Tong Quan Ve Fieldbus

  • View
    461

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

FOUNDATION Fieldbus Tng quan v FFHo Chi Minh City, Vietnam22nd July 2008

Lin Yew Chai

2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

C bn v Bus trng (Fieldbus)C bn v lp H1 Fieldbus (Bus trng) l g? Kin trc c tnh hp

Nhng li ch ca H1 Chuyn ti nhiu d liu hn M rng kh nng xem thng s cng ngh v thit b o m Gim s lng phn cng h thng Gim s lng dy ni Tm tt So snh gia 4-20mA v Fieldbus

Cng ngh Foundation Fieldbus 2

Cng ngh mng ca H1 Intrinsic Safety. DD v tp tin CFF V d v lp t Fieldbus tiu biu Cc thnh phn ca Fieldbus M hnh H1 Fieldbus 1999 2005 Fieldbus Foundation

C bn v Bus trng(

Cng ngh Fieldbus tip theo) ng dng ca ngi s dng Gm cc khi ti nguyn, chuyn i v chc nng Cc Khi chc nng chun V d 1 Loop iu khin Kt ni H1 theo kiu Master d phng Kt ni H1 theo kiu kch hat theo thi gian Kt ni H1 theo kiu ti u ha theo thi gian

Demo V d v kt ni H1 Fieldbus Thit b ca nh sn xut th ba trn kt ni H1 Fieldbus Cc kiu iu khin trn kt ni H1

3

1999 2005 Fieldbus Foundation

H1 Basic Review (Tng quan c bn v H1)

2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

4

1999 2005 Fieldbus Foundation

Bus trng l g?1. Fieldbus l h thng truyn thng s dng tn hiu s, 2 chiu, a im. 2. Kt ni H1 (31.25kbps) c s dng kt ni cc thit b field instrument (cm bin, b actuators v I/O) 3. HSE (kt ni Ethernet tc cao, 100mbps) cung cp kh nng tch hp gia cc b iu khin tc cao, cc h thng con (thng qua thit b kt My ch d liu ni trung gian) v my ch d liu, trm lm vic.

5

1999 2005 Fieldbus Foundation

Kin trc h thng c tch hp1. H thng Qun l thng tin (MIS), h thng Qun l doanh nghip (ERP), v Giao din ngi my (HMI) truy cp thng tin ca H1 thng qua my ch d liu.Gi ng dng gii php doanh nghip v nh my

My ch d liu

MIS ERP HMI Data Servers HSE/FTE (H1 v HSE) Nh my/Xng Cc thit b o m v iu khin

H1-Fieldbus Network

6

1999 2005 Fieldbus Foundation

H1 Benefits Li ch ca H1

2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

7

1999 2005 Fieldbus Foundation

Nhiu thng s c gi tr hn1. Bus trng cho php nhiu thng s t thit b c truyn vo h thng iu khin phc v cng vic lu tr, bo co, bo dng ngn nga v qun l ti sn. 2. c tnh chng nhiu ca truyn thng tn hiu s cho php ci tin kh nng iu khin mang li li ch cho sn xut.

Control System Network

HSE (FTE)

Controller PV I/O Subsystem4-20mA

FIM4

PV, Mode, Variables, Alarms, Diagnostics, etc.H1Digital Signal

Traditional 4-20mA One Variable (One Direction)

Fieldbus Multiple Variables (Both Directions)

8

1999 2005 Fieldbus Foundation

M rng kh nng quan st cc thit b cng ngh/o m1. Kh nng t chn an v truyn thng ca thit b thng minh (Smart field devices) gip gim thi gian dng v tng an ton cho nh my. 2. Nhn vin vn hnh v bo dng nh my c th c thng bo v h hng v c hnh ng khc phc kp thi v an tan.

Control System Network

HSE (FTE)

Controller PV I/O Subsystem4-20mA

FIM4

PV, Mode, Variables, Alarms, Diagnostics, etc.H1Digital Signal

Traditional 4-20mA View stops at I/O Subsystem

Fieldbus Extends View to Field Instrument

9

1999 2005 Fieldbus Foundation

Gim phn cng h thng1. Nhng khi chc nng lp trnh chun SFB (Standard Function Blocks) c s dng thc thi vic iu khin. 2. Nhiu chc nng ca h thng iu khin nh AI, PID v AO c th c thc hin ti thit b ngoi site thng qua vic s dng cc SFB (Standard Function Blocks) . 3. Vic phn tn chc nng iu khin vo trong cc thit b field instrument gip gim s lng phn cng cn thit.

Control System Network

HSE (FTE)

Controller PV I/O Subsystem4-20mA

PID

FIM4

AI

AO

PV, Mode, Variables, Alarms, Diagnostics, etc.H1Digital Signal AI AO PID

10

Traditional Control and I/O requires extra hardware

Fieldbus Extends Control and I/O to Field Instrument 1999 2005 Fieldbus Foundation

Tit kim dy ni1. Lp H1 cho php nhiu thit b c ni vo 1 cp dy duy nht. 2. Kt qu l gim lng dy cn thit, gim barrier v gim s lng t u dy

Control System Network

HSE (FTE)

Controller PV I/O SubsystemI.S I.S 4-20mA I.S I.S Digital Signal

FIM4 PV, Mode, Variables, Alarms, Diagnostics, etc.H1PID AO

Traditional 4-20mA wiring, One I.S Barrier, One wiring for each Device

One I.S Barrier, One Wire for Many Devices

11

1999 2005 Fieldbus Foundation

Tm tt1. Gim s lng dy v bng ni dy. 2. Gim s lng IS barrier. 3. Gim s lng cc b chuyn i Input/Output. 4. Gim s lng ngun cung cp v t Cabinet. 5. Gim kch thc ca phng cha thit b. 6. Kh nng cu hnh thit b t xa. 7. Nhiu thng tin c ch hn cho nhn vin vn hnh. 8. Tng kh nng chnh xc trong o m. 9. D dng pht trin do s dng cc khi chc nng chun SFB (standardized function blocks). 10. Tng s tinh vi v linh ng cho cc thiy b field instrument. 11. Tng kh nng khi ng do t thit b v kh nng t chn an v chn an t xa.2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

12

1999 2005 Fieldbus Foundation

So snh 4-20mA v Fieldbus1. H1 vn k tha v ti u ha cc c tnh u vit ca h thng tng t 4-20mA: - Bo tan loop n. - Kt ni chun s dng dy dn. - Ngun cung cp trn 1 cp dy. - Ty chn intrinsic safety (IS). 2. Hn na, FOUNDATION Fieldbus cn cho php: - Tng kh nng cho cc thit b (do truyn thng bng tn hiu s). - Gim s lng dy v thit b ni (nhiu thit b P.S. trn cng 1 dy). - Tng kh nng la chn nh cung cp thit b. - Gim ti cho phng iu khin (do gim dy dn). - Kt ni vo mng backbone HSE.Fieldbus P.S. 4-20mA 4-20mA

13

1999 2005 Fieldbus Foundation

FOUNDATION fieldbus Technology Cng ngh bus trng (FF Bus)

2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

14

1999 2005 Fieldbus Foundation

Mng H11. a im trn 1 cp dy, ngun cp v tn hiu trn cng 1 cpFieldbus Signal dy. 2. H tr Intrinsic Safety (IS). 3. Kh nng chu li, c th c a kt ni Master. 4. Khi chc nng (FB) c thit lp ti thit b ngoi site. 5. S dng kt ni software bo tan loop n 6. Khang cch ln n 1.9 km. 7. C th lp thm b lp m rng khang cch > 1.9 km. 8. Ti a 4 b lp c th c s dng tng khong cch ln 9.5km.HSE (FTE)

FIM4

H1 Digital Signal

R

H1 Digital Signal

1900 meters 15

Distance > 1900 meters 1999 2005 Fieldbus Foundation

Intrinsic Safety (IS)Phng iu khin FieldThit b ti Field

I.S certified devices

Spur Dy dn

Ngun in n p/dng

THp u dy H thng iu khin chnh

TTerminator

I.S InterfaceI.S certified devices

Thit b ti Field

16

1999 2005 Fieldbus Foundation

1. Thit b Field instrument bao gm:

Tp tin DD (Device Description) v CFF (Common File Format)Thit b thc t. Tp tin Device Description (DD). Tp tin Common File Format (CFF).Configuration System DD & CFF

2. DDs and CFFs c cung cp bi nh cung cp thit b. 3. Nhng thng s chun c cu hnh trong thit b. C th tu chn cu hnh thng s c bit ca nh sn xut. 4. Nhng thng s v kh nng ca thit b c nh ngha bn trong tp tin DD v CFF. 5. Nhng tp tin ny c nhp vo cu hnh off-line.Instruments described with Device Description Language

www.fieldbus.orgFIM4

H1 Network

17

1999 2005 Fieldbus Foundation

Tp tin DD v CFF1. Tp tin m t thit b cho php thit b ca cc nh cung cp khc nhau s dng fieldbus c th hat ng trn 1 h thng iu khin. 2. Tp tin Common File Format (CFF) l tp tin m t chc nng v kh nng ca thit b field. Tp tin CFF c s dng cng vi DD cho php h thng iu khin cu hnh h thng off-line. 3. Tp tin CFF files l tp tin ASCII chun.

18

1999 2005 Fieldbus Foundation

Lp t Fieldbus tiu biuControl System (Host) Fieldbus Interface Module

1 v d v mng hnh hnh cy. Ngun d phng, b chnh ngun in c nh ngha bi FF-831, Fieldbus PST spec. Tiu biu 10-12 thit b trn 1 phn an (segment). Nhnh r (Spur) bo v ngn mch. Khang cch 1900 mt. Ti a 9500 mt c s dng b lp.

T

PC

Power supply

24V DC Bulk powerPC Power supply

Trunk T

Spur

FF-831

Field Devices

Segment19 1999 2005 Fieldbus Foundation

FOUNDATION Fieldbus System

Thnh phn ca FieldbusNgun Ngun Trm lm vic Trm lm vic Modul giao tip Fieldbus Modul giao tip Fieldbus HSE (FTE) Cable HSE (FTE) Cable Safe Area (Host) H1 Bus (Trunk) H1 Bus (Trunk) Terminator Terminator Junction Box Junction Box (hp ni dy) (hp ni dy) H1 Bus Wire (Spurs) H1 Bus Wire (Spurs) Transmitters Transmitters20

HMI HMI

Conditioner Conditioner

Hazardous Area (Field) Terminator Terminator

Actuator Actuator 1999 2005 Fieldbus Foundation

M hnh lp H1Cng ngh H1 FF bao gm: Lp vt l. Stack truyn thng. Lp ng dng ngi dng.

M hnh c phn lp OSI c s dng m hnh ha cc thnh phn ny ca H1. Lp vt l l lp OSI s 1. Lp kt ni d liu l lp OSI s 2. FMS l lp OSI s 7. Stack truyn thng l hn hp lp 2 v 7 FAS nh x FMS vo trong DLL (Lp kt ni d liu).

21

1999 2005 Fieldbus Foundation

M hnh H1 Fieldbus1. Lp vt l nhn thng tin t lp stack truyn thng v chuyn i thng ip thnh tn hiu vt l trn phng tin truyn v ngc li. 2. Vic chuyn i bao gm thm v bt preambles, bt u delimeters v kt thc delimeters.

22

1999 2005 Fieldbus Foundation

M hnh H1 Fieldbus1. Lp stack truyn thng bao gm lp 2 v lp 7. 2. Lp 2, Lp Data Link Layer (DLL) kim sat vic truyn thng ip vo trong Bus trng thng qua b nh thi kch hat Link Active Scheduler (LAS). 3. FAS s dng chc nng nh thi v nh thi ca DLL cung cp dch v cho FMS. 3. Dch v FMS cho php cc ng dng ca ngi dng gi thng ip n tng thnh vin trong bus bng cch s dng tp thng ip chun.

23

1999 2005 Fieldbus Foundation

ng dng ca ngi s dng - Blocks1. Fieldbus Foundation nh ngha 1 lp ng dng ngi s dng chun da trn cc khi Blocks. 2. Nhng Block l i din ca cc chc nng ng dng khc nhau. 3. Nhng kiu ca khi c s dng trong