of 47 /47
PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2015-2017) BIDANG KOKURIKULUM Isu Masalah Mala!a S"a#$% I&'%a" P#&*a+a%a& Penglibatan dalam Kelab dan Persatuan kurang memberansangkan Penglibatan dan pencapaian pelajar tidak mencapai tahap yang memuaskan Meningkatkan peratusan pelajar yang berminat menyertai aktiviti kelab dan persatuan dengan melibatkan diri dalam semua aktiviti persatuan Perancangan teliti melalui: 1.Pengurusan kokurikulum dengan mengambil kira  jumlah perjumpaan dan kursus pengurusan kelab dan persatuan 2.Mengelola pertandingan peringkat sekolah dengan menjadikan aktiviti koakademik sebagai aktiviti utama kelab dan persatuan 3.Menyertai pertandingan peringkat kelompok seperti pertandingan:  a. Forum b. Pidato  c. horal speaking  d. !ahas  e. Pantun Pencapaian: "ekurang#kurangnya setiap pasukan layak ke separuh akhir  Prestasi Pencapaian Kokurikulum masih rendah $ebih kurang kehadiran %& ' sahaja yang dicatatkan Meningkatkan kesedaran dari segi kehadiran dan penyertaan pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum Pemantauan berterusan yang sistematik dari pengurusan sekolah khususnya : a. Penyel ar as (ni) or m Peratus kehadiran

Pelan Strategik Kelabpersatuan1

Embed Size (px)

Text of Pelan Strategik Kelabpersatuan1

Page 1: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 1/50

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2015-2017)

BIDANG KOKURIKULUM

Isu Masalah Mala!a S"a#$% I&'%a" P#&*a+a%a&

Penglibatan dalam Kelabdan Persatuan kurang

memberansangkan

Penglibatan dan pencapaianpelajar tidak mencapai tahap

yang memuaskan

Meningkatkan peratusanpelajar yang berminat

menyertai aktiviti kelab dan

persatuan dengan

melibatkan diri dalam semua

aktiviti persatuan 

Perancangan teliti melalui:

1.Pengurusan kokurikulum

dengan mengambil kira

 jumlah perjumpaan dan

kursus pengurusan kelab

dan persatuan

2.Mengelola pertandingan

peringkat sekolah dengan

menjadikan aktiviti

koakademik sebagai aktivitiutama kelab dan persatuan

3.Menyertai pertandingan

peringkat kelompok seperti

pertandingan:

 a. Forum

b. Pidato

 c. horal speaking

 d. !ahas

 e. Pantun

Pencapaian:"ekurang#kurangnya setiap

pasukan layak ke separuh

akhir  

Prestasi Pencapaian

Kokurikulum masih rendah

$ebih kurang kehadiran

%& ' sahaja yang dicatatkan

Meningkatkan kesedaran

dari segi kehadiran dan

penyertaan pelajar dalam

setiap aktiviti kokurikulum

Pemantauan berterusan

yang sistematik dari

pengurusan sekolah

khususnya :

a. Penyelaras (ni)orm

Peratus kehadiran

Page 2: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 2/50

Peningkatan peratus

pencapaian * dalam

kokurikulum+ ,& ' adalah

dari kehadiran pelajar dalam

aktiviti kokurikulum

b. Penyelaras sukan dan

Permainanc. Penyelaras Kelab dan

Persatuan

-indakan:a. Mengemukakan laporan

pada setiap perjumpaanb. Mengambil tindakan

yang seajarnya ke

atas pelajar#pelajar

yang masih ponteng

perjumpaan

kokurikulum

!uku Pemantauan

Kokurikulum perlu

dilengkapkan pada setiap

masa untuk mengesan

aktiviti dan juga kehadiran

pelajar 

Page 3: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 3/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB PSS

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h KsSu!,#" TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1 Kursus penjilidan Meningkatka

n minat ahli

untuk

menyertaiaktiviti yang

dianjurkan

/uru Penasihat

 *hli Kelab P""

Mei 0M 2&&

KK

&' 1&&' ' penglibatan

ahli Kelab

P""

2 !aik pulih buku Meningkatka

n minat ahli

untuk

menyertai

aktiviti yang

dianjurkan

/uru Penasihat

 *hli Kelab P""

4ulai 0M 2&&

KK

&' 1&&' ' penglibatan

ahli Kelab

P""

Page 4: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 4/50

Page 5: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 5/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB PSS

5ama Projek Kursus penjilidan

bjekti) 16 Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang

dijalankan.

-empoh Mei

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab P"" "MK Permai 7ndah

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 16 4aatankuasa program akan mengadakan beberapa sirimesyuarat bagi mengagihkan tugas+ merancang dan menguruspelaksanaan program26 Pelaksanaan program:

o Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang

akan dijalankano  *hli jaatankuasa program akan menjalankan tugas

masing#masing.

o *hli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan

Page 6: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 6/50

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB PSS

5ama Projek !aik pulih buku

bjekti) 16 Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yangdijalankan.

-empoh Mei

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab P"" "MK Permai 7ndah

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 16 4aatankuasa program akan mengadakan beberapa sirimesyuarat bagi mengagihkan tugas+ merancang dan menguruspelaksanaan program26 Pelaksanaan program:

o Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang

akan dijalankano  *hli jaatankuasa program akan menjalankan tugas

masing#masing.o  *hli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan

menjalankan aktiviti dalam kumpulan

Page 7: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 7/50

Page 8: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 8/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KURIKULUM

SUB BIDANG KELAB SE3ARAH 4 GEOGRAI

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h KsSu!,#" TO ETR I&'%a"  P#&*a+a%a&

1  *ktiviti -ahunan:

Pertandingan Kui9 secara

lisan dan penulisan.

Meningkatkan

minat pelajar

untuk

melibatkan diri

dalam

program yang

dijalankan.

/uru penasihat+

 *4K persatuan

4an# 4ulai 0M ,&.&&

!uku

kehadiran

kokurikulum

&' 1&&' Peratus

markah aspek

kehadiran

setiap ahli

meningkat .

2 / /0;;5

< Penghijauan $aluan

Persatuan "ejarah dan

/eogra)i6

Membuat

en9yme = baja

organic untuk

kegunaan

tumbuhan dan

aktiviti

pembersihan

kaasan

sekolah

/uru penasihat+

 *4K = ahli

persatuan

"ejarah =

/eogra)i

 *pril 0M 1&&

&' 1&&'

' kehadiran

pelajar 

Page 9: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 9/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB SE3ARAH 4 GEOGRAI

5ama Projek Pertandingan Kui9 secara lisan dan penulisan.

bjekti) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang

dijalankan.-empoh 4an# 4ulai

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab "ejarah = /eogra)i "MK Permai 7ndah

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk pelantikan *4K persatuan"ejarah = /eogra)i

"idang perbincangan dengan *4K untuk menentukan aktiviti tahunan yangsesuai dan menarik.

Pengagihan tugas serta perancangan aal aktiviti dibuat.

Perlaksanaan aktiviti#aktiviti persatuan "ejarah = /eogra)i

Page 10: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 10/50

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB SE3ARAH 4 GEOGRAI

5ama Projek / /0;;5

< Penghijauan $aluan Persatuan "ejarah dan /eogra)i6

bjekti) Membuat en9yme = baja organic untuk kegunaan tumbuhan dan aktivitipembersihan kaasan sekolah

-empoh *pril

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab "ejarah = /eogra)i "MK Permai 7ndah

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk pelantikan *4K persatuan"ejarah = /eogra)i

"idang perbincangan dengan *4K untuk menentukan aktiviti tahunan yangsesuai dan menarik.

Pengagihan tugas serta perancangan aal aktiviti dibuat.

P l k kti iti kti iti t " j h = / )i

Page 11: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 11/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB KH 4 ERT

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h KsSu!,#" TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1 !engkel Pengurusan

 *ktiviti

 

Meningkatkan

pencapaian

pengurusan

bengkel

/uru penasihat+

 *4K persatuan

Mei 0M,&& &' 1&&' Peratus

markah aspek

pencapaian

pengurusan

bengkel

2  *ktiviti !engkel Meningkatkan

penglibatan

pelajar 

/uru penasihat+

 *4K = ahli

persatuan

"ejarah =

/eogra)i

4an # kt

 

#

&' 1&&' ' kehadiran

pelajar 

Page 12: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 12/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB KH 4 ERT

5ama Projek !engkel Pengurusan *ktiviti

bjekti) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yangdijalankan.

-empoh Mei

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab K> = ;0- "MK Permai 7ndah

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses KerjaMesyuarat *4K 7nduk

$antikan *4K kerja dan agihan tugas

Pembentangan kertas kerja dan tentati) program

Pelaksanaan

$ d 0 )l k i

Page 13: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 13/50

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB KH 4 ERT

5ama Projek *ktiviti !engkel

bjekti) Meningkatkan penglibatan pelajar  

-empoh 4an # kt

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab K> "MK Permai 7ndah

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses KerjaMesyuarat *4K 7nduk$antikan *4K kerja dan agihan tugas

Pembentangan kertas kerja dan tentati) program

P l k

Page 14: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 14/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB KIOR

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h KsSu!,#" TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1  *udition dan pemilhan

suara

 *hli Koir dapat

menyanyi

dengan yakin

dan baik

/uru Penasihat? jam

0M1& &' 1&&' Peratusan ahli

yang dapat

menyanyi

dengan baik

2 Penerangan jenis#jenis

suara ".*.-.! dan latihan

praktikal

 *hli Koir boleh

menggunakan

peralatan dan

kemudahan

alat mu9ik

untuk melatih

suara

/uru Penasihat 2& 4am

0M %& &' 1&&' ' tahap

penguasaan

murid dalam

menggunakan

peralatn dan

kemudahan

alat mu9ik.

Page 15: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 15/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB KOIR

5ama Projek *udition dan pemilhan suara

bjekti) *hli Koir dapat menyanyi dengan yakin dan baik

-empoh ? jam

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab Koir "MK Permai 7ndah

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat *4K

$atihan Persediaan

Penyediaan Modul !ahan oleh /uru Mu9ik

Persediaan tempat taklimat penerangan

Penerangan 8emonstrasi tentang alat mu9ik$atihan Praktikal

P t l h / M ik d / P ih t

Page 16: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 16/50

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB KOIR

5ama Projek Penerangan jenis#jenis suara ".*.-.! dan latihan praktikal

bjekti) *hli Koir boleh menggunakan peralatan dan kemudahan alat mu9ik untukmelatih suara

-empoh 2& jam

Kumpulan"asaran "emua ahli Kelab Koir "MK Permai 7ndah

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat *4K sebelum dan selepas laatan

Menyediakan Kertas kerja dan jadual $aatan

Mengutip yuran laatan

Menyediakan surat @surat berkaitan dan hantar kepada yang berkenaan

Menyenaraikan nama pelajar dan menyerahkan boring kebenaran aris

Pelaksanaan aktiviti $aatan sambil belajar 

Penilaian Mesyuarat Post Mortem

Page 17: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 17/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB KOMPUTER

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  P#&*a+a%a&

1. Penghasilan

blog 7-

16 Meningkatkan

kreativiti murid

dalam

penghasilan blog26 Mengenal pasti

murid sekolah

yang mempunyai

kemahiran

menggunakan

komputer 

36 Memupuk minat

murid sekolah

terhadap aktiviti

yang melibatkan

penggunaan

komputer.

/uru Penasihat

Kelab Komputer 

 *hli#ahli kelab

Feb# 4ulai 0M ,& 2' 3.%' Peratus murid

menjadi

keahlian Kelab

Komputer.

Pencapaian

penglibatan

murid dalam

penghasilan

blog.

2. Penghasilan

video korporat

"MK Permai

7ndahmenggunakan

Aideo Movie

Maker 

16 Meningkatkan

kreativiti murid

dalam

penghasilanvideo korporat

26 Mengenal pasti

murid sekolah

yang mempunyai

kemahiran

/uru Penasihat

Kelab Komputer 

 *hli#ahli kelab

Feb# 4ulai 0M 1&& 2 ' 3.%' Peratus murid

menjadi

keahlian Kelab

Komputer.

Pencapaian

penglibatan

murid dalam

penghasilan

Page 18: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 18/50

menggunakan

kamera dan

komputer 36 Memupuk minat

murid sekolah

terhadap aktiviti

yang melibatkan

penggunaan

komputer.

video korporat

"MK Permai

7ndah

Page 19: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 19/50

Page 20: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 20/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB KOMPUTER

5ama Projek Penghasilan blog 7-

bjekti) 16 Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan blog

26 Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiranmenggunakan komputer 36 Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan

penggunaan komputer.

-empoh Feb#4ulai

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab Komputer "MK Permai 7ndah

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mengadakan mesyuarat bersama#sama ahli#ahli kelab1.2 Pengagihan tugas mengikut bidang  1.2.1 0ekabentuk  1.2.2 Kandungan  1.2.3 /ambar Foto

K d k t t id i k

Page 21: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 21/50

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB KOMPUTER

5ama Projek Penghasilan video korporat "MK Permai 7ndah menggunakan Aideo MovieMaker 

bjekti) 16 *hli Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan videokorporat

26 Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiranmenggunakan kamera dan komputer 36 Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan

penggunaan komputer.

 

-empoh Feb#4ulai

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab Komputer "MK Permai 7ndah

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat *4K sebelum dan selepas laatan

Menyediakan Kertas kerja dan jadual $aatan

Mengutip yuran laatan

Page 22: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 22/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB PEN6INTA ALAM

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  P#&*a+a%a&

1. Minggu

Kesedaran

 *lam

"emulajadi

Meningkatkan

kesedaran pelajar

tentang pentingnya

alam semulajadi

Melahirkan

Pengguna Bang !ijak

PK Kokurikulum

/uru

penasihat

 *pril 0M,&&

<P7!/ dan

Persatuan

Pengguna

5egeri6

2' 3.%' Peningkatan

' keahlian

kelab

Page 23: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 23/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB PEN6INTA ALAM

5ama Projek Minggu Kesedaran *lam "emulajadi

bjekti) 16 Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya alamsemulajadi26 Melahirkan Pengguna Bang !ijak

 

-empoh *pril

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab Pencinta *lam

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat J/K Kokurikulum

Perancangan *ktiviti

1.Pameran

2

Page 24: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 24/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PENGGUNA DAN KOPERASI

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1. -anaman

0osselle

Pelajar akan dapat

membina semangat

bekerjasama dan saling

bantu membantu dalam

menghasilkan tumbuhan

yang sihat

PK Kokurikulum

/uru

penasihat

 *pril 0M,&&

<P7!/ dan

Persatuan

Pengguna

5egeri6

&' &' Peratus

penglibatan

pelajar

2 Pertandingan

ProdukKoperasi

Pelajar akan dapat

membina keyakinan diriapabila berhadapan

dengan orang ramai

PK Kokurikulum

/uru

penasihat

4ulai 0M,&&

<P7!/ danPersatuan

Pengguna

5egeri6

&' &' Peratus

penglibatanpelajar 

Page 25: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 25/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PENGGUNA DAN KOPERASI

5ama Projek -anaman 0osselle

bjekti) Pelajar akan dapat membina semangat bekerjasama dan saling bantu

membantu dalam menghasilkan tumbuhan yang sihat

-empoh *pril

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab Pengguna dan Koperasi

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Memastikan peralatan lengkap

Memberi penerangan ringkas aktiviti

Perlaksanaan aktiviti

8okumentasi

Kekangan   • "ukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa

program dilaksanakan

• Motivasi pelajar yang rendah

Page 26: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 26/50

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PENGGUNA DAN KOPERASI

5ama Projek Pertandingan Produk Koperasi

bjekti) Pelajar akan dapat membina keyakinan diri apabila berhadapan denganorang ramai

-empoh 4ulai

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab Pengguna dan Koperasi

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Menjalankan aktiviti penghasilan produk melalui Kelab Pengguna dan

KoperasiMematuhi tarikh yang ditetapkan oleh urusetia

Mengedarkan surat kebenaran arisMenyediakan dokumentasi lengkap

Menghadiri pertandingan

8okumentasiPost#mortem

Page 27: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 27/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN AGAMA ISLAM

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  P#&*a+a%a&

1. Karnival

Pendidikan

7slam

Mengenalpasti pelajar

yang akan meakili

sekolah

  PK

Kokurikulum

  "(

Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

2 hari ,&&.&& &' &'

Peratus

penglibatan

pelajar

2 "ambutan

>ari

Kebesaran

7slam

Melahirkan insan

 kamil

  Ketua Panitia

  /uru

Penasihat

Feb#kt ,&&.&& &' C&'

Peratus

penglibatan

pelajar 

3 7hyaD

0amadan

  Mengenalpasti

pelajar yang dapat

  Membaca *l#

  Euran

PK Kokurikulum

 Ketua Panitia

 /uru Penasihat

gos 2&&.&& ?&' %&' Peratus

penglibatan

pelajar

Page 28: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 28/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN AGAMA ISLAM

5ama Projek Karnival Pendidikan 7slam

bjekti) Mengenalpasti pelajar yang akan meakili sekolah

-empoh 2 hari

Kumpulan"asaran

"emua ahli Persatuan *gama 7slam

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.& Mesyuarat *4K

(capan PKKK• $antik *4K dan *gihan tugas <spesi)ikasi kerjaarahan kerja6

• -etap tarikh

• !incang kosbajet

2.& Penyediaan peralatan+ hadiah = tempat3.& Pelaksanaan

Kekangan   • "ukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa

Page 29: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 29/50

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN AGAMA ISLAM

5ama Projek "ambutan >ari Kebesaran 7slam

bjekti) Melahirkan insan kamil

-empoh Feb#kt

Kumpulan"asaran

"emua ahli Persatuan *gama 7slam

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat AJK 

1.2. Ucapan PKKK 1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas spesi!kasi ker"a/arahanker"a#1.$. %etap tarikh1.&. 'incang kos/(a"et2.) Penyediaan peralatan* hadiah + tempat3.) Pelaksanaan

Page 30: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 30/50

PELAN OPERASI

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN AGAMA ISLAM

5ama Projek 7hyaD 0amadan

bjekti) Mengenalpasti pelajar yang dapat Membaca *l# Euran

-empoh gos

Kumpulan"asaran

"emua ahli Persatuan *gama 7slam

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat AJK 

1.2. Ucapan PKKK 1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas spesi!kasi ker"a/arahanker"a#1.$. %etap tarikh1.&. 'incang kos/(a"et2.) Penyediaan peralatan* hadiah + tempat3.) Pelaksanaan

Page 31: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 31/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN SIIK 4 RUKUN NEGARA

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  P#&*a+a%a&

1. Program ,

Prinsip 0ukun

5egara

Memastikan penyertaan

menyeluruh di kalangan

murid dalam kelab

  PK Kokurikulum

  "( Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

Feb#kt 0M &

P/

&' &' ' Penyertaan

murid dalam

kelab siviks

dan rukun

negara

meningkat.

2 Pertandingan

Mempromosika

n !udaya

5egara

Meningkatkan minat dan

motivasi diri murid untuk

menyertai aktiviti yang

dianjurkan

Ketua Panitia

/uru Penasihat 4ulai 0M 1&&

P/

&' C&' ' Penyertaan

murid dalam

aktiviti yang

dianjurkan

meningkat

Page 32: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 32/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB SIIK 4 RUKUN NEGARA

5ama Projek Program , Prinsip 0ukun 5egara

bjekti) Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam kelab

-empoh Feb#kt

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab "ivik = 0ukun 5egara

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mesyuarat 4aatankuasa1.2 *gihan -ugas1.3 >al#hal lain

"urat Mesyuarat#Pemberitahuan aktiviti kepada ahli

Penyediaan tempat dan peralatan

Pelaksanaan

Penilaian dan pelaporan KP7

Page 33: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 33/50

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB SIIK 4 RUKUN NEGARA

5ama Projek Pertandingan Mempromosikan !udaya 5egara

bjekti) Meningkatkan minat dan motivasi diri murid untuk menyertai aktiviti yang

dianjurkan

-empoh 4ulai

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab "ivik = 0ukun 5egara

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mesyuarat 4aatankuasa1.2 Pembentukan *4K1.3 -etapkan tarikh pertandingan1.? *gihan -ugas1., >al#hal lain

"urat Menyurat#4emputan ahli untuk menyertai pertandingan

Page 34: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 34/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN SENI LUKIS

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1. Mural Menceriakan kaasan

persekitaran sekolah

  PK Kokurikulum

  "( Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

Feb#4ulai 0M ,&&

P/

&' 1&&' ' Penyertaan

murid

Page 35: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 35/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN SENI LUKIS

5ama Projek Mural

bjekti) Menceriakan kaasan persekitaran sekolah

-empoh Feb#4ulai

Kumpulan"asaran

"emua ahli Persatuan "eni $ukis

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mesyuarat 4aatankuasa1.2 Pembentukan *4K1.3 -etapkan tarikh pertandingan1.? *gihan -ugas1., >al#hal lain

Penyediaan tempat dan peralatan

Pelaksanaan

Page 36: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 36/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN SAINS 4 MATEMATIK

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1. Membersihkan

8an

Menceriakan

Makmal

"ains!ilik

PP"M7

Meningkatkan

penyertaan dan minat

murid dalam persatuan

"ains dan Matematik

PK Kokurikulum

  "( Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

Mac # &' 1&&' ' Penyertaan

murid

2 ;ksperimen

"ains

Meningkatkan minat

murid dalam aktiviti

persatuan "ains =

Matematik

  PK Kokurikulum

  "( Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

Feb#4ulai 0M 1&&

P/

&' &' ' penglibatan

pelajar 

Page 37: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 37/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN SAINS 4 MATEMATIK

5ama Projek Membersihkan 8an Menceriakan Makmal "ains!ilik PP"M7

bjekti) Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan "ains dan

Matematik

-empoh Mac

Kumpulan"asaran

"emua ahli Persatuan "ains = Matematik

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mesyuarat 4aatankuasa1.2 Perbincangan tentang keperluan peralatan1.3 -etapkan tarikh1.? *gihan tugas1., >al hal lain

"urat Menyurat# Pemberitahuan aktiviti kepada ahli

Penyediaan peralatan

Pelaksanaan

Page 38: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 38/50

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN SAINS 4 MATEMATIK

5ama Projek ;ksperimen "ains

bjekti) Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan "ains dan

Matematik

-empoh Feb#4ulai

Kumpulan"asaran

"emua ahli Persatuan "ains = Matematik

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mesyuarat 4aatankuasa1.2 Perbincangan tentang jenis eksperimen1.3 Pembentukan jaatankuasa1.? *gihan tugas1., >al hal lain

"urat MenyuratPemberitahuan aktiviti kepada pelajar 

4adual Program

Pelaksanaan

Page 39: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 39/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN SRT

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1. Menyelenggara

papan tanda di

kaasan

sekolah

Memastikan papan#

papan tanda yang berada

di kaasan sekolah

berada di dalam keadaan

baik

  PK Kokurikulum

  "( Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

Mac # &' 1&&' ' papan

tanda yang

dibaiki.

2 Mereka !entuk

Kain 0entang

bagi tujuan

promosi

Program"ekolah

Meningkatkan minat

murid dalam aktiviti

Persatuan "0-

Meningkatkan tahapkreativiti ahli

  PK Kokurikulum

  "( Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

Feb#4ulai 0M 1&&

P/

&' &' ' penglibatan

pelajar 

Page 40: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 40/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN SRT

5ama Projek Menyelenggara papan tanda di kaasan sekolah

bjekti) Memastikan papan#papan tanda yang berada di kaasan sekolah berada

di dalam keadaan baik

-empoh Mac

Kumpulan"asaran

"emua ahli Persatuan "0-

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Penda)taran ahli

Membuat pemeriksaan pada papan tanda di kaasan sekolah

Memastikan semua bilik darjah dan bilik khas dilabelkan

Memastikan label papan tanda yang rosak dibaikipulih

Kekangan   • "ukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa

Page 41: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 41/50

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN SRT

5ama Projek Mereka !entuk Kain 0entang bagi tujuan promosi Program "ekolah

bjekti)    • Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan "0-

• Meningkatkan tahap kreativiti ahli

-empoh Feb#4ulai

Kumpulan"asaran

"emua ahli Persatuan "0-

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Menerima tempahan dari penganjur program

Perbincangan tentang reka bentuk+ susun atur serta maklumat penting

tentang program

Proses penghasilan kain rentang <Melukis dan mearna6

Pemasangan kain rentang di tempat yang dipersetujui oleh penganjur

program

Page 42: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 42/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN PMDR

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1. Pertandingan

"olekan =

8andanan

0ambut

Meningkatkan minat

murid dalam aktiviti

Persatuan PM80

Meningkatkan tahap

kreativiti ahli

PK Kokurikulum

  "( Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

Mac # &' 1&&' ' penglibatan

pelajar.

Page 43: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 43/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN PMDR

5ama Projek Pertandingan "olekan = 8andanan 0ambut

bjekti) Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan PM80

Meningkatkan tahap kreativiti ahli

-empoh Mac

Kumpulan"asaran

"emua ahli Persatuan PM80

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja Penetapan tajuk untuk dilaksaanakan dalam tahun semasa.

Membuat perbincangantentang tajuk

Perlaksanaan aktiviti mengikut jadual aktiviti yang dipersetujui dan diatur

oleh guru penasihat

 *presiasi dan pemarkahan

Page 44: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 44/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB BIMBINGAN 4 KER3A8A

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1. !uku "krap

Kerjaya

Meningkatkan minat

murid dalam aktiviti Kelab

!imbingan = Kerjaya

Meningkatkan tahap

kreativiti ahli

PK Kokurikulum

  "( Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

Mac # ' 1' ' pencapaian

pelajar.

Page 45: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 45/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG KELAB BIMBINGAN 4 KER3A8A

5ama Projek !uku "krap Kerjaya

bjekti) Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Kelab !imbingan = Kerjaya

Meningkatkan tahap kreativiti ahli

-empoh Mac

Kumpulan"asaran

"emua ahli Kelab !imbingan = Kerjaya

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses KerjaMesyuarat *4K -ertinggi

Menyediakan kertas cadangan kui9 kerjayabuku skrap kerjaya

Menjalankan kui9 kerjaya

Page 46: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 46/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG BAHASA MELA8U

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1. Minggu

'ahasa

Meningkatkan

pencapaian prestasi

dalam Pertandingan

Kokurikulum *kademik

dari segi kuantiti dan

kualiti

  PK Kokurikulum

  "( Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

Mac # 1,' 33' ' penglibatan

pelajar 

Page 47: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 47/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG PERSATUAN BAHASA MELA8U

5ama Projek Minggu !ahasa

bjekti) Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum

 *kademik dari segi kuantiti dan kualiti

-empoh Mac

Kumpulan"asaran

"emua ahli Persatuan !ahasa Melayu

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat *4K1.2. (capan PKKK1.3. $antik *4K dan *gihan tugas <spesi)ikasi kerjaarahan kerja61.?. -etap tarikh1.,. !incang kosbajet

2.& -empahan tempat

3.& 4emputan Penceramah $uar atau hakim

Page 48: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 48/50

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG BAHASA INGGERIS

B%l P"$"a! O,#%. Ta&$$u&$a/a, T#!+h Ks TO ETR I&'%a"  

P#&*a+a%a&

1. Minggu

'ahasa

Meningkatkan

pencapaian prestasi

dalam Pertandingan

Kokurikulum *kademik

dari segi kuantiti dan

kualiti

  PK Kokurikulum

  "( Kokurikulum

  Penyelaras KP

  /uru Penasihat

Mac # 1,' 33' ' penglibatan

pelajar 

Page 49: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 49/50

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG BAHASA INGGERIS

5ama Projek Minggu !ahasa

bjekt i) Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum *kademik dari segi kuantit i dan kual it i

-empoh Mac

Kumpulan "asaran "emua ahl i Persatuan !ahasa 7nggeris

/uru -erlibat 16 Penolong Kanan Kokurikulum26 /uru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat *4K

1.2. (capan PKKK1.3. $antik *4K dan *gihan tugas <spesi)ikasi kerjaarahan kerja61.?. -etap tarikh1.,. !incang kosbajet

2.& -empahan tempat

3.& 4emputan Penceramah $uar atau hakim

?.& Penyediaan peralatan+ hadiah = tempat

,.& Pelaksanaan

Kekangan   • "ukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan• Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan *spek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh PengetuaPK Kokurikulum/uru Kananpenyelaras program dengan menggunakaninstrumen yang dibina khas.

Page 50: Pelan Strategik Kelabpersatuan1

7/26/2019 Pelan Strategik Kelabpersatuan1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-kelabpersatuan1 50/50

Penilaian 16 Keberkesanan pengurusan program26 Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan36 Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan