آموزش استاتیک - بخش یکم

 • View
  181

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of آموزش استاتیک - بخش یکم

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  :

  1

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  : - :

  2

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  : - -

  3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-

  0- -

  3

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  -

  .

  .

  4

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053-

  SI BS

  M

  L

  T

  F

  Kg

  m

  s

  N

  Slug

  ft

  s

  Ib

  5 = N = kg

  m

  s2 = =

  2

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  3-

  Rigid Body

  Particle

  6

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  4-

  :

  .

  :.

  :.

  7

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  5-

  Scalar Quantities

  Vectors Quantities

  Free Vector Transmissible Vector Bound Vector

  8

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  6-

  = +

  +

  P P P

  =P.cos=P.sin

  9

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  + = , + = + =

  = +

  +

  R = ( Fx)2 + ( Fy)

  2 ( )

  R = ( Fx)2 + ( Fy)

  2 + ( Fz)2 ( )

  10

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  Unit Vector =

  11

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  Scalar product .= . cos

  B A A (

  B) . cos =

  .

  B

  A

  12

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  Cross Product

  13

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053 Complex Product

  14

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  1 = 3 2 = 2 + 3 = 3 + 2 . (1+2 3)

  x N 140

  100 N

  120 N F

  y

  x

  30

  15

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  ) .)

  16

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  17

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  18

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  19

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  20

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  21

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  22

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  23

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  24

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  25

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  26

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  : . CD B A

  N 200 .A C

  27

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  12896120

  08.003.0

  kji

  M A

  kjiM A

  mN 8.82mN 8.82mN 68.7

  jirrr ACAC

  m 08.0m 3.0

  FrM ACA

  kji

  kji

  r

  rFF

  DC

  DC

  N 128N 69N 120

  m 5.0

  m 32.0m 0.24m 3.0N 200

  N 200

  28

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053 :

  FrMM OOL

  .( )

  BABA

  BA

  BBL

  rrr

  Fr

  MM

  29

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  :

  30

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053 :

  .

  31

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  8-

  R = F = 0 , M = M = 0

  32

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  33

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  34

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  35

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  36

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  37

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  38

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  39

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  : kg400 kg000

  . B A . G .

  .B A

  0m6kN5.23

  m2kN81.9m5.1:0

  BM A

  kN1.107B

  0:0 BAF xx

  kN1.107xA

  0kN5.23kN81.9:0 yy AF

  kN 3.33yA 40

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  : 50

  .E .

  0kN1505.7

  5.4:0 xx EF

  kN 0.90xE

  0kN1505.7

  6kN204:0 yy EF

  kN 200yE

  :0EM

  0m5.4kN1505.7

  6

  m8.1kN20m6.3kN20

  m4.5kN20m7.2kN20

  EM

  mkN0.180 EM41

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  42

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  43

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  44

  : CG) A

  . ( w=200 lb 60

  CG

  A

  2010

  60

  CG

  A

  RT

  30

  O

  L

  60

  30

  CG1

  2

  3

  O

  200

  tan =20

  tan60 =

  10 = 10 tan60

  tan =20

  10 tan60 tan = 1/155 = 49/1

  sin = 0/755 = 180 (49/1 + 30)=100/9

  sin30=200

  sin=

  sin

  =200 sin30

  sin100/9= 102

  =200

  sin100/9sin =

  153

  5

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  45

  :

  000

  000

  zyx

  zyx

  MMM

  FFF

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  46

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  47

  :

  W=mg=200*9/18=1962 N

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  48

  :

  W=-(270 lb)j

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  49

  9-

  :

  . .

  : 30

  1m4 100

  50 80100

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  50

  0-

  : % 35

  SI BS . :

  . ....( ) :

  . ( )

  ( ) :

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  51

  -

  w - F

  ) = 2221

  F

  (2 =22

  3(21)F

  (3 =21

  22F

  (4 =3(21)

  22F

  9

  = 0 2 = 0 =

  2

  = 0 2 +

  2 1

  2 2 = 0 =

  222 1

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  52

  N.m80 . - A p 00

  ( B )

  (1708/(2047(3800(44068

  = 0 , 375 103 + 80 = 0 = 213/34

  = 0 , 213/34 425 50 3 = 0 = 1047

  88

  80

  = 213/34 N

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  53

  .

  .

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

  http://faradars.org/fvmec94053

Search related