of 6/6
1, Motala Sammanträdesprotokoll Motala kommunala 2019-12-05 pensionärsråd Plats och tid Kommunhuset, KS-salen Torsdag 5 december 2019 kl. 9.00 -11.30 Närvarande Kenneth Söderman L ordinarie kommunstyrelsen Beslutande Anders Andersson V ersättare kommunstyrelsen Jan Arvidsson C ersättare kommunstyrelsen Lena Westerlund S ordinarie kommunstyrelsen Dedjo Engmark S ersättare socialnämnden Britt Nyberg Ulla Axelsson Tor Nyman Tarja Dahlin Lindhe Annika Lindén Jenny Borg Andjelika Radojkovic Sirkka Matalalampi Kaarina Kangasniemi Övriga närvarande Svante Jansson Birgitta Ilar Solweig Blad Ann-Marie Karpe Kerstin Sandberg Seppo Pukari Pensionärernas Riksorganisation, PRO, PRO Godegård Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Väster Pensionärernas Riksorganisation, PRO Motala Sveriges Pensionärsförbund, SPF Baltzar Sveriges Pensionärsförbund, SPF Borensberg Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG, Motala SV. Kommunalpensionärernas förbund, SKPF avd 51 Finska pensionärers riksförbund, Motalan Nasevat Sverigefinska Pensionärer SFP, Motala Finska Förening Pensionärernas Riksorganisation, PRO Tjällmo Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Borensberg Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Motala Sveriges Pensionärsförbund, SPF Baltzar Sv. Kommunalpensionärernas förbund, SKPF, avd 51 Sverigefinska Pensionärer SFP, Motala Finska Förening Rebecca Elvström Nämndsekreterare Ulrika Abrahamsson Verksam hetschef Äldreomsorgen, närvarande §§42-44 Monica Torstensson SPF, närvarande §47 Maths Andersson L, Socialnämndens ordförande, närvarande §§47-48 Utses att justera Ulla Axelsson Justeringens Kommunhuset, Paragrafer 42-49 plats och tid Sammanträdesrummet Varamon, 13 december 2019 kl. 13.15 Sekreterare Ordförande Justerande ,Kenneth Söderman / 6 / 4 i7- ,te Ulla Axelsson 1(6)

1, Motala · 2019. 12. 16. · 1, Motala Sammanträdesprotokoll Motala kommunala 2019-12-05 pensionärsråd Plats och tid Kommunhuset, KS-salen Torsdag 5 december 2019 kl. 9.00 -11.30

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1, Motala · 2019. 12. 16. · 1, Motala Sammanträdesprotokoll Motala kommunala 2019-12-05...

 • 1, Motala

  Sammanträdesprotokoll Motala kommunala 2019-12-05 pensionärsråd

  Plats och tid Kommunhuset, KS-salen

  Torsdag 5 december 2019 kl. 9.00 -11.30

  Närvarande Kenneth Söderman L ordinarie kommunstyrelsen

  Beslutande Anders Andersson V ersättare kommunstyrelsen

  Jan Arvidsson C ersättare kommunstyrelsen

  Lena Westerlund S ordinarie kommunstyrelsen

  Dedjo Engmark S ersättare socialnämnden

  Britt Nyberg

  Ulla Axelsson

  Tor Nyman

  Tarja Dahlin Lindhe

  Annika Lindén

  Jenny Borg

  Andjelika Radojkovic

  Sirkka Matalalampi

  Kaarina Kangasniemi

  Övriga närvarande

  Svante Jansson

  Birgitta Ilar

  Solweig Blad

  Ann-Marie Karpe

  Kerstin Sandberg

  Seppo Pukari

  Pensionärernas Riksorganisation, PRO, PRO Godegård

  Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Väster

  Pensionärernas Riksorganisation, PRO Motala

  Sveriges Pensionärsförbund, SPF Baltzar

  Sveriges Pensionärsförbund, SPF Borensberg

  Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG, Motala

  SV. Kommunalpensionärernas förbund, SKPF avd 51

  Finska pensionärers riksförbund, Motalan Nasevat

  Sverigefinska Pensionärer SFP, Motala Finska Förening

  Pensionärernas Riksorganisation, PRO Tjällmo

  Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Borensberg

  Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Motala

  Sveriges Pensionärsförbund, SPF Baltzar

  Sv. Kommunalpensionärernas förbund, SKPF, avd 51

  Sverigefinska Pensionärer SFP, Motala Finska Förening

  Rebecca Elvström Nämndsekreterare

  Ulrika Abrahamsson Verksam hetschef Äldreomsorgen, närvarande §§42-44

  Monica Torstensson SPF, närvarande §47

  Maths Andersson L, Socialnämndens ordförande, närvarande §§47-48

  Utses att justera Ulla Axelsson

  Justeringens Kommunhuset, Paragrafer 42-49 plats och tid Sammanträdesrummet Varamon,

  13 december 2019 kl. 13.15

  Sekreterare

  Ordförande

  Justerande

  ,Kenneth Söderman

  / 6 / 4 i7-,te

  Ulla Axelsson

  1(6)

 • ill Motala

  Sammanträdesprotokoll Motala kommunala 2019-12-05 pensionärsråd

  KPR § 42

  Sammanträdet öppnas och val av justerare

  Ordföranden Kenneth Söderman öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna.

  Ulla Axelsson utses till justerare

  KPR § 43

  Godkännande av dagordning

  Dagordningen godkänns med förändringen att informationspunkt om Tandvård från OralCare uteblir pga. förhinder.

  (v 2(6)

 • Sammanträdesprotokoll Motala kommunala

  2019-12-05 pensionärsråd

  KPR § 44

  Aktualiteter i Äldreomsorgen

  Verksamhetschef för Äldreomsorgen Ulrika Abrahamsson informerar om aktualiteter

  i äldreomsorgen. Aktuellt inom äldreomsorgens arbete just nu är bemanning omkring

  jul. Just nu pågår även ett arbete ute på äldreboenden och i hemtjänsten omkring

  förändringen avseende dagstugor och tidigare Trygghetsboenden. Ulrika berättar att

  både hon och enhetschefer besvarar frågor omkring detta. Vidare informerar Ulrika

  om att det finns en arbetsgrupp med enhetschefer som är berörda av arbetet med

  minskad bemanning i dagstugorna. Personal finns på dagstugan på eftermiddagen

  fortfarande. I vissa områden är det personal från hemtjänst och i andra områden är

  det anställda värdar. Myndighet (socialkontoret) har meddelat alla personer som haft

  ett beslut och haft kontakt med personer som eventuellt behöver få ett beslut. Det

  pågår ett arbete med information och uppföljningar ständigt omkring detta.

  Utifrån tidigare önskemål från flera ledamöter i KPR informerar Ulrika om

  kösituationen inom Äldreomsorgen. Just nu finns ingen kö när det gäller

  korttidsplatser, detta trots att äldreomsorgen efter beslut i socialnämnden i april 2019

  minskat med 12 korttidsplatser på Strandvägen. När det gäller kö till demensboenden

  har detta tidigare sett mörkt ut. Idag finns ingen kö alls, alla som har fått ett beslut

  har fått en plats. Kön är 0 personer. När det gäller kö till äldreboenden som inte har

  demensinriktning, har man tidigare haft köer på c:a 50 personer. Från oktober 2019

  till nu så står 6 personer i kö. Detta vill Socialkontoret framföra att det inte är en kö

  att tala om utan att detta ses som rullans på platser.

  En KPR ledamot lyfter att det vore bra att få information om trygghetskameror i

  KPR. Detta önskemål tas med till KPR:s ärendeberedning.

  På frågan om uppföljningar sker gällande förändringen i dagstugorna, Svarar Ulrika

  att man lyssnar av med enhetschefer och värdinnor. Detta sker tätare nu i början i och

  med förändringen, man vill lyssna av. Årligen görs även brukamndersökningar där

  personerna har möjlighet att framföra vad de tycker.

  Anders Andersson (V) informerar om att dagstugorna kommer upp som ett

  informationsärende vid socialnämndens sammanträde 11 december.

  Ordföranden tackar Ulrika för hennes medverkan.

  KPR § 45

  Sammanträdestider för KPR 2020

  KPR fastställer sekreterarens förslag på sammanträdestider för 2020:

  Torsdag 20 februari kl. 9.00-12.00 KS-Salen, Kommunhuset

  Torsdag 16 april kl. 13.00-16.00 KS-Salen, Kommunhuset

  Torsdag 28 maj 13.00-16.00 i Eken, Långbacka (nära polishuset). Långbackagatan 1

  Torsdag 24 september kl. 9.00-12.00 KS-Salen, Kommunhuset

  3(6)

 • Sammanträdesprotokoll Motala kommunala 2019-12-05 pensionärsråd

  Onsdag 2 december kl. 9.00-12.00 KS-Salen, Kommunhuset

  KPR § 46

  Övriga frågor vid KPR sammanträde

  En KPR ledamot lyfter att information till KPR önskas i ett tidigare skede när det

  gäller vad som är på gång inom äldreomsorgen och beslut som ska till

  Socialnämnden.

  Anders Andersson (V) lyfter ärenden som ska upp på Socialnämnden 11 december

  för beslut. Bland annat föreningsbidrag för pensionärsföreningar och riktlinjer

  avseende äldre.

  KPR ajournerar sig för fika kl. 9.45-10.30

  KPR § 47

  Äldres ensamhet

  Monica Torstensson från SPF besöker KPR för att prata om äldres ensamhet. PRO

  och SKPF och SKF har tagit fram ett gemensamt material som handlar om den

  ofrivilliga ensamheten. Var tredje hushåll är ett ensamhushåll. Var 6:e senior

  upplever ensamhet relativt ofta (enligt deras material). Socialstyrelsen gör enkäter

  via kommunerna där hälften upplever ensamheten besvärlig. Monica ser ett behov av

  en plattform att utgå ifrån i arbetet med dessa frågor. Vidare uttrycker Monica att det

  inte endast handlar om den objektiva ensamheten utan den upplevda.

  Monica lyfter behovet att göra något gemensamt, pensionsföreningar emellan och

  t.ex. kommunen. Kommunen har en Äldreplan, socialtjänstlag m.m. som reglerar.

  Ordförande för KPR lyfter frågan om vad för funderingar och idéer Monica och KPR

  ledamöter har för detta. KPRs ledamöter diskuterar frågan. Bland annat lyfts idéen på

  en gemensam plattform där frivilliga skulle kunna vända sig om man vill vara

  behjälplig. Kanske skulle detta kunna vara en person som har funktionen som

  samordnare. Samverkan mellan olika pensionärsföreningar. Önskemål från flera

  KPR ledamöter är samverkan med kommunen.

  Ordföranden frågar i vilken utsträckning som pensionärsföreningarna samarbetar

  med varandra idag och huruvida pensionärsföreningarna kan göra något gemensamt.

  En KPR ledamot nämner att detta redan finns i viss utsträckning i Borensberg och att

  man där lyckas göra detta föreningar emellan. Flera KPR ledamöter nämner vad som

  görs ute i respektive förening, det är bingo, dans, läsning, buffé man äter tillsammans

  m.m.

  Monica fortsätter informera om att föreningarna enligt henne inte kan göra detta

  själva, samverka. Att det kanske funkar i ett avgränsat område som i Borensberg men

  att det är svårare t.ex. centralt i motala. Det behövs någon som håller ihop arbetet.

  Flera KPR ledamöter uttrycker att de skulle kunna samverka pensionärsföreningar

  emellan men att behovet av en gemensam lokal centralt önskas.

  4(6)

 • Sammanträdesprotokoll Motala kommunala

  2019-12-05 pensionärsråd

  Frågor från KPR ledamöter ställs till Maths Andersson, Socialnämndens ordförande

  som är närvarande gällande ensamhet hos äldre. Maths uttrycker att kommunen tar

  äldres ensamhet på allvar, att kommunen arbetar för att svara upp mot rådande

  lagstiftning och att civilsamhället och frivilliga är viktiga i detta arbete.

  Ordföranden tackar Monica för hennes medverkan.

  KPR § 48

  Svar på fråga från PRO vid allmänhetens frågestund

  KPRs ordförande informerar om vad allmänhetens frågestund är. Vid varje

  kommunfullmäktiges sammanträde, i början utav mötet så kan vem som helst ställa

  en fråga. Antingen en skriftligt eller via möjligheten att gå upp i talarstolen och ställa

  frågan på plats. Sedan får man ett svar på sin fråga. Frågan ska handla om

  kommunens verksamhet.

  Socialnämndens ordförande Maths Andersson besöker KPR för att besvara en fråga

  som uppkommit från PRO vid Allmänhetens frågestund. Frågan löd: "Kan ni svara

  på hur många över 65 år som har en pension lägre än EU:s fattigdomsgräns på

  12.500 kronor efter skatt inom Motala kommun?".

  Maths svarar att den statistik man ser utifrån Pensionsmyndigheten och Statistiska

  Central Byrån (SCB), är att det inte finns tydliga siffror efter 2015. Det kan hända att

  man i PRO har senare siffror. Maths har även undersökt i PRO:s statistik i den mån

  den var tillgänglig. Det fanns en siffra för 2015 för Motala, den procentuella delen

  var 17,4 % av 65år och äldre som har en lägre pension är EU fattighetsgräns. För att

  sätta detta i perspektiv har Motala kommun c:a 10.000 personer 65 år äldre, 17% av

  dessa så är det c:a 1700 personer som ligger under denna gräns. Maths säger att det

  är många och att han inte har jämförbara siffror hur det ser ut i andra kommuner,

  men att siffrorna i riket ligger i snitt på c:a 18% för 2015.

  En KPR ledamot lyfter att när det gäller pensionsförsäkringar så baserade man förr

  pensionen på de 15 bästa åren av arbetslivet men att man nu räknar pensionen på hela

  livscykeln, då slår deltider igenom. Innan om man haft 15 år med heltid fick man

  högre pension, men som det räknas idag på hela livscykeln så kommer inte lika

  många upp i den höga pensionen. Maths svarar att han ej vet om man tagit hänsyn till

  detta i statistiken.

  En diskussion sker mellan KPR ledamöter och Maths om bostadstillägg,

  förbehållsbelopp för pensionärer m.m. Maths svarar att hans svar på PRO:s fråga

  baseras utifrån EU:s gräns och hur EU avväger olika delar i sin fattigdomsgräns kan

  han inte svara på.

  En fråga ställs till Maths gällande dagstugorna och om man kommer ompröva

  beslutet samt om han kommer svara på en artikel i MVT. Maths svarar att han kan

  tänka sig svara i tidningen. Maths svarar att som han ser det kommer beslutet

  troligtvis inte att omprövas.

  5(6)

 • Sammanträdesprotokoll Motala kommunala

  2019-12-05 pensionärsråd

  Maths får också en fråga om Hälsocenters framtid. Maths svarar att hälsocenter idag

  är kvar i viss utsträckning och att det finns aktiviteter att delta i.

  Ordförande tackar Maths Andersson för hans medverkan.

  KPR § 49

  Sammanträdet avslutas

  Ordföranden tackar för dagens sammanträde och sammanträdet avslutas.

  65-9- 6(6)

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6