of 16 /16
[email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 ‘Cas Facebook’ El PSC reclama a l’alcalde que demani disculpes al cos policial 12 Dijous, 27 d’octubre de 2011 · Núm. 45 · www.liniabadalona.cat · 15.000 exemplars setmanals 5 GCMD-275 Francesc Layret, 96 . 93 464 43 79 . BADALONA 902 307 307 RACCTravel.com Preus des de en cabina interior. 10% dte. addicional ofert per RACC Travel per reserves realitzades fins el 30/11/2011. Consulti condicions. PREU GARANTIT TAXES D'EMBARCAMENT INCLOSES A PARTIR DE 7 DIES MEDITERRANI I NORD D'EUROPA I a més, 10% de descompte addicional 3.000 CREUERS des de 370 VAN A VOLAR 37a edició del Festival Filmets promou MerCAT-in, un espai nou de difusió Ferrán Falcó afirma que el govern d’Albiol pateix “miopia política” 11 CiU creu que la base d’un govern en minoria és comptar amb els atres grups polítics TV3 denuncia els excessos d’inversió a la ciutat El Gorg torna a comptar amb la deixalleria 3 10 línia badalona

Línia Badalona 45

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 45

Text of Línia Badalona 45

 • [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Cas FacebookEl PSC reclama alalcalde que demanidisculpes al cos policial

  12

  Dijous, 27 doctubre de 2011 Nm. 45 www.liniabadalona.cat 15.000 exemplars setmanals

  5

  GCMD-275

  Francesc Layret, 96 . 93 464 43 79 . BADALONA 902 307 307 RACCTravel.com

  Preus des de en cabina interior. 10% dte. addicional ofert per RACC Travel per reserves realitzades ns el 30/11/2011. Consulti condicions.

  PREU GARANTITTAXES D'EMBARCAMENT INCLOSES

  A PARTIR DE 7 DIESMEDITERRANI I NORD D'EUROPA

  I a ms, 10% de descompte addicional3.000 CREUERS

  des de 370VAN A VOLAR

  37a edici del FestivalFilmets promou MerCAT-in, un espai nou de difusi

  Ferrn Falc afirma que el governdAlbiol pateix miopia poltica

  11CiU creu que la base dun govern en minoria s comptar amb els atres grups poltics

  TV3 denuncia els excessos dinversi a la ciutat

  El Gorg torna a comptar amb

  la deixalleria3

  10

  lniabadalona

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.cat Octubre201127

 • 3En Portada lniabadalona.catOctubre201127

  Les obres de renovaci de la dei-xalleria del Gorg han arribat a laseva fi. Des del dilluns 24 d'oc-tubre torna a ser un espai en s.Les installacions estan situadesal carrer de Guifr, cantonadaamb el carrer de Juli Galve Brus-son.

  Sha renovat lespai i shan re-habilitat els rtols indicadors deresidus i els elements de protec-ci i senyalitzaci amb lobjectiude millorar el servei. En aquestainstallaci, tancada des del pas-sat 1 de juny, shan realitzat unasrie de remodelacions amb lob-jectiu de millorar el servei i adap-tar aquest espai a les normativesvigents. La recent renovaci dela deixalleria del Gorg ha permsrehabilitar els rtols indicadorsde residus i els elements de pro-tecci i senyalitzaci.

  La deixalleria del Gorg t unamitjana de 16.000 usuaris perany (42% particulars i 58% co-mercials) i una recollida de resi-dus que la converteix en la ter-cera deixalleria ms importanten lmbit metropolit amb 6,6tones de brossa a l'any.

  Els tipus de residus que es re-cullen a les deixalleries fixes comla del Gorg sn els que es gene-ren en l'mbit domstic. Es trac-ta dun servei gratut. Pel que faals residus dorigen comercial,aquests estan subjectes a un preupblic que serveix per finanar-ne la seva gesti i recuperaci.Pel que respecta a les runes pro-cedents dobres particulars el ser-vei s gratut fins a un pes de 500Kg.

  MS SEGURETATLes obres han servit per moder-nitzar unes installacions que

  havien patit el desgast deltemps. En la nova zona d'aboca-ment de residus s'ha fet una mi-llora de l'espai de protecci delsresidus perillosos. Els tipus deresidus que es recullen a les dei-xalleries fixes com la del Gorgprovenen de domicilis que hanrenovat mobiliari o electrodo-mstics.

  DEIXALLES EDUCATIVESLa renovada deixalleria s'ha con-vertit en un espai de conscien-ciaci sobre reciclatge i els pro-cessos que segueixen els objec-

  tes que ocupen l'espai en els abo-cadors. La planta de recollida deGorg tindr des d'ara una ves-sant educativa i podr ser visita-da per grups escolars amb lob-jectiu de fomentar el coneixe-ment del reciclatge dels residusurbans.

  PROTECCI D'altra banda, s'ha aixecat unaparet que envolta el recinte coma mesura per dificultar l'intrusis-me que pateixen aquest tipusd'installacions. En l'espai reno-vat hi haur vigilncia i control

  per evitar que l'abocament dematerials es faci de manera des-controlada i que hi hagi qualse-vol mena de robatori de mate-rials per a la seva posterior ven-ta al mercat negre de materialscom el coure.

  A banda de la renovada deixa-lleria del Gorg, Badalona comp-ta amb un altre punt de recolli-da de brossa al Polgon Indus-trial de Pomar, a lavinguda de laCerdanya. Pel que fa a les deixa-lleries mbils, es tracta dun ser-vei gratut que ofereix lAjunta-ment de Badalona amb dos ca-

  mions adaptats especialmentperqu els ciutadans puguin di-positar-hi les deixalles de midareduda que no shan de barrejaramb la brossa que es genera enles llars diriament.

  Les unitats mbils de deixa-lles se situen cada dia en puntsdiferents de la ciutat durant elmat. Lhorari de funcionamentde la deixalleria del Gorg s dedilluns a divendres de 8.30 a 14hores i de 14.30 a 20 hores . Du-rant els caps de setmana i festiusaquesta installaci romandrtancada.

  La deixalleria del Gorg torna amb unrentat de cara a la ciutat de BadalonaL'espai ha estat rehabilitat per a poder millorar el servei de la planta de recollida d'escombraries > 4 mesos dobres han perms que reobrs les portes el 24 doctubre

  C. GarrigaBadalona

  La reformada Deixalleria del Gorg

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.cat Octubre201127

 • 5Centre lniabadalona.catOctubre201127

  El Grup Municipal Socialista vaentrar a registre una pregunta algovern municipal en la qual de-mana si el Sr. Xavier Garcia Al-biol ja sha disculpat davant delsMossos dEsquadra i el Departa-ment dInterior de la Generalitatper un missatge al seu Facebooken qu ell, tamb mxim respon-sable de la Gurdia Urbana, sa-tribua el mrit duna detencifeta pels Mossos dEsquadra,concretament el dia 13 daquestmes, que havia anunciat com aprotagonitzada per una unitat es-pecial de la Gurdia Urbana.No s tracta duna situaci ex-

  cepcional. No s la primera ve-gada que ls que Albiol fa de lesxarxes socials esdev incmodeo de vergonya aliena pels ciu-tadans de Badalona. Sembla queel cap de govern pateix certa ob-sessi malaltissa per difondre aInternet les accions policials queposteriorment han esdevingut fa-

  llides, o b sha descobert queeren falces informacions o sim-ples mentides com la de dijouspassat quan al seu Facebook per-sonal va publicar: La unidad es-pecial de la Guardia Urbana deBadalona que ha empezado, hacepocos dias, trabajos de controlnocturno detiene a un indivduopor asesinar a una persona en elbarrio de La Salut. Hace falta or-den en muchas zonas de Badalo-na!!, missatge que va ser des-mentit pels Mossos dEsquadra. Un altre cas curis de lalcal-

  de i les xarxes socials va ser faunes setmanes qual Albiol vaanunciar a Twitter una redadapolicial hores abans que els Mos-sos es presenciessin el lloc delsfets. Es tractava duna actuacique va quedar en no res perquno es van poder practicar deten-cions pels delictes que presump-tament shavien deradicar aque-lla mateixa nit. Aquell missatgea Twitter ja va ser motiu de mofaentre professionals de les comis-saries de tot lEstat.

  A ms a ms de reclamar-lique demani disculpes al cos po-licial i al Departament correspo-nent, el PSC ha aprofitat locasiper demanar a lactual alcalde unaclariment sobre els fets del pas-sat dia 13 doctubre ja que, se-gons alguns testimonis, la pre-sncia de la policia local noshauria produt fins una estonadesprs que passessin els fets.Sembla que els dos funcionaris

  que tenien dest fix des de feiaanys en aquell punt havien estatsubstituts per la unitat especialOmega i que lesmentada unitattenia altres funcions assignadesen aquell moment en un altrelloc.El Grup Municipal Socialista

  en cap cas posa en dubte la pro-fessionalitat dels policies i co-mandaments de la Gurdia Ur-bana de Badalona, i menys en un

  cas com aquest que encara estessent investigat judicialment.Tanmateix, ha estat el propi al-calde qui, amb els seus excessosen el mn del 2.0, ha deixat enevidncia el seu nul respecte perleficincia de les policies, que ellsupedita sempre a la seva pro-moci personal i que, en canvi,reclamen discreci i coordinaci,no pas competncia, entre cos-sos policials.

  Albiol satribueix a Facebook el mritduna detenci dels Mossos dEsquadraNo s la primera vegada que lder del PP badalon utilitza de males maneres les xarxessocials > Els PSC reclama a Xavier Garcia Albiol que demani disculpes al cos policial

  Redacci> Shan escollit ms de25 dissenyadors perqu mostrinles seves creacions el 10 de no-vembre en la III edici del Con-curs de Joves Dissenyadors - Ba-dalona Moda. Lobjectiu: donarvisibilitat a aquests creadors, ambun espai on poder-se mostrar iaix obrir-los-hi les portes delmn laboral. Els premis sn tanteconmics com promocionals. Eldissenyador Toni Francesc oferi-r un crner de la seva nova bo-tiga del Born a un dels finalistes.

  Concurs de jovesdissenyadors demoda a Badalona

  Redacci> Oriol Rius era tertu-li del programa Badalona Matde Rdio Ciutat i havia presentataquest estiu passat l'exposiciPunt Feble dels dus, la lletra al'Espai Betulia, on shi barrejavapoesia i escultura. L'artista va ini-ciar-se en la fotografia a finalsdels anys 70. Els 80 va ser la d-cada en qu es va dedicar a la pin-tura i l'escultura. El Port de Ba-dalona presumeix duna de les es-cultures ms importants realitza-des per Rius, l'estel de Marina

  Mor als 67 anyslartista badalonOriol Rius

  Redacci> El ConservatoriProfessional de Msica de la ciu-tat de Badalona ha donat inici alactual curs amb un concert perpart dalumnes i professors. La direcci ha assegurat que la

  crisi no ha passat factura pel quefa al nombre d'alumnes i tampocles activitats programades. D'al-tra banda, els responsables del'Ajuntament han explicat quehan hagut d'apujar la taxa permatricular alumnes. Segons elregidor Esports i d'Educaci,

  Juan Fernndez, s'ha hagut d'a-pujar globalment prop d'un 1%la taxa per als alumnes. Fernn-dez ha expressat la voluntat d'o-bertura del centre d'estudis mu-sicals, durant aquest curs, elConservatori vol obrir-se ms ala ciutat i, malgrat la crisi, aug-mentar les seves activitats. Aquest any, el concert d'inici

  de curs ha coincidit amb el cen-tenari del naixement del funda-dor daquest Consevatori, el granmestre Joan Pich Santasusana.

  Un concert dona el tret de sortidaal nou curs del Conservatori

  RedacciBadalona

  Jaume Cortadellas, director

 • 6 lniabadalona.cat Octubre201127 Opini

  Cartes dels lectorsLnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza delsseus continguts. s imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom i co-gnoms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Sants es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar per correu electrnic al'adrea [email protected]

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  La foto

  Sha de seguir fomentant el catal?

  LES DONES DAVUI

  Admiro profundament les jovesdavui. Viatjo molt i molta estonaen Metro cada dia. A les 6 delmat, el vag est ple de donesque anem a treballar. Al migdiaest ple de joves que van i venende la feina. Recordo els meusanys de joventut i les limitacionsque tenem les dones, sobretotquant al nostre vestuari. Eramolt mal vist ensenyar les tiresdel sostenidor, recordo les angu-nies que passvem per a que noes veiessin les maledes tires , lespremamas portvem unsvestits amples per dissimularpanxa. Havem de seure amb elsgenolls junts, patint per la pordensenyar les nostres cuixes.Ara shan acabat els tabs, totesanem com volem, ensenyant pit,cuixes, melic, pantalons curts,llargs, mocadors al cap, gorres iel que ens ve de gust i les prema-mas no amaguen el miracle dela vida que porten a dins.

  Les dones ens hem alliberaten aquesta qesti, samarretesde cot i xancles s el que ms esporta, la comoditat abans queres. Tots els estils estan tan bar-rejats que ja no ens mirem lesunes a les altres amb aquells ullscrtics i el pensament de rebuig.Totes anem com volem, pensoque ha estat un pas molt impor-tant el de desprendres de lesidees imposades. I s un camsense retorn. El futur el mar-quem les dones i es imparable.

  Rosa Pomareda

  LA SOLITUD DUN BANC

  Lavi surt desanimat de lambulatori del barri de La Salut. Eldoctor lha visitat a corre-cuita i, li ha dit que els vertgens quepateix sn deguts a ledat. Sense aixecar el cap de lordinador liha ests una recepta.

  Per passar-se tanta retallada i tanta indiferncia ha deciditdescansar una estona en un dels bancs del Passeig de La Salut.Un banc qestionat sota un arbre vell, una mica ms amunt trescadires noves presideixen el regne de loblit. Solitud i reps.

  El banc per lavi ha estat sempre aquell lloc des don ha pogutapropiar-se de la seva calma, una calma silenciosa que ho trans-forma tot, la forma de les coses, el color de les persones, el sorollde les veus.

  Lavi ala la cara envers el sol, amb les mans juntes damuntla camissa de llana descordada, es delecta en la contemplacidels records i, aprofita per evocar imatges de sa infncia i de sajoventut.

  Al sortir de la seva abstracci mira amb atenci lescenari quees mou al seu davant i, es converteix en testimoni invisible depetites histries quotidianes: la jove que escolta msica a travsdels auriculars; el nen que porta amb empenta la motxilla ple-na de llibres no gratuts; la dona carregada amb bosses del su-permercat; lhome, que sha quedat a latur i, compra una butl-leta de loteria amb la illusi de qu hi sigui premiada.

  Des de qu lavi viu sol, el silenci i la solitud shan convertiten els aliments de la seva existncia. Ara aquest temps de sole-dat li deixa posar sobre les coses del mn una mirada pausada,s la lentitud amb la que els anys li han anat cobrint el seu es-perit.

  Lavi saixeca del banc. Lavi no parla gaire, t prou amb con-templar. Darrera dell queda un petit univers que el permet mi-rar el rellotge cada segon, ullar el peridic i, ser conscient de laprecarietat i la fragilitat de la condici humana.

  Mari Carmen Lozano, Badalona.

  Jugant sempre amb les mateixes cartes. El discurs cansa, i molt.Shauria de trobar una altra temtica, una altra preocupaci sin laresta de lhumanitat podem, i en tenim tot el dret, malpensar. Po-dem creure que es tracta duna estratgia poltica daquelles del tota cent. Un discurs fcil aquest de dir que els que roben sn els defora, oi membres del PP catal?

  Aquesta setmana els membres daquest partit poltic shan dedi-cat a proclamar en un trptic, el que ells anomenen informaci mu-nicipal. Argument que molts altres entenen com dades mal enteses,mal interpretades o exposades amb mala bava, de la mateixa ma-nera quan lany 2010 el senyor Albiol va repartir dptics a Badalo-na amb aquell eslgan tan i tan atractiu pel sector racista No que-remos rumanos. Una altra vegada el PP barcelon amb un intentdalbiolitzar-se, com ha anomenat Gom el lder dICV, ha repar-tit trptics. Aquesta vegada per Ciutat Vella, a Barcelona, potser per-qu el consideren un barri on noms hi viu immigraci? El fulletindicava de quina procedncia sn els lladres depenent de la lniade metro a la que acten.

  Aix que fent s de les paraules daquest fullet, hem de dir Bas-ta ya!. Prou de relacionar la delinqncia amb la procedncia i co-menar a analitzar ms profundament els veritables problemes es-tructurals daquesta societat i proposar solucions ms justes.

  Trptics agosarats?

  Artigues

  Sebastian Guirado, 45 anysParquetista

  Per suposat que crec que sha deseguir fomentant la llengua cata-lana. Sempre s positiu donar su-port a la cultura i fomentar els co-neixements. Veig b que es facincursos i iniciatives.

  Raquel Recio, 30 anysComercial

  Sempre es bo conixer ms llen-gues que el castell, i ms, enaquest cas, a Catalunya. Veigpositiu que es facin cursos i quees plantegin iniciatives perqu esfaci un s social.

  Ainoha Mayor, 30 anysComercial

  S que veig positiu que es disse-nyin estratgies per promoure elcatal al carrer. Est b que lagent ho parli i que es faciliti la-prenentatge als que no ho par-len.

  Mnica Campos, 38 anysInfermera

  Veig positiu que es fomenti el ca-tal, ja sigui a travs de cursos oacords per a qu sen faci un ssocial. El suport al desenvolupa-ment duna llengua sempre hoveure positiu.

  Andrs G, 48 anysJardiner

  Em sembla molt b que busquinfrmules per a qu la gent parliuna llengua com s el catal, ja si-gui adreades a adults o nens. Apart de lescola s necessari fo-mentar-lo.

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.cat

 • La Fundaci Sique! entrena a Badalona. La FundaciPrivada de Discapacitats Intellectuals t dos equips de fut-bol que entrenen a Badalona i competeixen en la lliga. Els jugadorssaben que el ms important s participar, per el joc els permet di-vertir-se alhora que aprenen a treballar en equip.

  @ferranfalco parla amb claredat. No vam votar la pro-posta fiscal del PP perqu a aquestes alades no estem percollonades populistes. O fem coses sries, o res. #badalona El l-der convergent de Badalona, Ferran Falc, deixa les coses clares viaTwitter. Utilitza un llenguatge proper i senzill. .

  T al Ramiro y yo al Badalona. Aquest cap de setmana,coincidint amb el partit entre FIATC Mutua Joventut i Ase-fa Estudiantes, surt publicada la nova revista T al Ramiro y yoal Badalona. 72 pgines a tot color amb informacions sobre aquestsdos grans clubs. Tindr un cost de 75 euros i podr comprar-se on-line a estupideces.blogspot.com i ben aviat a Madrid i a Badalona.Al Twitter @ramirobadalona shi pot trobar ms informaci.

  Opini8 lniabadalona.cat Octubre201127

  Decideixo viatjar a Madrid, no s un des-t envejable, per s un dest. Conixer lacapital dEspanya era tot un repte. I msencara proposar-se una meta clara: saberqu pensen, com pensen i perqu ho pen-sen la gent que passeja per Fuencarral,Gran Va o La Castellana; per aquest ca-ptol encara est de rodatge.

  Pas nmero u , connectar-se a internetper comprar el bitllet, res danar a les agn-cies de viatges que jo sc una dona moder-na i autosuficient. Navego, obro finestresi ms finestres, miro, comparo si sortintdijous a la nit el preu esdev ms redutque divendres a la tarda (dia que els seny-ors amb malet tornen a casa), si em surta compte volar enlloc danar amb el tanpolmic AVE, si a lhora darribada hi hau-r tren per anar des de laeroport fins a la-partament, si la combinaci s bona... i totun seguit de qestions, dubtes i respostesque en millsimes de segon, el que trigoa canviar de canal quan em trobo els re-portatges de migdiada de la 1, apareixen idesapareixen.

  Decisi final: Agafo un vol low-cost. Sur-to del Prat un dijous a les deu de la nit iarribo a Barajas una hora desprs.

  La tornada la tinc el dilluns segent alvespre. Fantstic! Selecciono el botonetcorresponent al vol escollit i... voil! Lacompanyia em deixa escollir la butaca delavi: alegria, illusi, podr agafar la queest just al costat de la porta per estirar lescames, no haur daguantar al tpic del da-vant que decideix estirar-se durant tot elvol!

  Massa bonic per ser veritat, el poder tun cost i no s low, uns quants euros cos-tava escollir el seient. Per aqui no acabala broma. Decideixo atorgar a la compa-

  nyia la feina dassignar-me una butaca icontinuo el procs de compra. Alerta! com-prar tamb val diners. Per finalitzar lad-quisici de bitllets a la pgina web em do-naven diferents opcions de pagament: quesi la targeta de dbit, la de crdit, la de socide la companyia, per totes amb un recr-rec. Uns dotze euros afegits a la factura perpoder pagar.

  Vaig arribar a Madrid, s. Amb una com-panyia low-cost, s, per la nica cosa queem sobrava era el low perqu de cost nhihavia.

  Coses que passem

  El low-cost noms s costLa lupa

  CRISI 2.0

  Latur ens deixa unes xifres ben es-tranyes. Els sectors professionalsms afectats per les xifres de perso-nes que shan quedat sense feina sn(per nmero daturats): 1) els profes-sionals cientfics i intellectuals, 2)els artesans, treballadors industrialsi de la construcci, 3) empleats do-ficina comptables i administratius.

  El sector que ha perdut menysllocs de treball sn els militars, laseva xifra datur s 0, treballadors dela restauraci, personals i venedors(1), treballadors en activitats agrco-les, ramaderes i pesqueres (7) i di-rectors i gerents (10).

  La crisi de cada dia. La crisi havingut per quedar-se. Durant anyshem escoltat dir a actors poltics,econmics i socials que aquesta cri-si tenia data de caducitat.

  Per aquests vaticinis cada copsn menys freqents, i cada coppren ms fora una idea: que la cri-si ja no s una anomalia, sin part del'statu quo.

  Les empreses, que han aprs quela bonana econmica no tornarper ella mateixa, estan desenvolu-pant unes rutines d'aprofitamentdels recursos ms agressives. Lesconseqncies ms greus i ms visi-bles de tot plegat han estat l'augmentde les xifres de l'atur i les retalladesen la despesa social.

  Un cop assumit aix, amb ms omenys indignaci, comencem a veu-re que efectivament la crisi ha vin-gut per quedar-se, i ho veiem alnostre dia a dia, en petites coses, de-talls.

  Ho veiem en la marca del nostredentfric, en la mortadella que hasubstitut el pernil, en aquella repa-raci del cotxe que estem comenanta posposar a perpetutat.

  Semfors

  Va ser localitzat al maleter dun cotxe perla Gurdia Urbana de Badalona amb lespotes lligades, el passat 2 de setembre. Ha-via de ser lpat principal de la festa de ce-lebraci del final del Ramad per des d'a-questa setmana a viu feli a Fonollosa

  El xai ja t casaCom a casa no hi ha res

  Ara, poltics i escombriaires Una decisi del PP

  FIATC JoventutEl Fuenlabrada els guanya

  PP de Badalona ha decidit que els partitspoltics shauran de dedicar a partir da-ra a netejar els carrers desprs dels actesde campanya. Una mesura que samplia-r a tots els collectius que organitzin unacte on no hi participi el consistori.

  El Fuenlabrada va fer un magnfic en elpartit que va jugar aquesta setmana con-tra lequip badalon. Els de casa van tenirun gran inici de partit que va perdre for-a desprs de la mitja part, quan els visi-tants van aprofitar per marcar.

  Lagull A cop de tinta per Ricard Soler

  Ricardsoler.blogspot.com

 • 9Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catOctubre201127

 • Octubre201127lniabadalona.cat

  Centre Nou fitxatge del JoventutLequip fitxa el pvot del Valladolid, Eulis Bez. Aquestaincorporaci ha agradat molt, sobretot al seu excompany,

  lescorta Federico Van Lacke qui afirma que la incorpo-raci del jugador permetr a lequip continuar creixent.

  11

  Desprs que el govern municipalanuncis la setmana passada elmanteniment de les taxes fiscalsvigents i mostrs la seva negati-va a negociar-ne la modificaciamb els altres partits, Ferran Fal-c, president del grup municipalde Convergncia i Uni ha ma-nifestat el seu descontent mani-festant que es tracta dun actede miopia poltica i la prova dela incapacitat negociadora dungovern que hi est obligat per-qu es troba en minoria.

  En el discurs Falc ha man-tingut que un govern en minoriacom el PP no pot pretendre quela resta de grups votem inicial-ment a favor duna proposta querestringeix els impostos i taxessobre els quals es podr presen-tar allegacions. En aquest sen-

  tit CiU volia millorar lIBI i lataxa de llicncies urbanstiquesper Falc ha afirmat que no espodia fer degut a la no modifica-ci, i per tant no eren objectedallegacions. El lder conver-gent badalon en referncia aanteriors declaracions dAlbiolha desmentit que a Badalona pa-garan ms per culpa de CiU en

  tot cas diu que el govern hauriade baixar del burro o la miopiapoltica del govern far que elsbadalonins continuin pagant elmateix que fins ara. Falc recla-ma que el govern alci la miradai sadoni que estan en minoria ique els grans temes que preocu-pen a la gent shan de pactar i nooferir-los ja cuinats.

  Falc: Voler mantenir lestaxes fiscals s un acte miop

  Carla GarrigaBadalona

  CiU demana al govern dAlbiol reiniciar el procs decreaci de les ordenances fiscals entre tots els grups

  C. G.> La televisi pblica cata-lana ha ems un reportatge en elque denuncia alguns ajunta-ments per estirar ms el braque la mniga.

  El document audiovisual mos-tra les grans despeses econmi-ques que molts municipis de Ca-talunya van acceptar en pocade vaques grasses per la cons-trucci despais pblics que ac-tualment costa molt mantenir.

  En el cas de Badalona el repor-tatge denuncia un centre cvic,inaugurat recentment i que a ho-res dara funciona a mig gas toti haver costat ms de dos milionsdeuros. A ms a ms emfatitza

  que "el ms paradoxal s ques'est construint un altre centrecvic a la ciutat, pressupostat en8 milions d'euros, i no saben comel podran mantenir".

  Casos dajuntaments amb unforat a la butxaca o amb fortesretallades de pressupost que elsimpedeix mantenir les infraes-tructures pujades en poca debonana econmica, nhi haarreu del territori catal. En elreportatge ems, TV3fa refern-cia als casos de Corbins, una po-blaci de 1.300 habitants queamb un pressupost dun milideuros va construir un teatre dedos milions, que gaireb no su-tilitza.

  Tamb s peculiar el cas deBlanes on gaudeixen duna ciu-tat esportiva com poques a Es-panya de 7.000 metres quadratsi quatre pistes. "Per construir-lal'Ajuntament va haver de dema-nar un crdit de 30 milions d'eu-ros, que encara est pagant", ams "el que realment els preocu-pa s el manteniment, que costaun mili d'euros l'any".

  Intervenci de Falc al dictamen de aprobaci

  Tv3 contra la despesadalguns ajuntaments

 • Octubre201127lniabadalona.cat

  12

  Barris El Club de ftbol Sistrells presenta els equipsEl dimecres la Zona Esportiva de Can Cabanyes va ser lescenari de presentaci delsvint-i-tres equips de ftbol base que t el club. mb Un total de tres-cents nens i nenesen les categories dEscola, amb dos equips; quatre de pre-benjamins; cinc de benja-mins; quatre alevins; tres infantils; dos de cadets; dos ms de juvenils, i un de femen.

  Lactivitat comercial duna boti-ga del barri de Sant Roc sha ha-gut daturar desprs que una ins-pecci shagi comprovat lincom-pliment de normes sanitries b-siques i de trobar que hi havia ala venda pellcules piratejades,articles de pirotcnia i tabac decontraban.

  La inspecci lhan dut a termetcnics de la Regidoria de Ser-veis Socials i Salut i agents de laUnitat de Convivncia de laGurdia Urbana (UCO). Al localcomercial shi han trobat 339paquets de tabac de diversesmarques que eren presumpta-ment de contraban; 362 CD iDVD piratejats amb contingutmusical i cinematogrfic; 18 cai-xes de petards i una gran quan-

  titat de begudes alcohliques deles quals el propietari del localno ha pogut acreditar lorigen.Els tcnics municipals han avi-sat a la Unitat Fiscal de la Gur-dia Civil de Premi de Mar pertal que es fessin crrec de la in-vestigaci en relaci al tabac tro-bat a la botiga.

  Pel que fa al tema sanitari, alestabliment hi havia emmagat-zemada una gran quantitat da-

  liments caducats i productes cr-nics, que requereixen fred, guar-dats a temperatura ambient.Tots han estat requisats i des-truts, perqu suposaven un riscper a la salut. El propietari de labotiga, situada al carrer Crdo-va ha quedat imputat per un pre-sumpte delicte contra la propie-tat intellectual i se li ha aixecatuna acta per lincompliment delreglament de pirotcnia.

  Irregularitats sanitriesparen lactivitat dun comer

  Carla GarrigaSant Roc

  Acumulava productes en mal estat, petards i begudesalcohliques de procedncia desconeguda

  Redacci> Snia Egea, regido-ra de Medi Ambient i Sostenibi-litat de lAjuntament de Badalo-na valora de positiva la tempo-rada de platja a la ciutat malgrathaver comptat amb una tempo-rada destiu marcada per les plu-ges i lobertura provisional deltram de platja afectat per lesobres del passeig Martim.

  Entre les actuacions de millo-ra introdudes als diferents tramsde la platja badalonina, la regi-dora de Medi Ambient i Sosteni-bilitat ha posat de relleu les mi-llores assolides en qualitat, en in-fraestructures i tamb a nivellambiental. Pel que fa a les es-mentades millores, entre altres,cal destacar que per segon anyconsecutiu lAssociaci dEduca-ci Ambiental i del Consumidor,linstallaci de lavabos i vestidorper a persones amb mobilitat re-duda i laugment de illes de re-collida selectiva en els principalsaccessos a les platges per tal defacilitar el reciclatge i la poste-rior neteja de lespai, que per al-

  tra banda tamb ha augmentat.Malgrat els esforos que han su-posat aquestes millores de lesplatges badalonines, enguany elvolum de deixalles a la sorra haaugmentat en gaireb 800 qui-lograms ms que en la tempora-da 2010. En total, shan recollit115,1 tones de residus a la sorradavant les 114,4 tones de lanypassat. Egea ha destacat que perla propera temporada lobjectius acabar les obres del passeigMartim i dotar-les de noves in-fraestructures per poder oferirun servei de qualitat a la platja ioptar al distintiu Bandera Blavaen aquest nou tram.

  Es publica el balan deles platges badalonines

 • 13Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catOctubre201127

 • Octubre201127lniabadalona.cat

  14

  Cultura Curtmetratges a PomarDijous dia 27 doctubre la Biblioteca Pomar acull a par-tir de les sis de la tarda una sessi de curtmetratges in-fantils. Es projectaran diferents curts infantils presen-

  tats al Festival Internacional de Filmets de Badalona.

  La 37a edici del Filmets Bada-lona Film Festival, acollir elMerCAT-in, el primer mercat delcurtmetratge internacional i ca-tal, que vol donar accs al mnlaboral als professionals del sec-tor cinematogrfic que residei-xen a Catalunya. Els organitza-han explicat que MerCAT-in pre-tn "promoure la producci ca-talana de curtmetratges a nivellinternacional". El director de Fil-mets, Agust Argelich, ha lloat lesproduccions de curtmetratges fe-tes a Catalunya i ha dit que a ni-vell artstic, les produccions ac-tuals sn de molta qualitat".

  Tot i la retallada d'un 20% delpressupost respecte de l'any pas-sat, el format de Filmets es man-t i incorpora altres novetats comel premi especial als millors vi-deoclips i la secci dedicada alcinema esportiu i una altra dedi-cada al cinema histric. Joan

  Montorns , gerent de la produc-tora del festival, explicat que toti les retallades el festival mantin-dr la qualitat que el caracterit-za. Entre el 4 i el 13 de novembreBadalona ofereix un espai de tro-bada dels creadors i seguidorsdels curtmetratges. Durant lasetmana del Filmets es podranveure films en 32 projeccionsgratutes i obertes al pblic.

  La novetat de l'edici d'aquestany s el curtmetratge dins delsvideoclips per recuperar un g-nere que que va prendre relle-vncia a la ciutat a principis delsanys 70 en el marc del seu Festi-val de la Can Filmada.

  En la vigent edici es presen-taran 2.702 curtmetratges, 1.200ms que l'any passat. 293 pro-duccions han estat selecciona-des per participar a la secci ofi-cial. 34 d'aquestes pellcules snen catal i unes altres 95 han es-tat subtitulades a la llengua ca-talana.

  El Quebec s el convidat delFilmets d'enguany. Els organit-zadors afirmen que les obres pro-cedents del Canad sn d'un altnivell i han estat guardonats a ni-vell internacional".

  La msica tamb formar partdel FBFF 2011 on s'oferir unconcert de msica folk i tradicio-nal del Quebec a crrec del grupNicolas Pellerin et les GrandsHurleurs.

  Primer mercat del curt

  Marc GmezBadalona

  Filmets promou MerCAT-in que esdevindr un espainou de difusi de produccions audiovisuals catalanes

  M. G.> El passat diumenge dia23 d'Octubre una trentena de per-sones es van aplegar al carrer To-rrent Batllria davant l'Institut LaPineda, al barri de Sant Crist, perretre homenatge a l'actor badalo-n Jordi Dauder. En l'acte, que vacomenar a dos quarts de 8 delvespre, es va inaugurar de formasimblica una plaa que podriaportar el seu nom.

  La Comissi Ciutadana d'Ho-menatge a la figura de Jordi Dau-der espera que es decideixi de ma-nera oficial en un ple municipalpel govern de la ciutat que la pla-a que es troba davant l'InstitutLa Pineda prengui el nom del po-pular actor. Dauder va participaractivament durant els anys de LaTransici de l'Associaci de Vensde Sant Crist en la lluita per aconstruir escoles pbliques a fi-nals dels 70. Desprs de l'actesimbilic es va projectar al MgicBadalona la ltima pellcula del'actor titulada Catalunya beralles, gestionada per l'Academiade Cinema Catal en una passifora del circuit comercial.

  Homenatge al gran actorJordi Dauder

  Centre dedocumentacide les donesM. G.> L'associaci Anastasiesde Badalona va celebrar l'Aula deTardor durant els dies 19, 20 i 21d'octubre. Les ponncies van ser-vir per reflexionar sobre del pa-per de la dona en el segle XXI.

  L'Aula de Tardor es va aprofi-tar i va ser lescenari per inaugu-rar el Centre de documentaci deles dones, que s'ha ubicat al an-tic escorxador del barri de la Sa-lut.

  Anastasies Badalona s unaplataforma reivindicativa de lacultura de les dones a la ciutat ila transmissi de la histria i lamemria a les futures genera-cions. Durant l'Aula de Tardorde les Anastasies hi van haver di-verses ponncies com la de Do-nes, simbolisme i representacia les avantguardes a crrec delcap de la unitat del Centre de Re-cursos i Assessorament de laDona de l'Ajuntament de Bada-lona, Paco Escudero. O la inter-venci de la directora de la Bi-blioteca Nacional Espanyola ,labadalonina Glria Prez-Salme-rn.

 • 15Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catOctubre201127

  M. G.> L'associaci Anastasiesde Badalona va celebrar l'Aula deTardor durant els dies 19, 20 i 21d'octubre. Les ponncies van ser-vir per reflexionar sobre del pa-per de la dona en el segle XXI. L'Aula de Tardor es va aprofi-

  tar i va ser lescenari per inaugu-rar el Centre de documentaci deles dones, que s'ha ubicat al an-tic escorxador del barri de la Sa-lut. Anastasies Badalona s una

  plataforma reivindicativa de lacultura de les dones a la ciutat ila transmissi de la histria i lamemria a les futures genera-cions. Durant l'Aula de Tardorde les Anastasies hi van haver di-verses ponncies com la de Do-nes, simbolisme i representacia les avantguardes a crrec delcap de la unitat del Centre de Re-cursos i Assessorament de laDona de l'Ajuntament de Bada-lona, Paco Escudero. O la inter-venci de la directora de la Bi-blioteca Nacional Espanyola ,labadalonina Glria Prez-Salme-rn.

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  LB045 (Pgina 03).pdfLB045 (Pgina 05).pdfLB045 (Pgina 06).pdf