20
ตัวอย่าง

*0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

ตวอยาง

Page 2: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

ตวอยาง

Page 3: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

세상에서젤말랑말랑물리책 The Funniest Physics Book in the World ฟสกสสดจาก!

Choi, Won-Surk เขยน Lee, Ji-Hee  ภาพประกอบ ชลธดา โพธทอง  แปล จรนทร กตตเจรญวงศ  บรรณาธการตนฉบบ

พมพครงท 1  มถนายน  2558

ราคา 175 บาท

Original Title: 세상에서젤말랑말랑물리책 The Funniest Physics Book in the World Text © Choi, Won-Surk, 2006  Illustration © Lee, Ji-Hee, 2006 All rights reserved. Thai translation copyright © Nanmeebooks Publications Co., Ltd. 2015 Published by arrangement with Woongjin ThinkBig Co., Ltd.

© ลขสทธภาษาไทย 2558: สำานกพมพนานมบคสพบลเคชนส

ขอมลทางบรรณานกรมของหอสมดแหงชาต ชเว, วอนซอก.   ฟสกสสดจาก.  -- กรงเทพฯ: นานมบคสพบลเคชนส, 2558.   144 หนา.   1. ฟสกส.  I. ชลธดา โพธทอง, ผแปล.  II. อ, จฮ, ผวาดภาพประกอบ.  III. ชอเรอง. 530 ISBN  978-616-04-2008-7ISBN  978-616-04-2630-0  (ฉบบ e-book)

กรรมการผจดการ  สวด  จงสถตยวฒนา  ผชวยกรรมการผจดการ ราตร  สงสกฤษ  ผจดการสำานกพมพ สชาดา  งามวฒนจนดา  บรรณาธการบรหาร  สภารตน ภไตรรตน  หวหนากองบรรณาธการ อญมณ ทองเลศ  บรรณาธการเลม ศรญญา บญเพยรผล  หวหนากองพสจนอกษรและตรวจสอบ   ดวงพร วญญธรรมรตน  พสจนอกษรและตรวจสอบ ภทรทวา บษษะ  ผจดการฝายศลปกรรม  เบญจสงห สมบญ  ผจดการกองศลปกรรม กฤษดา เสงสงค  ผชวยผจดการกองศลปกรรม สนนท  เพชรวาว  ศลปกรรม สภาวด แพวขนทด  คอมพวเตอรกราฟก สนดดา  เนตยานนท  ชนศา- เดดเดยว  หวหนากองประสานงานการผลต จรสศร พรหมเทพ  ประสานงานการผลต ฉตรทพย กสสทธ  สำานกงาน บรษท นานมบคสพบลเคชนส จำากด  เลขท  11 ซอยสขมวท 31  (สวสด) ถนนสขมวท แขวงคลองเตยเหนอ  เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110  โทร. 0 -2670 -9800, 0 -2662-3000  โทรสาร 0 -2662-0919e-mail: [email protected]

เพลตท กรกนก พรเพรส  โทร. 0-2876-2142  พมพท ฟสกสเซนเตอร  โทร. 0-2433-7704-5 จดจำาหนายทวประเทศ บรษท นานมบคส จำากด  เลขท 11 ซอยสขมวท 31 (สวสด) ถนนสขมวท แขวงคลองเตยเหนอ  เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110  www.nanmeebooks.com

กระดาษทใชพมพหนงสอเลมนผลตมาจากไมในปาปลก โดยไมทำาลายปาไมธรรมชาต และใชหมกธรรมชาตจากนำามนถวเหลอง จงปลอดภยตอมนษยและเปนมตรตอสงแวดลอม

หากหนงสอเลมนผลตไมไดมาตรฐาน อาท หนากระดาษสลบกน หนาซำา หนาขาดหาย สำานกพมพยนดรบผดชอบเปลยนใหมให โปรดสงไปเปลยนตามทอยดานบน 

หรอตดตอ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1

ตวอยาง

Page 4: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

คานาสานกพมพฟสกสเปนวทยาศาสตรแขนงหนงทศกษาปรากฏการณ สงตาง ๆ  ทอยรอบ

ตวเรา หรอแมแตตวเราดวย ดงนนการเขาใจฟสกสจงเปนประโยชนสำาคญตอการ

เรยนรสงใหม ๆ  แตบางครงกเขาใจยาก จนหลายคนไมชอบฟสกส แตถาหากได

อานหนงสอฟสกสสดจาก! เลมน รบรองวาจะเปลยนฟสกสใหเปนเรองสนกทนท

หนงสอเลมนรวบรวมความรทไดจากสงตาง ๆ  ทอยรอบ ๆ  ตว โดยอธบาย

ดวยหลกการอยางงาย เชน การทเรามองเหนได เปนเพราะแสงจากวตถสะทอน

และหกเหเขาสตาของเรา แรงโนมถวงและแรงเสยดทานทำาใหเรากาวเดนได เมอ

เราหมนลกบดประตกตองใชหลกการของลอและเพลาจงจะเปดประตได หรอถา

เราออกไปนอกบานจะรสกวามลม ซงลมเกดจากการหมนเวยนของอากาศนนเอง 

และอกหลากหลายเรองราว นอกจากจะชวยไขขอสงสยแลว หนงสอเลมนยงชวย

ฝกใหเราเปนคนชางสงเกตสงรอบตว ซงนำาไปสกระบวนการคด วเคราะห และ

คนหาคำาตอบตอไป

นานมบคสพบลเคชนส

ตวอยาง

Page 5: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

สารบญโรลเลอรเบลดจนถงฟตบอลกฎของความเฉอย ฉนอยากเลนโรลเลอรเบลดไปเรอย ๆ  • 8

กฎของความเรง เคลดลบการวงเรวของแมลงสาบ • 14

แรงกรยาและแรงปฏกรยา ถานายผลกฉน งนฉนกจะผลกนายกลบ • 20

ความเรงเนองจากแรงโนมถวงของโลก ถาคนอวนกบคนผอม 

กระโดดบนจจมปพรอมกน ใครจะตกถงพนกอน • 26

พลงงานสนเปลองและพลงงานทดแทน ดวงอาทตย  

แหลงกำาเนดพลงงานแสงและความรอน • 32

พลงงานจลนและพลงงานศกย รถไฟเหาะเคลอนทได 

โดยไมตองมเครองยนต • 38

การขยายตวเนองจากความรอน ความลบของรางรถไฟและสายกตาร • 44

การถายเทความรอน อยากใหตเยนเปนแอร • 50

ความยดหยน ฉนจะกลบไปเปนอยางเดม • 56

แรงเสยดทาน ไขความลบของพนรองเทา ลายนวมอ และดอกยาง • 62

แบบทดสอบประลองความร • 68

ตวอยาง

Page 6: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

เพอรซอสจนถงแฟรงกลนการสะทอนของแสง เพอรซอส ผสงหารเมดซา • 72

การหกเหของแสง เวทมนตรของแสง  

ทำาใหเหนโลกตางจากเดม • 78

รงสอนฟราเรด • รงสอลตราไวโอเลต  

โลกแหงแสงทมองไมเหน • 84

คานดด คานงด ความฝนของอารคมดส • 90

รอก • เพลา • พนเอยง เราคอเครองมอ 

สามสหาย • 96

คลนเสยง เสยงเอย จงกระจายออกไปใหไกล • 102

ไฟฟากบแบตเตอร ถาโลกนไมมไฟฟาจะเปนอยางไร • 108

ตวนำาและฉนวนไฟฟา อนตรายจากไฟฟา • 114

วงจรไฟฟา อนกรมหรอขนานดกวากน • 120

กระแสไฟฟารว สายลอฟาของแฟรงกลน • 126

แบบทดสอบประลองความร • 132

แรง - พลงงาน - เสยง • 134ตวอยาง

Page 7: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

โรลเลอรเบลด จนถงฟตบอล

ตวอยาง

Page 8: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

เดกๆ ทเลนโรลเลอรเบลดนาจะเคยลมเพราะหลบคนหรอสนขทโผลออกมากะทนหนไมพน แลว เคยสงสยไหมวา ทำาไมตวเราจงไมหยดทนท ทงๆ ทเบรกจนตวโกงแลว

โรลเลอรเบลดไปเรอย ๆฉนอยากเลน

กฎของความเฉอย

8

ตวอยาง

Page 9: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

ความเฉอยรกษาสภาพการเคลอนทของวตถเมอรถทแลนอยเบรกกะทนหน ตวผโดยสารจะเซไปขางหนา ตรงกนขาม 

หากรถทจอดออกกะทนหน ตวผโดยสารจะเอนไปขางหลง สงเกตหวงทราวจบดส

เมอรถเบรกกะทนหน หวงจะแกวงไปขางหนา แตเมอรถออกกะทนหนหวงจะแกวง

ไปขางหลง สรปงาย ๆ  กคอทศทางการเคลอนทของตวผโดยสารกบหวงบนราวจบ

จะตรงขามกบทศทางการเคลอนทของรถ

ดวยเหตนเวลาทขน 

รถเมลเราจงควรจบราวให 

แนน และขณะนงรถยนต 

กควรคาดเขมขดนรภย 

เพอปองกนไมใหตวเรา 

เซถลาเวลาทรถออกและ 

เบรกกะทนหน เพราะอาจ 

ทำาใหเราหกลมหรอชน 

กระแทกสงตาง ๆ  จนบาดเจบ

ได เหตการณอยางนเกดขน 

ไดอยางไร

ตอนรถออก มอกจบหวง ทราวอย

เมอรถออกกะทนหน

ตวผโดยสารจะเอน

ไปขางหลง

ตอนรถเบรก มอกยงคงจบหวงอย

เมอรถเบรกกะทนหน ตวผโดยสารจะเซไปขางหนา

เอยด!

ออกรถ ละนะ

9

ตวอยาง

Page 10: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

ถาวางวตถไวบนพนโดยไมไดออกแรงผลก วตถนนจะยงคงอยนงไมเคลอนท

ในทำานองเดยวกนถาวตถกำาลงเคลอนทในทศทางหนงดวยความเรวคงท วตถนน

จะยงคงเคลอนทดวยความเรวคงทในทศทางเดมตอไป จนกวาจะมแรงใด ๆ  มา 

กระทำาใหความเรวของวตถเปลยนไป สมบตของวตถทพยายามรกษาสภาพอยนง

หรอสภาพเคลอนทเดมแบบนเรยกวา ความเฉอย ซงเปนไปตามกฎของความเฉอย 

หรอกฎการเคลอนทของนวตน ขอท 1

นอกจากกรณของรถยนตแลว ความเฉอยยงเกยวของกบเหตการณอนท

เราเจอในชวตประจำาวนอก เชน การทสนขสะบดขนทเปยกหลงอาบนำาเสรจ เมอ

มนสะบดขนไปทางขวา นำาทขนกจะถกสะบดไปดานขวาดวย แตเมอมนสะบดขน

มาทางซายทนท นำากยงอยดานขวาเนองจากพยายามรกษาสภาพความเฉอยทำาให

นำาสะบดออกจากขนของมน หรอการทเราใชไมตผาหมไลฝน โดยฝนทเกาะอยบน

ผาหมจะพยายามรกษาสภาพ

การอยนงเอาไว เมอตผาหม

ฝนทเกาะอยกยงคงมความ 

เฉอย แตเมอผาหมทฝนเกาะ

เคลอนทฝนจงรวงลงมา หรอ

แมกระทงตอนทเรากำาลงวง

แลวหยดไมไดในทนท นกม

สาเหตจากการพยายาม

รกษาสภาพการเคลอนท

ดวยเชนกน

เครองยงหนชวนสยองเครองยงหน เปนอาวธสงครามทใชแรงเหวยงและ

ความเฉอยทำาใหยงหนกอนใหญไปไกลๆ ได  ชาวกรกยงใชอาวธนยงลกไฟหรอดนระเบดเพอใหเปาหมายกลายเปน ทะเลเพลงอกดวย แตสงทนากลวทสดไมใชการยงกอนหน ลกไฟ หรอดนระเบด แตเปนการยงรางทหารหรอ ซากสตวทตดเชอเขาไปในเมองของขาศก เพอใหเกดโรคระบาดจนผคนลมตายเปนเบอ

10

ตวอยาง

Page 11: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

เดก ๆ  รไหมวา

ปจจบนการทยานอวกาศ

ขนไปโคจรอยในอวกาศ

ไดนนตองอาศยจรวด ซง

เปนจรวด 3 ทอนตอกน

และยานอวกาศจะตดกบ

จรวดทอนสดทาย  จรวดทกทอนจะม

เชอเพลงโดยปลอยแกสรอนออกทางทอทายดานลาง 

เมอใชทอนแรกหมดกจะสลดออก จากนนกใชทอนตอไปจน 

เชอเพลงหมดกสลดทงอก ในทสดกเหลอแตยาน

อวกาศกบจรวดทอนสดทาย เมอ

จรวดนำายานเขาสวงโคจรรอบโลกแลว

จรวดสวนสดทายจะหยดทำางาน

หลงจากนนยานกจะเคลอนทดวย

ความเฉอยเพอใหมความเรวคงทตอไป

ดาวดพชตโกไลแอทไดเพราะความเฉอยเดก ๆ  เคยไดยนเรองดาวดกบโกไลแอทบางไหม ดาวดเปนเดกหนมตวเลก 

ทโคนโกไลแอทนกรบรางยกษดวยการเหวยงหนเพยงกอนเดยว แมเราจะไมเคย 

เจอหรอรจกกบดาวด แตกพอจะเดาไดวาเขานาจะชอบวทยาศาสตรไมนอย เพราะ

การทจะใชบวงเชอกเหวยงหนใหกระแทกกลางหนาผากของโกไลแอทได ดาวด 

ตองเขาใจเรองของความเฉอยและคำานวณทศทางไดแมนยำา

ไรฝนทเคยเกาะ

บนผาหม

ตบ ตบ

หยดน�าทเคยตด อยบนขนของสนข

ฟบ ฟบ ฟบ ฟบ

ตบฉนเกาะผาหมแนน แลวนะ ตกลงมา ไดยงไงเนย

ทนทไหน

11

ตวอยาง

Page 12: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

ปกตแลววตถจะเคลอนทเปนเสนตรง แตเมอผกวตถดวยเชอกและเหวยง

ใหเปนวงกลม ทำาใหขณะนนมแรงตงเชอกทดงวตถเขาสศนยกลางของวงกลม 

เรยกวา แรงสศนยกลาง วตถจงเคลอนทเปนวงกลมรอบจดศนยกลางในแนว 

ตงฉากกบรศมของวงกลม โดยทวตถจะคงสภาพการเคลอนทตามกฎของความเฉอย 

ดงนนเมอปลอยเชอกจงไมมแรงตงเชอกทกระทำากบวตถ แตวตถจะยงคงเคลอนท

ดวยความเรวและทศทางเดม ซงทศทางของวตถในตอนนนคอทศในแนวเสนสมผส

วงกลม  การหมนรมในวนฝนตกกเชนเดยวกน ถาเรามองผาน ๆ  อาจเหมอนหยดนำา

กระจายไปทกทศทาง แตถาสงเกตใหดจะเหนวา เมอฝนตกลงมาบนรม หยดนำา

จะเคลอนทเปนเสนตรงพรอมกบมแรงสศนยกลางในแนวตงฉากกบรศมวงกลม 

ซงเกดขนขณะหมนรม ทำาใหหยดนำามความเรวตามการหมนของรมดวย 

แตแรงสศนยกลางนอยมาก ในขณะทหยดนำายงมความเรว

เทาตอนหมนรม หยดนำาจงกระเดนออกไป

ไมควรเลนโรลเลอรเบลด บนถนนในซอย

ตอนนพอเขาใจแลวใชไหมวา 

ทำาไมเราไมควรเลนโรลเลอรเบลด 

ในซอยเพราะในเวลาทโรลเลอรเบลด

เคลอนทจะเกดแรงทสงใหเราเคลอนท 

ไปดวย ซงกคอความเฉอย เมอมเหตให

ตองหยดกะทนหน วธเดยวทจะทำาไดกคอ  

หาแรงมาตานความเฉอยทวา เราจงจะหยดได

เมอปลอยเช

อก วตถจะส

ญเสย

แรงสศนยก

ลางท�าใหเค

ลอนท

เปนเสนตรง

ดาวด

จะโดน มยนะ

12

ตวอยาง

Page 13: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

แรงททำาใหหยดไดทนทจะตองมขนาดมากกวาความเฉอย แตแรงเบรก 

ของเรานอยกวา จงทำาใหเราเบรกทนทไมได หากมสงกดขวางอยางสนขหรอ 

คนวงตดหนา เรากจะชนจนลมนนเอง 

ดงนนถาจะลดความเรวหรอใหหยด จะตองมแรงเสยดทานทเคลอนท 

ในทศทางตรงกนขาม เพราะหากไมมแรงเสยดทาน กจะเคลอนทไปขางหนาดวย

ความเฉอยอก ซงอาจไดรบอนตรายได เพราะฉะนนเวลาทเลนโรลเลอรเบลดเรา

จงตองสวมหมวกกนนอกและอปกรณปองกน และจะดมากถาเลนในทสวนบคคล

เพอความปลอดภย

หนผกเชอกของดาวด กอนเดยวกลมโกไลแอทได

ฮอ ฉนนาจะ ตงใจเรยนวทยาศาสตร

ใหมากกวาน

13

ตวอยาง

Page 14: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

เดก ๆ  เคยเลนรถบงคบวทยกนไหม รถบงคบวทยมมอเตอรขนาดเลก แตทำาไมถงทำาใหรถแลนไดเรวจเหมอนแมลงสาบ แลวความลบเรองความเรวของรถบงคบวทยกบแมลงสาบคออะไรกนแน

ของแมลงสาบการวงเรว

กฎของความเรง

เคลดลบ

เดก ๆ หนเรว

14

ตวอยาง

Page 15: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

แรงเสยดทานตานการเคลอนทของวตถฟตบอลเปนกฬาทคนทวโลกชนชอบ แบงผเลนเปน 2 ทม แตละทมมผเลน 

11 คน เปาหมายคอเตะลกบอลใหเขาประตของฝายตรงขาม โดยทผรกษาประต

เปนผเลนเพยงคนเดยวทใชมอหรอแขนจบลกฟตบอลได สวนผเลนคนอนจะ 

ใชเทาเตะลกฟตบอลไปยงตำาแหนงทตองการ บางครงอาจใชลำาตวหรอศรษะ เพอ

สกดลกฟตบอลทลอยอยกลางอากาศ  จากลกฟตบอลทหยดนงเมอไดรบแรงเตะ

จากปลายเทาของนกฟตบอลกจะกลงไปมา แตหากนกฟตบอลเตะเตมแรง  

ลกฟตบอลกจะลอยออกไปไกลจนกองเชยรละสายตาไมไดแมแตสกวนาทเดยว 

ความเปนจรงคอ ถาวตถใด ๆ  มแรงมากระทำาเหมอนกบทลกฟตบอลไดรบแรงเตะ

แลวเคลอนท สภาพการเคลอนทของวตถจะเปลยนไป

ในชวตประจำาวน เรากยงเจอเหตการณทมแรงมากระทำาใหวตถเปลยนแปลง

การเคลอนท เวลาทพอครวทำาพซซาแลวเหวยงและหมนแปงในอากาศซำากน 

หลาย ๆ  ครง แปงกจะคอย ๆ  แผใหญขน และตอนทเชฟรานอาหารจนนวดแปงสาล

แลวดงแปงซำาไปซำามา จากกอนแปงกกลายเปนบะหมเสนเลก ๆ  นอกจากแรงท

ทำาใหวตถเคลอนทแลวกมแรงทพยายามทำาใหวตถหยดดวย หรอทเราเรยกวา  

แรงเสยดทาน แรงเสยดทานเปนแรงทมทศทางตอตานการเคลอนทกบแรงท

พยายามจะทำาใหวตถเคลอนท เกดขนระหวางผววตถกบพนทสมผส เชน ถาเตะ

ลกฟตบอลครงเดยว หลงจากนนกปลอยใหลกฟตบอลกลงไปเรอย ๆ  ลกฟตบอล 

กจะคอย ๆ  กลงชาลง และในทสด

กหยดนง นนเปนเพราะหนวดเตอน

ภย

หนวดบอกต�าแหนง ของศตร

15

ตวอยาง

Page 16: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

แรงเสยดทานระหวางลกฟตบอลกบพนสนามนนเอง

เวลาเลนสเกตบอรดกเชนกน เราตองใชเทาขางหนงวางบนสเกตบอรด สวน 

เทาอกขางใชไถพนเพอใหสเกตบอรดไปขางหนาเรอย ๆ  แตหากเราไมออกแรงไถพน 

สเกตบอรดจะเคลอนทชาลง จนในทสดกหยด นนเปนเพราะแรงเสยดทานระหวาง

ลอสเกตบอรดกบพนเคลอนทในทศทางตรงขามกบทศทางทสเกตบอรดเคลอนท

ถาหากไมมแรงเสยดทาน แรงเฉอยจะทำาใหลกฟตบอลทกลงอยกลงไป 

เรอย ๆ  สวนสเกตบอรดกจะเคลอนทตอไปและไมตองใชเทาไถพนเพอใหสเกตบอรด

ไปขางหนาอก

น�าหนกยงเบา ความเรงกยงเพมหากเราสงเกตการเคลอนทของวตถตาง ๆ  ในชวตประจำาวน เราจะพบวาขณะท

วตถกำาลงเคลอนทดวยความเรวคงท เมอเราผลกความเรวจะเพมขน และเมอเรา

แฮก ๆ  ความเร ว เทานคงจะหนพน

แลวนะ

แรงเหวยง ท�าใหแปงแผออ

เชฟออกแรงดงแปง

ท�าใหแปงยดยาวเปนเสน

16

ตวอยาง

Page 17: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

ดงวตถความเรวจะลดลง เชน เมอเราขรถจกรยาน

อย  แลวเพอนผลกดานทายจกรยาน จกรยานจะ

เคลอนทเรวขน  ตรงกนขาม ถาเพอนดงจกรยานไว 

ความเรวจกรยานกจะลดลง

จากการเคลอนทของวตถในชวตประจำาวน เรา

จะพบวา วตถทเคลอนทดวยความเรวคงท เมอเรา

ออกแรงผลกหรอดงวตถทเคลอนทอยนน ความเรวกจะ

เพมขนหรอลดลงได เราเรยกวา ความเรง เชน ถาเวลา

ท 1 วนาท วตถมความเรว 1 เมตรตอวนาท และวนาท 

ท 2 ความเรวจะเพมขนเปน 2 เมตรตอวนาท ความเรง

ในชวงเวลา 1-2 วนาท คอ 1 เมตรตอวนาท2  นอกจากน

ความเรงยงขนอยกบนำาหนกของวตถนนดวย ถาวตถ 

2 ชนมนำาหนกเทากน แตมแรงมากระทำาไมเทากน 

วตถทไดรบแรงมากกวาจะมความเรงมากกวา แตถา

นำาหนกของวตถทงสองไมเทากน แตแรงทมากระทำา

เทากน วตถทหนกกวาจะมความเรงนอยกวา

วตถทเบากวา เชน กฬาโบวลงทมลกโบวลง

ขนาดเดยวแตมหลายนำาหนก โดยนำาหนก

มกจะเขยนเปนหนวยปอนดไวบนลก 

ฟาวฟว

วาว เรวจง

ท�าไมกลงชาจง

ลดน�าหนกส จะไดเรว

17

ตวอยาง

Page 18: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

หากอยากรวากกโลกรม กใหนำานำาหนกหนวยปอนดหารดวย 2.20 ซงนำาหนกลก

ทเบาทสดกคอ 8 ปอนดหรอประมาณ 3.6 กโลกรม และลกทหนกทสดคอ 15 ปอนด 

หรอประมาณ 6.8 กโลกรม ถาโยนลกโบวลงขนาด 8 ปอนดกบ 15 ปอนดดวยแรง

ทเทากน ลกโบวลงขนาด 8 ปอนดจะกลงเรวกวาขนาด 15 ปอนด และถานกเรยน

ประถมตวเลก ๆ  กบนกกฬายโดตวใหญโยนลกโบวลงขนาด 8 ปอนดเทากน ลก 

โบวลงทนกกฬายโดโยนจะกลงเรวกวาลกโบวลงของนกเรยนประถมแนนอน

ดงนนจงสรปไดวา ความเรงแปรผนตรงกบแรงทกระทำาตอวตถ และแปร

ผกผนกบมวลของวตถ ซงกคอกฎการเคลอนทของนวตน ขอท 2 หรอทเรา 

เรยกวากฎของความเรงนนเอง

น�าหนกเบามาก

มอเตอรไดรบพลงงานจาก

แบตเตอรหรอถานไฟฉาย

อาก วงเรว กวาฉนอก

แนจรงก ตามมา ใหทนส

18

ตวอยาง

Page 19: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

กฎของความเรงคอเคลดลบความเรวของรถบงคบวทยรถบงคบวทยแลนดวยมอเตอร โดยมอเตอรไดรบพลงงานไฟฟาจาก

แบตเตอรหรอถานไฟฉายแลวเปลยนใหเปนพลงงานกล เพอใชในการเคลอนท 

ของลอ ถาจบแกนมอเตอรทกำาลงหมนอยมอเตอรจะหมนชาลงจนหยดหมน  

แตถงอยางนนรถบงคบวทยกยงแลนได ทำาไมจงเปนเชนนน  ถงแมวาแรงจาก

มอเตอรจะนอยมาก แตรถบงคบวทยแลนได เนองจากตวรถทำาดวยพลาสตก 

ทำาใหมนำาหนกเบาจงเคลอนทไดเรว ซงเปนไปตามกฎของความเรงนนเอง

มาถงตรงนเดก ๆ  คงบอกไดแลววาเคลดลบความเรวของรถบงคบวทยกบ

แมลงสาบนนเหมอนกนนนคอ การมนำาหนกเบา เพราะแมลงสาบมนำาหนกเบามาก

เมอเทยบขนาดตวกบแมลงชนดอน ๆ  ทมขนาดเลก แมลงสาบจงวงเรวกวามาก

รถทเรวทสดในโลกรถทเรวทสดในโลกมชอวา Thrust supersonic car หรอ 

Thrust SSC ขบโดยแอนด กรน ชาวองกฤษทเคยขบเครองบน ไอพน  รถคนนสรางสถตดวยความเรว 1,277.952 กโลเมตรตอชวโมง เรวกวาการเดนทางของเสยงในอากาศทมความเรว 1,250 กโลเมตรตอชวโมงเสยอก  รถคนน ใชเครองยนต 2 เครองจากเครองบนไอพนทมกำาลงของเครองยนตมากกวา 110,000 แรงมา หรอมากกวากำาลงเครองยนตของรถยนตถง 3 เทา 

19

ตวอยาง

Page 20: *0%F^5 - images-se-ed.com · แหล่งกำาเนิดพลังงานแสงและความร้อน • 32 ... โลกแห่งแสงที่มองไม่เห็น

แรงกรยาและแรงปฏกรยา

ถานายผลกฉนงนฉนกจะผลกนายกลบ

แรงผลกก�าแพง  (แรงกรยา)

แรงตอบโต

(แรงปฏกรยา)

แรงปฏกรยาจากก�าแพง กท�าใหโรลเลอรเบลดถอยหลงดวย

ฉน

เธอ

20

ตวอยาง