INFO Trenčín september 2015

 • View
  48

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INFO Trenčín september 2015

Text of INFO Trenčín september 2015

 • INFORMAN NOVINY SAMOSPRVY MESTA TRENN

  Z OBSAHU

  Pote s nami na festivalSm na javisku

  STR. 9

  Program festivalu Pri trenianskej brne

  STR. 11

  4. september 2015 | mesank | ronk XVII | slo 8

  uom vad hlunos, a nedodran termny

  STR. 2

  Mestsk polcia oprila bicykle

  STR. 3

  Mesto riei premnoen tlav maky

  STR. 4

  NEPRILO VM DOMOV INFO?Reklamcie roznosu hlste prosm do utorka 8. septembra 2015 najneskr do 14.00 hodiny na slo 032/6504 287.

  Zaiatok kolskho roka v Z na Novomeskho ulici. Na tvrach prvikov, pre kto-rch bol 2. september prvm kolskm dom v ivote, sa zraili vetky emcie, najviac vak zvedavos a oakvania, ale aj obavy a neistota. Verme, e prv dni zaen vetky chmry a z trochu ustrchanch det sa stan spokojn a sebaist prvci. FOTO: E. M.

  Otvorili kolsk rok 2015/2016

  Trenianske koly patria medzi top na SlovenskuIba Trenn m v prvej desiatke najlepch slovenskchzkladnch kl a dve koly. Rebrek kl s najlepmi vsledkami iakov zverejnil 3. augusta Intitt pre eko-nomick a socilne reformy (INEKO).

  Z celkovho potu 833 z-kladnch kl, ktor do hodno-tenia INEKO zapojilo, sa Zk-ladn kola na Dlhch Honochs potom 8,8 bodov umiestnilana 5. mieste a Z na Kubran-skej ulici (8,6 b) obsadila 9. po-zciu. Z alch trenianskychkl bola Z na Bezruovej uli-ci na 25. mieste so zskanmi8 bodmi. V bodovacej kle svetky tri hodnoten ako koly s vynikajcimi vsledkami.V rmci zkladnch kl z Tren-ianskeho kraja sa v prvej tri-dsiatke ocitlo p kl. Prvprieku v kraji obsadila Z Dlh

  Hony, Z na Kubranskej m tre-tie miesto, Z na Bezruovej jesma, Z na Hodovej ulici jetrinsta, Z na Novomeskhoulici je na 24. mieste. Hodnotenie zkladnch klbolo vypotan na zklade v-sledkov celonrodnch testovv 9. ronku, asti iakov a ichmimoriadnych vsledkov v sa-iach, hodnotenia koly ttnoukolskou inpekciou, kvali ko-vanosti a odbornej spsobilostipedagogickho zboru. Ako INEKO alej uvdzana svojej strnke, rebrky kom-plexne nehodnotia kvalitu koly,

  ale informu-j o vsled-koch iakov.Tieto vsled-ky nezohad-uj rozdiely medzi iakmijednotlivchkl spso-ben inmifaktormi, neje vzdelvacproces (napr-klad rozdiely v socilnom zze-m) a nemeraj ani pridan hod-notu koly, ie to, ak zrunostia vedomosti kola v danom obdo-b odovzdala svojim iakom. Medzi top strednmi od-bornmi kolami Slovenskaje Obchodn akadmia M.Hodu na 5. mieste. Stredn

  zdravotncka kola m 11.miesto. Medzi gymnziami patr9. prieka Gymnziu . tra.Pri strednch kolch sa hod-notila extern as a psomnforma internej asti maturt,mimoriadne vsledky iakova nezamestnanos absolventov. (RED), FOTO: ARCHIV ZS DLHE HONY

 • aktuality slo 8 | ronk XVII2 | INFO

  EDITORILVen Trenania,mil itatelia,

  skonil sa as przdnin a letnchdovoleniek. Verme, e ste na-erpali silu a pozitvnu energiuzo slnench lov, ktor boli i v naich zemepisnch rkach niekedy a prli tedr. Deti zasadli do kolskch lavc a za-al sa ben kolobeh povinnos-t pre cel rodinu. V plnej sile a s chuou sme pre vs pripra-vili septembrov Info, v ktorompeme aj o tom, e v Tren-ne mme mimoriadne spen koly a teda i iakov a uite-ov. Nech sa im dar i naalej. Dobrch sprv vak mme hne niekoko. A nejde len o por-tov vsledky Trenanov, ktor prinaj kad mesiac pestrbilanciu spechov. Urite je dob-r aj to, e v uliciach stretneme viac mestskch policajtov, ktor postupne oprauj i pracovn bi-cykle. tajte na strane 3. Mesto je pripraven na odchyt tla-vch maiek, ktor podstpia kastrciu. Takmto spsobom vyhovie oraz viemu mno-stvu obanov, ktor upozorujna problm poulinch maiek v blzkosti ich obydl a detskch ihrsk. Viac na strane 4. Nae mesto je jedinen, dobre sa tu bva, Trenania radi aktvne portuj a zhradkria, chba-j im cyklotrasy aj toto vziloz prieskumu nzorov obyvateov Trenna. Vetko s to dlei-t informcie pre tvorbu Plnurozvoja mesta. Prv informcie priname na strane 6. Septem-ber sa bude nies v znamen via-cerch kultrno spoloenskch podujat. Urite si nedajte ujs mestsk festival udovej kultrya zbavy Pri trenianskej brne.Jeho program njdete na strane 11. Za zmienku i nvtevu urite stoj i al tradin festival Smna javisku, ale aj novinka v po-dobe lmovch veerov v Artkine Metro (str. 9). Mierov nmestie v naom meste oivia Farmr-sky jarmok i BIOjarmok. Kde, kedy a o vetko mete navtvi v tomto mesiaci hadajte v Kamv Trenne. A kto bude chcie, mmonos si aj priamo v centre celkom slune zabeha. Sta sa zaregistrova na Treniansky polmaratn. Bliie informcie s na strane 10. Preite pestr september a v oktbri (2. 10.) akajte vo svojich schrnkachalie aktulne Info.

  Vaa redakcia

  MODERNIZCIA ELEZNINEJ TRATE

  Sate a vyhrajte s INFOOdpovedzte a vyhrajte

  Vyhrajte dve von vstupenky na divadeln predstavenie EVA PAVLKOV: SKOK Z VKY, ktor sa uskuton 12. septembra 2015 o 20.00 h v kine Hviezda v rmci 21.ronka medzinrodnho festivalu divadla jednho herca SM NA JAVISKU.

  Koko krajn bude ma zastpenie na tohoronom festivale SMNA JAVISKU?Odpovede posielajte do 9. septembra na info@trencin.sk.

  uom vadia nedodran termny Trenania vedia by trpezliv aj tolerantn, no zrove chc pozna odpovede na svoje oprvnen otzky. Mo-dernizcia elezninej trate zasiahla vek zemie mestaa do znanej miery komplikuje ivot obanov.

  Obyvatelia Sihote sa astoptaj na protihlukov stenu.Hlavne v nonch hodinch jehlunos nenosn. ubomrMitas zo eleznc Slovenskej re-publiky (SR) tvrd, e sasn stav v elezninej stanici vo vy-hotovovan ochrannch prvkovproti hluku je v slade so schv-lenou projektovou dokument-ciu. Aj SR vak registruj sa-nosti Trenanov na hluk a ichpoiadavky na dobudovanieprotihlukovch barir.

  HLUK BUD SLEDOVAV spoluprci s minister-

  stvom dopravy a tvarom ved-ceho hygienika rezortu v iline uskutonme v dohadnom ase meranie hluku v danej oblasti.Na zklade vsledkov rozhod-neme o alom postupe pri v-stavbe protihlukovch barir,uviedol . Mitas s tm, e me-rania bud robi aj po ukonenprc v celom seku trate, tedaod Zlatoviec a po TrenianskuTepl. Nevylil realizciu al-ch protihlukovch stien, resp.inch stavebno-technickchprav. Modernizciou eleznice

  dolo k posunu koajiska sme-rom od obytnej zny a pri stav-be boli pouit nov progresvne prvky za elom znenia nega-tvnych vplyvov elezninej do-pravy na okolie, zdraznil . Mitas.

  SVETL SBILI OPTIMALIZOVA

  Komfort bvania udna Hodovej ulici nara aj in-tenzvne osvetlenie zo stoiarov.Poda ubomra Mitasa zo SRaj v tomto prpade ide o tan-dardn rieenie, ktor zohad-uje poiadavky slovenskchtechnickch noriem, resp. im-plementovanch smernc a na-riaden Eurpskej komisie.Na podnet obyvateov Hodovej ulice sme reagovali u v minulos-ti, priom zo strany Zhotoviteadolo k viacnsobnmu zabez-peeniu optimalizcie nastave-nia osvetlenia. Sme si vedom, e najkritickejie miesta v intenzi-te osvetlenia s nezakryt asti nstup . 2 a . 3. Po celkovomukonen prc v elezninej stani-ci a pred odovzdanm osvetleniado sprvy SR vykon zhotovite

  stavby zveren optimalizciunastavenia osvetovacch telies,ubezpeuje . Mitas.

  NA VINE S NEAKAN KOMPLIKCIE

  Trenania pozorne sleduji termny dokonenia jednotli-vch iastkovch stavieb mo-dernizcie eleznice. PodchodBilla mal by ukonen v au-guste 2015 a sprevdzkovan guste 2015 a sprevdzkovanv septembri 2015. Na zaiatkuaugusta bol tern nedotknut stavebnou innosou. Hovorkya SR Marti-na Pavlkov hovor, e prcena podchode pri Bille zan apo spusten cestnej premvky v podjazde na ulici Pred poom.Na stavbe sa vyskytli kompli-kcie a nepredvdan okolnosti,ktor sme nemohli pred zaatmprc predpoklada. V sasnej dobe zaznamenvame asov skl-zy na niektorch objektoch stav-by, ktor boli zaprinen viace-rmi nepredvdatenmi faktormi v zvislosti od povahy a technic-kej nronosti, kontruknchvlastnost, umiestneniu a pod.Ide predovetkm o zle vyten ininierske siete, elili sme po-vodni, museli by prepracovan projektov dokumentcie mostovz dvodu zmeny seizmicity a po-dobne, uviedla. SR komunikovali so Zho-toviteom stavby o preden le-hoty vstavby z objektvnychprin, resp. tzv. vyej moci.Uvedomujeme si, e aj v prpa-de podchodu pri Bille bude v z-ujme dodrania harmonogramuuvedenia podchodu do prevdzkynutn zavies mimoriadne opat-renia v podobe zvenho nasa-denia vrobnch kapact a celko-vej intenzity stavebnej vroby,dodala M. Pavlkov. (RED)

 • 4. september 2015 aktuality INFO | 3

  Najbliie zasadnutieMestskho zastupite-stva v Trenne sa bude ko-na v stredu 16. septembra2015 o 9.00 hodine.

  V medzinrodnom rebr-ku rezervanho portlu Hotel.de zostavenom na zkla-de hodnotenia dvoch milinovhotelovch host sa stal HotelElizabeth v Trenne vazomkategrie Hotel s najlepmi slubami o zkaznka. Pod-a tohto rebrka s hotely na Slovensku najistejie v Eu-rpe.

  Anglian Alex Lane a ro-den Trenianka Kristna Gavnholtov (reprezentujeR) sa stali vazmi dvojhierna najvznamnejom medzi-nrodnom bedmintonovom turnaji organizovanom na Slo-vensku Yonex Slovak Open 2015, ktor sa konal 26. 30.augusta v Trenne.

  A 24 glov padlo 27. au-gusta v exhibinom hoke-jovom zpase medzi DuklouTrenn a vberom hviezdNHL (12 : 12). Podujatie malocharitatvny ndych. Jeho v-aok bol uren na podporumldee, zhotovenie pamtnej sochy Pavla Demitru a pomocv oblasti charity.

  22. augusta bolo spusten skobn vysielanie RdiaWOW Trenn na frekvencii 106,7 MHz. Frekvencia po-krva dostatone cel Trenn,vrtane vetkch jeho mest-skch ast.

  Najbli De otvorench dver u primtora mes-ta Richarda Rybnka budev pondelok 14. septembraod 14.00 a 18.00 h.

  nia nevidiacich a slabozra-kch Slovenska vyhlsila12. ronk fotogra ckej sa-e pod nzvom Cesta svetla. Prostrednctvom fotogra chce pribli verejnosti prob-lematiku zrakovo postihnu-tch ud. Uzvierka sae je30. 9. 2015. Sa sa v dvochkategrich: ierno-biela a fa-rebn fotogra a. Zo sanchfotogra porota vyberie prcena verejn vstavu v novembri2015. V budcom roku vstavapoputuje po celom Slovensku. Podrobn podmienky a pri-hlku do sae zujemcoviazskaj na www.unss.sk.

  STRUNE

  SPRVY Z AUGUSTOVHO ZASTUPITESTVAPoslanci mestskho zastupitestva sa stretli na mimo-riadnom z