial - pentru li cen!a ; Managementul proiectelor de afaceri - pentru master) ; indrumator de proiecte de licen!a diserta!ie; activita!i de cercetare prin proiecte/ granturi (me mbru in echipa de proiect) Uni v ersitatea Transilvania din ( www.uni tbv.ro). b·dul Eroilor 29 , Educa!ie cercetare

europass - upt.ro1).pdf · specializare pentru training in intreprinderea simulata Ooc de intreprindere), Ferrara, 6 -16 aprilie 1999 Romania -Certificat de absolvire a programului

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of europass - upt.ro1).pdf · specializare pentru training in intreprinderea simulata Ooc de...

 • ~ europass Curriculum Vitae Europass

  Informatii personale

  Nume I Prenume

  Adresa(e)

  Telefon(oane) Fax(uri) E·mail (uri)

  Nationalitate( ·ta!i)

  Data na~terii

  Sex

  Locul de munca vizat

  Experien,a profesionala

  ANCA DRAGHICI

  Universitatea Politehnica Timi~oara, Facultatea de Management in Productie ~i Transporturi

  Str. Remus nr. 14, 300191 Timi~oara , judo Timi~ , Romania

  +40·(0)256·403610; +40·(0)744·178210 +40·(0)256-403610 [email protected]; [email protected]

  romana

  02.11.1965 (Bra~ov , Romania)

  feminin

  Membru in comisia de concurs: director CSUD, Universitatea din Oradea

  Perioada 01 .03.2004· prezen!

  Func!ia I postul ocupat Conferenliar, Profesor universitar (din 2008) (posturi ocupate prin concurs)

  Din 2010 conducator de doctorat in domeniullnginerie ~i Management

  Activita!i ~i responsabilita!i principale

  Numele ~i adresa angajatorului

  Tipul activita!ii sau sectorul de activitate

  Perioada

  F unc!ia sau postul ocupat

  Activita!i ~i responsabilita!i principale

  Numele ~i adresa angajatorului

  Tipul activitalii sau sectorul de activitate

  Activita!i de training (predare cursuri, laboratoare, seminarii si proiecte specifice la disciplinele: Managementul Resurselor Umane, Ergonomie, Microeconomics - pentru licen!a; Managementul cunoa~terii, Ingineria ~i Managementullnvesti!iilor - pentru master); indrumator de proiecte de licen!a ~i diserta!ie; conducator ~tiinlific de doctorat (9 teze suslinute, 8 drd. in stagiu); activita!i de cercetare prin proiecte/granturi (membru in echipe de proiect ~i director/responsabil partener) nalionale ~i interna!ionale

  Universitatea Politehnica din Timi~oara (www.upl.ro). Facultatea de Management in Produc!ie ~i Transporturi (www.mpt.upl.ro),str. Remus 14, 300191 Timi~oara, Romania

  Educa!ie ~i cercetare

  01.02.1991·28.02.2004

  Conferen!iar, ~ef lucr., asistent (posturi ocupate prin concurs)

  Activita!i de training (predare cursuri , laboratoare, seminarii ~i proiecte specifice la disciplinele: Managementul Resurselor Umane, Ergonomie (in limba RO ~i ENGL), Ingineria Sistemelor de Produc!ie, Marketing Industrial - pentru licen!a; Managementul proiectelor de afaceri - pentru master); indrumator de proiecte de licen!a ~i diserta!ie; activita!i de cercetare prin proiecte/granturi (membru in echipa de proiect)

  Universitatea Transilvania din Bra~ov (www.unitbv.ro). b·dul Eroilor 29, Bra~ov

  Educa!ie ~i cercetare

 • Perioada

  Funclia sau postul ocupat

  Activitali ~i responsabilita!i principale

  Numele ~i adresa angajatorului

  Tipul activita!ii sau sectorul de activitate

  Perioada

  Funclia sau postul ocupat

  Activitali ~i responsabilitali principale

  Numele ~i adresa angajatorului

  Tipul activitalii sau sectorul de activitate

  Educa,i. ~i formar.

  Perioada

  Calificarea I diploma ob!inuta

  Numele ~i tipul institu!iei de inva!amant I furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea national a sau intema!ionala

  01.02.1990-31.01.1991

  Inginer proiectant

  Am realizat activitali in cadrul unor proiecte tehnice complexe pentru conceplia/proiectarea de ma~iniunelte si agregate (membru in echipe de cercetare si proiectare).

  S.C. ROMAN SA Bra~ov, str. Poienelor 2, Bra~ov, Romania

  Activita!i de conceplie ~i dezvoltare de produse ~i tehnologie pentru industria de automotive

  15.10.1989-31.01.1990

  Inginer proiectant

  Am realizat activitali de concep!ie/proiectare a unor aspecte privind organizarea unor subsisteme de produclie (proiectare, organizare, amenajare si implementare a soluliilor).

  S.C. MECOD SA Codlea, str. Uzinei nr. 1, Codlea, judo Bra~ov, Romania

  Activitali de cercetare-dezvoltare pentru industria de automotive

  Oct. 1994 -Iun. 2001

  Doctor in domeniul fundamental ~tiin!e inginere~ti , domeniul inginerie industrial a (tillul tezei de doctoral: Cereetar; privind re/alia om-ma~jf}a in perspectiva optimizarii ergonomice a ma~jni/or-uneJte , conducator ~tiintific: Prof univ. de. ing. Ion TUREAC)

  Universitatea Transilvania din Bra~ov

  PhD. / ISCED 8

  Perioada Oct. 1998 -Iun. 2001

  Calificarea I diploma Economist - colegiu (specializare Managementul firmei) ob!inuta

  Numele ~i tipul Universitatea Babe~ - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Business institutiei de invatamant I furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea Bsc. (Bachelor) I ISCED 5 nalionala sau intemalionalii

  Perioada Sep. 1984 -Iun. 1989

  Calificarea I diploma Inginer, specializarea Ma~ini-Unelte ob!inuta

  Numele ~i tipul Universitatea Transilvania din Bra~ov, Facultalea de Inginerie Tehnologicii instituliei de inva!amiint I furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea M.Sc. (Master of science) I ISCED 7 nalionala sau intemationala

  2

 • Perioada Sept. 1980 - iun.1984

  Calificarea I diploma ob!inuta

  Numele ~i tipul Liceul Andrei $aguna Bra~ov institu!iei de inva!amant I furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea Sec!ia matematica-fizica , profil mecanic na!ionala sau interna!ionalii

  Aptitudini ~i competenle personale

  Limba(i) materna(e) Romana

  Limba(i) straina(e) cunoscuta( e)

  Autoevaluare Nivel european ('J

  Engleza

  Franceza

  Inlelegere

  Ascultare Citire

  Cl C2

  82 82

  Vorbi e Scriere

  Conversatie Discurs oral Exprimare sensa Cl Cl Cl

  82 82 82

  (*)Common European Framework of Reference for Languages Nivelul Cadrului European Comun de Referinfa Pentru Limb; Straine; A - nivel de baza, B - utilizator independent, C - ulilizator experimental

  Competen!e ~i abilitiiti sociale

  Detin excelente abilitiiti de comunicare, munca in echipa, inter-relationare ~i de muncii in conditii de stres Experientii pozitivii in proiecte interculturale la nivel european ~i national

  Competenje ~ i aptitudini organizatorice

  Am competen!e ~i aptitudini de organizare eficienta a activitii!ilor, dobandite prin implicarea activii ~i asiduii in proiecte (alocarea d,t sarcini, planificarea in timp ~i spa!iu a activitii!ilor); capacitate de motivare ~i antrenare a oamenilor; abifiia\i de procesare a informa!iilor de feed-back in echipele de rnuncii

  Utilizez in mod curent calcul~ul - competen!e digitale excelente (Word, Excel, InterneVe-mail, Outlook, Access, Power POint, Googledocs, MindManager, iGrafx etc.)

  Competente ~i aptitudini de utilizare a

  calculatorului

  Informalii suplimentare

  Membru al unor. EMIRAcle - Asocia!ia Europeanii de Cercetare in Fabrica!ie ~i Inovare www.emiracle.eu ; asocia!ii profesionale. ECQA - Asocia~a Europeana de Certificare si Calificare www.ecga.org; Ambasador ECQA pentru

  Romania • SAMRO - Societatea Academica de Management din Romania www.samro.ro • Evaluator CNCSIS din anu12004, evaluator ARACIS in 2006-2010 • Membru al CNATDCU, Comisia Inginerie Industria Iii ~i Management, din 2012 • Membru in Consiliul Facuitiitii de Management in Produc!ie ~i Transporturi , UPT din 2016 • Membru al CSUD, la IOSUD-UPT din 2017

  Specializiiri ~ i calificiiri Anglia - Studing tour by TDA Consulting Ldt. London, iulie 1996, specializare pe probleme de managementul firmelor, managementul resurselor umane, reclamii-publicitate

  italia - Attestato di Participazione, Programma Simulimpresa, Centrale Nazionale di Simulazione, specializare pentru training in intreprinderea simulata Ooc de intreprindere), Ferrara, 6 -16 aprilie 1999

  Romania - Certificat de absolvire a programului Managementul activitii!ilor din turism in meseria ~ef ccmplex hotelier ~i ~ef agen!ie de turism, sept. 1999 - mart. 2000, Autoritatea Na!ionalii pentru Turism, Centrul Zonal de Educa!ie Permanenta in Turism - Litoral, Constanta

  Premii • Sunt de~niitoarea Premiului FIMAN (Funda!ia Intema~onala de Management) la Simpozionul Na!ional de Management, Bucure~ti pentru cea mai buna lucrare de management la Sec!iunea speciali~ti, iunie 1996;

  • Sunt de!inatoarea Premiului special CIMP (Centrul de Implementare a Managementului Performant) pentru cea mai buna lucrare de management, Bucure~ti iunie 1996

  3

 • Trainer international 2009-2010 iDesigner - Certified Integrated Designer -ECQA trainer certificate 2010-2011 ResEUr - Certified EU Research Entrepreneur - ECQA trainer certificate 2010-2012 CertiBPM - Certified Business Process Manager - ECQA trainer certificate 2013-2015 LeadSUS - Certified Manager in Sustainability - ECQA trainer certificate

  Proiecte internationale 1. Virtual Research Lab for Knowledge Community in Production VRL-KCiP Network of Excellence, FP6 2002-IST-NMP-1, Contract nr. 507487, 2006-2009, member of the UPT team

  Proiecte de cercetare nation ale

  Publica!ii

  Referent, reviewer, membru in comitete

  editoriale

  2. Certified Integrated Design Engineer - iDesigner, Leonardo da Vinci - Multilateral project, Transfer d'lnnovation Contract nr. FRJ08ILLP-LdVIT011117025. 2008-2010, member of the UPT team

  3. ResEUr - Certified EU Researcher-Entrepreneur. Leonardo da Vinci - Multilateral project, Development of Innovation Contract nr. 503021-LLP-1-2009-1-BE-LEONARDO-LMP. 2009-2011, project manager

  4. dEUcert - Disseminalion of European certification schema ECQA. Leonardo da Vinci - KA4 Dissemination and Exploitation of Results, Contract nr. 505101-LLP-1-2009-1-AT-KA4-KA4MP, 2009-2011 . project manager

  5. CertiBPM - Certified Business Process Manager, Contract nr. LLP-LdVIT01110IROI010, 2011 -2013, project coordinator

  6. LeadSUS - Leadership in Sustainability - Sustainable Manager. Contract nr. LLP - LdV I TOi l 2013 I RO I 022, 2013-2015, project manager

  2 proiecte in calitate de director (CNCSIS tip A ~i PNllldei) ~i 2 proiecte in calitate de responsabil partener (PNII Parteneriate); Membru. cercetator in cadrul a 4 proiecte nationale (CEEX ~i PNII)

  Peste 70 de articolellucrari ~tiintifice publicate in journale ~i proceedings indexate in baza de date lSI Thomson; 7 ca~i publicate la edituri nationale ~ i 17 capitole de carte publicate in edituri din strainatate (SUA, Polonia, Slovenia)

  The 7th International Conference on Educalion and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2009 in the context of The 3rd International Multi-Conference on Society. Cybernetics and Informatics: IMSC12009, July 10th -13th, 2009 - Orlando, Florida, USA, orgall!zed by International Institute of Informatics and Systemics (illS); Inter-American Org~ation for Higher Education (IOHE) The ~h International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2010 in the context of The 4th International Mulli-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSC12010, June 29th - July 2nd, 2010 - Orlando, Florida, USA, organized by International Institute of Informatics and Systemics (illS); Inter-American Organization for Higher Education (IOHE) Management of Technological Change, MTC 2009. 2011 (Member of the Scientific Committee) Quality Management in Higher Education (QMHE 2010, 2012) (Member of the Scientific Committee) Conference on Enterprise Information Systems CENTERIS 2009 - 2015 (Member of the Scientific Committee) Conference on Virtual Networks and Organizations ViNOrg 2011 (Member of the Scientific Committee) Management. Knowledge and Learning International Conference MakeLearn 2011 - 2015 (Member of the Scientific Committee) International Conference On Manufacturing Science And Education MSE 2011 , 2013. 2015 (Member of the Scientific Committee) International Conference of Management and Industria l Engineering ICMIE 2013 (Member of the Scientific Committee) European System, Software & Service Process Improvement & Innovation EuroSP12012, 2013, 2014 (Member of the Scientific Committee) RMEE 2014, Cluj-Napoca (Member of the Scientific Committee) Modern Information technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises MITIP 2012 (Member of the Scientific Committee) International Symposium on Management, SIM 2013. 2015 (Member of the Scientific Committee) International Conference on Education and New Developments END 2014, 2015 (Member of the Scientific Committee)

  4

 • Reviewer, membru al comitetelor editoriale

  ~tiin\ifice la reviste/journals

  Arii de interes in cercetare

  Timi~oara , 2001.2017

  Journal of Information Technology for Development -Information Technology Success Factors and Models in Developing Emerging Economies (Special Issue / Editorial Board htlp :lIwww2. n ewpa Itz .ed u/- rozto ckn/i td 20 1 0 . h tm)

  Information and Communication Technologies for the Advanced Enterprise (Associate Editor, http://www.icI4ae.orgO

  TEKHNE - Review of Applied Management Studies (Scientific Commitlee, htlp:llwww.journals.elsevier.com/tekhne-review-of-applied-managemenl-studies/editorial-boardO

  International Journal of Web Portals (IJWP) (International Editorial Review Board, http://www.igi-global.com/journal/international-journal-web-portals-ijwp/1113)

  International Journal of Information Systems and Project Management (International Editorial Review Board, htlp :lIwww.scie ncesphere. org/ij ispm/index. ph p ?p= 2004)

  International Journal of Management, Knowledge and Learning (Editorial Board Member, hltp:llwww.loknowpress.neVISSN/2232-5697-board.pdO

  Scientific Bulletin of Politehnica University of Timi~oara - Engineering & Management Series (Editor, din 2015)

  Ocazional reviewer la: International Journal of Production Research ~i CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology

  Ergonomie - concep\ia produselor, proceselor ~i sistemelor Dinamica organiza\iilor in societatea bazata pe cunoa~tere ~i inovare (Managementul cunoa~terii/cuno~tin\elor , modele organizationale, dezvoltare organiza\ionala, managementul proceselor de afaceri; agilitatea organiza\iilor; dezvoltare sustenabila) Managementul resurselor umane ~ i dezvoltarea resurselor umane (inclusiv problem ale organiza\ii/re\ele virtuale; aspect trans-culturale) Evaluarea capitalului intelectual ~ i dezvoltarea capitalului uman Procese de inva\are in organiza\i i (training, ca lificare, aspecte legate de certificare; dezvoltarea unor programe de formare/training; identificarea nevoilor de formare)

  Prof. univ dr. ing. Anca DRAGHICI

  5

 • 11/1/2016 Web of Science [v.S.22.1] - ~t Transfer Ser"";ce

  Q, ..

  Rrrord 1 or25

  litle: ErgonomIc Issues in Lean Manufac turing

  Aut horls): Cirjaiiu, B (Cirjaliu, Bianca): Draghici. A (Draghic i, Anea)

  Edited b~' : Prostean G: Seifert R: PCHinger R

  Web of ScienccT.\' P:lge I (Records I -- 25)

  [I J

  Prinl

  Sourre: 13TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN MANAGEMENT: MANAGEMENT DURING AND AFTER THE ECONOMIC CRISIS Hook Series: Proced in

  Social and 8ch:lVioral Sciences Volulli t': 22 1 Pagt's : 105·! 10 001: 10. [OI6/j.sbspro.20 J6.05.095 rublis hcd: 2016

  Times Cit ed In Web of Scienc\, Core Collection: 0

  Tota l limt'5 Ciltd: 0

  Accession Numbel': WOS :00038193S ] 000 12

  Co nfen.",u·(' Tille: 13th inlcrnationfli Symposium in !\·lanagcrnent - Management During and aft er the Economic Crisis (S IM)

  Co nference Date: OCT 09-10. 2015

  Confertn rE' Loc:llion: Timisoara, ROMANIA

  Author Idr JltifiE'rs:

  I Author ResearchcrID Number ORC1D Number I k.RAG HICI, Anea A--8660-2012

  ISSN: 1877-0428

  Reco rd 2 of 25

  Title: The Impact of Imcllectual Capilal on Organizational Performance

  Author( s): Gogan. LM (Gogan, Lumin ita Maria): Artene, /I. (Artene, Alin): Sarra, I (Sarca. loana,: Draghici, A (Draghk: i. Anca)

  Edited h~' : Prostenn G: Seifert R: Pellinger R

  Sourct : 13TH INTERNATIONAL SYMPOS IUM IN MANAGEMENT: MANAGEMENT DURJNG AND AFTER THE ECONOM IC CRI SIS Book Suies : Procedia SocialandBchavioralSc irncC's Volume: 22 1 Page s: 194-202 DOl : 10. 101 6l.i.sbspro. 2016.05. 106 Publish ed : 20 16

  'limt"s C itE'd in Web of Scie nct Corr CollE'Ction: 0

  1'01011 'lim es Cit ed: 0

  Access ion Number: WOS :00038 193R IOOO23

  Confert' ncr TIt It" : 13th Inlernational Symposium in Managelllt"nt - Management During and after the Economic Crisis (5 IM)

  Conference Date: OCT 09-10. 20 15

  ConferencE' Location: Timisoara, ROMANIA

  Aulhor Idt lllifiers:

  r A uthor

  I Resean::herlD Nwnber

  DRAGHICI, Anea A-8660-2012

  ISSN: 1877·0428

  Record 3 of 1:5

  ORCID Numbe r J

  1itle: Do~'S ISO 9001 Quality Certification Influenc e Labor Productivity in ElJ.27?

  Author( s): Albulcse u, CT (Albulcse u. Claudiu Tibcriu); Draghic i. A (Draghici, Anea); Fistis. GM (Fistis. Gabricb Magdolna): Trusculcscu, A (Trusculescu. Adclinl

  Edited by: Pros lean G: Seifert R: Pettinger R

  Source: 13T H INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN MANAGEMENT: MANAGEMENT DURING AND AFTER T HE ECONOM IC CRISIS Book Serit.'S: Procedi:l Social and Behavioral Sc icnc('s Volum t": 221 Pages: 278-286 001: 10. 10 16/j.sbspro.2016.05 . 116 PublisIH' d: 2016

  TImes Cittd in We b of Seitncr Cort" C olle-ction : 0

  Total limes Cilt"d: 0

  Acct'Ssion Number: WOS :00038 1938100033

  Conference TItlt: 13th Internat ional Symposium in Management - Management During and ancr the Economic Crisis (S IM)

  Conference Oat(' : OCT 09-10.201 5

  Conference L.oeatioll: Timi,

 • 11/1/2016 Web of Science [v.5.22.1J- E>;xxt Transfer Service

  ISSN: 1877-0428 -------------- ------- ---Record 5 of 25

  1ill(' : Strategic Management - Managing The Potential Complexity-Risks In Outsourc ing

  Aulhor(s): Rennung. PM (Rcnmmg. Frank Marlin): Luminosu. CT (Luminosu. Caiu5 Tudor); Draghici, A (Draghici. Ancal

  Edited by : I3ekt3S C

  Source : 4TH WORLD CONFERENCE ON BUS INESS, ECONOMIC'S AND MANAGEMENT (WCBEM-2015) Boo k Seri('S : Procedia Econom ics and Finance Volume: 26 Pages : 757-763 001: 10. 1016/S2212-5671(15)00835-7 Publi shl'd: 2015

  limes Cited in Web of Scie nce Core Collt.'ction: 0

  Total Time s Cit ed: 0

  Acce ss ion NUlllbl'r: WO$:000381990300110

  Conft'rl.'fll'(,' Tille: 4th World Conference on Business. I-:Conomics and Management (WCBEM)

  Conl'errn r£' Dale: AP R 30. MAY02, 2015

  Conl't' r en c(' Location: Ephesus. TURKEY

  ISSN: 2212-5671

  R(' cord 6 of 25

  Titl e : KEY SUCCESS FACTORS FOR UN IVERSITY· INDUST RY COLLABORATION IN OPEN INNOVATION Author(s): Draghici, A (Draghici, A); Baban, CF (Baban, C'. F.); Ivascu, LV (Ivascu, LV.); Sarca, I (Sarca. I.)

  Edited by: Chova LG; Martinez AL; Torres lC

  Source: ICER12015 : RTH INTERNATI ONAL CONFERENCE OF EDUCATI ON. RESEARCH AND INNOVAT ION Book S('ries: ICER ] Proceedings Pages : 7357-7365 Publislu' d: 2015

  Time s C ited in Web of Scie nce Core Collection: 0

  Total Tim es C it ed: 0

  Acce ss ion Number: WOS :000377304007065

  Confe renc(' Title: 8th Intcrnational Conferem'e of &lucat ion, Research and Innovation (JCERl)

  ConfNe nl'e Oatf.' : NOV 16-20, 2015

  Confe re nc(' Location: Scvillc, SPNN

  Author Identifie rs:

  RcsearchcrlO -N-u-m-""-, - OR CID ~_tlmbe_ ' J Baban, Calin Florin G-7466·2016 DRAGHICI, Anca A-8660-2012

  Author

  ISSN: 2340- 1095

  ISBN: 978-84-608-2657·6

  Record 7 of 25

  l1tle : Kcy Metrics and Key Drivers in Ihe Valuation of Public EllIerprise Reso~ Planning Companies Author(s) : Trusculescu, A (Trusculescu, Adelin); Dnlghici, A (Dmghici, Ane~-

 • 1111/2016 Web of Science ' ..... 5.22.1)· E>q:xlrt Transfer Service

  Record 9 of 25

  TItle: The Economic Effectiveness Rclil lcd To A Qualita!i"" Ergonomic Intervention : Case SlIldy on an Imcrnational Transport Company

  Author(s); Crrjaliu. B (Cirjaliu. Bianca); Draghici. A (Draghici. Anea)

  F...ditcd by: Soliman KS Source; INNOVATION VISION 2020: FROM REGIONAL DEVELOPMENT SUSTAJ NAB1LlTY TO GLOBAL ECONOMI C GROWHl VOL I-VI Pagu; 1504-ISll Published: 2015

  limes CHrd in \\'eb of Srienc{' Core ColJrction: 0

  Total 'limes Citf'd: 0

  AC(,f!ssion Number: WOS :Q00360508700148

  Conference litle : 251h lmcrnotional-Business- Information-Management-Association Conference

  Confcr('nce Oat{>: MAY 07-08. 2015

  Confe rence L.ocation: Amsterdam. NET HERLANDS

  Author Identifiers:

  r Au.hor Rese:o"h,dD Numb" ORCID Number 1. tORAGHJCI. Anca A-8660-2012

  IS BN: 978-0-9860419-4-5

  Record 10 of 25

  Title: DeterminanTs of the high-tech sector innovation performance in the Europcan Union: a review

  Aulhorls): BaCSIL, V (Bacsu. Viorica): Albu1cscu, CT (Albuksru. Claudiu Tiberin): Farkas. ZB (Farkas. Zoltan-I3cIa): Oraghki, A (Draghici, Am'a)

  Edilt'd by: Moldovan L

  SOllrrr: 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERD1 SC[ PLl NARITY IN ENGINEER ING, INTER-ENG 2014 Book Se ries: Proccdia Technology Volum e:

  19 Pllgl'S: 371-37Fo 001 : IO. lOl6Jj.prolcy.2015.02 .05J I'ulllis hed: 2015

  Tinlt:S C ited in " 'eb of Scie nce Cort' Colleclion: 0 Totaililllts Cited: 0

  Acrtssion Numbt-r: WO$ :OO0358732500052

  Confer('nce '.1tlt; 81h Int ernational Conference on Intt'rdisciplinarilY in Engineering (lnler-Ellg) Conferencr Date: OCT 09-10. 2014

  Conference Location: Tirgu Mures. ROMANIA

  Author IMntifiers:

  [ A ufhor ResearcherlD N umber

  DRAGHICI, Anca A-8660·2012 lAlbulescu, Claudiu J-5341-2012

  ORCIO Number

  0000-0003-2875-1749

  ISSN: 2212-0173

  R('cord J J of 25

  Titlr: A proposed 1001 for managing intellectual capital in small and mcdium size enlerprises

  Author(s): Gogan. LM (Gog:m. Luminila-Maria): Rennung. F (Rcnnung. Frank): Fistis. G (Flstis. Gabriela); Draghici. A fOraghici. Anea)

  Edited b~' : Varajao J: Cllnh:l M; BjornAndersen N: Turner R: Wijcs('kera 0: Martinho R: Rjio R

  Source: CENTERI S 2014 - CONFER£NCE ON ENTERP RI SE INFORMATION SYSTEM S I PROJMAN 2014 - INTERNATIONAL CON FERENCE ON PROJECT MANAGEMENT I He iST 2014 - INTERNAT IONAL CONFERENCE ON I-lEALTI-I AJ'lD SOCIAL CARE INFORMAT ION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES Book SHies: Pro(;edia Tec hnology Volumf': 16 Pages: 728-736 001: IO.1016/j.prmcy.2014. 1O.022 Published: 2014

  limes Cittd in \\I"b of Sciellcr Corr Coil rei ion: 1

  Total TiIlll'S Cit('d: 2

  Accession Number: WOS :000]604048oo081

  Conft' rence Tit1(': Conference on ENTERprise Information Systems (CENTER IS) I lntcrnational Conferencl' on Project MANagement {ProjMAN} I lnll' rnational Conference on Health and Social Car~ Information Systems and Technologies (HCIST)

  Conference Date: OCT 15-17. 2014

  Confe rencl' location: Troia. PORTUGAL

  Au th or Idrntifiers:

  Author Resea rche rlD Number ORCID N umber

  DRAGHICI, Anca A-8660-2012

  ISSN: 22 12-0173

  Record 12 of 25

  TIlle: The implication of Corporate Sociagrs: 106-114 Published: 2014

  'Om('S Cilrd in Web of Science Core Collection: 0

  Tolal Times Citt'd: 0

  Accession Number: WQS :000]67105500016

  Confe renct' litl": 41h Rcvicw of Managcment and Economic Engincering Intcrnalional Management Confercnce

  Co nference Date: SEP IS-20. 2014

  Co nference Localion: Tech Uniy Cluj Napoca. Cluj Napoca, ROMANIA

  Co nference Host: Tech Univ Cluj Napoca

  Author Identifiers :

  Author ResearchulD Number ORCID N umber

  DRAGHIC1, Anca A-8660-2012

  https:llapps.VvebofIo1ov.Aedge.corrv'OutboundSer"';ce.do?action=gO&search_mcxie=MarkedUst&displayCitedRefs=true&displayTirnesCited=true&dispiayUsag . 317

 • 11/1/2016 Web of Science [v.5.22.1 ] - ~t Transfer Ser""ce

  ISSN: 2247-8639 .- -------------Record 13 of 25

  "111 Ie: A complexity managcme-nl model for industrial services

  Author(s): Rennung, F (Rennung. Frank ): Pasc hek. D (Pasche!.:. Daniel): Draghici. A ( Dra~hicL Anea)

  Edited by: Abrudan [

  ._._----

  Source: MANAGEMENT BETWEEN PROFIT AND SUC'JAL RESPONS IBILI TY Hook SerifS: Review of Management and Econom ic Engineering International Management Conference Page s : 439-449 Published: 2014

  limes Cited in Web of Science Core Collection; 0

  Tota l 'lime s Ciled: 0

  Access ion Number: WOS :000367 1 05500058

  Coni'ercn('(' TItle: 4th Review of Management and Economic Engineering International Management Conference

  Conl'fTt-nee Dale: SEP 111-20,2014

  COllfcr('nce Location : Tech Univ ChJj NapociI, Cluj Napoea, ROMANIA

  Conferenct' Host: Tech Llniv Cluj Napoca

  Authur Idfnt ifie-rs:

  Author ResearchcrfO Number

  DRAGHICI, Anca A-8660-20~

  ISSN: 2247-8639

  Record 14 of 25

  ORCID Number I

  Tith!: Process ilnd product innovation needs integrat~d engineering collaboration sk ills

  Author(s): Riel. A (Riel Andreas): Draghiei, A (Draghici, Anea): Draghiei, G (Draghici, George): Grajewski, D tGrajewski. Damian): l\1essTlarz, R (Messnarz. Richard)

  Source: JOURNAL OF SOFTWARE-EVOLLITION AND PROCESS Volum (': 24 Iss ue: 5 SIK'cia l Iss ue: SI Pages : 551-560 DOl: 10. 1002/smr.497 PulJlish (>d: AUG 2012

  Times Cited in Web of Science Core Collection: 2

  Total limes Cited: 2

  Access ion Number: WOS:000306479100010

  Author Idfntifiers:

  Author RrsrarchcdD N umber

  Of~ghici. George A-§564-2012 Draghici. Anca K-5433-2012 Grajewski, Damian K-1680-2014 DRAGH1CI, Anca A-8660-2012

  ISSN: 2047-74RJ

  Record 15 of 25

  ORCID Number'

  0000-0002-3003-5015

  "I1Ue: Integrative Researc h Approach for a Risk Evaluation Ontology Design

  Aut h or(s): Draghici A (DraghicL Anca); lzvcrc ianu, M (lzvercianu. Monica): Ivaseu, L (I vase u, Larisa): Dragoi, G {Dragoi, George)

  Edit e d by: CruzCunha MM; Vamjilo J ; POWI'D P; Marlinho R

  Source: ENTERPRI SE INFORMATION SYST EMS, PT 1 Book Scrits: ConnlllLnic

 • 11/1/2016

  !Ivascu, larisa E-5644-2016 lORAGHICI, Anca A-8660-2012

  ISSN: 1865·0929

  Web of Science [v.S.22.1]- E>port Transfer Service

  0000-0003-1506-5467

  ISBN: 97~-3 -642-24357-1i

  Ret'ord 17 or 25 'fitlt': CERTIFI ED BUSINESS PROCfSS MAt~AGER - A NEW OPPORTUNITY FOR ROMANIAN COMPAI'l IES

  Au lh or(s}: Draghici. A (Draghici. A.): Rozman. T (Rozman, T.); Horval. RV (Horvat. R. Vajcle); Messnarz. R (M('ssnarZ. R.); Fis lis. G (Fislis. G.)

  Edited b~' : Rusu C

  Sourer: MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGES. BOOK 2 Pag(-s: 497-500 Published: 201 J

  l1me.s Cited in Wrb of Science Core Collection : 0

  Total limes Cited: 0

  Access ion Num!)(' r: WQS :000306940000125

  Confrrrnct' litir: 7th International Conference on Management ofTcchnologicaJ Changes

  C()llfert'nr(' J)ah': SEJ> 01-03.20\1

  Conf{'r('nc(' Location: Alcxandroupolis, GREECE

  Aut hor Idelltifil'rs:

  ! Author I

  ResCltrchcrlD Number

  Draghici, Anca K-5433-2012 ~DRAGHICI, Anca A-8660-2012 ISBN: 97R-960-994R6-3-0

  Record 18 of 25

  ORCID Number I

  Title : THE FLOW MANUFACTURING IMPROVEMENT BASED ON C REATI VE TECHNIQUES

  Author(s): Prosu:an, G (Prostean, G.); Draghici, A ( Dragh ic~ A); Filip. I (Filip, I.) ; Vaftosu, A (Vanostl, A)

  Edit ed b~' : Rusu C

  So ufee: f\.1ANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGES, BOOK 2 Pagl's: 597-600 Published: 2011

  linlt,S C it"d in Web of Sdt'nct' C Ofe ColIHtion: 0

  Totalliml'S Cited: 0

  Acn'ssion Nll mbt>r: WOS :000306940000 150

  Conftrellcl' litlt': 7th Im ernational Confere nc e on Management of T echnological Changes

  Conferl" lIe1;: Date: SEt' 01-03. 201 1

  Confert'nct' Loeat[on: Alexandroupolis. GREECE

  Author Itle nlifit'rs:

  ! Author ResearchcrlD Number ORCID Number ,Oraghici. Anea K-5433-2012 IDRAGHICI, Anea A-8660-2012

  ISBN: 978-960-99486-3-0

  Record 19 of 25

  Title : Configuration of the Sap System Incegration for a Produc tion Unit

  Aulhor(s): Gillca. 0 (Gillca. Olivia); Proslean, G (Prostean, Gabriela); Draghici, A (Draghici, Anea) So urcE': PROCEEDINGS OF THE 2N D REVIEW OF MANAGEMENT AND ECONOMIC ENGINEERING MANAGEMENT CONFERENCE: MANAGEMENT OF CRlSIS OR CRISIS OF MANAGEMENT'l Book Se ries : Review of Management and Economic Engineering International Management Conference P;lgU: 105-110 Published: 2011

  Times C ited in W eb or Scien cE' Core Colleetion : 0

  Total TImE's C ited: 0 Accession Nu miwr: WOS :000332005R00014

  Confer('ncE' liile: 2nd Review of Management and Economic Engineering Management Conference (RMEE)

  Con ft'rl':'n ct' Datt': SEP 15- 17. 2011

  ConferE'llCE' Location: Tee h Univ Cluj Napoea, Cluj Napoca. ROMANIA

  Conference HosI : Tech Univ Cluj Napora

  Author IdE'ntifiers:

  r Author RcscarcherlO Number ORCJI) Number loraghici, Anea K-5433-2012 Q..RAGHICI, Anea A-8660-2012 ISSN: 2247-R639

  Rccord 20 of 25

  litle: RESEARCH ON ECO-BUSINESS TRAINI NG REQUIREMENTS

  Author(s): DrOlghic~ A (DJ'ilghici, AncOlJ; IzverciulU, M ( Izvcrc wnu, Monicil); Vartolomei, M (V

 • 11 /1/2016 Web of Science [v.S.22.1]- E)'{X)rt Transfer Service

  ~9hiCi, A~K-5433-2012 I SSN: 1582-9596

  .J

  Record 21 of 25

  Title: EXPLORING TRANS-UNIVERSITY KNOWLEDGE TRANSFER - A NEW APPROACH FOR KNOWLEDGE MANAG EMENT IN ENGINEERI NG EDUCATION

  Author(s): Draghic~ A (Dragilici, A.); Schramko, HKF (Schramko, H. K- FoklvarYJ; V;lrIOJomc~ M ( Varto Jollle~ M.); $uciu, S (Suciu, S.)

  Edited by: RlIsu C

  Suurcr : MANAGEMENT OF TECHNOLOGI CAL CHANGES, VOL 2 Pagrs : 461-464 Published: 2009

  Times Cited in Web of Sci encl' C ore Collt'ction: I

  Tot:ll Tinlf's Cited: 1

  Accessiun NumbH: WOS:000273226200116

  Confl:n: ncl' 1111(': 6t h International Conference on the Management of Technological Changes

  Confert'ncr Oate: SE!' 03-05. 2009

  Conference Location: A1exandroupolis. GREECE

  Author Idcnlifi t'rs:

  ORAGHICI, Anca A-8660-2012

  ORCID Number

  ~lIthor . ResearchHlD Number

  DragJ.!ici, Anca K-543J..-2012 ~

  ISBN: 978-960-89.:.83:.:':...-8:...-:..' ___________________________________________ _

  Record 22 of 25

  Titlc : ENTREPREN EURIAL UNIVERS ITY DEVELOPMENT THROUGH THE KNOWLEDGE SHAR ING ClJLTURE DEVELOPMENT

  Author(s): Draghici, A (Draghic;. A.): Varlolomci. M (Vartolomci. M_) : Schramko, HKF (Schramko. H. K Foldvary): Suciu. S (Sueiu, 5 .)

  Edited by: Rusu C

  Source: MANAGEMENT OF T ECHNOLOG ICAL CHANGES. VOL 2 Page s : 465-468 Published: 2009

  'limes Cited in Web of ScicDre Core Colh.·ction:

  Total Times Cited: I

  Accession Numbl.'r: WOS:00027322620011 7

  Conferrncr Title: 6th International Conference on the Manabcment of TcchnologicaJ Chan!;cs

  Conference Date: SEP 03-05, 2009

  C onference Lotstion: Aicxanrlroupolis, GREECE

  Author Identifiers:

  Aufhor Resea rcherlD Number ORCIO Number

  DRAGHICI. Anca A-8660-2012 Draghlcl, Anca K-5433-2012

  ISBN: 978-960-89832-8-1 -",

  RHord 23 of 25

  '1ltle: Managing inlra-national virlual lt'am. The case of Roman ian research network - INPRO

  Author{s): Draghici. A (Draghici. A); Izvercian. M (Izvcrcian, M.); Draghiei. G (Draghici, G.)

  Edited by: Rusu C: Badea N

  Source: MANAGEMENT OF TECHNOLOG ICAL CHANGES. BOOK 1 Pag(' s: 481-490 Published: 2007

  Times Cited ill We b of Science Core Collection:

  Total Times Cited: I

  Accession Number: WOS:000252696000074

  Conference Titi(': 5th Intcrnation

 • 11/1/2016 Web of Science {v.S.22.1]- Bq:xlft Transfer Ser-..1ce

  Rt'cord 25 of 25

  nt le: Change management used in thc inlrrnational airport "Traian Vuia" Timisoara

  Author( s): Mocan. M (Mocan. M.): lzvcrcianu. M (izvcrcianu, lvl.): Draghici, A (Draghici. A)

  Edit ed by: Rusu C: Phillis Y

  Source: Management of Technological Changes, Book 2 J'ages : 26 1·266 Published: 2005

  limes Cited in Web of Science Core Collf'Ction: 0

  Total Times Citt'd: 0

  Access ion Num ber: WOS:OOD249920900047

  Co nfe re nce 1111t>: 4th Imernational Conference on Managclllcll1 of Technological Changes

  Co nfere nce Dal e: AUG 19-20,2005

  Confe rence Location: Ch,mia, GREECE

  Author Idt'litifiers:

  I

  I Author RescarchcrTO N umbcl"

  DRAGHICI, Anea A·8660-2012

  !Oraghid. Anca ~-~33+20 1 2 ISBN: 97$·960· 8475·05-2

  Clo~

  , ~(lih THOMSONRBlTERS TERMS OF USE

  ORClD Numbu

  PRIVACY POLICY

  , V('b of Sri('nl'(,T."

  Pag(' I (Rfi'ords I -- 25)

  [ 1 1

  FEEDBACK

  https:llapps.v..ebof\cr"to'Medge.comlOutboundSer\-ice.do?action=go&search_mode= M arj(edUst&di spl ayC i tedRefs = true&di spl ay Ti mesC ited=true&displ ayU sag. 717