24
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 136 688 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal línia badalona 6 de novembre de 2014 · Núm.121 · www.liniabadalona.cat 9N Berlín 1989 9N Catalunya 2014 Tots els murs cauen pàgs 3 i 4 Ensenyament pàg 10 Badalona denunciarà els pares que no portin els seus fills a l’escola Esports pàg 19 Brillant participació del badaloní Xavi Giró a la Marató de Nova York FALTEN 3 DIES

Badalona 121

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_121.pdf

Citation preview

Page 1: Badalona 121

redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 136 688 – [email protected] | administració: [email protected]

Publicació Quinzenallíniabadalona

6 de novembre de 2014 · Núm.121 · www.liniabadalona.cat

9NBerlín 19899NCatalunya 2014

Tots els murs cauen

pàgs 3 i 4

Ensenyament pàg 10Badalona denunciaràels pares que no portinels seus fills a l’escola

Esports pàg 19Brillant participació delbadaloní Xavi Giró a laMarató de Nova YorkFALTEN3DIES

Page 2: Badalona 121

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 6 novembre 2014líniabadalona.cat

Page 3: Badalona 121

3 | 6 novembre 2014 líniabadalona.cat

Falten tres dies. El nou 9N s’a-costa i a mesura que aquest“procés de participació ciutada-na”, tal com l’ha definit la Ge-neralitat, és a tocar, ja es conei-xen pràcticament tots els de-talls del seu funcionament.

La infraestructura per al des-envolupament d’aquesta jorna-da de mobilització dels ciuta-dans de Catalunya serà de 6.695meses repartides en 1.317 localsde participació en 942 municipis,amb una col·laboració de 40.000voluntaris, segons va desgranarla setmana passada la vicepresi-denta del Govern, Joana Ortega.La majoria d’aquests punts departicipació se situaran en insti-

tuts de secundària, ja que aquestscentres d’ensenyament són pro-pietat de la Generalitat. El mateixGovern es va posar en contacteamb els directors dels institutsmitjançant una carta per tal degarantir la màxima col·laboració.

La jornada començarà a les 9del matí i finalitzarà a les 8 delvespre, que és el mateix horarique en unes eleccions oficials, toti que el nou 9N no és un procéselectoral del qual se’n derivi unmandat democràtic i també pre-senta diferències amb l’anterior9N, que era una consulta no re-ferendària. A diferència del pri-mer, aquest 9N no tindrà un censde votants previ, sinó que lagent s’haurà d’inscriure al mateixmoment d’efectuar el vot.

Malgrat tot, diumenge els ca-talans tindran l’oportunitat de vo-tar la pregunta acordada i tornar

a demostrar la força de la majo-ria social a favor del dret a deci-dir, que al carrer s’ha mantingutsempre unida i que al Parla-ment sembla que ha retrobat elconsens.

ENDAVANT MALGRAT EL TCEl Tribunal Constitucional vaadmetre a tràmit abans-d’ahir elrecurs d’impugnació del governespanyol al nou 9N, per la qualcosa la nova ‘consulta’ va quedarformalment suspesa. No obs-tant això, el Govern manté elprocés participatiu i, conjunta-ment amb la resta de partitsproconsulta i els ciutadans queaixí ho vulguin, denunciarà l’Es-tat davant les institucions inter-nacionals. “Un país que ha re-sistit al llarg de tants segles no espot deixar humiliar”, va senten-ciar ahir mateix Artur Mas.

Participar per guanyar» El 9N tindrà una infraestructura de 6.695 meses en 1.317 locals de participació de 942 municipis

» Tothom que vulgui pot consultar, a través del web www.participa2014.cat, el lloc on ha d’anar a votar

Albert RibasBADALONA

AGENDA NACIONAL4La pre-sidenta de l'Assemblea NacionalCatalana (ANC), Carme Forca-dell, i la presidenta d'ÒmniumCultural, Muriel Casals, es vanmostrar confiades ahir que elprocés participatiu de diumen-ge tirarà endavant.

Després d’escoltar la inter-venció del president de la Ge-neralitat, Artur Mas, al ‘NuevaEconomía Fórum’, Forcadell iCasals van agrair el seu “mis-satge de tranquil·litat” i es vanmostrar convençudes de la ce-lebració del nou 9N. La presi-denta de l’ANC va afirmar queconfia en què el Govern no de-

legarà la “responsabilitat” de lajornada al Pacte Nacional delDret a Decidir, amb qui cele-brarà una reunió demà.

Ambdues també es van mos-trar molt crítiques amb la sus-pensió del Tribunal Constitu-cional. Casals va retreure al go-vern espanyol i al TC el fet queels catalans no es puguin ex-pressar, mentre que Forcadell vaafirmar que la millor resposta és“la Marató 9N”. I és que ahir vaarrencar una de les accions fi-nals de la campanya ‘Ara ésl’hora’: una marató de trucadesper incentivar la participació.

[Continua a la pàgina següent]

ANC i Òmnium, convençutsque diumenge es votarà

El 9N serà una nova oportunitat perquè els catalans expressin la seva voluntat política. Foto: ANC

Page 4: Badalona 121

| 4 6 novembre 2014líniabadalona.cat

Si en algun racó del país el 9Ntindrà un plus de càrrega sim-bòlica, aquest serà, sens dubte,Badalona. Una ciutat governadaper un alcalde del PP que, si bé java dir que no posaria traves alprocés participatiu –tampoc l’hafacilitat–, sí que s’havia oposat ala consulta original i sempre hadeixat clara la seva postura con-trària al procés sobiranista.

Diumenge, la ciutat tindrà12 punts de votació amb les sevesrespectives seccions d’influèn-cia –al mapa, diferenciades ambdiversos colors–, els quals han defer possible que tots els badalo-nins que ho desitgin puguin par-ticipar en la jornada.

Una jornada que a Badalonas’ha promocionat des de la socie-tat civil. I és que ha estat aques-ta, a través del Pacte Local pel Dreta Decidir, que ha impulsat lacampanya institucional del procésde participació –que a la majoriade municipis del país han dut aterme els ajuntaments conjunta-ment amb la Generalitat, però aBadalona no–i que ha treballat devalent per “aconseguir portar elprocés a totes les llars de la terceraciutat de Catalunya”.

En aquest sentit, durant deudies les entitats del Pacte han om-plert la ciutat de cartells –enuna ocasió sent multats, segonshan denunciat públicament– ihan elaborat informació perso-nalitzada en funció de cada puntde participació, entre altres ac-cions prèvies a la jornada. Amés, de cara a garantir l’accessi-

bilitat el mateix diumenge s’hanimpulsat mesures per assegurarla mobilitat cap als punts departicipació, com la instal·lació desenyalització orientativa i un ser-vei de bus que, cada 30 minuts,unirà l’Institut Pompeu Fabra, l’I-saac Albéniz i la Pineda amb lesseccions adscrites.

La campanya de les entitatssobiranistes badalonines s’aca-barà dissabte, un dia abans delprocés participatiu, amb un actede cloenda que, segons el Pacte,“posarà en relleu el dret a parti-cipar en la consulta de l’endemà”.Un dret que a Badalona s’ha ha-gut de defensar per partida doblei que gràcies a la tasca conjuntade partits, entitats i movimentssocials ha arribat arreu de laciutat. Amb tot, la feina perquèdiumenge sigui un èxit està feta.Els badalonins també decidiran.

El 9N a Badalona: 12 punts de votació» El Pacte Local pel Dret a Decidir ha liderat la campanya del procés de participació a la ciutat

» Un bus unirà, cada 30 minuts, el Pompeu Fabra, l’Isaac Albéniz i la Pineda amb les seccions adscrites

Arnau NadeuBADALONA

AGENDA NACIONAL4El comp-te enrere per al 9N ha portat elslíders polítics dels partits pro-consulta a fer campanya a la ter-cera ciutat de Catalunya.

El primer a fer-ho va serJoan Herrera, d’ICV-EUiA, queva fer una crida a la mobilitza-ció de cara a aquest diumenge.Al passeig Marítim, davant delPont del Petroli, Herrera vaparticipar en la paradeta infor-mativa que ICV de Badalona vainstal·lar-hi per repartir el ma-terial de campanya.

Dos dies més tard va serOriol Junqueras, el líder d’ERC,qui va omplir el teatre del Círcol

Catòlic i va advertir que “l'Estatespanyol mai ens ho posarà fà-cil perquè construïm la inde-pendència negociant amb ells”.

Finalment, ahir dimecres vaser el torn de Josep Rull, líder deConvergència, i de David Fer-nández, de la CUP. El primer vafer un acte al Teatre Principal enel qual va explicitar “el fermcompromís de la formació ambel dret a decidir i el vot al Sí-Sí”.Per altra banda, el segon va vi-sitar els encants setmanals delbarri de la Salut, on va repartirmaterial de campanya i va afir-mar que “el 9N hem de sortir avotar a favor de la democràcia”.

Els líders polítics proconsultadesembarquen a la ciutat

Els 12 punts de votació amb les seves seccions d’influència. Infografia: Néstor Andrés

Page 5: Badalona 121

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 6 novembre 2014 líniabadalona.cat

Page 6: Badalona 121

| 6Opinió6 novembre 2014líniabadalona.cat

Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

#SeguirTreballant#OmplimLesUrnes #IndultEncobert

@CarlesHeredia: I què bonic que seràveure tot un poble desobeint aquestafalsa democràcia. Diumenge comença laveritable partida! #CatalansReadyToVote.

@joanmena: El PP impugna la democrà-cia a Catalunya a mode de persecució,però treu de la presó delinqüents comMatas. #femlosfora #abajoelregimen.

@marcpeiron: No entenc les crítiques a LuisEnrique. Està bé que no vulgui canviar l'estilper dues o tres derrotes. Projecte en con-strucció. Keep calm.

4Metgessa per a l’ànimaper Mari Carmen Lozano

La porta s’obre i la doctora cri-da el nom de la mare. Entremdins d’una de les consultes delCentre d’Atenció Primària de LaSalut a la ciutat de Badalona. LaDoctora Maria R. és una met-gessa afable, càlida i cordial; haestat la nostra doctora de famí-lia, la doctora de tota la vida; alllarg dels anys hem pogut trobaren ella la professional però tam-bé l’amiga, la confident de pors,malalties i angoixes. La docto-ra sempre ha demostrat que lacapacitat d’empatia és el majoractiu que pot existir entre elmetge i el pacient; ella ha estatuna metgessa de l’anima perquèmai ha separat la ment del cos.

Dins el laberint de la socie-tat, els invisibles, han deciditcanviar el lloc de treball d’algunsmetges del CAP de La Salut alnou CAP del Gran Sol ubicat albarri de Llefià sense tenir encompte ni l’opinió dels metgesni la dels usuaris. Tot es fa a cos-ta d’algú. Persones grans ambdificultats de mobilitat aras’hauran de desplaçar més llu-ny; avis als quals se’ls ha tren-cat el vincle emocional amb el

doctor amb el qual alguns tenenmés de trenta anys de relació.

La doctora Maria visita lamare; fa poc que ha patit unaangina de pit. Mentre la docto-ra mira l’historial mèdic, lamare li pregunta si és veritat elremor que corre a la sala de vi-sites: “Doctora diuen que mar-xa d’aquest centre”. La doctoradiu que és veritat i que falta me-nys d’un més perquè es faciefectiu el canvi. Ens miren en si-lenci i en qüestions de segonssorgeix a la meva memòria lesprimeres consultes: jo encaraera una nena i ella donava elsseus primers passos al món dela medicina general; les visitesd’urgència a casa; diagnòstics di-fícils, i sempre la seva mà este-sa, la responsabilitat a les sevesvaloracions, els consells mè-dics més enllà del receptari.

Només manca un mes per-què la Doctora Maria R. marxi.I estic aquí escrivint perquèallò que més m’ha agradat de tu,Maria, és que estimés la medi-cina i creus en allò que fas ambsentiment, responsabilitat i pro-fessionalitat.

Aire fresc

No entraré en valoracions delspolítics. Hi haurà temps. Fixo lafoto en la tasca de farciment dela motxilla de les pròximes elec-cions municipals, que homomple de voluntat de canvi al’alcaldia.

El govern d’un municipi im-plica una visió global de la sevasituació, en el temps i en l’espai.Des del punt de vista del temps,el dibuix de projecte de l’oposi-ció a García Albiol encara és alcarbó, però alguns ja entenenque s’ha de fer un projecte amig-llarg termini, que preten-gui impulsar un profund canvien la dinàmica econòmica, so-cial i cultural de Badalona. L’es-bós, però, no es detalla enpúblic i, per tant, és difícil de va-lorar i fóra fàcil de criticar. Desdel punt de vista del territori,hem de guixar al dibuix l’impulsd’un model de creixement sos-tenible, on la població s’assenti,però on, sobretot, creixin l’acti-vitat econòmica i els equipa-ments que han de cobrir lesnecessitats d’aquesta població,cada vegada més una ciutat

dormitori, com si es fes marxaenrere, i en la qual el factor so-cial és prioritari.

Anant més enllà, una visióglobal del territori ens porta areflexionar sobre la importànciai les oportunitats que ofereix eldesenvolupament de línies d’ac-tuació municipals que estiguincoordinades amb les de munici-pis veïns. Perquè Badalona ésBadalona, però també és la Ba-dalona del Barcelonès Nord; i hiha problemes, solucions i objec-tius que no es poden plantejarsense aquesta visió més globalsobre la posició que ocupem, ique volem ocupar, al Barcelo-nès, amb personalitat pròpia alvoltant de la dita Gran Barce-lona. Temes com la promocióeconòmica, la ubicació de gransserveis i centres públics (uni-versitat, depuradora de deixa-lles, serralada de Marina, etc.) ola gestió de les infraestructuresde comunicacions, només espoden afrontar amb una acciócoordinada de Badalona amb laresta de veïns.

Per això, i perquè pràctica-

ment tots els municipis de lazona tenen governs de progrés,amb els quals amb un canvi al’alcaldia hauria de ser fàcil es-tablir-hi estratègies comunes,Badalona, com a capital del Bar-celonès Nord, amb la força de serla tercera ciutat de Catalunya, hade promoure el màxim d’accionscoordinades, que redundin en elbenefici de la comarca i, és clar,del nostre municipi, que n’ha deser locomotora i exemple d’ac-tuacions socials.

Davant el que sembla frontcontundent pel canvi d’alcalde, i,per tant, protagonista ara virtuald’un més que previsible reorde-nament del cartipàs corporatiu,necessitem que Badalona conti-nuï essent el municipi de refe-rència i el motor de canvi alnord de la comarca del Barcelo-nès. Però a més a més, per con-vicció. Cal canviar la imatge dela ciutat, de dalt a baix, però desde dins. Un dibuix que no seràfàcil d’acabar.

A veure com s’omple la mot-xilla. Ja hem perdut massa,massa anys!

per Estanis Alcover i Martí

4Unes eleccions municipals pel canvi

publicitat 619 13 66 88

amb el suport de:

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Badalona no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

líniabadalona.cat

15.000 exemplars

Dipòsit legal: B.43222-2010

Page 7: Badalona 121

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 887 | 6 novembre 2014 líniabadalona.cat

Page 8: Badalona 121

| 8Envia’ns les teves cartes a: [email protected] novembre 2014líniabadalona.cat

@jimyvegga: Desde Andalucía mi apoyoal derecho a decidir del pueblo catalán,que acogió a miles de andaluces con losbrazos abiertos. #CatalansReadyToVote.

@cristina_pardo: Cospedal: "Hemos he-cho todo lo que podíamos contra la corrup-ción". Sí. El SMS de "Sé fuerte" lo envió Hoot-suite.

@yasalioellisto: Fatxes que rebenten unacte sobre el 9N que els anem a fer a Madrid.Policies que expulsen els fatxes cridant-lospel nom. Tot molt sorprenent.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Fa uns dies un amic m’explicava que lihavien trucat per preguntar-li si ell es-tava a favor del SÍ-SÍ en la consulta del9N. Un altre em deia que ell defensa eldret a decidir però, si es fa la consulta,votarà SÍ-NO. Hi ha també els que de-fensen el NO com resposta a si es vol queCatalunya sigui un Estat.

Coneguts personatges mediàtics di-uen que la “desobediència no m’acabad’agradar”. Altres que “no sóc partida-ri de les insurreccions”. Hi ha també quidiu que “cal tirar endavant la consultadel 9N peti qui peti”.

A les organitzacions polítiques pas-sa el mateix, encara que predominen lesque manifesten que “només estaremd’acord amb una consulta que tinguiplenes garanties democràtiques”. Peraixò, el president Mas cada vegadaaposta més per convocar unes eleccionsplebiscitàries a les quals anirien juntsCiU i ERC, la qual cosa no agrada els di-rigents republicans. Sense cap dubte, iamb raó, aquest és el tema de debat alcarrer.

Tothom s’ha oblidat del cas Palau,d’Urdangarín, de la família Pujol i detants i tants casos de corrupció com hiha a Catalunya i a l’Estat. Per no parlarde les retallades en educació, sanitat, ser-veis bàsics, de la pobresa (dos de cadadeu catalans es troben en risc de pobresai exclusió social), dels desnonaments(Catalunya és la comunitat que més des-nonaments va patir durant l’any 2013,un 23% del total de l’Estat), de l’atur ju-venil (l’Estat espanyol està al capdavantde tots els països europeus on els menorsde 25 anys, un 53,8%, es troba a l’atur).

Per això és vergonyós i escandalósque els presidents Rajoy (PP) i Mas(CiU) continuïn amb el seu comporta-ment provocador i mentider i no assu-meixin la seva responsabilitat i acabin

amb aquesta situació tan embolicada ikafkiana.

És cert que la responsabilitat majorla té el president del Govern espanyol.Negar-se a negociar una sortida davantdel clamor de la immensa majoria delscatalans només ens demostra la pre-potència i la incapacitat política d’aquestmaquiavèl·lic, sinistre i plasmàtic per-sonatge.

Dit això, no és menys cert que tam-bé el nostre president juga amb foc. Lesseves contradiccions, els seus silencis iels seus dubtes no fan més que generarconfusió i alimentar l’ansietat i la pord’uns i altres.

Tan complicat és deixar que els ca-talans votin i així sortir de dubtes? So-bretot tenint en compte que, sigui quinsigui el resultat, s’ha de negociar amb elgovern de l’Estat, ja que així no podemcontinuar. El millor de tot aquest pro-cés és que el canvi no només és neces-sari, sinó imparable.

Difícilment una societat pot aguan-tar l’escandalós increment de les desi-gualtats, la inseguretat del futur, la rà-bia continguda... Tard o d’hora la re-bel·lió es farà inevitable.

La majoria de la societat catalana,pacíficament però amb contundència,ens està demostrant que la força de lavoluntat popular està per damunt delsinteressos partidistes, els victimismes ialtres històries compartides pels partitssistèmics, responsables de la crisi queestem patim.

Possiblement només així aconse-guirem una societat més justa i menysdesigual. Ha arribat l’hora que la societatcivil assumeixi la responsabilitat d’a-cabar amb els corruptes i recuperar elpoder per aconseguir una veritable de-mocràcia, econòmica, política, culturali social.

4De bojosper Pedro Jesús Fernández

Conviure i reconèixer la diferència és unpuntal de la democràcia. L’extremismenega l’altre, nega idees i persones dife-rents. Les considera adversàries i fins itot per eliminar. Són, per definició, al-tericides.

Des de l’illa d’Utoya a Oslo, on a l’a-ny 2011 92 joves socialistes van morir as-sassinats a mans d’un extremista anti-Islam; als atemptats d’estiu contra per-sones jueves a Brussel·les, passant pelsrecents apunyalaments a Lleida, veiemcom l’extremisme elimina físicament.

Hi ha molts tipus d’idees intolerants.El catedràtic Antón Costas ha afirmatque el fonamentalisme de mercat tam-bé és extremisme. L’obsessió pel dèficiti pel deute públics crea desigualtat,atur, pobresa i és brou de cultiu perquèla classe treballadora empobrida i lespersones nouvingudes siguin enfronta-des pels guanyadors de la crisi.

D’altra banda, hi ha gradacions i for-mes d’extremisme. Les darreres elec-cions europees han comportat la victò-ria del Front Nacional a França i de l’U-KIP al Regne Unit. Hem vist també coma Hongria o a Suècia, aquests partits ob-tingueren un bon resultat. Per fortuna,fa pocs dies el grup parlamentari extre-mista al Parlament Europeu s’ha dissolt.

La debilitat de la democràcia és lafortalesa dels extremismes. És un cercle

viciós que hem d’aturar. Deia Olof Pal-me, l’exprimer ministre suec assassinatl’any 1986, que el combat al racisme nonecessita grans teories sinó d'un dia a diadigne per a la majoria.

A Badalona el racisme institucionaldel PP al govern mira d’excloure perso-nes dels serveis socials, fins i tot infants,amb l’argument que fa pocs anys que hiresideixen. I una activista del movimentde les dones denunciava la censura almanifest del 8 de març. A més, se’n ri-uen de la Diada Nacional no atorgant-li relleu. I fins i tot, han prohibit l’Esta-ca a la clausura del Filmets. Els 300 es-pectadors assistents, això sí, s’hi re-bel·laren.

Diu Lluís Llach en una altra cançó,Abril 74: “Companys, si enyoreu les pri-maveres lliures / amb vosaltres vullanar, / que per poder-les viure / jo m’hefet soldat.”

Enyorem les primaveres lliures d’in-tolerància. No vindran soles. Necessitemfer créixer la democràcia, dient no quanens humilien i ens neguen, cantant si cal;amb participació ciutadana i debat, alcarrer, amb polítiques justes, amb per-sones honestes. L’acció col·lectiva, de lamajoria que volem respecte, necessitaraons i de sentiments comuns. Necessitala cultura i de l’activisme per arrencarl’Estaca.

4Si estirem tots, l’extremisme cauràper Josep Xurigué

Page 9: Badalona 121

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 889 | 6 novembre 2014 líniabadalona.cat

Page 10: Badalona 121

6 novembre 2014

Ciutat| 10

líniabadalona.cat

El Ple de l’Ajuntament va apro-var la setmana passada el Pla dePromoció de l’Escolaritat i Pre-venció de l’Absentisme Escolara la ciutat, que té com a objec-tiu prioritari reduir l’absentismedels nens i adolescents d’entreels 3 i 16 anys. L’aspecte mésdestacat del pla és que el con-sistori denunciarà davant la Fis-calia i la Direcció General d’A-tenció a la Infància i l’Adoles-cència (DGAIA) els pares que deforma reiterada no porten elseu fill a l’escola.

El pla, que s’ha construït deforma conjunta en els darrersvuit mesos entre l’Ajuntament,el Consorci Badalona Sud i laInspecció Educativa de la Ge-neralitat, preveu la constituciód’una Comissió Local d’Absen-

tisme que tindrà com a objectiuprincipal protegir el menor ique serà l’encarregada de de-nunciar els casos d’absentismecrònic a la Fiscalia i la DGAIA.

EL PAPER DE LA POLICIALa Guàrdia Urbana i els Mossosd’Esquadra també tindran un

paper important per tal que elpla es compleixi. En el cas delsagents de la policia municipal secentraran a detectar els alumnesque siguin al carrer en horari es-colar. La detecció de l’absentis-me també serà seguida per Ser-veis Socials, que valorarà l’en-torn familiar del menor.

L’Ajuntament vol reduir l’absentisme escolar. Foto: Arxiu

Badalona denunciarà els paresque no portin els fills a l’escola

» L’Ajuntament aprova un pla per mirar de reduir l’absentisme escolar» La Guàrdia Urbana buscarà els alumnes que se saltin les classes

L’oposició negocia com i quanforçar el cessament de SaltiveriPOLÈMICA4PSC, CiU i ICV-EUiA segueixen determinats aforçar el cessament del consellerdelegat de Badalona Comunica-ció, Albert Fernández Saltiveri,després que suposadament in-tentés censurar la interpretacióde L’Estaca en l’acte de lliura-ment de premis del Filmets.

La determinació hi és i sem-bla que només els separa unaqüestió de timing. Mentre PSC iICV-EUiA creuen que ja es potengegar el procés –més o menyscomplex– per forçar el cessa-ment, CiU argumenta que cal es-perar l’informe de la Xarxa de Te-levisions Locals, que va retrans-metre l’acte i que ara està inves-tigant els fets –pròximament

farà públiques les seves conclu-sions–, per “carregar-se de mésarguments”, segons fonts con-vergents.

Tanmateix, Línia Badalonatambé s’ha posat en contacteamb Saltiveri per conèixer la sevaversió dels fets, però ha declinatfer declaracions i s’ha remès al co-municat del Comitè Organitzadordel Filmets difós fa dies.

Per la seva banda, el directordel festival, Agustí Argelich, no havolgut posar més cullerada a lapolèmica i ha preferit destacar“l’èxit” de l’edició d’enguany. “Jaestem treballant en la de l’any queve i hem de tenir clar que no enspodem permetre fer cap pas en-rere”, adverteix Argelich.

CASTELLERS4La colla dels Mi-cacos va ser dissabte passat aCornellà per participar en la 24aDiada de la colla local, els Cas-tellers de Cornellà.

Els badalonins van plantejaruna diada tranquil·la i van obrirla seva actuació amb el tres de set,que van descarregar sense pro-blemes. En la segona ronda, vanapostar per un segon castell deset, el quatre de set. L'estructura,que presentava algunes estre-nes, va pujar de manera contro-

lada, però un petit ensurt al pis dedosos en el moment de fer l'ale-ta va fer aparèixer els nervis,que van provocar alguna difi-cultat per descarregar-lo. Amb elsdos castells de set bàsics desca-rregats, els badalonins van apos-tar per un cinc de sis amb forçacanvis a nivell de tronc però queno va tenir cap secret per a la co-lla. Per cloure la seva bona ac-tuació, els Micacos van comple-tar un pilar de 5.

No tan reeixida va ser l’ac-

tuació que van fer els badaloninsel cap de setmana abans a Gi-rona, en el marc de les Fires deSant Narcís. La colla badaloni-na es va mostrar ambiciosa peròja en primera ronda va haver dedesmuntar el cinc de set. Pos-teriorment tampoc se’n van sor-tir amb el tres de set, un castellque tenen molt dominat. Final-ment, va descarregar un quatrede set i va renunciar a la terce-ra ronda per acabar amb dos pi-lars de 4 simultanis.

RedaccióBADALONA

Saltiveri, a l’esquerra, durant la presentació del Filmets 2014. Foto: Filmets

Sort desigual per als Micacos

Els Micacos tenen un novembre carregat d’actuacions. Foto: Micacos

Maltractament | Detingut el propietari de 8 gossosLa Guàrdia Urbana va detenir la setmana passada el propietari de 8 gossos que

estaven abandonats i en una situació d’extrema desnutrició en un espai molt reduït d’una zona forestal de Pomar de Dalt. Quan la policia municipal, alertada

per un veí, va arribar al terreny on hi havia els gossos, un d’ells ja era mort.

Page 11: Badalona 121

11 | 6 novembre 2014Butlletí mensual nº2 ICV Badalona Publicitat política

Page 12: Badalona 121

| 12

El PP ha acordat destinarprop de 600.000 euros a unpàrquing “provisional” aMontigalà, que si es cons-trueix, significarà un freper als nous edificis esco-lars.

Després de molts anys dereclamacions, fa pocs dies elParlament aprovava una re-solució, sorgida d’una pro-posta d’ICV-EUiA, per la qual elGovern de la Generalitat s’hade reunir aviat amb el de l’A-juntament i la comunitat edu-cativa, per tal de fixar el ca-lendari de les noves construc-cions.

Des d’ICV se celebra aquestpas que podria suposar histò-ric si no fos per la posició delgovern del PP a Badalona queha prioritzat la construcciód’un pàrquing al solar reservatper al nou Institut VenturaGassol i l’Escola Montigalà.

En aquest sentit, des d’ICVs’adverteix que: el PP, o men-teix quan diuen que apos-ten per construir els cen-

tres educatius com mésaviat millor, o malbarataels diners públics destinant600.000 euros a una obra quequan estigui acabada s’hauriade desmuntar.

Així mateix des d’ICV esposa en dubte la credibili-tat de Xavier García Albioli el Partit Popular alhora de ferpromeses i defensar la cons-trucció de nous equipamentsescolars de cara al curs vinent.

Butlletí mensual nº2 ICV Badalona6 novembre 2014

ICV Badalona presenta una moció que té coma objectiu impulsar l’activitat econòmica i el co-merç local. La moció demana la creació d’unaborsa de lloguer accessible de locals comercials.

Els efectes de la crisi sobre el teixit productiui el comerç local de la ciutat han provocat ladestrucció de moltes petites i mitjanes empresesi els seus respectius llocs de treball i l’incre-ment de la inversió especulativa en localscomercials i naus industrials buides, araen mans de grans empreses.

L’increment de preus dels locals comercialsdels darrers anys suposa un obstacle importantper animar o promoure la ubicació de novesactivitats tant comercials com industrials, la cre-ació de nous projectes d’emprenedoria, d’au-toocupació o pel manteniment de l’activitat en-cara existent.

La història, a la nostra ciutat, ens ha en-senyat que els beneficis econòmics, socials i te-rritorials que el comerç tradicional i de proxi-mitat genera a Badalona són cabdals i més im-portants que el que general l’actual model degrans superfícies comercials.

És en aquest sentit, que ICV creu que davantaquesta crisi cal moure i oferir tots els instru-ments, recursos i les capacitats de les quals l’A-juntament disposa per a promoure accions dexoc, combat i resistència davant dels efectes ne-gatius del moment.

L’experiència, a través de les polítiquesd’habitatge amb la Llei pel Dret a l’Habitatge,de la creació de la Borsa Social d’Habitatge quepromou l’accessibilitat al lloguer i la reducciódel seu preu, i atès que de les partides que elgovern municipal ha destinat durant aquestmandat a l’ajuda a l’autoocupació i l’empre-nedoria han sobrat diners, des d’ICV es vaproposar al Ple Municipal el següent:

1. Crear en el termini de tres mesos el pro-grama de Borsa de lloguer accessible delocals comercials que permeti a través del

sistema d’aval lloguer la disminució delpreu del lloguer, l’accessibilitat al mateix ila mobilització del parc buit de locals exis-tents a la nostra ciutat per a garantir la cre-ació de nova activitat econòmica i comercial.

2. Dotar el pressupost ordinari de 2015amb 200.000 euros per una partidaanomenada Borsa de lloguer accessi-ble de locals comercials per tal de poderiniciar un programa d’aval del lloguer peraquelles persones aturades de Badalonaque vulguin impulsar un petit comerç.

3. El programa Borsa de Lloguer Accessi-ble Comercial avaluarà els projectespresentats en una mesa formada perrepresentants de l’administració i la Fe-deració de Comerciants de Badalona.

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

Borsa de lloguer accessible per a locals comercialsuna oportunitat per al comerç de Badalona

El passat dilluns 27 d’octubreva tenir lloc a l’Escola Mon-tigalà una trobada amb lacomunitat educativa deMontigalà, on van assistir elJoan Mena (Diputat ICV-EUiA) i el Grup Municipald’ICV-EUiA a l’Ajuntamentde Badalona.

A la trobada, on van serpresents tant la comunitateducativa de l’Escola Mon-

tigalà com la de l’InstitutVentura Gassol, es va refer-mar el compromís de lesassociacions i comuni-tats educatives del barrii del grup municipald’ICV-EUiA perquè total'illa de la plaça ManuelMoreno Mauricio siguiun campus educatiu queofereixi educació públicadels 0 als 16 anys.

Un diputat d’ICV-EUiA i el Grup municipald’ICV-EUiA es reuneixen amb la comunitat educativa de Montigalà

Passeig de la Salut

ICV s’oposa a la construcció d’unpàrquing al solar reservat per al nouInstitut Ventura Gassol i l’EscolaMontigalà

El PP i García Albiol dilueixen les expectatives

prioritzant el totxo a l’educació dels infants i joves de

Badalona

L’increment dels preus dels locals comercials és un obstacle per

al comerç local de Badalona

La viabilitat de laborsa de lloguer accessible per a

locals comercials és inqüestionable

Publicitat política

Page 13: Badalona 121

13 | Butlletí mensual nº2 ICV Badalona

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

6 novembre 2014

La descontaminació del litoral badaloní:una assignatura pendent de l’Estat

La coalició d’ICV-EUiA presenta esmenes als pres-supostos generals de l’estat sol·licitant 17 milionsd’euros per descontaminar la platja de laMora i urbanitzar el passeig marítim entreBadalona i Montgat.El Grup Municipal d'ICV-EUiA conjunta-

ment amb els diputats de l'Esquerra Pluralhan presentat esmenes als PressupostosGenerals de l’Estat del 2015 sol·licitant ques’incorporin 4 milions d’euros per afrontar ladescontaminació de la platja de la Mora i13 milions d’euros per descontaminar i ur-banitzar el Passeig Marítim entre Manre-sà i Montgat.

Les esmenes recullen la reivindicació històri-

ca de descontaminar el litoral badaloní en la sevatotalitat. Per ICV-EUiA és del tot inadmissi-ble que a la tercera ciutat de Catalunya, onla platja és el bé comú més important pels ba-dalonins i badalonines (segons totes les en-questes de satisfacció ciutadana) encara hi hagidos punts del litoral altament contaminats.Tant la contaminació actual de la platja de laMora (on és prohibit l’accés a la sorra i l’aigua)com dels antics terrenys de la “Lejía Conejo” su-posen un risc per la salut pública de la nos-tra ciutadania. La descontaminació i urbanit-zació del passeig marítim entre Manresà iMontgat permetria gaudir d'un passeig conti-nu entre Premià i Barcelona.

Davant les sospites de frau a les darreresoposicions al cos de la Guàrdia Urbana, quehan acabat amb la presentació d’una denúnciaper prevaricació i tràfic d’influències a la fisca-lia dels aspirants afectats, i davant les confusesi evasives respostes donades pel govern del PPa les denúncies de frau, el grup municipald’ICV-EUiA va presentar una moció al plemunicipal del 28 d’octubre sol·licitant lacreació d’una comissió d’investigació.

Sobre aquesta qüestió, també s’ha mobilit-zat la Plataforma d’Afectats per l’Institut de Se-guretat Pública de Catalunya, que va presentaruna denúncia per prevaricació i tràfic d’in-fluències contra l’Alcalde Xavier García Albiol (PP)i els membres del tribunal qualificador per les su-posades irregularitats en el procés de selecció dedotze places de policia local de Badalona.Per al regidor Àlex Mañas “És del tot in-

audit que les millors sis qualificacions si-guin de fills o familiars d’agents del cos, ihagin obtingut qualificacions molt supe-riors a la mitjana.” El regidor ecosocialista AlexMañas va concloure que “Des d’ICV es defensai s’exigeix la tolerància zero davant la corrupció,i per això s’investiga qualsevol cas amb indicis iproves, per petit que sigui”.Així doncs, l’aprovació de la moció al Ple

municipal exigeix la creació, en el terminide 8 dies després de l’aprovació, d’una Co-missió d’investigació especial, de caràcter no per-

manent per tal d’investigar i dictaminar sobre elsfets denunciats. La composició de la comissió seràproporcional al nombre de regidors i regidoresque cada grup municipal té al ple municipal, d'a-cord amb això estarà formada per 3 regidors/esdel Grup Municipal del Partit Popular, 2 regidors/esdel Grup Municipal Socialista, 1 regidor/a del GrupMunicipal de Convergència i Unió i 1 regidor/a delGrup Municipal d’IC-EUIA.Davant de l’alarma i la desconfiança que

generen actuacions i fets d’aquest tipus,ICV es felicita per l’aprovació de la comis-sió a l’espera de verificar que sigui àgil i efi-cient en l’estudi del cas i que els resultatssiguin útils per a la ciutadania de la ciutat.

El novembre és un mes de rei-vindicació dels drets de les do-nes. El dia 25 commemo-rem el Dia InternacionalContra la Violència Mas-clista, i per tant, és un bonmoment per fer balanç deltreball que s’està fent a Ba-dalona.

L’Ajuntament de Badalonacompta amb un sol punt d’a-tenció a persones que patei-xen violència masclista, enuna ciutat de més de 220.000habitants. L’atenció psicolò-gica està externalitzada tre-ballant per hores, i només hiha servei jurídic un cop a lasetmana. El govern del PPno està destinant els re-cursos econòmics i hu-mans necessaris per ferfront a un problema tancomplex i difícil de resol-dre, fins i tot comptant ambles subvencions i el suport deprogrames d’altres adminis-tracions públiques.

D’altra banda, amb aquestgovern de mentalitat conser-vadora s’han fet passos en-rere confonent violènciafamiliar amb violènciamasclista, ja que aquesta úl-tima es pot produir en tots elsàmbits de la vida d’una dona,i no només en l’àmbit familiar.Tampoc es poden confondreles causes i la naturalesa de laviolència contra les dones, dela violència contra la terceraedat, o a la infància. Hi hamolts tipus de violència icadascuna d’elles s’ha d’a-tendre des de la seva ves-sant, destinant-hi recur-sos reals. En el mateix sentit,aquest ajuntament tampocestà treballant la lluita contrael racisme o l'homofòbia, es-sent dues xacres que mereixenespecial atenció. Per tant, rei-vindiquem més recursos i unaorientació correcta i integralde les diferents formes deviolència.

A diferència d’altres mu-nicipis que programen activi-tats i jornades de sensibilitza-ció contra la violència masclistadurant tot el mes, a Badalonacom cada any, només se cele-bra un acte institucional sim-bòlic el dia 26 de novembre. Iel Servei d’Atenció Integrala les Víctimes de Badalona(SAIV) ha estat convidat aparticipar en un acte de lasocietat civil, però no haestat capaç d’organitzarres per si mateix.

En canvi, la Federacióde Dones de Badalona, en-guany organitzen una con-ferència dimarts 25 de no-vembre, a les 18 h al Museude Badalona. I l'endemà a latarda, ens conviden a unaacció reivindicativa a laplaça de la Vila després del’acte institucional. Us ani-mem a participar-hi por-tant un tall de tela lila demida Din A4, per fer unmosaic gegant. Ningú ens re-gala res i tenim molta feina afer per combatre la violència,per això fem una crida a lamobilització per reivindicarels nostres drets i els de lespersones que estimem.

Aïda Llauradó ÁlvarezCoordinadora d’ICV BadalonaMembre del Secretariat deDones amb Iniciativa

Afrontem de debò la violènciamasclista

“Hem tingut un alcalde que no s’ha preocupat de demanar a l’Estat Espanyol la descontaminació delnostre litoral, estem a 2014 i no hem acabat d'encararuna de les tasques més importants que va impulsar elprimer govern democràtic municipal, la descontami-nació del litoral”Àlex Mañas, alcaldable d’ICV

Reivindiquemmés recursos iuna orientació

correcta i integralde les diferents formes de violència

Des d’ICV s’exigeix aclarir el procés d’oposicions de la Guàrdia Urbana a Badalonadesprés d’evidenciar que lessis notes més qualificades

coincideixin amb fills o familiars

d’actuals agents del cos

Gràcies a la moció d’ICV s’aprova la Comissiód’Investigació per la denúncia sobre les oposicions de la Guàrdia Urbana a Badalona

Publicitat política

Page 14: Badalona 121

| 14Butlletí mensual nº2 ICV Badalona6 novembre 2014

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

Una tarda al local de campanya“Ara és l’hora”

Fa quinze dies i gràcies a la gent del’Assemblea Nacional Catalana i Òm-nium Cultural de Badalona vaig podercompartir la tarda amb un bon grapat debadalonins i badalonines preocupadespel futur de Catalunya i el de la nostraciutat, Badalona.

M'acompanyava, fent de conductordel col·loqui, l'amic i veí Ricard Vilare-gut. Ens vam trobar amb un públic plu-ral i divers, gent votant i militant dediverses forces polítiques amb les qualsvam conversar sobre els reptes quetenim pendents.

Reflexió i debat sobre el procésparticipatiu i la mobilització del 9 deNovembre (9N), del procés que ens hade portar tard o d’hora a poder decidirlliurement el nostre futur com a país, delreconeixement internacional, de lameva tasca sobre aquest tema feta al'Amèrica Llatina i també vam parlar, imolt, sobre Badalona.

Respecte al 9N; em quedo amb duescoses de les quals vaig voler transmetreals assistents: Que Catalunya decidirà de-mocràticament, ara o més endavant, el seufutur en un referèndum. I que la unitat deles forces favorables a la consulta és re es-tablirà i què per tant, el 9N coincidirem totsi totes en una única mobilització per tornara dir ben alt i clar que volem votar.

També vaig expressar la meva convic-ció federalista i per tant partidari del Si -No, tot i que sempre he mostrat respecteper al moviment independentista. De fet,els meus companys i aliats segueixensent els independentistes progressis-tes i d'esquerres, els federalistes dedebò i en definitiva tots aquells quevolem una Catalunya cohesionada so-cialment que sigui l'avantguarda de lespolítiques socials a Europa i al món. Ditd'una altra manera, un model ben diferent

i llunyà de la Catalunya de Convergèn-cia i Unió.De Badalona vam parlar depolítiques socials, d’urbanisme, de leszones industrials, de la descontamina-ció del litoral. Que la ciutat i la sevagent necessitem un Ajuntament quega ranteixi avui la igualtat i la cohesiósocial, i que per fer-ho possible ne-cessitem una candidatura unitària iamplia de les esquerres per garantirun govern que ens torni a fer sentir or-gullosos i orgulloses de Badalona.

Àlex Mañas,Candidat d'ICV a l'Alcadia de Badalona

Necessitem una candidaturaunitària i amplia de les

esquerres per garantir un govern que ens torni a fer

sentir orgullosos de Badalona

Publicitat política

Page 15: Badalona 121

Ciutat15 | 6 novembre 2014 líniabadalona.cat

Can Ruti, al capdavant de la investigació mèdica. Foto: Google Maps

Can Ruti prova amb èxit unavacuna contra la tuberculosi

PROTESTA4Un grup de veïnsdel barri del Gorg es van reunirabans-d’ahir per posar de ma-nifest el seu malestar amb l’A-juntament a causa de la brutíciaque, asseguren, hi ha al barri.

L’Associació de Veïns GorgMar afirma haver demanat “re-petidament” al consistori queactuï per arreglar aquesta si-tuació, ja que denuncia que alscarrers del barri hi ha “rates, pla-gues d’escarabats, solars plens dematolls i brutícia i manca de llumen algunes zones”. El seu treso-rer, Pedro Páez, explica a LíniaBadalonaque ahir es va acordar“penjar pancartes reivindicativesals balcons” i va deixar clar que,si l’Ajuntament no actua, “hihaurà mobilitzacions”.

Els veïns del Gorgdemanen mesurescontra la brutícia

SANCIÓ4Els cinc membres de laTaula de Mobilitat que van sermultats amb 200 euros cadascúper haver pintat un pas de zebraa l’exterior de Can Ruti, en elmarc d’una protesta per demanarmillores per a la gent que va entransport públic a l’hospital, aca-ben de veure com la multa ha pas-sat a ser de 3.000 per persona.

La resposta a les al·legacionsque els multats van presentar al’Ajuntament ha estat la més in-esperada, ja que el consistoril’ha elevat fins a un total de15.000 euros, basant-se en unanorma de rang superior, perquèles persones sancionades, se-gons el consistori, també haurientallat una tanca de seguretat vià-ria de l’entorn de l’hospital. LaTaula de Mobilitat assegura enun comunicat que es tracta d’un“càstig polític”.

La multa a BDNMobilitat s’elevaa 15.000 euros

L’hospital Germans Trias i Pu-jol ha conclòs amb èxit l’assaigclínic d’una vacuna terapèuticaque prevé el desenvolupamentde la tuberculosi. La vacuna haestat desenvolupada després deconstatar que els pacients em-malalteixen per una reacció in-flamatòria contra el bacteri quecausa la malaltia.

Ara, després d’haver estattestada en mig centenar de vo-luntaris, començarà a distribuir-

se a l’Índia mitjançant una em-presa derivada. El tractament haestat dissenyat per la Unitat deTuberculosi Experimental (UTE)de l’Institut d’Investigació enCiències de la Salut GermansTrias i Pujol, que dirigeix el doc-tor Pere-Joan Cardona. El pro-biòtic, batejat com a ‘Nyaditumresae' i fabricat a la ciutat, és unsuplement alimentari que té lafunció de moderar la respostaimmune del cos quan és infectatpel bacteri.

MENYS DE CINC EUROSUn dels avantatges de la vacunaés que té un cost previst de menys

de cinc euros l’any. S’espera quel’any que ve se’n puguin comen-çar a beneficiar milers de perso-nes, especialment de països envies de desenvolupament, on latuberculosi causa més morts.

El funcionament del probiò-tic es basa en la necessitat que elcos toleri el bacteri en lloc de vo-ler-ho eradicar i s'ha fabricat apartir d'un microbacteri inactivatper calor, que és de la mateixa fa-mília que el que causa la tuber-culosi i està present al medi am-bient. Ha estat descobert a l’aiguadel riu Cardener (Barcelona) iidentificat per primer cop pels in-vestigadors de Can Ruti.

RedaccióBADALONA

Page 16: Badalona 121

6 novembre 2014

Comerç| 16

líniabadalona.cat

El petit comerç badaloní ha mos-trat el seu rebuig frontal a la re-qualificació d’uns terrenys de6.000 metres quadrats al barri dePomar, que passaran a tenir unús comercial, tal com va votar elPle en una sessió extraordinàriadivendres passat. La mesura vaser aprovada amb els vots de PPi CiU, l’abstenció del PSC i el voten contra de dos membres d’ICV-EUiA.

Aquests terrenys són propie-tat del Joventut de Badalonades de l’any passat, quan els vacomprar a l’INCASOL. Ara, elclub vol vendre’ls a Mercadonaperquè hi instal·li un supermer-cat. Els comerciants, en aquestsentit, s’oposen a l’obertura d’a-questa superfície comercial ianuncien que “prendran totes les

mesures administratives i estu-diarà totes les vies legals possi-bles” per evitar-ho, tal com as-segura la Federació d’Associa-cions de Comerciants de Bada-lona en un comunicat.

“Demanem a l’Ajuntamentque defensi els interessos delcomerç de proximitat i aturiaquesta implantació ”, explica Jo-aquín Nocete, president de laFederació, que creu que el nousupermercat projectat a Pomar

“només farà que tanquin petitscomerços i es destrueixin llocs detreball”. La Federació també esmostra sorpresa davant “l’ober-tura de tants Mercadonas en elsdarrers tres anys a la ciutat”.

Àlex Mañas, alcaldable d’ICV-EUiA –que va votar en contra dela requalificació–, assegura que“estem davant d’una operacióque només respon a interessosprivats i que suposa un altre copal comerç de proximitat”.

Amb aquest nou centre, Mercadona en tindria 6 a la ciutat. Foto: Arxiu

Rebuig del petit comerç al Mercadona projectat a Pomar

» El Ple aprova requalificar uns terrenys al barri per a usos comercials» Els botiguers prendran mesures “per evitar la instal·lació” del centre

Torna el Mercat del Trasto al parc de les Muntanyetes

MERCAT4El parc de les Mun-tanyetes, a Puigfred, acollirà elpròxim diumenge 30 de no-vembre una nova edició del Mer-cat del Trasto, una fira que en-guany arribarà a la seva dissete-na edició amb l’objectiu de tor-nar a posar en valor objectesutilitzats que estiguin en bonestat, per tal que no es conver-teixin en residus i puguin teniruna segona –o tercera– oportu-nitat. Enguany el Mercat delTrasto s’emmarcarà dins delsactes de la Setmana Europea de

Prevenció de Residus, que secelebrarà del 22 al 30 de no-vembre, i que vol convertir-se enun espai de reflexió sobre els hà-bits de consum de la ciutadania.

Amb el Nadal a tocar, enaquesta edició del mercat tindranun fort protagonisme les joguinesi els objectes de decoració. Amés, aquest acte tindrà un ves-sant solidari, ja que participaràen la campanya Cap nen sensejoguina i demanarà un quilo demenjar envasat a tot aquell quevulgui col·locar-hi una parada.

CiU fa marxa enrere i demanaara retirar l’ampliació d’usos

POLÍGONS4El Ple del mes desetembre va aprovar la modifi-cació del Pla General Metropo-lità (PGM) que establia l’am-pliació dels usos de les zones in-dustrials de Montigalà, Gorg i laMora perquè es pogués vendre aldetall. Aquesta mesura es vaaprovar gràcies als vots del PP iCiU. Ara, però, els convergentshan fet marxa enrere i han de-manat la retirada del projecte, ar-gumentant que “tal com estàactualment formulat, crea pro-blemes i no en resol cap”. El gruptambé posa èmfasi en què el

projecte “no compta amb el con-sens dels agents més implicats,els comerciants de proximitat”.

Segons la coalició nacionalis-ta, el seu vistiplau inicial al Ple vaquedar condicionat a un posterior“estudi en detall” del projecte.“Una vegada fet aquest exercici”,la federació ha presentat esmenesdemanant que es retiri en la sevatotalitat. “CiU pretenia millorar elpla en les al·legacions, però estu-diat a fons, entén que cal co-mençar de nou”, explica en aquestsentit el president del grup con-vergent, Ferran Falcó.

Els botiguers de Pau Piferrer,descontents amb el consistoriQUEIXA4”Ens sentim abando-nats per l’Ajuntament des que vacomençar la legislatura”. Així declar s’expressa a Línia BadalonaJavier Cabrera, president de l’As-sociació de comerciants de PauPiferrer i la Salut Alta, a l’hora dedescriure la seva situació.

“Al carrer Pau Piferrer i en-torn no queden gairebé comerçosi ningú fa res”, afegeix Cabrera,que explica que fa anys que de-manen al consistori accions pun-

tuals per millorar les condicionsd’il·luminació, neteja i seguretatde la zona. “No estem parlant desubvencions ni de diners, parlemd’accions complementàries quepoden ajudar a reactivar el barri”,diu Cabrera. Amb tot, l’associa-ció vol organitzar una jornada debotigues al carrer de cara al 20 dedesembre a Pau Piferrer. “Hemd’intentar moure el comerç, en-cara que ens quedin poques bo-tigues”, lamenta Cabrera.

RedaccióBADALONA

El Mercat del Trasto tindrà lloc el pròxim 30 de novembre. Foto: Ajuntament

Solidaritat | Una recollida d’aliments amb les entitatsEl centre comercial Montigalà organitza, aquest dissabte 8 de novembre, una recollida

solidària d’aliments conjuntament amb entitats de cultura popular andaluses, aragoneses i gallegues a la ciutat, que oferiran diverses actuacions amb l’objectiu de recaptar el màxim

possible de menjar. La iniciativa compta amb el suport de Voluntaris Badalona i l’Ajuntament.

Page 17: Badalona 121

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8817 | 6 novembre 2014 líniabadalona.cat

Page 18: Badalona 121

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 18 6 novembre 2014líniabadalona.cat

Page 19: Badalona 121

19 |

6 novembre 2014

Esportslíniabadalona.cat

Històric triomf de la Penya con-tra el Barça (82-83), per partidadoble. Primer de tot, perquè feiagairebé una dècada que els ba-dalonins no guanyaven el Barçaal Palau Blaugrana. I segon, per-què amb aquesta victòria elsverd-i-negres assoleixen les 700a la primera lliga del bàsquet es-tatal. Curiosament, el primertriomf dels badalonins a la com-petició va ser l’11 de setembre de1983 contra els culers (75-70).

Si el triomf del passat cap desetmana contra el Barça no eraprou important i històric per simateix, aquest es va produir demanera èpica gràcies a una cis-tella de Gora Suton quan falta-ven dos segons per a l’acabamentdel partit. La Penya, però, va co-mençar el matx amb falta de rit-

me, un fet que va aprofitar elBarça per posar-se 10 punts persobre a l’acabament del primerquart (34-24). Tanmateix, el se-gon quart va ser totalment verd-i-negre, i els de Maldonado vanaconseguir marxar al vestidoramb un resultat favorable de43 a 47, gràcies, entre altres, a unbon Savané que va imposar laseva llei sota la cistella i a les ac-cions de Suton.

Al tercer quart la Penya vamantenir l’avantatge, tot i que al’últim quart els barcelonins vanreaccionar i es van posar per da-vant. El matx va arribar als úl-tims segons amb un 82 a 81 a l’e-lectrònic, quan Suton va encis-tellar els dos punts que van do-nar la victòria final al Joventut.

Ara per ara la Penya és des-ena a la lliga Endesa, amb 3victòries i dues derrotes.

Suton va encistellar quan faltaven dos segons per a l’acabament. Foto: Penya

Històrica victòria del FIATCJoventut al Palau Blaugrana » La Penya assoleix el triomf número 700 a la lliga Endesa

» Feia 9 anys que els verd-i-negres no derrotaven el Barça a domicili

El Badalona suma un punt i es col·loca en llocs d’ascens

FUTBOL4El CF Badalona se-gueix sumant a la lliga. El cap desetmana passat, els homes deManolo González van aconseguirun gran punt davant del líder dela classificació (1-1), el Lleida Es-portiu, que permet els escapulatspujar a la quarta plaça de la lli-ga, en llocs d’ascens

El partit contra el Lleida vacomençar molt de cara per alsbadalonins, que es van avançaral minut 3 gràcies a un gol deRaúl Torres, que va robar una pi-lota a la frontal de l’àrea lleida-

tana. A partir del gol, però, els vi-sitants van agafar les regnes delpartit fins que mitja hora méstard Fuster va empatar amb unpenal comès per Amantini sobreDiego Sánchez.

A la represa els badaloninsvan tenir més ocasions per fer elsegon, tot i que sense èxit. Ambaquest resultat, el Badalona se-gueix a només 2 punts del lide-rat de Segona B. Aquest diu-menge els escapulats viatgen aOlot, on s’enfrontaran amb elsetzè classificat.

El badaloní Xavi Girócompleta la Marató de NY

ATLETISME4El corredor bada-loní Xavi Giró, que pertany alclub popular CorreBDN va par-ticipar en la Marató de NovaYork el passat diumenge dia 2, onva fer un temps de 2 hores, 56minuts i 19 segons, finalitzant laprova en 471a posició –d’entreprop de 51.000 participants–.

“Aconseguir aquesta marcaha estat una molt bona notícia iinesperada”, explica a Línia Ba-dalona el corredor. Giró, querecorda que “era la tercera ve-gada que intentava baixar de lestres hores en una marató als

EUA”, explica que “Nova York nodecep”, i afegeix que durant laprova “hi ha moltíssima gentanimant al carrer, i això és elprincipal perill, perquè t’animesals primers trams de la cursa idesprés ho passes malament”.

Giró afirma que “probable-ment” tornarà a córrer aquestaMarató l’any que ve, i remarcaque enguany ha completat elprograma 9+1 de New YorkRunners –organitzadors de lacursa–, el que vol dir que durant2014 ha corregut 9 curses i ha fetde voluntari a una més als EUA.

Triplet d’or de Belmonte a la Copa del Món a Singapur

NATACIÓ4Sense aturador. Lanedadora badalonina MireiaBelmonte va embutxacar-semés metalls a l’última jornadade la Copa del Món a Singapur,celebrada aquest passat cap desetmana. En concret, Belmon-te va endur-se tres medallesd’or –a 400 metres estils, 200papallona i 400 lliure–.

Amb aquest nou triplet, Bel-monte va aconseguir batre laseva gran rival, l’hongaresa Ka-

tinka Hoszzú, que en totes tresproves va quedar per sota de lacatalana. A més, Belmonte vaestar a punt de batre el rècorddel món de Hoszzú als 400 es-tils, on es va quedar només ados segons de la marca del’hongaresa.

Per altra banda, el Ple vaaprovar finalment en la sessióplenària d’octubre la declaracióde Mireia Belmonte com a Fi-lla Predilecta de la ciutat.

RedaccióBADALONA

Els escapulats són quarts amb 19 punts. Foto: CFB

Golf | MB Motors participa a la Final Mundial Mercedes TrophyMB Motors va formar part de l’equip de la delegació espanyola –de la mà d’A.López– a la

Final Mundial Mercedes Trohpy de golf, disputada a la ciutat alemanya d’Stuttgart fa unes setmanes. Aquesta ciutat va acollir 32 delegacions de més de 40 països que van disputar la finalde golf amateur més important del món. Els partits es van jugar al Club Schloss i a l’Stuttgarter.

Page 20: Badalona 121

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 20 6 novembre 2014líniabadalona.cat

Page 21: Badalona 121

21 |

6 novembre 2014

Serveislíniabadalona.cat

Garantir la continuïtat de lesempreses viables i afavorir el re-lleu generacional. Aquest és l’ob-jectiu del programa Reempresa,impulsat a la provincia per la Di-putació de Barcelona.

A través d’aquesta iniciativa,els propietaris d’empreses enfuncionament tenen l’oportu-nitat de cedir a altres empre-nedors la seva activitat quan ladeixen per jubilació o altresmotius. Els que es fan càrrecd’aquests negocis són reem-prenedors que troben en aquestprograma una via amb garantiesd’èxit, gràcies al suport delstècnics dels 35 Centres Locals deServeis a les Empreses (CLSE)de les comarques de Barcelona.

Els beneficis d’aquesta ini-ciativa –que va engegar fa unsanys Cecot i que ha amplificat laDiputació de Barcelona– s’es-

tenen a tota la societat, ja ques’evita la pèrdua d’empresesviables i es garanteix el mante-niment de llocs de treball que,d'una altra manera, es perdrien.

Per portar a terme aquestservei, la Diputació ha format

60 tècnics municipals que s’en-carreguen d’assessorar i aju-dar gratuïtament en tot el pro-cés, tant a les persones que ce-deixen el seu negoci com als re-emprenedors.

Així mateix, el projecte escomplementa amb dues guiesinformatives –una enfocada als

empresaris i l'altra per als em-prenedors– i un portal web(www.reempresa.org) que re-cull tota la informació sobre elprocés de traspàs, que permetsol·licitar assessorament i queesdevé un mercat transparent aInternet on trobar l'oferta i de-manda d'empreses.

XIFRES D’ÈXITFins aquest mes de juny, un to-tal de 75 empreses i comerçoshan estat cedits, cosa que ha su-posat la salvació de 277 llocs detreball a la demarcació barcelo-nina, amb una inversió que hasobrepassat els tres milionsd’euros. Pel que fa al conjunt deCatalunya, el programa ha per-mès salvaguardar 180 empreses,amb una inversió total de gai-rebé nou milions d’euros.

Els experts de la Diputacióde Barcelona i de Cecot tenenl’objectiu d’arribar a un total de212 traspassos de negocis i ope-racions d’èxit de Reempresafins a l'any 2015.

Rellevar emprenedors, salvar negocis» El programa ‘Reempresa’ facilita el relleu generacional i garanteix la continuïtat d’empreses que funcionen» Els Centres Locals de Serveis a les Empreses, coordinats per la Diputació, han aconseguit 75 casos d’èxit

RedaccióBARCELONÈS

ECONOMIA4El programa Re-empresa ha tingut una moltbona acceptació per part detots els municipis en els qualss’ha posat en marxa.

El centre de Promoció Eco-nòmica i Comerç de Sabadell haestat el que més casos d’èxit haregistrat, en comptabilitzar-ne16 des de l'any 2012 quan vaarrencar el conveni entre la pa-tronal vallesana i la Diputació

de Barcelona. El segueixen Gra-nollers Mercat, amb 11 casos;Fundació Tecnocampus Mata-ró Maresme, amb vuit; Fomentde Terrassa, amb set; i Procor-nellà, amb cinc.

Durant aquest any, els cen-tres amb més activitat de re-emprenedors són el de Molletdel Vallès, el de Molins de Rei,el de Badalona, el de Sant Cugatdel Vallès i Granollers Mercat.

Les comarques més actives

S’evita la pèrduad’empreses viables

i es garanteix elmanteniment dellocs de treball

Un total de 75 empresaris han cedit a altres emprenedors la seva activitat quan l’han deixat per jubilació o altres motius. Fotos: BCN Content Factory

Història | Els orígens del programa ‘Reempresa’El programa Reempresa va arribar a Catalunya de la mà de Cecot l’any 2010, però ja existia des de feia

alguns anys a la resta de països europeus. De fet, a través d’aquest projecte França ha aconseguit evitar el tancament de prop de 150.000 empreses. Amb l’ajuda del Departament d’Economia i Finances

de la Generalitat, Cecot va engegar una iniciativa que va convertir Catalunya en pionera a l’Estat.

Page 22: Badalona 121

| 22

Page 23: Badalona 121

Agenda23 | 6 novembre 2014 líniabadalona.cat

[email protected]

AGENDA UINZENALQDISSABTE 8 DE NOVEMBRE21:00 En el marc del cicle Nits d’Estrelles, el com-

positor i pianista badaloní Ismael Dueñas pre-senta un concert doble amb Leslie Helpert iel retorn de l’Ismael Dueñas Trio. / Teatre Prin-cipal.

DILLUNS 10 DE NOVEMBRE18:00 Racó de pares: Com puc ajudar el meu fill

a millorar la seva atenció i concentració, unaxerrada informativa per a pares i mares so-bre com ajudar els petits a estudiar. / Can Ca-sacuberta.

DIMARTS 18 DE NOVEMBRE10:00-12:00Teatre, habilitats socials, és un pro-

jecte que vol crear un espai en el qual mit-jançant l’expressió artística i el teatre, es pu-gui aprofundir en l’autoconeixement perso-nal. / Centre cívic La Colina.

FINS AL 7 DE NOVEMBREMatí-Tarda Una guerra de trinxeres. Exposició

sobre la literatura i el cinema que s’ha pro-duït al llarg de l’últim segle sobre la Gran Gue-rra. / Biblioteca Central Urbana Can Casacu-berta.

FINS AL 13 DE NOVEMBREMatí-Tarda Els Grimm a la catalana. Exposició

que recull contes dels germans Grimm peròexplicats a la catalana. Els contes estanil·lustrats per Joma i l’exposició està produï-da per Tantàgora Serveis Culturals. / Biblio-teca Llefià.

DISSABTE 8 DE NOVEMBRE16:15Avions 2: equip de rescat. Projecció en ca-

talà d’aquest fil d’animació sobre un grup d’a-vions especial que rescaten persones. / Me-gacine Badalona (Màgic Badalona).

DIJOUS 13 DE NOVEMBRE18:00 L’Hora del conte, Tarda d’endevinalles. Ac-

tivitat en el marc del cicle de foment de la lec-tura entre els infants i joves. Seguidament,es durà a terme el taller Pintem el conte. / Bi-blioteca Sant Roc.

DIUMENGE 9 DE NOVEMBRE18:00 Partit de bàsquet entre el FIATC Joventut

i l’Unicaja, corresponent a la sisena jornadade la lliga Endesa. / Olímpic de Badalona.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Mari Carmen Argüelles es fa càrrec d’u-na nova edició de l’Hora del conte, unaactivitat de foment de la lectura en-tre els més petits. En aquesta ocasió,l’activitat es basarà en una marató decontes. / Biblioteca Lloreda.

L’hora del conteMarató de contes 2

Dj. 6 de novembre a les 18:00

El cicle Butxaques creatives el for-men tallers monogràfics creatius d’undia on es treballen diverses tècni-ques artístiques. En aquest cas, estractarà el cartró. / Centre cultural l’Es-corxador - Nau 3.

Bitxaques creativesCartró

Dj. 6 de novembre a les 17:30

L’Associació de Veïns de Canyet cele-bra la tretzena edició del seu concursde poemes. El lliurament de premis tin-drà lloc el mateix dia en el marc d’undinar al restaurant Can Dimoni deCanyet.

Tretzè Concurs de Poemes a Canyet

Dg. 9 de novembre

El Badalona rep a casa el Reus Deportiu,en un partit corresponent a la tretze-na jornada de Segona divisió B. /Camp de Pomar.

Partit de futbolCF Badalona-ReusDg. 16 de novembre

Page 24: Badalona 121

| 24 6 novembre 2014líniabadalona.cat Pròxima edició: 20 de novembre