of 10 /10
ตัวอย่าง

~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ~ Ó p - images-se-ed.com ·...

Page 1: ~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

ตัวอย่าง

Page 2: ~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

นรกภูมิ แดนลงทัณฑ์คนบาป

4

ตัวอย่าง

Page 3: ~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

นรกภูมติามความเชือ่ของชาวไทยในไตรภมูพิระร่วงมนีรก

ใหญ่8ขุมและนรกบ่าว16 ขุมนอกจากนี้ยังมีนรกอเวจีส�าหรับ

ผู้ท�าบาปหนักที่สุด5อย่างได้แก่ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต ์

ท�าให้พระพุทธเจ้าตกเลือดและท�าให้พระสงฆ์แตกแยกกัน

ผู้ที่ตกนรกอเวจีต้องรับโทษยาวนานถึง1 กัลป์ โบราณ

เปรียบว่านานเท่าเทวดาน�าผ้าทิพย์มากวาดภูเขาสูง100ปีต่อ1

ครั้งจนเมื่อภูเขาสูงนั้นกลายเป็นพืน้ราบเรียบเม่ือใดจงึจะนับว่า

เป็น1กัลป์ ส่วนผู้ท่ีตกนรกโลกันตร์นั้นย่ิงแล้วใหญ่ เพราะนรก

โลกันตร์เป็นสถานที่มืดมิดอยู่ระหว่างรอยต่อของขอบจักรวาลทั้ง

สามสัตว์นรกในนี้จะกัดกินกันเองจนตายจากนั้นก็เกิดใหม่เพื่อ

กัดกินกันเองจนตายไม่จบสิ้น สัตว์นรกในนรกโลกันตร์จะพ้น

กรรมได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นในโลก

5

ตัวอย่าง

Page 4: ~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

6

พญำยมผู้ปกครองนรกที่เที่ยงธรรมตัวอย่าง

Page 5: ~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

7

พญายมปกครองดินแดนนรกอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่

ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่ามีก�าแพงและประตูทั้งสี่ล้อมรอบแน่น

หนาผู้ใดตายไปแล้วต้องไปพบพญายมเป็นอันดับแรกเพื่อรับ

การตดัสนิตามผลกรรมทีต่นได้กระท�าเมือ่ครัง้ยงัมชีวีติ

พญายมมพีนกังานบญัชอียู่4ตนท�าหน้าทีบ่ันทึกความดี

ความชัว่ทัง้หมดของสตัว์โลกใครท�ากรรมดกีจ็ะบนัทึกไว้ในบญัช ี

แผ่นทองส่วนใครท�ากรรมช่ัวจะบันทึกไว้ในบัญชีหนังหมา เมื่อ

พญายมถามว่าได้ท�าความดีความชั่วอะไรมาบ้างคนท�าความด ี

จะตอบได้ถกูต้องหากเจ้าพนักงานตรวจสอบแล้วว่าตรงกบับัญชี

แผ่นทองก็จะได้ขึ้นสวรรค์แต่ผู้ที่ก่อกรรมชั่วมักจ�าสิ่งที่ตัวเองท�า

ไม่ได้เลยเจ้าพนกังานจะอ่านจากบญัชหีนงัหมาให้ฟังและลงโทษ

ให้ตกนรกตามกรรมหนักเบาไปตามระเบียบ

ตัวอย่าง

Page 6: ~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

8

พระยม ผู้เป็นใหญ ในยมโลก่ตัวอย่าง

Page 7: ~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

9

พระยมตามความเชื่อของศาสนาฮินดูแตกต่างไปจาก

พญายมในไตรภมูพิระร่วงของไทยพระยมเป็นลกูของพระอาทิตย์

และมีพี่น้องเป็นแฝดหญิงช่ือยมนา บางต�ารากล่าวว่าพระยม

คือหนึ่งในท้าวโลกบาลประจ�าอยู่ทางทิศใต้ปกครองยมโลกหรอื

ดนิแดนของคนตายพระยมมีกายสีด�านยันต์าสีแดงและมีเขี้ยว

คมกรบิสวมชดุสแีดงหรอืด�าทรงกระบอืหรือสงิโตเป็นสตัว์พาหนะ

บางภาคพระยมมี4มอืสวมสงัวาลทองถือบ่วงและคทา

ในคัมภีร์ฤคเวทกล่าวว่าพระยมและพระอัคนีเป็นเพื่อน

กัน เพราะพระอัคนีเป็นผู้น�าทางผู้ตายและเป็นเทพเจ้าแห่งเพลิง

เผาศพ

ตัวอย่าง

Page 8: ~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

10

พระจิตรคุปต์ เจ้าพนักงานบัญชีแห่งยมโลกตัวอย่าง

Page 9: ~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

11

พระจติรคปุต์หรอืพระเจตคปุต์ เป็นเทพองค์หนึง่ในยมโลก

ตามต�านานของศาสนาฮินดูท�าหน้าทีบ่นัทกึบญัชกีรรมดีกรรมชั่ว

ของมนุษย์

ต�านานกล่าวว่าเมื่อพระพรหมมอบหมายให้พระยม

ปกครองยมโลกช่วงแรกนั้นเกิดเหตุโกลาหลขึ้นเมื่อพระยมส่ง

ดวงวญิญาณไปผดิทีผ่ดิทางแถมยงัจดบันทกึกรรมดกีรรมชัว่ของ

สัตว์โลกได้ไม่ครบพระพรหมจึงแก้ปัญหาด้วยการนั่งสมาธิอยู่

หลายพันปีจนมีเทพองค์หนึ่งถือขวดหมึกและปากกาผุดออกมา

จากกายของพระองค์

พระพรหมตั้งช่ือเทพองค์นี้ว่า จิตรคุปต์ เพราะก�าเนิดมา

จากดวงจิตพร้อมมอบหมายให้ช่วยงานพระยมคอยจดบันทึก

บัญชีบุญบาปของสรรพสัตว์ พระจิตรคุปต์เป็นผู้มีปัญญายุติ-

ธรรมรักสันติและรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ เป็นที่เคารพนับถือของ

ชาวฮินดูมากองค์หนึ่งตัวอย่าง

Page 10: ~ Ó p - images-se-ed.com · พญายมในไตรภูมิพระร่วงของไทย พระยมเป็นลูกของพระอาทิตย์

12

ซีหวังหมู่เจ้าแม่แห่งทิศตะวันตกตัวอย่าง