of 16 /16
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal Gihadisme pàg 4 Detenen una família de Llefià que volia enviar els seus dos fills a Síria Protagonista pàg 12 Mireia Belmonte tornarà a fer el pregó de les Festes de Maig liniabadalona.cat · 09-04-2015 · Núm.131 · Difusió controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars quinzenals línia badalona Sanitat pàg 11 El Grup La Pau revalida finalment la gestió del transport sanitari Justícia pàg 12 Els regidors Gracia i Lerma, desimputats del cas de les obres al pis de Sánchez Comerç pàg 12 Els botiguers locals ja tenen un web per fer-se conèixer Esports pàg 14 Badalona es converteix en l’epicentre de l’skateboard Denuncien que l’Ajuntament finança els correbous de Llefià El consistori treu ferro als 2.000 euros que va pagar l’any passat per a “dues tardes de bous” i ho qualifica d’ajut pàg 3 Ja és una realitat Canyadó i Casagemes estrenen la seva nova biblioteca pàg 11

Badalona 131

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_131.pdf

Text of Badalona 131

Page 1: Badalona 131

redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – publicitat@comunicacio21.com | administració: [email protected]

Publicació Quinzenal

Gihadisme pàg 4Detenen una famíliade Llefià que volia enviarels seus dos fills a Síria

Protagonista pàg 12Mireia Belmonte tornaràa fer el pregó de lesFestes de Maig

liniabadalona.cat · 09-04-2015 · Núm.131 · Difusió controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars quinzenals

líniabadalona

Sanitat pàg 11El Grup La Pau revalidafinalment la gestió deltransport sanitari

Justícia pàg 12Els regidors Gracia i Lerma,desimputats del cas de lesobres al pis de Sánchez

Comerç pàg 12Els botiguers locals ja tenenun web per fer-se conèixer

Esports pàg 14Badalona es converteix enl’epicentre de l’skateboard

Denuncien que l’Ajuntamentfinança els correbous de LlefiàEl consistori treu ferro als 2.000 euros que va pagar l’any passat per a “dues tardes de bous” i ho qualifica d’ajut pàg 3

Ja és una realitatCanyadó i Casagemes estrenen la seva nova biblioteca pàg 11

Page 2: Badalona 131

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 9 abril 2015líniabadalona.cat

Page 3: Badalona 131

3 | En Portada 9 abril 2015 líniabadalona.cat

Com la moda, a Badalona les po-lèmiques van i vénen. Sorgeixen,passen temps silenciades, i despréstornen al capdamunt de l’agendamediàtica. I el debat dels corre-bous de Llefià –la suelta de va-quillas, com la coneixen al barri–n’és un dels exemples més clars.

L’etern estira-i-arronsa entrepartidaris i detractors d’aquestafesta que organitza des de l’any1984 l’Associació de Veïns SantJoan de Llefià Gran Sol ha tornata esclatar aquesta setmana des-prés que la plataforma BadalonaSense Correbous, que es va crearper intentar acabar amb aquestacelebració, hagi denunciat quel’Ajuntament va pagar amb diners

públics de l’empresa municipalBadalona Cultura la festa de l’anypassat. Concretament, detalla laplataforma –liderada per ICV-EUiA, Anima Naturalis i ASOA–,van ser 2.000 euros que van anardestinats a sufragar “dues tardesde bous”. Així figura a la facturaa la qual ha tingut accés el grupecosocialista, que data de 21 dejuny de 2014.

Aquest fet, recorden des deBadalona Sense Correbous, in-compleix un acord del Ple muni-cipal contret durant el mandat1999-2003, quan els grups vanaprovar que la festa dels correbousno es pagaria amb fons munici-pals. Un extrem que no compar-teixen des de l’Ajuntament, que,tot i admetre que el cost dels co-rrebous del 2014 es va sufragaramb diners de Badalona Cultura,afirmen que això “suposa un ajut

similar al que es dóna a moltes al-tres entitats per als actes de les se-ves festes”. A més, les mateixesfonts argumenten que la suelta“s’ha convertit en una acció tra-dicional a la ciutat” i que “el seupermís va ser aprovat pel Ple”.

Sigui com sigui, aquesta ar-gumentació no convenç la pla-taforma. Aïda Gascón, directorad’Anima Naturalis, afirma que“és lamentable que es destinin di-ners públics al maltractament

animal al segle XXI”. En aquestsentit, Gascón afegeix que elsqueda “molta feina per fer” peròque van “per bon camí per aca-bar amb els correbous a la ciutat”.I és que la plataforma ja ha re-collit més de 15.000 signaturesen contra d’aquesta festa, queconverteix Badalona en l’únicaciutat de tota l’àrea metropolita-na on encara es fan correbous.“Fa molts anys que negociemamb l’entitat veïnal i no hi ha capvoluntat d’acabar amb la festa”,denuncia per la seva banda ÀlexMañas, líder d’ICV-EUiA.

Precisament des de l’Asso-ciació de Veïns Sant Joan de Lle-fià Gran Sol lamenten “profun-dament” aquesta campanya encontra de la seva festa i recordenque no incorren “en cap delicte”.Jordi Mesas, president de l’enti-tat, contraargumenta, en decla-

racions a Línia Badalona, que“mai no hem tolerat ni toleraremmaltractaments a les sueltas devaquillas” i recomana a les tresorganitzacions impulsores de laplataforma –especialment a Ini-ciativa– “eliminar del seu voca-bulari el verb prohibir”. “Nomésdemanem respecte i que no ensvulguin imposar per la força laseva voluntat”, conclou un Mesasvisiblement dolgut.

Sigui com sigui, i lluny de fercas a aquest advertiment, Ini-ciativa ha anat accentuant en-cara més el seu discurs contra-ri a aquesta festa. De fet, el ma-teix Mañas ja ha assegurat que,si és alcalde, “no hi haurà co-rrebous i farem un acte centralde les Festes de Maig al barri deLlefià”. Tot apunta, doncs, queel serial continuarà, almenys,fins al pròxim 24 de maig.

L’etern debat dels correbous» Badalona Sense Correbous denuncia que l’Ajuntament va pagar amb diners públics la sueltadel 2014» Des del consistori s’argumenta que aquest “ajut” és “similar al que es dóna a moltes altres entitats”

Arnau NadeuBADALONA

Badalona és l’única ciutat de l’àrea metropolitana on encara es fan correbous. Fotos: Badalona Sense Correbous i Associació de Veïns Sant Joan de Llefià Gran Sol

L’AVV del barrirecorda que no

incorren “en cap delicte”

Page 4: Badalona 131

| 4En Portada9 abril 2015líniabadalona.cat

Dos adolescents de la ciutat fran-cesa de Tolosa, de 15 i 16 anys, vandesaparèixer el passat sis de gener.La següent notícia que es va tenird’ells va arribar tres setmanesmés tard, a través d’una fotogra-fia penjada a les xarxes socials, onse’ls veia vestits de combatents iarmats amb un fusell a la fronte-ra de Turquia amb Síria. Unsdies després es va saber que elsdos menors havien decidit enro-lar-se en un dels grups gihadistesque lluiten a la guerra de Síria, toti que finalment van ser retornatsa França després d’haver estat de-tinguts per la policia turca.

Aquest també podia haver es-tat el cas dels dos bessons del ba-

rri de Llefià que, juntament ambel seu pare i la seva mare, van serdetinguts la matinada del passatdimecres 1 d’abril per la GuàrdiaCivil al seu domicili de l’avingudaAmèrica. La família feia més de 10anys que vivia a la ciutat.

Segons la policia, els menorsestaven a punt de viatjar cap a Sí-ria, a través del Marroc, per en-rolar-se a les files del grup giha-dista Harakat Sham al Islam. Estracta d’un grup format majori-tàriament per marroquins, afí al’Estat Islàmic (EI), segons el Mi-nisteri de l’Interior. El germàgran dels dos joves va morir l’anypassat combatent a les files d’a-questa milícia, després de tras-lladar-se del Marroc, on vivia,fins a Síria, on va ser abatut tresmesos després d’haver-hi arribat.

Els dos menors detinguts,que havien abandonat el setem-

bre passat l’institut per passar acursar estudis corànics en unamadrassa de la ciutat marroqui-na de Tetuan, han ingressat araen un centre de menors desprésque així ho hagi ordenat el jutgede l’Audiència Nacional, JoséLuis Castro.

D’altra banda, el també jutgede l’Audiència Nacional, PabloRuz, ha ordenat presó incondi-cional per un delicte de col·labo-ració amb organització terroristaper a la mare dels bessons, ja quesegons el jutge hauria estat ellal’encarregada de facilitar als seusfills les gestions que els havien depermetre desplaçar-se a Síria.

Pel que fa al pare, imputatpel mateix delicte, Ruz li ha im-posat l’obligació de comparèixersetmanalment al jutjat, la reti-rada del passaport i la prohibi-ció de sortir d’Espanya.

L’ombra de la gihad» Detenen una família de Llefià que volia enviar els seus dos fills a Síria per combatre en un grup gihadista» L’Audiència Nacional decreta presó per a la mare i l’ingrés dels dos adolescents en un centre de menors

Albert RibasBADALONA

REDACCIÓ4El fenomen delseuropeus que decideixen inte-grar-se a les files del gihadismeno és nou, però des del naixe-ment de l’Estat Islàmic la xifraha augmentat de forma preo-cupant, amb l’Iraq i Síria com aepicentre d’aquest reclutament.

Actualment, segons el Cen-tre Internacional per a l’Estudide la Radicalització i ViolènciaPolítica (ICSR), el nombre deciutadans europeus que s’hanincorporat a organitzacions mi-litars de caràcter gihadista ja ésde quasi 4.000, el doble que el2013. Aquesta estimació supe-ra la que fan les autoritats eu-

ropees, que situen la xifra en3.000 ciutadans europeus.

Segons el document del’ICSR, els països d’origen quepateixen en major nombre elproblema són França, el RegneUnit i Alemanya, ja que se-gons els càlculs, uns 1.200 fran-cesos i 600 britànics i 600 ale-manys s’han desplaçat fins a zo-nes de conflicte. En relació a laseva població, Bèlgica, Dina-marca i Suècia, són els païsosmés afectats.

En el cas d’Espanya, segonsel ministeri de l’Interior, la xi-fra de ciutadans espanyols des-plaçats seria d’uns 70.

La xifra de gihadistes europeus continua creixent

A l’esquerra, el domicili de la família a l’avinguda Amèrica. A la dreta, el carrer Joan Valera, on la Guàrdia Cvil també va registrar un pis. Fotos: Google Maps

Page 5: Badalona 131

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 9 abril 2015 líniabadalona.cat

línia 21 edicions de proximitat Barcelona · Badalona ·

Baix Maresme · l’HospitaletBaix Llobregat ·Vallès · Turisme

LíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLínia

LíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLínia

LíniaLínia

Periodicitat

MensualEixampleNou BarrisSarrià-Sant GervasiSant AndreuCiutat VellaHorta-GuinardóMar (ed. Castelldefels i entorn)Mar (ed. Baix Maresme)Vallès (ed. Cerdanyola i entorn)Vallès (ed. Sabadell i entorn)CornellàTres (Esplugues i entorn)Nord (Martorell i entorn)l’Hospitalet

QuinzenalSantsSant MartíGràciaLes CortsBadalona

SetmanalVallès (ed. Vallès Oriental)

Tirada

180.35015.02515.02515.02515.02515.02515.02515.02515.02510.02510.02510.02510.02510.02510.025

150.25015.02515.02515.02515.02515.025

36.0009.000

Total 366.600

14 mensuals5 quinzenals1 setmanal

180.350150.25036.000

[email protected]

la primera xarxa de periòdics de proximitat del país

366.600 exemplars

difusió controlada per OJD/PGD

línia

Page 6: Badalona 131

| 6Opinió9 abril 2015líniabadalona.cat

publicitat 619 13 66 88

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Badalona no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: publici[email protected]ó: [email protected]

líniabadalona.cat

Dipòsit legal: B 43222-2010amb el suport de:Difusió controlada

15.025 exemplars quinzenals

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Sempre hi ha hagut una estra-nya tendència en certs ambientsindependentistes de criticar totallò que ERC faci o deixi de fer.És igual que sigui l’únic partitamb possibilitats reals que, ambmés o menys encerts, hagi sacse-jat el país per avançar cap a l’alli-berament nacional. O que, com acamàlics de la política catalana,hagin empès l’autonomisme capa la ruptura amb l’Estat. Al final,ERC acaba sent el boc expiatorifàcil de l’independentisme fàcil, isempre estarà en el punt de mira.

Fins i tot la mateixa militànciaa vegades ha estat la més irres-ponsable a l’hora de valorar quètenien entre mans. Els dards vani venen; per si és un partit ambmassa perfil de partit, o per si ésun partit que accepta massa inde-pendents. Per si és massa assem-bleari, o si n’és massa poc. Per si ésmassa d’esquerres, o fa el joc aConvergència.

ERC és l’esquerra singulard’arrel no marxista que la gauchedivine sucursalista mai ha pogutsuportar, i també l’adversari realdel bàndol històric que representael regionalisme de la Lliga. Peraixò a ningú li hauria d’estranyarque entre ERC i CiU hi hagi unabisme de tradició política que faque l’entesa sigui un calvari. Par-tint d’aquí, doncs, seria saludableque s’entengués que ERC no en-trarà mai en el joc de l’abraçada del’ós convergent ni en muntatgesunitaris sense un horitzó diàfan,sinó tot el contrari, hi anirà a com-petir precisament per fer un paísmillor i arrossegar Convergènciacap a la independència. Perquè ésnomés des de la competènciaquan surten les millors idees i elslíders més ben preparats.

4Competènciaper Eric Herrera

#Estrella

@Eugismo: Si Jérémy Mathieu sigue marcando goles tan importantes para elBarça, por mí se puede fumar hastalas distancias.

4Com a casa, enllocper Sergi Villena

Atesa l’esperada negativa delMadrid d’acollir la final de Copa,el Barça tindrà la satisfacció dejugar-la a casa.

Un cop es va confirmar laimpossibilitat de disputar elmatx al camp del Madrid, el FCBarcelona va mostrar la sevapreferència per jugar al CampNou, mentre que els bascos esdecantaven per San Mamés.Finalment, es van fer votacionsentre els membres de la Fede-ració Espanyola i va guanyarl’estadi barceloní. Sens dubte, ésel millor escenari possible. És elmateix estadi, el camp ambmés aforament, sense haver deviatjar, la gespa en el millor es-tat… Objectivament, tot sónavantatges. L’únic risc, que sem-pre hi és, respon al fet que sicaus derrotat sembla més greu.El Madrid ho sap prou bé, i en-

cara els cou la humiliant derrotaa la final de Copa contra el De-por l’any del centenari del clubmadrileny. Aquella final de l’a-ny 2002 ha passat a la històriacom la del “Centenariazo” peròno cal cridar el mal temps.

L’atenció mediàtica estaràcentrada en el tema dels xiuletsa l’himne espanyol. El record deles dues darreres finals dispu-tades entre Barça i Athletic ésmolt present, i sembla que esvulgui magnificar per a escalfarl’ambient previ. En l’horitzópodria haver-hi també la pos-sibilitat de sancionar al Barce-lona si no pren mesures dissu-assives. Per si de cas, el club haestat hàbil dient que aquest diael Barça únicament lloga l’esta-di i que és la FEF la que ha d’as-segurar-se que no hi hagi inci-dents importants.

La Vanguardia dóna coberturaservicial a Construïm en el seuobjectiu de convertir-se en par-tit polític amb voluntat de des-construir el procés sobiranistademocràtic i pacífic de Catalu-nya. El seu líder i principalideòleg és Josep Anton DuranLleida, malgrat que encara ésdirigent d’Unió Democràticade Catalunya. Escandalós.

El manifest fundacional“Som el que Construïm” porta14 signatures. Duran no hi fi-gura en un intent estèril de ferveure que ell és simple obser-vador d’una operació ben vis-ta per l’espanyolisme. Pot qua-lificar-se de cinisme el fet queDuran, que ho sap tot de Cons-truïm, doni la benvinguda almanifest de Construïm fent-seel sorprès. El dia en què es pu-blica aquest document, Du-ran escriu aquest tuït: “Perdefunció d’un familiar porto unmatí complex i no he llegit afons l’article “Som el que Cons-truïm” a La Vanguardia”. Tots’hi val, també una defunció.

Un dels signants és Fran-cesc Torralba, director de la cà-tedra Ethos d’ètica aplicada. Éslegítim preguntar a l’expert si ésètic que s’amagui expressa-ment el nom de Duran en elmanifest de Construïm quantothom sap que ell n’és el líderi l’ideòleg. És legítim preguntar-li si és ètic que el dirigent d’unpartit, en aquest cas Unió De-mocràtica, posi en marxa l’o-peratiu per crear un altre par-tit com Construïm. L’estratègiade Duran, encara que ell esfaci el desentès, inclou la pro-pera presentació d’un manifestamb un centenar d’adhesions.

És legítim preguntar-li si ésètic que es faci la comèdia queDuran no té res a veure ambConstruïm. Les tres preguntestenen una mateixa resposta.Construïm de Duran no és ex-emple d’ètica política.

Cal deixar clar un altre as-pecte. El manifest indica queun dels fonaments de Cons-truïm és “l’humanisme integralforjat en la cultura cristiana”.Això no és cap novetat. Elspartits catalans (dirigents, mi-litants, votants) beuen al llargde la seva història, amb encertsi errors, de la cultura cristianaque forma part de les arrels deCatalunya.

Duran segueix els passosque fa anys va seguir AntonCañellas quan es va separard’Unió Democràtica per par-ticipar en una mena de Cons-truïm que llavors fou UDCA(Unió Democràtica CentreAmpli). Cañellas i UDCA fra-cassaren. Ara l’objectiu deDuran amb Construïm és des-construir el sobiranisme ca-talà. Per això Duran fa im-mensament feliç a ultra es-panyolistes com José Bono. Eldia de presentació del mani-fest de Construir, Bono elo-giava en una entrevista ra-diofònica amb Mònica Terri-bas a ciutadans com Albert Ri-vera i Duran. Els tres (Bono,Duran, Rivera) comparteixenel mateix objectiu de des-construir el procés sobiranis-ta. Si els demòcrata cristiansi catalanistes Manuel Carras-co Formiguera i Miquel CollAlentorn, assassinat i perse-guit respectivament pel fran-quisme, aixequessin el cap!

per Oriol Domingo

4Deconstruir la sobirania

#Incendiari #Deute

@peremarticolom: Relacionar gihadismei sobiranisme demostra fins on és capaçd'arribar el ministre Fernández Díaz percriminalitzar el procés.

@aleixsarri: Tsipras visitant Rússia perveure en Putin només fa postureo. Sap perfectament que els russos no tenen 50.000 M a mà per "prestar" a Grècia.

Page 7: Badalona 131

7 | 9 abril 2015Butlletí mensual nº8 ICV Badalona Publicitat política

Page 8: Badalona 131

| 8| 8Butlletí mensual nº8 ICV BadalonaPublicitat política 9 abril 2015

Page 9: Badalona 131

9 | Publicitat política9 abril 2015Butlletí mensual nº8 ICV Badalona

Page 10: Badalona 131

| 10

ICV-EUiA Badalona s’oposarà a pagar els interessosdel deute si no s’implementa el programa de Rescat Social

| 10

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

Publicitat política Butlletí mensual nº8 ICV Badalona9 abril 2015

En el marc de la campanya de RescatSocial impulsada a nivell nacional perICV-EUiA, la formació badalonina vamostrar el passat mes de març el seusuport a la iniciativa adherint-se als ob-jectius que planteja el programa. Elpartit, encapçalat a la ciutat pel regi-dor Álex Mañas, considera cabdal “feruna denúncia pública de la situació d’e-mergència social” a Badalona i subrat-lla que la campanya ha de posar en re-lleu que “existeixen alternatives a la si-tuació de crisi social”. En aquesta línia,ICV-EUiA Badalona es va comprometrea no fer front als interessos del deutefins que les prioritats del Rescat Socials’hagin aplicat al municipi.

La campanya, impulsada també amolts punts de tot el territori català iaplicada ja en alguna de les ciutats on

governa ICV, busca combatre l’emer-gència social a través de deu prioritatsestablertes de manera clara. Entreelles, destaquen la creació d’ocupació através de polítiques actives dins unaeconomia social i verda, l’aprovaciód’una renda garantida de ciutadania,l’accés universal a béns bàsics com l’ai-gua, la llum o els aliments, l’habitatgeper a tothom o la garantia d’uns siste-mes sanitari i educatiu públics i de qua-litat.

Des de la formació considerenaquestes mesures, juntament amb d’al-tres com l’enfortiment del sistema depensions, “urgents i cabdals”, motiupel qual justifiquen el cessament en elpagament del deute fins que els bada-lonins no gaudeixin de les avantatgesd’aquest pla de rescat social.

Àlex Mañas, alcaldable d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Badalo-na, va comprometre’s a acabaramb la festa dels correbous a laciutat en cas que les eleccionsmunicipals del proper mes demaig el converteixin en alcalde.Així ho va afirmar el candidatdurant un acte organitzat perl’entitat Badalona Sense Corre-bous en què la plataforma va de-nunciar que l’actual alcalde delPP, Xavier Garcia Albiol, va desti-nar l’any 2014 2.000 euros de l’e-rari públic per a la celebració de“dos tardes de vacas”, segonsconsta a la factura amb data de21 de juny del mateix any.

Mañas afirma que els corre-bous suposen “una festa no com-partida pels badalonins” i consi-dera intolerable que els dinersdels ciutadans es destinin aaquest tipus de celebracions. Ésper això que va subratllar la “ne-cessitat d’actuar des de l’Ajunta-ment” i va proclamar que ICV-EUiA-EP aturarà la festa l’any2016 si la formació aconsegueixl’Alcaldia de la ciutat: “és uncompromís com a partit i uncompromís meu com a candi-dat”, va manifestar l’actual regi-dor.

ICV va impulsar, juntamentamb altres entitats, la platafor-ma Badalona Sense Correbous,que en el mateix acte va anun-ciar que tenia recollides 16.000signatures contra la celebracióde la festa que maltracta els ani-mals, unes dades que sostenen,segons l’associació, el rebuig dela ciutadania pels correbous.

El candidat d’ICV-EUiA-EP,Àlex Mañas, promet unaBadalona sense correbous si és escollit alcalde

Page 11: Badalona 131

11 |

9 abril 2015

Ciutatlíniabadalona.cat

La Biblioteca Canyadó i Casage-mes-Joan Argenté, dedicada aaquest poeta i advocat badaloní,ja és una realitat. Aquesta novainstal·lació, llargament reivindi-cada pels veïns i que oferirà elsseus serveis als barris de Canya-dó, Casagemes i Manresà, vaobrir les seves portes abans-d’a-hir després que els veïns ja la vanpoder visitar durant l’últim cap desetmana del passat mes de març,un cop inaugurada el dia 28 delmateix mes per l’alcalde Albiol.

La biblioteca, ubicada al ca-rrer Jacinto Benavente, té una su-perfície de 850 metres quadratsútils dividits en dues plantes ambquatre seccions diferents: la in-fantil, la d’adults, la d’audiovisualsi la de revistes. A això cal afegir-hi una sala d’actes amb capacitat

per a unes 80 persones i una salamultimèdia.

Pel que fa al fons, la bibliote-ca té 15.000 documents (llibres,revistes i audiovisuals) que són delliure accés, al mateix temps queoferirà serveis d’informació i as-sessorament, auto préstec, wifigratuït i formació en tecnologies

de la informació i comunicació,entre altres.

CiU HO CELEBRAD’altra banda, CiU ha celebrat lainauguració de l’equipament des-prés de recordar que el projecte“va néixer” a proposta seva “enl’anterior mandat”.

La nova biblioteca té una capacitat per a unes 80 persones. Foto: Ajuntament

Canyadó i Casagemes estrenenla seva nova biblioteca

» Té una capacitat per a 80 persones i disposa de 15.000 documents» La instal·lació homenatja el poeta i advocat badaloní Joan Argenté

El Grup La Pau revalida lagestió del transport sanitari

SANITAT4La cooperativa d’am-bulàncies Grup La Pau ha acon-seguit finalment revalidar lagestió del transport sanitari enla modalitat urgent i no urgental Barcelonès Nord i al Maresmedesprés d’adjudicar-se el lot Gdel concurs públic convocat pelServei Català de la Salut.

La durada d’aquesta novaadjudicació és de sis anys pro-rrogables fins a un màxim de 10.Es tracta del concurs púbic mésimportant d’aquesta legislatura,

ja que contempla un pressu-post de 2.000 milions d’euros enels pròxims 10 anys.

“Ha sigut un concurs moltcomplex i amb una forta com-petència però estem satisfetsperquè continuarem prestantserveis de transport sanitari enun territori on comptem ambuna àmplia i dilatada experièn-cia com és el Maresme i el Bar-celonès Nord”, ha explicat Fre-deric Torrent, president de GrupLa Pau.

TEATRE4L’actor Lluís Homarserà el gran protagonista el prò-xim divendres 17 d’abril a par-tir de les nou del vespre al Tea-tre Zorrilla, on serà el protago-nista de la interpretació de Te-rra baixa.

A Terra Baixa, del dramaturgi poeta Àngel Guimerà, el trian-gle entre els tres protagonistes -Sebastià, Manelic i Marta- és el filconductor d’aquesta obra clàssi-ca considerada un referent del te-atre català.

A l’obra que es podrà veureal Zorrilla, dirigida per PauMiró, Homar interpreta de for-ma magistral el paper dels tresprotagonistes: l’ingenu Manelic,que baixa de la terra alta al fan-gar de les passions humanesmés turbulentes, la Marta i finsi tot l’amo Sebastià, és a dir, laCaputxeta i el Llop. Al mateixtemps Homar aconsegueix abas-tar la universalitat d’aquestaobra, i de la seva solitud dalt del’escenari, per aconseguir trans-

metre al públic una simplicitatmàgica i transformadora.

OBRA REFERENTPer a Lluís Homar l’obra d’Àn-gel Guimerà ha estat tota una re-ferència professional al llarg dela seva trajectòria, ja des del mo-ment que la va representar perprimer cop, quan només tenia16 anys, fins a la seva brillant po-sada en escena amb el directori escenògraf Fabià Puigserverl’any 1990.

RedaccióBADALONA

El Grup La Pau és la segona empresa més gran de la ciutat. Foto: La Pau

‘Terra baixa’ arriba al Zorrilla

Política | Chacón aterra a la ciutat per fer costat a Jordi SerraEl PSC celebra demà a partir de les set de la tarda al Centre Cívic de la Salut una

assemblea oberta a la ciutadania per tal de continuar explicant les seves propostes de cara a les pròximes eleccions municipals, on Jordi Serra tornarà a ser el cap de

llista. L’acte comptarà amb la presència de l’exministra de Defensa, Carme Chacón.

Page 12: Badalona 131

Ciutat| 12 9 abril 2015líniabadalona.cat

El comerç de Badalona ja comp-ta amb una nova pàgina web de-dicada en exclusiva al comerç lo-cal. A badalonashopping.catels usuaris podran trobar infor-mació relativa als establimentsde la ciutat, distribuïda per ba-rris i per tipologia de negoci.

Per altra banda, aquesta me-sura inclou la creació d’una apli-cació per a mòbils intel·ligents,per tal que els clients puguindescarregar-se-la allà on vul-guin. Aquest programari estàdisponible tant per a Androidcom per a iPhone.

Tant la pàgina web com l’a-plicació per a telèfons mòbils es-tan disponibles en tres llen-gües –català, castellà i anglès–,per tal d’intentar arribar tambéals turistes que puguin passar avisitar la ciutat.

L’objectiu del consistori, un

cop hagi carregat tota la infor-mació que fa referència als co-merços badalonins, és que si-guin els mateixos botiguers elsqui gestionin el seu espai a la pà-gina web, ja sigui pujant foto-grafies sobre el seu negoci i afe-gint-hi ofertes o descomptes,entre altres. Una característicaimportant d’aquest sistema és

que els comerciants que siguinmés actius seran els més visiblesdins del web i de l’aplicació.

La regidora de Comerç, Con-sum i Turisme, Rosa Bertran, haexplicat que aquest nou portalweb i l’aplicació per a mòbils “te-nen l’objectiu de fomentar el co-merç de la ciutat i fer més visi-bles els comerços a Internet”.

Una captura de la pàgina web del comerç. Foto: Ajuntament

Badalona crea un web ambinformació sobre el comerç local

BALANÇ4Els bons resultats delcomerç de proximitat català se-gueixen creixent. Segons dadesde l’Índex de Comerç de l’Insti-tut Nacional d’Estadística (INE)publicades fa pocs dies, els bo-tiguers catalans van vendre du-rant el passat febrer un 3,7% mésque en el mateix període del’any passat. A més, aquesta xi-fra representa el sisè mes con-secutiu d’increment de les ven-des del petit comerç. Aquesta xi-fra, unida a l’augment de la fac-turació durant la campanya na-dalenca, auguren una recupera-ció del sector.

Per la seva banda, des de laConfederació de Comerç de Ca-talunya (CCC) asseguren queaquestes xifres “són les millorsque s’han registrat des de l’ini-ci de la crisi econòmica”. Per al-tra banda, la CCC destaca que elcomerç de proximitat “és l’únicsector que està generant ocu-pació des de l’inici de l’any,amb un 1,9% més de contrac-tacions”.

Creixen les vendesdel petit comerçun 3,7% al febrer

Badalona escalfamotors per a la Festa Medieval

FIRA4La nova edició de la Fes-ta Medieval, que començaràaquest cap de setmana al FrontMarítim i que continuarà setdies després als barris de Can-yadó i Dalt la Vila, ja escalfa mo-tors per omplir la ciutat de pi-rates i cavallers medievals.

En aquest sentit, la firacomptarà amb dos mercats te-màtics: un de pirata, que s’ins-tal·larà dissabte al matí al FrontMarítim, i un altre medieval, quese celebrarà el pròxim dissabte18 d’abril a la plaça de la Baixa-deta de Canyadó.

Fira | La Salut tornarà a celebrar Sant JordiPer segon any consecutiu, els comerciants de la Salut tornaran a sortir al carrerper celebrar la diada de Sant Jordi amb una fira que ocuparà el passeig badaloní de parades amb roses i llibres per regalar. Des de les 10 de la nit fins a les 8 de la tarda, la Salut respirarà amor i cultura.

RedaccióBADALONA

Comerç

Belmonte tornarà a fer elpregó de les Festes de Maig

FESTA4La nedadora badalo-nina Mireia Belmonte serà en-guany la pregonera de les Fes-tes de Maig. El pregó tindràlloc el pròxim divendres 1 demaig a les 7 de la tarda a la pla-ça de la Vila.

D’aquesta manera, la plus-marquista i esportista olímpicatornarà a donar el tret de sorti-da de la festa gran de la ciutat,després que ja ho fes l’any 2008

quan només tenia 18 anys. L’al-calde, Xavier Garcia Albiol, hadestacat “els valors que trans-met Belmonte, com ara l’es-forç, la modèstia, la fidelitat i l’a-graïment als seus orígens”.

Belmonte ha obtingutaquest enèssim honor desprésde rebre el títol de Filla Predi-lecta de la ciutat el passat mesde febrer, amb un acte oficial alZorrilla.

Podem donarà suport a la candidatura de Guanyem

POLÍTICA4El cercle local dePodem va aprovar donar suporta la candidatura municipalistade Guanyem Badalona en unavotació celebrada els passatsdies 29 i 30 de març entre laseva militància, amb el 92,4%dels vots favorables.

Aquests resultats han estatacollits “de manera positiva”pel Consell Ciutadà de PodemBadalona, que recorda com alsseus documents polítics i orga-nitzatius defensen “la con-fluència amb una candidaturad’unitat popular rupturista, com

ho és Guanyem Badalona”. Po-dem Badalona assegura quecontinuarà funcionant com finsaleshores, mantenint els seus ca-nals de participació i la cele-bració d’assemblees i comis-sions de treball de diversos as-pectes.

Per altra banda, la candida-tura popular de Guanyem Ba-dalona ha anunciat que afegiràel cognom ‘En comú’ a la sevanomenclatura. La candidaturad’Ada Colau a Barcelona, d’a-questa manera, valida el pro-jecte polític badaloní.

Sembla que la tempesta provo-cada pel serial judicial entrel’Ajuntament i el trànsfuga Da-vid Gómez, que a finals de generde l’any passat va acabar amb laimputació dels regidors Graciai Lerma, s’allunya del governmunicipal. Aquesta setmanas’ha sabut que el magistrat delJutjat d’Instrucció número 3 deBadalona ha desimputat els dosregidors populars dels delictesde prevaricació, malversació defons públics, falsedat docu-mental i estafa.

Així ho ha fet públic l’Ajun-tament mitjançant un comunicatenviat als mitjans de comunica-ció, en el qual, breument, es re-corda que es tracta del “procés ju-dicial obert el 2013 amb motiu deles obres presumptament enca-rregades per l’exregidor DavidGómez per a l’Ajuntament peròal marge del procés administra-tiu municipal”. Entre aquestesobres hi figuraven els suposats –imediàtics– treballs de millora al

pis de l’excoordinadora de la Sa-lut, Julia Sánchez, que van serdescrits per Gómez com una“actuació coordinada per carre-gar les despeses derivades de lareparació de l’esmentat domici-li particular a l’Ajuntament”.

Arran d’aquesta declaració,precisament de la persona de-nunciada pel consistori, el jut-ge va decidir imputar Gracia iLerma. Ara, el magistrat ha ar-xivat les actuacions en relacióamb aquests dos regidors, fetque ha estat rebut molt satis-factòriament per part de l’A-juntament.

A més de Gómez, Gracia iLerma, en aquest cas també vanveure’s imputats la mateixa ex-coordinadora de la Salut, JuliaSánchez, i el seu marit, i van ha-ver de declarar com a testimonisla regidora de Cultura i Ciuta-dania, Montserrat Salgado, i elTercer Tinent d’Alcalde, MiguelJurado.

Ara, tot i la desimputació deGracia i Lerma, la instrucció delcas segueix oberta i s’haurà deveure què acaba determinant lajustícia sobre un serial que va es-quitxar fort el consistori i, de re-truc, la ciutat de Badalona.

Daniel Gracia, regidor de Via Pública, i Salvador Lerma, regidor de la Salut

Gracia i Lerma, desimputats delcas de les obres al pis de Sánchez

RedaccióBADALONA

Page 13: Badalona 131

13 |

9 abril 2015

Comarcalíniabadalona.cat

Requerir mà d’obra especialit-zada, oferir perspectives de con-tinuïtat i desenvolupament pro-fessional, salaris més alts que lamitjana dels sectors productiusi un volum de contractes fixos su-perior, fa de l’impuls a la indús-tria una estratègia per generarocupació de qualitat. D’aquestamanera, mitjançant el projecteOcupació a la Indústria Local, laDiputació busca afavorir la com-petitivitat de les indústries arre-lades als territoris que tenen ca-pacitat d’ajudar a pal·liar l’atur.

El projecte de la Diputacióbusca la col·laboració amb elsmunicipis, i té l’objectiu de tirarendavant projectes d’ampli abasta les comarques de la demarca-ció. Per això, les propostes delsterritoris s’adreçaran a municipisamb una massa de població mí-nima de 30.000 habitants i ésprobable que els governs localshagin de treballar plegats per pre-sentar els projectes de millora del’ocupabilitat i la inserció laboralde persones a l’atur, amb especialatenció a les majors de 45 anys,les menors de 34 i les aturades dellarga durada.

L’activitat productiva indus-trial de la demarcació és diversai, en molts casos, els sectors s’i-dentifiquen amb un territori en

concret. D’aquí que, com a tretestratègic de la convocatòria,dotada amb dos milions d’euros,els projectes focalitzaran els es-forços en sectors que formenpart d’un sistema productiu local,és a dir, en activitats localitzadesen un entorn en concret on em-preses del mateix sector, perproximitat i característiques co-munes, poden cooperar, generareconomies d’escala, disposard’alta flexibilitat productiva i demà d’obra relativament abun-dant i especialitzada.

A més, la Diputació vol cen-trar els projectes en els sistemesproductius locals, un criteri, as-segura, que pot ajudar a aug-mentar la contractació. Un altreelement important és la forma-ció que rebran les persones in-closes als projectes, que podrà seraplicada a diferents empresesdel mateix sector estratègic. Enaquest sentit, les empreses queformin part de la iniciativa hau-ran participat en la planificaciód’aquesta formació, que combi-narà teoria i pràctica.

De fet, per fer augmentar l’o-cupació caldrà fer un diagnòsticde les necessitats de mà d’obraespecialitzada que tenen les em-preses dels sectors industrials es-collits en cada territori, per acon-seguir els perfils escaients. Així,Ocupació a la Indústria Local,preveu posar la formació a l’abastd’unes 800 persones i assolirunes 500 insercions laborals.

RedaccióBADALONA

ENTREVISTA4Mireia Solsona, vi-cepresidenta primera de la Dipu-tació de Barcelona, sintetitza la lí-nia de treball prioritària de l’Àrea deDesenvolupament Econòmic Lo-cal, de la qual és responsable, ambla idea de “lluitar contra l’atur”. Se-gons Solsona, l’estratègia dels go-verns locals per encarar-s’hi ambèxit passa per “conèixer les neces-sitats de les empreses, ajudar-les acréixer i formar les persones sen-se lloc de feina per cobrir els per-fils que requereix el teixit produc-tiu”. El projecte Ocupació a la In-dústria Local té l’objectiu de res-pondre a la fórmula.

La Unió Europea apunta que laindústria es troba al cor del noumodel de creixement de l’euro-

zona. ¿Com hi contribueix elnou projecte d’impuls a la in-dústria local de les comarquesbarcelonines?Europa ens demana que tornem lamirada a la indústria i un projectecom “Ocupació a la Indústria Local”és exactament el que fa: apostarper enfortir els sistemes productiuslocals, és a dir, els clústers indus-trials forts de la demarcació ambcapacitat de créixer. I, també, ambcapacitat de generar llocs de tre-ball estables i qualificats.

Per concretar, quina és la in-dústria capaç de generar ocu-pació al nostre entorn? La diversitat és característica delsnostres territoris, de manera queels projectes de millora de l’ocu-

pabilitat poden tocar des de l’ac-tivitat vitivinícola al Penedès i el tèx-til a l’Anoia a la indústria de l’au-tomoció i el metall del Baix Llo-bregat, passant per la indústria

agroalimentària al Berguedà i Oso-na i un llarg etcètera. El potencialde la indústria manufacturera a lademarcació de Barcelona és real-ment alt.

Un dels eixos centrals del pro-jecte és la col·laboració publico-privada. ¿La crisi ha obligat la Di-putació a treballar amb aquestafórmula? Fa més de vint anys que els ajun-taments dissenyen polítiques depromoció econòmica i ocupació.Per fer-ho cal conèixer els agentsvinculats al teixit empresarial del te-rritori. No podem reduir l’estratègiaa la urgència de la conjuntura. Arabé, a ningú se li escapa que la cri-si força que la concertació sigui mésefectiva. Per això, a l’Àrea de Des-envolupament Econòmic hem po-sat en marxa diversos programes alcostat de PIMEC i CECOT.

Quina part del projecte d’im-puls a la indústria local depèn

del treball amb l’empresariatdels territoris?Els governs locals hauran d’en-tendre’s amb les empreses dels di-ferents sectors per detectar quinsperfils professionals busquen ino troben, analitzar els llocs de tre-ball amb futur i formar les perso-nes a l’atur d’acord amb el diag-nòstic. La iniciativa busca implicarels agents dels sectors productiuslocals en les diverses fases del pro-jecte i que els ens locals liderin laconstrucció d’espais de coopera-ció. La voluntat va més enllà de l’è-xit del projecte. Busquem establirbases per a la col·laboració pu-blico-privada com a estratègiaper al desenvolupament dels te-rritoris a mitjà i llarg termini. És unainversió de futur.

“Europa ens demana que tornem la mirada a la indústria”Mireia Solsona, vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona

La indústria arrelada als territoris,oportunitat per a l’ocupació de qualitat

“El potencial de la indústria

manufacturera a la demarcació és alt”

Cava a Sant Sadurní d’Anoia (a dalt). Foto: Josep Cano

La indústria automobilística és una de les més importants al territori (a baix). Foto: iStock.com

Comunicació | La Diputació, a les xarxes socialsPer tal de saber més sobre els diferents projectes i iniciatives que posa en marxa la Diputació de Barcelona, l’ens supramunicipal ofereix informació al seu perfil

de Facebook (facebook.com/DiputaciodeBarcelona) o al compte de Twitter @economieslocals, de la seva Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

Page 14: Badalona 131

9 abril 2015

Esports| 14

líniabadalona.cat

Badalona es convertirà en uncentre de referència per alsamants de l’skateboard. Del 15al 17 de maig, el barri del Can-yadó serà l’escenari de dues im-portants proves d’aquest esport.La instal·lació en la qual es dis-putaran els campionats seràdesprés una plaça pública dedi-cada a aquest esport, d’accés lliu-re per als ciutadans.

Per una banda es disputarà laprimera cita del campionat eu-ropeu Nike SB Euro Series, on pa-tinadors amateurs i professio-nals conviuen, connecten i com-parteixen experiències. Les prin-cipals ciutats del continent, comLondres o Berlín, són els altres es-cenaris d’aquest campionat.

D’altra banda, el cap de set-mana del 16 i el 17 de maig serà

el torn de la competició inter-nacional SLS Nike SB Pro Open,la primera lliga d’street skate-boarding, en la qual participenles principals estrelles mundialsd’aquesta disciplina. Badalonaha aconseguit ser l’única ciutatfora dels Estats Units que orga-

nitzi una prova de la competició,i els patinadors visitaran la ciu-tat competint per aconseguirels punts necessaris per guanyarel “Golden Ticket”, el passaportper a la final de la competició,que enguany es farà a la ciutat deChicago.

El solar on s’estan construint les pistes d’skate. Foto: Ajuntament

Badalona es converteix en l’epicentre de l’skateboard

» El barri del Canyadó servirà com a escenari de dues importantsproves d’aquest esport durant la segona setmana de maig

El CF Badalona perd a Reus ies complica l’accés al ‘playoff’

FUTBOL4Un gol de penal d’Ós-car Rico al minut 85 va ser sufi-cient per donar els tres punts alReus Deportiu i complicar lespossibilitats de disputar el playoffd’ascens a Segona Divisió del CFBadalona. És el primer cop entota la temporada que els bada-lonins encadenen dues derrotesconsecutives.

Després de 32 partits dispu-tats, els escapulats són vuitensamb 46 punts, amb 7 menys que

l’Hércules d’Alacant, el quartclassificat, i només queden sis jor-nades per acabar la fase regular.

El calendari, però, no és deltot desfavorable per als de Ma-nolo González, que rebran a casatres equips situats a la zona bai-xa (Cornellà, Saragossa B i El-dense) i visitaran els filials de l’Es-panyol i del Mallorca, abans deviatjar a València a l’última jor-nada per jugar a l’estadi de l’Hu-racán, el segon de la taula.

Pomar acull l’Open Ciutat de Badalona de twirling

GIMNÀSTICA4El poliesportiude Pomar acull aquest cap desetmana l’Open Ciutat de Ba-dalona 2015 - Final de Catalun-ya de twirling, una disciplinaque fusiona gimnàstica rítmica,gimnàstica esportiva i dansa, ique es caracteritza per l’ús d’unbastó i per l’harmonia dels mo-viments corporals de les espor-tistes, que s’executen sobre unabase musical.

El Club Twirling Ciutat deBadalona és l’amfitrió, i partici-parà en aquesta competició.L’entitat va néixer el 1989, tot i

que es va refundar fa 2 anys, i enel seu quart de segle d’història haparticipat en competicions na-cionals i internacionals, a bandad’haver organitzat el 23è Cam-pionat del Món d’aquest esport.

A més, a la cita s’hi presen-taran 14 clubs més de les quatrecomarques catalanes. La citaservirà també com a final delCampionat de Catalunya a lazona nord-est del país, i s’em-marca en el calendari d’esdeve-niments previstos en la celebra-ció de Badalona com a Ciutat Eu-ropea de l’Esport 2015.

Podi per al CTT Badalona al Campionat de Catalunya

TENNIS TAULA4Àlex Bocanegrai Pere Navarro, del Club TennisTaula Badalona, van aconseguirel primer podi de la història del’entitat en el Campionat de Ca-talunya absolut que es va dis-putar a Calella el passat cap desetmana.

Navarro i Bocanegra vanarribar a semifinals en la cate-goria de dobles, però la bona ac-tuació del conjunt badaloní no eslimita a aquest podi, ja que dues

parelles més van aconseguirarribar als vuitens de final.

Per altra banda, el CTT Ba-dalona també va competir en lacategoria per equips, on vancaure contra els Falcons de Sa-badell en un partit ajustat, icontra el CTT Borges, que vanguanyar el campionat.

Per últim, tres jugadors ba-dalonins van disputar la com-petició d’individuals, arribantfins als setzens de final.

RedaccióBADALONA

Una acció del partit entre escapulats i reusencs. Foto: Marta Anguera / CFRD

Atletisme | Presentada la 1a Cursa de la Dona de la ciutatEl passat 30 de març es va presentar la primera edició de la Cursa de la Dona de Badalona, que

se celebrarà el pròxim 26 d’abril. La cita constarà d’un recorregut assequible i familiar de 5quilòmetres. Durant la setmana del 20 d’abril se celebraran activitats i trobades que tractaran

temes com la salut, l’estètica o la moda. Les activitats s’allargaran fins el mateix dia de la cursa.

Page 15: Badalona 131

Agenda15 | 9 abril 2015 líniabadalona.cat

AVUI DIJOUS 9 D’ABRIL18:00 Coneguem els Forjadors de la festa ‘Va de

castells i altres elements festius’. Presentaciódel conte Tornasol enxaneta. Activitat en elmarc del projecte Encén la metxa. / BibliotecaSant Roc.

DIMARTS 14 D’ABRIL16:30-20:30 Taller de pintura que organitza l’As-

sociació Punt d’Art. Se celebra en dos dies di-ferents: els dimarts i els dijous. / Centre de cul-tura tradicional Can Canyadó.

DILLUNS 20 D’ABRIL20:30-21:30 Taller de sevillanes, un ball ca-

racteritzat per la seva gràcia i estil flamenc.Aquesta activitat està organitzada per l’As-sociació de Veïns La Colina i s’ofereix en di-ferents nivells. / Centre cívic La Colina.

A PARTIR DE DEMÀ 10 D’ABRILMatí-Tarda Els Invisibles. Exposició artística de

Sara Moncunill sobre les malalties mentalsen la nostra societat. / El Refugi

FINS AL 30 D’ABRILMatí-Tarda Exposició de pintures de Francesc

Estall, un artista badaloní. Una mostra dinsdels actes de la Festa Medieval 2015. / El Re-fugi.

AVUI DIJOUS 9 D’ABRIL18:00 Els dijous d’en Biblius: Contes de Segu-

retat viària Moc-Moc. Una activitat perquè elsmés petits aprenguin les normes bàsiques dela seguretat al carrer i a la via. / Biblioteca CanCasacuberta.

DEMÀ DIVENDRES 10 D’ABRIL17:30 Els Divendres a la biblioteca: Taller de tre-

balls manuals, jocs i contes per a tota la fa-mília. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca Pomar.

DIUMENGE 12 D’ABRIL12:00 Partit de futbol entre el CF Badalona i la

UE Cornellà, corresponent a la jornada 33 delgrup 3 de Segona B. / Montigalà.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

[email protected]

Activitat a càrrec de diversos alumnesde secundària procedents d’altres paï-sos. Aquesta activitat es realitza encol·laboració amb la Comissió gesto-ra del Pla Educatiu d’Entorn de la Paui amb Òmnium. / Biblioteca Lloreda.

Arrelareu: Expliquem contesdel país on vam nèixerAvui dj. 9 d’abril a les 18:00

AGENDA UINZENALQ

Aquesta setmana, en l’activitat Encatalà llegim i parlem, es parlarà sobreel llibre El vestit d’Emilie Flöge i altrescontes, de Clara Soley. / BibliotecaLlefià-Xavier Soto.

En català llegim i parlemEl vestit d’Emilie Flöge

Demà dv. 10 d’abril a les 18:00

Badalona s’omple amb l’esperit me-dieval i dels pirates i acull tot un seguitd’activitats relacionades que tindranlloc durant el pròxim cap de setmanai el següent diumenge a diversospunts de la ciutat.

Festa Medieval2015

Del ds. 11 al dg. 19 d’abril

La Penya rep a casa el València Basketen un partit corresponent a la 29a jor-nada de la lliga Endesa. / Olímpic deBadalona.

Partit de bàsquetPenya-València Basket

Dg. 19 d’abril a les 12:30

Page 16: Badalona 131

| 16 9 abril 2015líniabadalona.cat Pròxima edició: 23 d’abril