of 20 /20
ตัวอย่าง

images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม...

Page 1: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

ตวอยาง

Page 2: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

พมพครงแรก มนาคม 2556 ราคา 175 บาทขอมลทางบรรณานกรมของหองสมดแหงชาตกว ชกจเกษม.เพาะหนเปน เหนผลยงยน.-- กรงเทพฯ : เนชน อนเตอรเนชนแนล เอดดเทนเมนท, 2556.192 หนา.1. หนและการเลนหน. I. ชอเรอง.332.6322ISBN 978-616-515-456-7

เจาของผพมพผโฆษณาสำานกพมพเนชนบคสบรษท เนชน อนเตอรเนชนแนล เอดดเทนเมนท จำากด (มหาชน)

ประธานกรรมการบรษท สทธชย หยน

กรรมการผอำานวยการ ศวะพร ชมสววรณ

บรรณาธการบรหาร ดร.วงศสร สงขวาส มยาจ

บรรณาธการ จราวรรณ นนทพงศ

บรรณาธการเลม สกญญา ชนวรกตตพล

ภาพถาย เจษฎา ชาตมนตร

ปก / รปเลม เดชา กจพฒนภญโญ

พสจนอกษร กมลชนก พรยะพฒน

กราฟก วรเทพ เสรมธนะพฒกล, กฤษณา แกวประเสรฐ

ประสานงานฝายผลต โชตอนนต จตตสมบรณ

ผอำานวยการฝายการตลาด สมศกด ใจขำา

ผจดการอาวโสฝายขายและการตลาด ตรเทพ ปาลกะวงศ ณ อยธยา

ฝายการตลาด นนทวน อรณนมตกล

ฝายขาย ธนดา พงเจรญ, หสนย จบจอหอ, วารณ สพรรณสาร,

ธระยทธ คำามอญ, มนตศรณย พลใหม, จารวรรณ นาคบำารง,

ภาคภม ยนด, ฐาปนรตน จนทรนม, ภคพร เพชรด

สำานกงาน เลขท 1858/123-124 ชน 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพฯ 10260 โทรศพท 0-2338-3694-6 โทรสาร 0-2338-3986, www.nationbook.com

พมพท บรษท ดบบลวพเอส (ประเทศไทย) จำากด 167/5 หม 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 29.5 ตำาบลบางบอ อำาเภอบางบอ จงหวดสมทรปราการ 10560 โทรศพท 0-2313-4405-6 โทรสาร 0-2313-4445

จดจำาหนายโดย บรษท ซเอดยเคชน จำากด (มหาชน) อาคารทซไอเอฟ ทาวเวอร ชน 19 เลขท 1858/87-90ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพฯ 10260 โทรศพท 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9, www.se-ed.com

สงวนลขสทธ พ.ศ. 2556 โดย บรษท เนชน อนเตอรเนชนแนล เอดดเทนเมนท จำากด (มหาชน)หามลอกเลยนแบบสวนหนงสวนใดของหนงสอเลมน รวมทงการจดเกบ ถายทอด ไมวารปแบบหรอวธการใดๆ ดวยกระบวน การทางอเลกทรอนกส การถายภาพ การบนทก หรอวธการอนใด โดยไมไดรบอนญาต

หากพบหนงสอมปญหาหนาตด หนาสลบ หนาซำา หรอหนาหาย สามารถขอเปลยนใหมไดจากรานททานซอ หรอตดตอสำานกพมพ โทรศพท 0-2338-3694-6

ตวอยาง

Page 3: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

คำ�นำ�สำ�นกพมพ

มคนหลายคนตองการหาหนทางสอสรภาพทางการเงน เพอตองการใชชวต

ในฝนของตนใหไดเรวขน หนทางสอสรภาพทางการเงนใดเลาจะใหผลตอบแทนได

มากเทากบการลงทนในตลาดหน มจำานวนนกลงทนเพมขนเปนทวคณในแตละป ทก

คนตางมงสตลาดหนดวยจดประสงคเดยวกน คอ การแสวงหาความรำารวยจาก

ผลตอบแทนทไดมาอยางรวดเรว ไมตางจากการเลนพนน บางคนโชคด ไดผลตอบแทน

เกนความคาดหวง จนเปนทอจฉาของผคนรอบขาง แต...บางคนโชคไมด ยอมหนหลง

ใหกลบตลาดหนอยางตลอดกาล

การลงทนในตลาดหน คอ ศาสตรแหงการลงทนแขนงหนงทผลงทนตอง

ศกษาและทำาความเขาใจกอนการลงทน และกมตำาราหรอหนงสออกมากมายทสอน

ดวยเรองเทคนคให รวยดวยหน เพยงขามคน หากเปนไดจรงเชนนน นกลงทนตอง

รำารวยจากตลาดหนทกคน แตความจรงจะเปนอยางนนหรอไม ไมมใครรเทากบนกลงทน

เอง!!

หากวา การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลกอนตดสนใจลงทน!!

หนงสอเลมนเปรยบเสมอนเปนคมอการเลนหนอยางสขใจ ดวยวธการลงทนในตลาดหน

ใหสนกเหมอนงานอดเรกทสรางผลตอบแทนใหเกบเกยวไดอยางมนคงตลอดทกป ไม

วาวกฤตเศรษฐกจจะยำาแยขนาดไหน แตมลคาหนในพอรตของคณยงคงเดนหนา

ออกดอกออกผลสรางผลตอบแทนใหคณเกบเกยวอยางยงยน จากประสบการณ

การเปนนกวเคราะหและเปนนกลงทนของผเขยนทจะมาชวยถอดรหสหน คดหาเมลดพนธ

ชนด เพอใหคณได เพาะหน ทมผลใหเกบเกยวไดตลอดเวลาทกๆ ป และคนพบหนทาง

สอสรภาพทางการเงนอยางยงยน..แทจรง

สำ�นกพมพเนชนบคส

ตวอยาง

Page 4: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

อยางไรกตาม หลกการลงทนในหนงสอเลมนไมใชสตรสำาเรจของการลงทน

ในหน มสภาษตจนอยบทหนงกลาวไววา “เรามหนทางขนถงยอดของภเขาไดหลาย

ทาง แตเมอขนไปถงเราจะเหนววเดยวกน” และหลกการลงทนในหนงสอเลมน เปน

ผลพวงจากประสบการณการลงทนของผม ซงอาจใชสำาหรบบางทาน และอาจจะไมใช

สำาหรบบางทาน แตผมหวงวาทกทานจะไมหยดหาหนทางขนสยอดของภเขา เพอเรา

จะไดเหนววเดยวกน

ตลาดหนไดใหอะไรกบผมมาก ผมไดคนพบอสรภาพทางการเงนไดเรวกวา

ทคด ทำาใหผมอยากตอบแทนสงทผมไดมาคนสสงคมดวยการมอบรายไดในสวนของ

ผมทงหมดทไดจากหนงสอเลมนใหกบมลนธกสกรไทย และหากจะมความดทเกดขน

กบผม ผมหวงวาหนงสอเลมนจะทำาใหทานประสบความสำาเรจในการลงทนในหน และ

พบกบอสรภาพทางการเงนในเรววน

กว�ชกจเกษม

ตวอยาง

Page 5: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

สารบญบทนำา

|มหศจรรยแหงหน 11

บทท ๅ

|จรงจงกบตวตนทแทจรงกอนลงทน 17

บทท 2

|ปรบนสยกอนลงทน 31

บทท 3

|จดเรมตนนกลงทนผยงใหญ 55

บทท 4

|ขนตอนท1หาหนบรษทดเขาพอรต 59

บทท 5

|ลายแทงหาบรษทดซงทำาใหเรารวยไดในระยะยาว 75

บทท 6

|ขนตอนท2ซอหนเมอราคาถก 119

ตวอยาง

Page 6: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

บทท 7

|ขนตอนท3กระจายความเสยงดวยการลงทนหนในจำานวนทเหมาะสม 151

บทท 8

|ขนตอนท4ตดตามผลการดำาเนนงานของหนทเราซออยางตอเนอง 157

บทท 9

|ขนตอนท5ลงทนระยะยาวกลดความเสยงไดแลว 163

บทท 10

|ขนตอนท6ศกษาหนดและหาหนดอยางตอเนอง 169

บทท 11

|ยอมรบขอจำากดและลงทนอยางมวนย 173

บทท 12

|ทำาอยางไรถงมเงนซอหนไดตลอด 181

บทสงทาย 186

Appendix 188

ประวตผเขยน 190

ตวอยาง

Page 7: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

บทท ๅ

จรงจงกบตวตนทแทจรงกอนลงทน

จากประสบการณการลงทน� รวมถงการแนะนำาการลงทนใหลกคา�ของผมกวา� 15� ปทผานมา� ปญหาหนงทผมมกพบเปนประจำ�คอการเลอกหนใหนกลงทน

เพราะไมวาจะเลอกหนของบรษททดอยางไร กไมมทางทตอบสนอง

ความตองการของนกลงทนไดครบทกคน

ผมพบสจธรรมเกยวกบการลงทนวานกลงทนไมเหมอนกน บางคนใหหน

ขนทนททบอกเลย บางคนบอกถอยาวได แตพอราคาขนมาบาทสองบาทขาย

ทนท บางคนบอกเกงกำาไร แตหนบางตวถอมา 3 ป ยงออกไมไดเลย

บางคนทำายงกบนกลงทนสถาบน มหนถออย 30 ตว ถามวาดทนเหรอ

ตอบวาทน เพราะหนหลายตวไมไดดแลว...ซะงน

ตวอยาง

Page 8: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

18เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

ดงนน สงทดทสดกอนทเราจะเรมลงทนหนคอเขาใจตนเองกอนวาเปน

นกลงทนประเภทใด จะไดทำาตวไดถก และเลอกหนใหเหมาะกบตวเรา เพราะ

นกลงทนแตละประเภท เลอกหนไมเหมอนกน

และจงอยาเชอนกวเคราะหมากนก

เพราะเขาไมรวาเราเปนนกลงทนประเภทไหน บางครงบอกหนเดดมา

แตเปนหนเกงกำาไร เราเปนนกลงทนระยะยาว ซอมาเลยกลายมาเปนหนเดดชพ

ไป หรอนกวเคราะหบอกหนลงทนระยะยาวมา แตเราเปนนกเกงกำาไร พอราคา

หนไมขนในวนสองวน กไปวานกวเคราะหไมเกง ไมแมน

บางทในฐานะนกวเคราะหกอยากบอกนกลงทนเหมอนกนนะวาหาก

แมนไดตลอด ลาออกไปลงทนหนอยางเดยวเลยดกวา

ในความเปนจรงจากประสบการณของผมไมวาตำาราเลมใด จะแบง

นกลงทนออกเปนประเภท ไมวาจะแบงตามอาย หรอแบงตามความเสยงทรบได

ซงยากจะเขาใจ

แตสไตลการลงทนในนยามของผมมเพยง 2 สไตลเทานนคอ นกเกงกำาไร

และนกลงทน

นกเกงกำาไร นกเกงกำาไรสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคอ Momentum Investor

และ Speculator

Momentum Investor ซงเนนลงทนตามสภาวะเศรษฐกจ โดยคาดการณ

สถานการณเศรษฐกจแบบใดควรซอหรอขายหน นกลงทนกลมนมความสามารถ

ในการสลบไปมาระหวางหนในกลมอตสาหกรรมตางๆ เปนกลมนกลงทนทม

ความสามารถในคาดการณการเคลอนไหวของราคาหนในแตละอตสาหกรรม

เปนอยางดตามสภาวะเศรษฐกจ

ตวอยาง

Page 9: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

19เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

นกลงทนกลมนจะขายหนในอตสาหกรรมทคาดวาราคาหนจะขนนอย

หรอลงเยอะ ไปลงทนหนในกลมอตสาหกรรมทคาดวาราคาหนจะขนเยอะหรอ

ลงนอยกวา

โดยปกตนกลงทนกลมนจะเปนนกลงทนสถาบน มผจดการกองทนทม

ความรและประสบการณเปนผดแล หรอเปนนกลงทนทมการศกษาสง มนใจ

ตวเองสงในการตดตามสถานการณ และทสำาคญตองกลาเสยง

แตกพบนกลงทนกลมหนงทพยายามทำาแบบน แตไมมความรความ

เขาใจเรองเศรษฐกจและอตสาหกรรมดพอ นกลงทนกลมนมกจะตกเปนเหยอ

อนโอชะใหกบนกลงทนทมประสบการณมากกวา

สวน Speculator (นกเกงกำาไรพนธแทหรอถกเรยกอกอยางวา แมงเมา

เพราะชอบบนเขากองไฟ) ซงเปนกลมนกลงทนทเนนลงทนระยะสนเปนหลก โดย

สนใจการเคลอนไหวของราคาหนเปนหลก ไมสนใจเรองปจจยพนฐาน เชน ภาวะ

เศรษฐกจหรอภาวะอตสาหกรรมมากนกหรอไมสนใจเลย

บรษทจะจายปนผลหรอไม แพงเกนไปหรอไม ขนมาเยอะแลวหรอไม

ไมสำาคญ สำาคญเพยงวาราคาหนจะขนหรอไมเทานน

การเกงกำาไรนนอาจจะใชการวเคราะหทางเทคนค คอ การดแนวโนม

กราฟราคาและมลคาการซอขาย หรอเกงกำาไรโดยใชเหตการณตางๆ หรอทเรยก

วา Event Driven เปนประเดนในการเกงกำาไร ซงเหตการณทจะนำามาเกงกำาไรม

มากมาย เชน

• เกงกำาไรวาบรษทจะประกาศผลประกอบการหรอจายปนผลออก

มาด กเขามาซอหนกอนทจะมการประกาศผลประกอบการหรอจาย

ปนผล 1-2 สปดาห และเมอขาวดนนออกกจะทำาการขายหนนนออกไป

หรอหากไมเปนไปตามคาดกจำาเปนตองตดขาดทน

ตวอยาง

Page 10: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

20เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

• เกงกำาไรเรองควบรวมกจการ โดยหากมขาวการซอกจการเกดขน

บรษททเปนเปาหมายมการคาดหมายกนวา จะถกเสนอซอในราคาทสง

กวาราคาตลาด (ไมแนเสมอไป) กเขาไปซอดกไวกอน และขายตอนราคา

หนขน หรอขายเมอขาวการควบกจการเกดขนจรงๆ และหากไมเกดตาม

คาดกตดขาดทน

• เกงกำาไรหน Turnaround หรอเกงกำาไรหนทเคยขาดทนและคาดวาจะ

กลบมามกำาไร หรอทเคยกำาไรลดลงเรอยๆ และมโอกาสกลบมามกำาไร

เพมขนอยางมนยสำาคญ โดยหากเกงกำาไรไดถก กำาไรทไดจากราคาหนขน

จะสงมาก แตหากผด การขาดทนกจะสงเชนกนหากตดขาดทนไมทน

• เกงกำาไรเรอง Window Dressing คอ ความเชอทวา (ขอเนนวาเปน

ความเชอ เกดขนจรงหรอไม ไมมใครรแนชด) ณ สนไตรมาสแตละ

ไตรมาส โดยเฉพาะสนปของทกป นกลงทนสถาบนทงในและตาง

ประเทศจะเขามาซอหน เพอใหราคาหนทอยในพอรตลงทนของตนเอง

ขน จะไดปดงบการเงนไดสวยๆ โดยนกลงทนจะซอหนกอนทจะปดงบ

ไตรมาส หรองบป 1 - 2 สปดาห โดยหวงวาสปดาหสดทายของไตรมาส

หรอของป หนจะปรบตวขน

• เกงกำาไรเรอง January Effect โดยมความเชอวาทกๆ ตนปหรอเดอน

มกราคมของทกป นกลงทนประเภทกองทน โดยเฉพาะกองทนตาง

ประเทศจะเขามาซอหนในชวงเดอนมกราคม เพอสรางพอรตการลงทน

ตอนตนป หลงจากทขายออกไปตอนปลายป พวกนกเกงกำาไรกมาซอ

หนกอนเดอนมกราคม เพอลนวาราคาหนเดอนมกราคมจะปรบตวขน

แลวพวกเขากจะไดขาย

ตวอยาง

Page 11: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

21เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

เดยวนกาวหนาเกงกำาไรกนกอนเดอนมกราคมอก เรยกวา Christmas

Rally เพราะหลายคนเชอวาเดอนมกราคมหนจะขน หรอซานตาครอส

จะมาแจกของขวญ เลยเขามาซอกอนเดอนมกราคม และทำาใหหนขน

กอนเดอนมกราคม ซงนนทำาใหหนขนตงแตเดอนธนวาคมจนถงตนเดอน

มกราคม

• เกงกำาไรเรองซอหนคน เนองจากหากบรษทมการประกาศซอหนคน

นกลงทนจะมนใจวาบรษททประกาศซอหนคนจะเขามาซอหน แลวเรา

จะไดขายในราคาทสงขน

• เกงกำาไรเรองตวเลขทางเศรษฐกจ โดยคาดวาจะมการประกาศตวเลข

เศรษฐกจออกมาด เชน ตวเลขการขยายตวทางเศรษฐกจ หรอตวเลข

ชวดภาคการผลตของประเทศทสำาคญ นกลงทนกไปซอกอนตวเลขจะ

ประกาศจรง แลวขายหลงตวเลขประกาศออกมาด (ถาโชคด)

• เกงกำาไรตามฤดกาล โดยคาดวาหนกลมใดกลมหนง หรอบรษทใด

บรษทหนงมกจะมผลประกอบการโดดเดนในไตรมาสใดไตรมาสหนง

ตามฤดกาล เชน กลมโรงแรมกำาไรจะดตอนไตรมาสท 1 และ 4 เพราะ

เปนฤดกาลทองเทยว กลมอเลกทรอนกส จะกำาไรดตอนไตรมาสท 3

เพราะจะมการเรงผลตเพอสงมอบสนคากอนครสตมาสและปใหม หรอ

หนกลมพลงงานจะขนในไตรมาสท 3 ของทกป เนองจากกำาลงเขาสชวง

ซมเมอร (summer) ซงเปนชวงทคนอเมรกนจะขบรถทองเทยวกน ทำาให

การใชนำามนมากขน และราคานำามนจะปรบเพมขน เปนตน โดยนกลงทน

จะเขามาเกงกำาไรในแตละกลมในแตละไตรมาสแตกตางกนไป

ตวอยาง

Page 12: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

22เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

• เกงกำาไรเรองการใหใบสำาคญแสดงสทธ (อนนบางทกมขาววงใน)

นกลงทนกไปซอกอนทจะมการประกาศ พอประกาศราคาหนกมกขน

และนกลงทนกจะมกำาไรเมอขายหนออกไป

• เกงกำาไรในเหตการณทไมคาดฝน ซงเปนเรองทไมเกดขนบอย เชน

การเกดภยธรรมชาต เกดสนาม นำาทวม หรอ ความรนแรงทางการเมอง

โดยนกลงทนคาดวาทกอยางจะกลบเขาสภาวะปกตในไมชา กเขาไป

ซอหนตอนราคาหนลง และขายตอนราคาหนขนเมอทกอยางดขนหรอ

กลบเขาสภาวะปกต การเกงกำาไรเรองนตองมสตมากหนอย

• เกงกำาไรเรองนโยบายของภาครฐ เชน การสรางโครงการขนาดใหญ

(รถไฟฟา โครงการปองกนนำาทวม บานหลงแรก รถคนแรก ประมล

โครงการ 3จ เปนตน) โดยนกลงทนจะคาดวาอตสาหกรรมใด หรอบรษท

ใดจะไดประโยชนจากนโยบายรฐ กเขาไปซอเกงกำาไร

• เกงกำาไรตามราคาสนคาเกษตร เชน ราคาไก ราคาหม ราคาถวเหลอง

ราคานำาตาล ราคาปโตรเคม คาระวางเรอ ฯลฯ โดยดวาหนใดจะขนหรอ

ลงตามราคาสนคาโภคภณฑเหลาน เชน ราคาหมหรอไกมกจะปรบเพมขน

ชวงตรษจน หนของบรษทผผลตไกและหมกมการเขามาเกงกำาไรกน

หรอราคานำาตาลมกจะขนไตรมาสท 3 ตามราคานำามน หนผผลตนำาตาล

กมกจะขนในชวงน เปนตน

• เกงกำาไรเรองแปลกๆ เชน เกงกำาไรกอนการเลอกตง โดยคาดวาหนท

ถกเรยกวาหนการเมองมกจะปรบขนชวงการเลอกตง เกงกำาไรเรอง

ฟตบอลยโรป ฟตบอลโลก โดยคาดวาหนกลมบนเทง และกลมสงพมพ

ตวอยาง

Page 13: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

23เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

จะไดประโยชนชวคราวจากรายไดโฆษณาทเพมขน เกงกำาไรเรองงาน

มอเตอรโชว หนกลมยานยนตไดประโยชน หรอแปลกกวานนเกงกำาไร

เรองอากาศรอน โดยคาดวาผผลตเครองปรบอากาศจะไดประโยชน

เพราะความตองการเครองปรบอากาศจะเพมขนชวคราว

เทศกาลไหวพระจนทร ปใหมสากล ปใหมไทย ตรษจน กยงนำามาเกง

กำาไรกนไดทงนน

เราจะเหนไดวาเรองทจะนำามาเกงกำาไรมมากมายเกนจนตนาการจรงๆ

และกมเรองใหเกงกำาไรไดทกวน เพยงแตเรานกถงหรอเปลา และเราจะนกถง

เรองๆ นนกอนคนอนหรอเปลา คอ ตองเรวกวาคนอนๆ ไมงนกเขามาตอยอดให

คนอน

บางคนกเปนนกเกงกำาไรทเรยกวาเขาขนเซยน กมความสามารถผกการ

เกงกำาไรโดยใชวเคราะหทางเทคนคและการเกงกำาไรดวยใชเหตการณตางๆ มา

ผสมผสานกน ซงกทำาใหมโอกาสสงขนทจะประสบความสำาเรจในการเกงกำาไร

ดงนน การเกงกำาไรหากจะใหเกงตองอยกบประสบการณการเกงกำาไร

ดวย บางคนกวาจะมาเปนเซยนเกงกำาไร ผดพลาดไมรกครง แตเขาเหลานนก

สามารถลกขนมาใหม และใชประสบการณทผดพลาดเหลานนมาเปนบทเรยน

ผมไมปฏเสธการเกงกำาไร แมผมจะไมคอยชอบเทาไร และแมวาผมจะ

ทำางานอยบนเรองราวเหลานมาตลอดการทำางานเกอบ 20 ป แตกมคนประสบ

ความสำาเรจจากลงทนแบบนเหมอนกนเชน จอรจ โซรอส เปนตน

และกปฏเสธไมไดวาตลาดหนจำาเปนตองมนกเกงกำาไร เพอสราง

สภาพคลอง เพมสสนใหกบราคาหน สรางความตนเตนใหนกลงทน และท

สำาคญสรางโอกาสใหกบนกลงทนระยะยาว ในการทจะไดหนถกกวาพนฐาน

ตวอยาง

Page 14: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

24เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

เพราะนกเกงกำาไรใชเหตผลดานราคาในการตดสนใจลงทนเปนหลก

อยางไรกตาม หากเรามความสขกบการเกงกำาไรกขอใหตระหนกวาเรา

คอนกเกงกำาไร ไมใชนกลงทน อยาพยายามบอกวาเปนนกลงทนระยะสน เพราะ

ไมงนผลสดทายเราจะกลายเปนนกลงทนระยะยาว ทเกดจากการลงทนระยะสน

ทผดพลาด

ดงนน หากทานมความสขกบการเกงกำาไร ผมมขอแนะนำาอย 4 ประการ

ซงผมจะไมใชเวลากบเรองนมากนก เพราะไมใชวตถประสงคหลกของหนงสอ

เลมน

1. จงอยาเกงกำาไรโดยคดไปวาเราคอนกลงทน ประสบการณของผม

เจอมาเยอะ ลกคาของผมมหนอยในพอรตการลงทน 30 – 40 หน และสวนใหญ

ขาดทนแทบทงนน ผมถามวาทำาไมมเยอะจง คำาตอบทไดเหมอนกนเปะ คอ

กะวาจะเกงกำาไร แตปรากฏวาหนไมขน กเลยจำาเปนตองกลายรางเปนนกลงทน

ระยะยาว และหนไปเกงกำาไรตวอนๆ ตอ และกมแนวคดทแปลกคอหากยงไมขาย

กยงไมขาดทน ชางเขาใจคด

ผมขอบอกวานคอความคดทผด หากคณรกจะเกงกำาไร จงรตวตนท

แทจรงวาเราคอนกเกงกำาไร และอยากลายรางเปนนกลงทนโดยเดดขาด

2. จงเกงกำาไรดวยวนย ถอวาเปนปจจยสำาคญทสดของคนทตองการ

เปนนกเกงกำาไรเลยกวาได และมนเปนเครองมอทวเศษทสดทจะทำาใหทานนก

เกงกำาไรทงหลายประสบความสำาเรจ

วนยทผมพดถงนคอวนยในการตดขาดทนและการปลอยกำาไรใหวงไป

เรอยๆ (Stop loss, Let profit run) ผมขอยกตวอยางใหด จะไดเขาใจงายขน

วนท 1 เราซอหนมาเพอเกงกำาไรในราคา 5 บาท สงแรกทตองทำากอน

เลยคอมวนย กำาหนดจดตดขาดทนเลย (Stop loss) โดยจดตดขาดทนจะมาจาก

ตวอยาง

Page 15: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

25เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

การวเคราะหทางเทคนค หรอจะใชจดทเรายอมรบผลขาดทนไดมากทสดกได

เชน เปนเปอรเซนตการยอมรบการขาดทน ในกรณนขอตงจดตดขาดทนไวท

4.50 บาท หรอยอมขาดทนไดเตมทไมเกน 10%

วนท 2 โชคดราคาหนขนมาเปน 5.50 กำาไรแลว ขายเลยดไหม อยาเพงครบ

ใชกฎ Let profit run ดงนน สงทเราตองทำาตอไปคอกำาหนดจดตดขาดทนใหม

หรอกำาหนดจดหยดกำาไรแทน ในกรณนผมขอกำาหนดจดตดขาดทนเปน 4.90

(เพมขนจาก 4.50 บาท) กแลวกน โดยหากราคายงไมหลด 4.90 ผมกยง

ไมตดขาดทน

วนท 3 โชคดอกวน ราคาหนขนมาเปน 6 บาท ขายเลยดไหม เหมอน

เดม ใชกฎ Let profit run สงทเราตองทำาคอ กำาหนดจดตดขาดทนใหม หรอกำาหนด

จดหยดกำาไรแทน ในวนนผมขอเปลยนจากจดตดขาดทน มาเปนจดหยดกำาไร

(Stop gain) บาง เพราะราคาหนขนมาระดบหนงแลว โดยกำาหนดไวท 5.50 บาท

(เราซอมา 5 บาท ดงนน หากขายท 5.50 บาทเรากยงกำาไร แมวาจะไมไดขาย

ณ จดสงสด) โดยหากราคายงไมหลด 5.50 บาท เรากยง Let profit run ตอไป

อยางมความสข

วนท 4 โชคดอกราคาหนขนมาเปน 6.50 บาท ผมกยงไมขาย ปลอย Let

profit run ตอไป แตผมขอเปลยนจดหยดกำาไรเปน 6 บาท (จากเดมวนท 3 กำาหนด

ไวท 5.50 บาท) โดยหากราคายงไมหลด 6 บาท ผมกยงไมขายทำากำาไร

วนท 5 เปนวนทหนลงมาเหลอ 6.20 บาท ผมกยงไมขายอก เพราะยง

ไมหลด 6 บาททเราตงเปนจดหยดกำาไร เรากถอตอไปอยางมความสขตอ เพราะ

ยงมกำาไร

ตวอยาง

Page 16: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

26เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

วนท 6 ราคาหนลงมาตำากวา 6 บาท เอาละสคราวนหลดจดหยดกำาไร

ของเราแลว ทำายงไง จำาไวครบมวนย ตงไวท 6 บาท หากตำาลงมากตองขาย หาม

ลนตอเดดขาด ดงนน วนนเรากขายหนทำากำาไรออกมาท 6 บาท หรอตำากวา

เลกนอย

สรปจากกลยทธเกงกำาไรระยะสนในตวอยางน เราซอหนมา 5 บาท ขาย

ทำากำาไรท 6 บาท ผมใชกลยทธนในการแนะนำานกลงทนเกงกำาไรตลอดอาชพผม

บางครงหนตวหนงผมมกำาไรสงมากกวา 100% และบางครงกถอหนตวหนง

มากกวา 1 เดอนกเคยม

ผมวานแหละคอวธการเกงกำาไรแบบมวนย

แตหากโชคไมด ซอหนแลวไมเปนไปตามคาดละ เชน ซอหนมาในวนแรก

ราคา 5 บาทเชนกน และเรากำาหนดจดตดขาดทนไวท 4.50 บาท พอมาในวนท

2 ปรากฏวาราคาหนหลด 4.50 บาท ซงเปนจดตดขาดทนลงมา

เรากจำาเปนตองรกษาวนย ดวยการขายขาดทน อยาไปคาดหวงเดดขาด

วาเดยวพรงนราคาหนอาจกลบขนมาใหม นนจะทำาใหเราขาดวนย

ถาราคาไมกลบขนมา เราจะยงถลำาลกไปกบการขาดทน และอาจจะไม

เหนราคาตนทนอกนานหรออกเลย ซงนนจะทำาใหเราเสยโอกาสทจะนำาเงนนน

มาเกงกำาไรตอ ทำาใหนอกจากจะขาดทนจากราคาหนลงแลวเรายงขาดทนโอกาส

ทจะทำากำาไรกบหนตวอน หรอแมกระทงหนตวเดมดวยซำา

การไมมวนยดวยการตดขาดทนหรอหยดกำาไร คอ ตนเหตสำาคญของ

ความลมเหลวในการเกงกำาไร

����“จงเกงกำ�ไรอยางมวนย�และทสำ�คญตองมวนย”

ตวอยาง

Page 17: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

27เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

3. จงอยาเกงกำาไรอยางบาคลง อยาถงขนกเงนโบรกเกอรทเรยกวา

Margin Loans หรอ กเงนเพอน (มนะ เหนประจำา) กเงนบตรเครดต (ดอกเบย

บาน) นำารถไปจำานอง (Car for Cash หรออะไรกแลวแตจะเรยก) หรอนำาเงนออม

ทเราเตรยมไวเผอเหตฉกเฉนในชวตประจำาวน (อนนอนตราย) เพอนำาเงนเหลา

นนมาเกงกำาไรโดยเดดขาด ไมวาจะมนใจในความเกงตวเองแคไหนกตาม ผม

เหนเซยนตกมาตายมาเยอะแลว

เพราะหากคณทำาเชนนนจะทำาใหคณถลำาลกเขาไปสการขาดทนท

หนกขน และหนกขนเรอยๆ หากคณไมมวนยอยางเพยงพอ หรอขาดวนยไปเพยง

นดเดยว

เพราะนอกจากจะตองขาดทนหน ขาดทนโอกาส และยงตองเสยดอก

เบยเงนกอก ถากเพอนมากอาจเสยเพอนไปดวย

4. ซอหนเกงกำาไรดวยเรองหรอดวยเครองมออะไร ควรจะขายดวย

สาเหตนน ไมวาเรองทเราเกงกำาไรจะเปนไปตามทคาดหรอไมกตาม ไมใช

ซอหนเพราะสญญาณทางเทคนค พอหนลงมาหลดแนวรบทตองตดขาดทน

กลบไปถามนกวเคราะหดานปจจยพนฐานวาหนทถออยยงดอยหรอไม

เชน เกงกำาไรหน CPF ดวยสญญาณทางเทคนคททะลขนมา แตปรากฏวา

วนรงขนหนดาวโจนสปรบลดลงไป 300 จด หน CPF กลงมาหลดจดตดขาดทน

ของเราทกำาหนดเอาไว แตเรากลบไมมวนย หนไปถามนกวเคราะหพนฐานวา

CPF ยงดอยหรอไม ซงแนนอนนกวเคราะหพนฐานหลายๆ ทานกจะบอกวา

พนฐานหน CPF ยงดอย ทานกเลยตดสนใจถอตอไป ตกลงทานเปนนกเกงกำาไร

หรอนกลงทน หรอเขาขายเปนนกลงทนระยะยาว จากการเกงกำาไรระยะสนท

ผดพลาด

หรอกรณเราซอเกงกำาไรหน เพราะคาดวากำาไรสทธของบรษทนนจะออก

มาด แตพอกำาไรสทธออกมาแลว (ไมวาจะเปนไปตามคาด ดกวาคาด หรอผด

ตวอยาง

Page 18: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

28เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

กวาคาด) ทานกลบไมขายหนออกมาเมอหลดจดตดขาดทน หรอหลดจดหยด

กำาไร แตทานกลบไปพยายามหาเหตผลอนๆ ในการถอหนตอไป เชน เทคนคยง

ดสวย รอลนกำาไรไตรมาสตอไปดไหม เปนตน

นนคอการขาดวนยในการลงทนอยางชดเจน

ผมขอจบเรองการเกงกำาไรในหนงสอเลมนแตเพยงเทาน จากนไป พนท

สวนใหญของหนงสอจะเปนเรองของนกลงทน ซงเปนสไตลการลงทนทผมชอบ

และเชออยางสนทใจวาจะทำาใหเราประสบความสำาเรจไดดกวาการเกงกำาไร

(แตผมกไมปฏเสธการเกงกำาไรนะครบ)

นกลงทน

นกลงทน คอ ผทมความตงใจถอหนในระยะยาวถงยาวมาก ตามปจจย

พนฐานของบรษททแขงแกรง และมแนวโนมทจะถอไปเรอยๆ ตราบใดทหนของ

บรษทนนพนฐานยงดอยในระยะยาว

การจะเปลยนหรอขายหนออกไปดวย 2 สาเหต คอ

1. เมอพนฐานหนของบรษทนนๆ เปลยนไปในทางทแยลงอยางถาวร

หรอ

2. นกลงทนพบหนของบรษททดกวาหนของบรษทเดมทถออยรวมทง

มมลคาทเหมาะสม

เคยมคนถาม วอรเรน บฟเฟตต ปรมาจารยดานการลงทนระยะยาววา

ระยะยาวหมายถงยาวแคไหน วอรเรน บฟเฟตต ตอบสนๆ วา “Forever” ซง

ในความเขาใจของผมคอถอหนไปเรอยๆ ตราบใดทบรษทนนยงดอย จงไมใชเรอง

แปลกทหนหลายตวของ วอรเรน บฟเฟตต ถอมาหลายสบป และกสรางความ

รำารวยใหเขามากมายเหลอคณานบ

ตวอยาง

Page 19: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

29เพาะหนเปน�เหนผลยงยนกว�ชกจเกษม�

นกลงทน (ทไมใชนกเกงกำาไร) สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ประเภท

แรก เรยกวา Value Investor (นกลงทนเนนคณคา) เปนกลมนกลงทนทมคน

อยากเปนมากทสด เพราะอยากรวยเหมอน วอรเรน บฟเฟตต แตคนทเปนได

จรงๆ กลบนอยมาก นกลงทนกลมนจะเนนการลงทนระยะยาวถงยาวมาก

ทงน หากหนของบรษททเลอกลงทนนนยงมแนวโนมทดอย หรอกำาไรยง

มแนวโนมเตบโตไดดในอนาคต นกลงทนกลมนกเลอกทจะไมขายหนออกมา โดย

จะไมเนนการคาดการณทศทางราคาหนในระยะสน

แตหากราคาหนของบรษททดเหลานลงอยางรนแรง (บางครงลงมา

50%) จะดวยเหตผลใดกตาม แตแนวโนมระยะยาวของบรษทยงดเหมอนเดม

ขอยำานะครบวาแนวโนมระยะยาวยงดเหมอนเดม นกลงทนกลมนจะมองเปน

โอกาสในการซอเพม

ยกตวอยางท วอรเรน บฟเฟตต ซอหน General Electric หรอหน Gold-

man Sachs ตอนวกฤตซบไพรมในสหรฐฯ เปนตน

สวนประเภททสองเรยกวา Yield Investor หรอ Income Investor

(นกลงทนเนนหนปนผล หรอเรยกวาลงทนหนหานทองคำา) เปนกลมนกลงทนทเนน

ลงทนในหนทมประวตผลตอบแทนเงนปนผล (Dividend Yield) ทสงและตอเนอง

และมแนวโนมจะจายปนผลดตอไปในอนาคต

นกลงทนกลมนดไปคลายๆ กบนกลงทนกลมแรก แตกลมนจะเนนเรอง

การจายปนผลเปนหลก

แตหนท Value Investor เลอก มอตราผลตอบแทนเงนปนผลมากหรอ

นอยไมสำาคญเทาใดนก เพราะเขามองวาบรษททดหากไมจายปนผลใหผถอหน

บรษทนนกจะสามารถนำาเงนนนไปลงทนตอยอดความสำาเรจได

ตวอยาง

Page 20: images-se-ed.com · 2013-05-31 · ย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำอ

ตวอยาง