Click here to load reader

2557 ภาษาต่างประเทศ 4 4/6 )swis.acp.ac.th/html_edu/acp/temp_research/284.pdf · PDF file 2015-03-11 · y. หลักการและเหตุผล

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2557 ภาษาต่างประเทศ 4 4/6...

 • โรงเรียนอสัสัมชัญแผนกประถม งานวจัิยในช้ันเรียน / งานวจัิยเชิงปฏิบัติการ

  ปีการศึกษา 2557 ช่ืองานวจัิย การพฒันาทกัษะการจดจ าค าศัพท์โดยการฝึกเขียนค าศัพท์ ช่ือคุณครู นงนุช เพียรไม่คลาย กลุ่มสาระฯ/งาน ภาษาต่างประเทศ ช้ัน ประถมศึกษาปีที่4 ( 4/6 )

  1. หลกัการและเหตุผล

  จากการลงมือปฏิบติัการสอน นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/6 โรงเรียนอสัสัมชญัแผนก ประถม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ผูศึ้กษาไดป้ระสบปัญหาในการสอนพอสมควรทั้งดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่ปัญหาท่ีสําคญัท่ีสุด คือ นกัเรียนขาดความรู้พื้นฐานในการสะกดคาํในภาษาองักฤษ และส่วนมากแลว้ไม่รู้คาํศพัท ์และขาดทกัษะในดา้นการเขียนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ในบางคร้ังสามารถอ่านออก เสียงคาํศพัทแ์ละแปลความหมายได ้แต่ไม่สามารถเขียนไดถู้กตอ้ง จึงทาํให้การเรียนการสอนในลาํดบัต่อไปทาํ ไดย้ากเพราะตอ้งใช้คาํศพัท์ในการสร้างประโยค ใช้ในการส่ือความหมายเม่ือนกัเรียนขาดทกัษะในการเขียน คาํศพัท์แลว้จึงส่งผลกระทบถึงการเรียนรู้ทกัษะด้านอ่ืนๆ ขา้พเจา้จึงเล็งเห็นความสําคญัของปัญหาการเขียน คาํศพัท์ภาษาองักฤษ ผูส้อนจึงได้ศึกษาวิธีการแกปั้ญหา สร้างเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ผูส้อนมีความ สนใจท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการเขียนเพิ่มมากข้ึนสามารถส่ือสารและนาํไปใชไ้ดจ้ริง ในชีวติประจาํวนัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนคาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษ การเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีนักเรียนจาํเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อเข้าสู่การเป็น อาเซียน และการพฒันาทกัษะการจดจาํคาํศพัทโ์ดยการฝึกเขียนคาํศพัท์ เป็นส่ิงท่ีสามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิดการ เรียนรู้และสามารถนาํมาปรับใช้ในชีวิตประจาํวนัและพฒันาความรู้ความสามารถเพื่อศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน ต่อไป 2. วตัถุประสงค์การวจัิย

  การทาํวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1. เพื่อพฒันาทกัษะการจดจาํและเขียนคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 4/6 โรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 เพื่อใชเ้ป็นทกัษะขั้นพื้นฐานในการ เรียนระดบัสูงต่อไป

  2. เพื่อเปรียบเทียบการเขียนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ก่อนเรียน - หลงัเรียน รายวิชาภาองักฤษ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/6 โรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557

  3. เพื่อใหน้กัเรียนจดจาํคาํศพัทต่์างๆ ได ้ 4. เพื่อใหน้กัเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษมากยิง่ข้ึน

  วช.022_1 ไมเ่ต็มรูปแบบ

 • 3. นิยามศัพท์ 1. นกัเรียน คือ นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 4/6 โรงเรียนอสัสัมชญัแผนก

  ประถม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 2. การพฒันา หมายถึง กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ คือการทาํให้

  ลกัษณะเดิมเปล่ียนไปโดยมุ่งหมายว่า ลกัษณะใหม่ท่ีเขา้มาแทนท่ีนั้นจะดีกว่าลกัษณะเก่า สภาพเก่า แต่โดย ธรรมชาติแลว้การเปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามาก หรือปัญหานอ้ย

  3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการทดสอบหลงัการเรียน ภายหลงัการปรับพฤติกรรม 4. การวจิยั หมายถึง ครูตอ้งเป็นนกัแกปั้ญหา เพราะการวจิยัเป็นวธีิการแกปั้ญหาและการศึกษาหา

  ความจริง ความรู้ท่ีเช่ือถือได้โดยวิธี การวิจยัของครูในท่ีน้ี อาจจะมีความหมายเพียงแค่คน้หาสาเหตุต่าง ๆ ท่ี นกัเรียนมีปัญหาไปจนถึงการวจิยัอยา่งมีระบบในชั้นสูงก็ได ้ 4. ความรู้/ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องก่อนท าการวจัิย

  แนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง การวิจัยในชั้ นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพท์โดยการฝึกเขียนคําศัพท์ ผู ้วิจ ัยได้

  ทาํการศึกษา เพื่อใหท้ราบถึงแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวจิยัและประเด็นต่าง ๆ สนบัสนุนการทาํวจิยั ดงัน้ี แนวคิดทฤษฎ ี

  1. ความหมายของแบบฝึกทกัษะ 2. ความสาํคญัของแบบฝึกทกัษะ 3. ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะ 4. การสร้างแบบฝึกทกัษะ 5. ทฤษฎีการเรียนรู้เก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะ 6. ขอ้ดีของแบบฝึกทกัษะ 7. บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน

  1. ความหมายของแบบฝึกทกัษะ ภาษาเป็นเร่ืองทกัษะ ซ่ึงจาํแนกไดเ้ป็น 2 ทาง คือ ทกัษะกา

Search related