Kako Da Porez Ne Pojede Dobit.Pdf page 1
Kako Da Porez Ne Pojede Dobit.Pdf page 2
Kako Da Porez Ne Pojede Dobit.Pdf page 3
Kako Da Porez Ne Pojede Dobit.Pdf page 4

Kako Da Porez Ne Pojede Dobit.Pdf

  • View
    2.860

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Kako Da Porez Ne Pojede Dobit.Pdf

  • 1. ZA POETNIKE NOVEMBARSKI PROBNI ZAVRNI RAUN Kako da porez nepojede dobitRaditi probne zavrne raune tokom godine je preporuljivo;uraditi probni zavrni raun sa mesecom novembrom,moglo bi se rei da je obavezno. Potrebno je da sa to veomtanou procenite poslovni rezultat, dobit ili gubitak, te dau preostalih mesec dana preduzmete potrebne radnje kako bidobijeni rezultat odgovarao vaim poslovnim interesima.Autor: Jovan ukaraP osmatrano s poreskog aspe- umanjuje oporezivu dobit u nared-ostvarenu dobit plaate 10% poreza kta, iskazivanje gubitka u nih 10 godina. To, praktino, znaii jo 19% ako se odluite da sebi is- poslovanju moe se smatratida kada u nekoj od tih narednih 10 platite ostvarenu dobit, to se moepovoljnim, jer se ne obraunava godina ostvarite dobit, porez neete smatrati podnoljivim. Ostvarenaplatiti u visini ranije ostvarenih gu- dobit za osnivae preduzea ne ulazibitaka, jer e se ostvarena dobitu prijavu njihovog godinjeg dohot- Kada zavrni raun na kraju poslovneponititi sa ranije ostvarenim gubit-ka kao graana. godine pokae da su prihodi vaegkom (npr. u tekuoj poslovnoj godiniAko ste po Zakonu o privred- preduzea/radnje vei od rashodaostvarite gubitak od 100 dinara, a u nim subjektima preduzetnik (rad- poslovali ste sa dobitkom, a ako sunarednoj dobit od 150 dinara, za tunja, STR, SZR, itd.) situacija je rashodi vei od prihoda, poslovalinarednu godinu platiete porez namnogo loija. I za preduzetnike ste sa gubitkom.dobit na iznos od 50 dinara).radnje vai porez na dobit od 10%. Jedna od najeih greakaMeutim, dobit je ujedno i osnovicaporez na dobit, a socijalni dopri-koju kao preduzetnik moeteza obavezne socijalne doprinose,nosi se obraunavaju na najniu napraviti jeste da u prvoj godini iliza koje je propisana stopa od 36%.osnovicu. S druge strane, osim tou prvim godinama poslovanja u po-Tu treba zapaziti da se socijalni do-iskazani gubitak moe biti jasan sig- slovnim knjigama ne prikaete sveprinosi, ukoliko je dobit nia od ccanal da se niste uspeno pozicioni-rashode, da biste izbegli iskazivanje200.000,00 dinara, obraunavajurali na tritu ili ste izgubili ranije gubitka. U tom sluaju, kada u na-steenu poziciju, zbog njega vamrednim godinama poslovanja ostva-se pri podnoenju zahteva za kredit rite dobit, na nju vam se obraunavaOsnovni propisi koji reguliu ovuvrata banaka najee zatvaraju.porez koji morate platiti. Takoe, ioblast: Zakon o porezu na dobitAko, meutim, nemate nameru dana neiskazane trokove ete platiti preduzea, Zakon o prezu na doho-se obraate bankama za kredite iporez. Koliki? U nekim sluajevimadak graana, Zakon o raunovodstvupri tome smatrate da je gubitak i do 61%! i reviziji.nastao zbog trenutno loih uslovaIskazivanje ostvarene dobi-na tritu, poveanih rashoda kao ti, naroito velike dobiti, prvenst-posledice pokretanja posla ili nekihveno znai da ete platiti vei iznosna tih cca 200.000,00 dinara bezdrugih veih izdataka u tekuoj go- poreza. Ako ste vlasnik preduzeaobzira koliko je dobit niska, jer jedini, onda treba da imate u vidu jed- (privrednog drutva, drutva sato tzv. najnia osnovica na koju senu povoljnost da ostvareni gubitakogranienom odgovornou i sl.), naobraunavaju socijalni doprinosi i 22PreduzetnikOnline - Decembar 2009

2. ZA POETNIKE primenjuje se ak i ako ste iskazalitvarili veliku dobit, eka vas jo iradnji koje ostvare dobit veu od gubitak. Sa druge strane, na deo10% godinjeg poreza na dohodak cca 200.000,00 dinara predstav- dobiti koja je vea od petostruke graana koji plaaju svi oni iji sulja izuzetno veliko optereenje i najvie osnovice (cca 2,6 miliona di- prihodi po svim osnovama vei odsvi koji su u prolosti potcenili ovu nara) ne obraunavaju se obavezni cca 1,6 miliona dinara, odnosno pookolnost negde sredinom naredne socijalni doprinosi. Ali, ako ste os- stopi od 15% kada su ti prihodi veigodine, kada dobiju reenje o razlici od cca 3,3 milionaizmeu poreza za prolu i akontacije Zakljuivanje fiskalnih kasadinara. Za razliku od dobiti koju ostvare za tekuu godinu, na najtei nain shvate svoj lako emo pristup. 31. decembra, sa jedne, i pre-preduzea i koja njihovim osnivaima Tada se vie nita ne moe uiniti. Zato, ako ste vlasnik preduzetnike daja PDV obrauna najkas- ne ulazi u osnovicu za godinji porez na radnje (STR, SZR, agencije, biroa i dr.) budite posebno oprezni. nije do 10. januara, sa druge dohodak graana, ostvarena dobit kod ISKAZIVANJU POSLOVNOG strane, ine da je va mane-preduzetnikih rad- nji ulazi u tu osno- REZULTATA TREBA POSVETITI ODGOVARAJUU PANJU varski prostor oko korigovan- vicu.Da ponovim, Tano je da se rezultat koji je stvaran jedanaest meseci ne moe ja poslovnog rezultata posle36% obaveznih so- cijalnih doprinosa radikalno menjati u poslednjih me- sec dana, ali mogu se preduzeti tih datuma simbolian.kod preduzetnikihznaajni koraci.24PreduzetnikOnline - Decembar 2009 3. ZA POETNIKENarednih mesec danaZakonski rok za predaju fi-izbaci kompjuter moe mogue je iskoristiti tako da se napravi 3% trokovanansijskih izvetaja (zavrnog dovesti do neprimereno ve- likih poreskih optereenja. reprezentacije. Razni trokovi odravanja za kojerauna) je 28. februar, aTo su ujedno i situacije kada se u praksi najee i posee vi odreujete vreme kada e se obaviti, mogu se ura-poreskih prijava 10. mart, zaza nedozvoljenim nainima umanjivanja poreskih obave- diti upravo sada, pred kraj godine i tako uticati napreduzea, odnosno 15. martza, to je veoma esto hod po vrlo tankom ledu. poveanje rashoda, odnosno smanjenje dobiti. Nabavkomza preduzetnike. To su zakon-SKRTENIH RUKU i plaanjem osnovnih sred- stava, ak i davanjem avansaski rokovi najisplativije je daEKATI KRAJ DECEMBRA NIJE u ovoj godini, stie se pravo na poreski kredit, to u pores-ih probno sainite poetkomDOBAR IZBOR Zakljuivanje fiskalnih kasa kom bilansu moe umanjiti obavezu plaanja poreza nadecembra, da biste u preo- 31. decembra, sa jedne, i predaja PDV obrauna dobit i do 70%, to svakako nije sitnica. Svu imovinu kojustalom vremenu u decem-najkasnije do 10. januara, sa druge strane, praktino koristite u poslovne svrhe moete i treba da iskaetebru uinili potrebne korake uvas onemoguavaju da pre- duzmete bilo kakve naknadne u poslovnim knjigama i da po tom osnovu obraunatepravcu korigovanja poslovnog aktivnosti kojima biste mogli korigovati poslovni rezultat. amortizaciju, koja, takoe, utie na smanjenje dobiti. rezultata u eljenom smeru. Posle tih datuma va mane- varski prostor je simbolian. Za sve zaposlene koji su bili Treba imati na umu na slubenim putovanjima ujivanje dobiti, a time i poreza nada se, to zbog boinih, to zemlji i inostranstvu treba proveriti dobit na nedozvoljen, nezakonit zbog novogodinjih praznika, oko da li su podneli obraune dnevnica nain, zakonski je sankcionisano ka- Nove godine u administraciji rela- i drugih trokova takvih putovanja. znama koje se mere stotinama hil- tivno malo radi. Zakljuno sa 31. Ako vam neko od dobavljaa nije jada dinara, a u nekim sluajevima decembrom PDV obraune predaju i dostavio fakturu za isporuenu robu to je i krivino delo. Dobro poznavan- meseni i tromeseni obveznici, to ili izvrene usluge trebakod administracije stvara istu zatraiti kako bi seposebnu zauzetost. U iskazala u trokovima Porez na dobit preduzea (privrednih drutava) = 10% + 19% istom periodu se obavl- poslovanja. poreza na prihode od kapitala kada se dobit podie jaju uobiajeni godinji Takoe, ukoliko Porez na dohodak graana (radnje, preduzetnici) = 10% + popisi (inventari) to probni obraun pokae 36% socijalnih doprinosa + do 15% godinjeg poreza remeti uobiajeni ritam da ete ostvariti manjirada, kako kod vaih za- gubitak, a to ne elite, poslenih radnika, tako i u poslednjem mesecu jo uvek je propisa vama i vaem raunovoi kod vaih poslovnih partnera. moete izvriti neki posao, prodati omoguava da na zakonit nain is-Zbog svega navedenog jasno robu ili gotove proizvode, pruiti koriste sve predviene olakice i je da su druga polovina novembra i uslugu i slino i iskazati pozitivan pogodnosti. To ne sme biti, kako prva polovina decembra optimalno rezultat. se kae, traenje rupe u zakonu, vreme za preduzimanje aktivnosti niti pribavljanje fiktivne doku- oko sagledavanja godinjeg po- NEDOZVOLJENOmentacije, ve planski, analitiki, slovnog rezultata, a ne kraj decem- UMANJIVANJE PORESKIHsistematski pristup podeavanju bra ili poetak januara. Da i ne spo- OBAVEZA ZAKONOM JEposlovnih aktivnosti sa ciljem is- minjem ostavljanje tog tako vanog OTRO SANKCIONISANO kazivanja, za vae preduzee ili posla za kraj februara i poetak Nije na odmet istai da su gore spo- preduzetniku radnju, povoljnog marta, kada nastupa zakonski rok minjani postupci u skladu sa propi- poslovnog rezultata. za predaju izvetaja dravnim insti- sima i da se ovde sve vreme govoriNepoznavanjem propisa i tucijama. samo o takvim postupcima. Uman- preputanjem da poslovni rezultatPreduzetnikOnline - Decembar 200925