GLASNIK br. 43

 • View
  231

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GLASNIK br. 43

 • GLASNIKGLASNIKBROJ 43, studeni 2009. // ISSN 1846-0038 A

  MA

  CIZ

  43

 • RIJE UREDNIKA

  Dragi itatelji!

  Od ove sam godine nositelj kolegija Kemijsko-inenjerske vjebe na prvoj godini diplomskoga studija Kemijsko inenjerstvo (etvrtoj godini studiranja); u okviru kolegija studenti (u grupama po dvoje ili troje) dobivaju projektni zadatak kojega zajedno s mentorom rjeavaju tijekom dvaju semestara, povremeno podnosei izvjetaje ostalim nastavnicima i studentima. Kolegij zavrava izradom pismenoga izvjea. Ponuene teme odraavaju jednu lijepu stvar veina njih izravno je povezana s problemima nae kemijske industrije, odnosno sa strunim projektima koje provodi na i Va Fakultet u suradnji s vodeim tvrtkama iz brane. Slian kolegij nude i ostali nai studiji Primijenjena kemija, Kemija i inenjerstvo materijala te Ekoinenjerstvo. Premda nisam upoznat s temama, treba pretpostaviti da i oni osjeaju slian trend prema praktinoj primjeni znanja i tjenjoj integraciji s gospodarstvom ili pak javnim slubama koje trebaju nae usluge.

  Integracijski procesi nastoje uzeti maha i unutar Sveuilita. Intenzivno se radi, primjerice, na integriranim studijima Tehnike koji bi se ponudili preteito inozemnim studentima, takoer uz suradnju s naim tvrtkama zasad uglavnom iz graevinske struke koje su aktivne u inozemstvu. Ni ovdje nije zaobien na Fakultet, koji je esto prepoznat kao vrstan promicatelj interdisciplinarnosti.

  Potreba za integracijom osjea se i na razini Alumni organizacije. Nastoji se ojaati Sveuilini AMAC, u kojem, kako moete pretpostaviti, vrlo vanu ulogu imaju i lanovi AMACIZ-a, kao moda najiskusniji i najaktivniji u proteklih dva desetljea.

  Hoemo li se pribliiti idealu Sveuilita potpuno integriranog u drutvenu zajednicu, koje vrijedno radi na opu dobrobit? Hoe li se napokon to osjetiti i u napretku proizvodnje i pokretanju novoga razvojnog ciklusa naega gospodarstva?

  Iskreno se nadam da hoe!

  Va urednikMarko Rogoi

  itajte GLASNIK i na mrenim stranicama AMACIZ-a!http://www.amaciz.hr

  Slika na naslovnici Igra svjetla i sjene u umi Golubinjak.

  Izlet u Fuine.Autor: Mladen Berkovi

  NAKLADNIKDrutvo diplomiranih inenjera i prijatelja

  Kemijsko-tehnolokogstudija u Zagrebu (AMACIZ)

  UREDNITVOMarko Rogoi, glavni urednik

  Gordana Matijai, grafi ki urednikKruno Kovaevi

  ADRESA UREDNITVAFakultet kemijskog inenjerstva i

  tehnologije,10000 Zagreb, Maruliev trg 19

  glasnik@amaciz.hr

  TISAKLogo-press, Zagreb

 • GLASNIK br. 43 1

  S FAKULTETA 90. obljetnica Kemijsko-inenjerskog studija 2Zavod za fi ziku 4Zavod za industrijsku ekologiju 6

  PREDSTAVLJAMO USPJENE KOLEGEDr. sc. Stanislav Kurajica, red. prof. 10

  REPORTAAKemijski inenjer u Svetoj zemlji 14

  IZ TISKANai bi pokusi mogli promijeniti lijeenje raka i demencije 20Razgovor s dr. sc. Marijom iljegom 23

  SUSRET GENERACIJA 25

  ZANIMLJIVOSTIFKIT na Festivalu znanosti 27Odran Sabor Saveza AMAC/AMCA udruga Sveuilita u Zagrebu 28

  IZ RADA SEKCIJAAkademski zbor Vladimir Prelog 29Planinarsko-izletnika sekcija 31Likovna sekcija 34Znanstveno-struni kolokviji 35

  OSVRTI, PRIKAZI Monografi ja 1919. 2009. 37Hrvatski biografski leksikon 39Leksikon fi zike 40Lijepa veer u umjetnikom ozraju 41Koncert koji mi je razgalio duu 42

  GLASNIK ESTITA 43

  NEKROLOG 50

  SPONZORI 51

 • 2

  S F

  AK

  ULT

  ETA

  ...

  90

  . o

  blj

  etn

  ica K

  em

  ijsk

  o-i

  ne

  nje

  rsko

  g s

  tud

  ija

  90. OBLJETNICA KEMIJSKO-INENJERSKOG STUDIJAS FAKULTETA

  Dana 19. listopada 2009. na 17. katu zagrebakoga hotela Westin, s poetkom u 11 sati odrana je Sveana sjednica u povodu obiljeavanja 90. obljetnice Kemijsko-inenjerskog studija u Zagrebu.Nakon Lijepe nae te akademske himne Gaudeamus u izvedbi Akademskoga zbora Vladimir Prelog, profesor Stanislav Kurajica, dekan FKIT-a, obratio se s nekoliko pozdravnih rijei nazonima. Nakon njega su se auditoriju obratili jo i profesor Otto Horvath, dekan Fakulteta inenjerstva na Panonskom sveuilitu iz Veszprma, profesor Stanko Tonkovi, predsjednik Akademije tehnikih znanosti Hrvatske, akademik Nenad Trinajsti u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, profesor Aleksa Bjeli, rektor Sveuilita u Zagrebu, gospodin Ivo Jelui, dogradonaelnik Grada Zagreba te na kraju profesor Izet Aganovi, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesia i posebni savjetnik u podruju znanosti i obrazovanja.Nakon pozdravnih rijei i estitki visokih uzvanika, uslijedio je glazbeni predah, ponovo uz Akademski zbor Vladimir Prelog koji je pod dirigentskom palicom profesorice Ive Juras izveo skladbu Tourdion nepoznatoga francuskog autora i Aleluju Philippa Heinricha Erlebacha. Zatim se Skupu opet obratio dekan FKIT-a, profesor Kurajica. U svome je govoru na poetku proitao pozdravna pisma premijerke Jadranke Kosor te predsjednika Hrvatskoga dravnoga sabora Luke Bebia, nakon ega je ukratko predstavio djelovanje FKIT-a u proteklih deset godina kao i smjernice djelovanja u narednom razdoblju.Nakon inspirativnog dekanova govora profesorica emerita Marija Katelan Macan predstavila je Monografi ju Fakulteta kemijskog inenjerstva i tehnologije 1919. 2009., ukratko opisavi njezin sadraj i istaknuvi ljude koji su doprinijeli da ta hvale vrijedna edicija ugleda svjetlo dana. Uslijedio je ponovo glazbeni predah, ali ovoga puta uz Street saxophone quartet studenata Muzike akademije, koji su svojim glazbenim umijeem nazone gotovo digli na noge.Zatim je dodijeljena nagrada Franjo Hanaman koju je Fakultetsko vijee FKIT-a za svekoliku djelatnost na promicanju Fakulteta ove godine odluilo dodijeliti profesoru Marku Rogoiu. Profesorica Vesna Tomai je prije samoga uruenja proitala obrazloenje odluke Fakultetskog vijea. Nakon toga, uslijedila je dodjela priznanja i zahvalnica. Priznanje za dugogodinji nastavni i znanstveni rad dodijeljeno je profesorici tefi ci Cerjan Stefanovi. Tom je prigodom profesorica Sandra Babi izrekla nekoliko rijei zahvale. Nadalje, priznanje za dugogodinji nastavni i znanstveni rad te izuzetan doprinos razvoju FKIT-a dodijeljeno je profesorici Heleni Jasni Mencer. Isto je

  priznanje dobio je i professor emeritus Branko Kunst. Priznanje za dugogodinji znanstveni rad dodijeljeno je profesorici Emiliji Tkalec. Uslijedila je dodjela zahvalnica profesorima koji su u proteklih 10 godina obnaali dunost dekana i to, kronolokim redom, profesorici Stanki Zrnevi, profesorici Jasenki Jeleni te profesoru Antunu Glasnoviu.Nakon toga, Sveuilitu u Zagrebu dodijeljena je zahvalnica za viegodinju uspjenu suradnju i zasluge za napredak FKIT-a. Zahvalnicu je u ime Sveuilita primio profesor Tonko urko, prorektor za fi nancije i poslovanje. Zahvalnice za viegodinju uspjenu suradnju i podupiranje aktivnosti FKIT-a dodijeljene su Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (primio akademik Trinajsti), Akademiji tehnikih znanosti Hrvatske (primio profesor Tonkovi), Hrvatskoj gospodarskoj komori (primio direktor Centra za kvalitetu HGK, dipl. in. Trpimir upi), Hrvatskome drutvu kemijskih inenjera (primio predsjednik, profesor Branko Tripalo), Hrvatskom kemijskom drutvu (primio predsjednik, profesor Vitomir unji), AMACIZ-u (primila predsjednica Drutva, profesorica Jasenka Jeleni).Nakon tih zahvalnica koje je uruio dekan Kurajica, zahvalnice za viegodinju suradnju uruio je profesor Bruno Zeli, prodekan za nastavu FKIT-a, Fakultetu inenjerstva na Panonskom sveuilitu iz Veszprma, zatim Fakultetu elektrotehnike i raunarstva, Fakultetu strojarstva i brodogradnje te Farmaceutsko biokemijskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, Fakultetu za kemiju i kemijsku tehnologiju Sveuilita u Ljubljani te Fakultetu za kemiju i kemijsku tehnologiju Sveuilita u Mariboru, Grafi kome fakultetu iz Zagreba, Institutu Ruer Bokovi, Kemijsko-tehnolokom fakultetu iz Splita, Konarovom Institutu za elektrotehniku d.d. iz Zagreba, Metalurkom fakultetu iz Siska, Prehrambeno-biotehnolokom fakultetu iz Zagreba, Prehrambeno-tehnolokom fakultetu iz Osijeka, Prirodoslovno-matematikom fakultetu, Rudarsko-geoloko-naftnom fakultetu te Tekstilno-tehnolokom fakultetu iz Zagreba.Docentica Gordana Matijai, prodekanica za poslovanje FKIT-a, uruila je zahvalnice za viegodinju uspjenu suradnju i potporu sljedeim tvrtkama: DINA Petrokemija d.d., Omialj, DIOKI d.d. Zagreb, INA Industrija nafte d.d. Zagreb, Petrokemija d.d., Kutina, PLIVA Hrvatska d.o.o. te RAMTECH d.o.o Zagreb.Profesorica Silvana Rai-Mali, prodekanica za znanost i meunarodnu suradnju dodijelila je zahvalnice za izuzetan doprinos u promicanju znanstvene suradnje akademiku Nenadu Trinjastiu, profesoru Vitomiru unjiu te profesoru Mladenu iniu. Nadalje,

 • GLASNIK br. 43 3

  zahvalnice za doprinos u promicanju znanstvene i nastavne suradnje dodijeljene su i profesoru Branku Tripalu te profesoru elimiru Kurtanjeku. Na kraju, prodekanica Rai-Mali dodijelila je i zahvalnice za promicanje znanstvene i strune suradnje dr. Krunoslavu Kovaeviu, dr. Mladenu Proteniku te dr. Miljenku Dumiu. Nakon toga se professor emeritus Branko Kunst zahvalio u ime svih dobitnika priznanja.Uslijedilo je uruenje nagrada najboljim studentima na preddiplomskom studiju u akademskoj godini 2008./2009. Dekan Kurajica uruio je nagrade Gregoru Buhancu kao najboljem studentu studija Kemijsko inenjerstvo, Martini Brajkovi za studij Kemija i inenjerstvo materijala, Tei ulac za studij Ekoinenjerstvo te Fabiju Faraguni za studij Primijenjena kemija. Nakon toga su dodijeljene nagrade najboljim studentima po nastavnim godina-ma u akademskoj godini 2008./2009. na studi-jima FKIT-a. Nagrade je u ime zaklade FKIT-auruila profesorica Jasenka Jeleni i to Ani Vukovi, studentici 1. god