Click here to load reader

Roheline majandus. Mis, milleks ja kuidas?

 • View
  228

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Roheline majandus Rohelisele mõtteviisile üleminekut on peetud suurimaks ühiskondlikuks muutuseks pärast tööstusrevolutsiooni. Käesolev trükis püüabki tutvustada seda Euroopas üha enam populaarsust koguvat reaalsust ning selgitada selle olemust. Suures osas põhineb trükis kahel mahukamal üleeuroopalisel raportil rohelisest majandusest. Põhjalikumalt keskendutakse rohelise majanduse ühiskondlikule poolele, sealhulgas tööhõivele, töökohtadele ja vajatavatele oskustele. Ülevaade antakse ka rohelise majanduse suunalistest tegevustest nii Eestis kui Euroopas. Ülevaate koostajad usuvad, et rohelise majanduse ning roheliste oskuste olulisuse mõistmine on arengu ning konkurentsivõime tagamise seisukohalt äärmiselt oluline kodanikule, ettevõtjale, riigile, Euroopale ja kogu maailmale.

Text of Roheline majandus. Mis, milleks ja kuidas?

 • Roheline majandus.Mis, milleks ja kuidas?

  Kutsehariduse seirekeskus

  Tallinn 2010

 • Roheline majandus. Mis, milleks ja kuidas?

  SA Innove kutsehariduse seirekeskus on Euroopa Kutseppe Arenduskeskuse Cedefop

  (Centre Europen pour le Dveloppement de la Formation Professionnelle) koostpartner

  ja tema vrgustiku ReferNet (Network of Reference and Expertise) esindaja Eestis.

  Trkise vljaandmist rahastab Euroopa Liit.

  Keeleliselt toimetanud: Endel Kuus

  Kujundanud: Eerik Kohv

  Trkk: O Trkisilm

  ISBN 978-9949-9022-3-1

  SA Innove. Allikale viitamise korral lubatud reprodutseerida mis tahes viisil.

 • Sisukord

  SISSEJUHATUS ...............................................................................................7

  ko soovunelmad vs. reaalsus ........................................................................7

  I PEATKK: ROHELISE POLIITIKA ARENDAMINE ...................................................9

  Mis on roheline majandus ja miks on seda vaja ...........................................9

  Algatused riiklikul ja Euroopa tasandil ......................................................12

  Riigi ja riikide henduste roll ...........................................................12

  Euroopa Liidu direktiive ja tegevuskavasid .........................................13

  Rohelise majanduse mju uurivad organisatsioonid ...............................15

  Euroopa riikide rohelisi algatusi .......................................................16

  Uuringud rohelisest mjust majandusele ............................................18

  Teadmistega seotud ootused rohelise majanduse arendamisel Eestis ...............19

  Rohelise majanduse vljakutsed elukestva ppe ssteemile ..........................23

  II PEATKK: ROHELISEST MAJANDUSEST TULENEVAD MUUTUSED AMETIKOHTADES .....26

  Muutused oskuste ja teadmiste vajaduses .................................................26

  Roheline tkoht ...........................................................................27

  Roheliste tkohtade positiivsest mjust ...................................28

  Rohelised oskused ..........................................................................29

  ldoskused ...........................................................................31

  Kutseoskused ........................................................................33

  Niteid juba ilmnenud oskuste vajakajmisest rohelises

  majanduses ...........................................................................34

  Rohelistel tkohtadel vajatavad oskused: rada on roheline .........................35

  III PEATKK: MUUTUSED SEKTORITES ................................................................40

  levaade mjukamatest majandussektoritest rohelises kontekstis ..................40

  Energiatstus ..............................................................................40

  Transpordisektor .............................................................................44

  Ehitussektor ..................................................................................46

  Tooraine tootmine ja ttlemine ......................................................49

 • Muud valdkonnad ..........................................................................51

  IV PEATKK: ROHELISE MAJANDUSE TULEVIK .....................................................52

  letada barjrid rohelise majanduse arengus ....................................52

  Kuidas edasi? ................................................................................54

  LISAD .........................................................................................................57

  Lisa 1. Hariduse ja tjuturu seosed Eestis oskuste vajaduse kontekstis ...............57

  Lisa 2. Majanduse rohelistumise mju thivele ..........................................59

  Lisa 3. Rohelise majanduse investeeringute mju tkohtadele .......................60

  Lisa 4. Tkohtade arv hinnanguliselt taastuvenergeetika

  sektoris (2006. aastal) .............................................................................61

  Lisa 5. Mrava thtsusega tegevused ehitussektori rohelise arengu

  tagamiseks ..........................................................................................62

  Lisa 6. Lhendid .....................................................................................63

  Kasutatud kirjandus ...............................................................................64

 • EESSNA 5

  EESSNA

  Hea lugeja!

  Sstmisest ja jtkusuutlikkusest on rgitud juba aastaid, kuid neid misteid hlmava

  rohelise majanduse termin on kerkinud esile just viimastel aastatel. Kuigi heselt mis-

  tetav definitsioon veel puudub, on roheline majandus Euroopas ha enam populaarsust

  koguv reaalsus, mida kesolev trkis pab tutvustada. levaade antakse ka selle majan-

  duse suunalistest tegevustest ning rohelistumise mjust tkohtadele ja oskustele.

  Definitsioonist olulisem on mista uue suundumuse sisu, mida on kesolevas trkises

  erinevate lhenemisviiside ja vaatenurkade ning majandussektorites toimuvat kajastavate

  nidete phjal tahetud edasi anda. Phjalikumalt keskendutakse rohelise majanduse

  hiskondlikule poolele, sealhulgas thivele, tkohtadele ja vajatavatele oskustele.

  Rohelise majandusega kaasnevat sotsiaalset mju on seni uuritud vga vhe. Trkises

  refereeritakse kahte mahukamat sellealast raportit:

  Kliimamuutused ja thive 1) (ETUC. 2007. Climate Change and Employment:

  Impact on Employment in the European Union-25 of climate change and CO emission

  reduction measures by 2030);

  Rohelised tkohad 2) (UNEP, ILO, IOE, ITUC. 2008. Green Jobs: Towards decent work

  in a sustainable, low-carbon world).

  Euroopa Kutseppe Arenduskeskus Cedefop on nimetatud raportite phjal koostanud

  dokumendi Oskuste vajadus rohelises majanduses (Cedefop. 2009. Future Skill Needs

  for the Green Economy. Luxembourg: Publications Office), lisades uuringulevaadete

  nitlikustamiseks ka sgavamaid teemaksitlusi eri riikidest.

  Tegemist on esimeste rohelise majanduse ja thive seotust laiemalt ksitlevate levaa-

  detega. Just valdkonna uudsuse tttu ei ole nimetatud raportites sisalduvad hinnangud

 • EESSNA6

  ja nitajad vetavad absoluutse tena, kuna he vi teise riigi andmeid pole tihti saada

  olnud vi on neid riigiti kogutud erinevaid meetodeid kasutades. Ka kesolev trkis

  ei pretendeeri absoluutsele tele. Suuremat thelepanu tuleks ksitletuga tutvumisel

  prata sisulisele kljele, mitte niivrd arvnitajatele.

  Kesoleva trkise koostajad tahavadki tutvustada nimetatud raportite sisu, ergutada

  rohelise majanduse alast diskussiooni ning seelbi suunata inimeste mtlemist ja vr-

  tushinnanguid suhtesse viiduna uudse kontseptsiooniga, sellega, kuidas rohelistumine

  mjutab haridust, tkohti, seal vajatavaid oskusi ja telu tervikuna.

  hesnaga, rohelise majanduse ja roheliste oskuste olulisuse mistmine on arengu ning

  konkurentsivime tagamise seisukohalt rmiselt oluline kodanikule, ettevtjale, riigile,

  Euroopale ja kogu maailmale.

  Kersti Raudsepp,

  SA Innove

  kutsehariduse seirekeskuse juhataja

 • SISSEJUHATUS 7

  SISSEJUHATUSko soovunelmad vs. reaalsus

  Aare Baumer,

  Energia avastuskeskus, teadus- ja arendusjuht

  Lbi aastatuhandete on energia ja selle kasutamine olnud inimese kige thtsam tegevus

  ning motivaator suure hulga leiutiste vljamtlemisel. Lke, ahi, aurumasin ja tuuma-

  jaam need on nited jrjepideva tehnoloogilise arendust tulemuste jadast. Arengu

  krvalnhuna kaasnev emotsionaalne soovmtlemine paneb vastukaaluks muutustele

  inimese ikka ja jlle leiutama igiliikurit kas siis hammasrataste ja vntadega masinana

  vi hoopis sotsiaalset utoopiat kitava kujutelmana.

  Nii olemegi judnud praegusesse olukorda, kus tahetakse vlja pseda umbteelt ja

  linnadest, leida lplik ja igavene lahendus energiaprobleemile ning vabastada inimene

  tehnika ja tehnoloogia surutisest. Need soovid on vga kaugel sellest, mida nitavad

  reaalse olukorra vaatlus ja anals. koloogiline tasakaal on vaid pettekujutelm, millega

  eiratakse reaalset olukorda. Teline tasakaal keskkonnas eeldab loodusliku valiku toimimise

  tunnistamist ehk teisisnu ei tohiks kliima jahenemisel isegi maja ehitada, vaid peab

  vaguralt kohandumist ootama, et loodusega priselt harmoonilises tasakaalus olla.

  On nha, et viksemates kogukondades ksitletakse koteemasid liiga piiritletult. Nende

  vaatenurk baseerub oma tekspidamistel, mis omakorda lhtuvad sotsiaalmajandus-

  likest suhetest. Kel madalam sissetulek, sel on vajadus oma seisundit kaitsta ning ta

  on valmis seda mudelit ka teistele peale suruma. Nende kogukondlaste hle vimendab

  ndisaegne infotehnoloogia aga le.

  Nii saamegi olukorra, kus 300 miljonit krooni maksva komaja ehitamist peetakse valeks,

  halvaks, priiskavaks ning rumalaks ettevtmiseks (vt lisaks http://www.frank-mckinney.

 • SISSEJUHATUS8

  com). Samas vivad eeskirjad ja nuded kuulutada paarkmmend tuhat krooni maksva

  maja ebasanitaarseks ja elamisklbmatuks.

  Selline lhenemisviis eirab reaalset olukorda, kus permakultuuri kandja ja hperrikka

  elukoht paiknevad lihtsalt kospektri vastaspoolustel. Tegelikult vib ja saab olla rohe-

  line selle spektri mis tahes osas. Tuleb vaid osata vaadata kogu seostevrgustikku ja

  suhestada see keskkonnaga.

 • ROHELISE POLIITIKA ARENDAMINE 9

  I

Search related