of 24 /24
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal línia badalona liniabadalona.cat · 26-02-2015 · Núm.128 · Difusió controlada per OJD-PGD: 14.975 exemplars quinzenals Confluència pàg 16 Guanyem i Per Guanyar faran una candidatura unitària a les municipals Polèmica pàg 4 Tusgsal queda fora del concurs del Nitbus i porta als jutjats l’AMB Ensenyament pàg 16 El tancament de línies de P3 crispa la comunitat educativa Comerç pàg 18 El Forastocks de Centre Comerç Badalona, a punt El PP ataca l’emissió per TeleB del Carnestoltes de Solsona Els populars denuncien “insults cap a Espanya” i demanen la dimissió del conseller delegat de La Xarxa pàg 10 pàg 20 La Maratest es consolida Memòria històrica pàg 3 El Ple aprova actuar judicialment contra els botxins de l’exalcalde Xifré Política pàg 10 Aïda Llauradó (ICV) pren possessió com a regidora rellevant Carles Sagués

Badalona 128

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_128.pdf

Text of Badalona 128

 • redacci: 93 458 87 80 [email protected] | anunciat: 619 13 66 88 [email protected] | administraci: [email protected]

  Publicaci Quinzenallniabadalona

  liniabadalona.cat 26-02-2015 Nm.128 Difusi controlada per OJD-PGD: 14.975 exemplars quinzenals

  Confluncia pg 16Guanyem i Per Guanyarfaran una candidaturaunitria a les municipals

  Polmica pg 4Tusgsal queda fora del concurs del Nitbus i porta als jutjats lAMB

  Ensenyament pg 16El tancament de lnies de P3crispa la comunitat educativa

  Comer pg 18El Forastocks de Centre Comer Badalona, a punt

  El PP ataca lemissi per TeleBdel Carnestoltes de Solsona

  Els populars denuncien insults cap a Espanya i demanen la dimissi del conseller delegat de La Xarxa pg 10

  pg 20

  La Maratest es consolida

  Memria histrica pg 3El Ple aprova actuarjudicialment contra elsbotxins de lexalcalde Xifr

  Poltica pg 10Ada Llaurad (ICV) prenpossessi com a regidorarellevant Carles Sagus

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 26 febrer 2015lniabadalona.cat

 • 3 | En Portada 26 febrer 2015 lniabadalona.cat

  Lluitant per la memria Loposici insta el consistori a actuar judicialment per condemnar els botxins de lalcalde Frederic Xifr El PP opta per labstenci en una moci presentada i votada per PSC, CiU i ICV-EUiA a proposta dERC

  Loposici vol que lAjuntamentsafegeixi a la querella argentinacontra els crims del franquismeimpulsada fa un parell danyspel diputat dERC al Congrs,Joan Tard. Aix ho van aprovaren el darrer Ple, celebrat abans-dahir, les forces de loposiciamb una moci presentada aproposta dERC que insta el con-sistori a iniciar els trmits perafegir-se com a part demandanten la querella presentada a Bue-nos Aires contra lEstat espanyolper crims contra la humanitat perlafusellament de lalcalde de Ba-dalona, Frederic Xifr, per partdel bndol feixista el 15 de febrerdel 1940.

  El PP dAlbiol, per la sevabanda, va optar per abstenir-se en

  la votaci. Una decisi emmar-cada en un exercici dequilibri po-ltic en tractar-se duna qestidelicada per als populars.

  La moci tamb reclama alEstat lanullaci de tots elsjudicis sumarssims duts a termedesprs de la guerra. Oriol Llad,alcaldable dERC, assegura que larecuperaci de la figura de lal-calde Xifr era un tema pendenta la ciutat, i veu en labstencidel PP la qual, per altra banda,lamenta, un petit espai per-qu en lmbit local es pugui re-cuperar la figura de Xifr.

  El candidat socialista, JordiSerra, no es mostra gens estran-yat per lestratgia del PP, delqual sesperava qualsevol cosa,ja que el seu posicionament sgovernar per als seus i no per atots els badalonins, una postu-ra compartida tamb per CiU,que explica que labstenci delPP entra dins de la seva lgica po-

  ltica de no condemnar el fran-quisme.

  Per la seva banda, el cap de fi-les dICV-EUiA, lex Maas, afir-ma a aquesta publicaci que shacoms una injustcia histricaper part dels governs munici-pals des de la Transici per nohaver reconegut obertament elpaper de lalcalde Xifr, i creuque el millor homenatge s quees compleixi lacord de la mocii que el consistori es personi enaquesta causa.

  Justament s aqu on els par-tits es mostren ms pessimistes.Per una banda, Llad alerta delmal costum de no compliramb les mocions aprovades alPle, en clara allusi al governdAlbiol. CiU, PSC i ICV-EUiA,tanmateix, apunten a un possiblecanvi de govern al mes de maigperqu es pugui desenvoluparuna moci de la qual el PP no enfar ni cas, tal com indica Serra.

  Badalona va retre homenatge a Frederic Xifr el passat dia 15 a la plaa que porta el nom de lhistric batlle (dreta). A lesquerra, el Ple on es va aprovar la moci. Foto: Ajuntament i JERC

  HISTRIA4El passat diumenge15 de febrer, en el 75 aniversa-ri de lassassinat de lalcaldeFrederic Xifr a mans del fran-quisme, la plaa que du el nomde lhistric batlle badalon vaacollir un acte dhomenatge a laseva memria convocat per ERC.

  Xifr era propietari de la f-brica El Pl del carrer EduardMaristany, que es dedicava a laconfecci de perruques i postis-sos. Tot i que ja va ser regidor el1918 per la Uni Federal Nacio-nalista Republicana, en fundar-se Esquerra Republicana de Ca-talunya, lany 1931, va passar amilitar-hi. Tres anys ms tard,Xifr va ser escollit regidor peraquesta formaci i, el 16 de

  mar del 1936, pocs mesos abansde linici de la guerra civil, va sernomenat alcalde.

  El seu mandat va ser curt i elgener de 1937 es va haver dexi-liar a Marsella. El desembredaquell mateix any va tornar aCatalunya, on va viure apartat dela poltica i sense por de ser de-tingut. Tanmateix, el mar del1939 va ser apressat per ele-ments de la Falange. Seguida-ment, va ser sotms a un consellde guerra sense garanties i, tot iels testimonis favorables de per-sones com el superior de la Car-toixa de Montalegre o els 66 tre-balladors de la seva fbrica, vaser sentenciat a mort i executatel 15 de febrer de 1940.

  Frederic Xifr, 75 anys de lassassinat dun alcalde

  F. Javier RodrguezBADALONA

 • | 4En Portada26 febrer 2015lniabadalona.cat

  Si el Tribunal Superior de Just-cia de Catalunya no dicta el con-trari, Tusgsal t ara mateix moltcomplicat continuar sent lem-presa que presti el servei del Nit-bus, que opera en un mbit moltimportant de lrea metropolita-na, tal com porta fent des delany 1991.

  El desenlla daquesta situaciest ara en mans de la justcia des-prs que lempresa badaloninahagi traslladat al jutjat la deciside la mesa de contractaci de l-rea Metropolitana de Barcelona(AMB) dexcloure aquesta hist-rica firma de la ciutat i que, moltprobablement, podria fer que lanova encarregada de prestar el

  servei sigui la companyia astu-riana Alsa, que ja ha estat ladju-dicatria en primera instncia.Lempresa badalonina, de prc-ticament 800 treballadors, endedica actualment 167 al servei delNitbus. Van ser precisamentaquests treballadors els que la ma-tinada de dijous 12 de febrer vanaturar el servei del Nitbus com amostra de protesta per la situacique viu lempresa. Tanmateix,cal recordar que aquests treba-lladors no perdrien la feina, ja quesintegrarien en la nova conces-sionria.

  Lorigen de la possible prduadaquesta valuosa concessi perpart de Tusgsal, valorada en 106milions deuros, seria, segonslAMB, que loferta de lempresabadalonina presentava deficin-cies en relaci amb els terrenys onshi haurien de construir les no-

  ves cotxeres. La disponibilitatdaquests terrenys, situats a SantAdri de Bess, i amb els qualsTusgsal comptava, no estaria su-ficientment acreditada segonslAMB. La versi de Tusgsal s deltot diferent, per el tercer actor en

  qesti, lAjuntament de SantAdri, va assegurar en un comu-nicat que des dun primer mo-ment es va informar als directiusde lempresa que els terrenys te-nien una srie de condicionants.

  El consistori adrianenc, en laseva resposta a Tusgsal, va afegirque lempresa badalonina haviafet la petici per locupaci dels te-rrenys amb el temps molt just.

  Jos Mara Parra, director delrea de Gesti Estratgica deTusgsal, explica a Lnia Badalo-naque sha decidit portar la qes-ti als jutjats perqu lempresaconsidera que hi ha fonament ju-rdic per fer-ho, i afegeix que lanostra proposta sajusta al plec decondicions i s altament compe-titiva tant des del punt de vista tc-nic com econmic. Preguntatsobre el comunicat de lAjunta-ment de Sant Adri respecte alsterrenys, Parra assegura que pre-fereix no parlar-ne i demana quese suspengui el concurs.

  La situaci que viu lempresaes va traslladar abans-dahir al Plede lAjuntament, on tots els grups

  poltics van donar suport a unadeclaraci institucional en soli-daritat als treballadors de Tusgsal.El director de Gesti Estratgicadescriu el gest dels partits bada-lonins com un fet summamentimportant i valus. Ens dnamolta fora en la nostra lluita,afegeix.

  RECONEIXEMENT ESTATALDaltra banda, Tusgsal va rebre lasetmana passada, per part delAssociaci Espanyola de Nor-malitzaci i Certificaci, un re-coneixement com a empresa quepractica i desenvolupa la seva ges-ti segons les normes interna-cionals fixades amb lobjectiudevitar accidents de trnsit, in-crementar la seguretat, salvarvides, reduir les lesions i tenir unimpacte positiu a la resta del sis-tema de trnsit.

  La discrdia del Nitbus Tusgsal queda fora del concurs dadjudicaci del bus nocturn metropolit i porta als jutjats lAMB Tots els partits poltics de lAjuntament donen suport a lempresa, que gestiona el servei des del 1991

  RedacciBADALONA

  Els treballadors de Tusgsal durant la seva protesta davant lAjuntament de Barcelona i, al costat, una imatge dun autobs de lempresa. Fotos: Twitter (@smc_ugt_cat) i Arxiu

  Tusgsal demana aljutge que paralitziladjudicaci a una

  altra empresa

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 26 febrer 2015 lniabadalona.cat

 • | 6Opini26 febrer 2015lniabadalona.cat

  publicitat 619 13 66 88

  Les cartes dopini es poden enviar a: [email protected]

  Lnia Badalona no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: [email protected] publicitat: [email protected]: [email protected]

  lniabadalona.cat

  Dipsit legal: B 43222-2010amb el suport de:Difusi controlada

  14.975 exemplars quinzenals

  Un diari plural Un diari participatiu

  Actualitat a la xarxa

  El pasado 15 de enero compare-ci en el Parlament de CatalunaJaume Reixac, actualmente di-rector en El Triangle. Un perio-dista que ha seguido la frase deOrwell: "Periodismo es publicarlo que alguien no quiere que pu-bliques, todo lo dems son rela-ciones pblicas". En su compa-recencia destap algunosasuntos turbios de la familia Pu-jol, como por ejemplo los para-sos fiscales y cmo Jordi PujolFerrusola (denominado JP2 porotro valiente como Xavier Hor-cajo) sin trabajar consigui unaflota de 18 coches de lujo.

  Incluso destap la va por laque JP2 logr tal fortuna, propiode un sistema mafioso, y queconsista en que aquellos em-presarios que quisiesen adjudi-caciones y contratos de la Gene-ralitat, tenan que pasar por lacalle Ganduxer nmero 5 y pa-gar una comisin que iba a lacaja fuerte del despacho de allado, donde se encontraba JordiPuig (hermano del ConsellerdOcupaci Felip Puig). Otra delas perlas de Reixac es Jordi in-gresaba y Oleguer gestionaba.Resulta curioso que una personacon la investigacin tan pro-funda que ha realizado duranteaos de la trama Pujol, solo hayasido invitado una vez a TV3 (cu-ando no gobernaba CIU) y tresveces Catalunya Rdio, en 35aos.

  En Estados Unidos estara-mos hablando de algo total-mente diferente. En cambio,Jaume Reixac ha tenido que su-frir amenazas de muerte y quetengan que escoltar a sus hijos.As es como se premia el pe-riodismo de investigacin?

  4 Jaume Reixacpor Ivn Aguilar

  #PerLaPau#EpidmiaGripal #NegativaAGrcia

  4Aquest Bara rutlla!per Francesc Rebolledo

  Lepisodi viscut per la federaciCiU al Congrs dels diputats es-panyol fa tota la impressi du-na maniobra de globus sonda.Probablement, la direcci deConvergncia va aprofitar unavotaci impresentable, acorda-da per Duran, a favor duna al-tra proposta del Partit Popularper retallar drets poltics, per co-menar a testar, en el seu millorterreny, quins sn els suports in-terns de Josep Antoni Duran iLleida. De fa anys, els conver-gents han seguit la tctica de po-sar en evidncia que ja no hi pin-ta res a fora de xiular, mirar capa una altra banda i no contestarcap dels seus atacs concentratsen la famosa epstola dels di-vendres. Tot i que els depres-sius del procs continuen es-bombant que anem tan mala-ment, lestat actual del cas Du-ran i la dissoluci dIniciativadins Podem s la prova delcot que hem arribat a lestadifinal. La unitat entorn de lano-menat dret a decidir s unapantalla superada i ara anem jade cara a barraca: independn-cia s o no.

  Sembla evident que els par-tits estan per deixar aquest de-bat per a desprs de les muni-cipals. Convergncia, per, pa-

  teix tamb per lefecte que pu-gui ocasionar la presncia deDuran i els seus en els seus re-sultats electorals del 24-M. Les-tratgia de fons, per, tot i lat-zagaiada del Congrs, segueixinalterada: que Duran marxi elms sol possible.

  El de la Franja intenta, na-turalment, fa tot el contrari,convertint el seu cas particularen el cas Uni. CDC vol que Du-ran i uns pocs aclits saltin demanera gaireb natural en elmateix moment en el qual laLlista del President aposti per unprograma netament indepen-dentista pel 27-S. Un programaimpossible dassumir per qui hafet de la intermediaci de ladependncia una forma de vidadurant trenta-cinc anys, per delqual sn ja obertament favora-bles una majoria aclaparadoradels votants dUni i fins i totuna part important dels seusquadres. Duran, en canvi, en elseu darrer servei, vol la fi de lafederaci i apartar el vell partit,sencer, del procs dindepen-dncia. Tot i els estires i afluixeshabituals que fan l'efecte que fi-nalment CiU es trenca em famolt l'efecte que el forat seguirobert, i que lopci convergent,a la llarga, ser la guanyadora.

  per Joan Granollacs

  4CiU: la gran partida descacs

  Tothom dubtava daquest Bar-a. Es dubtava dels fitxatgesde Zubizarreta. Es dubta delactual junta directiva. Es dub-tava del nou entrenador. Esdubtava quan el Bara va perdreels primers partits. Es dubtavaquan el Reial Madrid va vnceri tamb quan va punxar el Bar-a contra la Reial Societat.

  Per laltre dia, al partit con-tra lAtltic de Bilbao, va gua-nyar i va aprofitar lensopegadadel Real Madrid. Un triomf de2-5 amb gols de Messi, Neymar,Luis Surez i Pedro, on el Bar-a va fer una exhibici de bonfutbol amb un Messi que tornaa liderar i tirar del carro i que

  combina amb Neymar i Surez,que coronen aquest trident ata-cant. La golejada a San Mamss la setena golejada del Baraa la lliga i porta ja 102 gols en elsprimers trenta-quatre partits.

  Per cert, pensant ja en ttolsindividuals, Messi est a nomscinc gols de Cristiano Ronaldoi segur que largent apuntarmaneres per al prxim pilotador.

  I s que aquest Bara picafort, molt fort. Pica com unmartell, perqu com va escriu-re el poeta basc Gabriel Aresti:Diran que aix no s poesia,per jo els dir que la poesia sun martell.

  @ToniTrilla: Les taxes de grip segueixenencara a l'ala a Catalunya. Prximes al picde l'any 2014. Queden entre 2 i 4 setmanesgriposes: nims!

  @Felogolero: La negativa de extender laayuda por parte de Alemania a Greciapuede tener como consecuencia un mayoracercamiento a Rusia.

  @TelevisionLV: Un periodista de la cadenainglesa BBC retransmite un ataque enUcrania mientras informaba del alto alfuego alcanzado.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 887 | 26 febrer 2015 lniabadalona.cat

 • | 8Envians les teves cartes a: [email protected] febrer 2015lniabadalona.cat

  @nbonet_catradio: CiU sabst en la lleicontra el terrorisme jihadista. Josep An-toni Duran i Lleida no assisteix a la votacial Congrs. Problemes dagenda.

  @encampanya: Aplaudim amb les orelles,per sincera i coherent, la decisi de Ciu-dadanos d'eliminar el catal de la sevaweb. El bilingismo era esto.

  @pilarcarracelas: Escolteu el nivell d'an-gls del lder de Podemos, Pablo Iglesias, irecordeu que s el presidenciable que elparla millor.

  Un diari obert

  Opini en 140 carcters

  El Nitbus de Badalona, ya sabes, las noc-hes laborales, las noches de baile, de fies-ta y de celebraciones, las risas, las con-versaciones intrascendentes, la noche,personas solitarias o acompaadas;afortunados los que en la noche vagansigilosos por la ciudad, los que viajan enbusca de un amor, los que llegan pun-tuales al trabajo, recuerda, el que se des-plaza sin necesidad de buscar aparca-miento, el que desde una ventana pue-de dibujar coordenadas en el cielo, el queinventa utopas para volar. El autobs,el movimiento, las paradas, los chferes,las farolas semidormidas, el latir ince-sante bombeando las entraas ciuda-danas.

  Coger el autobs. Recorrer las callesy las avenidas, distinguir sus rutas y suslneas, sus principios y sus finales; co-nocer al usuario, al vecino, al ciudada-no, sus costumbres, sus horarios, sus ri-sas o sus llantos, el humor de sufrimientoo de felicidad que abrigan sus anhelos.Y la mirada amable del conductor, bajoel uniforme amarillo y verde, dando labienvenida, el recibimiento, el billete, elcambio exacto de monedas desgastadas,acogiendo en su matriz las huellas im-presas de la vida, repartidas en cada cara,en cada gesto, cansancios, risas, silenciosy bocas. El conductor y el viajero, com-partiendo la velocidad de las estrellas, elcomentario casual, el humor inespera-do, la duracin de un trayecto con fin.

  Viajar en el autobs con una tarjetade diez viajes en el bolsillo, con el peso

  de la vida, con la factura mortecina dela luz o la factura desbordada del agua,y los trabajadores vestidos de recortes,la juventud decada sin empleo, algnanciano olvidado y algn que otro pa-sajero secuestrado del hogar. Todo uncuadro ciudadano, todo un mural de ca-ras en el autobs regular, humanidadnoctmbula, y la velocidad prudente delconductor, su agilidad en el recorrido,sus giros acompasados y su temple he-roico conduciendo vidas de aqu paraall.

  Llegar a tiempo a la parada, como to-das las noches, abrir las puertas y dejarque los viajeros acomoden sus vidas ysus almas. Y en el retrovisor interior unosojos, negros, grandes, callados. La noc-he cmplice en el cruce de unos ojos quese encuentran; en el olor resbaladizo delaroma femenino; en la msica deserto-ra de un mvil encendido; en el arran-que tembloroso del viejo autobs. Mi-radas mbar que se interrogan, miradasverdes que se descubren, miradas rojasque se intensifican, en un semforo sincolores ni control.

  Tic-tac-tic-tac. El reloj marca la me-dianoche y el conductor llega al final desu itinerario. Es su barrio, que difcilromper la magia que se ha fundido ensus miradas. La ve bajar del autobs, conprisa cenicienta, y observa como se ale-jan sus piernas cansadas de gozos y debailes. Maana estar aqu de nuevo,puntual, en el Nitbus, esperando volvera conducir la noche con sus ojos.

  4Amor en el Nitbuspor Mari Carmen Lozano

  Si fins ara tenies garantida per llei unaespera de mxim sis mesos almenysper a una srie de 14 intervencions i pertant podies reclamar, i incls denunciarsi no es complien els terminis, ara ja noho podrs fer.

  Ara ens informen que el conseller BoiRuiz ha fet una altra de les seves, eli-minar ms drets adquirits, segons llegim:"Boi Ruiz elimina lespera mxima de sismesos en 11 de les 14 intervencions queara tenien garantia per llei". Ara nomses recomana que les intervencions qui-rrgiques no urgents no esperin msdun any excepte oncologia, prtesis degenoll, maluc i cataractes.

  Aix vol dir que si fins ara tenies ga-rantida per llei una espera de mxim sismesos almenys per a una srie de 14 in-tervencions i per tant podies reclamar,i incls denunciar si no es complien elsterminis, ara ja no ho podrs fer. Ara laresponsabilitat passa als professionalsdient que saplicaran criteris clnics pera aquesta recomanaci o refernciade no esperar ms dun any. Per comque les retallades sn les que sn i no hiha previsi de marxa enrere pel que faals pressupostos 2015, seran els pro-fessionals els quals rebran les reclama-cions perqu el sistema continuarsense tenir prou recursos llits i quir-fans per complir els terminis.

  Les retallades han comportat enquatre anys una disminuci dun 16% enels pressupostos de salut i, a ms de tan-car llits, serveis i quirfans, ha repre-sentat una disminuci de la plantilla, no-ms a lICS, de 5.659 treballadors iprofessionals. Aix representa una re-ducci del 13,6%, que afecta per sobrede tot lAtenci Primria. Amb aquestes

  actuacions mai podrem recuperar laqualitat del sistema pblic de salut i gua-nyar amb qualitat, reduir les llistesdespera de tot tipus visita especialis-ta, proves diagnstiques, intervencions,etctera, els collapses permanents alsserveis durgncies i evitar les morts permanca de serveis.

  Anem enrere i aquest govern, amb lacollaboraci dERC, t uns mesos msper empitjorar la situaci de la sanitatpblica i anar donant diners pblics aempreses privades que fan negoci ambla salut. Noms a la ciutat de Barcelonalany 2014, el CatSalut va pagar deriva-cions de 4.000 pacients de centres p-blics cap a un concert privat a la multi-nacional IDC abans Capio. En aquestmateix any 2014, a Catalunya s'han de-rivat a la sanitat privada, per causa de lesllistes d'espera a la pblica retallada, untotal de 16.253 pacients, el 50% delsquals als tres hospitals de l'empresa mul-tinacional IDC.

  Malgrat tot, el Departament de Sa-lut diu que els centres sanitaris, tot i lesretallades, estan operant ms. O babans quan tenien tots els recursos araretallats, feien el mandra la culpa se-ria dels que han de vigilar o ara sope-ra ms a pacients sense ingrs perqu nohi ha prou llits probablement, la veri-tat. De fet, la cirurgia sense ingrs hos-pitalari ha augmentat a lICS un 9,4% ial CatSalut en els darrers anys un 10,5%,per amb aquest procediment sense in-grs noms es poden operar cataractesi canals carpians, per no prtesis i al-tres coses ms complexes.

  En conclusi, si no defensem el sis-tema pblic de salut entre tots, arribarema tocar fons i ser difcil de recuperar.

  4En sanitat anem enrereper Plataforma pel Dret a la Salut

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 889 | 26 febrer 2015 lniabadalona.cat

 • 26 febrer 2015

  Ciutat| 10

  lniabadalona.cat

  Al PP no li ha agradat gens quela televisi municipal de la ciu-tat, TeleB, emets el passat 14 defebrer la retransmissi que LaXarxa de Comunicaci Local vafer sobre el Carnestoltes de Sol-sona, durant lemissi del pro-grama 1mon.cat.

  La regidora, segona tinentdalcalde i vicepresidenta de Ba-dalona Comunicaci, MaritxuHervs, ha exigit en un comu-nicat una disculpa pblica de laXarxa de Comunicaci Local i ladimissi del seu conseller dele-gat, Francesc Pena, pel caire dela retransmissi del Carnestol-tes de Solsona al programa1mn.cat. Hervs denuncia quelespectacle de Carnestoltes queva incloure la retransmissi delprograma simulava una con-

  frontaci armada entre soldatsespanyols i un rei Carnestoltesindependentista i lamenta queun dels comentaristes que vaaparixer durant el programa,que formava part de lespectacle,va fer un relat en clau den-frontament entre Espanya i Ca-talunya, amb expressions in-sultants i agressives cap a Es-panya, els espanyols i el PartitPopular. En el comunicat, Her-vs argumenta la seva queixa en

  el fet que els nostres especta-dors es van trobar amb unaemissi que considerem que vaser desagradable i intolerable iacaba denunciant que les ma-nifestacions que es van podersentir durant el programa inci-ten a lodi i la violncia.

  Des de la Xarxa de Comuni-caci Local sha declinat res-pondre el comunicat del PP i fercap tipus de valoraci sobreaquesta polmica.

  Imatge de la retransmissi de La Xarxa que TeleB va emetre. Foto: La Xarxa

  El PP ataca lemissi per TeleBdel Carnestoltes de Solsona

  Els populars denuncien que es van proferir insults cap a Espanya Maritxu Hervs demana la dimissi del conseller delegat de La Xarxa

  Arxivada la multa de 15.000euros a la Taula de la Mobilitat

  REIVINDICACI4La multa duntotal de 15.000 euros que van re-bre els cinc integrants de laTaula de la Mobilitat per pintarun pas de zebra a Can Ruti, enel marc duna protesta organit-zada durant la Setmana de laMobilitat, ha estat arxivada.

  La Taula de la Mobilitat,juntament amb la FederacidAssociacions de Vens, quesn les dues entitats de lesquals formen part les cinc per-sones que van ser multades,han volgut agrair les mostres de

  suport rebudes durant aquestsmesos, tot i que tamb han vol-gut deixar clara la seva de-cepci amb les declaracions deRamon Riera, el regidor dHi-senda, que assegura que nodescarta multar lacci emmar-cada a la setmana de la mobili-tat mitjanant altra normativa.Lentitat afirma en un comuni-cat que si es materialitza la de-cisi de la regidoria dHisendano descarten la via judicial perirregularitats en tot el procedi-ment sancionador.

  Ada Llaurad pren possessicom a regidora dICV-EUiA

  POLTICA4La coordinadora dICVa la ciutat, Ada Llaurad, va pren-dre possessi abans-dahir du-rant el Ple de lAjuntament delacta de regidora pels tres mesosrestants de legislatura.

  Llaurad, que va jurar el c-rrec canviant el final del text quelAjuntament recomana, substi-tueix Carles Sagus desprs de larenncia daquest dara fa unmes i mig i de la posterior re-nncia de Carme Martnez, queera la terica substituta de Sagusper ordre de la llista electoral. Endeclaracions a Lnia Badalona,

  Llaurad ha afirmat que comen-a aquesta etapa amb moltes ga-nes d'escoltar la gent i treballarper un canvi real a la ciutat. Lanova regidora considera que Ba-dalona mereix un govern quecompti amb les persones i prio-ritzi les poltiques socials i mos-tra el seu comproms a lluitar pervncer la demaggia del PP barria barri.

  Daltra banda, ICV-EUiA ja hacomenat el procs participatiuque ha de dissenyar el seu pro-grama electoral. La primera tro-bada va tractar temes de salut.

  Albiol colloca la primerapedra del futur canal del portURBANISME4Lalcalde de la ciu-tat, Xavier Garcia Albiol, va collo-car el passat 14 de febrer la pri-mera pedra del futur canal delport en un acte celebrat al barridel Gorg que tamb va comptaramb la presncia de la delegadadel govern espanyol, Mara de losLlanos de Luna.

  El canal, que est previstque estigui enllestit a mitjansdel 2017, es construir en dues fa-ses, una primera dun any de

  durada i una segona de 18 mesos,durant la qual es far un nou via-ducte del ferrocarril. La infraes-tructura, que tindr un cost dems de quatre milions deuros icomenar al carrer Progrs, sernavegable i far 360 metres delongitud i 32 dample.

  Durant lacte, Albiol va afir-mar que el canal convertir Ba-dalona en el lloc ms singulardels 50 quilmetres de costams propers a Barcelona.

  Albert RibasBADALONA

  Imatge de la pintada reivindicativa del pas de zebra. Foto: Taula de Mobilitat

  Concurs | El Premi de Disseny del Dimoni ja t guanyadorEl badalon Carles Carreras s el guanyador del disset Premi de Disseny del Dimoni.La proposta de Carreras, presentada amb el ttol Dolament jove, mostra un dimoniamb forma de pasts en allusi a la commemoraci del 75 aniversari de la Cremada

  del Dimoni que cada any se celebra la nit del 10 de maig a la platja de la ciutat.

 • Publicaci poltica

 • Publicaci poltica

 • Publicaci poltica

 • Publicaci poltica

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8815 | 26 febrer 2015 lniabadalona.cat

 • Ciutat| 16 26 febrer 2015lniabadalona.cat

  La comunitat educativa, contrael tancament de lnies de P3

  ENSENYAMENT4La comunitateducativa de la ciutat torna a es-tar en peu de guerra. Aix ho vaevidenciar abans-dahir a la pla-a de la Vila amb una manifes-taci mentre se celebrava el PleMunicipal a lAjuntament.

  I s que, segons explica la Fe-deraci dAMPA, ha tingut co-neixement que la Generalitatpreveu tancar de cara al prximcurs tres grups de P3 de les es-coles pbliques Pere de Tera,Rafael Alberti i Pau Picasso i norestablir el grup que lany passatja va suprimir a la Baldiri Reixac.

  En canvi, detalla la FAMPAS,el govern catal preveu obrir l-nies addicionals en dos centres(Planas i Casals i Artur Marto-rell) precisament en la zonadinfluncia de les dues noves illargament reivindicades escoles

  Les Cincies i Lola Anglada. Se-gons la comunitat educativa,aix evidencia la manca de pre-visi o de voluntat a lhora da-dequar loferta de places.

  Per tot plegat, la FAMPAS vamostrar abans-dahir el seu re-buig al que considera un atacfrontal a lescola pblica i de-mana que totes les escoles sur-tin amb un mnim de dues l-nies al perode de preinscripci.

  AMPLIACI DE LA LLAUNAPer no tot sn males notcies.Tal com va avanar TeleB, la ma-teixa FAMPAS tamb ha pogutsaber que la Generalitat am-pliar les installacions de lins-titut La Llauna per acollir un nougrup de primer dESO a la ter-cera planta de ledifici, actual-ment en mal estat.

  Ho havien deixat entreveure enles ltimes setmanes i final-ment ho han anunciat pblica-ment. Guanyem Badalona i PerGuanyar Badalona confluiranen una candidatura unitria decara a les eleccions municipalsdel maig.

  En un comunicat conjunt, lesdues plataformes expliquen queles comissions de conflunciadambdues iniciatives han arri-bat a un acord per sumar esfor-os amb lobjectiu de construiruna nova eina municipalistaamb protagonisme ciutad, sen-se professionals de la poltica,que transformi les institucionslocals i les posi al servei de lamajoria.

  Per tal de fer-ho possible, lesdues plataformes han convocatuna assemblea unitria de con-fluncia aquest dissabte 28 defebrer a lescola Antoni Botey(avinguda del Doctor Bassols,77) a partir de les 10 del mat. Undels objectius daquesta assem-blea, expliquen, s aprovar unreglament de primries per talde bastir una llista basada en un

  codi tic on el protagonisme eltinguin els vens i les venes deles classes populars. Volemsuperar la dinmica dels partitspoltics, explica Alfredo Ames-toy, portaveu de Per GuanyarBadalona. I fer-ho des de baix,afegeix Laia Sabater, portaveude Guanyem Badalona.

  PODEM HO CELEBRAAquest tamb s lobjectiu dePodem, precisament una de lesprimers formacions que ha ce-lebrat lacord de conflunciaentre Guanyem Badalona i Per

  Guanyar Badalona. Podem re-corda que ells aposten per con-crrer a les eleccions municipalscom a participants en candida-tures ciutadanes nascudes de lasocietat civil i dels movimentssocials de base, per afegeix quela decisi sobre si Podem Ba-dalona donar suport o no a lacandidatura unitria de Guan-yem i Per Guanyar la tindr lamilitncia.

  Sigui com sigui, i com ja vaavanar Lnia Badalona el pas-sat mes de desembre, tot apun-ta que aix ser.

  Una assemblea de Guanyem Badalona. Foto: Guanyem Badalona

  Guanyem i Per Guanyar faranuna candidatura unitria

  RedacciBADALONA

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8817 | 26 febrer 2015 lniabadalona.cat

 • 26 febrer 2015

  Comer| 18

  lniabadalona.cat

  La plaa de la Plana tornar a seraquest dissabte lescenari dunanova versi del Forastocks deCentre Comer Badalona (CCB),una edici ms renovada i ambun format diferent respecte a al-tres edicions, tal com assegura aLnia Badalona Igor Ventura,president de CCB.

  Enguany la fira arriba a laseva onzena edici i servir perconcentrar les vendes dels nos-tres associats en un dia, indicaVentura. Enguany els comer-ciants que vulguin participar enlesdeveniment no hauran depagar cap import, tot i que hau-ran de portar la seva carpa. CCB,per la seva banda, cedir mate-rial organitzatiu com ara cadires.

  Els botiguers de leix esperentancar la temporada de rebaixes

  i posar a la venda els ltims ar-ticles que hi tinguin durantaquesta jornada on, en principi,hi participaran un total de 20 bo-tigues associades a CCB.

  Amb aquest nou format, las-sociaci espera que el nombre debotigues que sanimin a partici-par creixi i que aquestes sa-

  daptin a la nova reformulaci delForastocks.

  Els botiguers que surtin a laplaa de la Plana aquest dis-sabte oferiran les seves millorsgangues, en un acte que s unamostra ms, segons lassocia-ci, que el comer de proximi-tat est ben viu a la ciutat.

  Un moment de la desena edici del Forastocks. Foto: CCB

  El renovat Forastocks de CentreComer Badalona, a punt

  La Plana acull dissabte la liquidaci de la temporada dhivern de leix Lassociaci de comerciants explica que la cita tindr un nou format

  El comer de Bufal surt al carrer per segona vegada

  FIRA4Desprs de la bona aco-llida que va tenir la primerajornada de botigues al carrercelebrada per Bufal Comer fauns mesos, de cara al prximdissabte 7 de mar lassociaci japrepara una segona sortida al ca-rrer Independncia.

  La primera sortida al carrerva ser una festa del barri i de laciutat, explica a Lnia Badalo-naJoaqun Nocete, president deBufal Comer, que t esperan-ces que lacte del prxim dia 7

  torni a tenir el mateix xit da-fluncia. Lassociaci installarun total de 40 carpes i els co-merciants participants serantots associats de Bufal Comer,que tamb ha convidat Critas ilassociaci de vens del barri alesdeveniment.

  Les botigues al carrer deldia 7 comptaran amb dues ba-tucades, tallers, una exhibici acrrec del Bsquet Bufal i unconcert del grup local Munu, ales 8 de la tarda.

  CAMPANYA4Per tal de posar fia les rebaixes dhivern, lasso-ciaci de comerciants de Progrstorna a treure els seus productesi promocions al carrer.

  Des davui i fins dissabte,els botiguers del Progrs mun-taran a lexterior dels seus res-pectius establiments estands,on oferiran els seus ltims arti-cles de la campanya de rebaixes,una autntica traca final, se-gons expliquen des de lassocia-ci a aquesta publicaci.

  Aquest format de botigues alcarrer no contempla la concen-traci de les carpes de les boti-gues en un mateix punt, sin quecada comerciant s lliure decollocar lestand a lexterior delseu local o no. Tot i aix, des deleix asseguren que els boti-guers que hi participen acabenamb molt bones sensacions,motiu pel qual molts repeteixenrespecte a altres anys.

  Aquesta campanya de rema-tada de les rebaixes s una prc-

  tica que els comerciants del Pro-grs duen a terme des de fa unsanys i, tot i la senzillesa de la ini-ciativa, els comerciants es do-nen a conixer entre els vens,diuen des de lassociaci.

  Entre les botigues partici-pants, destaquen sobretot lesdedicades a la moda i als com-plements, tot i que tamb hihaur llibreries i fins i tot un gim-ns. Els prxims actes dels co-merciants del Progrs seran du-rant les Festes de Maig.

  RedacciBADALONA

  La primera sortida de Bufal Comer va tenir lloc fa uns mesos. Foto: BC

  Traca final de les rebaixes

  El comer del Progrs surt al carrer fins dissabte. Foto: Arxiu

  Trobada | Segona jornada del Badalona DebatEl Centre Internacional de Negocis (BCIN) va acollir fa uns dies la segona jornada del Badalona

  Debat, que va comptar amb la intervenci de Ramon Paredes, vicepresident executiu de Relacions Institucionals del Grup Volkswagen. Aquestes jornades estan organitzades pel consistori, Rebasa, la FederacidEmpresaris de Badalona (FEB) amb la collaboraci de Pimec i de la Cambra de Comer.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8819 | 26 febrer 2015 lniabadalona.cat

 • 26 febrer 2015

  Esports| 20

  lniabadalona.cat

  El passat diumenge 22 es va dis-putar la Maratest de Badalona,una prova que es va crear com apreparaci per a curses de llargadistncia, com ara les maratonso les mitges maratons.

  Com ja s tradicional, es vandisputar dues proves, una de30 quilmetres i una altra de 15.El fondista del Rios RunningLes Franqueses, Oscar Rodr-guez, es va imposar en la cate-goria ms llarga, completant elrecorregut en 1 hora, 46 minutsi 6 segons, per davant del cana-denc Henning Petzka i de JoanOriach Serra.

  Per la seva banda, Juan Ma-nuel lvarez va ser el primerclassificat en els 15 quilmetresamb una marca personal de 49minuts i 53 segons, per davant de

  Guillem Fernndez Bruch i dAn-drs Marn Lebrero.

  En la categoria femenina, la-tleta etop Degitu Jebesa va ser lams rpida en la llarga distncia,aturant el cronmetre en 1 hora,59 minuts i 38 segons. La sego-na classificada va ser Arantxa

  Suau, que va completar el reco-rregut gaireb quinze minutsms tard que lafricana, i OlgaPons va completar el podi. Per l-tim, Aitana Fernndez es va im-posar en la mitja distncia. Perdarrere seu van entrar IrinaBatyreva i Slvia Cedillo.

  La Maratest va tenir una gran participaci. Foto: Maratest

  Rodrguez i Jebesa simposen en una concorreguda Maratest 3.500 atletes participen en la quarta edici daquesta prova atltica La carrera va ser creada per servir com a esprring de maratons

  El pivot Sitapha Savan, al cincideal de la Copa del Rei

  BSQUET4El pivot senegalsde la Penya, Sitapha Savan, vaser un dels cinc jugadors triatsper configurar el cinc ideal de laCopa del Rei que es va disputarel passat cap de setmana a GranCanria. Savan comparteixaquest honor amb Sergio Ro-drguez i lex verd-i-negre RudyFernndez, del Reial Madrid;Jayson Granger, dUnicaja, iAnte Tomic, del FC Barcelona.

  El jugador afric, que tor-

  nava a casa va jugar 8 tempo-rades a les Canries va confir-mar el seu bon moment indivi-dual, ja que durant els quarts definal contra els amfitrions i a lasemifinal, on la Penya cauredavant del campi, el Madrid, esva mostrar molt dominador a lapintura.

  Daltra banda, aquest dissab-te torna la Lliga ACB i el Joven-tut viatjar a Santiago per jugara la pista de lObradoiro.

  Pau Lloret, del Badalona,campi estatal de tennis taulaTENNIS TAULA4Molt bons re-sultats per al Club Tennis Tau-la Badalona al torneig estatal quees va disputar a Valladolid elpassat cap de setmana.

  Aquest va ser el primer copque el club badalon aconse-guia que 8 dels seus jugadors encategoria masculina arribessin ala fase final de la competici.

  Lactuaci ms destacadadels esportistes badalonins vavenir de la m de Pau Lloret,benjam, i Adri Fernndez, in-fantil, que van superar la fase degrups i els quarts de final, acon-

  seguint una histrica classifi-caci per a semifinals.

  Lloret, lactual nmero 1 delrnquing estatal, va superaraquesta ronda amb un ajustat 3a 2 davant de lalacant Lillo,per va reafirmar la seva condi-ci de favorit derrotant a la finalel tamb alacant Pomares perun contundent 3 a 0.

  Per la seva banda, Adri Fer-nndez va aconseguir una me-ritria tercera posici en la sevacategoria, desprs de caure a lessemifinals contra landals Mi-guel Ruiz, que va acabar segon.

  El Badalona perd a Mallorca i cau a la sisena posici

  FUTBOL4El CF Badalona vaperdre diumenge passat al campde lAtltic Balears (1-0) en el par-tit de la jornada 26 del grup 3 dela Segona Divisi B. Un gol ma-tiner del davanter Carlos Rodr-guez va avanar els balears, quevan poder ampliar el seu avan-tatge durant la primera part.

  Desprs del descans, els ho-mes de Manolo Gonzlez vancontenir lempenta dels mallor-quins i van estar a punt dempa-

  tar amb dues rematades de ToniLao, una que va anar al travesseri una altra que va sortir fora.

  Amb aquesta derrota, el Ba-dalona cau fins a la sisena posi-ci, empatat amb el filial de lEs-panyol i a noms dos punts de lesposicions de promoci dascens.Aquest cap de setmana, els esca-pulats reben la visita de lHrcu-les. Si els badalonins semportenels 3 punts, aconseguiran avan-ar els dAlacant a la classificaci.

  RedacciBADALONA

  Savan i el Joventut estan realitzant una gran temporada. Foto: Penya

  Atletisme | Blanca Gonzalez, campiona de CatalunyaLatleta de la Uni Gimnstica i Esportiva de Badalona, Blanca Gonzlez, va

  convertir-se en campiona de Catalunya dels 800 metres lliures categoria jniora Sabadell fa dues setmanes. Lesportista badalonina, que va crrer amb unes

  molsties a lesquena, va imposar-se en una cursa trepidant i molt emocionant.

 • 21 |

  Mil llocs de treball en plans docupaci a lanyPer treballar avui i, sobretot, per trobar feina dem.Invertint en les persones i acompanyant-les fins a tro-bar feina.

  Progressarem atraient indstries i empresesAmb ajudes i incentius, s, per tamb millorant elspolgons i dedicant-nos seriosament a les PIMES,fent-los fcils les coses perqu sn les principals creadores de llocs de treball.Amb uns barris segurs tindrem una ciutat seguraAmb la policia de proximitat. Una Gurdia Urbana di-rigida professionalment, sense ingerncies poltiquesni manipulacions. Una Gurdia Urbana al servei detots.

  Defensant el comer de proximitatI reactivant els eixos comercials. El comer crea riquesa, crea futur, crea treball. Per aix sha de pro-tegir i sha dajudar. Fent-ho, ens en beneficiem tots.

  Invertint en els barrisCreant equipaments all on fan falta. Fent mante-niment als carrers i places, a lespai pblic. Recu-perant-los de labandonament i la degradaci daquests quatre anys de govern del PP. Fent ciu-tat a tota la ciutat.

  I tot aix amb un govern honestUn govern que treballi amb les entitats. Que creguien la participaci ciutadana. Un govern transparentsense res a amagar.

  La teleassistncia tornar a ser gratutaPot haver-hi alguna cosa ms miserable que fer pa-gar la teleassistncia a la gent gran que ho necessi-ta? Doncs aix s el que ha fet el govern del PP i aixser el primer que canviar un govern socialista.

  Beques menjador per a tothom que ho necessitiSense excepcions. Sense exclusions. Sense excuses.

  La socialitzaci de llibres arribar a tots els centres que aix ho vulguinAmb la socialitzaci i la reutilitzaci proporcionaremllibres de text 100% gratuts a aquells alumnes deBadalona que ho necessitin. I gestionat pels propiscentres.

  Butllet n8 PSC BADALONA

  Quatre anys perduts. Aquest s el resum del govern municipal delPP. I quatre anys sn suficients. El que Badalona necessita s unaproposta seriosa i rigorosa. Una proposta que, lluny de les menti-des i la demaggia, serveixi per afrontar el present i garantir-ne elfutur. La proposta del PSC.

  Una proposta pelpresent i el futur de Badalona

  Ni un desnonament msSi es vol es pot. I nosaltres volem. Amb mediaci, ambpressi, amb coordinaci. Establint un protocol ambels jutjats i garantint de deb el dret a lhabitatge.

 • | 22

 • Agenda23 | 26 febrer 2015 lniabadalona.cat

  lnia 21 edicions de proximitat Barcelona Badalona Baix Maresme lHospitaletBaix Llobregat Valls Turisme

  LniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLnia

  LniaLniaLniaLniaLniaLnia

  LniaLnia

  Periodicitat

  MensualEixampleNou BarrisSarri-Sant GervasiSant AndreuCiutat VellaHorta-GuinardMar (ed. Castelldefels i entorn)Mar (ed. Baix Maresme)Valls (ed. Cerdanyola i entorn)Valls (ed. Sabadell i entorn)CornellTres (Esplugues i entorn)Nord (Martorell i entorn)lHospitalet

  QuinzenalSantsSant MartGrciaLes CortsBadalona

  SetmanalValls (ed. Valls Oriental)

  Tirada

  179.65014.97514.97514.97514.97514.97514.97514.97514.9759.9759.9759.9759.9759.9759.975

  149.75014.97514.97514.97514.97514.975

  31.9007.975

  Total 361.300

  14 mensuals5 quinzenals1 setmanal

  179.650149.75031.900

  [email protected]

  la primera xarxa de peridics de proximitat del pas

  361.300 exemplars

  difusi controlada per OJD/PGD

  lnia

  DIVENDRES 20 DE MAR21:00 Fedra. Emma Vilarasau, envoltada dun

  equip dactrius i dactors de primera, assumeixel repte de donar vida a una dona malalta da-mor. / Teatre Zorrilla.

  DIMARTS 3 DE MAR20:00-21:15 Taller de Salsa, Merengue i Bachata,

  que organitza lAssociaci de Vens La Colina.Ofereix dos nivells de dificultat, un dinicia-ci i un altre de nivell avanat. / Centre cvicLa Colina.

  DIJOUS 5 DE MAR16:30-20:30Taller de pintura, un art que con-

  sisteix a expressar-se en una superfcie mit-janant la barreja de diferents colors. Orga-nitza lAssociaci Punt dArt. / Centre de cul-tura Tradicional Can Canyad.

  A PARTIR DAVUIMat-TardaHistria de la roba interior. Exposi-

  ci que fa una repassada a la histria de la robantima, una protecci tan antiga com la ma-teixa humanitat. / Museu de Badalona.

  FINS AL 8 DE MARMat-TardaExposici Invisibilitat, on quatre illus-

  tradors juguen, amb un procediment artifi-cial, a revelar i amagar quelcom al visitant.Un joc daparences inconcluses. Organitza lEs-cola dArt Pau Gargallo. / El Refugi.

  DISSABTE 28 DE FEBRER12:00 Creacions amb foamy i ms, una activi-

  tat artstica i creativa que consistir a fer ni-nos de i punts de llibre. / Abacus, Francesc Ma-ci, 60-64.

  DIUMENGE 1 DE MAR12:00 Trobada dEsbarts infantils de Badalona.

  LEsbart Sant Jordi pren la iniciativa i propo-sa organitzar la primera trobada daquestescaracterstiques a la ciutat, que comptar ambla participaci daltres grups darreu delpas. / Orfe Badalon.

  DIUMENGE 1 DE MAR12:00 Partit de futbol entre el CF Badalona i

  lHrcules, corresponent a la jornada 27 de Se-gona divisi B. / Montigal.

  CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

  [email protected]

  Lhora del conte s una activitat de fo-ment de la lectura per a infants que sconduda per personal especialitzat. Enaquesta ocasi, es narrar lobra His-tria dun eri, dAsun Balzola. / Bi-blioteca Sant Roc.

  Lhora del conteHistria dun eri

  Avui 26 de febrer a les 18:00

  AGENDA UINZENALQ

  El zumba s una dansa creada lany1994 que barreja esport i ritmes llatins.LAssociaci del Lleure El Gripau Blauorganitza fins al 7 de maig aquest ta-ller al Centre cvic Morera.

  Taller deZumba

  Dj. 5 de mar a les 20:30

  La mtica obra de Merc Rodoreda so-bre la Barcelona de postguerra arribaal Zorrilla de la m de Lolita Flores, quedna vida a una Colometa de mltiplesregistres. / Teatre Zorrilla.

  La plaa del diamant

  Dv. 6 de mar a les 21:00

  La Penya rep els blancs amb lobjectiude venjar-se per leliminaci a la Copa.Partit corresponent a la 23a jornada dela Lliga Endesa de bsquet. / Olmpicde Badalona.

  Partit de bsquetPenya-Reial MadridDg. 8 de mar a les 12:40

 • | 24 26 febrer 2015lniabadalona.cat Prxima edici: 12 de mar