Info Trenčín 3/2012

  • View
    277

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Info Trenčín 3/2012

INFORMAN NOVINY SAMOSPRVY MESTA TRENN

9. marec 2012 | ronk XIV | slo 3 Kronikr mesta Trenn Jozef ery jubilujeSTR. 4

Harmonogram jarnho upratovania 2012STR. 9

Zmeny v cestovnom poriadku MHD TrennSTR. 7

Pred 600 rokmi...

Z OBSAHU

Ako pokrauje prbeh jamy v centre mestaSTR. 2

De otvorench dver u primtora s rekordnou asouSTR. 3

Trenn sa v roku 1412 stal slobodnm krovskm mestom. Kr igmund Luxembursk mu udelil tento tatt s vsadami, ak mali Budn, i Stolin Belehrad. Medzi nimi bolo naprklad aj prvo mea, ktor povoovalo tresta smrou. Trenn si udelenie vsad bude pripomna cel rok. Viac informci njdete v budcom vydan. (EV)

Psky z karantnnej stanice v Trenne hadaj domovSTR. 14

Prprava na Voby 2012Pribline es a sedem ton materilu bolo nutn roztriedi, aby sa mohli v sobotu 10. marca o siedmej hodine rno zaa voby do NR SR aj v Trenne.

Mesto m 50 okrskov a v kadom z nich v priemere tisc voliov. Pre kadho musela by nachystan oblka a 26 lstkov kandidujcich politickch strn. Ako informoval jeden z garantov volieb v Trenne Ivan kultty, vzhadom na vysok poet kandidujcich subjektov, ide o najvie voby doteraz. Do jednho okrsku je pripraven pribline jeden meter kubick materilu, povedal. Od 20. februra ho triedili a pripravovali verejnoprospen pracovnci vo vekej zasadake mestskho radu tak, aby sa v pi-

atok 9. marca mohol prenies do Klientskeho centra. Z toho dvodu mus by centrum pre verejnos od 12.00 hodiny zatvoren. V sobotu 10. marca u po tvrtej hodine rno nastpia do prce nosii a ofri. Do siedmej hodiny musia by toti vetky materily prevezen a nachystan vo volebnch miestnostiach tak, aby mohli by otvoren a pripraven prija prvch voliov. V okrskovch volebnch komisich je delegovanch spolu 696 lenov a 50 zapisovateov, poet lenov v komisich sa pohybuje od 13 do 18. Na zabez-

peenie volieb prilo od ttu 34 750 eur. tt predpokladal, e v komisich bude iba sedem lenov. Vzhadom na to, e v meste Trenn ich je v okrskovch volebnch komisich viac, takto vymedzen prostriedky na odmeny lenov a zapisovateov,

na oberstvenie a stravovanie, s nepostaujce. Preto Trenn poiadal o ich navenie. Poda informci Zdruenia miest a obc Slovenska, nedostatok prostriedkov pre lenov komisi hlsia aj alie obce a mest.TEXT: (EV), FOTO (J)

2 | INFO

aktuality

slo 3 | ronk XIV

EDITORILMil itatelia, drte v rukch tretie tohtoron vydanie mesanka Info. Vyzer inak, ako predol, vaka novej grackej prave. Navye, pod svoje krdla vzal aj informan mesank KAM v Trenne, ktor obyvateom a turistom u chbal. Zvolili sme teda sporn rieenie dva v jednom a verme, e sa stretne s vaim pochopenm. Njs pre Info nov tvr sa sname aj po obsahovej strnke. V nzor je pre ns v tomto hadan vemi podstatn. Radi by sme ho zskali prostrednctvom dotaznka, ktor njdete na strane 5. Vopred za v as i pripomienky akujeme. S rovnako dleit, ako kad hlas obana tohto mesta, ktormu nie je jedno, ako sa v om ije. Svoje nzory, postrehy a pripomienky niektor z Vs prezentovali aj poas Da otvorench dver u primtora nho mesta. Tto monos ste vo februri vyuili v zatia rekordnom pote. Marec priniesol v Trenne zmeny v hromadnej doprave. Na dvojstrane 6 7 njdete vysvetlenie nutnosti rozhodnutia zrui vemi mlo vyuvan spoje a tie podrobn prehad aktulnych obmedzen v cestovnom poriadku MHD. Za pozornos stoj aj harmonogram jarnho upratovania na strane 9. Poas smich sobt me kad z ns aktvne prispie k istote prostredia, v ktorom ijeme. No a nesmieme zabudn na novinku, ktor m ambciu sta sa pravidelnosou v trenianskom Infe. Mme na mysli karantnnu stanicu, ktor je astokrt poslednm toiskom pre opustench pskov. Chceme Vm ich postupne predstavi s ndejou, e ich terajia situcia je len doasn. elme Vm pohodu pri tan marcovho Infa. Vaa redakcia

rad rozhodol o zruen stavebnho povolenia na podzemn garePrimtor Richard Rybnek podpsal rozhodnutie o zruen stavebnho povolenia investorovi, ktor chcel pri bvalom Dome armdy postavi podzemn gare a polyfunkn objekt.

Pre astnkov konania po doruen rozhodnutia nasleduje 15 dov lehota na prpadn odvolanie sa. Mesto Trenn je prvm stavebnm radom na Slovensku, ktor vyuil paragraf 127 odsek 3 stavebnho zkona,uviedol R.Rybnek. Poda tohto paragrafu rad me rozhodn o zruen stavebnho povolenia, ke sa pri realizcii stavby objav pamiatka mimoriadneho vznamu. Pri bvalom Dome Armdy chcela postavi podzemn gare a polyfunkn objekt spolonos Tatra Real Trade. Pri prcach objavili pamiatku mimoriadneho vznamu a na mieste je u takmer 4 roky obrovsk

jama. V idelnom prpade by bolo vhodn nlezisko pamiatkovo prezentova. Ide o zvyky opevnenho predbrnia mesta. V zujme pomoci mestu Trenn, vak nevyluujeme ani prekrytie mru a nsledn zasypanie jamy, uviedla Eva Chudinov, hovorkya Ministerstva kultry SR. Spolonos Tatra Real Trade iada za zmarenie stavebnho zmeru viac ako 2 miliny Eur. Mesto akkovek podiel viny odmieta. Cel alobu spochybuje. Pamiatky mimoriadneho vznamu s majetkom ttu. In-

vestor by si mal uplatni svoje stavn prva voi Slovenskej republike, nie voi mestu Trenn, zdraznil primtor. Investor bol upozornen na mon objavenie archeologickch nlezov. Ministerstvo mu ponklo aj monos nancovania zmeny projektovej dokumentcie prostrednctvom dotanho systmu v rmci programu Obnovme si svoj dom. Investor to nevyuil, reagovala E. Chudinov.TEXT: (ES), FOTO: (EV)

Mesto Trenn nebude sestriky preraova na opatrovatekyV socilnych zariadeniach mesta Trenn na Piaristickej a Lavikovej ulici sa o klientov star 14 sestriiek. Od 1. aprla m zaa plati zkon, ktor zvyuje ich platy. Pre samosprvy je to vek finann za, no treniansky primtor Richard Rybnek odmieta etri na prci zdravotnch sestier. Ja si ich prcu vim, preto nepjdeme cestou preraovania sestier na opatrovateky, uviedol.

Mesto Trenn sa svojim postojom k tejto tme stalo prkladom aj pre ostatn mest a obce tak, ako sa to pe vo Vzve, ktor Daniela Dluholuck (sestra roka 2011) a Prof. MUDr. Svetozr Dluholuck, CSc., dekan Fakulty zdravotnctva Slovenskej zdravotnckej univerzity v Bratislave so sdlom v B. Bystrici adresovali okrem banskobystrickho primtora a upana aj ministrovi zdravotnctva

OZNAMSocilne sluby mesta m.r.o. Piaristick 42 Trenn oznamuj, e v zariaden s von miesta na tdenn pobyt. Bliie informcie Vm poskytne Mgr. Eva Bukov, vedca socilneho odboru, . tel. 032 640 17 64, mobil 0902 911 072.

Ivanovi Uhliarikovi. Citujeme: 25. februra 2012 sa v mdich objavila sprva, e mesto Trenn protestuje a nebude realizova program preradenia sestier socilnych zariaden do rovne opatrovateliek. Je to prejav odvahy, profesionlnej zodpovednosti a prezieravosti. Zkonn navenie miezd zdravotnch sestier bude mestsk kasu st 70 tisc Eur. Sestrikm platy zvime, zdraznil R. Rybnek, ktor ale zrove neskrval rozarovanie nad necitlivm postojom ministerstva a 141 poslancov NR SR. Zkon toti navyuje zdravotnm sestrm platy, ale toto rozhodnutie nebolo nasledovan primeranm zvenm rozpotu ttnych nemocnc a hlavne zriaovateov zariaden zdravotnej a socilnej starostlivosti, teda samosprvnych krajov a miest. Ak v nemocnici s platby

za jednotliv kony hraden zo zdravotnho poistenia, v domovoch socilnych sluieb by mali by hraden so socilneho poistenia, podobne ako v eskej republike, kde je prca sestier v nemocniciach zrovnoprvnen s domovmi socilnych sluieb, povedal prezidentka Komory sestier a prodnch asistentiek Mria Lvyov. Zrove upozornila, e niektor samosprvy sa bud snai nariadenie obs tm, e zo sestier urobia oetrovateky. Viacer samosprvy u toto avizovali. Pre zdravotn sestry a ich profesn organizcie je to vak neprijaten a zrove diskriminujce. V stavoch socilnej starostlivosti sa koncentruj klienti vo vyom veku spojenom s celm radom zdravotnch problmov, vyadujcich komplexn zdravotn starostlivos sestier. astokrt ide o prevenciu a liebu preleann, ochoren svisiacich s arteriosklerzou, degeneratvnymi zmenami pohybovho apartu, cukrovky a inch geriatrickch ochoren. V Trenne sa sestriky nebud preraova na opatrovateky len preto, aby sme etrili. Ohrozili by sme zdravie a znili rove starostlivosti o klientov, uzavrel tmu primtor Trenna.(ES)

9. marec 2012

aktuality

INFO | 3

De otvorench dver vyuilo na nvtevu radu 40 obanovNiektor sa prili posaova, in iba informova. al priniesli nvrhy na zlepenie ivota v meste alebo upozornili na veci, ktor by sa mali da do poriadku.

Doteraz rekordn poet ud navtvil primtora mesta Richarda Rybnka poas Da otvorench dver 27. februra. tyrom desiatkam obanov sa okrem neho venovali aj niektor vedci tvarov. Toko som sa sem chystala, povedala Jlia Kaukov pred tm, ako vola do kancelrie primtora. a ma dos problmov, ale mono sa budem opakova, lebo ns tu bolo u vea. Trenanov poda nej bol naprklad nov plavre. Je postaven rok a ni sa nedeje, peniaze nm tam unikaj vetkm, povedala. Trpi ju aj zl stav chod-

nkov v parku, pinav ndoby na vsadbu kvetov a neporiadok v Trenne veobecne. De otvorench dver vyuila po prv raz. Mria Lenczov a Oga Sldkov prili zo Zlatoviec. Mme pocit, e Trenn sa kon Vhom. Nemme vyrieen dopravu, nemme bankomat, potu, lekre, msiarstvo, zeleninu. ij tam vinou star udia, ktor naprklad potrebuj cestova do polikliniky a spoj chod mlo, cez przdniny ete aj ten nechod. Kultrne leto na nmest je zadarmo, my u ns musme za vystpenia v parku plati, ale preo? Teraz pred vobami, ke ns

potrebuj, tak ns tam njdu a nasubuj vetko, ako nhle sa toto skon, dvno zabudn, kde s Zlatovce, saovali sa. Ruenie spojov MHD priviedlo na rad 17-ronho Natanaela evka, ktor priiel s niekokmi nvrhmi, ako cestovn poriadok upravi. Doteraz vyuil vetky Dni otvorench dver. Za mesiac sa toho nakop, povedal s smevom. V kancelrii u primtora sa vak vraj vdy zdr len desa mint. Sprevdzala ho mama Anna evkov. De otvorench dver vyuila po druh raz. Pi sa mi tto monos a chvlim to, e vbec vznikla. Viem, e je to alia za pre rad i pre primtora, ale myslm si, e sa takto napa jeho mylienka otvrania sa verejnosti. S viac