Novinarska konferenca 31. julij 2014 stat.si/nk

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 31. julij 2014 www.stat.si/nk. Vsebina: Aktualni kazalniki: Inflacija v juliju 2014 Turizem v juniju 2014 Gradbenitvo od 2008 do danes: Se je kriza v gradbenitvu e konala? Genovefa Rui, generalna direktorica Analiza: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

SLOVENIA

Novinarska konferenca31. julij 2014www.stat.si/nk

1

Vsebina:

Aktualni kazalniki:

Inflacija v juliju 2014

Turizem v juniju 2014

Gradbenitvo od 2008 do danes: Se je kriza v gradbenitvu e konala?

Genovefa Rui, generalna direktorica

Analiza:

Kazalniki zelene rasti, predstavitev publikacije

mag. Mojca itnik, vodja oddelka Statistika okolja in energetike

2

Inflacija, julij 2014

mesena stopnja inflacije: -1,1 %

nije cene:

oblail za 16,6 %

obutve za 14,2 %

zelenjave za 4,6 %

sadja za 3,9 %

preprog in talnih oblog za 1,9 %

pohitva in opreme za 1,8 %

vije cene:

poitnic v paketu za 12,7 %

letna stopnja inflacije: 0,0 %

3

Prihodi in prenoitve turistov, junij 2014, zaasni podatki

(podatki zajemajo turistine nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi leii)

Prihodi turistov, junij 2014/junij 2013:

skupaj: 7,5 %

domai: 0,3 %

tuji: 10,8 %

januar-junij 2014/januar-junij 2013

skupaj: 4,2 %

domai: -0,8 %

tuji: 7,2 %

Prenoitve turistov, junij 2014/junij2013

skupaj: 4,2 %

domai: -2,4 %

tuji: 8,0 %

januar-junij2014/januar-junij2013

skupaj: 0,7 %

domai: -2,5 %

tuji: 3,0 %

4

Gradbenitvo, od 2008 do danes:

Se je kriza v gradbenitvu e konala?

Gradbena dejavnost poasi okreva:

trend gibanja vrednosti opravljenih gradbenih del je po letih upadanja od aprila 2013 ponovno obrnjen navzgor,

naraa predvsem vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inenirskih objektih,

v letu 2013 je bilo po 6 letih ponovno izdanih ve gradbenih dovoljenj (v primerjavi z 2012 za 7,4 % ve); v prvih 3 mesecih letos pa jih je bilo izdanih za 17,8 % manj kot v enakem obdobju lani,

podjetja v gradbenitvu so tudi bolj optimistina, saj je kazalnik zaupanja v gradbenitvu od avgusta 2013 veinoma nad dolgoletnim povprejem.

5

Gibanje vrednosti opravljenih gradbenih del, izbrane drave EU in Slovenija, 1. etrtletje 20061. etrtletje 2014, (2010=100)

6

Kazalniki zelene rasti, publikacija

Mag. Mojca itnikmojca.zitnik@gov.si, (01) 2340 740

vodja oddelka Statistika okolja in energetike

7

KAJ JE ZELENA RAST?

Zelena rast pomeni spodbujanje gospodarske rasti in razvoja ter hkrati zagotavljanje ohranjanja naravnih bogastev, od katerih je

odvisna naa blaginja.

Za doseganje tega cilja

je treba spodbujati nalobe

in inovacije, ki podpirajo

trajnostno rast in prinaajo

nove gospodarske

prilonosti.

DEKLARACIJA O ZELENI RASTI

Junija 2009 so ministri iz tridesetih drav lanic OECD in tirih drav kandidatk podpisali Deklaracijo o zeleni rasti, s katero naj bi okrepili prizadevanja za uveljavljanje strategije za zeleno rast kot del odzivov na krizo in v kateri so priznali, da sta zeleno in rast lahko tesno povezana.

OECD je v Strategiji zelene rasti razvil konceptualni okvir in kazalnike za spremljanje napredka pri doseganju zelene rasti.

NAMEN STRATEGIJE ZELENE RASTI

Strategija za zeleno rast mora spodbujati bolj zeleno vedenje podjetij in potronikov, omogoati gladko in pravino prerazporeditev delovnih mest, kapitala in tehnologije na poti k bolj zelenim dejavnostim ter zagotavljati ustrezne spodbude in podporo za zelene inovacije.

Bistvo strategije: vzajemna krepitev vidikov okoljske in ekonomske politike. V tem se razlikuje od trajnostnega razvoja, ki ob okoljskem in ekonomskem upoteva tudi socialni vidik. Zelena rast tako ni nadomestilo za trajnostni razvoj, ampak jo je treba razumeti kot njegov pomemben del.

KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE NAPREDKA ZELENE RASTI

Delijo se v tiri skupine glede na podroja, na katera se nanaajo spremembe, ki jih ti kazalniki spremljajo in opisujejo:

1. kazalniki produktivnosti uporabe okoljskih sredstev in naravnih virov,

2. kazalniki temeljnih naravnih dobrin,

3. kazalniki okoljskih razsenosti kakovosti ivljenja,

4. kazalniki politinih odzivov in gospodarskih

prilonosti.

11

Novinarska konference; 31. julij 2014

PUBLIKACIJA KAZALNIKI ZELENE RASTI ZA SLOVENIJO

Prvi poskus prikaza kazalnikov zelene rasti za Slovenijo.

Del kazalnikov - iz seznama

priporoenih OECD kazalnikov

ter doloeni dodatni kazalniki,

ki opisujejo udejanjanje

zelene rasti pri nas.

Namen publikacije: pojasniti

pojem zelene rasti in ga

pribliati iri javnosti.

1. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI PRI UPORABI OKOLJSKIH SREDSTEV IN NARAVNIH VIROV

Veina kazalnikov te skupine temelji na povezavi okolja in gospodarstva.

Glavne vsebine:

emisijska in energetska

produktivnost

snovna in vodna

produktivnost

bruto zaloga duika.

Od leta 2007 strmo naraa in se je iz 0,53 /kg v 2007 povzpela na 0,93 /kg snovi v 2012.

V zadnjih letih upada in se je iz

153 /m3 v 2008 zniala na

141 /m3 vode v 2012.

Do leta 2007 se je dvigovala, po letu 2008 pa ostaja priblino enaka

3,4 mio. /ktoe.

2. KAZALNIKI TEMELJNIH NARAVNIH DOBRIN

Uinkovito upravljanje naravnih virov in njihova trajnostna raba - klju do gospodarske rasti in okoljske kakovosti.

Glavne vsebine:

razpololjivost in kakovost zalog obnovljivih naravnih virov;

razpololjivost in dostopnost zalog neobnovljivih naravnih virov;

biotska raznovrstnost in ekosistemi ter produktivnost zemlji in prsti.

Se poveuje. Leta 1953 je znaala 112 m3/ha, leta 2012 pa e 285 m3/ha povrine.

Naeloma se poveuje. Od leta 1990 do leta 2012 se je povzpel z 11 % na 78 %.

Od leta 2007 upada in se je iz 19 ton/preb (2007)

zniala na manj kot

11 ton/preb v letu 2012.

3. KAZALNIKI OKOLJSKIH RAZSENOSTI KAKOVOSTI IVLJENJA

Okoljski vplivi so pomemben dejavnik za zdravstveno stanje in blaginjo ljudi ter kaejo, da rast proizvodnje in dohodka ni nujno povezana z rastjo blaginje.

Glavna vsebina:

izpostavljenost ljudi

onesnaenosti okolja in

okoljskim tveganjem.

Se zniuje in je pod dovoljeno mejo 40 g/m3.

Iz 44 g/m3 (2003) se je zniala na 28 g/m3 (2010).

Dele strmo naraa.

Iz 11 % v letu 2004 se je dvignil na skoraj

40 % v letu 2012.

Se poveuje, a prepoasi.

Iz 4,5 % v 2005 se je dvignil na 7,3 % v 2012.

Plan: 15 % do leta 2015

4. KAZALNIKI POLITINIH ODZIVOV IN GOSPODARSKIH PRILONOSTI

Iskanje ravnoteja med okoljem, kot virom gospodarske rasti in mednarodne konkurennosti, trgovine ter zaposlovanja in njegovim obremenjevanjem.

Glavne vsebine:

tehnoloki razvoj in

inovacije;

mednarodni finanni

tokovi;

cene in finanni transferji.

Precej nihajo.

Dvignila so se od

priblino 1 % v 2007 na

priblino 3 % v 2012.

Je dokaj stabilen.

Giblje se med 8 % in 10 %.

POVZETKI

Emisijska in snovna produktivnost se poveujeta, energetska produktivnost se ne spreminja (je enakomerna), vodna produktivnost upada.

Izkorianje domaih virov na prebivalca se zniuje in se je od leta 2007 do leta 2012 zmanjala za 43 %.

Lesna zaloga se poveuje (od 1991 do 2012 se je poveala za 47 %).

Izpostavljenost urbanega prebivalstva delcem PM10 upada in je precej nija od mejne vrednosti 40 g/m3.

Dele loeno zbranih komunalnih odpadkov se je v zadnjih treh letih zvial za 15 odstotnih tok.

Dele kmetijskih zemlji v uporabi z ekoloko pridelavo se z leti poveuje, vendar prepoasi. V letu 2012 se je ekoloko obdelovalo le 7,3 % celote kmetijskih zemlji.

Okoljski davki znaajo priblino

10 % vseh davkov.

Dele davkov v ceni elektrine energije in zemeljskega plina za industrijo znaa 20-30 % cene.

ZAKLJUEK

Kazalniki zelene rasti - tako zelo novi, da jih mednarodna javnost e ni dokonno interpretirala in tako je naa publikacija le eden od prvih kamenkov v mozaiku prikaza zelene rasti za Slovenijo.

Naj te ne bo strah, e napreduje poasi; boj se le, da ne obstane.

Kitajski pregovor

NAPOVED

NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE

Petek, 29. avgust:

Gospodarska aktivnost (BDP), 2. etrtletje 2014

Uvedba nove metodologije nacionalnih raunov

(ESR 2010) in revizija podatkov od leta 1995

Stik:

Ida Repov Grabnar, ida.repovz-grabnar@gov.si, tel. 241 64 58

24

020406080100120140160180200indeksEU-28HrvakaItalijaMadarskaAvstrijaSlovenija