of 16 /16
[email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Esports El cos tècnic del Badalona no compta amb ‘Pratigol’ 14 Cultura El Círcol ja està a punt per acollir el Cryptshow Festival 14 Sol·licitat el control Dijous, 30 de juny de 2011 · Núm. 32 · www.liniabadalona.cat · 20.000 exemplars setmanals línia badalona Foto: Ajuntament de Badalona 4 La Penya es ven el Màgic per pagar els seus deutes Obtindrà 3 milions a canvi de les accions que li queden > Li permetrà pagar sous endarerits Albiol promet acabar amb el Mercat de la Misèria 3 i editorial

Línia Badalona 32

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 32

Text of Línia Badalona 32

 • [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  EsportsEl cos tcnic delBadalona no compta amb Pratigol 14

  CulturaEl Crcol ja est apunt per acollir elCryptshow Festival

  14

  Sollicitat el control Dijous, 30 de juny de 2011 Nm. 32 www.liniabadalona.cat 20.000 exemplars setmanalslniabadalona

  Foto: Ajuntam

  ent de Badalona

  4

  La Penya es ven el Mgicper pagar els seus deutes Obtindr 3 milions a canvi de les accions que li queden > Li permetr pagar sous endarerits

  Albiol promet acabar amb el Mercat de la Misria 3 i editorial

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201130lniabadalona.cat

 • 3En Portada lniabadalona.catJuny201130

  Albiol exhibeix el seu model policialLajuntament actua al Mercat de la Misria amb una operaci coordinada entre diferents

  policies i regidories > Falc considera que lalcalde noms vol donar un cop defecteFotos: Ajuntament de Badalona

  No s una qesti noms de se-guretat: s una qesti de con-vivncia. Ho deia el nou alcaldede Badalona, Xavier Garcia Al-biol, aquest dimarts, desprsduna operaci contra el Mercatde la Misria de Sant Roc. El po-pular dilua aix les crtiques quelhan acusat de dissipar les fun-cions de lanterior regidoria deCiutadania i Convivncia, que,dirigida pel convergent JosepPera, tan bones crtiques haviarecollit. Albiol ha repartit les an-tigues competncies de Peraentre les regidories de Seguretati Convivncia, Cultura i Ciutada-nia i Serveis Socials i Salut. Perper al nou alcalde, lactuaci dedimarts va ser un exemple decoordinaci, en aquests cas nonoms entre diferents regido-ries, sin tamb entre els dife-rents cossos policials: GurdiaUrbana (de Badalona i SantAdri de Bess), Mossos dEs-quadra i Policia Nacional. Ja entemps del tripartit municipal erahabitual veure les diferents po-

  licies treballar conjuntament,per Albiol critica que l'anteriorgovern no havia aconseguit co-ordinar els seus regidors. A-questa vegada s, l'actuaci con -junta de la Gurdia Urbana i elcos de neteja permetia sanejarimmediatament l'espai sotalautopista on t lloc aquest mer-cat clandest. Albiol, amb ele-gncia, implcitament, criticavalanquilosament de lanteriorgovern. El convergent FerranFalc, l'anterior responsable po-ltic de la Gurdia Urbana deBadalona, no trigava en sortir ala palestra per denunciar que lespromeses dAlbiol estan buides ique el nou govern no est fentres que no es fes durant l'ante-rior legislatura.

  Dimarts es van identificar al-gunes persones, es van confiscartones de material i es va netejarla zona. Segons l'alcalde, es vafer amb ms efectius que en an-teriors operacions, tot i que laplantilla de la Gurdia Urbanaja ha comenat les rotacionsdestiu. Aquest no ser un fetpuntual: En aquest barri hi haproblemes de salubritat, segure-tat i convivncia, i aix ho hemde resoldre. Si hem dactuar du-

  rant quatre mesos, actuaremdurant quatre mesos. Aquesteshan estat les declaracions mscontundents d'Albiol com a al-calde, que des del dia del pled'investidura s'havia mostratcordial i conciliador, especial-ment amb la resta de forces po-ltiques. Aquells que, per aquestmotiu, l'han acusat de ser unllop amb pell d'anyell, han vistara com Albiol torna a fer de laseguretat i la convivncia el seuestendard.

  DONAR EXEMPLECrec que en quinze dies hemdonat exemple de quines sn les

  Es van trobar 66 matalassos al local del carrer Caldern de la Barca

  nostres prioritats. Amb aquestafrase, Albiol signava dimarts elcomproms amb una de lesseves principals promeses elec-torals: la pressi policial contral'incivisme i la delinqncia. Jala setmana passada, LAjunta-ment de Badalona, a travsduna actuaci conjunta de laUnitat de Convivncia de la Gu-rdia Urbana i les regidoriesd'Urbanisme i Serveis Socials iSalut, desmantellava un localque sembla que servia de pispastera. Fins 66 matalassos esvan trobar en un local del carrerCaldern de la Barca de LaSalut. Els tcnics municipals

  van observar dins del local totauna srie de deficincies. Per ex-emple, la mala ventilaci de lacuina, aix com dels lavabos i dela caldera, o una vintena debombones de but apilades.Parallelament, aquesta mateixasetmana, Albiol ha ordenat pre-cintar un establiment, tamb albarri de la Salut, que no comptaamb llicncia dactivitats nicompleix amb les condicions desalubritat mnimes.

  Una de les imatges de la set-mana ha estat la del nou alcaldelliurant als setze nous agents dela Gurdia Urbana l'arma regla-mentria. Durant lacte proto-collari, lalcalde de Badalonaafirmava que per al nou governmunicipal la Gurdia Urbana re-presenta una de les principalsprioritats, ja que actualment enalguns barris de Badalona la pre-ocupaci ms important quetenen els vens, a ms de latur ide la crisi econmica, sn elsproblemes dinseguretat. Albioltamb va voler deixar clar que,tot i que encara no hi ha data, elfull de ruta de la Gurdia Urbanapassa per posar en marxa la po-licia de barri, una de les sevespropostes estrella de campanya.

  David Gonzlez Redacci

  Albiol, davant els 16 nous agents. Tretze han nascut a Catalunya, un a Valncia, un a Las Palmas de Gran Canria i un altre a Xile

 • Ciutat4Juny

  201130lniabadalona.cat

  La Penya ven per 3 milionsles seves accions del Mgic s el primer pas per poder sortir del concurs decreditors > La Fundaci ha dautoritzar la operaci

  D. GutirrezRedacci

  D. GutirrezRedacci

  La supervivncia del Club Jo-ventut Badalona est ms ga-rantida que fa uns dies. I s queque lentitat que dirigeix Jordi Vi-llacampa ha pogut trobar com-prador per la seva participaci delcentre comercial Mgic Badalo-na. Una empresa catalana vincu-lada a la famlia Sanahuja estdisposada a fer-se amb el 24,95%dels ttols del centre que pertan-yen al club per una xifra querondaria els tres milions deuros.Amb aquest pas, la Penya (im-mersa en un concurs de creditorsdes de lany passat), podr eixu-gar part del deute que t pendenti encarar el futur en millors con-dicions. La venda daquest paquetdaccions ha de superar per unltim trmit: rebre el vist-i-plaude la Fundaci Badalona CapitalEuropea del Bsquet. Si la opera-ci tira endavant, la venda de totsels ttols del Mgic Badalonahauran suposat uns ingressosduns 15 milions deuros pel club.Tot i que el Joventut es desvincu-

  Foto: Arxiu

  Noms onze escoles pbliques deles trenta-dos que hi ha a Bada-lona conservaran el curs vinent lasisena hora, una mesura que vainstaurar la Generalitat de Cata-lunya per tal dequiparar els cen-tres pblics amb els concertats iprivats. En concret, les escolesque se salven daquesta retalladasn el Joan Mir; lAlexandraGal; el Josep Boada; el BaldomerSol; ltaca, el Feliu i Vegus; elFolch i Torres; el Miguel Hernn-dez; el Rafael Alberti; lAntoniBotey i el Baldiri Reixach. El go-vern de la Generalitat asseguraque mantindr la sisena hora ales escoles on sigui imprescindi-ble, per el representant dels di-

  Vint i una escoles perdran la sisena hora el curs vinent

  rectors badalonins, Casto Garcia,no entn els criteris que ha seguitel departament dEnsenyament.El regidor dEducaci de Badalo-na, Juan Fernndez, ja ha anun-ciat que estan elaborant una car-ta que faran arribar a la conselle-ra Irene Rigau en qu demanaranque la sisena hora es mantinguicom a mnim a les escoles inclo-ses en el Pla dEntorn. Tambsha conegut aquesta setmanaque les beques que facilita la Ge-neralitat a algunes famlies perpagar els llibres es veuran redu-des de 105 a 86 euros, la qualcosa obligar als pares a pagar ladiferncia. A hores dara encarano se sap quan seran gratuts elsllibres a Badalona, promesa queva fer el Partit Popular en cam-panya.

  Pares i nens de Badalona es van manifestar dimarts davant el Parlament

  La obertura del centre comercial va coincidir amb la crisi econmica

  Foto: badalonaesmou

  li del centre comercial conserva-ria el servei de manteniment delPavell Olmpic mitjanant unaconcessi, despesa que ascen-deix a uns 700.000 euros anuals,un aspecte que des del club shavalorat positivament.

  TRES VALUOSOS ACTIUSEl Joventut encara poseix tres ac-tius que lhan dajudar -si esgestiona b la seva venda- a sor-

  tir del concurs de creditors. Ac-tualment s propietari dun te-rreny al barri de Canyet (on es vaespecular que es construiria unaescola diferenciada), i dun altreal Mas Ram. A part daquestesparcelles, s el titular del 90% deles accions del Club EsportiuMas Ram. El Mgic va obrir el2008 en uns terrenys municipalsi els seus impulsors sn el Joven-tut i Sacresa.

  Societat > Un cctel batejatcom Urdemales va convertir lasetmana passada a Alberto Piza-rro, brman del local Bobby Gin,situat al barcelon barri de Gr-cia, en el millor cocteler d'Espan-ya. Grcies a aquest cctel Piza-rro va aconseguir el primer pre-mi de la World Class Competi-tion. Aquesta fita li permetr re-presentar Espanya a la final mun-dial que tindr lloc entre el 10 i el15 de juliol a Nova Delhi (ndia),on competir amb els finalistesd'altres pasos. En aquesta provahaur de preparar vint begudesdiferents. Alberto Pizarro es de-

  Un badalon es converteix en el millor brman dEspanya

  dica al mn dels cctels des de fanoms sis anys, i va entrar-hi "percasualitat", ja que un dia va ha-ver de substituir un cambrer d'u-na cocteleria. A Pizarro, que haaprs de manera autodidacta itamb grcies a internet, li inte-ressa el mn de les begudes jaque li permet desenvolupar laseva part creativa. Aquest jovebadalon lamenta que al nostrepas no hi hagi cultura de cctelsi que els locals especialitzats es-tiguin concentrats a Barcelona, iassegura que les dones sn msllenades a l'hora de provar nouscombinats.

  Poltica > La executiva local deIniciativa per Catalunya Verdsva fer pblic dimarts un docu-ment en qu enumera les sisprioritats que t aquest partitdurant el proper mandat, pero-de que passaran a la oposici. Enprimer lloc vetllar perqu no svulneri la legalitat vigent en lac-cs dels serveis socials universalsa la ciutadania de Badalona i noes facin passos enrera en les po-ltiques de convivncia i cohesisocial. Tamb rebutja la privatit-zaci de Marina Badalona SA iaposta per mantenir la gesti p-blica de la sanitat a la ciutat a tra-

  ICV llista les seves prioritatscom a partit de la oposici

  vs de lempresa Badalona ServeisAssistencials i la titularitat pbli-ca de lHospital Municipal. Enquart lloc, ICV participar aaquells organismes que treballinper la defensa de leducaci, la sa-nitat i els serveis pblics en gene-ral i no acceptar cap tipus deretallada ni privatitzaci queafecti aquests sectors.Donarsuport al govern en les iniciativesdestinades al foment de locupa-ci per vigilar que no es preten-gui liberalitzar el sl protegit dela ciutat. Finalment, aposta pernous mecanismes de participaci,com sn els referndums. Pizarro en plena acci

  Foto: L.B.

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catJuny201130

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201130lniabadalona.cat

 • Loraci musulmana a la plaaCamarn t els dies comptatsEl nou regidor de Seguretat, Convivncia i Participaci obre el dilegper trobar un emplaament > De moment poden resar a la plaa

  Jordi AlcoverSant Roc

  El souffl es va rebaixant i el pa-per de poli dolent que se li don-ava al Partit Popular es va esvainta mesura que es posa fil a lagul-la per governar Badalona. Una deles patates calentes amb les quees troba el nou regidor de Con-vivncia i Seguretat, Miguel Ju-rado, s lhbit de la comunitatpaquistanesa que t a la ciutat deresar cada divendres a la PlaaCamarn de la Isla del barri deSant Roc. En el seu momentaquesta va ser una decisi sa-lomnica del govern anteriorperqu no hi havia lloc possiblede consens perqu els paquis-tanesos badalonins poguessintenir el seu espai de culte i no su-poss cap problema de convivn-cia ni tampoc de seguretat nipels vens ni pels mateixosusuaris daquest possible ora-tori. El nou regidor es refermaamb la idea que aquest espai nos lidoni i est ben obert amb eldileg amb la comunitat per tro-

  Sant Roc> Avui dijous tanca lesportes lInstitut Badalona 9, si-tuat al barri del Remei. El noucentre educatiu va obrir les sevesportes al final de la dcada dels80 per donar cabuda a joves delbarri de Llefi que encara no te-nien on cursar la secundria.ElDepartament dEducaci i la re-gidoria dEducaci (de lante-rior mandat) de lAjuntamentde Badalona van pactar el seutancament per la baixa matricu-laci que tenia el centre: un to-tal de 120 alunmnes i una quin-zena de personal docent. Segonsel regidor dEducaci, Juan Fer-nndez, actualment sest estu-diant quins usos es podrien do-nar a lequipament. Els alumnesdel B-9 es redistribuiran en altrescentres de Badalona. Daltra ban-da, el futur del SES Badalona dela Salut s una incgnita. El De-partament dEducaci est estu-diant convertir-lo en un Institut-Escola.

  Tanquen el B-9per la mancadalumnes

  Centre> El primer crrec deconfiana del nou govern muni-cipal de Badalona s una apostapersonal de Xavier Garcia Al-biol. Es diu Antonio Garcia, s vede Llefi i fins ara era el directordel Centre dAcollida del Dis-tricte de Sant Gervasi de Barce-lona. Garca, que s educadorsocial collegiat, havia dirigit elcentre dAlmogvers i havia coor-dinat el de Meridiana, tots dos enel marc del programa de personesamb risc dexclusi social de l'A-juntament de Barcelona. Garcasubstitueix en el crrec de coor-dinador dels Serveis Socials aPaco Padilla, crrec de confian-a del Partit Socialista. El nou di-rector estar a les ordres del nouregidor de Serveis Socials i Salutde lAjuntament de Badalona,David Gmez, que tamb socu-par del barri de Sant Roc.

  El govern fitxa elnou cap delsServeis Socials

  Foto: J.A.

  Gorg > Ampli consens polticper reclamar a la Generalitat queampli la concessi de la infraes-tructura a Marina Badalona, queen les condicions actuals expirael 2032. El passat 21 de junylalcalde Garcia Albiol va presidirla primera junta general daccio-nistes de la Societat Marina Ba-dalona, encarregada de la gestidel port i lurbanisme dels vol-tants i aquesta va ser una de lesconclusions en comprovar que lasocietat continua acumulant undficit anual d1 mil deuros.La necessitat d'ampliar l'actualconcessi de 30 anys (ja prcti-

  Albiol es mostra favorable aestudiar la venda del Port

  cament sha exhaurit una dcada)facilitaria latracci dinversiprivada a la zona. Per aix sa-posta per ampliar la concessi auns 15 anys ms. Abans de fer elrequeriment a la Generalitat,Marina de Badalona est obliga-da a explotar tots els seus actius.Per aix, un pas previ ha de ser lalicitaci de l'hotel amb zona co-mercial que est projectat al porti que sortir a concurs aviat. Laidea de vendre el port va sorgir encampanya de la m del lder deCiU, Ferran Flac, qui apostaobertamen perqu exploti elport un privat.

  La comunitat paquistanesa saplega els divendres a primera hora a la plaa instants abans de loraci

  bar un emplaament que satisfacia tothom. Aix s, que no sigui unespai pblic. Ha de ser un espaitancat per loraci. De fet, lasetmana que ve Jurado es reuniramb la comunitat paquistanesa,

  duna banda, i de laltra amblalcalde Xavier Garca Albiolper intentar resoldre aquestasituaci. Mentrestant, ja ha expli-cat que el govern ser respectusamb els divendres doraci a la

  plaa Camarn de la Isla. Unportaveu de la comunitat paquis-tanesa, Quald Jamilr, explicaque estan buscant un local do-raci que compleixi amb la nor-mativa al mateix barri.

  La Capitania del port s actualment on hi ha les oficies de Marina Badalona

  Foto: Marina Badalona

  7Ciutat lniabadalona.catJuny201130

 • Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  Dipsit legal: B.43222-2010

  [email protected]

  Publicitat: 666 65 63 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  liniabadalona.cat

  Lnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  8 OpiniJuny

  201130lniabadalona.cat

  Sollicitat el control

  - grup comunicaci21

  A cop de tinta per David Xiberta

  Diarim

  aresme.com

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sugra -es (Lnia Barcelona), Sara Arroyo (Lnia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps deredacci: Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, David Gonzlez.Redacci: Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Cap de Vendes (Agncies): Marcelo Villanueva. Cap de Vendes (Local): Manel Riera Coordinadorcomercial: lex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, JoanCarles Cuenca i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Anna RomanillosMestra

  s una bona mesura i si volen in-vertir diners, en plena crisi, fer-ho en seguretat em sembla cor-recte. El desplegament d'efectius,per, haur de ser molt nombrs,ja que nhi ha molt, d'incivisme.

  Eli BoschEconomista

  Seria l'nica manera de contro-lar la delinqncia, jo em sentoms segura i tranquilla si veigque hi ha control policial. Emsembla que a ciutats com Barce-lona s'havia fet i va anar prou b.

  Antonio TorneroJubilat

  Jo crec que s, la policia de bar-ri ajudar a que hi hagi menysdelinqncia a alguns barris dela ciutat, sobretot aquells que es-tan allunyats del centre i on escometen ms robatoris.

  Albert HernaizEconomista

  s una mesura que, amb bonan-a econmica aniria b, per ladespesa que implicaria omplir laciutat de policies en poca de cri-si, s poc viable. S'hauria de veu-re com encabir-ho al pressupost.

  Laia CasanovasTreballadora de banca

  Jo crec q s, estaria b perqu pot-ser s'ho pensarien dues vegadesabans de delinquir o ho farien enun altre lloc on fs ms fcil. Id'altra banda, la gent estaria mstranquilla.

  La policia de barri posar fi a lincivisme?

  ASFALTO EN MAL ESTADO

  Soy vecino del barrio de Llefi, ycada vez que tengo que volver acasa lo hago por la Avenida Al-fons XIII. Ya de por si es una vamuy transitada, y no hay ms decien metros que uno no se en-cuentre un coche o camionetaaparacada en doble fila. No en-tiendo como la Guardia Urbana(que si no tengo mal entendidoesta semana cuenta con nuevosefectivos) no pone ms multas,pues la calle pierde un carril casitodo el da. Pero ms preocu-pante que esto me parece el es-tado del asfalto. Concretamentea la altura de la calle SagradaFamlia. En ese punto las roda-das de los autobuses han dejadounos surcos de ms de 20 cent-metros de altura, lo que provocaque motoristas, ciclistas o pea-tones que cruzan por all tenganriesgo de cada (he visto ms deun caso). Me gustara que elnuevo gobierno se tomara msen serio poner orden en estacalle y sobre todo que asfaltarade nuevo como mnimo los tra-mos afectados.

  Antonio Lorca (llefi)

  AIGUA BRUTAs una llstima que amb les

  magnfiques platges que tenim ala ciutat per un dia que hi vaigme la trobo bruta. Ms que lasorra, que presentava un as-pecte prou decent, era l'aigua.Diferents objectes de plstic flo-tant m'han fet venir a la mem-ria temps passats. Que no tenimuna barca que recull els objectesslids que suren? Aquest cap desetmana li donar una segonaoportunitat, per si la trobobruta de nou no cal que em bus-quin a les platges de Badalona,tornar a les Maresme o la CostaBrava, on habitualment vaig.

  Roser Altabella (Casage-mes)

  QUE VE LA DRETAEl govern del sr. Mas ens diuque a Badalona ja ens podemanar oblidant de les ampliacionsde les escoles que estan pen-dents. A Can Ruti retallen per-sonal i plantes. I ara el governlocal, amb la connivncia del sr.Ferran Falc vol privatitzar elPort de Badalona. Com a ciu-tad entenc perfectament queestem en poca de crisi i que enshem d'estrnyer el cintur, percal atacar la educaci i la salut?I cal que ens desfem d'infraes-tructures de tota la ciutadaniaperqu una empresa (normal-ment amiga del govern de torn)

  se'n benefici? I encara hi ha quicritica els indignats. En el fons,per, la culpa s nostra. Aix enspassar per votar a les dretes. Es-perem que no s'ho venguin totabans de les properes elec-cions.

  Mateu Roger (Morera)

  MAL ACOSTUMATSPotser estem mal acostumats,per ja se sap que a Barcelonagaudim duna qualitat de vidaque envejen altres ciutats delestat, o fins i tot dEuropa.Noms hem de veure, per exem-ple, el metro que tenim. Aquestsdies, anant de platges, he vistque hi ha moltes platges en pit-jors que les nostres. Per no peraix deixar de queixar-me. Laplatja del Pont del Petroli fa fas-tic, i haurien dhaver-la habilitatmillor, tot i que estigui oberta demanera temporal per les obres.El mateix passa a la zona deCanyad, que mai funcionen lesdutxes. Haurien de pensar quecoses com les dutxes sn serveisbsics, i haurien destar en fun-cionament puntualment. Jahem de suportar que no funcio-nen durant la resta de lany perestalviar aigua.

  Salvadora Mora(Bufal)

  Cop d'efecte'alcalde ha tret la porra i la xapa de xrif. Desprs d'unes set-manes de bones paraules i diplomcia, aquest dies hem tornat

  a veure l'Abiol de precampanya, el de la seguretat i l'incivisme. B,era d'esperar: no podia decebre als seus votants. L'operaci policialque va tenir lloc el passat dimarts al Mercat de la Misria de SantRoc posa de manifest que per al nou alcalde la seguretat s una prio-ritat. Cop d'efecte? Potser. Aix ho creu l'anterior responsable mu-nicipal de la Gurdia Urbana, el convergent Ferran Falc. L'alcal-de assegura que acabar amb aquest mercat clandest, i que ho farpressionant de manera continuada. Falc, amb dispositius semblants,no ho va aconseguir, i afirma des de l'experincia que Albiol tam-poc reeixir en aquesta tasca. Per el que s va demostrar Albiol coma mnim dimarts s que sembla capa de coordinar diferents regi-dories de manera efica. Abans dahir viem com, desprs de l'ac-tuaci policial, els camions de neteja municipal arrasaven amb totel material confiscat i la brutcia de la zona. I aqu est est la lli:nicament amb m dura no es poden solucionar els problemes deconvivncia. D'acord, no ha descobert la sopa d'all. Durant els qua-tre anys anteriors poltics i entitats socials no han deixat de repetir-ho. Per dir-ho no s fer-ho. Dimarts Albiol volia demostrar que hopodia fer. Aqu s on el tripartit anterior va flaquejar i on un governdun sol partit podria tenir xit.

  L

 • El mirador La lupa

  Daniel GutirrezDirector

  Opini 9lniabadalona.catJuny201130

  Lagull Parc de la Bbila (Morera)La Foto

  ON S LA BANDERA? Segons un acord del ple munici-pal del maig de 2004, l'Ajuntament de Badalona es va com-prometre hissar la bandera de l'arc de santmart cada 28 de juny,dia mundial de l'orgull lsbic, gay i transexual. Tots els partits po-ltics hi van estar d'acord menys un: el Partit Popular. Doncs b,el passat dimarts no es va veure al balc consistorial aquesta ban-dera. Coherncia? Tota. Solidaritat amb un collectiu que ha patit-i segueix patint- discriminacions arreu del mn per la seva con-dici sexual? Cap ni una.

  CRISI O CIVISME. Tot i que ja queda lluny la revetlla deSat Joan, cal recordar que el mat del divendres 24 de junyels equips de neteja van recollir deu tones de residuus de les plat-ges badalonines, quatre tonelades menys que l'any passat. Som mscvics o no vam consumir tant a la platja degut a la crisi?

  SERVEIS ANIMALS La Gurdia Urbana de Badalona hahagut de fer un parell de sortides ben originals. En una oca-si van desplaar-se al carrer Sant Bru, on una famlia d'necs (marei cries) passejaven com si estiguessin al camp. I dies abans van per-sonar-se a l'estany de Ca l'Arns, on un bernat pescaire devoravaels peixets que es veien al fons d'aquest espai.

  BOMBES DE LA GUERRA CIVIL Els Mossos d'Esqua-dra han hagut de desactivar tres bombes que dataven de laGuerra Civil i que van ser trobades la nit del dilluns a la platja dedavant la central de Fecsa, a la frontera entre Badalona i Sant Adri.

  Badalnia, humor badalonHan passat les eleccions i podrem dir quetot ja torna a la normalitat. Una normali-tat que enguany ser un pl diferent, perque a nosaltres tot plegat ens ha fet viuremoltes coses. El Badalnia s el programad'humor i stira poltica i social deBadalona, que s'emet per Internet i que unbon dia Sergi Atencia Snchez, SoniaHomar, David Ramon i Jaume Najarro vandecidir donar-li vida. El primer captol vaser una prova pilot, s a dir un captol zeroper a observar els resultats. El varempenjar a Internet ara far un any i al no-vembre de l'any passat ja comenvemamb la primera temporada del programa.Des del setembre les productores que el fanpossible; Tots Nosaltres TV i JN Audiovi-suals, van estar estudiant com donar-li for-ma, els personatges que havem d'imitar,la caracteritzaci, els guions, crear un es-pai web etc... En total el Badalnia sn 8programes de 15 minuts cada un amb untotal de 120 minuts d'imitacions de criti-ca social i d'ironia local. Pel programa hihan passat molts personatges imitats comXavier Garcia Albiol, Jordi Serra, CarlesSagus, Miquel Estruch, Joan Blanch,Mateu Chalmeta... i tamb hem creat per-sonatges propis de limaginari collectiu de

  Badalona com la Iaia Manoleta o en Fred-eric Polvorons.

  L'objectiu del Badalnia, era clar desd'un principi, parlar de l'actualitat de la ciu-tat, des del punt de vista de l humor i laautocrtica personal. Diuen que no hi ha resmillor que riure-se'n d'un mateix, i amb re-specte, carinyo i admiraci, s el que hemintentat fer alhora de crear tant les imita-cions dels personatges com els guions. Alfinal cada actor acaba agafant estimaci acada personatge. Per el programa tambha comptat amb collaboracions externes,poder la ms interessant ha estat la de l'Al-fons Lasso com a "Badalon inquiet" quen cada programa amb la seva secci ensposava al dia de les irregularitats o si ms

  Una de les aventatges de no tenir socis degovern s que no has de repartir les regi-dories. Aix es va poder veure el passat di-marts en una operaci conjunta contra elMercat de la Misria. Una operaci de caraa la galeria? El temps ho dir.

  Ajuntament de BadalonaMillora la coordinaci de les regidories

  Joventut de BadalonaVol desfer-se dels actius immobiliaris

  Cos tcnic del BadalonaPer la manca de tacte amb David Prats

  El club verd-i-negre ha fet el primer pasper desvincular-se dels negocis no espor-tius i sha venut les accions del Mgic. En-cara sha de desvincular dels terrenys a Ca-nyet i Mas Ram i dedicar-se exclusivamental sector esportiu.

  s totalment legtim que un equip tcnicvulgui fer-se una plantilla a mida, per hoha de fer amb tacte. Una icona del clubcom s David Prats no es mereix sortir perla porta del darrera desprs de sis gransanys de servei com escapulat.

  Semfors

  ACTORS SECUNDARISUna de les coses fantstiques que t face-book s que et permet compartir fotogra-fies, vdeos i notcies. Aquesta mateixa set-mana un amic ha penjat al seu mur una no-tcia que m'ha fet reflexionar. s una d'aque-lles histries reals de superaci que et fanrecapacitar i t'estimulen. Resulta que un noiautista d'un suburbi de Nova York, JasonMcElwain, va ser protagonista d'una gestamemorable que ha donant la volta al mni que acabar en pellcula. McElwain li haagradat de ben petit el bsquet i en arribara l'institut es va apuntar a l'equip escolar.Durant tres anys va dedicar-se en cos i ni-ma a l'equip, i va assistir a tots els partits ientrenaments, tot i que noms escalfavabanqueta. Era l'encarregat d'escriure les es-tadstiques i repartir aigua. El seu entrena-dor va valorar la fora de voluntat i tenaci-tat del noi i li va permetre jugar els darrersquatre minuts de l'ltim partit de la lliga. Lasorpresa va venir quan en tant pocs minutsJason va ser capa de marcar vint punts (sistriples i un tir de dos). Aquella tarda aquestjove va demostrar un parell de coses als pre-sents: que la bona i continuada feina aca-ba tenint recompensa i que haurem de dei-xar aparcats els prejudicis molt ms sovintdel que ho fem. Aquesta bonica histria hacoincidit en el temps amb una altra no me-nys entranyable i molt ms propera (tam-b compartida via facebook). A Vilanova ila Geltr els benjamins del club Margat-nia han acabat el campionat amb 271 golsen contra i noms un a favor. Evidentmentno han guanyat cap partit. Per en el vdeo'L'equip petit', que circula per la xarxa, espot veure que als nens tant els fa. Ells, sin-cers, asseguren que jugant a futbol ja en te-nen prou, tot i que reconeixen que s els fa-ria illusi guanyar algun partit. Una altralli d'humanitat i perseverana. Tant de boque aquests dos exemples (vistos per milersde persones arreu del mn) ens serveixinper reflexionar i ens esperonin a treballar.Ms lluny o a prop, trobarem la nostra re-compensa.

  no d'all que s criticable, per amb el re-sultat d'una crtica constructiva i aportantsolucions als problemes dels ciutadans deBadalona. Tamb hem d'agrair especial-ment la bona rebuda per participar de totsels candidats reals dels partits que hanvolgut enfrontar-se cara a cara amb la sevacaricatura al "Versus" una secci moltespecial per a nosaltres.

  Ara arribem al final de temporada ambel especial estiu per al setembre Badal-nia tornar amb la segona temporada.Creiem que el programa ha servit, per aportar un punt de vista crtic i sarcstic quetota societat ha d'agrair. Tamb des de lanostra modstia hem intentat aportarsolucions a alguns dels problemes de la ciu-tat i donar-li un petit espai d'altaveu perfer-los visibles. I tercer, sobretot per riure,per fer salut i per aconseguir que els espec-tadors ens donin les grcies. No hi ha resmillor, en temps de crisi, que anar pel car-rer, que un ciutad et pari i et digui gr-cies he rigut molt i per un moment m'hohe passat molt b. Per tot aix ensretrobem al setembre. Salut i bon estiu!

  David Ramon LpezProductor del Badalnia

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201130lniabadalona.cat

 • 11

  Juny

  201130lniabadalona.catCentre Canyad La Morera mostra el seu art en costuraAquest dimecres, el Casal de la Gent Gran del barri de la Morera sha

  vestit de gala per mostrar les peces de roba confeccionades per lesparticipants del taller de costura. A ms, a mode de desfilada, cada

  confecci tenia la seva prpia pea musical dacompanyament.

  Foto: L. B.

  Pares i alumnes fa molts mesos que reclamen linici dobres de ledifici

  Educaci reclamar linicidel nou centre Lola Anglada

  El nou govern municipal shacomproms amb lAMPA del LolaAnglada a reclamar a la Genera-litat linici de les obres de ledifi-ci del Parc de Ca lArns, que ha-via destar enllestit per al propermes de setembre. Durant una re-uni mantinguda a finals de lasetmana passada, el nou regidordEducaci, Juan Fernndez, vaescoltar les demandes de la co-munitat educativa i assegura quela prioritat s la construcci delnou centre. De fet, Fernndez ex-plica que tots els grups han pre-sentat esmenes als pressupostosperqu sinclogui la partida da-quest centre educatiu. Des delAMPA del Lola Anglada, EduardGir ha explicar a Lnia Badalo-na que va percebre predisposici

  Primera trobada entre lAMPA i el nou Regidor > El nou govern vol resoldre les mancances del centre

  Montse LpezCanyad

  El concurs per decorar faanessamplia a tot el districte 1Centre> LAssociaci de Vensdel Centre ha tornat a organitzarel concurs de decoraci de faa-nes que ja va recuperar el 2010,desprs dalguns anys sense fer-se. Es tracta duna de les activi-tats incloses en Fem de Badalo-na un gran badiu, el que vin-drien a ser les festes del barri delCentre. Aquest any, per, amb laintenci dexpandir les activi-tats, lentitat venal ha convidat atots els barris del Districte primeraparticipar en lornamentaci deles faanes. Fa uns dies es va fer

  un taller per aprendre tcniquesde decoraci i el punt culminantser dissabte quan el jurat passipels carrers del barri per escollirquina s la faana ms ben deco-rada. Tot plegat anir acompan-yat de diverses activitats com laque es far aquest avui dijous alvespre a la Plaa Pompeu Fabra,on els dissenyadors de la vegeta-ci explicaran les espcies queshi poden trobar, o el final de fes-ta, el proper 9 de juliol amb unconcert del Cor Aurica al racPompeu Fabra.

  Foto: L. B.

  El taller de tcniques ornamentals ha ajudat a decorar lAV del Centre

  per part del nou regidor a pres-sionar per resoldre aquest con-flicte. Gir ha explicat, per, quesenten que els han prs el pl.Desprs de les reivindicacions,els membres de lAMPA es mos-tren escptics perqu no saben siaconseguiran que Serveis Terri-torials (es reuneixen la setmanavinent) els doni una data dinici

  dobres. Tenen lesperana di-positada en una partida globalque es podria destinar al centre.Daltra banda, Educaci shacomproms a resoldre petitesmancances del centre, com elsorral infantil o la senyalitzaci.Juan Fernndez es reunir ambles AMPES del Vents Mir i elBufal II abans de les vacances.

 • Juny

  201130lniabadalona.catGorg Progrs

  Montigal

  12

  Havaneres i rom cremat al Port de BadalonaAquest divendres el port acull un concert dhavaneres que ser linici de les festes que organitza lAV del Front Martim i que semmarca al programa dactivitats Viu lestiu al port. El recital es

  realitzar a la zona del Moll Nord, on tamb podrem gaudir dun element lligat a lhavanera com s el cremat. Per accedir al port lautobs BD7 ens hi acosta des de la parada de Mossn Anton Romeu.

  Foto: Ajuntament.

  Lordenana tamb sanciona aquells que es tirin a laigua des del pont

  El pantal estrena llums irecupera la seva normalitat

  El Pont del Petroli es recupera detot un hivern dobres i del roba-tori dels llums leds que lillumi-naven. Aquest cap de setmanalhem pogut veure com un pas-seig ms que consolidat a la ciu-tat per tamb com a plataformade pesca per a molts aficionatsbadalonins a aquest esport noc-turn, tot i que est prohibit fer-ho per la ordenana de civisme.Els tcnics ja han acabat prcti-cament dinstallar la nova illu-minria per un model ms sos-tenible i ms difcil de sostreure.El pont ja s accessible per per-sones amb mobilitat reduda.Els nous accessos tenen unarampa que noms cal folrar-la defusta, com la que hi haur a lapassarella.

  Uns vndals van robar els antics > Tot i la prohibicihi ha qui hi pesca > Ja s accessible pels minusvlids

  Jordi AlcoverProgrs

  LAV del Progrs no vol ser delmateix districte que el CentreProgrs > L'Associaci de Vensdel barri del Progrs, ha fet arri-bar al nou alcalde de Badalona,Xavier Garcia Albiol, una carta enqu, davant de la reducci de dis-trictes anunciada pel nou go-vern municipal, lentitat venal novol canviar de districte. De fet,les primeres intencions del nougovern dAlbiol, tot i que encarasest estudiant, s unificar elbarri del Progrs amb el Distric-te 1 (Centre) juntament amb elbarri del Front Martim. En un

  comunicat a la premsa, la presi-denta de lAssociaci de Vens delProgrs, Margarida Montaner, ha explicat que han demanat una reuni amb el nou alcalde pertractar aquest tema i daltres im-portants pel barri. Segons Mon-taner, el barri del Progrs est li-mitat pel carrer Cervantes fins aIgnasi de Loiola i del carrer Av.Alfons XIII al mar i porten moltsanys de bona relaci amb lesentitats i associacions del distric-te i no volen canviar-ho.

  Foto: J.A.

  El govern vol consensuar una reducci de districtes amb els vens

  Taller de reparaci de bicicletesPer mantenir la bicicleta en condicions i conixer els seus diferents compo-nents i sistemes, i poder aix efectuar a casa les reparacions, al Casal de Jo-ves de Sant Crist sofereix loportunitat dassistir a un taller que es realitzacada dijous a la tarda. C/Sant Joan de la Creu, 70.

  Montigal > Entre calces, mit-jons a dos euros i xurros, ara alsencants de Badalona ponem tro-bar productes ertics. Boles xine-ses, llenceria picant, lubricants,ous vibratoris... De tot. O gaire-b de tot, perqu els negocis situ-ats a la via pblica no poden ex-hibir els productes ms atrevits.Per trobar consoladors o cosesper lestil, aix s, el negoci posaa disposici dels seus clients unampli catleg. Segons la propie-tria del negoci, Maria Jos Hi-guera, aquesta es la primera pa-radeta daquestes caractersti-ques situada en uns encants.

  Una nova paradadobjectes erticsals encants

  Cinc anys dart al metge

  El Passads dArt del Centre So-ciosanitari El Carme celebra laseva desena exposici amb unamostra conjunta. Impressionss un recull de gravats realitzatsper una desena dalumnes de se-gon del Cicle Formatiu de GrauSuperior dIllustraci de lEs-cola dArt i Superior de DissenyPau Gargallo de Badalona. 300papallones, per altra banda, sobra dun grup de treball format

  El Passads dArt del sociosanitari El Carme celebracinc anys i deu exposicions amb una mostra doble

  Dues de les obres que es poden veure aquests dies al Centre Sociosanitari El Carme

  David GonzlezMontigal

  per set alumnes de cermica i es-cultura coordinat per lartistaJoan Febrer, i creada per a la 56aedici de Temps de Flors 2011, aGirona. Papallones fetes ambmaterial plstic, de diferents co-lors, suportades per unes barni-lles de ferro de diferents alades.La mostra 300 papallones pas-sa aix docupar una plaa de Gi-rona al pati interior de la plantabaixa del Centre SociosanitariEl Carme.

  Des de lany 2006, la zonadexposicions del centre acull

  mostres dobres dalumnes i ex-alumnes de lescola dart badalo-nina. Des del naixement del Pas-sads dArt, lobjectiu ha estatcrear un rac on pacients, fami-liars i professionals del centre pu-guin gaudir i viure lart a la sevamanera: com a mode dexpressi,com a eina teraputica i tamb decreixement personal

  Cada dia de la setmana, de 8del mat a 8 del vespre, i fins elmes de desembre, es pot visitaraquesta doble exposici al centresituat al barri de Montigal.

  Montigal > El badalonins quesapropin al barri del Fondo deSanta Coloma per agafar el me-tro trobaran obres dart. TMBofereix una mostra de rpliquesde les colleccions del MuseuNacional dArt al metro de Bar-celona. Reproduccions de de-talls en gran format d'algunes deles obres mestres de lart catal.

  Diverses paradesde metro farande museu

  Lloreda > Les Jornades de Va-lors Flamencs de Badalona, orga-nitzades cada any per la Tert-lia Flamenca de Badalona i ce-lebrades al Centre Cvic de Ca-nyad, han celebrat enguanylonzena edici. Han estat tresdies de xerrades, pintura i can-te que han comptat amb la pre-sncia del cantaor SebastinCruz.

  Les jornadesflamenques hanfet onze anys

  Fotos: BSA

  Foto: L.B.

  La paradeta, divendres a Montigal

 • Juny

  201130lniabadalona.cat

  13

  Llefi La Salut

  Festes > Una de les activitatsfestives amb ms seguidors -i po-lmica- de les festes de Llefi, elscorrebous o suelta de vaqui-llas, se celebrar finalment el 16i 17 de juliol, quasi un mes mstard del que estava previst. En-guany ha sigut la primera vega-da en ms de trenta anys queaquest acte, organitzat per las-sociaci de vens del Gran Sol deLlefi no sha pogut dur a termequan tocava, ja que un canvi denormativa autonmica obliga-va el govern de la ciutat haver dedemanar perms al ple munici-pal, cosa que no va fer per descu-it. Aquest error el va subsanar enel ple extraordinari celebrat ahirdimecres, i finalment lactivitat espodr dur a terme. Aquest ha es-tat un dels primers entrabancsque ha tingut el nou govern po-pular, i alguns vens lhan acusatde incompetent per no estar alcas dels canvis de normativa,mentre que el govern municipalsexcusa per la manca de tempsde reacci i les exigncies que de-mana la Generalitat.

  El correbous esfar el finalmentel 16 i 17 de juliol

  Exhibici de grafitis a lEscorxadorLAssociaci de Joves de la Salut han organitzat per aquest dissabte una demostraci de grafitis ur-

  bans. En lacte, que tindr lloc dissabte davant del antic Escorxador, hi participaran vuit experts gra-fiters que mostraran la seva tcnica sobre plafons de fusta cedits per lAjuntament. Hi haur servei

  de barra i diferents Djs amenitzaran la jornada. Lacte se celebrar de 10 a 18 hores.

  Foto: D.G.

  Aspecte que ofereix el carrer Quevedo, al barri de la Salut

  LAssociaci de Comerciants de la Salut sexpandeix pel barri

  LAssociaci de Comerciants de laSalut ha ampliat la zona comer-cial. Fins ara noms en formavenpart els comeros situats al ma-teix Passeig i als carrers perpen-diculars, per des daquesta set-mana tamb sn membres deple dret cinc negocis ubicats alcarrer Quevedo, un dells el Cen-tre Auditiu Auris. Segons el seugerent, Francesc Periago, hanfet aquest pas per llgica i pertenir ms fora i fer pinya en casde necessitat. Rafa Pavn, pre-sident dels comerciants, assegu-ra que la incoroporaci daquestcarrer a lentitat s molt positiuper a tots plegats: pels nous so-cis perqu podran comenar a be-neficiar-se dels privilegis de for-mar part de lassociaci. En-

  Cinc negocis del carrer Quevedo ja formen part de lentitat comercial >Els nous socis podran beneficiar-se de les campanyes de promoci

  D. GutirrezRedacci

  aquest sentit, els nous mem-bres podran comenar a partici-par en les campanyes de difusii promoci que duu a termelAssociaci (com per exemple elbotigues al carrer, el carnaval ola campanya de rebeixes destiuque comena dem) i descomp-tes pels clients en el prgingque gestiona Engestur al mateixcarrer Quevedo. Daltra banda,lAssociaci de Comerciants am-plia el seu radi dacci i senri-queix en nmero de negocis i va-rietat. Lndex docupaci delsbaixos del Passeig de la Salut i elscarrers adjacents s quasi delcent per cent, per aix s neces-sari incoroporar nous vials, comQuevedo, assegura Pavn, aqui li agradaria que en un futurels comeros del carrer Don Pe-laio seguissin les passes dels deQuevedo.

 • 14

  EsportsJuny

  201130lniabadalona.cat

  Cultura

  LInfantil A de la Penya es proclama campi dEspanyaEl campionat dEspanya Infantil celebrat a Lanzarote ha coronat el DKV Joventut com el millor conjunt del-

  bsquet estatal. Els verd-i-negres shan imposat a la final a lAsefa Estudiantes amb un marcador de 61-71.Exhibint un joc basat en la defensa, els nois de Joan Rallo han anullat la capacitat anotadora dels collegials.Amb aquest triomf la Penya es consolida com un dels equips capdavanters en la formaci de joves jugadors.

  Foto: Badalona

  David Prats s un dels smbols del Badalona

  David Prats no entra alsplans del C.F. Badalona

  David Prats podria no formarpart del planter del Badalona lapropera temporada. El conjuntescapulat,immers en una rees-tructuraci de la plantilla, ha de-cidit obrir la porta de sortida aldavanter badalon. Desprs de sistemporades defensant la samar-reta del Badalona, Prats podriaveures obligat a abandonar elclub de la seva vida. I s que toti restar-li un any de contracte lacontinutat del jugador de Pomarestava lligada al mantenimentde Fermn Casquete com a presi-dent de lentitat. Casquete aban-donar el crrec el proper 30 dejuny. La reacci del ja ex-jugadorescapulat no sha fet esperar.Prats sha mostrat molt sorprsamb la decisi del club i ha asse-

  El davanter podria abandonar el club desprs de sistemporades > Pratigol s tot un smbol escapulat

  Bernat Lpez Redacci

  nyalat els motius extraesportiuscom el desencadenant de la sevamarxa. A aquesta baixa shi unei-xen la de jugadors importantscom scar Ramrez, Rubn Casa-do, Obioma i Santi Villa. Daques-

  ta manera es confirma la volun-tat del cos tcnic de renovar to-talment la plantilla. El do formatper Manolo Mrquez i AlbertCmara vol tornar a fer somniarBadalona amb lascens.

  Salva Maldonado s lescollitper dirigir la nova PenyaBsquet> Salva Maldonado espostula com la principal alterna-tiva per dirigir el Joventut de Ba-dalona la propera temporada.Lextcnic de Manresa i GranCanria ha desenvolupat una ex-cellent tasca a les files del Fuen-labrada, classificant lequip pelplayoff final. Tot i aix, la greu si-tuaci econmica del club madri-leny ha provocat que Maldonadovalori la Penya com una bona op-

  ci de futur. I s que el de SantAdri va comenar la seva trajec-tria com a entrenador a les ca-tegories inferiors verd-i-negres.El fet de que Pepu Hernndez iSalva Maldonado comparteixinrepresentant facilitaria loperaci.Daquesta manera, el club verdi-negre sestalviaria abonar el soude lany de contracte que li restaa Pepu a Badalona, fixat en propde 400.000 euros

  Mrquez continuar com a tcnic escapulat un any msBsquet> La directiva del Bada-lona donar continutat al projec-te esportiu de Manolo Mrquez,qui ha acceptat la proposta de re-novaci feta pel club. Lentrena-dor barcelon seur a la banque-ta escapulada una temporadams acompanyat del seu home deconfiana, Albert Cmara. El pre-mi de la renovaci arriba desprsdun any histric en el que elBadalona, per segona vegada des

  que milita a la Segona Divisi B,ha disputat una fase dascens a lacategoria de plata. El tcnic esca-pulat va arribar al conjunt bada-lon amb lobjectiu de consolidar-lo a la zona tranquilla de la clas-sificaci i ha superat totes les ex-pectatives. Per tal dassegurar latrajectria ascendent de lequip,Mrquez ja treballa amb la secre-taria tcnica per tal de configurarun equip competitiu.

  Doble sessi cada Nit dEstiu a lAns del MonoAquest divendres comena una nova edici de les Nits dEstiu a lAns del Mono,aquest any amb sessions dobles. Les Nits dEstiu permeten fer una visita guiada perla fbrica i desprs gaudir duna actuaci musical. Aquest divendres correr a crrecdel pianista Daniel Ligorio, que interpretar peces de Falla, Liszt o Chopin.

  Foto:The Crypts

  El curtmetratge Qudate conmigo formar part de la Secci Oficial

  El terror ms internacional,al Cryptshow Festival 2011

  Del 6 al 10 de juliol, Badalonaviatja al mn del terror a travsdel Cryptshow Festival. La 5aedici del certamen aterra a la ciu-tat ms consolidat que mai on elcinema, la literatura i la pinturaque parla de terror i fantasia, esdistribueixen en diferents espais.Enguany el Cryptshow s msinternacional que en les altres edi-cions ja que per a la secci oficialde curtmetratges, shan seleccio-nat 40 dels 120 que shavien pre-sentat, provinents duna vintenade pasos diferents (molts dells deFrana, Canad o Blgica). El ju-rat haur descollir el millor da-quests que sendur el premi de666 euros. Entre els curts, desta-ca la presncia del curtmetratgecatal Brutal Relax o The legendof the Beaver Dam, Ninjas iCabine of the dead. Daltra ban-

  Cinema, relats i pintura es donen cita durant 5 dies

  Montse LpezRedacci

  Sobre la muralla romana, lesrestes de casa de Quint Licini Arqueologia > Les excavacionsa tres metres de fondria al solarentre la Plaa Assemblea de Ca-talunya i el carrer Termes Roma-nes han perms descobrir ele-ments de la casa de qui va ser pa-tr de Baetulo, Quint Licini. Alcostat del seu jard, que ja estmusetzat, shi ha trobat unapart del mur que delimitaria lacasa. Un habitatge de grans di-mensions ja que shi han trobatles restes de quatre habitacionsaix com una mena de passadsque marcaria els lmits de lacasa, des del Decumanus, finslAvinguda President Companys.I s que la casa de Quint Licini,

  que data de finals del segle I d. C.es va consturir sobre la murallaromana. Un dels elements des-tacables s el sostre, que podriaestar pintat, i per tant, simbolit-zaria un rac de la casa amb sig-nificaci especial. A ms, lesrestes estan en molt bon estat jaque ledifici que es va construirals anys 50 a sobre, no va reben-tar les parets existents.

  Les excavacions, que fa dosmesos que van comenar, sallar-garan fins a finals de juliol. Apartir daqu, hi haur dues op-cions: tapar-les i que ledificique saixequi no les malmeti, oconservar-les.

  Foto: L. B.

  Les noves troballes mostren la gran extensi de la casa de Quint Licini

  da, encara en lapartat de cinema,es far la tradicional mostra dellargmetratges que no tenen cabu-da en mitjans comercials, serandeu en total. Durant el Festival

  tamb es dur a terme el concursde relats de terror i fantasia, aixcom una exposici al Refugi de di-ferents Mad Doctors vistos des dediferents artistes.

 • 15

  LAgenda

  PEN

  JAT-

  ELA

  CASA Juny201130

  EMERGNCIES 112BOMBERS 112 AMBULNCIES Creu Roja 93 464 06 09 La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emrgencies mdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS DESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCI CIUTADANAInformaci 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculaci escolar 93 483 29 97 Gesti Tributria 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipsit municipal 93 46009 00

  TELFONS DINTERSMSICA

  Recital de piano1 de juliol: 20h i 22.30hTornen les Nits dEstiu del Mu-seu a lAns del Mono. La pri-mera activitat s el recital depiano de Daniel Ligorio. Ans del Mono

  Havaneres al Port1 de juliol: 21hIncls en les activitats Viu les-tiu al Port, el concert dHava-neres acompanyat del rom cre-mat forma part de les festes delAssociaci de Vens del FrontMartim.Moll Nord, Port de Badalona

  El sobrino del diablo1 de juliol: 23hLa msica i els monlegs de Elsobrino del Diablo protagonit-za la nit de divendres a la Saladels Genis amb un repertori in-esperat.Els Genis

  Manual Inacabat2 de juliol:21hEl polifactic Guillem dEfakofereix un concert amb un re-pertori basat en el compositorJoan Martorell. La veu de Mar-

  ta Elka sacompanyar del reci-tal de versos a crrec de JordiBoixaderas.Espai Betlia

  ACTIVITATS

  1,2, 3 del pallasso30 de juny, 1 ,2 i 3 de juliolSegon cap de setmana del Fes-tival de Circ de Tiana amb lesactuacions de Marc Parrot (30),les Companyies Trifald i AlbaSarraute (1), Circ Panic i ClaretClown (2) i Los Excntricos(3). Tiana

  Premis Literaris30 de juny: 20.30hLa Nit Literria denguany secelebra al nou espai arqueol-gic del Museu. Es lliuraran elspremis de narrativa, narrativa

  juvenil, poesia, teatre breu i ,com a novetat, el darqueologia.Termes Romanes

  Up a la fresca1 de juliol: 21.30hLloreda ofereix una jornada decinema a la fresca amb la pell-cula danimaci Up.Parc de Lloreda

  Fira agroalimentria2 de juliolEntre Roca i Pi i el carrer Primsinstalla la Fira de productesagroalimentaris artesanals.Santa Madrona

  Fira de laigua2 i 3 de juliolEl Port acull, tot el cap de set-mana, activitats ldiques cominflables o xeringada, aix comun tast gatronmic mariner.Port de Badalona (Capitania)

  Noves formes de fer i dis-tribuir cinema6 de juliol: 19hEn motiu del tret de sortida delfestival de cinema de terror ifantstic Cryptshow, una tau-la rodona analitzar la situacidel cinema actual.La Sargantana

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201130lniabadalona.cat