of 24 /24
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 136 688 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal línia badalona 4 de desembre de 2014 · Núm.123 · www.liniabadalona.cat Solidaritat pàg 4 El Gran Recapte recull 60 tones d’aliments, un 30% més que l’any passat Ensenyament pàg 16 Sense data per a la construcció de la zona escolar de Montigalà Agenda nacional pàg 18 Albiol vol un PP que faci “atractiu” el discurs del No L’oposició en bloc es manté ferma per destituir Saltiveri PSC, CiU i ICV-EUiA sol·licitaran avui la convocatòria d’una nova junta general de Badalona Comunicació pàg 3 pàg 16 4 anys de lluita La PAH de Badalona celebra el seu quart aniversari demà passat Reportatge pàgs 8 i 9 La viabilitat d’un possible Estat català: dubtes amb resposta Cuina pàg 16 La xef Carme Ruscalleda parla de botànica culinària i gastronòmica a la ciutat Esports pàg 21 Doble rècord mundial per a una Belmonte espectacular

Badalona 123

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_123.pdf

Text of Badalona 123

 • redacci: 93 458 87 80 [email protected] | anunciat: 619 136 688 [email protected] | administraci: [email protected]

  Publicaci Quinzenallniabadalona

  4 de desembre de 2014 Nm.123 www.liniabadalona.cat

  Solidaritat pg 4El Gran Recapte recull60 tones daliments, un30% ms que lany passat

  Ensenyament pg 16Sense data per a laconstrucci de la zonaescolar de Montigal

  Agenda nacional pg 18Albiol vol un PP que faciatractiu el discurs del No

  Loposici en bloc es mantferma per destituir Saltiveri

  PSC, CiU i ICV-EUiA sollicitaran avui la convocatria duna nova junta general de Badalona Comunicaci pg 3

  pg 16

  4 anys de lluitaLa PAH de Badalona celebra el seu quart aniversari dem passat

  Reportatge pgs 8 i 9La viabilitat dunpossible Estat catal:dubtes amb resposta

  Cuina pg 16La xef Carme Ruscalleda parla de botnica culinriai gastronmica a la ciutat

  Esports pg 21Doble rcord mundial per auna Belmonte espectacular

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 4 desembre 2014lniabadalona.cat

 • 3 | En Portada 4 desembre 2014 lniabadalona.cat

  s qesti de temps. Aix de se-gurs es mostren els grups de lo-posici badalonina (PSC, CiU iICV-EUiA) davant la situaci quesha creat al voltant dels mitjanspblics municipals i la possibili-tat de canviar-ne el conseller de-legat. I sembla que la jugadadAlbiol, que ha deixat loposicisense representants al conselldadministraci de Badalona Co-municaci, encara ha unit mstres partits que en diversos mo-ments clau no shan acabat den-tendre fins i tot per qestions re-lacionades amb el mateix consellde Badalona Comunicaci.

  Ara, per, i en paraules dlexMaas, lder dICV-EUiA, ja nomiren pel retrovisor i, en lloc da-bonar-se en els retrets, fan pinya

  per una causa comuna: aconse-guir que el PP no monopolitzi elsmitjans pblics municipals.

  Els fets sn coneguts. Dende lafer Estaca en la cloenda delFilmets, a finals doctubre, PSC,CiU i ICV-EUiA van mostrar-sedeterminats a forar el relleu dAl-bert Fernndez Saltiveri, consellerdelegat de Badalona Comunicaci,per la seva implicaci directa enaquell intent de censura. Per aix,van demanar una junta general ex-traordinria (on els tres grups su-men majoria) per fer fora Saltive-ri un comissari poltic, segonsJordi Serra, lder del PSC i no-menar en el seu lloc Josep Vieta.

  Albiol va convocar una juntaextraordinria dimecres de la set-mana passada, per sense que enlordre del dia hi consts la peti-ci de relleu del conseller delegat,per la qual cosa PSC, CiU i ICV-EUiA es van plantar. Aprofitant laseva absncia, lalcalde va destituir

  els membres del consell proposatsper loposici amb largument degarantir lestabilitat de lens.

  Davant daquesta tupinada,en paraules de CiU, els tres par-tits de loposici sollicitaran avuiuna nova junta general extraor-dinria per canviar els membresdel consell dadministraci nonoms Saltiveri. Mentre el PPdefensa que la iniciativa per fer-ho no sajusta als estatuts de Ba-dalona Comunicaci, loposicisescuda en la llei de societats an-nimes, la qual, remarquen, sde rang superior.

  Sigui com sigui, i ms enll deldebat legal, el que est clar s queel conflicte va per llarg. Ara Albiolt 15 dies per convocar la novajunta general extraordinria i, sino ho fa, el secretari municipal,obligat per llei, ho haur de fer enels segents 10 dies. Per tant, sprobable que tot plegat sallarguifins a mitjans del mes de gener.

  El pitjor serial dels mitjans pblics Loposici en bloc intenta substituir Saltiveri i Albiol la deixa sense representants a Badalona Comunicaci PSC, CiU i ICV-EUiA sollicitaran avui la convocatria duna nova junta general per capgirar la situaci

  Arnau NadeuBADALONA

  COMUNICACI4I enmig de totala polmica, la plantilla de Ba-dalona Comunicaci. Uns tre-balladors que tamb han volgutdir-hi la seva i que han convidatles diferents parts a trobar-se alms aviat possible per tal da-rribar a un consens que recon-dueixi la situaci.

  Tanmateix, la plantilla de-nuncia les ingerncies poltiquesi la manipulaci a qu histrica-ment mats important han es-tat i estan sotmesos actualmentels continguts dels mitjans p-blics de la ciutat, i lamenta quedurant molt temps shagincreuat lnies vermelles que hanprioritzat el criteri poltic perdavant del periodstic, atemp-

  tant contra el Codi Deontolgic.En aquest sentit, exigeix res-pecte a la feina dels professio-nals sigui quina sigui la com-posici de lAjuntament i alertaque sha arribat a una situaci l-mit a causa de pressions alstreballadors.

  UN ABS AUTORITARIPer altra banda, el Collegi de Pe-riodistes de Catalunya ja haqualificat de molt greu i preo-cupant la destituci de tots elsmembres del consell dadmi-nistraci proposats per loposi-ci. Segons lentitat, la decisidAlbiol constitueix un nouabs de caire autoritari, impro-pi en una democrcia.

  Els treballadors denuncieningerncies i pressions

  El conflicte en els mitjans pblics municipals va per llarg. Foto: Arxiu

 • | 4En Portada4 desembre 2014lniabadalona.cat

  Quatre milions de quilos. Unany ms, objectiu aconseguit. Lasisena edici del Gran RecaptedAliments va tornar a superarel passat divendres 28 de no-vembre i dissabte 29 la fita queshavia fixat i va aconseguirreunir 4.000 tones de menjar,400 ms que lany passat, quanes van recollir 3,6 milions dequilos.

  Enguany la infraestructuradaquesta doble jornada soli-dria va ser de 2.000 punts derecollida en mercats i super-mercats de Catalunya per acon-seguir, principalment, alimentsque es conservin durant temps(llegums, conserves, llet, arrs,

  pasta, oli, sucre...). Amb la re-collida daliments completada,el segent pas s la classificaci,que va comenar el mateix dis-sabte 29 i durar fins al prximdia 23 de desembre, de tot elmenjar recollit als magatzemsde Barcelona, Reus, Lleida iGirona, en altres magatzemsrepartits per les diferents co-marques i a les seus de les en-titats que collaboren amb elBanc dels Aliments. Aquestesseran ara les encarregades de re-partir els aliments entre els,aproximadament, 25.000 be-neficiaris.

  Un any ms, la funci delGran Recapte ha anat ms en-ll de la recollida daliments, jaque tamb ha buscat conscien-ciar la societat de la importn-cia dun consum alimentari rao-nable i sostenible i cridar la-

  tenci sobre limpacte de la po-bresa.

  60 TONESA la ciutat, el Gran Recapte vaaconseguir recollir 60 tonesdaliments, un 30% ms queen ledici de lany passat. Arreude Badalona, al llarg de diven-dres i dissabte, hi van haver 20punts de recollida repartits en-tre els diferents supermercatsque van collaborar amb la ini-ciativa solidria.

  Tots aquests aliments es vantraslladar a una nau del polgonindustrial de Bonavista, quelAjuntament havia cedit pr-viament, on uns 350 voluntarisvan fer feines de classificaciperqu a partir dara les entitatsels puguin repartir als benefi-ciaris. Sense ells, aquesta granfita no hauria estat possible.

  Objectiu aconseguit El Gran Recapte recull quatre milions de quilos daliments i supera la xifra de 3,6 milions de lany passat A la ciutat es van recollir 60 tones, un 30% ms que lany passat, i hi van participar 350 voluntaris

  Albert RibasBADALONA

  SOCIETAT4El passat diumen-ge 30 de novembre, en el marcde la celebraci del Gran Re-capte, es va celebrar al teatreBlas Infante el Living Life, elconcert solidari a benefici delBanc dels Aliments, que va or-ganitzar lassociaci ChicFunky, una entitat que orga-nitza esdeveniments solidarisper collaborar en diferentscauses.

  La gala, que va ser presen-tada pel locutor i DJ dels 40Principals, Adri Ortega, vapermetre al pblic gaudir de lesactuacions dun bon nombre deformacions i artistes, com ara

  Clover, Sin Salida, Dani Ba-rrientos, Jota Martn, MaraSagana, Charly Rodrguez iMeri Project.

  Per assistir a lespectacle elpblic va haver de pagar sis eu-ros i portar un paquet de men-jar destinat al Gran Recapte.Lacte va ser tot un xit, ja quetal com han confirmat els seusorganitzadors, es van aconse-guir recollir 700 quilos dali-ments. Des de lassociaci ChicFunky han volgut donar lesgrcies a tots els artistes pelseu magnfic treball, als vo-luntaris del Banc dels Alimentsi a tota la gent que va venir.

  Un concert solidari al Blas Infante per recaptar aliments

  El paper dels voluntaris ha estat clau, un any ms, perqu el Gran Recapte hagi funcionat. Fotos: Fundaci Banc dels Aliments

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 4 desembre 2014 lniabadalona.cat

 • | 6Opini4 desembre 2014lniabadalona.cat

  publicitat 619 13 66 88

  amb el suport de:

  Les cartes dopini es poden enviar a: [email protected]

  Lnia Badalona no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: [email protected]acio21.com publicitat: [email protected]: [email protected]

  lniabadalona.cat

  15.000 exemplars

  Dipsit legal: B.43222-2010

  Actualitat a la xarxa

  #NoCola#HiHaurPacte? #NoTLmits

  @ramirp: Junqueras no acceptar la llistaunitria, per acordar amb Mas un mecan-isme perqu les eleccions s'interpretin in-ternacionalment com un referndum.

  @xlemus: Messi, mxim golejador de lahistria de la Lliga i mxim golejador de lahistria de la Champions. Ja est tot dit, nocal afegir-hi ms.

  @gerardotc: Quitando el "Luis S Fuerte","Matas es mi ejemplo", "Confo en la In-fanta", "Fabra es ejemplar", etctera, Rajoyva a muerte contra la corrupcin.

  Un diari plural Un diari participatiu

  Una de les circumstncies perles quals els unionistes no volendeixar-nos anar s lapartat delesport. Mexplico. Una vegada,lnclit exportaveu del governdAznar, Miguel ngel Rodr-guez, en un to totalment de me-nyspreu, entre rialles, va etzibar:Las selecciones catalanas enqu competiran en unos cam-peonatos internacionales, a lascanicas?. Un pobre brtol msque no vol reconixer la realitat.Sabia i sap que laportaci cata-lana en els diferents esports sdall ms important, el bs-quetbol, lhandbol, la nataci i elwaterpolo, lhoquei sobre herbai sobre patins, el futbol i un llarg,etctera.

  En el mn del motor estemmillor que millor; Nani Roma sel campi del ralli Dakar en cot-xes i Marc Coma en motos i cam-pi mundial de rallis; Laia Sanz,campiona femenina del mateixralli i campiona mundial de triali enduro; Toni Bou, campimundial de trial. Com a cireretadel pasts, tres campions mun-dials de motos en circuit de car-reres: lex Mrquez en moto 3,Tito Rabat en moto 2 i MarcMrquez en moto GP.

  No podrien suportar veureenlairar-se la senyera quadri-barrada i sentir pels altaveuslhimne dels Segadors, seria su-perior a les seves forces. Per aix,entre altres coses, tamb faran elque faci falta per evitar la inde-pendncia de Catalunya. El reiFelip VI, que laltre dia es va feruna foto amb noms quatrecampions mundials catalans, encas de ser ja independents,shauria de fer la foto, el pobre,ben solet.

  4Sense fotoper Jordi Lleal

  49N: mea culpaper David Rabad

  La relaci de la meva famlia i lade Sindo Prieto, nebot de l'i-deleg i poltic socialista Inda-lecio Prieto, s'establ pel paisatgeasturi del meu pare i el d'ell. ssabut que els asturians, pocs aCatalunya, senten la "terrunya"a lnima i al cor com pocs. AAstries, com ens explica lahistria, no aconseguiren esta-blir-shi; en noblesa i sang snica.

  Aix, afegit al fet que enSindo no va tenir descendncia,va fer que ell i la seva esposa Pie-tat decidissin prendre'm comafillat. Recordo les visites decada diumenge a casa seva, alcarrer de Sant Isidre i les llar-gues explicacions dels records dela seva infantesa i els de la sevafamlia entrellaats amb anc-dotes sobre els anys de lluita pelsocialisme, cosa que influ en lameva formaci poltica i ideo-lgica. Sindo fou un personatgerepresentatiu i conegut en lavida de la Badalona de postgu-erra que havia lluitat per la Re-pblica, i pel fet d'haver estat co-missari poltic. Molts dels queguanyaren la guerra el recordenper la seva humanitat i el seubon fer. Salv desinteressada-ment la vida de molts sacerdots.Una senyora de grans arrelsempresarials i familiars de lanostra ciutat, que va perdre elseu marit assassinat per la FAIpel fet de ser empresari, digud'ell que representava la pure-sa dels ben nascuts, perqu sent

  del bndol contrari va demos-trar la seva humanitat i el seubon fer en els temps de l'odi i labarbrie, ja que a totes bandeshi va haver salvatjades. Acaba-da la nostra conflagraci, fou de-tingut i ingressat al penal deMontjuc. Assabentats de la sortque corria el nostre protago-nista, el clergat i altres personesinfluents de Badalona van re-crrer a les altes instncies do-minants, allegant que li devienla seva vida, i van aconseguir quese lamnistis, ja que l'nic pe-cat que havia coms fou haversalvat moltes vides.

  Fou la de funcionari delBanc d'Espanya. Per aquestara, gent opulenta li confiava laseva riquesa perqu ell mateixla ingresss en el seu compte,cosa que represent per a elluna petita lliscada, ja que la sevaentrega per ajudar els altres i elseu prosme van fer que enms d'una ocasi estirs ms elbra que la mniga. En veure'simpossibilitat per tornar uns di-ners i en veure's desprestigiat,la seva desesperaci i el sentitdel deure van poder ms que laseva prpia vida i es va sucidar,acte que no aprovo per qued'alguna manera entenc. Aixve al cas per la diferncia dac-tuacions de personatges i altrespersones influents d'avui dia.L'honor per ells s apoltronar-se i enriquir-se a costa dels al-tres sense tenir ni un mnim devergonya.

  per Eduard Rozas

  4Recordant Sindo Prieto

  Sembla que la fiscalia del go-vern espanyol necessita unscaps de turc a qui carregar el9N. Sembla que aquests seranel triangle Rigau, Ortega i Mas,i sembla que aix ja estavacantat per a la Camacho moltabans que la fiscalia digus elque faria. En fi, que el conte dela divisi de poders s una far-sa i que el poder judicial s unsimple titella del govern estatal.

  Davant de tot aix vull in-culpar-me per simpatitzar ambel S-S per tal que els del No-No, que tamb NODO, puguinvotar malgrat que mho prohi-beixin a mi; vull inculpar-meper haver estat voluntari en el9N en contra dun Gobiernoque sembla enyorar el seu 20N;vull inculpar-me per ser un

  funcionari de lEstat Espanyolque va secundar lobertura duncentre densenyament durant el9N; vull inculpar-me per deixarpassar ms de 5.000 votants,alguns del No-No, durant unajornada pacfica i democrtica;vull inculpar-me per no acataruna llei, la Constituci del 1978,per defensar la moral de sim-plement votar; vull inculpar-meper fer recer voluntriament aRigau, Ortega i Mas en el 9N; ivull inculpar-me per estar encontra del govern dEspanyaque diu defensar lestat de dretper que em prohibeix el dret avotar. Ara tan sols resto a les-pera de dues coses: que moltsenvin una carta com aquesta ique el TC vingui al pobre diableque sc.

 • 7 | Envians les teves cartes a: [email protected] 4 desembre 2014 lniabadalona.cat

  @quimtorra: Per quin embolic saquest? No es tracta de votar Mas o Jun-queras, es tracta de votar una llista per laindependncia i de com executar-la.

  @encampanya: Artur Mas no entn perqu Oriol Junqueras noms parla decastellanoparlants pobres i desnonats.Quin destrempe.

  @cristina_pardo: Rajoy, presidente de unpartido que segn el juez se lucr con laGrtel y que tiene alcaldes imputados, hablade corrupcin en el Congreso.

  Aire fresc

  Opini en 140 carcters

  Fa uns dies, mentre posava una mica enordre els meus llibres de treball per pre-parar la lli magistral encarregada perla UAB per a la inauguraci del nov Post-grau de Periodisme de Proximitat, emvaig trobar amb un d'aquells exemplarsque gaireb ni recordava que tenia. s unllibre d'Aristtil que es diu Poltica, i queem van regalar quan era editor dinfor-matius a Rdio 4. No em vaig poder es-tar de donar-li una ullada. Entre les fra-ses subratllades i les anotacions en elsmarges de les pgines, vaig trobar una citad'Eurpides que em va cridar molt l'a-tenci. Referint-se als governants, Eur-pides diu: No m'importen els refina-ments, sin all que necessita la ciutat.Sorprn com una reflexi que sembla tanbvia i que es va fer fa dos mil cinc-centsanys pugui semblar tan actual.

  En el nostre present trobem, massasovint, poltics que obliden don sn i pera qui governen. I el cert s que tant se vall'mbit d'actuaci d'aquests poltics. El fe-nomen de qu parlo i que consisteix enuna mena de prdua de contacte amb larealitat, es produeix tant en l'mbit de lapoltica municipal com en el de la polti-ca nacional o estatal.

  Segons la meva opini, aquest fet suna de les principals causes que els ciu-tadans es mostrin desencisats amb tot elque t a veure amb all que en diem lacosa pblica. Mentre la gent normal i cor-rent t una visi clara i concreta dequins sn els principals problemes de lasocietat, aquells i aquelles que han estatescollits per donar soluci a aquestsproblemes molts cops sembla que actu-n en parallel, atorgant ms importnciaa qestions que noms els afecten a ellsi al seu mn tancat i elitista.

  Mireu, si no. Per raons prou sabudes,loposici a lequip de govern de la ciutatexigeix la dimissi de lalt crrec que co-manda Badalona Comunicaci. Estira-i-arronsa i cop de puny damunt la taula delalcalde. A partir daqu, parole, parole.Els regidors de loposici han agafat elcam fcil i fins a cert punt tamb dema-ggic, tot oblidant que tenen a les sevesmans leina que posaria punt final al seudesassossec: moci de censura i punt fi-nal! Sobre un hipottic cop de puny so-bre la taula, loposici badalonina ara ni

  tan sols passa de puntetes. Hom preguntaals poltics locals per qu no avisen, de-nuncien amb antelaci, controlen, de-manen informaci i diagnostiquen abansde les malalties i metstasis? Per qu noes va denunciar al CAC, al Sndic de Greu-ges, al CIC, al Collegi de Periodistes, latenalla sobre els professionals de lens lo-cal de comunicaci que ara es fa pblica?

  Igual com cal exigir a les empreses deserveis pblics que reportin anualmentles inversions que fan en manteniment imillora de la seva activitat a Badalona, calsotmetre a control el cap dinformatius deRTB, per posar un exemple, perqu unadeterminada notcia que faria referncia(s un dir) al mal estat de les llantes de lesrodes dels autobusos urbans tan planescom el palmell de la m no va seremesa, per consell de qui est msamunt. Es fa aix? Quin control sexer-ceix si es tem el pitjor? Anem a raure a lapoltica dels fets consumats? Quan hi hauna inundaci, una explosi, un accident,un ensorrament.... quan esdev la des-grcia, aleshores hom ala la veu i exigeix(i ara estem parlant de quelcom tant greui tan important com coartar la llibertatdexpressi, un dret elemental dels ciu-tadans). Qui exigeix? Qu sexigeix? O noes fa res ms que salvar lesquena, no si-gui que hi caigui a sobre alguna respon-sabilitat?

  Tornant a la cita d'Eurpides, el msimportant que ha de saber fer un gover-nant s saber deixar de banda els refi-naments. Per tant, una persona escolli-da per portar les regnes d'una ciutat, d'unpoble o d'un pas ha de tenir molt clar quehi ha dos nivells de fer poltica: el de la po-ltica de sal i el de la poltica de carrer.En el primer cas, aquest responsable po-ltic haur de saber fer treballar els me-canismes adequats per assolir fites ams llarg termini i deixar que corri lairefresc. I si no ho fa lalcalde, ho ha de ferloposici. En el segon cas, es posen els da-llonses sobre la taula, a veure qui en tms, sufocant la ra.

  Eurpides s encara aqu. Tot un ex-emple per als poltics de tots els temps,el dramaturg era defensor de la uni dela poblaci, les institucions pbliques quelorganitzen i la cultura i defensava la lli-bertat humana. Tan senzill, tan difcil.

  4Els dallonses damunt la taulaper Estanis Alcover i Mart

  Amb laparici de Podemos i Guanyemhan saltat les alarmes dels aparells delpartidisme monrquic i collaborador delsegrest de la democrcia i de la prduade drets fonamentals, com tamb els res-ponsables del deteriorament de lEstatdel Benestar.

  La complicitat i la submissi dels par-tits majoritaris al poder del capital s lacausa que ens podria explicar la creixentindignaci i laparici, primer del 15-M,i ara lxit duna nova organitzaci po-ltica com Podemos i les bones expec-tatives de Guanyem en les seves diferentsmanifestacions i confluncies.

  Sobre el significat de la paraula de-mocrcia no cal insistir. Diuen que s elsistema menys dolent per fer possible elque s necessari. Aix s, quan els pol-tics actun i defensin linters general perdamunt dels interessos duna minoria.Ning ignora al servei de qui estan elspartits que legislatura darrera legislaturashan repartit el poder. s cert que hi haqui defensar que no s el mateix elPSOE que el PP o CiU i el PP. I s cert,per en el fonamental hi ha una expli-cita i clara coincidncia: els tres defen-sen aferrissadament lactual sistemanascut a la Transici, que ara molts qes-tionen.

  s cert que amb la Transici shanaconseguit avanos. Una Transici, di-uen alguns, modlica i exemple per amoltes democrcies. Altres no estandacord i pensen que va ser una renn-cia a un autntic canvi, possible i trans-formador, a causa del soroll de sabres.Per aix hi ha qui afirma que daquellapols vnen aquests fangs.

  Com tothom sap el que hi ha i co-neix la malaltia daquest sistema, no calexplicar res ms, noms assenyalarque la majoria social dona per amor-titzada aquesta etapa i que cal una novaTransici. Que s urgent i necessari ob-rir un nou procs constituent a lEstatque permeti que el poble espanyol de-

  cideixi de forma democrtica i no vio-lenta quin model dEstat s el que de-sitja. Ara ja no existeix lamenaa de lescasernes per influir i decidir el que ensconv o no conv. Respecte a la radi-calitat, s que s interessant recorre aldiccionari i veure el seu significat. El queconsulto defineix radical com adjectiu re-latiu o pertanyent a larrel, que procedeixdirectament de larrel. Torno a buscar elsignificat de la paraula democrcia en elmateix diccionari: f. Govern en qu el po-ble exerceix la sobirania.

  Per tant podrem afirmar que la de-mocrcia radical vol que el poble recu-peri el poder que ning dubta que enshan arrabassat les elits extractives ambla complicitat dels poltics corruptes.

  Possiblement aix aconseguirem quees compleixin molts dels drets recone-guts, no noms en lleis i normatives in-ternacionals i europees, sin tamb a laja vella Constituci espanyola: el dret alhabitatge, a una educaci i una sanitatde qualitat (sense retallades), a un tre-ball digne... Noms fent complir larti-cle 128 que diu Tota la riquesa del pasen les seves diverses formes, i siguiquina sigui la titularitat, resta subordi-nada a linters general i tants i tantsdrets necessaris i reconeguts, saconse-guiria acabar amb tantes injustcies i de-sigualtats existents a la nostra empobridasocietat.

  Per aix, amb els vells i anacrnicsdiscursos als quals saferren al passat iutilitzen qualsevol excusa per tal demantenir-se en el crrec; els professio-nals de la vella poltica que hi ha patri-monialitzat les sigles de les seves orga-nitzacions i el seu nic projecte s con-tinuar vivint a tot tren mentre milionsde persones viuen per sota del llindar dela pobresa, difcilment podran deteniraquesta pacfica revoluci i evitar aquestcanvi que vol la majoria social i pel qualaposta xGuanyar Badalona i altrescollectius i organitzacions.

  4Democrcia radicalper Pedro Jess Fernndez

  Un diari obert

 • | 8 4 desembre 2014lniabadalona.cat

  Lestira-i-arronsa per la legalitat o illega-litat duna consulta sobre el futur poltic deCatalunya ha impedit, fins ara, que shagifet un debat profund sobre els pros i elscontres dun hipottic Estat catal inde-pendent. El debat sha centrat en les lleisi en la Constituci espanyola, obviant el querealment s important en aquest procs:els avantatges i inconvenients duna pos-sible Catalunya independent.

  No obstant aix, i malgrat que el debatpblic i meditic ha girat forosamententorn de la legalitat o no duna consulta,la societat civil fa temps que est treballantper fer arribar als catalans i catalanes ar-guments slids a favor dun Estat propi.

  Fa cosa dun any i mig va nixer El-Clauer.cat, un web de preguntes i res-postes sobre la independncia de Cata-lunya adreada a totes aquelles personesque dubten sobre la viabilitat entesa entots els sentits de lEstat propi. El projecte,impulsat per mnium Cultural, lAssem-blea Nacional Catalana (ANC) i lAssociacide Municipis per la Independncia (AMI),conjuntament amb onze associacions msde lentorn sobiranista, desmunta tpicsque sovint utilitza el front contrari a la in-dependncia de Catalunya en el seu dis-curs moltes vegades de la por.

  Tanmateix, des de setmanes i mesosabans diversos collectius ja shavien po-sat a treballar i ho segueixen fent peroferir arguments slids a favor de la in-dependncia. Un dels ms importants,sens dubte, s el Collectiu Wilson, formatper catedrtics catalans principalmentdeconomia de renom mundial que vo-len contribuir al fet que Catalunya puguidecidir el seu futur sense por ni amenaces.

  Un altre grup de catalans que treballaper a lEstat propi s el Collectiu Emma,en aquest cas per respondre a visions es-biaixades que es donin sobre els catalansa la premsa internacional. I tamb el Cer-cle Catal de Negocis, que ha elaborat di-versos estudis contrastats sobre el poten-cial econmic i la viabilitat duna Catalunyaindependent.

  Nosaltres, en aquestes pgines, res-ponem resumidament deu preguntesmolt esteses sobre lEstat propi.

  Diversos collectius de la societat civil sorganitzen per oferir arguments slids a favor de lEstat propi

  Arnau NadeuBADALONA

  10 PREGUNTES AMB RESPOSTA

  ESTRUCTURESQUINS INSTRUMENTSDESTAT NECESSITARIACATALUNYA?Qualsevol Estat necessi-ta, per poder funcionar,

  una srie destructures que el fan via-ble. Moltes delles ja existeixen, com lesforces de seguretat. La ms prioritrias lagncia tributria, que hauria degestionar els impostos catalans. Pel quefa al model dEstat, una Repblica slopci ms compartida.

  IMPOSTOSCOM FUNCIONARIA LA HISENDA PRPIA DE LESTAT CATAL?Catalunya ja disposa ac-tualment de lAgnciaTributria de Catalunya

  (ATC), que sencarrega de gestionar elsimpostos que sn competncia de laGeneralitat. Per tant, lestructura jaexisteix i noms shauria dassumir lagesti dels impostos que ara adminis-tra lEstat espanyol, com lIVA o lIRPF.

  ESPANYAQUINA RELACI TINDRIEN CATALUNYA I ESPANYA?El nou Estat catal man-tindria una relaci venal

  amb Espanya, com la que t ara Es-panya amb Frana o Portugal. Seriauna relaci digualtat, de tu a tu. Comque Catalunya formaria part de lespaiSchengen si continus a la Uni Euro-pea, no hi hauria cap mena de fronte-ra entre els dos estats.

  UNI EUROPEAEL NOU ESTAT CATALQUEDARIA FORA DE LAUNI EUROPEA?La UE no disposa de capnorma especfica que re-

  guli la secessi interna, per la qual cosala permanncia de Catalunya dins laUni dependria duna decisi essen-cialment poltica dels caps dEstat i deGovern dels pasos membres. Per altrabanda, sortir de la UE no implica ha-ver dabandonar leuro.

  EMPRESESQU PASSARIA AMB LESMULTINACIONALS QUEHI HA A CATALUNYA?Si el nou Estat garantsla seguretat jurdica de

  les empreses, una fiscalitat competiti-va i unes infraestructures de primer ni-vell, les multinacionals no tindriencap ra per marxar de Catalunya. Caltenir en compte que Barcelona est con-siderada una de les ciutats europeesms atractiva per als negocis.

  PENSIONSLES PENSIONS I LES PRESTACIONS DATURESTARIEN GARANTIDES?Segons els clculs de laconselleria dEconomia,un Estat catal indepen-

  dent podria fer front perfectament a lespensions i a les prestacions datur. Ac-tualment, Catalunya aporta al voltantdun 19% de les cotitzacions socials delEstat espanyol i noms rep, en con-trapartida, el 17% de les prestacions.

  IMMIGRACIQU PASSARIA AMB LESPERSONES QUE JA TENENDOBLE NACIONALITAT?Hi ha molts ciutadansestrangers que, al capdun temps de residn-

  cia, han aconseguit la doble nacionali-tat: lespanyola i la del seu pas dori-gen. En un Estat catal, la triple na-cionalitat seria possible jurdicamentsempre que les noves lleis i els tractatsentre estats ho permetessin.

  LLENGUAEN QUINA SITUACIQUEDARIA EL CASTELLEN EL NOU ESTAT?En una Catalunya inde-pendent, el catal pas-

  saria a ser llengua dEstat a tots els efec-tes i esdevindria la llengua comuna enlespai pblic. Pel que fa al castell, i te-nint en compte que s la primera llen-gua de molts catalans, hauria de tenirun estatus de reconeixement especiala lEstat catal.

  DOCUMENTSEL CARNET DE CONDUIRI ALTRES DOCUMENTSSEGUIRIEN SENT VLIDS?Desprs de la constitucidel nou Estat, shaurien

  de seguir aplicant les lleis espanyolesen certs mbits per facilitar la transi-ci cap a la legislaci prpia. Per tant,tots els documents continuarien sentvlids. De fet, ja sest implantant elcarnet de conduir europeu, que facili-taria molt les coses.

  BARAEN QUINA LLIGA JUGARIEN EL BARAI LESPANYOL?Jurdicament, les lliguessn creades per associa-

  cions privades. Per tant, els dos equipscatalans podrien seguir jugant a laLliga de Futbol Professional (LFP) es-panyola sense cap impediment legal. Enaquest sentit, tamb podrien jugar aqualsevol altra lliga europea si ho vol-guessin i fossin acceptats.

  - www.elclauer.cat

  - www.wilson.cat

  - www.collectiuemma.cat

  - www.ccncat.cat

  La fora del sentit comReportatge

 • 9 | 4 desembre 2014 lniabadalona.cat

  Un pas mobilitzat

  Lacceleraci i velocitat del procs inde-pendentista sexplica si no del tot, coma mnim en part per la gran capacitat demobilitzaci que ha demostrat la ciuta-dania, que en els ltims anys ha estat ca-pa de sortir al carrer de forma massivaen diverses ocasions.

  La sentncia del Tribunal Constitu-cional (TC) del juny del 2010, que va su-posar la retallada de lEstatut que el Par-lament havia aprovat feia quatre anys, vasignificar el tret de sortida a un cicle po-ltic carregat de manifestacions i on lin-dependentisme ha crescut exponencial-ment. Va ser precisament aquesta sen-tncia la que va provocar la primeragran mobilitzaci ciutadana. Un mili depersones van omplir, el 10 de juliol del2010, el centre de Barcelona sota el lemaSom una naci. Nosaltres decidim.

  Dos anys i dos mesos ms tard, durantla Diada del 2012, una nova manifestaciva omplir els carrers de la capital catala-na. Aquella marxa, que va reunir un mi-li i mig de persones, va ser la primera ce-lebrada sota el paraigua organitzatiu delAssemblea Nacional Catalana (ANC),que des daquell moment ja no ha aban-

  donat el lideratge cvic de lindependen-tisme. Un any ms tard, l11 de setembrede lany passat, lANC va aconseguir fer unsalt qualitatiu en el format de la protestai va reunir 1,6 milions de catalans que esvan unir per fer una cadena humana, la ViaCatalana, de nord a sud del pas.

  La quarta mobilitzaci histrica, la dela Diada denguany, tamb va servir perdemostrar que la capacitat de convoca-tria que ha aconseguit lANC ha anatacompanyada duna dosi important do-riginalitat. Desprs de la Via Catalanasemblava que ja no hi havia cap repte persuperar, per no ha estat aix. A labril,lorganitzaci que lidera Carme Forcadellva anunciar que el seu prxim objectiu erafer una V que ompls la Diagonal i la GranVia. El repte plantejat era majscul, peres va tornar a aconseguir. Un total d1,8milions de catalans es van concentrar ala ciutat i van aconseguir formar una im-pressionant V amb els colors de la senyeraque va donar la volta al mn.

  Votar. Tot i ser a travs dun procs par-ticipatiu, i no en unes eleccions oficials,aquesta ha estat lltima i ms significa-tiva mobilitzaci de lindependentisme itamb duna part, petita, de ciutadans noindependentistes. Va ser el passat 9 de no-vembre, en una jornada histrica on 2,3 mi-lions de catalans van expressar la seva opi-ni sobre el futur poltic de Catalunya.

  Albert RibasBADALONA

  1 2

  3

  4

  5

  1 10 de juliol del 2010. La primera gran manifestaci del poblecatal, en protesta per la sentncia del TC contra lEstatut.

  2 LOnze de setembre del 2012, 1,5 milions de catalans omplenBarcelona sota el lema Catalunya, nou estat dEuropa.

  3 La Diada Nacional de Catalunya del 2013 ser recordada per la histrica Via Catalana, que va unir el pas de nord a sud.

  4 Un total d1,8 milions de catalans es concentren a BarcelonalOnze de Setembre del 2014 per fer una impressionant V.

  5 El 9 de novembre del 2014, 2,3 milions de persones votenen el procs participatiu sobre el futur poltic de Catalunya.Fotos: ANC

  Reportatge

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 10 4 desembre 2014lniabadalona.cat

 • Publicaci poltica

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8815 | 4 desembre 2014 lniabadalona.cat

 • 4 desembre 2014

  Ciutat| 16

  lniabadalona.cat

  Serveis Territorials del Depar-tament dEnsenyament es vareunir dilluns passat amb la pla-taforma Zona Educativa deMontigal (ZEM) i lAjuntamentper tractar el tema de la cons-trucci de lInstitut Ventura Gas-sol i de lEscola Montigal a unsolar del barri. Tal com va avan-ar Lnia Badalona, aquestareuni podria haver servit perdesencallar ledificaci daquestsdos centres, per no ha estat aix.

  Els representants escolars vansortir de la reuni sense un ca-lendari dactuacions i amb la cer-tesa que cap dels dos equipa-ments apareixeran en els pressu-postos del 2015. Ens han comu-nicat que el febrer finalitzar le-laboraci dun informe que va lli-gat a la resoluci del Parlament

  del 9 doctubre, la qual instava elGovern, el consistori i la comu-nitat educativa a reunir-se, ex-plica a aquesta publicaci ngelsMartn, membre de ZEM, quecreu que aquell mes hi haur unanova reuni amb el Govern.

  Coincidint amb la reuni,membres de la ZEM es van ma-nifestar amb pancartes a lexte-rior de la seu de Serveis Terri-torials, al carrer Casp de Barce-lona, per fer pressi i demanar la

  construcci dels dos centres edu-catius. La ZEM va anunciar des-prs de la trobada que avui di-jous decidiran quins tipus dac-cions o mobilitzacions contun-dents duran a terme en protes-ta per aquest fet.

  Per la seva banda, lAjunta-ment segueix amb les obres peradequar el solar on hi han danarels dos centres, i que preveuen laconstrucci dun aparcamentprovisional i mobiliari urb.

  Protesta de la comunitat educativa a Serveis Territorials. Foto: ZEM

  Sense data per a la construccide la zona escolar de Montigal La reuni de dilluns entre la Generalitat, el consistori i la comunitat educativa del barri va finalitzar sense un calendari dactuacions

  La PAH celebra el seu quartaniversari aquest dissabte

  SOCIETAT4La PAH de Bada-lona celebrar dem passat a laplaa Pompeu Fabra una festaper commemorar el seu quartaniversari.

  La jornada festiva comen-ar a dos quarts de deu delmat amb una festa infantil, ales 11 arribar el torn dels par-laments, mitja hora ms tard esfar una representaci teatral ia dos quarts de dues es tanca-r la diada. El pblic tamb po-dr visitar una exposici ambcentenars de fotos i histries detotes les accions que durant

  aquests quatre anys ha dut aterme la plataforma.

  Una de les persones que se-gur que ser a la festa s Mont-se Garcia, la portaveu de laPAH, que en declaracions a L-nia Badalona fa balan da-quests quatre anys de lluita.Garcia es mostra orgullosa i re-corda com al principi vam co-menar noms dues persones iara som ms de cent. La por-taveu explica que la plataformaha estat capa de resoldre 163casos i apunta que el 2015ser un any encara ms dur.

  Crtiques venals per lareforma de la plaa Lloreda

  OBRES4Els vens del barri deNova Lloreda han fet pals el seudesacord amb la reforma de laplaa Lloreda, una de les msimportants del barri.

  Segons expliquen en un co-municat, les obres de gransdimensions que tenen per ob-jectiu la transformaci dunazona verda en una plaa de ci-ment van comenar fa unsdies sense que ells sho espe-ressin i sense que tinguin co-neixement dels detalls del pro-jecte. Tamb lamenten que lA-juntament no informs sobre la

  qesti ni els hagi preguntatquines millores veurien b.

  En el comunicat, signat perlAssociaci de Vens de Nova Llo-reda Nord i Complex Catalunya,conjuntament amb les AMPA deles escoles del barri, els venstamb demanen que les obres sa-turin, ja que consideren que ses-tan invertint uns diners que noaportaran millores significativesper a les famlies que viuen al ba-rri. No necessitem una plaa.El barri est ple de zones dures.Volem un parc amb arbres i ve-getaci, conclouen.

  Conferncia de Ruscalleda al Centre Cultural El Carme

  CUINA4La xef Carme Ruscalle-da va impartir aquest dillunsuna conferncia al Centre Cul-tural El Carme en el marc delcurs Botnica gastronmica iculinria: Quines sn, don v-nen i com susen les plantes quemengem i bevem, que formapart del projecte Gaudir de laUniversitat de Barcelona.

  Ruscalleda, xef del restau-rant Sant Pau de Sant Pol deMar, s la xef amb ms estrelles

  Michelin del mn. En t tres pelSant Pau de Sant Pol, dues pelMoments, situat a Barcelona, idues ms pel Sant Pau de Tquio.

  Aquest curs de la UB consta dedeu sessions que combinen teo-ria i prctica per abordar la rela-ci entre la botnica, i especial-ment letnobotnica, amb la cui-na i la gastronomia, i fa un mfa-si especial en les plantes silvestresi races locals per acabar explicantels centres dorigen de les plantes.

  F. Javier RodrguezBADALONA

  Agressi | Ferit greu el sotscap dels Mossos dEsquadraEl sotscap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la ciutat, Miquel ngel Gonzlez, est

  ingressat a Can Ruti desprs que diumenge passat fos agredit per un grup de joves que estaven cometent actes vandlics a laparcament comunitari de la seva casa de Pineda de Mar. Gonzlez, que

  estava fora de servei en el moment dels fets, va ser agredit per un dels joves mentre en retenia un altre.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8817 | 4 desembre 2014 lniabadalona.cat

 • Ciutat| 18 4 desembre 2014lniabadalona.cat

  Merc Rius, nova directora de lInstitut Catal dEnergia

  NOMENAMENT4La regidora deCiU a lAjuntament, i diputadaadjunta de Medi Ambient a la Di-putaci de Barcelona, MercRius, ha estat nomenada per laConselleria dEmpresa i Ocupa-ci nova directora de lInstitut Ca-tal de lEnergia (ICAEN).

  En el mandat anterior, Rius vaser tinent dalcalde i regidora deMedi Ambient i Mobilitat i con-sellera de lEntitat Metropolitana

  de Serveis Hidrulics i Tracta-ment de Residus.

  En declaracions a Lnia Ba-dalona, Rius afirma que aquestnou crrec s un repte de primeramagnitud, ja que lenergia s unsector estratgic que est direc-tament vinculat amb la competi-tivitat de les empreses i amb la se-guretat de subministrament delpas. Tamb entenc que sha va-lorat la meva labor a la Diputaci.

  Una badalonina, a la cita de lONU sobre el canvi climtic

  CONFERNCIA4Una ambien-talista badalonina, Anna Prez,es troba aquests dies participanta la COP 20, la cimera anual so-bre el canvi climtic que orga-nitza les Nacions Unides i que secelebra en la capital del Per,Lima.

  Prez, especialista en el can-vi climtic, forma part del pro-grama Adopta un negociador,integrat per deu joves darreudel mn que formen un equip deperiodistes, bloguers, escrip-tors, activistes i cientfics que fanun seguiment sobre el canviclimtic. Lambientalista bada-lonina, que s lnica represen-tant catalana i de lEstat en

  aquest programa, va arribar aLima el passat dijous 27 de no-vembre i des daquest dillunsforma part de la cimera, que fi-nalitzar el prxim 12 de des-embre.

  Prez tamb s la cofunda-dora, juntament amb els seuscompanys del mster que vaestudiar a la universitat angle-sa dEast Anglia, del webwww.climate-exchange.org. Enaquest portal, joves experts enel canvi climtic expressen icomparteixen opinions sobreaquest complex fenomen amblobjectiu de proporcionar unamplia varietat didees, pensa-ments i crtiques.

  Cinc milions de ciutadans de Ca-talunya estan esperant un gest,que ens presentem com un refe-rent, que siguem capaos d'arti-cular una proposta atractiva.Aquest s el reclam que lalcaldede la ciutat, Xavier Garca-Albiol,va deixar anar divendres passatdurant la inauguraci de les jor-nades Estabilitat i bon govern encorporacions locals que el PP vaorganitzar a Barcelona i que vanser clausurades lendem pel pre-sident espanyol, Mariano Rajoy.

  Albiol, que va ser lencarregatdinaugurar les jornades en de-triment de la presidenta delPPC, Alicia Snchez Camacho,va diagnosticar un escenari a Ca-talunya on manca una propos-ta atractiva per combatre lin-dependentisme i que no ha da-nar dirigida, ni de bon tros, alpresident de la Generalitat, Ar-tur Mas, ni a l1,9 milions de ca-talans que van apostar pel S-Sen el passat 9N. Per guanyar te-rreny a lindependentisme, i almateix temps fugir dun discursque fins al dia davui sha basat,principalment, en dir no i fer po-

  ques propostes, lalcalde bada-lon va assegurar que el que cals articular una proposta des deCatalunya i Espanya que esconverteixi en referent per alsque volen viure amb naturalitatque som catalans i espanyols.Albiol, per, no va concretarcom shauria darticular aques-ta proposta.

  RENYA ELS EMPRESARISLa presncia meditica dAlbioldurant la darrera setmana va te-nir el seu segon episodi abans-dahir durant la seva conferncia

  al Crculo Ecuestre. En aquest casel batlle badalon es va mostrarcrtic amb els empresaris no in-dependentistes, a qui va renyarper no alar ms la seva veu con-tra la independncia. Aqu no-ms criden els dun bndol i, abanda de dues o tres persones im-portants de lmbit empresarial,jo no veig que ning cridi o sex-pressi en veu alta. Aquestes pa-raules van arribar desprs quedurant el dileg posterior a la sevaconferncia, diversos empresarisli van preguntar qu calia fer perfrenar lindependentisme.

  Albiol durant el seu discurs de divendres passat. Foto: PPC

  Albiol aposta per un PP que faci atractiu el discurs del No

  RedacciBADALONA

 • 19 |

  4 desembre 2014

  Comarcalniabadalona.cat

  La Diputaci de Barcelonaaportar 920.000 euros a lA-gncia de lHabitatge de Cata-lunya per finanar la Xarxadhabitatges dinserci social.Aquest import, que sabonarentre aquest any i el prxim alAgncia, que coordina aques-ta Xarxa, servir per mantenirel suport econmic a les entitatsque gestionen pisos tutelatsper a collectius en risc dex-clusi.

  El president de la Diputacide Barcelona, Salvador Esteve,considera que la situaci d'e-mergncia provocada per lacrisi financera i econmica hasituat les poltiques pbliquesd'habitatge en un primer pla,que no els era habitual. Enaquest sentit, reconeix el paperde les entitats que formen laXarxa, aix com el de la Tauladel Tercer Sector Social en eldesenvolupament d'aquesta ac-ci en favor d'un dret essencialen una societat lliure i demo-crtica.

  El fort impacte de la crisieconmica ha tingut com a

  conseqncia un empobrimentdamplis sectors de la poblaci.Lhabitatge s una de les ne-cessitats bsiques ms afecta-des. Com a conseqncia, lesentitats que gestionen els pisosinclosos dins la Xarxa dhabi-tatges dinserci social han vistdesbordades les seves previ-sions i necessiten reforar elsajuts per mantenir-los en fun-cionament.

  PISOS TUTELATSActualment, un total de 100entitats formen part de la Xar-xa a la demarcaci de Barcelo-na i gestionen 916 habitatges.Es tracta de pisos on les perso-nes que shi allotgen poden

  gaudir, a ms duna llar digna,de suport psicosocial per aju-dar-les a reintegrar-se a la so-cietat. Sadrecen, entre dal-tres, a persones sense llar, do-nes vctimes de la violncia,drogodependents, personesamb trastorns mentals, recep-tors de prestacions econmi-ques molt baixes, joves extute-lats i altres situacions anloguesque requereixen una especialatenci.

  Sn les entitats del tercersector les que es fan crrec delpagament del lloguer i de lesdespeses corrents dels pisos(llum, aigua, gas, etc.), aix comdel seu manteniment. A banda,cada entitat fixa els parmetresdestada i les condicions dels in-quilins. Els fons procedents dela Diputaci de Barcelona aju-daran, per tant, a cobrir aques-tes despeses.

  Durant aquest any, lAgn-cia de lHabitatge de Catalunyaha signat convenis amb entitatssocials darreu de la demarcacide Barcelona per cedir-los 153pisos del seu parc pblic perdestinar-los a aquesta Xarxadinserci social. Lany passat esvan signar convenis per cedir122 pisos i el 2012 es va fer perun total de 98.

  Objectiu: una llar per a tothom La Diputaci de Barcelona aporta 1 mili deuros a la Xarxa dhabitatges dinserci social

  Samplia el suport a les entitats que gestionen pisos tutelats per a collectius en risc dexclusi

  RedacciBARCELONS

  SOCIETAT4Aquesta acci sem-marca en el conjunt dactua-cions de la Diputaci de Barce-lona per limpuls de la inclusisocial i la lluita contra la po-bresa. Safegeix, per exemple, ala collaboraci denguany ambCritas, que ha perms la cessia aquesta entitat de 43 pisospropietat de la corporaci perdestinar-los a famlies en riscdexclusi social.

  Tamb en collaboraciamb lAgncia dHabitatge de

  Catalunya, a ms dels ens lo-cals i els collegis dadvocats dela demarcaci de Barcelona, laDiputaci est desplegant elServei dIntermediaci en Deu-tes de lHabitatge (SIDH), des-tinat a persones en risc de des-nonament per impagament deles quotes hipotecries. Ac-tualment estan en funciona-ment 15 punts datenci arreudel territori, amb una previsidobertura d11 punts msabans de final dany.

  Cessi de pisos i intermediaci

  El president de la Diputaci, Salvador Esteve, i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat,Santi Vila, signant el conveni que formalitza lacord, en presncia de la presidenta de la Taula del TercerSector, ngels Guiteras; el diputat de Benestar Social, Salut Pblica i Consum, Josep Oliva; el secretarid'Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Carles Sala;

  i el director de l'Agncia de l'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt. Foto: Diputaci de Barcelona

  Salvador Esteve:El paper de la

  Xarxa s fonamental en aquesta acci en

  favor dun dretessencial en una

  societat democrtica

  Ajuda | 30.000 famlies atesesCatalunya s el territori de lEstat que ms recursos destina en matria dhabitatge per evitarlexclusi social, amb uns 60 milions deuros, que beneficien 30.000 famlies. Aquestes llarsperceben una mitjana anual de 2.000 euros en ajuts. Enguany, el Govern ha posat en marxa

  una lnia dajuts especfica per a aturats de llarga durada que ha beneficiat 4.000 famlies.

 • 4 desembre 2014

  Comer| 20

  lniabadalona.cat

  La plaa de la Plana torna a aco-llir la Fira de Nadal de Badalona,una mostra dedicada sobretot ala venda darticles de decoracinadalenca.

  La fira, que va comenar dis-sabte passat, sallargar fins alprxim 23 de desembre, unsdies durant els quals els visitantspodran gaudir de ms de 700metres quadrats de botiguesamb les tradicionals figures delpessebre, arbres de Nadal i de-coraci especial.

  La mostra nadalenca comp-ta amb 30 parades on, a ms decomprar, els visitants poden re-alitzar les activitats i tallers diri-gits a tots els pblics. En concret,el prxim dimarts dia 9 se cele-brar un taller sobre com deco-rar larbre de Nadal, ja sigui ar-

  tificial o natural. Els dies 11 i 12de desembre hi haur un concertde nadales de dues corals a crrecdels alumnes de primria i se-cundria dels centres educatiusEscola Arrels Esperana i Esco-la Arrels Blanquerna. Divendresdia 19 es faran tallers sobre comdecorar una taula de Nadal i unaltre destinat a elaborar un cen-

  tre de taula nadalenc. Aquestsdos ltims tallers aniran a crrecdAtmosfera Interioristes.

  Per altra banda, durant lestardes dels caps de setmana,sorganitzen tallers de treballsmanuals per a infants i adults.

  Lhorari de funcionament dela Fira de Nadal s de 9 del mata 10 de la nit.

  La fira estar oberta fins al 23 de desembre. Foto: Twitter (@raulespinosabdn)

  La plaa de la Plana torna a acollir la Fira de Nadal

  La mostra va obrir dissabte passat i tancar el 23 de desembre Durant aquests dies sorganitzen tallers, nadales i activitats diverses

  Un dispositiu per garantir la seguretat durant Nadal

  SEGURETAT4En el marc del PlaGrvol, amb motiu de les cele-bracions nadalenques, la Gur-dia Urbana i els Mossos dEs-quadra van iniciar dilluns passatun dispositiu conjunt per ga-rantir la seguretat a les zones co-mercials de la ciutat.

  Durant aquest mes de des-embre, i fins al prxim 12 de ge-ner, agents dels dos cossos pa-trullen conjuntament a peu perles diverses rees comercials dela ciutat amb lobjectiu de pre-venir delictes i augmentar lasensaci de seguretat de boti-guers i visitants.

  El pla tamb posa especialmfasi en els carrers o zones deBadalona que apleguin una granafluncia de persones que vagina fer les seves compres de Nadal.Els agents vigilaran especial-ment durant les hores dobertu-ra dels comeros i durant les detancament, al capvespre.

  La tasca dels cossos policialses concentraran en les zonesdels carrers del Mar, Guifr,Torner, Pau Piferrer, Prez Gal-ds, Sant Moti, Alfons XIII, Xile,Independncia, passeig Maig-non, passeig la Salut, Bufal i lazona de Montigal.

  SORTEIG4Els comerciants de laSalut repartiran a partir de dis-sabte un calendari especial en-tre els clients que efectuin unacompra als establiments de las-sociaci. Aquests calendariscontenen un nmero, a tall debutlleta, amb el qual es partici-par en el sorteig dun val decompra de 500 euros que se ce-lebrar el prxim dia 19 de des-embre.

  El guanyador del sorteig,que ser una nica persona, re-

  br aquest val de compra quehaur de gastar durant la cam-panya de Nadal als establimentsde lassociaci de comerciants dela Salut.

  ARRIBA LA FIRA DE NADALDesprs de la bona acollida de laFira Medieval, que els botiguersde la Salut van celebrar a finalsde novembre, de cara al prxim20 de desembre leix ja preparala seva Fira de Nadal, durant laqual es guarnir el passeig de la

  Salut amb motius nadalencs i escollocar una carpa on el PareNoel rebr a tots els infants quevulguin fer els seus desitjosdltima hora.

  A ms, la fira comptar denou amb el Badacanta, un es-pectacle musical similar al ka-raoke que sinstallar a dalt detot del passeig; aquesta s unaactivitat que se celebra per segonany consecutiu. Tamb hi hau-r lloc per a activitats infantils itallers diversos.

  RedacciBADALONA

  El pla simplementa des de dilluns passat. Foto: Ajuntament

  Un calendari amb premi

  El passeig de la Salut es vestir de Nadal el prxim dia 20. Foto: Google Maps

  Tribunals | El Constitucional suspn la llei dhorarisEl Tribunal Constitucional va suspendre ahir a la tarda la llei dhoraris comercialscatalana desprs dadmetre a trmit el recurs dinconstitucionalitat interposat pel

  govern de lEstat. Lalt tribunal assegura que aquesta admissi a trmit no suposa cap pronunciament sobre el fons del recurs, que resoldr prximament.

 • 21 |

  4 desembre 2014

  Esportslniabadalona.cat

  Desprs de set partits senseguanyar, el Badalona ho va tor-nar a fer diumenge passat acasa, en concret contra un rivaldirecte en la lluita per lascens,lEspanyol B, per 2 gols a 0. Elsde Manolo Gonzlez van sen-tenciar el partit amb els gols deFran Grima i Manu Balda, re-enganxant-se de nou al carrodels primers classificats. El Ba-dalona s, ara per ara, cinquclassificat amb 24 punts, justa-ment a 1 punt del filial perico,quart i en places dascens.

  El partit contra lEspanyol Bes va comenar a encarrilar perpart del Badalona al minut 25 dela primera meitat, quan FranGrima va recollir una pilotamorta a la frontal de lrea i vaconnectar un xut sec amb lex-

  terior del peu que va entrar pelpal llarg de la porteria defensa-da per Koke. El segon gol arri-baria a 15 minuts del final, obrade Manu Balda, que va aprofitaruna errada defensiva clamorosade la defensa perica per batreKoke de nou.

  Aix, lequip ms golejadordel grup 3 de Segona B, el filial

  de lEspanyol, va sortir de Ba-dalona sense fer-ne cap.

  La prxima jornada el Bada-lona viatjar a Saragossa perjugar contra el filial del conjuntde la capital aragonesa, que slltim classificat. Una bonaoportunitat pels de Gonzlez desumar de nou els tres punts i as-saltar els llocs de play-off.

  El Badalona s cinqu amb 24 punts. Foto: CFB

  El CF Badalona torna al cam dela victria set jornades desprs Els de Manolo Gonzlez derroten lEspanyol B a casa per 2 gols a 0 Feia set partits que els escapulats no aconseguien els tres punts

  Els equips base de la Penya es presenten a lOlmpic

  BSQUET4El Joventut de Ba-dalona va presentar la seva pe-drera a la mitja part del partit dela lliga Endesa contra el LaboralKutxa de finals de novembre. Lademostraci de fora de lentitatverd-i-negra es va concretar en550 jugadors i jugadores que mi-liten a 29 equips masculins i 11femenins. Els joves integrants dela Penya van desfilar per la pis-ta de lOlmpic durant la mitjapart de lenfrontament contra elsbascos, on van rebre lhome-natge de lafici badalonina.

  Sembla que aquesta demos-traci de foradel planter va do-nar ales a lequip absolut, que vaaconseguir finalment imposar-se al Laboral Kutxa per un re-sultat ajustat de 83 a 82. A la se-gent jornada, disputada el pas-sat cap de setmana, la Penya vaderrotar a domicili la BruixadOr Manresa per 79 punts a 83.Amb aquestes dues victries,els de Salva Maldonado ocupenara la cinquena posici amb unbalan total de 6 victries i 3 de-rrotes.

  Els Dracs es classifiquen per a la final de la Copa catalana

  FUTBOL AMERIC4Ho han tor-nat a fer. Els Badalona Dracs ju-garan la final de la Copa catala-na de futbol americ el prximdissabte 13 de desembre, alcamp de la Barceloneta, a partirde les 6 de la tarda.

  Els badalonins van assolirde nou aquesta fita desprs dederrotar en semifinals el ReusImperials per un clar 0 a 37. Desdun primer moment, els Dracsvan mostrar-se superiors als Im-perials, que no van tenir capopci per escurar distncies enel marcador. I s que al descans

  lelectrnic mostrava un 0 a 24 afavor dels Dracs, que poc abansde finalitzar el primer tempsvan materialitzar un gran gol decamp, desprs daconseguir re-cuperar la pilota, de la m de Jor-di Brugnani. A la represa el guidel partit es va repetir. Un touch-down de Jorge Camarena i dosgols de camp ms de Brugnanivan sentenciar els tarragonins.

  Els Dracs senfrontaran a lafinal als Barcelona Bfals, quevan derrotar clarament el Bar-ber Rookies per 32 a 0 a laltrasemifinal.

  RedacciBADALONA

  Els equips base de la Penya tenen 550 jugadors i jugadores. Foto: Penya

  Ple | Aproven una moci a favor dels clubs desport baseEl Ple de lAjuntament va aprovar en la seva sessi de novembre una moci que insta

  al govern estatal perqu aturi els plans dinspeccions massives als clubs catalans delesport base i perqu sacordin alternatives per regular les activitats remunerades

  al sector. La moci va rebre el suport de tots els partits, excepte del PP.

  Doble rcord mundial per auna Belmonte espectacular

  NATACI4Mireia Belmonte con-tinua fent histria. Ahir als Mun-dials de piscina curta de Doha nonoms es va penjar dues meda-lles dor i va aconseguir un doblercord mundial, sin que es vaconvertir tamb en la primeradona a baixar dels dos minuts enels 200 metres papallona.

  La badalonina va guanyar elsdos ors a les finals dels 200 me-tres papallona, amb un temps de1:59.61, i dels 400 estils, amb una

  marca de 4:19.86, cosa que su-posa dos nous rcords mundials.

  En els 200 metres papallona,on Belmonte va passar a la hist-ria, va fer uns 50 metres finals es-pectaculars, en els quals va supe-rar en 2.07 segons Katinka Hoss-zu, la qual havia dominat els pri-mers 150 metres de la prova.

  Ara a Doha, a Belmonte en-cara li queden quatre provesms per continuar demostrantdel que s capa de fer.

 • | 22

  Lalcalde es compra un premi i ho paga amb diners pblics

  > >> El que samaga darrere de la Ciutat Europea de lEsport

  Ciutat Europea de lEsport s,aparentment, un ttol que sonamolt b, el problema s que da-rrera amaga el negoci que fauna empresa de mrquetingaprofitant-se de la vanitat dal-guns alcaldes.

  Fa uns dies, lalcalde de Ba -da lona, Garcia Albiol, viatjava aBrusselles per a recollir el quesuposadament era una distinciper a la ciutat, la qualificaci deCiutat Europea de lEsport. Elproblema s que aquesta dis-tinci no t cap reconeixementoficial de lUni Europea i no tcap efecte prctic en la ciutat, nien subvencions ni en milloradinstallacions. Latorga una or-ganitzaci privada, ACES-Eu-rope Managament, i ho fa pre-vi pas per caixa.

  I qui sn ACES-Europe Ma-nagament? Doncs una organit-zaci privada que sautodefineixcom a professionals en la ges-ti empresarial, esportiva, mr-queting i comunicaci, i que enla seva secci espanyola t

  com a president el regidor delPartit Popular de Valncia, Cris-tbal Grau, i com a presidentdhonor leuroparlamentari delPartit Popular, Santiago Fisas.

  I no acaba aqu la relaci da-questa empresa i el Partit Po-pular. Des que ACES Espanyaexisteix, set de les nou ciutatsespanyoles designades com aCiutats Europees de lEsportestaven governades pel PartitPopular: Logronyo, Santander,Crdoba, Castelldefels, Lorca,Estepona i Castell. Les niquesgrans ciutats del pas qualifica-des com a Capitals Europees delEsport han estat Madrid i Va-lncia, ambdues tamb amb elPartit Popular a lalcaldia.

  Les ciutats espanyoles que,juntament amb Badalona, en-guany tamb han estat decla-rades Ciutats Europees de lEs-port, Alcobendas, Alhaurn de laTorre, Chiclana de la Frontera iTelde, totes tenen alcalde delPartit Popular.

  No tindria ms importncia

  aquesta broma entre amics delPartit Popular si no fos perques fa a costa de diners pblics.Per a obtenir aquesta suposa-da distinci, lAjuntament deBadalona ha hagut de fer-sesoci dACES-Europe i pagar lacorresponent quota.

  LAjuntament de Badalonaha hagut tamb de pagar les-tada i el viatge del president dA-CES-Europe Managament,Gian Francesco Lupattelli i delseu seguici a Badalona quan, elpassat setembre, van venir pera recollir la candidatura i visitarla ciutat.

  Finalment, lAjuntament tam-b ha hagut de pagar el viatge ilestada dAlbiol i el seu seguicia Brusselles durant els tresdies que ha necessitat per a re-collir el premi.

  Tot plegat, un mal negoci iuna broma de mal gust fets a ex-penses de la vanitat dun alcal-de ms preocupat per les fotosi la propaganda que pel benes-tar del ciutadans.

  En el que ha estat un fet senseprecedents i una maniobra des-esperada, el PP ha passat aocupar la totalitat de llocs en elConsell d'Administraci de Ba-dalona Comunicaci.

  Aquesta ha estat la res-posta del PP de Garcia Albiol ala voluntat de tots els grups deloposici de restituir la plurali-tat i la llibertat en els mitjans p-blics de Badalona desprs delescandalosa actuaci del Con-seller Delegat de BadalonaComunicaci durant la gala decloenda del Filmets denguanyquan, en un acte propi d'altrestemps, va pretendre exercir la

  censura prohibint la interpreta-ci de la can lEstaca.

  Lepisodi de censura a Fil-mets, es lensim escndol re-lacionat amb la manipulaciin for mativa succet des queFernndez Saltiveri, vocal delInstitut Catalunya Futur (sec-ci catalana de la FAES), ocu-pa el crrec de conseller dele-gat de Badalona Comunicaci.

  Els grups de loposici es-tan treballant coordinadamentper a garantir un canvi en elsrgans de direcci dels MitjansPblics i restituir el professio-nalisme, la pluralitat i la lliber-tat.

  Butllet n6 PSC BADALONA

  Un premi que no t cap efecte prctic a la ciutat.

  Ms dhora que tard tornarla llibertat a Badalona

  Comunicaci

  La censura de lEstaca durant Filmets s la gota que ha fet vessar el got

 • Agenda23 | 4 desembre 2014 lniabadalona.cat

  [email protected]

  AGENDA UINZENALQButllet n6 PSC BADALONA

  DIMECRES 10 DE DESEMBRE17:30 Fantasies escniques al CRAD. La companyia

  badalonina Katalakaska presenta aquesta pro-posta que consta de diversos monlegs i lec-tures dramatitzades. / Centre cultural lEs-corxador - Nau 3.

  AVUI 4 DE DESEMBRE10:30 Xerrada sobre els subministraments a la

  llar i el consum responsable, a crrec de la Di-putaci i lAjuntament. Els assistents po-dran portar les darreres factures per analit-zar-les. / CRAD.

  AVUI 4 DE DESEMBRE19:00 Xerrada sobre els drets humans, a crrec

  de lONG Sonrisas de Bombay, una entitat quelluita contra la pobresa i a favor dels drets hu-mans a un barri de barraques de Bombay. /Biblioteca Can Casacuberta.

  FINS AL 12 DE DESEMBREMat-Tarda Lletres a raig, programa de foment

  del gust lector. Exposici de cartells amb elsresultats del treball realitzat amb els alum-nes de 4t i 5 de primria de les escoles Jo-sep Carner i Antoni Botey, amb composicionspotiques. / Biblioteca Can Casacuberta.

  FINS AL 25 DE GENERMat-Tarda Ucls. Art + poesia + sexe + pol-

  tica, 1978-1985. Exposici que recull lesobres de letapa ms creativa de Josep Ucls,artista badalon. LAjuntament tamb dnael seu nom a la sala del CC El Carme on se ce-lebra lexposici. / Centre cultural El Carme.

  AVUI 4 DE DESEMBRE18:00 Xerrada sobre seguretat infantil i de les

  mesures de prevenci que shan dadoptar acrrec de la Gurdia Urbana de Badalona. /Biblioteca Sant Roc.

  DEM 5 DE DESEMBRE17:30 Divendres a la biblioteca, una activitat de

  foment de la creativitat i la prctica de tre-balls manuals, jocs, contes i activitats com-plementries per a infants de 6 a 1 any. / Bi-blioteca Pomar.

  DISSABTE 6 DE DESEMBRE20:15 Partit de bsquet entre la Penya i lHer-

  balife Gran Canria, corresponent a la desenajornada de lliga. / Olmpic de Badalona.

  CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

  Tallers de jocs pensats perqu elsnens coneguin el patrimoni festiu i tra-dicional de Badalona duna manera l-dica. Activitat que semmarca en el pro-grama de lHora del conte. / Bibliote-ca Can Casacuberta.

  Els Dijous den BibliusJocs de la Festa!

  Dj. 4 de desembre a les 18:00

  Taller en catal sobre el llibre de Ma-nuel de Pedrolo Cendra per Martina.Lobra tracta dun triangle amorsconstitut per dues germanes i Adri,vist des dels tres punts de vista. / Bi-blioteca Can Casacuberta.

  En catal llegim i parlemCendra per Martina

  Dm. 9 de desembre a les 10:30

  Un espectacle amb ms de 80 perso-nes sobre lescenari per recrear la m-sica dalguns dels grans compositorsdel jazz. / Teatre Zorrilla.

  Jazz. Big Band EMMB i Coral Renaixena

  Dv. 14 de desembre a les 21:00

  El Badalona rebr el filial del Mallor-ca a casa en un partit corresponent ala dissetena jornada de competici. /Camp de Montigal.

  Partit de futbolCF Badalona-Mallorca BDv. 14 de desembre a les 12:00

 • | 24 4 desembre 2014lniabadalona.cat Prxima edici: 18 de desembre