Click here to load reader

Badalona 121

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_121.pdf

Text of Badalona 121

 • redacci: 93 458 87 80 [email protected] | anunciat: 619 136 688 [email protected] | administraci: [email protected]

  Publicaci Quinzenallniabadalona

  6 de novembre de 2014 Nm.121 www.liniabadalona.cat

  9NBerln 19899NCatalunya 2014

  Tots els murs cauen

  pgs 3 i 4

  Ensenyament pg 10Badalona denunciarels pares que no portinels seus fills a lescola

  Esports pg 19Brillant participaci delbadalon Xavi Gir a laMarat de Nova YorkFALTEN3DIES

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 6 novembre 2014lniabadalona.cat

 • 3 | 6 novembre 2014 lniabadalona.cat

  Falten tres dies. El nou 9N sa-costa i a mesura que aquestprocs de participaci ciutada-na, tal com lha definit la Ge-neralitat, s a tocar, ja es conei-xen prcticament tots els de-talls del seu funcionament.

  La infraestructura per al des-envolupament daquesta jorna-da de mobilitzaci dels ciuta-dans de Catalunya ser de 6.695meses repartides en 1.317 localsde participaci en 942 municipis,amb una collaboraci de 40.000voluntaris, segons va desgranarla setmana passada la vicepresi-denta del Govern, Joana Ortega.La majoria daquests punts departicipaci se situaran en insti-

  tuts de secundria, ja que aquestscentres densenyament sn pro-pietat de la Generalitat. El mateixGovern es va posar en contacteamb els directors dels institutsmitjanant una carta per tal degarantir la mxima collaboraci.

  La jornada comenar a les 9del mat i finalitzar a les 8 delvespre, que s el mateix horarique en unes eleccions oficials, toti que el nou 9N no s un procselectoral del qual sen derivi unmandat democrtic i tamb pre-senta diferncies amb lanterior9N, que era una consulta no re-ferendria. A diferncia del pri-mer, aquest 9N no tindr un censde votants previ, sin que lagent shaur dinscriure al mateixmoment defectuar el vot.

  Malgrat tot, diumenge els ca-talans tindran loportunitat de vo-tar la pregunta acordada i tornar

  a demostrar la fora de la majo-ria social a favor del dret a deci-dir, que al carrer sha mantingutsempre unida i que al Parla-ment sembla que ha retrobat elconsens.

  ENDAVANT MALGRAT EL TCEl Tribunal Constitucional vaadmetre a trmit abans-dahir elrecurs dimpugnaci del governespanyol al nou 9N, per la qualcosa la nova consulta va quedarformalment suspesa. No obs-tant aix, el Govern mant elprocs participatiu i, conjunta-ment amb la resta de partitsproconsulta i els ciutadans queaix ho vulguin, denunciar lEs-tat davant les institucions inter-nacionals. Un pas que ha re-sistit al llarg de tants segles no espot deixar humiliar, va senten-ciar ahir mateix Artur Mas.

  Participar per guanyar El 9N tindr una infraestructura de 6.695 meses en 1.317 locals de participaci de 942 municipis

  Tothom que vulgui pot consultar, a travs del web www.participa2014.cat, el lloc on ha danar a votar

  Albert RibasBADALONA

  AGENDA NACIONAL4La pre-sidenta de l'Assemblea NacionalCatalana (ANC), Carme Forca-dell, i la presidenta d'mniumCultural, Muriel Casals, es vanmostrar confiades ahir que elprocs participatiu de diumen-ge tirar endavant.

  Desprs descoltar la inter-venci del president de la Ge-neralitat, Artur Mas, al NuevaEconoma Frum, Forcadell iCasals van agrair el seu mis-satge de tranquillitat i es vanmostrar convenudes de la ce-lebraci del nou 9N. La presi-denta de lANC va afirmar queconfia en qu el Govern no de-

  legar la responsabilitat de lajornada al Pacte Nacional delDret a Decidir, amb qui cele-brar una reuni dem.

  Ambdues tamb es van mos-trar molt crtiques amb la sus-pensi del Tribunal Constitu-cional. Casals va retreure al go-vern espanyol i al TC el fet queels catalans no es puguin ex-pressar, mentre que Forcadell vaafirmar que la millor resposta sla Marat 9N. I s que ahir vaarrencar una de les accions fi-nals de la campanya Ara slhora: una marat de trucadesper incentivar la participaci.

  [Continua a la pgina segent]

  ANC i mnium, convenutsque diumenge es votar

  El 9N ser una nova oportunitat perqu els catalans expressin la seva voluntat poltica. Foto: ANC

 • | 4 6 novembre 2014lniabadalona.cat

  Si en algun rac del pas el 9Ntindr un plus de crrega sim-blica, aquest ser, sens dubte,Badalona. Una ciutat governadaper un alcalde del PP que, si b java dir que no posaria traves alprocs participatiu tampoc lhafacilitat, s que shavia oposat ala consulta original i sempre hadeixat clara la seva postura con-trria al procs sobiranista.

  Diumenge, la ciutat tindr12 punts de votaci amb les sevesrespectives seccions dinflun-cia al mapa, diferenciades ambdiversos colors, els quals han defer possible que tots els badalo-nins que ho desitgin puguin par-ticipar en la jornada.

  Una jornada que a Badalonasha promocionat des de la socie-tat civil. I s que ha estat aques-ta, a travs del Pacte Local pel Dreta Decidir, que ha impulsat lacampanya institucional del procsde participaci que a la majoriade municipis del pas han dut aterme els ajuntaments conjunta-ment amb la Generalitat, per aBadalona noi que ha treballat devalent per aconseguir portar elprocs a totes les llars de la terceraciutat de Catalunya.

  En aquest sentit, durant deudies les entitats del Pacte han om-plert la ciutat de cartells enuna ocasi sent multats, segonshan denunciat pblicament ihan elaborat informaci perso-nalitzada en funci de cada puntde participaci, entre altres ac-cions prvies a la jornada. Ams, de cara a garantir laccessi-

  bilitat el mateix diumenge shanimpulsat mesures per assegurarla mobilitat cap als punts departicipaci, com la installaci desenyalitzaci orientativa i un ser-vei de bus que, cada 30 minuts,unir lInstitut Pompeu Fabra, lI-saac Albniz i la Pineda amb lesseccions adscrites.

  La campanya de les entitatssobiranistes badalonines saca-bar dissabte, un dia abans delprocs participatiu, amb un actede cloenda que, segons el Pacte,posar en relleu el dret a parti-cipar en la consulta de lendem.Un dret que a Badalona sha ha-gut de defensar per partida doblei que grcies a la tasca conjuntade partits, entitats i movimentssocials ha arribat arreu de laciutat. Amb tot, la feina perqudiumenge sigui un xit est feta.Els badalonins tamb decidiran.

  El 9N a Badalona: 12 punts de votaci El Pacte Local pel Dret a Decidir ha liderat la campanya del procs de participaci a la ciutat

  Un bus unir, cada 30 minuts, el Pompeu Fabra, lIsaac Albniz i la Pineda amb les seccions adscrites

  Arnau NadeuBADALONA

  AGENDA NACIONAL4El comp-te enrere per al 9N ha portat elslders poltics dels partits pro-consulta a fer campanya a la ter-cera ciutat de Catalunya.

  El primer a fer-ho va serJoan Herrera, dICV-EUiA, queva fer una crida a la mobilitza-ci de cara a aquest diumenge.Al passeig Martim, davant delPont del Petroli, Herrera vaparticipar en la paradeta infor-mativa que ICV de Badalona vainstallar-hi per repartir el ma-terial de campanya.

  Dos dies ms tard va serOriol Junqueras, el lder dERC,qui va omplir el teatre del Crcol

  Catlic i va advertir que l'Estatespanyol mai ens ho posar f-cil perqu construm la inde-pendncia negociant amb ells.

  Finalment, ahir dimecres vaser el torn de Josep Rull, lder deConvergncia, i de David Fer-nndez, de la CUP. El primer vafer un acte al Teatre Principal enel qual va explicitar el fermcomproms de la formaci ambel dret a decidir i el vot al S-S.Per altra banda, el segon va vi-sitar els encants setmanals delbarri de la Salut, on va repartirmaterial de campanya i va afir-mar que el 9N hem de sortir avotar a favor de la democrcia.

  Els lders poltics proconsultadesembarquen a la ciutat

  Els 12 punts de votaci amb les seves seccions dinfluncia. Infografia: Nstor Andrs

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 6 novembre 2014 lniabadalona.cat

 • | 6Opini6 novembre 2014lniabadalona.cat

  Un diari participatiu

  Actualitat a la xarxa

  #SeguirTreballant#OmplimLesUrnes #IndultEncobert

  @CarlesHeredia: I qu bonic que serveure tot un poble desobeint aquestafalsa democrcia. Diumenge comena laveritable partida! #CatalansReadyToVote.

  @joanmena: El PP impugna la democr-cia a Catalunya a mode de persecuci,per treu de la pres delinqents comMatas. #femlosfora #abajoelregimen.

  @marcpeiron: No entenc les crtiques a LuisEnrique. Est b que no vulgui canviar l'estilper dues o tres derrotes. Projecte en con-strucci. Keep calm.

  4Metgessa per a lnimaper Mari Carmen Lozano

  La porta sobre i la doctora cri-da el nom de la mare. Entremdins duna de les consultes delCentre dAtenci Primria de LaSalut a la ciutat de Badalona. LaDoctora Maria R. s una met-gessa afable, clida i cordial; haestat la nostra doctora de fam-lia, la doctora de tota la vida; alllarg dels anys hem pogut trobaren ella la professional per tam-b lamiga, la confident de pors,malalties i angoixes. La docto-ra sempre ha demostrat que lacapacitat dempatia s el majoractiu que pot existir entre elmetge i el pacient; ella ha estatuna metgessa de lanima perqumai ha separat la ment del cos.

  Dins el laberint de la socie-tat, els invisibles, han deciditcanviar el lloc de treball dalgunsmetges del CAP de La Salut alnou CAP del Gran Sol ubicat albarri de Llefi sense tenir encompte ni lopini dels metgesni la dels usuaris. Tot es fa a cos-ta dalg. Persones grans ambdificultats de mobilitat arashauran de desplaar ms llu-ny; avis als quals sels ha tren-cat el vincle emocional amb el

  doctor amb el qual alguns tenenms de trenta anys de relaci.

  La doctora Maria visita lamare; fa poc que ha patit unaangina de pit. Mentre la docto-ra mira lhistorial mdic, lamare li pregunta si s veritat elremor que corre a la sala de vi-sites: Doctora diuen que mar-xa daquest centre. La doctoradiu que s veritat i que falta me-nys dun ms perqu es faciefectiu el canvi. Ens miren en si-lenci i en qestions de