of 16 /16
[email protected] · [email protected] Audiències Línia Badalona és la segona publicació més llegida a la ciutat Dijous, 1 de desembre de 2011 · Núm. 49 · www.liniabadalona.cat · 15.000 exemplars setmanals Comerç Falcó demana al PP que tingui més cura a l’hora de fer inspeccions al comerç Albiol vigila als romanesos mitjançant càmeres de trànsit 3 Les càmeres de videovigilància s’han instal·lat a la plaça d’Antonio Machado, a la Salut Badalona contra la violència de gènere Reduït a la meitat el pressupost de Badalona Comunicació 4 i editorial línia badalona 4 9 9

Línia Badalona 49

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 49

Text of Línia Badalona 49

 • [email protected] [email protected]

  AudinciesLnia Badalona s lasegona publicaci msllegida a la ciutat

  Dijous, 1 de desembre de 2011 Nm. 49 www.liniabadalona.cat 15.000 exemplars setmanals

  ComerFalc demana al PP quetingui ms cura a lhora defer inspeccions al comer

  Albiol vigila als romanesosmitjanant cmeresde trnsit

  3Les cmeres de videovigilncia shan installat a la plaa dAntonio Machado, a la Salut

  Badalona contra la violncia de gnere

  Redut a la meitat el pressupost de BadalonaComunicaci 4 i editorial

  lniabadalona

  49

  9

 • Per a publicitat: [email protected] lniabadalona.cat Desembre201101

 • La sorpresa continua. El batllede Badalona actua al ms pur es-til Gran Hermano. Sembla quehagi daconseguir certa xifradaudincia per poder seguir dinsdel concurs, o millor dit, de la-juntament. Per fer-ho s capade totes les peripcies existentsper tal de no ser expulsat i poderfer entendre que la seva feina sbsica per superar les proves set-manals que permeten als habi-tants de la casa alimentar-se i te-nir petits luxes.

  B sabem que el producte te-levisiu, o poltic, que entra fcili entret, disposa dun fons pocresistent, massa populista i ba-rat; aix s, amb audincia.

  Xavier Garcia Albiol ha fetinstallar cmeres de control detrnsit, concretament a la plaadAntonio Machado, al barri dela Salut, amb la finalitat amaga-da de controlar un fluxe de vehi-cles inexistent a la zona.

  Les sospites, doncs, s fan evi-dents. No s la primera vegadaque el batlle de Badalona mostrapblicament la seva indifernciaa alguns collectius de la ciutat.Ja durant la seva campanya po-ltica va prometre que expulsa-ria a tots els immigrants que co-metessin algun delicte.

  QU EN PENSEN?Convergncia i Uni, en aquestsentit creu que la installaci da-questes cmeres s difcil de jus-tificar degut a que a la zona nohi ha problemes de trnsit, ams el grup poltic ha anunciatque es dirigir a la Comissi deVideovigilncia de Catalunya perdemanar-los-hi el seu critri.

  Si el nombre dincidents quesuma la zona, veritablement snotable, CiU creu que lAjunta-ment hauria pogut engegar unpla de cmeres de videovigiln-

  cia com les que hi ha en determi-nades zones del casc antic de laciutat de Barcelona.

  Per la seva banda, el grup mu-nicipal dIniciativa per Catalun-ya als Verds creu que a Badalo-na sha recuperat el lema del mi-nistre Fraga, quan davant lopo-sici democrtica cridava la ca-lle es ma ja que afirmen que ala ciutat els populars tenen elmateix concepte dordre que elsfranquistes de la dictadura.

  Segons el lder dICV-EUiA,Carles Sagues, ens volen tractarde beneits quan afirmen que a lazona hi circulen molts conduc-tors romanesos.

  El grup poltic creu firmementque les suposades cmeres detrnsit tenen un enfocament ra-cista i que els del PP segueixentreballant per la fractura social icontra la convivncia, amb me-sures que en lloc danar solucio-

  nant els problemes els fan msgrans i dificulten la labor denti-tats i professionals del treball so-cial.

  Per al president dICV-EUiA,lespai pblic s un b que calpreservar i aix s pel que ha detreballar un govern municipal.En aquest sentit, la formaci po-ltica defensa que les cmeres ala plaa del barri de la Salut snun abs de poder i una perverside la legislaci existent. Es trac-ta duna mesura daparador, in-acceptable en la forma i encarams en el fons, que transmet unafalsa sensaci de soluci fcil i ala vegada focalitza en personesduna determinada tnia, unsproblemes de carcter scio eco-nmic de molt ms abast.

  +SEGURETATNo s la primera vegada que elgrup municipal del Partit Popu-

  lar mostra la seva cara racista,classista i populista a la ciutatde Badalona.

  El mes de maig del 2010 lacampanya del PP ja apuntavamaneres i mostrava lorientacidel que seria el seu discurs. Eltema principal amb el que el par-tit, dirigit per Albiol, buscaria elsvotants, era esbombar al quatrevents el mal que fa la immigra-ci a la ciutat.

  En aquest sentit el mes dabrilde lany 2010 el PP va repartir fo-lletons entre els badalonins onhi apareix la fotografia dunapancarta amb la inscripci: Novolem romanesos.

  El dptic que en el seu mo-ment va ser recollit per lagnciaEuropa Press plasmava en laportada, una imatge en blanc inegre de dues senyores amb vel,una desquena i laltra amb lacara pixelada i amb lescrit El

  teu barri s segur? A linteriordel follet apareixia el lema+Seguretat al costat del logodel partit i acompanyat de foto-grafies on es veia un accident decotxe, el carrer ple de porqueriai diverses imatges de protestesvenals reclamant Lalcalde noens escolta o Per la dignitat delbarri entre daltres. A la contra-portada Albiol afirmant que si ellera lescollit qui visqui a Bada-lona shaur dadaptar a les nor-mes.

  Una adaptaci que suposemque per fer-la ms senzilla i fcillAjuntament va optar per treu-re els bancs i les fonts dels barrisde la Salut i Sant Roc.

  Amb un llarg etctera aques-tes van ser dues de les primeresaccions dutes a terme pel PP, quesembla que no li faci massa gr-cia que no tots els badalonins si-guin burgesos.

  3En Portada lniabadalona.catDesembre201101

  Albiol amb leslogan del PP Solucions.

  Les cmeres de la discrdiaLAjuntament installa cmeres de seguretat per controlar els moviments dels gitanos

  romanesos > CiU i ICV-EUiA shan mostrat contraris a la mesura racista dAlbiol

  Per Carla GarrigaLa Salut

 • Ciutat4 lniabadalona.cat Desembre201101

  En una operaci conjunta entrela Gurdia Urbana de Badalonai la Gurdia Civil contra la falsi-ficaci de begudes alcohliques,sha desmantellat un laboratriillegal des don somplien i es-distribuien les suposades ampo-lles dalcohol. En aquesta opera-ci shan detingut dues persones,imputades de pressumpte delic-te contra la salut pblica, la pro-pietat industrial i estafa pblica.

  EL MAGATZEMLes investigacions dambdos cos-sos policials van culminar al puntde partida de les distribucions,al magatzem.

  Es van interceptar concreta-ment 277 ampolles buides de re-conegudes marques de whisky ide ginebra, 162 ampolles ms dewhisky de baixa qualitat, set cap-ses plenes de tampons i precin-tes fiscals, 17 capses buides dewhisky de diferents marques, dosbidons de cinquanta litres de ca-pacitat, utilitzats per a reomplir,aix com tamb totes les eines ne-cessaries per poder realitzar totel procs .

  FUNCIONAMENTLes dues persones que han estatdetingudes en aquesta operaciadquirien les ampolles de whiskyde marques poc conegudes i debaix cost, per tant, licor dolent,a qualsevol botiga o distribuido-

  ra. Posteriorment les buidaven iels hi treien els precintes fiscalsque que porten totes les ampo-lles dalcohol a la zona del tap.

  Com que ja disposaven da-molles de whisky bones i recone-gudes en el mercat, que segura-ment recuperaven de punts dereciclatge de la ciutat, noms elshi quedava barrejar el licor debaix cost amb aigua destilada,amb la finalitat que la quantitatfos ms abundant, i altres pro-ductes, fins arribar a obtenir unatonalitat de la beguda, similar aloriginal.

  Lltim pas de la cadena eraposar el tap amb el corresponentprecinte fiscal de les ampollesque adquirides legalment o alscontenidors.

  Reomplien i venien begudesalcohliques de forma illegal

  Redacci> El lder de Conver-gncia i Uni a Badalona, FerranFalc, s posa al costat delsmembres del gremi dhostaleriai restauraci desprs de la quei-xa rebuda sobre com sestanduent a terme les inspeccions abotigues, bars i restaurants de laciutat.

  LA QUEIXA DEL GREMIEl gremi dhostalers no protestapel fet que hi hagi inspeccions acerts establiments de Badalonaper s que tenen queixa sobre lamanera a lhora de procedir.Afirmen que les darreres inspec-cions realitzades a la ciutat pertcnics del departament de Sa-lut i agents de la Gurdia Urba-na, han estat amb amplis dispo-sitius policials desplegats en lesinspeccions de salut a bars i res-taurants plens de clients.

  En aquest sentit el presidentdel grup municipal de Conver-gncia i Uni, Ferran Falc, hainstat el govern de la ciutat a re-primir-se amb la parafernliaque envolta les inspeccions a bo-tigues, bars i restaurants. Haconsiderat que les inspeccions

  de salut sn necessries i reco-manables, per el govern de Gar-ca Albiol podria estalviar-se lamobilitzaci policial amb qu lesadorna, excepte en casos en qupolicialment estigui justificat.

  El grup de Falc no creu queuna inspecci de sanitat al mig-dia en un restaurant ple declients requereixi la presncia dediverses patrulles de la GurdiaUrbana, ni talls de carrers, niidentificacions de clients.

  El lder de CiU ha instat els re-gidors de seguretat i de salut amoderar-se en la seva predispo-sici a lespectacle i a respectarels petits empresaris que mirende tirar endavant els seus nego-cis, amb inspeccions ms assen-yades i que no nafectin la imat-ge pblica duna manera tan ne-gativa.

  Falc demana respectepels petits empresaris

  Comunicaci21> LAjunta-ment preveu reduir un 50% elpressupost de Badalona Comu-nicaci, lempresa pblica quegestiona Rdio Ciutat de Bada-lona, Televisi de Badalona i larevista Btulo, a ms del Festi-val Filmets. Aix el pressupostdel 2012 passaria de 2,6 a 1,3milions deuros. Amb tot, segonsva informar El Punt Avui aquestdimarts, la regidora de GovernMaritxu Hervs assegura que elsnmeros de lens no estan tan-cats, tot i admetre que hi haurimportants retallades per ferque el projecte sigui viable. El

  que s descarta Hervs s tancarels mitjans, com ha passat aLHospitalet de Llobregat. Da-vant duna hipottica retalladade part de la plantilla, formadaper unes 65 persones, el comitdempresa de Badalona Comu-nicaci ja ha assegurat que vet-llar perqu no hi hagi acomia-daments.

  En aquest sentit, segonsapunta a El Punt Avui la sevapresidenta, Merc Roura, esconfia en la predisposici del go-vern municipal a escoltar les se-ves aportacions per ajudar a ferlempresa ms viable.

  Redacci> El grup municipalsocialista considera que el PlaEconmic Financer (PEF) 2012-2014 que ha presentat el governmunicipal a aprovaci del Ple dedaquesta setmana, s un verita-ble autodesmentit al conjunt defalsedats que el Partit Popular hadifs a tort i a dret sobre la situa-ci econmica de lAjuntamentde Badalona.

  Des de fa unes setmanes, elPartit Popular ha manipulat lesxifres per defensar que el dficitactual de lAjuntament s duntotal de 60 milions deuros. Pera lhora de la veritat, quan ha de

  redactar un document que li hade servir perqu la Generalitat liaprovi les seves futures opera-cions econmiques anuncia quenoms sollicitar crdits per ei-xugar dficit per una quantitatmolt inferior a aquests 60 mi-lions deuros. Tal i com quedaplasmat al PEF, la situaci eco-nmica de la ciutat s molt mspositiva del que la pinta el PP.

  En aquest sentit el Grup Mu-nicipal Socialista vol defensar-sealtra vegada de la seva gestieconmica municipal, difamadaper les mentides de lactual go-vern municipal del PP.

  El PP sautomenteixamb els 60 milions

  Marc GmezCiutat

  Garcia Albiol reduir a la meitat elpressupost dirigit als mitjans pblics

 • 5Per a publicitat: [email protected] lniabadalona.cat

 • Opini6 lniabadalona.cat Desembre201101

  Cartes dels lectorsLnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza delsseus continguts. s imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom icognoms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva eldret de retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar per correu elec-trnic a l'adrea [email protected]

  Safata dentradaEDITORIAL

  MILLORAR LA SALUT?

  La reforma de l'ICS que pretndescentralitzar i dotar-lo de msautonomia, assajar al mateixtemps una frmula de cooperati-va professional, anomenada demoment EPP (entitats professio-nals participades). S'assegura quepassar els professionals del marclegal laboral en que estan dins del'mbit pblic a constituir una en-titat privada no s privatitzar. S'a-clareix que el principal canvi s eltamany. Com ms petita sigui, menys

  capacitat d'influir en el preu de lacompra donat el gran poder dellobby dels poderosos provedorsdels hospitals i de farmaindustria.El preu no ho podran marcar ells.Per molts compradors que siguin,sempre seran molt menors queels venedors. Aquesta mida tam-b els fa molt vulnerables a lacompra per grans firmes de asse-guradores que disposen d'impres-sionants quantitats de diners, nooblidem que Capio s una carte-ra de fons d'inversi. S'obliden deles relacions laborals i del paperdels agents socials com els sindi-cats que segurament en aquestmarc no tindran cap paper.No diuen res de que el profes-

  sional assumeix el risc econmicen precari ni tampoc del risc le-gal que es derivi d'un excessiu es-talvi. A mi em costa veure una fi-gura del professional que: deci-deix quines sn les necessitats delpacient, gestiona les necessitatsdel pacient i viu de la gesti delque ell decideix que necessita elpacient. Seran terriblement vul-nerables a ser comprats en breupel sector financer. Per aix es diuque privatitzar "No entra per araen els seus plans". s clar!, Pri-mer cal fragmentar, afeblir, bai-xar el preu i llavors, s, comprem.

  Lus Capacete

  s del tot inadmissible que es pretengui reduir de cop el 50% delpressupost de Badalona Comunicaci. Es lgic i legtim que enun entorn histric de retallades governamentals, a tort i dret, elsmitjans pblics necessitin -tamb- ser redimensionats. Per la me-sura que planteja l'alcalde Albiol prcticament desmantella una es-tructura pblica de comunicaci local en una ciutat, recordem'ho,que esdev el tercer municipi de Catalunya. Casos encara ms fla-grants, com el que pateix l'Hospitalet de Llobregat al decidir tancarla televisi i la rdio municipals, no expliquen ni excusen una accique es preten portar a terme a Badalona.S'equivoca l'alcalde Albiol amb una mesura tan drstica, dram-

  tica i sorprenent donat que ning esperava un cstig tan server, i ams sense donar temps a pair o madurar alternatives o solucionsde consens. Per un poltic tant experimentat i hbil amb l's delsmitjans de comunicaci, com ho s Albiol, sap que s'ha acabat el ci-cle electoral i que, ara per ara, ja no necessita tant els focus medi-tics. Sap que disposa de marge i temps suficient com per reconstruirel que ara es destrueix. Per s'equivoca en el fons i en les formes iaquest s un d'aquells errors, de pes, que li pot costar molt car enun futur immediat.La defensa d'una estructura de comunicaci local -dimensiona-

  da per descomptat- forma part de la tasca d'un govern municipal.Les virtuts i els resultat de fer-ho sn prou conegudes. Les conse-qncies de no fer-ho, encara no les coneixem i les haurem de con-templar en els propers mesos. Malauradament per la ciutadania ba-dalonina.

  En defensa dels mitjans pblics

  Ciutadans

  Juan Moragues, 37 anysComerciant

  Era d'esperar que el PP arrassen les eleccions generals. El pasestava molt cremat amb els so-cialistes. Per no s si s milloro pitjor.

  Antonio Asensi, 32 anys Artista

  No esperava una altra cosa! Elsmandats poltics funcionen aix,no? Cada quatre, cada vuit anyshi ha un canvi. Depenen del des-content de la poblaci.

  Selena Urcullu, 19 anys Estudiant

  La veritat s que no podia serd'una altra manera. Per crecque les majories mai sn bonesper cap poble. Em fa por que re-tallin drets socials.

  Elena Jov,18 anysEstudiant

  No esperava aquesta majoria tanincreble. M'espanta el que pu-gui fer aquest govern popular.Tamb m'espantaria si es tractsdels socialistes.

  Pau Garcia, 22 anysHosteleria

  No estic molt posada en poltica,aquest any s el primer que hevotat. Si la gent tria el PP deu serperqu creuen que els popularsarreclaran Espanya.

  Qu en pensa del triomf electoral dels populars?

  JEFFERSON TENIA RA

  Concretament lany 1802, el que va ser tercer president dels Es-tats Units i el principal redactor de la seva declaraci dInde-pendncia, Thomas Jefferson va afirmar rotundament: Elsbanquers son me perillosos per una naci que un exrcit.Ms de doscents anys desprs, el corredor de borsa de la City

  londinenca Alessio Rastani va dir al llarg duna entrevista que Qui realment governa el mn s Goldman Sachs.El divendres dia vint-i-cint de novembre vaig rebre un breu i

  sec correu electrnic de la directora del banc amb qui treballemhabitualment. En aquest correu electrnic i amb una sola lniade text ens notificava que els interessos per descomptar paperens els pugen del 5 per cent fins al 6 per cent, un correu elec-trnic sense sortida ni negociaci, daquells de o lo toma o lodeja. Mes de doscents anys comprovant el comportament dels bancs

  darreu del mn, ens hauria de provocar fer-nos una preguntasobre de que serveix anar a votar cada quatre anys i ms de-sprs de constatar com s poden prometre coses que desprsno s fan com lo de no retallar despesa social i un cop recollitel vot majoritari comenar a retallar sous i despesa frentica-ment.Encara que si no som capaos de preguntar-nos aix, com

  sembla per labsncia de reaccions, com a mnim ens hauremde preguntar, com pot ser que mentre el govern ens demanasacrificis i retalla el sou dels funcionaris, els causants de la crisiaugmentin els seus interessos sense cap control.Quina s la llei humana o divina que permet als bancs pujar

  els seus beneficis de forma immisericorde al mateix temps ques retalla el sou als treballadors i se liapugen les despeses bancries a par-ticulars i a les empreses? Quan ens adonarem duna ve-

  gada que votar cada quatre anysno significa ser sinnim degarantia democrtica?

  Medir Alfonso i Ros.

  Lagull

  Keynes tenia la soluci. La teoria econmica de Keynestenia com a finalitat dotar a unes institucions nacionals ointernacionals de poder per gestionar leconomia en situacions decrisi. El lder convergent a Badalona ha dedicat el seu tweet a aquestgran teric. @ferranfalco: M'agradaria poder preguntar a Key-nes com es pot incentivar l'economia amb diner pblic si se'n deutant que qui en t no te'n deixa ms.

  La festa terrorfica. LAssociaci de comerciants del bar-ri de Llefi, concretament del carrer Prez Galds han tin-gut una altra vegada gran assistncia en la festa que anualmentfan a la tardor.

  El Badalona t bon joc . El Badalona mostra la seva bonapreparaci fsica. El bon joc contra el Lleida ha vingut se-guit duna victria a les illes, a casa del Mallorca B, amb un just 0-1 per que en tot cas s un triomf!

 • 7Per a publicitat: [email protected] lniabadalona.cat

 • Per a publicitat: [email protected]

 • Desembre201101

  9

  Centre EL LLA VERMELL: 1 de desembre contra la SidaEl Dia mundial de la lluita contra la Sida es celebra l1 de desembre. La plaa de la Vila tindr diver-sos espais amb taules i estands informatius. Tamb hi seran a lacte diversos membres de la plata-forma unitria dong-sida de catalunya. En els actes del dia 1 de desembre de la plaa de la Vila hi

  haur una encesa despelmes, la lectura del manifest i una llanada de globus al tancar lacte.lniabadalona.cat

  Badalona va voler sumar-se al re-buig de la violncia vers les do-nes i va organitzar diversos ac-tes per mostrar-sen en contra.L'acte va comenar amb un

  minut de silenci per les vctimesde la violncia de gnere i tot se-guit, es va llegir un manifest enqu es demanava la implicacidels ciutadans per rebutjar la vio-lncia de gnere i es va demanarrespecte per la vida i pel conjuntdels drets humans

  MS DONESEl Sal de Plens de l'Ajuntamentde Badalona es va omplir per re-cordar les vctimes de violnciadomstica. La celebraci del DiaInternacional contra la Violn-cia vers les Dones va ser el mo-tiu perqu l'alcalde de Badalona,Xavier Garcia Albiol i diversosregidors i regidores es reunissin

  amb membres de totes les forcespoltiques de Badalona. Al Salde Plens hi havia ms dones quepoltics. Lassociacionisme i el re-colzament s larma per lluitarcontra aquest tipus de violnciaMoltes dones d'entitats i associa-cions badalonines es van acostarfins la sala de ledifici del consis-

  tori, per sumar-se al Dia Inter-nacional contra la Violncia en-vers les Dones.Durant l'acte es va fer mem-

  ria a lescriptora badalonina Ma-ria Aurlia Capmany, que va mo-rir fa un any. Poc desprs es vandonar els premis Trencant Invi-sibilitats.

  Badalona contra la violncia

  Marc GmezBadalona

  El Sal de Plens de lAjuntament es va omplir pel Dia Internacional contra la Violncia vers les dones

  Redacci> La regidora de Cul-tura i Ciutadania, MontserratSalgado, ha visitat durant aques-ta setmana els tallers on sestconstruint el Pessebre popularde la ciutat de Badalona. El da-quest any s fruit del treball delartista Carme Ayza Bult.Fins el 5 de desembre no sini-

  ciar el muntatge del tradicionalPessebre a la plaa de la Vila, quese situar al costat de larbre deNadal de deu metres, que ja ocu-pa el seu lloc a la plaa. La inau-guraci del Pessebre es far el 13de desembre, a les 7 de la tarda.

  Lespai ms caracterstic daques-tes festes, on es reprodueix elnaixement de Jesucrist, es podrvisitar fins el dia de Reis, el 6 degener. Lobra de Carme Ayza re-crea un poble catal en el qualsintegren les tres escenes delnaixement, l'anunciaci i l'arri-bada dels Reis d'Orient, amb ofi-cis i feines tradicionals.Les mides del pessebre den-

  guany seguiran la tnica delsanys anteriors. Sinstalar unacarpa de sis per sis metres queprotegir el muntatge de cinc percinc metres.

  Montserrat Salgado visita la preparaci del Pessebre

  C-31 al seu pas per Badalona.

  Redacci> La construcci dellateral de l'autopista C-31 al seupas per Sant Crist s una de lesprioritats de la Generalitat. Aixli ha transms el conseller de Te-rritori i Sostenibilitat, Llus Re-coder, a l'alcalde de Badalona,Xavier Garcia Albiol, en una reu-ni mantinguda dimecres de lasetmana passada.El Conseller, Llus Recoder, va

  confirmar que la Generalitats'ha comproms a fer els lateralsde l'autopista al seu pas per SantCrist. Aix li ho va dir a l'alcal-

  de de Badalona, Xavier GarciaAlbiol. En aquest sentit, Recoderva remarcar que l'obra t un preumolt alt i que el seu finanamentest subjecte a la consecuci delpacte fiscal. La finalitzaci d'aquests late-

  rals i la sortida de la C-31 seriael pas previ perqu el Corte In-gls inicis la construcci delCentre Comercial a Can Llamas.L'alcalde va explicar que tambha vist predisposici de la Gene-ralitat per ampliar la concessidel port.

  El lateral de lautopista C-31s una prioritat per Badalona

  Montserrat Salgado visita la construcci del pessebre. Foto:AJ.Bdn

  Faana de lAjuntament de Badalona. Foto:arxiu

  Redacci> Shan fet pblics elsresultats de les dades d'audin-cia del Barmetre de la Comu-nicaci i la Cultura de la Gene-ralitat. En el darrer estudi demitjans, la capalera Lnia Ba-dalona apareix a la mostra amb12.000 lectors setmanals. El peridic del Grup Comuni-

  caci 21 se situa com la segonapublicaci ms llegida de la ciu-tat. En tercera posici trobemBadalona 2.000, que amb 20anys d'histria, obt 10.000 lec-tors i Diari de Badalona que en

  t 8.000. Tot Badalona mantel lideratge amb 47.000 lectors,per hem de tenir en compteque porta ms de 30 anys almercat. La tradici ve sumadapel reclam comercial de la cap-alera, que ajuda a la suma delectors. A banda daquest, la res-ta de publicacins sn de cairems periodstic. Cal dir que noes contemplen dades de Revis-ta de Badalona i no es detectaaudincia de l'edici d'El PuntBarcelons Nord, suprimida alagost.

  Lnia Badalona, la segonacapalera ms llegida

 • Redacci. La presentaci de la nova Classe M i de la nova Classe Bde Mercedes-Benz ens va mantenir expectants fins que van aparixerels dos nous vehicles de la m dels ballarins de hip-hop Hipnotic.Els convidats, que van omplir el Pavell, van poder comprovar de

  primera m qu est passant a Mercedes. Van poder observar que alsvalors ja coneguts de la Marca de lEstrella (seguretat, tecnologa, in-novaci, elegancia) se li sumaven el Vanguardisme, Dinamisme i Es-portivitat, els quals van inspirar al mestre xocolater derenom internacional Oriol Balaguer en lart de la sevacreaci especial per locasi que van poder degustar.Els Concessionaris van obrir les seves portes de

  Granollers, Cabrera de Mar, Badalona i Bolivia deBarcelona per probar els vehicles a tothom que ho de-sitgs.

  Mercedes MB Motors presentaels nous models Classe M i Classe B

  Desembre201101

  10

  Barris Santa Maria de Badalona compleix 900 anysLa parrquia de Santa Maria de Badalona commemora els 900 anys de la consagracidel Temple Romnic Aquesta setmana han comenat els actes de celebraci d'aquest

  aniversari amb una conferncia de l'historiador Joan Rosas: La configuraci de la ciu-tat moderna a l'entorn de Santa Maria, la xerrada ha tingut lloc a ledifici de culte. lniabadalona.cat

  Hi haur cura perla Sida en 10 anys

  Salut> Els investigadors del'Institut de Recerca IrsiCaixa,amb seu a Badalona, han asse-gurat que en deu anys hi hauruna soluci definitiva per aillarel virus de la Sida.

  El doctor Bonaventura Clotet,director d'IrsiCaixa, ha explicatque shan trobat frmules pereradicar el virus de la Sida. Clo-tet ha assistit a una confernciade les jornades de promoci dela salut i la qualitat de vida per apersones amb sida. La vuitenaedici d'aquestes jornades, volapropar coneixements mdics als

  pacients perqu coneguin ambdetall els tractaments que se'lsaplica.

  El director dIrisCaixa ha ex-plicat, durant les jornades, queels investigadors a Can Ruti es-tan buscant solucions que ata-quin la reactivaci del virus, atravs de tractaments que poten-cien el sistema immunitari.

  Clotet ha fet expressa la sevaconfiana en qu en la properaconferncia mundial sobre lasida que es far a Seattle al 2012,es donaran a conixer ms aven-os d'aquesta investigaci.

  LAjuntament valora lopcidun nou alberg a Sant RocSant Roc> L'Ajuntament deBadalona est valorant la possi-bilitat de construir un alberg mu-nicipal que permeti acollir als'sense sostre' en moments pun-tuals. Lalberg, projectat a SantRoc, seria un dormitori puntual.

  El regidor de Serveis Socials,David Gmez, va reconixer alAgncia Catalana de Noticies,que la ciutat t aquesta "mancan-a histrica" i va expressar laseva voluntat de que el nou equi-

  pament entri en funcionamentl'hivern que ve.

  Gmez va explicar que ja es tlespai on ubicar lalberg per, vaapuntar, que estan buscant lacollaboraci d'alguna fundacique ho financi".Fins que arribiun acord, sha creat un equip es-pecialitzat de detecci i atencide les persones sense sostre perdonar-los la mxima coberturapossible. 70 persones viuen al ca-rrer a la ciutat.

  Can Ruti> Un foc va cremardissabte a la tarda la planta bai-xa d'una masia de Badalona. Elsdos propietaris de la casa van sertraslladats de manera preventi-va a Can Ruti per inhalaci fum,tot i que no estan greus. Segonsvan informar els bombers , l'in-cendi ha comenat a cremar capa les sis de la tarda i va ser apa-gat minuts desprs del seu inici.Els bombers van revisar la partde dalt i van ventilat la casa.

  Incendi enuna masia

  Esports> Shan obert les ins-cripcions pel III Campus de Na-dal del Mgic Badalona. Per ter-cer any consecutiu el Mgic or-ganitza aquest campus nadalenc.

  Com a novetat, aquest any hihaur una espectacular pista degel natural i un espai dinflablesal Palau Olmpic de Badalona. Elcampus es divideix en dos torns.El primer, del 27 al 30 de desem-bre i el segon, del 2 al 5 de gener.Shi poden inscriure nens entre4 i 15 anys.

  Campus del Mgic Bdn

  Artigues> Una vintena de per-sones, venes del nmero 606 del'Avinguda Alfons XIII, van serdesallotjades dimecres per unafuita de gas. Cap persona ha re-sultat ferida per els bombersvan desallotjar l'edifici com a me-sura de prevenci. Els tcnics dela companyia de gas van tancarla clau de pas minuts desprs deproduir-se la fuita, cap a dosquarts de sis de la tarda. Fins albarri d'Artigues s'hi van despla-ar sis dotacions de bombers.

  Fuita de gasa Artigues

  La Salut> L'Ajuntament de Ba-dalona ha retirat 252 quilogramsde carn i 142 de peix d'un super-mercat del barri de la Salut per-qu no eren aptes pel consum.Agents de la Gurdia Urbana itcnics del Departament de Sa-lut de l'Ajuntament van inspec-cionar aquest dimecres el super-mercat del carrer de Pau Piferrer.En la inspecci tamb van immo-bilitzar 324 ous d'nec, 41 pa-quets amb ales d'nec i 46 pa-quets de carn a tires d'nec.

  Carn i peixen mal estat

 • 11Per a publicitat: [email protected] lniabadalona.cat

 • Per a publicitat: [email protected]

 • 13Per a publicitat: [email protected] lniabadalona.cat

 • Desembre201101lniabadalona.cat

  14

  Cultura El 13D: Truca un inspector al ZorrillaEl director i actor catal, Josep M Pou ha adaptat lobra de J.B.Priestley. Lobra tracta dun inspector de policia que es presenta al

  domicili de la famlia Birling. El de seguretat, interromp el soparon celebren un prometatge i busca pistes dun suposat homicidi.

  Amb motiu del Pont de la Constituci, la propera edici

  de LLnniiaa BBaaddaalloonnaaser el 15/12/2011

  Una obra dins duna obra dart.Aix mateix s el que recull lamostra Llibres dartista. El lli-bre esdev aquesta vegada elllen per crear una obra ambmaterials plstics o retallant-neles seves pgines i fent collagesamb altres elements.

  Els suports on es pot dur aterme aquesta expressi artsti-ca no tenen lmit, ms enll dela imaginaci de cadasc. Enaquest sentit, qualsevol tcnicas vlida, des danotacions per-sonals, pinzellades de colors di-versos, retalls de revista o diarii fins i tot fotografies i elementsque reforcen la idea que lartis-ta vol transmetre mitjanant lo-bra dart.

  La mostra Llibres dartista espot veure fins dissabte 21 de ge-ner de 2012, a lEspai Betlia.Lexposici de lEspai Betlia t

  com a nucli artstic la cermicacombinada amb altres mate-rials. Els ceramistes que hi hanparticipat sn catalans i italians.

  Aquesta s la primera vegadaque lEspai Betlia exposa ele-ments cermics. La mostra estcomissariada per Teresa Cape-ta i compta amb la collaboraci

  de lAssociaci de Ceramistes deCatalunya.

  La producci i el muntatgesn de lEspai Betlia, els dillunsdes de 16h a 20.30h; de dimartsa divendres, d11 a 14 hores i de16 a 20.30 hores, i els dissabtes,de de les 10 fins les 14 hores.Fins el dia 21 de gener de 2012.

  Llibres dartista al BetliaLexposici de lEspai Betlia recull diverses obresdart fetes damunt dels llibres de diferents autors

  Marc GmezBadalona

  Sessi de CineClub a LlefiLlefi> El Casal de Joves Lle-fi- Don Pelai et convida a veu-re el millor cinema a les sessionsdel seu Cine-Club. Si tagrada elcinema, no et perdis aquestaoportunitat de passar un bonaestona en bona companyia iveient una pellcula de qualitat.Un cop al trimestre es realitzarun vdeo forum amb un tema enconcret a debatre, en funci delfilm visionat. Lactivitat es fa uncop cada tres mesos.

  Premis a ideesemprenedoresBCIN> La setmana passada esvan lliurar els premis a JovesIdees Emprenedores a Badalo-na. El Centre Internacional deNegocis va acollir lentrega depremis del XIII Concurs de Jo-ves Idees Emprenedores.

  Lalcalde de Badalona, XavierGarcia Albiol va ser lencarregatde presentar lacte dentrega depremis. Es van presentar 125projectes. Un total de 65 han par-ticipat en la modalitat d'IdeesEmprenedores i els 60 restantsen la modalitat de Pla d'Empre-sa. Aquest concurs s'emmarcadins les accions de divulgaci ifoment de la cultura emprenedo-ra feta per l'Institut Municipal dePromoci de l'Ocupaci (IMPO)als instituts de la ciutat.Exemple de llibre dartista. Foto: Arxiu

  Dents sanes al C.C.MoreraLa Morera> La higiene dentals necessaria per tenir uns mo-lars sans. Cuida't les dents slexposici que acull el Centre C-vic de Morera per fomentar laSalut Bucodental. La mostra tcom a objectiu que els nens i ne-nes treballin la salut bucodentala travs de la higiene dental i delalimentaci, dos dels aspectesbsics en la prevenci de la c-ries i els problemes a les dents.

  lniabadalona

 • 15Per a publicitat: [email protected] lniabadalona.cat

 • Per a publicitat: [email protected]

  LBADALONA49 (Pgina 01)LBADALONA49 (Pgina 02)LBADALONA49 (Pgina 03)LBADALONA49 (Pgina 04)LBADALONA49 (Pgina 05)LBADALONA49 (Pgina 06)LBADALONA49 (Pgina 07)LBADALONA49 (Pgina 08)LBADALONA49 (Pgina 09)LBADALONA49 (Pgina 10)LBADALONA49 (Pgina 11)LBADALONA49 (Pgina 12)LBADALONA49 (Pgina 13)LBADALONA49 (Pgina 14)LBADALONA49 (Pgina 15)LBADALONA49 (Pgina 16)