½upanijski glasnik br. 1 2012

 • View
  233

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 1. - GODINA XVIII Bjelovar, 30. siječnja 2012. ISSN 1331-3819

Text of ½upanijski glasnik br. 1 2012

 • upanijski glasnik Slubeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske upanije

  _______________________________________________________________________________________

  Broj 1. - GODINA XVIII Bjelovar, 30. sijenja 2012. ISSN 1331-3819

  _______________________________________________________________________________________ AKTI UPANA 1.

  Na temelju lanka 57. Statuta Bjelovarsko-bilogorske upanije (upanijski glasnik, broj 22/09), upan Bjelovarsko-bilogorske upanije dana 16. sijenja 2012. godine, donio je

  ODLUKU o subvencioniranju ekoloke proizvodnje

  u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji

  lanak 1.

  Ovom Odlukom utvruju se opi uvjeti, postupak dodjele, te prava i obveze korisnika upanijskih sredstava za subvencioniranje ekoloke proizvodnje u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji za 2012. godinu, te iznimno za 2011. godinu za proizvoae koji zbog elementarne nepogode nisu iskoristili sredstva.

  lanak 2.

  U cilju poveanja ekoloke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, Bjelovarsko-bilogorska upanija e subvencionirati trokove strune kontrole i izdavanja potvrdnice, sukladno Zakonu

  o ekolokoj proizvodnji i oznaavanju ekolokih proizvoda (Narodne novine broj 139/10).

  lanak 3.

  Korisnici upanijskih sredstava za subvencioniranje ekoloke proizvodnje iz lanka 2. ove Odluke mogu biti fizike osobe, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i zadruge koji sukladno Zakonu o ekolokoj proizvodnji i oznaavanju ekolokih proizvoda - u tekuoj godini obrauju najmanje 0,1 ha, - uzgajaju stoku, - posjeduju pelinje zajednice i proizvode med, - prerauju vlastite sirovine u gotove proizvode, a upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i u Upisnik subjekata u ekolokoj proizvodnji, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja u tekuoj godini zapoinju s ekolokom proizvodnjom i obavljaju prvu strunu kontrolu. Korisnici upanijskih sredstava iz lanka 2. ove Odluke moraju imati prebivalite na podruju Bjelovarsko-bilogorske upanije. Poljoprivredne povrine, stoka, pelinje zajednice i poljoprivredna proizvodnja za koje korisnici trae upanijska sredstva moraju se nalaziti na podruju Bjelovarsko-bilogorske upanije. Korisnici upanijskih sredstava ne smiju imati dugovanja prema proraunu jedinice lokalne samouprave (grad ili opina), te prema dravnom proraunu.

 • Broj 1 UPANIJSKI GLASNIK Stranica 2

  lanak 4.

  Bjelovarsko-bilogorska upanija e subvencionirati 50% trokova strune kontrole i izdavanja potvrdnice u ekolokoj proizvodnji za 2012. godinu proizvoaima s ekolokim statusom, proizvoaima u prijelaznom razdoblju i proizvoaima koji u tekuoj godini zapoinju s ekolokom proizvodnjom, odnosno obavljaju prvu strunu kontrolu. Iznos upanijskih sredstava po korisniku ne moe biti vei od 10.000,00 kuna.

  lanak 5.

  Subvencioniranje ekoloke proizvodnje u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji provodi se temeljem Javnog poziva, koji raspisuje upan, a objavljuje se u dnevnom tisku. Javni poziv sadri sljedee: - predmet Javnog poziva, - uvjeti subvencioniranja, - potrebna dokumentacija, - naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev, - trajanje Javnog poziva, - informacije.

  lanak 6.

  Upravni odjel za poljoprivredu, umarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo provodi Javni poziv i zaprima zahtjeve za subvencioniranje. Nakon provjere zaprimljene dokumentacije Upravni odjel za poljoprivredu, umarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo daje upanu na utvrivanje prijedlog Liste korisnika subvencije za ekoloku proizvodnju na podruju Bjelovarsko-bilogorske upanije, koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva. upanijska sredstava iz lanka 2. ove Odluke temeljem utvrene Liste korisnika subvencije za ekoloku proizvodnju na podruju Bjelovarsko-bilogorske upanije isplauju se na raun korisnika subvencije.

  lanak 7.

  Sredstva za namjenu iz lanka 2. ove Odluke osigurana su u Proraunu Bjelovarsko-bilogorske upanije za 2012. godinu na poziciji broj 100 Sufinanciranje nadzora i certifikacije.

  lanak 8.

  Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za poljoprivredu, umarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo i Upravnom odjelu za financije i proraun Bjelovarsko-bilogorske upanije.

  lanak 9.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u upanijskom glasniku. KLASA: 403-01/12-02/3 URBROJ: 2103-09-12-1 Bjelovar, 16. sijenja 2012.

  upan Miroslav aija, mag.iur., v.r.

  2. Na temelju lanka 57. Statuta Bjelovarsko-bilogorske upanije (upanijski glasnik, broj 22/09.) upan Bjelovarsko-bilogorske upanije donosi

  O D L U K U o kreditiranju stoarske proizvodnje

  na podruju Bjelovarsko-bilogorske upanije u 2012. godini

  lanak 1. Ovom Odlukom utvruju se uvjeti i nain koritenja, te namjena sredstava za kreditiranje stoarske proizvodnje na podruju Bjelovarsko-bilogorske upanije.

  lanak 2.

  Sredstva za subvencioniranje kamata za kredite za stoarsku proizvodnju osigurana su u Proraunu Bjelovarsko-bilogorske upanije za 2012. godinu, Razdjel 07. Upravni odjel za poljoprivredu, umarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo, u Programu poticanja poljoprivrede i poduzetnitva, pozicija broj 092 - Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima.

 • Broj 1 UPANIJSKI GLASNIK Stranica 3

  lanak 3.

  Korisnici kredita mogu biti fizike i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalite, odnosno sjedite na podruju Bjelovarsko-bilogorske upanije, te imaju poljoprivredne povrine i poljoprivrednu proizvodnju na podruju Bjelovarsko-bilogorske upanije.

  lanak 4.

  Namjene kreditiranja: - nabava rasplodnih junica iz domaeg uzgoja

  na aukcijskoj prodaji na proljetnom i jesenskom sajmu u Gudovcu,

  - nabava grla za tov junadi iz domaeg uzgoja, - nabava grla za tov svinja.

  lanak 5.

  Rokovi otplate kredita: - za nabavu rasplodnih junica 4 godine, - za nabavu grla za tov junadi 15 mjeseci, - za nabavu grla za tov svinja 6 mjeseci.

  lanak 6.

  Razdoblje poeka kredita: - za nabavu rasplodnih junica do 1 godine, - za nabavu grla za tov junadi i svinja - jednokratni povrat kredita nakon isteka navedenog roka njegova trajanja. Razdoblje poeka ukljueno je u rok otplate kredita. Za vrijema poeka plaa se redovna kamata.

  lanak 7.

  Minimalni pojedinani iznos kredita koji se moe odobriti iznosi 36.000,00 kuna, a maksimalni 250.000,00 kuna. Za nabavu rasplodnih junica maksimalni iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 4.000,00 kn po grlu, a za nabavu grla za tov svinja 400,00 kn po grlu.

  lanak 8.

  Kamatna stopa za kredite iz lanka 4. ove Odluke utvruje se u visini od 6,3% godinje. Bjelovarsko-bilogorska upanija subvencionirati

  e 1,8% kamate, te e krajnja kamatna stopa za korisnike iznositi 4,5% godinje.

  lanak 9.

  Kredit se koristi preko Erste & Steiermrkische Bank d.d. Rijeka, koja e odobravati kredite traiteljima uz ispunjavanje uvjeta Banke, a temeljem pozitivnog Miljenja o odobrenju kredita koje donosi upan Bjelovarsko-bilogorske upanije na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata kreditiranja poljoprivrede. Konanu odluku o odobrenju/neodobrenju i izosu kredita donosi Banka uz ispunjavanje ostalih uvjeta Banke.

  lanak 10.

  upan osniva i imenuje Povjerenstvo za odabir projekata kreditiranja poljoprivrede. Povjerenstvo razmatra podnesene zahtjeve i utvruje prijedlog listu korisnika kredita, te predlae upanu donoenje pozitivnog Miljenja o odobrenju kredita.

  lanak 11. Korisnik kredita duan je odobrena sredstva koristiti iskljuivo za namjenu za koju su odobrena. Kontrolu namjenskog troenja sredstava kredita provodi Upravni odjel za poljoprivredu, umarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo i Banka. U sluaju utvrivanja nenamjenskog troenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka e traiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraivanjima i zateznim kamatama.

  lanak 12.

  Po donoenju ove Odluke upan e raspisati Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje stoarske proizvodnje na podruju Bjelovarsko-bilogorske upanije u 2012. godini u dnevnom tisku. Javni poziv sadri:

  - naziv tijela koje objavljuje Javni poziv, - predmet Javnog poziva, - uvjete kreditiranja, - potrebna dokumentacija, - naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev, - trajanje Javnog poziva, - informacije.

 • Broj 1 UPANIJSKI GLASNIK Stranica 4

  lanak 13.

  Provedba ove Oduke povjerava se Upravnom odjelu za poljoprivredu, umarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo Bjelovarsko-bilogorske upanije.

  lanak 14.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u upanijskom glasniku. KLASA: 403-01/12-02/2 URBROJ: 2103-09-12-01 Bjelovar, 16. sijenja 2012.

  upan Miroslav aija, mag.iur., v.r.

  3. Na temelju lanka 57. Statuta Bjelovarsko-bilogorske upanije (upanijski glasnik, broj 22/09), upan Bjelovarsko-bilogorske upanije donio je

  ODLUKU O KREDITIRANJU PROLJETNE SJETVE U

  2012. GODINI NA PODRUJU BJELOVARSKO-

  BILOGORSKE UPANIJE

  lanak 1.

  Kreditiranje proljetne sjetve (u daljnjem tekstu: kreditiranje) odvijati e se preko Erste & Steiermrkische Bank d.d. sredstvima Programa kreditiranja razvitka i obnove poljoprivrede Bjelovarsko-bilogorske upanije.

  lanak 2.

  Korisnici kreditiranja mogu biti fizike osobe sa sjeditem u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji

  upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Korisnici kreditiranja mogu biti pravne osobe koje su registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala sa sjeditem u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji, ali iskljuivo za snabdijevanje obiteljskih poljoprivredn