of 24 /24
[email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Foto: D. Gutiérrez 16 Sol·licitat el control 4 Garcia Albiol (PP) “Després de 32 anys cal obrir les finestres i aixecar catifes” 13 La Generalitat atura la construcció dels jutjats GISA cancel·la el contracte de licitació del projecte > La situació actual als jutjats és insostenible L’Illa Central s’obre dissabte Festes de Maig El fúcsia és el color escollit pel mocador d’enguany 4 línia badalona Dijous, 28 dʼabril de 2011 · Núm. 24 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat El pàrquing de les Palmeres és una utopia 20 Serà l’escenari d’alguns actes de les Festes de Maig

Línia Badalona 24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 24

Text of Línia Badalona 24

 • [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Foto: D. G

  utirrez

  16

  Sollicitat el control

  4

  Garcia Albiol (PP)Desprs de 32 anyscal obrir les finestres i aixecar catifes

  13

  La Generalitat atura laconstrucci dels jutjatsGISA cancella el contracte de licitaci del projecte > La situaci actual als jutjats s insostenible

  LIlla Central sobre dissabte

  Festes de MaigEl fcsia s el colorescollit pel mocadordenguany 4

  lniabadalonaDijous, 28 dabril de 2011 Nm. 24 30.000 exemplars setmanals www.liniabadalona.cat

  El prquing deles Palmeres suna utopia 20 Ser lescenari dalguns actes de les Festes de Maig

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201128lniabadalona.cat

 • 3En Portada lniabadalona.catAbril201128

  El cmic, un valor afegitEntitats privades i ajuntament aposten decididament pel museu del cmic >CACI i

  Enric Si sn alguns dels noms que aporten badalonisme al projecteFotos: Arxiu

  Sembla que Badalona comena acreure-s'ho. El Museu del Cmici la Illustraci, ara Centre de lesarts, el Cmic i la Illustraci(CACI), deixa de ser un edifici si-tuat accidentalment a Badalonaper passar a formar part d'unaciutat que vol abraar el cmiccom un tret diferencial. Ho vampoder veure al passat Sal del C-mic, amb una forta representacibadalonina. Amb l'estand sobreel CACI, l'exposici de RubnPellejero, la xerrada sobre zom-bis amb Enric Rebollo, la sesside signatures de Francis Portela,l'espai del Concurs Ciutat de Ba-dalona Caixa Laietana de Tires deCmic i la presncia dels cinemesMegacine, Badalona li ha passatla m per davant a una ciutat comCornell, que durant molts anysha tingut estand al Sal ambl'excusa del seu concurs de cmic.

  Sens dubte, per, l'acte ms im-portant per a Badalona (i un dels

  ms importants per al Sal) vaser la presentaci del projectemuseogrfic del CACI. La conso-lidaci de lestructura de ledifi-ci, a crrec de lajuntament, ja hafinalitzat, i ara queda convertirlantiga fbrica en un museu,amb diners de la Generalitat.L'edifici comptar amb diferentssales d'exposici, una botiga decmics i un espai per a la inves-tigaci. Sobre el seu contingut jase sap que la collecci de l'edito-rial Bruguera, que tan fructferava ser durant la segona meitat delsegle passat, ser el pal de pallerde l'arxiu del museu.

  El nom no es definitiu, per totindica que el comissariat del mu-seu acabar acceptant el nomproposat per la Plataforma ProMuseu del Cmic i la Illustraci(CACI en lloc de MUCI), per talde fer encara ms badalon l'equi-pament. Una altra de les propos-tes de la plataforma, donar a laplaa del museu el nom del dibui-xant badalon Enric Si, s vistaamb bons ulls per l'alcalde de Ba-dalona, Jordi Serra, que ha ad-vertit, per, que s'haur de sot-metre a votaci a la comissi del

  Mara, l'obra ms important del badalon Enric Si

  ENRIC SIEnric Si i Guardiola (5 d'abril de1942, Badalona - 2 de novembrede 1998, Barcelona) va ser illus-trador, fotgraf i publicista, i dela m d'autors com Josep MariaBe o Felipe Hernndez Cava vaparticipar en la renovaci delcmic espanyol. s un dels res-ponsables del primer cmic po-ltic crtic amb el franquisme,La Guerra de los Poetas. Vacollaborar amb Rom Gubern aEl llenguatge dels cmics. Esconsidera que la seva obra mes-tra s Mara, 16 contes que esvan publicar originalment al mer-cat itali. Als 70 es va exiliar vo-luntriament a Itlia davant elpoc prometedor panorama pol-tic espanyol, i all va contactaramb autors com Hugo Pratt oDino Battaglia. Desprs d'unaetapa a Pars, va tornar a Barce-lona i va editar la revista La Oca,destinada al pblic adult. Ms en-ll del cmic, el seu treball msconegut s potser Barcelona,Guapa!, una srie de nuus en es-pais emblemtics de la ciutat, finsi tot durant un partit entre el Bar-a i el Real Madrid.

  David GonzlezRedacci

  nomencltor. A ning se li esca-pa que, tot plegat, contribuir adonar a conixer una mica ms lahistria de la ciutat als visitantsdel museu.

  EN TEMPS DE CRISITot i aix, el comissariat del mu-seu no ha volgut amagar els dub-tes del Departament de Culturade la Generalitat entorn aquestprojecte. Carles Santamaria, di-rector de FICOMIC i un dels co-missaris del CACI, ha volgut dei-xar clar al conseller Ferran Mas-carell que aquest no ser un msdels museus d'art contemporanique hi ha a l'estat espanyol, sinl'nic dedicat al nov art. Afegeixque es tracta d'un equipamentimprescindible, perqu el seufons est dispersat i no en les mi-llors condicions. I s que entemps de crisi, i davant les reta-llades en sanitat o educaci, lescomparacions resulten ms odio-ses que mai. Per als responsablesdel CACI, i en perspectiva, elcentre ha de ser un equipamentque enriqueixi la ciutat i queatregui cap a Badalona un turis-me cultural.

  Per tranquillitzar la Generali-tat, Carles Santamaria ha anun-ciat que el museu aposta per nogastar ms del que sigui absolu-tament necessari. Per exemple,una pgina de Tintn t un cost almercat de mig mili deuros,per el museu ja ha comenat aestablir contactes per fer conve-nis amb diferents entitats i expo-sar aix aquest material en con-cepte de collaboraci i difusi. Esper aix que el CACI ha de ser unprojecte professional, per garan-tir lexposici daquest materialamb garanties de conservaci.Encara ms, el pressupost per alfuncionament del museu est xi-frat en uns tres milions deurosanuals, menys de la meitat demuseus com el MACBA o la Fun-daci Joan Mir, segons ha anun-ciat Antoni Laporte, qui ha coor-dinat els treballs dels comissarisamb lequip darquitectes.

  Santamaria demana una granreuni, entre Generalitat, ajunta-ment i professionals, no nomsper demostrar la implicaci deladministraci pblica, tambper copsar les inquietuds dels ex-perts en la matria.

  Fotos: Arxiu

  L'alcalde, Jordi Serra, i el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, davant la maqueta del CACI

 • Ciutat4Abril

  201128lniabadalona.cat

  CiU aposta rehabilitar perfer una ciutat ms sostenibleLa regidora Merc Rius proposa incentius per rehabilitar les cases i tamb les zones degradades

  D. GutirrezMunicipals

  D. GutirrezFestes de Maig

  El Club Nutic Btulo va ser ellloc escollit per la regidora deMedi Ambient i Mobilitat, la con-vergent, Merc Rius, on repassarels xits aconseguits per lreaque ha dirigit en els darrers qua-tre anys i els reptes del propermandat. Acompanyada del con-seller de Territori i Sostenibilitat,Llus Recoder, Rius va comenarrecordant la millora i dinamitza-ci de la platja, i es va fer seu larehabilitaci dun dels actualssmbols de la ciutat: el Pont delPetroli.

  PROPOSTES VARIADESDe cara al futur, i preveientmenys pressupost, lencara regi-dora va apuntar la necessitatdadoptar una nova organitzacii poltiques sectorials amb unnou enfocament. CiU aposta perfusionar Medi Ambient i Via P-blica; simplificar la burocrciagrcies a les noves tecnologies(com per exemple en els casos de

  Foto: CiU

  Dos dels nous espais cridats aconvertir-se en emblemtics ala ciutat, la nova plaa de lIllaCentral i el recuperat Escorxador,sn la principal novetat de lesFestes de Maig denguany. Entots dos llocs shi celebraran di-ferents actes, i ser una de les pri-meres ocasions que tindr la ciu-tadania de gaudir-los. De fet, laPlaa Pompeu Fabra sobrir alpblic aquest mateix dissabte, toti que no acollir actes de festesfins el proper dia 7. Un altre ele-ment a destacar aquest any s lapresncia del circ i dactivitats decarrer, ja que companyies bada-lonines de prestigi internacio-

  Les Festes de Maig es viurana lIlla Central i a lEscorxador

  nal, com Xirriquiteula, Sarruga ola Industrial Teatrera, oferiran elsseus espectacles. En lapartat demsica destaca la clara apostaque ha fet Cultura per grupsdactualitat i de molt nivell, comsn The New Raemon, Standstillo La Pegatina, i un concert de pa-gament que oferiran els Manel el22 de Ca lArns (900 entrades ala venda des dijous 28 a 15 euros).El primer acte de les festes serla plantada del dimoni, dissabte30, i desprs destaca el preg queoferir la periodista Pilar Raho-la des del balc de lAjuntament,divendres 6. La Festa de Baix aMar posar el punt i final el 28 demaig al vespre desprs que ha-guem gaudit de correfocs, con-certs, exposicions o castellers.

  La Plaa Pompeu Fabra acollir actes de les festes per primera vegada

  Merc Rius parla sota latenta mirada de Llus Recoder i Ferran Falc

  Foto: D.G.

  llicncia dobres); i potenciar larehabilitaci dhabitatges (facili-tant-ne els trmits i actualitzantel catleg de patrimoni).

  Daltra banda, i aprofitant lapresncia del conseller Recor-der, Rius va reivindicar la cons-trucci de la B-500; la reformadel lateral de lautopista; el des-envolupament dels ARE de SantCrist i lEstrella; i la rehabilitaciintegral de Sant Roc. Tamb va

  proposar tramitar el Pla Directorde la Serralada de Marina i elmanteniment de la via pblica.En matria de mobilitat, va pro-metre ampliar les zones 30 i vaproposar crear una xarxa de ca-rrils bici i ampliar els aparca-ments, del tot insuficients. Quantal transport pblic, veu necessa-ri adaptar les lnies de bus al me-tro i millorar les freqncies, es-pecialment els caps de setmana.

  Prop del cinquanta per cent de lesplatges badalonines ja est pre-parat per rebre els banyistes, toti que encara manquen algunspetits arranjaments. Aix vol dirque laltra meitat -les platgesque van des de lestaci fins alPort- no es poden usar, malgratque lajuntament preveu que sor-bin al pblic al juny. Estan ober-tes doncs la dels Pescadors (queenguany comptar amb una novaporteria de futbol), la del Pontden Botifarreta, la del Cristall ila de la Barca Maria, totes ellesllaurades a principi de mes.

  La meitat del litoral ja estllest pel bany

  La Candidatura dUnitat Popularde Badalona, la CUP, ha estatuna de les darreres formacionsen fer pblica la seva llista pel co-micis del proper 22 de maig.Tal i com es caracteritza aquestpartit, hi ha una alta presncia deciutadans que han participat ac-tivament en el teixit associatiubadalon, comenant pel cap dellista, Francesc Duran, molt vin-culat a entitats juvenils i al Con-sell de Joventut. Els membresprovenen dassociacions de vensde tots els districtes de la ciutat;de federacions i entitats educa-tives; dassociacions juvenils i de

  La CUP presenta una llistanova, transversal i paritria

  cultura popular i del cooperati-visme. Per a Duran, s molt im-portant que persones que, desdel teixit associatiu i els seus m-bits respectius, treballen per launitat popular, hagin optat performar part de la llista de laCUP s una mostra de la conso-lidaci i la riquesa del projecte.La mitjana dedat dels candi-dats daquesta llista totalmentparitria s de 37 anys, i dues ter-ceres parts sn nous, s a dir, noes van presentar a les eleccionsdel 2007. Lexdirector del TeatreZorrilla, Andreu Solsona, tancasimblicament la candidatura. Operaris llauren les platges per deixar-les en condicions pel seu s

  Foto: Ajuntament

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catAbril201128

 • Ciutat6Abril

  201128lniabadalona.cat

  Municipals > Joan Blanch, ex-alcalde socialista de Badalona, suna de les novetats ms morbo-ses, tot i que no inesperada, d'a-questes eleccions. De fet, Blanchhavia fet darrerament algunsapropaments a la poltica, i final-ment es presenta com a cap dellista de Socialistes i DemocratesCrtics. Aquesta ser la segona ve-gada que senfronta al PSC enunes municipals, i a ning se liescapa que podria robar-li al-guns vots al partit de Jordi Ser-ra. Dos novetats tamb esperadessn la llista de Plataforma per Ca-talunya, que durant les darreresautonmiques va esgarrapar al-guns vots a Badalona, i Solidari-tat Catalana, que tanca la sevallista amb el badalon Uriel Ber-tran. Bertran va protagonitzar unpetit escndol local al deixar elprimer lloc a ERC per anar al par-tit impulsat per Joan Laporta.

  Joan Blanch estorna a presentara les municipals

  Municipals > Davant les pro-postes anunciades per FerranFalc, candidat de CiU, en mat-ria econmica, Carles Sagus,alcaldable dICV-EUiA, criticaque Falc no ha anunciat capmesura de suport a la poblaciaturada. Les privatitzacions deserveis pblics i la venda del pa-trimoni pblic no sn la solucia la crisi, aquestes poltiquesneoliberals han estat les cau-sants de la crisi, segons Sagus,qui considera Falc el Boi Ruiz deBadalona. Falc nega que el seuprograma obvii latur i es pregun-ta si realment alg es creu queno sn mesures de suport a la po-blaci aturada proposar micro-crdits per als emprenedors, in-centivar fiscalment les inver-sions industrials, repensar elsorganismes dedicats a la pro-moci econmica, potenciar elspolgons, enfocar el planejamentterritorial per generar activitateconmica, o modernitzar ladmi-nistraci pblica per a fer ms f-cil limpuls de projectes per partdels emprenedors.

  El candidat de CiU consideraque la defensa que Carles Sagu-s fa de models de gesti pbli-ca propis del segle passat el con-verteix, de fet, en el poltic bada-lon ms conservador.

  Sagus i Falc,enfrontats entemes econmics

  Joan Blanch

  Societat > Dilluns 18 es va ferla primera reuni de la nova en-titat Badalona es mou en defen-sa dels serveis pblics, a la seud'Inicitiva per Catalunya Verds,integrada per diferents associa-cions de la ciutat. Ja ha acordatpresentar dues mocions al properple municipal en defensa delsserveis educatius i sanitaris iconvocar una concentraci elmateix dia. En la roda de prem-sa de presentaci, el president dela Federaci dAsociacions deVens de Badalona, Manolo L-pez, va remarcar l'esperit unita-ri de la plataforma i va anunciarla convocatria d'una propera

  Poltics, sindicats i AMPAS en defensa dels serveis pblics

  Foto: Arxiu

  Vandalisme > Badalona s lasisena ciutat de Catalunya ambms cotxes i contenidors cre-mats. Aix sextreu duna llista pu-blicada pel diari El Pas i calcu-lada en funci del nombre dha-bitants de cada localitat i segonsdades de diferents administra-cions pbliques. La posici de Ba-dalona sembla en principi alar-mant, per ms greu resulta la si-tuaci de Sant Adri de Bess,que es situa en segona posici. Encanvi, als primers 17 llocs de lallista no apareix Santa Coloma deGramenet. Fixant-nos en les tresciutats amb ms habitants deCatalunya, per, Badalona est alcap davant, ja que lHospitalet iBarcelona es situen en la posici16 i 17 respectivament. Tot i aix,en valors absoluts, les ciutatsms grans de lrea metropolita-na sn les que ms cotxes i con-tenidors cremats acumulen. Defet, i en nmeros absoluts, Bada-lona s la tercera ciutat catalanadaquesta llista, per sota nomsde Barcelona i Terrassa, i amb untotal de 80 cotxes i 197 conteni-dors cremats.

  El Departament dInterior delgovern central atribueix aquestesxifres al vandalisme generalit-zat, tot i que les xifres estan persota de les de lany 2009.

  Badalona s lasisena ciutat encotxes cremats

  trobada, a la qual ja s'han convo-cat a ms entitats i grups poltics.Ral Martin, representant delcomit de Badalona Serveis As-sistencials, va denunciar que lesmesures del conseller de sanitatprovocaran tancaments de ser-veis, de llits i de quirfans, aco-miadaments, i una "afectaci alsusuaris". Montse Conejo, en re-presentaci de les Associacionsde Mares i Pares va parlar sobreretallades en els pressupostosdeducaci. Per la seva banda,UGT i CCOO van denunciar lesretallades en sanitat i la supres-si de limpost de successions alsrics, respectivament.

  Foto: IC-V

  Els assistents a lacte posen per a la fotografia

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catAbril201128

 • Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: B.43222-2010

  [email protected]

  Publicitat: 666 65 63 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  liniabadalona.cat

  Lnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  La Foto

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Jordi Sugraes (Lnia Barcelona), Jos Anto-nio Pilar (Lnia Valls), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: DavidGonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva.Coordinadors comercials: ManelRiera i lex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Jaume Ma-gri, Joan Carles Cuenca, Rafael Serrano i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Sollicitat el control Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  8 OpiniAbril

  201128lniabadalona.cat

  n termes econmics, una de les definicions de valor afegit diu:caracterstica extra que se li dona a un producte o servei amb

  la finalitat de donar-li un major valor comercial. Ara pensem en lesciutats com si fossin empreses que lluiten per captar latenci de clientsi patrocinadors; recursos, al cap i a la fi, monetaris o de qualsevol al-tre tipus. I imaginem-nos una ciutat a lentorn de Barcelona, amb cer-tes semblances amb altres ciutats del mateix entorn. Aquesta ciutatfa una aposta decidida, per exemple, per la cultura. I aix dignificaunes restes romanes, posa el seu museu al dia i potencia ls dels tea-tres municipals, consolidant una oferta cultural continuada, i no no-ms puntual. Per exemple. Imaginem que aix li guanya la partida aaltres ciutats de lentorn de Barcelona, i que aconsegueix atraure untipus de turisme cultural que les altres localitats no sn capaces da-traure amb els seus equipaments i les seves propostes. Aquesta ciu-tat aconseguir ms ingressos i tamb millorar la seva imatge de mar-ca. Encara aix, aquesta ciutat imaginaria continua estant al costatde Barcelona, i li resulta difcil no noms captar latenci daquellsque viuen a la capital, tamb la daquells que baixen daltres viles ivan a Barcelona, potser passant de llarg de la nostra ciutat imagina-ria, potser en tren. Perqu? Perqu aquesta ciutat imaginaria no ofe-reix res que pugui competir amb la capital.

  Vindran de Barcelona, i de tot lestat

  E

  NO AL TANCAMENT D'ELS GENIS L'Associaci d'Activitats Cultur-als Els Genis de Badalona volposar de manifest que:

  la Cultura ha d'sser gestion-ada des de tots els punts devista, contemplant la mximadiversitat possible, potenciantla cohesi social i intergenera-cional, i a l'abast de tothom. Lacoexistncia d'espais, tant mu-nicipals com fruit de la societatcivil, s imprescindible per acol-lir la pluralitat tipolgica d'ac-tivitats i l'establiment derelacions participatives i com-plementries a la ciutat. s evi-dent que l'administraci localno pot, ni ha dabastir totes lesactivitats culturals d'una ciutattant inquieta com s Badalona.

  No hem de permetre que lacreativitat es vegi abocada al'exili. Cal potenciar i acompan-yar les iniciatives que sorgeixende linters i lesfor de la ciu-tadania. s incoherent impedir iobstaculitzar aquestes actituds iencara ms, donades les retal-lades econmiques actuals. Lacomunicaci amb l'adminis-traci ha d'sser eficient i efica,i aportar solucions concretes ales necessitats reals. L'Asso-ciaci d'Activitats Culturals ElsGenis de Badalona, des de laseva creaci, treballa en aquesta

  direcci i amb la voluntat d'as-solir els objectius manifestats.

  scar Quesada

  RECONCILIAT AMB LA PENYANo recordo quan va ser laprimera vegada que vaig veureun partit de la Penya, per tincclar que sempre he tingut el corverd-i-negre. Tot i que mai can-viar dequip, s que he de re-conixer que aquest final detemporada mest donantmotius per no seguir ms le-quip. Vam comenar b, i scert que les lesions ens hancondicionat els darrers partits.Accepto, per tant, derrotes ibaixar a la taula de classificaci.El que no puc tolerar (i crec queno sc lnic aficionat que hopensa) s la manca dactitudque han mostrat els jugadors enels darrers partits. La setmanapassada el lder de lACB, elRegal Bara, ens va guanyarnoms al final del partit. Vaigtornar a aplaudir lequip,perqu li va posar les ganes queels socis ens mereixem. De fets aix el que ha caracteritzat desempre el nostre equip: sn ju-gadors de casa que ho donen tota la pista, o com a mnim ho hanfet sempre aix. Ara ms igual sicaiem davant del CAI, noms

  espero que els nostres joves ju-gadors ho tornin a donar tot. Sis aix, els perdonar si tornena casa amb una derrota.

  Toni Mercader

  VOLEM APARCAMENTSEls vens portem ms de 2 anysdemanant a l'Ajuntament i alseu alcalde Serra, que ens ha-biliten 50 places d'un aparca-ment alternatiu provisional alsolar de Can Llamas, i el direc-tor d'urbanisme Jaume Tomsens ve enganyant sistemtica-ment dient que el Cort Ingls nol'autoritza a utilitzar l'espai pelsvens i persones en trnsit.Creiem que el motiu s la zonablava implantada al nostrebarri, i els importa un rave elscol.lapses que es generen cadadia pels pares i mares que vnena l'escola a portar i recollir alsnens. La congelaci del projectedels jutjats i els ms de 4 anysque trigar el Corte Ingls, hau-ria de ser suficient percomenar a netejar el terreny ifer les plaes ja.Tenim l'esper-ana que el proper equip degovern que surti de les urnes,ens construir els aparcamentsnecessaris per al barri de Coll iPujol.

  Carlos Prez

  carrer Guifre amb Conquista

  Ma ngels VilaMestra

  S. L'endem d'un clssic tot snimatges, portades i titulars delpartit, fins i tot els telenotcies iels diaris d'informaci general. Jotamb miro el partit per prefe-reixo saber qu passa a Lbia.

  Jlia PrezCarnissera

  A m em sembla massa exagerat.Jo no segueixo el futbol i crec quehi ha massa expectaci per qua-tre partits quan hi ha temes msimportants dels quals preocu-par-se.

  lex MingEnginyer de Camins

  Jo crec que no. s veritat que totsels mitjans noms parlen delclssic durant molts dies, pertamb s una opci perqu mol-ta gent soblidi dels seus proble-mes i sentretingui.

  Marc DeulofeuLlicenciat en Dret

  No. s evident que en 90 minutspassen coses ms importantsper, a la prctica, el que trascen-deix s all capa d'arrossegarms gent i un Bara-Madrid ge-nera moltssima expectaci arreu.

  Carmen MartnezMonitora de menjador

  S que sen fa massa ress medi-tic. Ara han estat quatre partitsseguits i, des de fa setmanes,que no es parla duna altra cosa.Esports als mitjans, s, per sen-se passar-se.

  Sen fa massa ress del Bara-Madrid?

 • Lagull

  El mirador La lupa

  Daniel GutirrezDirector

  Opini 9lniabadalona.catAbril201128

  SERRA MENTIDER. Aix s el que es pot veure enforma de pancarta en alguns balcons del carrer Saragos-sa. Les obres del primer tram ja han estat finalitzades i ara no-ms queden les del segon que comenaran aquest estiu tal comva prometre lalcalde Jordi Serra. Doncs b, els vens es queixenque les obres havien danar seguides. De fet, primer lalcalde vaanunciar les obres duna tirada, desprs noms un tram i laltresine die, i finalment es va comprometre fer primer un i desprslaltre.

  POMPEU FABRA SENSE INAUGURACI. Estricta-ment. Aix s el que prohibeix la Junta Electoral Central.De manera que aquest dissabte, a diferncia del que ha passat enels darrers mesos (frentics pel que fa a les inauguracions), quansobri al pblic la plaa no hi veurem lalcalde pronunciant capdiscurs ni descobrint cap placa, tot i que ell mateix va asseguraren lacte de presentaci de les Festes, al Zorrilla, que s la gentqui sha de fer seva la plaa. Suposo que hi ser passejant-hi i pre-dicant all de En Serra es nota, com tants altres...

  LA PENYA PERD UN JUDICI. Contra Antonio Bueno.I est obligada a indemnitzar-lo amb 450.000 euros. El jut-jat social nmero 21 de Barcelona lha condemnat a pagar per aco-miadament disciplinari improcedent del jugador. Ara el club verd-i-negre t 5 dies per presentar recurs tot i que experts consultatsper aquest setmanari asseguren que no val la pena. S senyor!Bona gesti!

  La regidoria de Cultura (ERC) ha aconse-guit que la crisi econmica no es noti a lesFestes de Maig. Recupera companyiesbadalonines de prestigi i fitxa els millorsgrups de msica del moment. Llstima quehaguem de pagar per veure els Manel.

  CulturaLes Festes de Maig no notaran la crisi

  UrbanismeNo facilita les coses als vens de Les Palmeres

  Conselleria de JustciaParalitza la licitaci dels jutjats

  Els vens dels blocs que donen a la Plaade les Palmeres estan desesperats. Volenconstruir un prquing subterrani a laplaa, per lajuntament no els posa les co-ses fcils. No accepta una permuta de ter-renys i els obliga a buscar-ne un de nou.

  La Generalitat de Catalunya ha obligat alempresa pblica Gisa a cancellar el pro-jecte de licitaci dels nous jutjats, queshan de construir a Can Llamas. Amb lex-cusa de la crisi es perllonga una injustciaamb la ciutat que ja dura massa.

  Semfors

  Ricardsoler.blogspot.com

  El Crcol: passat, present i futurEl Crcol Catlic de Badalona va ser fun-dat el 19 de mar de 1879 grcies a unesmissions sacerdotals desenvolupades persant Antoni Maria Claret. El 1879 el Cr-col Catlic d'Obrers del Purssim Cor deMaria es va unir amb el Crcol de SantJosep, i van constituir el Crcol Catlic deBadalona. El seu primer local estava sit-uat al carrer de la Costa i la seva princi-pal dedicaci era la vida social deBadalona. A la vila de Badalona de fa mesde 130 anys, mossn Jaume Sol i Seri-ol va ser qui va portar la iniciativa de lafundaci del Crcol Catlic, juntamentamb el doctor Josep Roca, rector deSanta Maria, la parrquia de Badalona.Desprs de la Guerra Civil Espanyola,l'any 1941 la seu del Crcol va haver detraslladar-se al carrer de Sant Anastasi,ja que la primera seu va ser destruda.

  Actualment, el Crcol t uns 750 socis,que poden participar activament en totesles activitats organitzades per l'entitat. ElCrcol segueix amb la intenci de partic-ipar activament en el desenvolupamentde la vida social a Badalona malgrat quecada cop s ms difcil atraure joves capa la prctica d'activitats culturals,ldiques i esportives atesa la gran ofer-

  ta existent. Malgrat aix, les nostresseccions no deixen de funcionar. La sec-ci de l'esplai, Xirusplai, s un esplai delcentre de Badalona, que enguany fa 39anys. s integrat per un total de 120nenes i nens i ms de 90 famlies. Lany1982 lesplai, juntament amb altres, vadecidir crear Esplais Catalans, ESPLAC,la Federaci dels Esplais Laics deCatalunya. Actualment encara en formapart. La secci de teatre collabora ambgrups d'arreu de Catalunya dins de laFederaci de Grups de Teatre Amateur deCatalunya i la Coordinadora de Pas-toretes de Catalunya.

  La temporada anterior van assistir a lanostre sala, des del gener fins al juny, untotal de 39.769 espectadors, entre espec-tacles de producci prpia, coproduccionsi produccions externes. Igualar la balanad'espectadors s la gran aposta d'aques-ta temporada i cedir l'espai de la salasegons l'acte que s'hi vulgui celebrar,com els organitzats per la Fundaci Con-tra el Cncer, entre d'altres, gent amb ini-ciativa sense recursos. La secci de bs-quet es compon de 21 equips amb un to-tal de 252 jugadors i jugadores, que par-ticipen en els campionats de la Federaci

  Catalana de Basquetbol distributs enles diferents categories. Alguns dels seusobjectius s promoure l'esport escolar idonar-hi suport (t convenis de collabo-raci amb el CEIP Artur Martorell, CEIPGitanjali i CEIP Montigal), organitzarcampus de bsquet i refermar els valorsde solidaritat, generositat, responsabili-tat, comproms i treball que es van refer-mant durant la temporada, al mateixtemps que es promou la formaci humanadels joves. La secci d'escacs s fundado-ra de la Federaci Catalana d'Escacs i par-ticipa en els campionats de Catalunya. Lasecci soca-rel s la ms novella de l'en-titat i s fruit de l'acolliment per part delCrcol d'aquelles entitats que porten aterme actes de cultura popular, com lesCaramelles, el cor de Nadal o la sopa depedres, sempre necessria i encara ms enel moment actual.

  La lnia d'actuaci del Crcol, social-ment, culturalment i esportivament, secentre en l'sser hum i en un compromsper tenir presncia en la vida local de laciutat amb un fort esperit de catalanitat.

  Xavier Grau GalceranDirector del Crcol Catlic

  El Crcol Catlic

  TURISME EXTICSe macumulaven temes a la taula sobre elsquals escriure en aquesta columna setma-nal. Creia oport analitzar la bogeria querepresenten les temudes operacions tor-nada quan acaba un perode de festa; elbalan agredol duna atpica jornada deSant Jordi un dissabte de Setmana San-ta o lintens mes de maig que ens esperaenguany, amb eleccions municipals i fes-tes populars. Per just abans de tacar elfull en blanc he llegit un teletip dEFE pro-vinent de Kiev: Txernbil obre les sevesportes als turistes. Quan la sinistralitat nu-clear torna a estar de moda, degut a lac-cident de Fukushima, una agncia ucra-nesa organitzar visites guiades a Txer-nbil, i els turistes podran observar ambels seus propis ulls el paisatge apocalpticque va resultar de lexplosi de 1986. Se-gons la nota, els responsables daquestanova proposta ldica s mostrar al mnque Ucrana ja no s una amenaa nu-clear", i no shan cansat de repetir que unaestada de diverses hores a la zona s "ab-solutament inofensiva per a la salut".Enfundats en vestits especials, els turis-tes podran visitar la zona previ paga-ment de 100 euros, en el cas de que la vi-sita sigui en grup, o de 500, si van sols.

  Sempre mha fascinat la capacitat quetenim els humans dinnovar i plantejarpropostes esbojarrades, com aquella agn-cia de viatge per a peluixos o els bars queserveixen oxigen enlloc de mojitos. Perem sorprn encara ms que davant unaidea de negoci daquest tipus hi hagi per-sones deleroses per pagar. Potser algundels 20.000 badalonins que es troba a la-tur t esperit emprenedor i estudia crearuna agncia turstica que proposi visitarles altres zones emblemtiques de la nos-tra ciutat. Qu els sembla una ruta que co-menci pel no canal del Gorg, que seguei-xi pel lateral de lautopista i que finalmentpugi per les escales de ciment de SantCrist? Estic segur que hi ha qui pagaria peruna visita similar, noms cal proposar-ho.

  A cop de tinta per Ricard Soler

 • 10 OpiniAbril

  201128lniabadalona.cat

  Parlem clar i diguem no!Som en un moment complex de crisi eco-nmica i de valors, provocada en gran partper l'avarcia dels especuladors. Cal dife-renciar doncs el necessari suport per pres-tigiar l'economia productiva daquestamentida financera que mou 35 o 40 vega-des xifres superiors a la producci realmundial. A ms, a casa nostra algunes lleisinjustes, fan que aquelles persones que nopoden pagar la hipoteca perdin el seu ha-bitatge i hagin de retornar el deute pen-dent. Com deia Raimon....diguem no!

  En primer lloc, cal fer autocrtica. Ha-vem d'haver previst com a societat aques-ta situaci i no ho vam fer. Hi ha pogut ha-ver tamb, abans de la crisi, un relaxamenten l'objectiu d'eficincia en el sector pblic.Per el sector privat i les famlies tambvam actuar de manera poc responsable. Entot cas, ha de pagar el sector pblic i elbenestar de tots, els errors comesos pel sec-tor privat i financer? Com a darrer ele-ment, els representants i els partits no aca-bem dimpulsar canvis en els sistemespoltics per tal d'empoderar ms la ciuta-dania. El resultat final, agreujat pel poderno democrtic dels mercats s la distnciaentre poltica i societat.

  Enmig d'aquest panorama confs, elssectors conservadors aprofiten el momentper reduir l'Estat de Benestar. Tinguemclar que es vol anar cap a uns sistemes desalut i d'educaci que generin ms nego-ci privat sobre els drets de tots. I a la llar-ga aix vol dir una societat ms injusta quereprodueix desigualtats. Aquesta estrat-gia s'acompanya de campanyes de despres-tigi de la poltica perqu saben b que no-ms amb acci individual no hi ha trans-formaci social possible. Els catalans po-dem presumir, esperem continuar poder-ho fent, de tenir uns dels sistemes pblicsde salut capdavanters al mn. Personal-ment, aquest s el patriotisme que sentoms: el social.

  Ho veiem a Catalunya, a Espanya, i enla duresa de les mesures de governs comel del Regne Unit. Cal dir no, i indignar-sepacficament. El darrer llibre dStephen

  Hssel, diplomtic belga de 93 anys, core-dactor de la Declaraci Universal delsDrets Humans, s portador dun missat-ge clar: demana indignar-se i reaccionardavant els retrocessos. Com deia Palme, lasocietat forta s garantia de democrcia.Per aix cal que la societat, joves, treballa-dors, moviments socials, etc., reaccio-nem. Hi ha una sortida en clau progressis-ta a la crisi. Sense maniqueismes: cal di-leg i pacte entre totes les forces poltiquesi socials. Per no podem silenciar tampocque els mateixos que volen una societatque perpetu les desigualtats, un model alfinal ineficient perqu desaprofita talenti genera inseguretat - minvant el consumi la millora del capital hum- ens volen fercreure que ja no hi ha poltiques conser-vadores i progressistes. Hi ha models di-ferents, parlem clar.

  El grup socialista al Parlament Euro-

  peu ha traat un full de ruta per sortir dela crisi sobre la base de fer pagar taxes alsmoviments financers i aix finanar la in-versi pblica en rees estratgiques. Caltamb governana econmica europea i in-ternacional. I sobretot defugir la lgicad'exclusiva competncia entre territoris. Hiperdem tots. Cal avanar en collaboracientre territoris i agents. Pacte s esperit fe-deral. Sin, dissortadament, anem veientcom van desapareixent les bases fiscals du-na societat democrtica (com ara amb l'im-post de successions). En aquest sentit, valla pena recordar que el mateix presidentObama, en perspectiva socialdemcrata,diu grficament que els retalls s'han de feramb el bistur i no amb la destral. I que percombatre el dficit public cal tamb que lespersones amb rendes altes contribueixinms.

  D'altra banda, el debat sobre la immi-

  graci, es centra o b en la igualtat en dretsi deures o b en la propagaci de rumorssobre les minories religioses i culturals, so-bretot si sn pobres. s cert que l'atur potgenerar tensions sobretot en als barris tre-balladors, especialment quan es retallenamb la destral -o sintenta- els serveis p-blics i alg alimenta la competncia peraquests. No ens deixem enganyar per i;estiguem alerta: no pot ser que els matei-xos que han donat suport als grups espe-culatius causants de la crisi, i que han fa-cilitat l'entrada de persones immigrants perpossibilitar sous ms baixos, ara els facinservir com a bocs expiatoris de tots els pro-blemes, manipulant les persones de bonavoluntat; cal que desemmascarem els in-tents de dividir la societat i voler-la fer re-cular. Uns intents que, alerta, els sectorsconservadors els fan usant la retrica tra-dicional de l'esquerra, per facilitar l'enga-ny.

  Parlem clar. La construcci duna socie-tat ms justa comena a Badalona. La de-fensa dels serveis pblics i el suport a l'e-conomia productiva no s excloent com ensvolen fer creure: la prosperitat porta al ben-estar social i aquest de nou a la prosperi-tat. Haurem de decidir a Badalona si volemdoncs una alcaldia progressista que afavo-reixi el model municipal de salut, que mi-llori les escoles pbliques, que atengui lespersones, per millorar l'activitat i el capi-tal hum al servei diniciatives emprenedo-res, igualant tota la ciutadania en drets ideures; o b un model d'alcaldia economi-cista, que promou una economia que no esfa responsable dels impactes socials nega-tius en el seu balan i que defensen ambuna, esmentada (o no) com a inevitable, re-ducci de serveis pblics; amb l'afegit de fo-mentar la confrontaci entre la ciutadania.

  Per tot aix cal que parlem clar i que noens deixem entabanar cara a les eleccionsmunicipals. I que diguem no a aquesta im-moralitat en la vida pblica!

  Josep XuriguPolitleg

  Parole, Parole, ParoleA ligual que la clebre can italiana, tam-b aquesta amant infidel que s la polti-ca mereixeria que li cantssim de tant entant la mateixa tonada. Arriba a ser tandescarat lincompliment, a penes encetatels seus respectius mandats, de bona partdel que ens havien proms els nostres l-ders, que un sovint est temptat de consul-tar les hemeroteques per assegurar-seque havia sentit dir-los el que realment ha-vien dit. Lltim i flagrant exemple del quedic el tenim en Artur Mas, que en diversesocasions, molt abans diniciar-se el pero-de electoral, durant aquest i a tan sols unparell de dies de guanyar les eleccions, ha-via assegurat, afectant sentir-se molest sialg ho posava en dubte, que la sanitat ileducaci no sofriran ms retallades, tam-poc injeccions econmiques, per de capmanera patiran les necessries revisionsdaltres sectors, perqu sanitat i educacisn els pilars de la nostra societat . El cass que han arribat les retallades, fins i toten aquests dos mbits presumptament in-tocables. No s que en el fons molts no hiesperssim alguna retallada, per de capmanera de les dimensions i la virulncia enqu aquestes shan produt finalment. Per

  posar un exemple que conec de molt aprop, lInstitut Isaac Albniz, daquesta ciu-tat de Badalona, ha sofert una retallada del33% respecte al pressupost de lany ante-rior, un pressupost, aquell, que de fet, jahavia provocat un descobert duns quantsmilers deuros. Com sho faran? No ho sa-bem. Altres instituts han sofert retalladesmenors, per en cap cas inferiors a un 19%o un 20% . Estem parlant duns centres queheroicament, sobretot des qu va entrar envigor la LOGSE ( amb larribada de lESO) i sobretot en determinats districtes,compleixen una difcil i essencial missi devertebraci social, dintegraci, cada vega-da en pitjors condicions, dosificant els re-cursos fins a extrems inconcebibles.

  La formaci dels nostres joves s un fac-tor determinant a lhora de garantir unabase social que faci possible impulsar elsressorts que activen de deb un pas. Per-sones competents, capaces daportar el mi-llor de si mateixes, en consonncia amb elque passa a daltres latituds europees.Per fa molt de temps que tots hem entsque leducaci s i ser sempre en aquestpas la germaneta pobra, i que especial-ment els centres pblics seran essent pro-

  gressivament considerats com a mers es-pais de contenci, que sobreviuran compodran, mentre que els futurs protagonis-tes de lavenir es formaran a centres pri-vats on no mancaran recursos, per s lesdures problemtiques que dificulten la vidadiria de la resta de centres. El que dic tam-

  b podria aplicar-se a la sanitat, una de lesms fonamentals conquestes socials, queveur augmentar les llistes despera, queperdr personal i per tant qualitat al seusserveis. En lloc duna revisi de les despe-ses possiblement suprflues que sens dub-te es produeixen sobretot en aquest segonmbit, on shauria pogut introduir per ex-emple el copagament dissuasori als serveisdurgncies, clarament sobreutilitzats, shaoptat per estisorar ls de serveis indispen-sables que poden acabar afectant la pari-tat en laccs dels ciutadans al mn de lasalut.

  Parole, parole, parole. Noms paraulesque desactiven el necessari dileg entre po-ltica i societat, entre la ciutadania i els seusdirigents. Com adverteix Stphane Hesselal seu esclatant llibret Indigneu-vos, ma-lament anem quan noms una visi eco-nmica desproveda de tota moral regeixels nostres destins. Caldr no perdre les-perana i lluitar molt per tornar a omplirde contingut tantes paraules que ara ma-teix ressonen com capses buides.

  Ramon SurrocaProfessor de Filosofia

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catAbril201128

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201128lniabadalona.cat

 • Especial eleccionsAbril

  201128lniabadalona.cat

  13

  Fa temps que sem criminalitza i que em fan pressions de tot tipus

  En absolut. Abans de les elec-cions no pacto amb ning. Notinc cap tipus de problema pergovernar en minoria. Governien minoria o en coalici la mevaprioritat ser arribar a acordsamb tots els grups poltics.

  Per qu Badalona s unpolvor?Jo no he dit que sigui un polvo-r, per s que hi ha barris que hosn, i estan a punt d'esclatar.

  Quines solucions proposa?Crec que ha d'haver un altremodel de policia. Hem de tornara la policia de barri que patrullia peu, complementaria a les pa-trulles que van en cotxe. Han deconixer les zones a la perfeccii tamb els vens. Suprimir launitat de policia que fa accions decivisme; aquesta tasca l'han defer els educadors cvics. Crecque el problema que pateixenms vens de Badalona s el de lainseguretat.

  I t altres mesures per eradicar aquest problema?Posar una comissaria a la zonasud de la ciutat. Hi ha una bonapart d'immigrants que han vin-gut a delinquir. A aquestes per-sones que no les podem tornar alseu pas hem d'aplicar pressipolicial i retallada de qualsevoltipus d'ajut social. No s'han detrobar a gust i han de marxar aun altre lloc.

  I amb els incvics amb DNIespanyol?Actuar amb la mateixa contun-dncia. Ja tenim prou incvics ca-talans, no cal que vinguin defora.

  D. GutirrezBadalona

  s la sisena vegada que espresenta. Qu far si noaconsegueix l'alcaldia?No em plantejo no guanyar ambl'actual context i veient la respos-ta dels vens. Per primer cop en32 anys comena a haver cons-cincia generalitzada de que aBadalona hi pot haver un canvi.

  T un pla B per si guanya envots i no s alcalde?Pot passar, per em costariad'entendre que determinantspartits no acceptessin la volun-tat dels vens de Badalona. Pas-si el que passi el 22 de maig se-guir treballant per Badalona.

  Se sent boicotejat per la res-ta de partits poltic?Ja fa temps que se'm criminalit-za i que em fan pressions de tottipus. A mi el que realment m'im-porta s el que pensin els vens deBadalona.

  Amb qui pactaria?Per ser alcalde s'han de donardues condicions: que guanyi leseleccions i que el PSC i CiU nosumin 14 regidors. Si sumen,CiU tornar a pactar amb els so-cialistes. Amb Falc hi ha moltsaspectes amb els que coincidei-xo, per diferent en una cosa: jodefenso obrir les finestres i aixe-car les catifes, per a ell ja li vab seguir governant amb els so-cialistes, que porten 32 anys a l'a-juntament.

  Ha proposat un pacte a CiU?

  Ha pensat mai que travessa-va la lnia vermella?Se 'm'ha acusat de racista, peruna jutgessa ja ha deixat ben clarque no hi ha base i ha arxivat l'a-cusaci contra mi. Qui m'acusas perqu no t ni idea del quepassa a la ciutat. Els candidatshaurien de visitar tots els barrisi parlar de tu a tu amb els vens.

  Creu que dna una malaimatge de la ciutat?El que ens fa tenir mala imatgesn els problemes que tenim, iaix no s culpa meva sin de quiha estat governant en els darrersanys. Els delinqents no els en-via Xavier Garcia Albiol, existei-xen perqu fa molts anys que noes vol veure la realitat. Hi ha car-

  rers que a dia d'avui ja sn gue-tos.

  De quins carrers parla?Els que estan a prop d'AntonioMachado, o alguns de Sant Roc,Artigues, Llefi o la Salut.

  Qu ms faria si fos alcalde?Reunir-me amb la Federacid'Empresaris i els comerciants iescoltar les seves propostes. Lasegona, donar suport als policieslocals i fer-los treballar de poli-cies. Tamb far una bonificacidels impostos per un any aaquells que vulguin obrir un co-mer a la ciutat. Reduir les re-gidories i el personal directiumunicipal i lajuntament far latasca que ara duu a terme lIM-PO i el BCIN.

  Aplicaria altres retallades?S, perqu ara no hi ha diners.Per hi ha tres aspectes que snsagrats i en els quals no es redu-ir el pressupost, sin que hihaur augments de partides: enseguretat, en sanitat i en educa-ci.

  Qu ha fet b el govern enels darrers quatre anys?Doncs per exemple en matria deCultura, amb la recuperaci delMuseu, o l'arribada del metro abarris com la Salut o Llefi. Percrec que amb els impostos quepaguem s'han perdut moltesoportunitats.

  Quina gran obra es impres-cindible a Badalona?El que hem de fer ara s arreglarmolts carrers, per si hagus detirar endavant un gran projecteseria el del canal.

  Albiol a la Morera, barri on va ser molt feli durant la seva infantesa

  Foto: D.G.

  Entrevista a Xavier Garcia Albiol, candidat del PP a les eleccions municipals

  Pa amb tomquet per presentar candidatsEl Partit Popular ha organitzat pel proper dia 8 de maig,

  a les 12.00 hores, la presentaci dels candidats populars que sn del barri de Sant Roc.

  Durant lacte se servir pa amb tomquet als assistents.

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201128lniabadalona.cat

 • Centre15

  Abril

  201128lniabadalona.cat

  Sinunda el Teatre Principal en saltar lalarmaEl sistema daigua a pressi sactiva per un error i durant mitja hora no para de brollar aigua

  Ensurt al recent renovat TeatrePrincipal de Badalona. El passatdivendres 15 de maig ledifici vaquedar completament negat endisparar-se per error lalamarmaantiincendis i durant mitjan horava flua dels sortidors aigua apressi. Concretament, la pla-tea i lescenari semblava una pis-cina per tot i aix, fonts de Ba-dalona Cultura asseguren que

  Foto: D.G / Ajuntament.

  Aquest s el primer problema que ha tingut el teatre des de la seva remodelaci

  sha haugut de lamentar cap des-perfecte greu. Aix s, lincidentva obligar a la banda de KimLenz and The Jaguars a actuar alTeatre Zorrilla, enlloc de fer-ho alPrincipal, seu oficial de Blues iRitmes, tal i com estava previst.I lobra de teatre Ni cap ni peuses representar avui dijous alZorrilla, ja que encara no shasollucionat el problema. LA-juntament de Badalona est alespera dun informe tcnic queen determini les causes.

  Centre> Ni la pluja ni la crisi hapogut enguany amb la Processdel Silenci de Badalona, una deles ms antigues de Catalunyaper que darrerament hi ha pla-nat la incertesa sobre la sevacontinutat. La process de Di-jous Sant que data del 1627 va po-der sortir sense cap impedimentamb una comitiva, enguany, en-capalada pel Cardenal LlusMartnez Sistach. Enguany sharecuperat el pas del Misteri de laFlagelaci, grcies a una sub-venci de la Diputaci, que no vapoder sortir lany passat perqusestava restaurant. En la proces-s organitzada per 18 entitats hiapareixen els passos vivients querepresenten els soldats romans,coneguts com els Estaferms i ungrup de 12 apstols. Davant la in-certesa sobre si aquest any podiasortir o no per manca de finana-ment lentitat organitzadora hacreat la Fundaci Lamic de laProcess.

  La Process delSilenci recuperala Flagelaci

  Jordi AlcoverCentre

  Xerrada sobre el vaixell Ciutat de BadalonaLEscola del Mar de Badalona ofereix la xerrada El vaixell Ciutat de Bada-

  lona: una eina per apropar el mar als badalonins. Es tracta dun velerclssic, bastit lany 1929, que acostar a tots els badalonins a la navegacitradicional. Ser avui dijous 28 dabril a les 19h a lEscola de la Rambla.

  Foto:Process

  Un moment emotiu de la process

 • 16

  Abril

  201128lniabadalona.catSant Crist

  GISA cancella la licitacidels jutjats de Can Llamas

  Foto: Montse Lpez

  Demanen que es llencin les escombraries on tocaEls vens de Sant Crist demanen la collaboraci de tothom per mantenir net el barri. I s

  que aquesta imatge amb bosses descombraries a terra sn habituals a carrers com Car-les I o Chopin. Des de lentitat venal de Sant Crist de Can Cabanyes han de reclamar als

  vens constantment que fiquin les escombraries dins dels contenidors.

  Montse LpezColl i Pujol

  El futur edifici judicial que sha deconstruir al solar de Can Llamas,al barri de Coll i Pujol, continuafent passes enrere. Aquesta set-mana, lempresa pblica GISA hacancellat el contracte de licitacide la redacci del projecte que esva obrir el mes de juliol del 2010.Aquesta cancellaci es fa a par-tir de les ordres de la Generalitatde Catalunya, que ja havia anun-ciat que aplicaria retallades en elDepartament de Justcia. Totapunta a qu les modificacionspressupostries del govern cata-l afectaran a linici del projectejudicial de Badalona. De fet, elprocs ha avanat amb retard desque es va iniciar ja que la previ-si era que les empreses presen-

  tessin les seves ofertes fins el 18doctubre i lobertura de pliqueshavia de ser a finals del 2010.

  La redacci del projecte va sor-tir a concurs amb un pressupostd1.409.905 euros destinat a laconstrucci daquest equipamentque ha dacollir els dotze jutjatsde la ciutat repartits en tres seusdiferents i que podia inclourefutures ampliacions. El nou edi-fici judicial hava de tenir gaireb16.000 metres quadrats de super-fcie i shavia de construir al so-lar de Can Llamas entre el carrerde Santa Brbara i el lateral delautopista sota un cost de 24 mi-lions deuros. Daquest terreny,que lAjuntament va cedir a la Ge-neralitat, en sortirien, segons elprojecte, 13.860 metres quadratsde superfcie til.

  Precisament aquest dimecresshan complert dos anys de la-cord entre la Consellera de Jus-tcia, aleshores Montserrat Tura,i lAlcalde de Badalona, JordiSerra, per al desenvolupamentdel Palau de Justcia.

  APARCAMENT AL SOLAREls vens de Coll i Pujol reclamen,des de fa tres anys, que shabili-ti una zona daparcament a CanLlamas mentre el Corte Ingls iels jutjats no arriben. El Vicepre-sident de lentitat venal, FrancescBarriga, ha explicat a Lnia Bada-lona que lAjuntament sempre elsha negat aquesta possibilitat jaque s propietat dun privat. Elsvens resten a lespera de novesdecisions si es forma un nou go-vern desprs del 22 de maig.

  Al solar de Can Llamas shi hauria dinstallar el Corte Ingls i el nou edifici judicial

  El projecte del nou edifici judicial es paralitza > Elsvens continuen reclamant lespai com a aparcament

  Sant Crist > LAjuntament deBadalona ja ha acabat lhabilita-ci de quatre parcs infantils albarri de Sant Crist. Tot i que erauna reivindicaci dels vens quees milloressin aquest solars, desde lAssociaci de Sant Crist deCan Cabanyes reclamen que nosha comptat amb ells per al des-envolupament dels parcs infan-tils. Els vens afirmen que hi hazones que no els convencen, comdos gronxadors separats al parcdel 3 dAbril o lamplada de lazona de pas al parc del carrerMontserrat.

  Sant Crist > Tal i com ja vaanunciar Lnia Badalona fa unessetmanes, una de les proposteselectorals del Partit Popular sinstallar escales mecniques acarrers amb molta pendent delbarri de Sant Crist. El candidat alalcaldia, Xavier Garcia Albiol, haafirmat que s una necessitat so-cial imperiosa, per la dificultatque suposa moures pel barri.

  El PP promet les tan esperadesescales mecniques a Sant Crist

  Albiol prioritzar els carrersCuba i Montserrat i en mandatsposteriors ninstallaria a Mil iFontanals, Fortuny i Passatgeden Rod. Daltra banda, Albiol sha com-proms, si arriba a lalcaldia, a re-clamar a la Generalitat la cons-trucci del CAP a Sant Crist i aincrementar la vigilncia amb lacreaci de la policia de barri.

  Els nous parcs infantils no acaben de convncer als vens

  Imatge virtual del projecte descales mecniques al carrer Cuba

  Foto: PP

 • Abril

  201128lniabadalona.cat

  17

  Morera PomarCanyetBufal

  Pomar> El projecte dinstalla-ci dels ascensors al barri de Po-mar avana a bon ritme. Desprsque lAjuntament de Badalona fa-cilits el perms per fer obres a lavorera del carrer Rub, ja sha de-cidit quina ser la primera comu-nitat que es beneficiar de las-censor. Es tracta del nmero 4daquest carrer format per 16vens. Amb lajuda de lAssocia-ci de Vens de Pomar, aquestacomunitat ha demanat tres pres-supostos a empreses diferents.De moment, noms nhan rebutun per ja poden fer-se una ideadel cost. Cada ve hauria dinver-tir-hi uns 3.000 euros per veurerealitat la installaci de lascen-sor. El President de lAssociacide Vens de Pomar, Albert Arnau,ha explicat a Lnia Badalonaque les obres podrien comenarentre els mesos de juny i juliol.Arnau assegura que ja hi ha cinco sis comunitats ms de vens in-teressades en la installaci delsascensors i que ja han iniciat elprocs destudi.

  Lascensor tindrun cost de 3.000euros per ve

  Coneixem el capell rebel de Santa Clara Durant la diada de Sant Jordi hem pogut conixer a lAteneu Roig la figura de

  Llus Hernndez, rector de la Parrquia de Santa Clara, al barri de Morera. Hopodem fer a travs de la seva biografia Llus Hernndez, capell rebel, un llibre

  editat per la Fundaci Nous Horitzons i escrit per Quima Utrera

  Foto: Montse Lpez

  Shi havia de construir un complex esportiu i una escola deducaci especial

  La crisi deixa passar la creaci delcomplex esportiu al Parc Serentill

  Un complex esportiu amb trespistes de bsquet i dues piscines,una de 25 metres i una altra dems petita per a activitats dirigi-des. Aquesta era la proposta delgovern local a mitjan 2008 quanva presentar la proposta, inclosaen els 50 compromisos de governestablerts lany anterior. El 85%del cost (dentre 10 i 12 milionsdeuros) lassumiria un opera-dor privat i el 15% restant el fi-nanaria la Generalitat. Per vaarribar la crisi. I el que no va ar-ribar va ser loperador privat ca-pa de fer tal inversi. Per aix,lAjuntament de Badalona es vaveure obligat a retardar el procsde licitaci. Han passat gairebtres anys i el projecte del complex

  Era un dels 50 compromisos de govern que no sha dut a terme perfalta dun operador privat > ERC proposa redefinir el projecte

  Montse LpezMorera

  esportiu al Parc Serentill conti-nua aturat. De fet ser un dels 50projectes que no veur la llum enaquest mandat. Ha estat durantmolts anys una de les reivindica-cions dels vens dels barris deMorera, Bufal i Dalt la Vila (Pla-taforma en Defensa del Parc Se-rentill) que ja fa 11 anys que estroba encallat ja que va ser lany2000 quan es van iniciar els tr-mits administratius.

  Una de les formacions polti-ques que sha pronunciat res-pecte aquesta qesti ha estatERC que ha incls en el seu pro-grama de govern (ERC-Accent-RCat+JERC) la redefinici delprojecte del complex. ERC tam-b promet tirar endavant lesco-la deducaci especial del Torrentde la Font, que ha dacollir elsalumnes de Can Barriga i Llevant.

 • 18

  La SalutAbril

  201128lniabadalona.cat

  Taller darterapiaEl Casal de Joves La Salut ofereix un trajecte de creixement i desenvolupament

  personal creat a partir del cos, la veu, les sentits i les emocions. Es tracta dun cursdarterpia. Cada dijous, de 18 a 19.30 h, hi trobareu un espai on poder utilitzar ei-

  nes que faciliten lexpressi de lindividu a travs de mitjans no verbals.

  Fotos: PP

  Aquest s laspecte que ha mostrat el carrer Caldern de la Barca durant gaireb dues setmanes

  Lajuntament triga dues setmanes areparar una fuita d'aiges fecals

  Com es pot veure a les fotogra-fies, aquest s laspecte que hatingut el carrer Caldern de laBarca durant ms duna setma-na. Un riu d'aiges fecals corriacarrer avall, amb la consegentmala olor.

  El regidor del Partit Popular alAjuntament de Badalona Migu-el Jurado va reclamar la inter-

  El PP considera que ladministraci local ha actuat de manera negligent

  David GonzlezLa Salut

  La Rotllanaenvia ajuda aTxernbilLa Salut > Aquesta setmana fa25 anys de la catstrofe nuclearde Txernbil, la ms greu de lahistria, que va tenir lloc el 26dabril de 1986 (tot i que es va co-municar al mn uns dies mstard), i lassociaci La Rotllanaha volgut realitzar una activitatde sensibilitzaci vers aquestdesastre. Lassociaci, que lany2009 va viatjar a la zona percollaborar amb els damnificatsi conixer de primera m la situa-ci, hi envia anualment materialsanitari, hospitalari i infantil.Aquest any, a ms, enviar unmicrobs per poder realitzar elstransports de nens amb discapa-citats de l'hospital psiquitricd'Slonim. Aquest enviament espot realitzar gracies a un delsmolts projectes de La Rotllana,El bar de linsti, que els permetdestinar tots els guanys del barde dos instituts de Badalona acomprar material per a Txern-bil. Aquesta setmana, lassocia-ci ha volgut mostrar tot el quesha aconseguit aquest any als jo-ves que porten aquest bars.

  taris del limmoble a solucionarel problema. Al veure que passa-ven els dies i que ning hi posa-va remei, lajuntament va actuarde manera subsidiria. Hernn,per, admet que la fuita va durargaireb dues setmanes. s peraix que Jurado considera inad-missible el temps de reacci delajuntament, i considera quelabocament a la via pblicadaiges fecals s una situaci in-acceptable tant des del punt de

  vista de la salubritat com des delpunt de vista de la dignitat delbarri. Per al popular, ladminis-traci pblica ha actuat de mane-ra negligent, i entn que davantuna situaci com aquesta la-juntament ha dactuar de mane-ra immediata, i un cop solucio-nat el problema reclamar als ve-ns el cost de la reparaci si esconfirma, com mant lajunta-ment en aquest cas, que aquestrecau sobre els vens.

  venci dels serveis municipalsper arreglar aquesta fuita, i elmateix dia estava arreglada. Toti que el regidor popular entnque la seva intervenci va obligarlajuntament a posar-se les piles,Pablo Hernn, regidor del dis-tricte de La Salut, mant que jasestava treballant en la fuitades de feia uns dies. Segons Her-nn, la fuita estava situada a le-difici, abans darribar al carrer,i per tant es va instar als propie-

 • 19

  Abril

  201128lniabadalona.catSant Roc

  CiU proposa exportar elmodel de Consorci a la ciutat

  Foto: CiU

  La Comunitat Sikh celebra el BaptismeLa comunitat Sikh de Badalona conjuntament amb lAssociaci de Vens i Venes decan Claris celebrar aquest diumenge la celebraci del baptisme Sikh. Ho far al Po-liesportiu de Montigal al carrer de Rossini s/n. Lacte s la celebraci religiosa ms

  important per aquesta nombrosa comunitat a la ciutat dorigen paquistans.

  Els gitanos catlics celebren la missa de dilluns de PasquaSant Roc> La Pastoral Gitana deBadalona ha celebrat aquest pas-sat dilluns de Pasqua una missatradicional gitana a la parrquiade Sant Roc. La missa va anaracompanyada dels goig i cnticsflamencs i duna absoluta sobrie-tat que caracteritza a lEsglsiaCatlica. La missa tamb va ser-vir per reivindicar la pastoral gi-

  tana catlica ja que la comunitatgitana arreu del pas s ms fre-qent que pertanyi a lEsglsiaEvanglica. En la missa tambvan venir feligresos darreu delBarcelons Nord a banda dels fi-dels a la parrquia de Sant Roc.La missa va ser oficiada pel jovelder de la pastoral gitana, el ca-pell badalon Joan Muoz.

  En la missa es van interpretar diferents cntics gitanos

  El nmero tres de la candidaturade CiU i actual regidor de Ciuta-dania i Convivncia de lAjunta-ment de Badalona, Josep Pera, hapresentat davant una mplia re-presentaci del teixit associatiu dela ciutat la proposta de la federa-ci en matria de poltiques so-cials. En una intervenci amb elttol Badalona: progrs, cohesii inclusi social, Pera ha repas-sat la feina feta al capdavant de laregidoria de Ciutadania i Convi-vncia i ha plantejat els reptes defutur que la ciutat t en aquestamatria durant el proper mandat.En aquest sentit, Convergncia iUni es postula al capdavant deles regidories d'Acci Social iEducaci en el prxim mandat.Ens ve de gust portar les polti-

  ques socials, perqu no ho hem fetmai i creiem que ho podem ferb, va explicar el candidat deCiU a l'alcaldia, Ferran Falc. Lafederaci aposta per Josep Pera,actual regidor de Ciutadania iConvivncia. Pera creu que tras-lladar el model seguit a la seva re-gidoria a Acci Social permetrtenir una ciutat socialment cohe-sionada.

  EL CONSORCI, REFERENTEl candidat de CiU a regidord'Acci Social va proposar crearun consorci com el de BadalonaSud al barri de la Salut. I tambimpulsar un pla de xoc per com-batre l'absentisme escolar i la-bandonament i el fracs a les au-les. Pera va reclamar al govern ca-tal un vestit a mida amb les po-ltiques de cohesi social. Es trac-taria d'un conveni amb la Gene-ralitat que englobs tots els plansque s'apliquen a Badalona. Da-

  Foto: J.A.

  questa manera aposten per apli-car una gesti en altres barris, abanda de la zona sud, un modelcom sest aplicant amb el Con-sorci el gerent del qual s MiquelDosta.

  EL CONSELLER A LACTEEn la presentaci de les propos-tes en poltiques socials de CiU hiva ser present el Conseller deBenestar i Famlia del Governde la Generalitat, Josep Llus Cle-ries. El conseller es va desfer enelogis a Josep Pera i les poltiquesd'integraci i cohesi seguides al'Ajuntament. Recordem que ini-cialment, Josep Pera, va ser esco-llit per ser el Director GeneraldImmigraci i el govern de la Ge-neralitat ja ho havia filtrat a lapremsa per finalment per pres-sions internes del mateix partit idel secretari dImmigraci el pre-sident Artur Mas va triar a un afa Joan Colom enlloc de Pera.

  Josep Pera, al mig, entre Ferran Falc i el conseller Josep Llus Clerie

  Els convergents aposten per portar Acci Social iEducaci el proper mandat si governa la federaci

  Sant Roc celebra la primaveraamb la Fira dEntitats del barriSant Roc> La Festa de la Prima-vera de Sant Roc torna a omplirel barri d'activitats amb la 29aFira dArtesania i Mostra dEnti-tats com a acte central aquestdiumenge. Divendres al vespre al'Ateneu de Sant Roc es far la NitSolidria amb Gmbia, amb unaxerrada i un concert. L'endem,dissabte a les 17h, es far l'Home-natge a la Gent Gran a l'escolaLestonnac. La Fira dArtesaniadaquest 1 de maig es s far du-

  rant tot el mat a la plaa Roja delbarri. Els actes continuaran finsal mes de juny amb concerts, laTamborinada, una sortida a lamuntanya i la diada infantil. Lafira pretn ser una mostra mul-ticultural de les diferents nacio-nalitats que t el barri i les dife-rents cultures i afavor daquestamanera un clima de convivnciai cohesi social. La Festa de laPrimavera est organitzada perlAteneu de Sant Roc.

  J. AlcoverSant Roc

 • 20

  LlefiAbril

  201128lniabadalona.cat

  Gorg-ProgrsMarisa Yudes presenta la primera beca LEscola de Dansa Marisa Yudes, amb 32 anys dhistria, ha presentat laprimera Beca de dansa Marisa Yudes que consistir en un any lectiu a les-cola estudiant clssic, contemporani o dansa espanyola. La beca sadrea ajoves dentre 10 i 16 anys, i estar dotada amb un total de 1.900 euros.

  Foto: El Bruixot

  El restaurant est situat al carrer Conquista 147

  El Bruixot presenta unaalternativa cultural al barri

  Des daquesta setmana el barridel Progrs disposa dun nouelement dinamitzador cultural.Es tracta del bar i restaurant ElBruixot que ofereix les nits delcap de setmana msica en direc-te i monlegs humorstics els di-jous a la nit. El restaurant capi-tanejat per Joan Comellas pretnoferir una alternativa a lofertadoci nocturn combinant un lagrastronomia prpia de la cuinacatalana i de mercat amb dife-rents espectacles que no deixenindiferent a ning. Avui dijouslhumorista Sergio Marin oferirun repertori de monlegs a par-tir de les 22h i el dissabte 30 elgrup de msica Obsesion oferirun concert en viu en quest nou lo-cal del carrer Conquista.

  El nou espai es va inaugurar amb un concert dAlbertFibla i Joan Tena> Els dijous hi ha monlegs

  Jordi AlcoverProgrs

  La policia comissa productesfalsos al carrer de la IndstriaGorg> Els Mossos dEsquadra ila Gurdia Urbana de Badalonaha detingut a un ve de la ciutatacusat dun presumpte delictecontra la propietat industrial i in-tellectual per la venda de pro-ductes falsificats en 3 establi-ments del carrer de la Inds-tria. Els productes intervinguts enels establiments sn 157 telfonsmbils de diferents marques co-mercials amb les seves respecti-ves caixes i accessoris, i 220 ba-teries, reproductors de msica

  MP3, aparells de mans lliures, ca-rregadors de telfons i d'ordina-dors porttils, videoconsoles,protectors de pantalles, fundes detelfons, 12.000 paquets de pa-per de fumar amb una valoracieconmica aproximada d'uns4.000 euros i 70 patins skate bo-ard valorats en 2.000 euros. Elfuncionament d'aquests aparellselectrnics presentamancancestcniques molt importants, ava-ries freqents i en alguns casossuposaven un perill.

  Foto:CME

  Els aparells anaven destinats a la venda de Top Manta

  Llefi> Dos nous incidents hantornat a pertorbar la tranquilli-tat dels vens de Sant Joan de Lle-fi. El passat dimecres 13 dabrilel president de lAssociaci de Ve-ns de Sant Joan de Llefi Alt inmero 11 de les llistes del PP,Juan Ruiz, va reunir-se amb pa-res i mares de lescola Feliu i Ve-gus, que denunciaven que unsromanesos que dormien a unesfurgonetes aparcades al mateixcarrer havien molestat i assaltatels seus fills. Segons Ruiz, aquestsindividus sn parents duna fam-lia que habita al nmero 27 da-quest carrer. Degut a la presn-cia policial que es va desplaar ala zona, les furgonetes van mar-xar al carrer Saturn, on tambvan despertar el recel dels vens.Ruiz va citar a Xavier Garcia Al-biol all, que va parlar amb els ve-ns, i tamb van fer acte de pre-sncia membres de Plataformaper Catalunya. Segons Ruiz,aquestes furgonetes es trobenaparcades actualment a lAvingu-da Esperit Sant.

  Nous conflictesde convivnciacrispen els nims

  Tertlia literria i converses en catalTots aquells lectors que vulguin comentar la trama de la novela Olor de colnia,de Slvia Alcntara, ho podran fer la tarda de dijous 28 a la biblioteca Xavier Soto,a les 19 hores. I divendres 29, a partir de les 15:30h, tindr lloc a la mateixa biblio-

  teca l'activitat d'iniciaci a la lectura i la conversa en catal.

  Foto: D.Gutirrez

  Aquesta s la plaa on els vens volen construir un aparcament

  Els vens continuen revindicant elprquing de la Plaa les Palmeres

  Una delegaci de tres vens de laPlaa de les Palmeres es va reunirdimecres amb el departamentdUrbanisme de la Generalitat deCatalunya i li va fer arribar la sevaproposta per construir un apar-cament privat al subsl de laplaa. Ja fa cinc anys que 188 ve-ns de sis edificis (tres del carrerde la Mina i tres del carrer Valles-pir) demanen a lAjuntament deBadalona que els cedeixi el sub-sl de la part de la plaa que spblica, uns 600 metres qua-drats. A canvi, els vens donarienels vora 400 metres de plaaque s de la seva propietat. Se-gons el president de la JuntaGestora del Prquing, Jos LusMuoz, aquesta reuni ha estat

  Una delegaci de vens afectats es reuneix sense xit amb lAjuntament i la Generalitat > Fa 5 anys que demanen construir prop de 170 places

  D. GutirrezLlefi

  intil ja que la Generalitat haratificat el que ja se sabia: han deser els vens qui es posin dacordamb el govern local. Muoz as-segura que lajuntament els do-nava suport moral al principi,per que ara sen renta les mansi els obliga a comprar un terrenyque no sigui zona verda, i cedir-lo al municipi. Els vens no ente-nen per qu lajuntament noest a favor daquesta permuta ien canvi s la va acceptar en al-tres aparcaments construts pervens daltres blocs, com lexis-tent a lescola Botey i tamb elconegut com Triangle. SegonsMuoz, la manca daparcamentss un dels problemes que ms decorcoll porta els vens ja que sgaireb impossible trobar unlloc a partir de les quatre de latarda.

 • Esports21

  Abril

  201128lniabadalona.cat

  Minut de silenci per lexjugador Alfonso MartnezMoments abans del comenament del partit DKV Joventut Regal Bara, el Palau Olmpic va quedar en si-lenci durant un minut com a motiu de la recent mort dAlfonso Martnez. Fou internacional 146 cops i juga-dor de la Penya durant les temporades 61-62 i ms endavant, de la 66 a la 72. A lhomenatge foren presents

  el seu germ, Jos Luis Martnez, tamb exjugador verd-i-negre, i tot lequip campi de la lliga del 66-67.

  Foto: Penya

  El partot no es va resoldre fins als minuts finals

  El canvi dactitud del DKVfa digerible la derrota

  Lafeccionat verd-i-negre va anaral Palau el darrer dilluns com quiva al cinema a veure una pellcu-la que ja ha vist. Tothom sabiacom acabaria el matx. Per pocssesperaven un gir argumentaltan emocionant digne del millorcinema de suspens. Aix s, tot ique el final fou inesperat, el resul-tat fou el que molts esperaven:victria pel Regal Bara (65 a 68).

  El gui es va ser seguir ambobedincia durant els primersminuts. Els blaugrana es mo-vien a plaer i sallunyaven en elmarcador. El DKV no havia acon-seguit desfer-se encara dels seuscomplexes i el Bara ho va apro-fitar per sumar la mxima dife-rncia, 15 punts.

  Per aquella tarda el Palau no

  La Penya cau contra el Bara (65-68) > Canvi radicaldels verd-i-negres respecte els darrers partits

  Daniel Sainz de AjaBadalona

  El Badalona es mant en zonade play-offs grcies als empatsFutbol> Sn 4 empats i 1 vict-ria en 5 partits. O el que s el ma-teix, 7 punts de 15. Normalmentno seria suficient per seguir en se-gon lloc, per la resta dequipsque hi ha per sota dels escapulatsencara ho estan fent pitjor.

  Ara b, cada empat del Badalo-na sap a mitja victria i aquestadarrera contra lAlacant (2-2)tamb. Aix s, els visitants tam-b van poder-se endur el gat alaigua perqu el partit va estarobert fins lltim minut.

  El Badalona, amb un bon jocde toc, fou el primer en colpejar,creant ocasions i provocant el golen prpia de Ddac. 5 minuts des-prs empataven els alacantins.

  A la segona part va seguir el do-mini badalon, que es tornavaavanar desprs que Robles re-mats un crner servit per San-ti Villa. Desprs de lempat de Se-rramitjana, el partit va embogir.Els atacs en una i altra porteriavan ser un constant fins que elxiulet final va certificar lempat.

  estava disposat a deixar que elsseu equip acabs humiliat. Amblespenta dels seus, la Penya vasignar un parcial de 12 a 1 en elsprimers moments de la segonapart. A partir daquell moment esva notar el canvi de mentalitat entots els jugadors. S, tots.

  Ho lluitaven tot com si estigu-

  essin jugant lltim segon delpartit. Cada rebot, cada llana-ment, cada entrada... Per quanja restava poc temps, la Penya vadesaprofitar moltes oportunitatsper igualar. Al final noms vanpoder confiar en un llanamentde Hosley a lltim segon que nova entrar.

  Pepu: Hem recuperat laimatge i lhem de mantenirBsquet> El tcnic del DKVJoventut, Pepu Hernndez, esva mostrar content de lactuacidel seu equip. Feia temps que nofiem un bon partit, deia el ma-drileny. Tot i que han recuperatla imatge perduda en les darreresderrotes, no haur valgut de ressi no ho mantenim i si tornem adubtar mentalment.

  Per lentrenador verd-i-negre,els dubtes, la por i la falta de con-

  fiana dels jugadors foren elscausants de la mala ratxa. Ensvam anar contagiant de malessensacions. Al menys, Pepu es-pera que aquesta situaci hagiservit als jugadors joves per acu-mular experincia.

  Per la seva banda, Xavi Pascualva destacar el mal joc del conjuntblaugrana durant la segona part.El nostre desencert va fer tron-tollar el nostre joc, va declarar.

 • Cultura22

  Abril

  201128lniabadalona.cat

  Ni cap ni peus del Club Social el BadiuEl grup de teatre del Club Social el Badiu, de lAssociaci de Familiars de

  Malalts Mentals del Barcelons Nord, representar aquest dijous a les 20h lobra Ni cap ni peus al Teatre Zorrilla. Una histria explicada per dos extrate-

  rrestres. Es tracta dun dels actes per celebrar el des aniversari de lentitat.

  La Magna Celebratio ens traslladaal mn rom durant tres diesEs faran reconstruccions histriques, cuina i espectacles sobre romans

  Montse LpezCultura

  Aquest cap de setmana, Bada-lona tornar a lpoca romanadurant la celebraci de la ja tra-dicional Magna Celebratio. Lesjornades comenaran divendresamb dues conferncies que tin-dran lloc al Museu de Badalona.Una delles, a crrec de PereCastanyer del Museu dArqueo-logia de Catalunya sobre lapesca en poca romana. Laltra,que comenar a les deu de lanit, estar ambientada en la fi-gura dEspartac i es tractar lavisi que nha fet la televisi delpoca romana.

  Aquestes conferncies dona-ran el tret de sortida a la MagnaCelebratio que, aquest any, in-clouen per primera vegada la vi-sita al nou espai arqueolgic delMuseu de Badalona. Aquesta vi-sita sacompanyar dels Jardinsde Quint Licini i de la Casa delsDofins. A ms, es podr fer unavisita guiada (gratuta) a espaisromans no musetzats com el

  Foto: Arxiu

  mosaic de la Torre Vella, el mo-nument honorfic vinculat alteatre, sota la Plaa Constitucii les restes del carrer de les Eres.

  Un dels grans atractius de laMagna Celebratio s la recons-trucci histrica que es fa en di-versos punts del centre de laciutat on es poden veure, entredaltres, la fabricaci de cordes,

  diversos elements de pesca, bo-tigues de queviures, el treballde la pedra, la indumentriadels militars romans o la prepa-raci de perfums en poca ro-mana.

  Totes aquestes activitats es-taran repartides entre la PlaaAssemblea de Catalunya, elMuseu de Badalona i la Plaa

  Les reconstruccions histriques ens traslladen a lpoca romana

  Foto: Arxiu

  Toni Cant protagonitza Razas

  Teatre> El Teatre Blas Infanteacull, aquest divendres a les noudel vespre, lobra Razas prota-gonitzada per Toni Cant i diri-gida per Juan Carlos Rubio. Estracta dun text adaptat de DavidMamet on el racisme i ladvoca-cia sn la base de la histria. Lo-bra comena quan dos advocats(Toni Cant i Emilio Buale) esplantegen si acceptar o no la de-fensa en el cas dun executiublanc i milionari (Bernab Rico),aparentment culpable, acusat de

  La relaci entre el racisme i lajustcia protagonitza Razas

  violar una noia negra a lhabita-ci dun hotel. Razas s consi-derat un thriller on el llenguatgehi t una gran importncia ja que,no noms els personatges esdiuen pel seu nom, sin tambpel seu color de pell. Una hist-ria entre blancs i negres on esmostren els complexes duns i al-tres aix com la manera de trac-tar-se. A tot aix, se suma unapossible discriminaci positiva, laque ofereix la jove secretria, in-terpretada per Montse Pla.

  Dansa > Badalona se suma a lacelebraci del Dia Internacio-nal de la Dansa, aquest divendres29 dabril. Lestaci de metroPompeu Fabra acollir tallersde bollywood i de dansa tradicio-nal africana. De cara a dissabte,el Teatre Zorrilla acull a les set dela tarda Toni Jdar explica ladansa, un espectacle on el balla-r illustra amb el seu cos la his-tria i els diversos gneres de ladansa. Cap a les nou del vespre,tindr lloc Finlndia. La Com-panyia la Veronal porta aquestespectacle abstracte de dansacontempornia amb Finlndiacom a tel de fons.

  Vries activitatsper celebrar el Dia de la Dansa

  Exposici > Els Centres Cvicsi les biblioteques de la ciutat re-colliran els petits dimonis elabo-rats pels nens de la ciutat en elmarc del Dimoni a lescola. Elsdies 3 i 4 de maig es podranveure al Centre Cvic de Dalt laVila alguns daquests dimonietsque formen part del concurs. I sque, la setmana vinent, sescolli-r lafortunat que se salvar de lesflames la propera nit de SantAnastasi.

  Exposici delsdimonis creatspels ms petits

  Font i Cuss. En aquesta l-tima, es far diumenge un es-pectaclesobre Augudt, el primeremperador de Roma.

  Tamb tindrem loportunitatde tastar diversos plats creatsper diferents restaurants de Ba-dalona en les jornades de cuinaromana. Plats inspirats en elgourmet Apici.

 • 23

  LAgenda

  PEN

  JAT-

  ELA

  CASA

  EMERGNCIES 112BOMBERS 112 AMBULNCIES Creu Roja 93 464 06 09 La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emrgencies mdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS DESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCI CIUTADANAInformaci 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculaci escolar 93 483 29 97 Gesti Tributria 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipsit municipal 93 46009 00 CENTRES CVICS I CULTURALSCentre Cvic La Colina 93 383 36 61 Centre Cvic La Morera 93 395 4457 Centre Cvic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cvic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cvic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cvic CanCanyad 93 464 18 57 Centre Cvic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefi "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Msica 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromociOcupaci 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municaci SA 93 497 40 00 Reactivaci Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat pblic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitacid'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

  TELFONS DINTERS

  Abril

  201128

  EXPOSICIONS

  MaternitatsFins al 30 dabrilProjecte format per una srie defotografies instantnies de BruRovira fetes arreu del mn, enles quals apareix una mare i elseu fill.Centre cvic La Salut

  Dimonis participants a laXVI Edici del Premi El Di-moni a lEscolaFins al 4 de maigLa xarxa de centres cvics organit-za la XVI Edici del Premi El Di-moni a lEscola.Centre cvic Dalt la Vila

  Joan Pon. Capsetes secretes 1975-1980Fins al 15 de maigUna mostra que permet descobrirel mn misteris i esotric d'a-quest artista catal, un dels msrepresentatius de la postguerra alnostre pas. Museu Badalona

  ESPECTACLES

  Ni cap, ni peus28 dabril, 20hEl Grup Social El Badiu, organ-itzat per Afammeban (Asso-ciaci Familiars Malats MentalsBarcelons Nord) porta aquestaobra de teatre.Teatre Principal

  Per a tots els pblics28 dabril, 18hFesta del 16 aniversari de labiblioteca. Biblioteca Sant Roc

  Tercer Barcelona Boss Sounds Weekend29 dabril, 22hBrian Kelson (Scorcher Bir-mingham) Alex Copasetic(Kings & Queens Hamburg) Al-fonso Sacristan (Torpedo17 Se-govia)Estraperlo Club del Ritme

  Concert Rumba Club BDN iDj Txarnego29 dabril, 23hEstraperlo Club del Ritme

  Razas29 dabril, 21hEstrena a Catalunya daquestthriller que denuncia el racismei que s interpretat per quatrereconeguts actors de teatre i te-levisi.Teatre Blas Infante

  Dia Internacional de la Dansa30 dabril, 19hToni Jodar illustra amb el propicos el pas del temps de la dansai utilitza la seva experincia ihumor per a fer que sigui unaperfomance de carcter pedag-gic.Teatre Principal

  Concert de Miquel Villalba1 de maig, 19hMiquel Villalba, malgrat la sevajoventut, ha guanyat nombrosospremis en concursos nacionals iinternacionals de pianoTeatre Zorrilla

  Nit de Sant Joan6 i 7 de maig, 21hLa mgia de la revetlla del sols-tici destiu torna amb Nit deSant Joan, desprs de 29 anysde la seva estrena.Teatre Zorrilla

  CULTURAL

  Contes Dragolins28 dabril, 28hSexplica Poemari Visual de NriaAlbert, Maria Dolors Calvet iMontse ginesta.Biblioteca Casacuberta

  Pouem Pomes28 dabril, 18hLhora del conte amb Pepa Llo-bet. Biblioteca Lloreda

  Conferncia El vaixell Ciutatde Badalona: una eina perapropar el mar. 29 dabril, 19hDins del programa del cicle deconferncies Retalls de Mar, unespai on especialistes parlen detemes relacionats amb el mar.Escola del Mar

  Tertlia literria sobre Morta La Fenice.28 dabril, 19hBiblioteca Can Casacuberta

  Jornades de cuina romana30 dabril, 14ha Sargantana ofereix dins el marcde la Magna Celebratio un dinara l'estil rom.

  ESPORTS

  Entrenament de Bitlles Catalanes30 dabril, 17hLentitat Bitlles Catalanes deBadalona vol recuperar aquest es-port catal a la nostra ciutat.Parc de Can Solei

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201128lniabadalona.cat