Aktualności Będzińskie - styczeń 2015

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.bedzin.pl

Text of Aktualności Będzińskie - styczeń 2015

 • nr 1/15stycze

  nr 1/2015 stycze (1257) miesicznik egz. bezpatny nakad: 27.000 egz. ISSN 1233-5223

  Podsumowaniewydarze roku 2014

  8-9Nie od razu Rzym zbudowanoRoberto Santilli, nowy szkoleniowiec MKS-u Banimex Bdzin

  3 Ju 18 stycznia o godzinie 16.00 Koncert GalowyXXI Midzynarodowego Festiwalu Kold i Pastoraek.Parafia Nawiedzenia NMP os. Syberka

  16

  1-6, 8-11, 13

  12, 16

  7, 14-15

  Miasto / inwestycje

  kultura / rozrywka

  turystyka / sport / ekologia

  reklama reklama

  Se zon na b dzi skim lo do wi sku trwaw naj lep sze! Za pra sza my wszyst kichspra gnio nych wra e do sza le stwana y wach.

  Ka dy, kto chce spr bo wa swo ichsi, mo e od po nie dzia ku do nie dzie liko rzy sta z lo do wi ska miesz cz ce go sina te re nie Orod ka Spor tu i Re kre acjiprzy ul. Spor to wej 4. Do dys po zy cjiy wia rzy po za po wierzch ni do jaz dyod da je my tak e wy po y czal ni sprz -tu. Lo do wi sko czyn ne jest w godz.

  od 8.30 do 21.00. Ce na bi le tu ca o -dzien ne go jed no ra zo we go to 1z. Wy -po y cze nie y ew rw nie za 1 z. Dladzie ci nie la da atrak cj jest sprzt do na -uki jaz dy na y wach, tzw. pin gwin ki,za ku pio ne z my l o naj mod szychuyt kow ni kach lo do wi ska, kt rzy do -pie ro sta wia j pierw sze kro ki na lo dzie.

  Za in te re so wa nych za pra sza my tak -e do szk ki jaz dy na y wach.

  In for ma cje pod nu me rem te le fo nu32 778 32 07. Red

  Lodowisko ttni yciem!

  Wydaje sipozytywn opini

  o przedoonym przezPrezydenta Miasta Bdzina

  projekcie uchwaybudetowej

  na 2015 rok wrazz uzasadnieniem.

  17 grud nia 2014 r. od by a si III ju se sja Ra dy Miej skiej no wej ka -den cji. Rad ni go so wa li mi dzy in ny mi za przy j ciem bu de tuna przy szy rok. Osta tecz nie za pro jek tem bu de tu opo wie dzia osi 20 rad nych, a je den wstrzy ma si od go su. Uda o si za -mkn rok z nad wy k bu de to w, ter mi no wo ure gu lo wa nowszyst kie zo bo wi za nia wy ni ka j ce z za war tych umw pod kre -li pre zy dent B dzi na u kasz Ko mo niew ski. Po dzi ko warwnie rad nym za po par cie budetu.

  Rwnoczenie uchwa lo no Wie lo let ni Pro gno z Fi nan so w Mia -sta B dzi na na la ta 2015-2023.

  Re gio nal na Izba Ob ra chun ko wa wy da a po zy tyw n opi ni za rw -no o przed o o nym przez pre zy den ta pro jek cie uchwa y bu de to wejna 2015 r., jak i pro jek cie uchwa y w spra wie wie lo let niej pro gno zyfi nan so wej na la ta 2015-2023.

  Ponadto na se sji pod j to uchwa y w spra wach:

  1/ przy st pie nia do spo rz dze nia zmia ny uchwa y Nr XLVII/469/2014Ra dy Miej skiej B dzi na z dnia 26 lu te go 2014 r. w spra wie miej sco -we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta B dzi na dlate re nu po o o ne go w dziel ni cy War pie przy uli cach Kra kow skiej,Pod sia dy, Or lej,

  2/ za opi nio wa nia zwe ry fi ko wa nej Pro po zy cji pla nu Aglo me ra cji D -bro wa Gr ni cza.

  A take w spra wach:1/ pla nu pra cy Ra dy Miej skiej B dzi na na I p ro cze 2015 ro ku,2/ pla nw pra cy Ko mi sji sta ych Ra dy Miej skiej B dzi na na I p ro -

  cze 2015 ro ku,3/ udzie le nia po mo cy fi nan so wej Mia stu So sno wiec z prze zna cze -

  niem na do fi nan so wa nie utrzy ma nia Izby Wy trze wie,4/ zmian bu de tu mia sta B dzi na na 2014 rok. Red

  sesja budetowaPodczas grudniowej sesji rady Miejskiej Bdzina Przyjto Budet na 2015 rok

 • MIASTO 2

  drodzy czytelnicy

  Witam w kolejnym roku. Niepostrzeenie min wiatecznyczas, ktry jak zwykle przyniswiele ciekawych wydarze. Pozalicznymi wigiliami i koldowaniem,nowoci by witeczny jarmarkprzy wejciu do podziemi.Najwikszym zainteresowaniemcieszy si jednak wielbd, ktryprzez kilka dni rezydowa w szopceboonarodzeniowej. Tak dotarlimydo zabawy sylwestrowej.Wyjtkowy pokaz sztucznych ogniwprowadzi nas w rok 2015.I nim uczniowie, po bardzo dugiejprzerwie witecznej, zdprzyzwyczai sido szkoy rozpoczn si ferie.Jeszcze za wczeniena zamieszczanie szczegowychinformacji, ale ju wiadomo, ezaj jak co roku bdzie wielei kady znajdzie co dla siebie.Dlatego prosz ledzi stroninternetow miasta, bo tam juwkrtce dostpne bdharmonogramy akcji Zimaw miecie.Tymczasem zapraszam do lektury,a wszystkim Pastwu yczdobrego roku!

  marta sowiska-Kosowskaredaktor naczelna

  aktualnoci Bdziskiewww.bedzin.plredakcja@okultura.bedzin.pl

  adres redakcji: 42-500 Bdzin,ul. Maachowskiego 43tel. 32 724 99 47Redaktor naczelna:Marta Sowiska-Kosowska,redakcja@okultura.bedzin.plRedaguje zesp.Wydawca: Orodek Kultury w Bdzinie, ul. Maachowskiego 43skad: emildesignKorekta: Wioletta Bagnickadruk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.ul. Baczyskiego 25A, 41-203 Sosnowiec MilowiceNakad: 27 000 egz.ISSN 1233-5223

  Redakcja zastrzega sobie prawo dopoprawek i skrtw nadesanych tekstworaz nie zwraca materiaw niezamwionych. Za tre reklam redakcjanie ponosi odpowiedzialnoci.

  urzd Miejski w Bdziniedziaa w godzinach:

  poniedziaki7.30 17.00

  pitki7.30 14.00

  pozostae dniroBocze 7.30 15.30

  LokaL do wynajcia

  Pomieszczenie w budynku orodka Kultury w bdzinie, ul. maachowskiego 43 wielkoci okoo 30 m2

  telefon kontaktowy w godz. 8:00-14:00: 662 197 495, (32) 725 12 78

  reklama

  tel: 792 230 806bdzin, ul. bursztynowa 7

  www.twojdoradca.infobiuro@twojdoradca.info

  PoRady PRaWNe Na KtRe ci sta!

  Xmas Scien ce Show to warsz ta ty wi tecz -ne, kt re zor ga ni zo wa ne zo sta y dla uczest ni -kw B dzi skiej Aka de mii Ma e go Od kryw cy13 grud nia 2014 ro ku.

  Pod czas za j dzie ci sa mo dziel nie pro jek to -wa y au tor skie CAD -bomb ki z wy ko rzy sta -niem ta ble tu. Spe cjal ny plo ter pod czo nydo lap to pa ry so wa cho in ki, ba wan ki, pre zen -ty, gwiazd ki i in ne pro jek ty dzie cia kw. Ka dez nich sa mo dziel nie wy ko na o rw nie kar to -no we pu de ecz ko na swo j bomb k.

  Du e za in te re so wa nie uczest ni kw warsz ta -tw wzbu dzi y eks pe ry men ty z cie kym azo -tem. Ka de dziec ko mo go na wa snej sk rzeprze ko na si, jak zim ny jest cie ky azot i jak to

  si dzie je, e cieczma j ca -196 stop niCel sju sza nie za mra -a na tych miast po -wierzch ni r ki.

  Po nad to ma li od kryw -cy ubie ra li cho in k pa pie rem to -a le to wym za po mo c od ku rza cza, prze ko na lisi jak czu je si yw no pa ko wa na pr nio -wo oraz mie li nie po wta rzal n oka zj od kryswj ta lent mu zycz ny, gra jc na naj praw dziw -szych or ga nach zro bio nych z... pla sti ko wych rur.

  W styczniu na maych odkrywcw czekajjeszcze warsztaty Sucham, tworz, ilustrujoraz wiat fotografii. Red

  BD

  ZI

  SKA

  AKADEMIA MAEG

  O O

  DK

  RYW

  CY

  Xmas Science Show

  KoNceRt Kold i PastoRaeK, KieRmaszz ozdobami i uPomiNKami WiteczNymi,zWiedzaNie Podziemi bdzisKich,losoWaNie PRezeNtW to tylKo NieKtReatRaKcJe, JaKie Na tumNie PRzybyychmieszKacW bdziNa czeKay 20 gRudNiaPodczas JaRmaRKu booNaRodzeNioWego

  Bez wt pie nia te ren przy pod zie miach b -dzi skich sta si naj bar dziej wi tecz nymmiej scem w mie cie. Do pe nie niem te go by -y de ko ra cje, pre zen ty, wspl ne pie wa niei sma ko y ki. Mi mo cho du na jar mark przy -by o wie lu miesz ka cw i wy staw cw, kt rzyofe ro wa li lo kal ne pro duk ty i ory gi nal ne upo -min ki. Naj wi cej atrak cji cze ka o na naj mod -szych, kt rzy mo gli po ba wi si, po pie wai po ta czy z po moc ni ka mi Mi ko a ja, w kt -rych wcie li li si ak to rzy z Te atru Trip. Ka dedziec ko otrzy ma o te sod ki upo mi nek, mo -na by o rw nie skosz to wa a za nek i z ca ro dzi n zwie dzi pod zie mia b dzi skie.

  Bar dzo nam si po do ba na jar mar ku, boczu tu wi tecz n at mos fe r i mo na mi osp dzi czas. Do brze ode rwa si od obo -wiz kw i te go ca e go za bie ga nia przed wi -tecz ne go. Chce my te zwie dzi pod zie mia,bo wcze niej nie mie li my oka zji i na pew nospr bu je my a za nek m wi a pa ni An na, kt -ra na jar mark wy bra a si z ro dzi n.

  Du atrak cj by a te szop ka bo o na ro -dze nio wa na wzg rzu zam ko wym, gdzieznaj do wa y si y we zwie rz ta (owce, ko zy,ba ra ny, ku cyk, osio, mu), a tak e fi gu ry po -sta ci bi blij nych.

  wi tecz ny jar mark by wiet n oka zjdo sp dze nia cza su w gro nie ro dzin nym i spo -tka nia ze zna jo my mi. Cze ka my na ko lej ny, niemo gc si te do cze ka Or sza ku Trzech Kr li,na kt ry przy je dzie my sz ste go stycz nia m -wi li pa stwo Ma ria iAn drzej, kt rzy na jar markprzy je cha li z s sied niej D bro wy Gr ni czej.

  Magdalena Rebeta

  wi tecz ny jar mark przy jem no ci

  Wkrtce szczegy:

 • 3MIASTO aKtualNoci bdzisKie www.bedzin.pl stycze 2015 nr 1

  Nie od razu Rzym zbudowanoRoberto Santilli, nowy szkoleniowiec MKS-u Banimex Bdzin

  od styczNia dRuyN mKs baNimex bdziNPRoWadzi RobeRto saNtilli. zaledWie KilKaNaciegodziN Po obJciu staNoWisKa PieRWszegoWieczoRu NoWego RoKu oPoWiada o sWoichPlaNach. do WyWiadu, KtRy PRzePRoWadzimaRciN gRsKi, Wczy mogli si suchaczedosKoNale zNaNego Kibicom siatKaRzy shutteRboxu

  Du g roz mo w roz po cz o pol skie przy wi ta nie orazusta le nie j zy ka. M wi my po pol sku stwier dziszko le nio wiec, jed nak nie da si ukry, e spraw niejprze bie ga dia log pro wa dzo ny po an giel sku. Tym,kt rzy nie zna li prze bie gu ka rie ry tre ner skiej, zo sta aona w skr cie przy bli o na. My, dla ua twie nia, jejprze bieg roz pi sa li my obok.

  San til li za py ta ny, czy za wsze jest tak za j tymczo wie kiem, ze mie chem stwier dzi, e to po pro -stu tre ner skie y cie. Tre ne rzy za wsze s za j ci,a spe cy fi ka ich pra cy ka e im po dr o wa po wie -cie, co z dru giej stro ny spra wia, e ni gdy si nie nu -dz. Jed ne go dnia je ste w Pol sce, na stp ne gow Ro sji, po tem w Niem czech al bo gdzie kol wiek.Ta kie y cie ni gdy nie jest nud no m wi. Po nie -wa spo tka nie od by wa o si pierw sze go dnia no we -go ro ku, tre ner mu sia od po wie dzie, jak sp dzi tenwy