of 24 /24
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 136 688 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal línia badalona 18 de desembre de 2014 · Núm.124 · www.liniabadalona.cat Regulació pàg 17 La prohibició dels pisos turístics s’amplia al Centre i Casagemes Sanitat pàg 16 Els treballadors de l’Hospital es tornen a manifestar pel deute Solidaritat pàg 17 Arriba una nova edició de la Sopa de Pedres Comerç pàg 4 Els botiguers encaren Nadal amb optimisme contingut L’esquerra alternativa explora aliances per a les municipals La Crida impulsa Guanyem Badalona, una candidatura on podrien confluir X Guanyar Badalona i Podem pàg 3 pàg 16 Redescobrint el mar Impulsen una nova ruta audioguiada que recorre el litoral Foto: Ajuntament Polèmica pàg 16 L’oposició s’indigna per la carta d’Albiol sobre els llibres de text Esports pàg 20 Nova exhibició d’una espectacular Belmonte als campionats estatals

Badalona 124

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_124.pdf

Text of Badalona 124

 • redacci: 93 458 87 80 [email protected] | anunciat: 619 136 688 [email protected] | administraci: [email protected]

  Publicaci Quinzenallniabadalona

  18 de desembre de 2014 Nm.124 www.liniabadalona.cat

  Regulaci pg 17La prohibici dels pisosturstics samplia alCentre i Casagemes

  Sanitat pg 16Els treballadors delHospital es tornena manifestar pel deute

  Solidaritat pg 17Arriba una nova edicide la Sopa de Pedres

  Comer pg 4Els botiguers encaren Nadalamb optimisme contingut

  Lesquerra alternativa exploraaliances per a les municipals

  La Crida impulsa Guanyem Badalona, una candidatura on podrien confluir X Guanyar Badalona i Podem pg 3

  pg 16

  Redescobrint el marImpulsen una nova ruta audioguiada que recorre el litoral

  Foto: Ajuntam

  ent

  Polmica pg 16Loposici sindignaper la carta dAlbiolsobre els llibres de text

  Esports pg 20Nova exhibici dunaespectacular Belmonteals campionats estatals

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 18 desembre 2014lniabadalona.cat

 • 3 | En Portada lniabadalona.cat18 desembre 2014

  Lesquerra alternativa de la ciutatva fent passos de cara a les elec-cions municipals del maig delany que ve. Si b encara s pre-matur parlar dunitat dacci, la-posta de la plataforma la Crida(nascuda de lesquerra indepen-dentista amb la CUP al capda-vant, del moviment del 15M i delsector crtic dEUiA) pel nomGuanyem Badalona per a la can-didatura municipal pot facilitar laconfluncia amb X Guanyar Ba-dalona i tamb amb Podem, tot ique en aquest ltim cas no es co-neixeran exactament els seus in-tegrants fins al 2 de gener.

  Un dels membres de Guan-yem Badalona, Jos Tllez, ex-

  plica a Lnia Badalona que le-lecci daquest nom permetrque la gent els ubiqui i afegeixque semmirallen amb GuanyemBarcelona. Tot i aix, aclareixque tenir aquest nom no im-plica res amb la candidaturabarcelonina que t Ada Colaucom a cap visible. Tllez explicaque ara la intenci de la candi-datura s confluir o que entria formar part daquest projecteX Guanyar Badalona. Prxi-mament comenarem a parlar,afegeix.

  Aquestes intencions deGuanyem Badalona tamb lescomparteix Montse Garcia, por-taveu de X Guanyar Badalona,que en declaracions a aquestapublicaci es mostra optimistasobre les possibilitats de con-fluir amb Guanyem Badalona.Farem una trobada amb ells,

  explica Garcia, que es mostra sa-tisfeta per lelecci del nomGuanyem Badalona, ja que suna picada dullet per partdells. Tots dos volem el ma-teix, que s fer fora Albiol, con-clou la tamb portaveu de laPAH a la ciutat.

  PRIMRIES A PODEMEl bon clima entre Guanyem Ba-dalona i X Guanyar Badalonatamb existeix amb Podem, toti que de moment s ms enlmbit individual, tal com ex-pliquen Tllez i Mercedes Est-banez, integrant de la candida-tura Amb Tu S Podem, una deles tres que concorreran a lesprimries que se celebraran del26 al 30 de desembre i que ser-viran per escollir qui desenvo-lupar les tasques de la Secre-taria General i del Consell Ciu-

  tad de Podem a la ciutat. Sen-se anar ms lluny, Estbanez ex-plica que ella mateixa ha colla-borat amb el projecte de laCrida.

  En aquest sentit, afirma quesi la seva candidatura surt guan-yadora, lltima paraula sobresi Podem formar part de Guan-yem Badalona la tindr las-semblea general de la ciutat,per remarca que ja han parlatamb X Guanyar Badalona ique veuen b la conflunciaamb Guanyem Badalona sem-pre que sigui una llista delectorsi no una suma de partits.

  La candidatura de la qualforma part Estbanez, Amb TuS Podem, t com a cap de llis-ta Andreu Escobar i competeixamb X Badalona, que lideraLeo lvarez, i S se puede con-tigo Badalona, encapalada per

  Isabel Vzquez, per guanyar lesprimries.

  Tots tres candidats, pregun-tats en una entrevista feta dillunspassat a Rdio Badalona sobreles possibilitats dacabar for-mant part de la llista de Guan-yem Badalona cal recordarque Podem no es pot presentara les municipals per decisi delmateix partit, van mostrar-hila seva predisposici.

  Tant Escobar com lvarez iVzquez van assegurar que va-loren positivament els espais departicipaci que han sortit a laciutat, com per exemple el de laCrida. Tot i insistir en la im-portncia de no fer una llistaque sigui una sopa de lletres, elstres van remarcar que Podemser a les eleccions dalgunamanera. I Guanyem Badalonasembla la ms probable.

  Aires de confluncia La plataforma la Crida escull el nom Guanyem Badalona per presentar-se a les prximes municipals X Guanyar Badalona i Podem mostren la seva predisposici a formar part daquesta candidatura

  Albert RibasBADALONA

  Una assemblea de la Crida per Badalona ara Guanyem (esquerra) i de X Guanyar Badalona (dreta). Fotos: Crida per Badalona i X Guanyar Badalona

 • | 4En Portadalniabadalona.cat 18 desembre 2014

  Ja est tot a punt. Els torrons i elscaganers ja han envat els carrersde tot el pas i els comerciants espreparen per intentar millorar lesseves vendes i maquillar els re-sultats dels ltims mesos. I s quedurant el Nadal, el balan devendes dels botiguers milloraconsiderablement.

  Des de la Confederaci deComer de Catalunya (CCC) ses-pera que durant aquesta cam-panya de Nadal sincrementin lesvendes un 4% respecte a lanypassat, especialment en els sec-tors de lalimentaci, de lelec-trnica i de la moda, entre altres.

  Miquel ngel Fraile, secreta-ri general de CCC, assegura aaquesta publicaci que la situa-ci de leconomia de les famliesha millorat, i assenyala que la-tur sha redut una mica, aspec-te que provoca que enguany hihagi ms consumidors poten-cials. A ms, des de la CCC pre-veuen que locupaci en el sectoraugmenti entre un 2 i un 3%, elque podria significar la creaci deprop de 6.000 llocs de treball.

  Aquestes esperances se su-men a la lleugera millora dels re-sultats de venda durant lltimsemestre denguany, malgrat lestemperatures anormals i lleuge-rament clides de lltim mes denovembre, un fenomen que haperjudicat el sector de la moda,que no ha pogut vendre gaire

  roba de cara a aquesta tempora-da dhivern.

  IMPORTANT TRADICIONSDurant el darrer cap de setmanade novembre el sector es va su-mar a la campanya del Black Fri-dayo Divendres Negre, una tra-dici anglosaxona importada du-rant la qual el petit i gran comerofereix descomptes dentre el 20i el 50%. Estem en un mn glo-balitzat, i tot i que hem de refor-ar les nostres tradicions, si ambaquesta moda ajudem al fet quees mogui el consum, benvingu-da sigui, afegeix Fraile.

  El comer catal frisa pertrencar la dinmica de prduesdels ltims anys. Veiem la llumal final del tnel, per encara noestem b del tot, conclou Fraile.

  Els comerciants afronten la campanya de Nadal amb la previsi dun augment de les vendes del 4% El Black Friday, o Divendres Negre, es comena a consolidar tant al petit com al gran comer catal

  F. Javier RodrguezBADALONA

  REDACCI4En general, el petitcomer local es mostra expectantdavant la campanya de Nadal.Tot i aix, les opinions sobre sienguany ser lany de la recu-peraci, el punt dinflexi dunescampanyes per oblidar, varien.

  Joaqun Nocete, presidentde la Federaci dAssociaci deComerciants de Badalona, esmostra esperanat i asseguraque hi haur un repunt en lesvendes. Nocete, a ms, posamfasi en el tracte de proximi-tat que ofereix el petit comer,en contraposici a lactitud ms

  freda de les grans superfcies.De manera similar sexpressa Ri-cardo Jimnez, president delscomerciants de Prez Galds,que diu que el client sest mo-vent i que hi ha un ambient fa-vorable per a les vendes.

  scar Palma, president delcomer de la Salut, discrepalleugerament i diu que de mo-ment les vendes sn les matei-xes que lany passat, tot i que es-pera que els ltims dies abans deNadal la gent surti a comprar.El temps dir si enguany estrenca la dinmica negativa.

  Optimisme contingut entreels botiguers de la ciutat

  El sector comercial preveu un augment de la contractaci dentre el 2 i el 3%. Foto: Arxiu

  Lhora de la veritat

 • Publicaci poltica

 • Opini9 | 18 desembre 2014 lniabadalona.cat

  publicitat 619 13 66 88

  amb el suport de:

  Les cartes dopini es poden enviar a: [email protected]

  Lnia Badalona no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: [email protected] publicitat: [email protected]: [email protected]

  lniabadalona.cat

  15.000 exemplars

  Dipsit legal: B.43222-2010

  Un diari plural Un diari participatiu

  Actualitat a la xarxa

  Ser catala no dona ni mes ni me-nys credibilitat a lhora de donararguments, a favor o en contra,de si Catalunya sha dindepen-ditzar dEspanya. Escric aixo per-que un tal senyor Marhu-enda per mes senyes diu que esperiodista, tot sovint a lhoradexposar els seus argumentscontra lindependentisme que varepetint com un mantra, primerdeclara a laudiencia que ell escatala. Un altre es, en Josep Bor-rell, que de tant en tant baixaamb un rai pel riu disfressat dellenyataire i declara que els votshan de ser educats, formats i in-formats i que lopinio publica ca-talana no esta formada, ni edu-cada sobre que significa laindependencia.

  Quina desbarrada, senyor!Aixo nomes saplica als ciutadansde Catalunya? Als unionistes es-panyols, no. s que per venturaestan immunitzats de la febre in-dependentista i aix ho tenen totclar? Pobrissons catalanets, es-tan abduts per TV3 i CatalunyaRadio, no tenen remei, estan per-duts, sels ha corcat el cervell i noentendran mai el qu representaser espanyol. Per que ens handinsultar? Per que creuen quepensar diferent,es una limitaciode lenteniment? Alcia Sanchezdiu que enyora aquells temps enqu Franco manava i ella era fe-lic, bona idea! Ens diu: Vull re-cuperar aquella Catalunya de lameva infantesa, on no hi haviatensio. Ostres! Que ho preguntinals morts al camp de la Bota, alsque queien per les finestres deles comissaries, als que queda-ven en mans dels germans Creix,Tots tres son catalans, ni que si-gui pel lloc on van naixer.

  4Tres beneitsper Jordi Lleal

  #TempsDeTorrons#UnAnyDesprs #NoALaViolncia

  4Convncerper Josep M. Loste

  La srie Isabel emesa per TVEva acabar el passat dilluns dia 1.Ha estat una bona srie, benubicada, interpretada i foraben basada histricament. Al-guna cosa no era del tot correc-ta, no obstant Catalunya hi eraben representada: la senyera, elsconflictes dels remences, el ttolde prncep de Girona, la con-questa als francesos del Rosse-ll. Alguna cosa ms es podiahaver dit, per en fi

  El fe ts que tot es descobreixal darrer captol: Isabel morta,Ferran II s vist com un estra-nger i els castellans prefereixena Felip el Bell flamenc quetantes coses havia fet per Cas-tella: la conquesta de Granada,el descobriment dAmrica, con-questa de places africanes, iFerran ha de marxar amb el critdespectiu de catalanote!. Aixla srie no ho mostra, noms elmostra resignat, quan es treu lacorona de rei de Castella, a ma-nera de renncia, i ha de tornaral seu pas de veritat, la coronacatalano-aragonesa.

  Aquest fet, podria ser para-digmtic de com molts catalanshan contribut a la construccidun Estat espanyol ms mo-dern que desprs no ho agraeix.Podria ser el cas, al segle XIX,del general Prim. Podria sertamb el cas de Camb quan di-miteix de ministre i adrea una

  carta a Alfons XIII a tall de re-tret. Podria ser tamb el cas dela contribuci d ERC del 1931 al1939 per a la consolidaci du-na II Repblica espanyola. Po-dria ser lexemple de loperacireformista de Miquel Roca la-ny 1986 quan un catal can-didat a la presidncia de lestatva ser vist com un estranger. Ams lencaix a lestat de Cata-lunya de Jordi Pujol o el Fe-deralisme del PSC.

  Segles de collaboraci ca-talana en multitud daspectesque han servit de profit a Espa-nya i de vegades a Espanya ia Catalunya no no ha tret delcap als espanyols la idea de loscatalanes lo quieren todo. scom intentar convncer, ambtots els mitjans a la m, una es-posa histricament gelosa que elseu marit, fidel i amantssim, noli s infidel. Per aquesta conti-nua desconfiant del marit, mal-grat que li hagin demostrat totel contrari.

  La millor soluci per almatrimoni i per a Catalunya sla independncia, que els cata-lans sesforcin noms per alseu verdader pas, perqu comva escriure el guionista de ci-nema Jean- Claude Carrire:No s fcil fer callar una veuper sempre, esborrar per sem-pre una llengua, els segles par-len en veu fluixa.

  per Francesc Rebolledo

  4El viejo catalanote

  Estic emprenyat, molt empre-nyat no pas per raons polti-ques per de tota manera vol-dria expressar, amb tota la ro-tunditat, el meu enuig aquests clarament poltic perqusacabi, immediatament, aques-ta polmica tan eixorca i alho-ra tan cancergena, segons laqual en Mas pujoleja i en Jun-queras caroteja.

  Aquesta polmica den-frontament de curta volada devol gallinaci entre CiU i ERC,sobre el sexe dels ngels. No, noi no, conciutadans de Catalunya,en aquests moments no po-dem perdre el temps amb con-trovrsies estrils. Ara hem da-nar per feina: hem de constru-ir un pas que t moltes man-cances vitals. Ara i aqu tenimun problema molt greu, el granproblema de deb: a hores da-ra, a casa nostra existeixen,com a mnim, 750.000 indeci-sos, que sn ms propers alNO que no pas al SI, i cal re-convertir-los de totes totes.

  s urgent que la gent del car-rer, el poble catal de base, sim-pliqui i comenci a convncer in-

  decisos, tot fent un tallat; s a dir,a travs darguments simples,per no simplistes. Cal fer ser-vir arguments del dia a dia so-bre qestions que neguitegen ala gran majoria de la poblaci ca-talana, la qual cosa es resumeixen la dada emprica bsica.

  Si Catalunya no disposaaviat duna sobirania plena, restindr sentit a casa nostra i es-devindrem definitivament, i permolts segles, un pas del tercermn. Ha arribat lhora de con-jugar, duna forma fefaent, elverb convncer. No tenim mas-sa temps, per tots tenim lo-bligaci de sumar i no pas res-tar, multiplicar i no pas dividirHem de sortir del pou del pes-simisme i la malastrugana i tor-nar a la velocitat de creuer delsanys 2012 i 2013. Lany 2015 ensho jugarem tot: si som capaosdalbirar lautntica llibertat na-cional la sobirania plena ambjustcia social i equilibri terri-torial o b la defenestraci deCatalunya. La situaci s crti-ca, o ens posen les piles dedeb o b finis Catahaloniaeper sempre.

  @viudes74: CiU reclama una llista nicaper a una consulta amb una resposta clara.Ara fa un any en van proposar una ambdues preguntes i tres respostes.

  @xlemus: Per erradicar la violncia cal ac-tuar al futbol base, a l'amateur i al profes-sional. Una feina titnica, per que si no sconjunta no serveix.

  @MaicaMesseguer: Em desitgen BonNadal amb un viral del Whatsapp ple d'er-rades ortogrfiques i acaba dient-me quesi no el reenvio, rebr una mala notcia!

 • | 10Envians les teves cartes a: [email protected] 18 desembre 2014

  @ramirp: Els partits unionistes que diuenque la majoria de catalans no van votarS+S no tenen pebrots dorganitzar unaconsulta i comptar els que votin NO.

  @irenelagriega: No, si an se erradicarla violencia en los campos de ftbol antesque la violencia de gnero... Tiene valor lacosa.

  @ramon_valenti: Desitjar Bon Nadal a unapersona que es passar fins al dia 7 de generembolicant regals en una botiga s unamolt bona idea.

  Un diari obert

  Opini en 140 carcters

  Possiblement alg consideri que parlarara de la corrupci noms contribueixa generar ms confusi i desviar la-tenci del que realment s ms impor-tant i prioritari a casa nostra. Percom que ja hi ha qui socupa noms din-formar del desacord permanent delspresidents del Regne dEspanya i delPrincipat de Catalunya, ocultant lesseves responsabilitats o amagant-lessota preceptes legals o identitaris que,de fet, noms serveixen per tapar les re-tallades i la regressi social a Espanyai a Catalunya, pensem que ocupar-nosdel nivell creixent de corrupci que hiha a lEstat i la situaci en la qual es tro-ben milers de persones davant la pro-blemtica de lhabitatge i la pobresa en-ergtica, tamb toca, com deia un vellconegut nostre ja no tan Molt Honora-ble i possible culpable de corrupci. I so-bretot davant del silenci dalguns mit-jans de comunicaci duna iniciativa detres organitzacions socials, una dellesla PAH, presentada al Parlament de Ca-talunya, i que la Mesa permanent ha ad-ms a trmit, per garantir el dret a unhabitatge digne i solucionar les dificul-tats que tenen moltes persones per ferfront a les despeses dels consums de-lectricitat, gas i aigua.

  Segons el Consell del Poder Judiciala lEstat espanyol hi ha obertes ms de1.600 causes per delictes relacionats ambla corrupci, unes 80 persones han es-tat condemnades i noms 23 sn a lapres. s a dir, no arriba a l15% de lespersones imputades per possibles de-lictes de corrupci les que han anat a lapres i, possiblement, cap delles ha re-tornat els diners robats. s per aix que,segons lenquesta del CIS, el 423% delsinterrogats assenyalen la corrupci comel segon problema ms greu de la nos-tra societat, noms superat per les tam-b escandaloses xifres de latur.

  s cert que si hi ha corruptes s per-qu hi ha corruptors, per aix no vol dirque sigui un problema que no t soluci,encara que hi hagi qui considera que lacorrupci a Espanya s sistmica. Peraquest sistema no s lnic possible i espot canviar.

  La majoria de la societat civil sap quela primera i principal responsabilitat latenen els governs espanyol i catal, perla seva permissivitat, per no dir com-plicitat, i la manca dinstruments queaquests governs posen en mans de la jus-tcia per controlar aquestes prctiquesdelictives. s vergonys i escandals quea tot lEstat noms hi hagi una mitjanade 10 jutges per cada 100.000 habitants,la proporci ms baixa de tota la UniEuropea.

  s clar que tamb, fins ara, tenimresponsabilitat la ciutadania. Ning nosexplica com s possible que poltics im-putats, no noms formin part de les llis-tes electorals dels partits amb ms casosde corrupci, sin que siguin votats i con-tinun representant-nos a les nostres ins-titucions. Em torno a recordar daque-lla frase que diu posar la guineu a cui-dar les gallines.

  Afortunadament sembla que, perfi, hi ha un corrent majoritari a la ciu-tadana que aposta per una altra formade fer poltica. Aquesta majoria social tre-balla per recuperar els ajuntaments, sel cas de Guanyem Badalona, per tam-b els governs autonmics i, sobretot, elgovern Central.

  Les enquestes aix ho assenyalen.Sn organitzacions que treballen i de-fensen un procs per la construccidun estat federal i republic.

  Les seves prioritats poltiques secentren a rescatar les persones, no elsbancs com han fet els governs del PP iCiU cmplices i responsables de la cri-si. Per aix proposen que sauditi el deu-te exterior i noms sen pagui la part le-gitima, que es faci una reforma fiscalperqu paguin ms els que ms tenen,dotar ladministraci de mitjans percombatre i acabar amb la corrupci. Totdirigit a aconseguir els recursos neces-saris per impulsar poltiques que afa-voreixen locupaci, el suport als tre-balladors autnoms, petites empreses,cooperatives, leconomia social, la in-dstria. En definitiva, garantir els dretsfonamentals a totes i cadascuna de lespersones que vivim en aquest territorianomenat Espanya.

  4La corrupci que no cessaper Pedro Jess Fernndez

  La ciutat socialista sorgeix com un tot oncap desig es perd, on les parets es pin-ten de roig i els somnis fan olor de ro-ses. Laroma, els nvols, em porten unmn on tot succeeix molt de pressa, onles situacions es transformen cont-nuament i, els escenaris van canviant laseva pell a ritme accelerat. Un passat fi-del i encaminat dna pas a un presentfrentic i desorientat; tot passa tan r-pid que podem plantejar-nos: qu po-dem dir, qu podem fer?

  En aquests moments difcils es fams necessari que mai el sentit de launi, del sentiment, del lligam socialis-ta per aturar que els governs de dretescontinun amb el seu carnestoltes de di-visions territorials, mentides i corrup-cions; governs de dretes que volem ar-raconar-nos dins la nostra individuali-tat per fer desaparixer de la ciutat elsentit de collectivitat, de grup, de par-ticipaci, de lligam. Governs de dretesque volem negar-nos la realitat, la pa-raula i la llibertat.

  Sacsejats per un alluvi de notciesdesesperanadores, per una situaciinsostenible de pobresa i datur, lesnostres forces restem minvades da-vant les lluminries que volen debilitarla llum de la ideologia socialista. Ara msque mai necessitem treballar tots ple-gats, treballar perqu les poltiques so-cialistes reforcem el lligam entre elciutad i la poltica. Cal alar ben alt les

  veus de tots els i les socialistes per nodeixar que el roig socialista esdevinguien el record grogs duna antiga foto-grafia del passat. Cal recordar, en qual-sevol moment, en qualsevol espai i si-tuaci que el socialisme va ser la ideo-logia que va transformar la societat, queva construir la societat del benestar, queva construir ponts i va dissenyar pro-jectes de futur, per a la classe treballa-dora. No podem deixar caure en loblitque grcies al socialisme vam poderanar a la universitat, accedir a una sa-nitat pblica i gratuta i, les personesgrans van poder disposar de pensionsno contributives; pensions que estanajudant a sostenir lesquelet social da-questa societat esquerdada. Els i les so-cialistes de Badalona hem estat gent ho-nesta i treballadora, que amb els nostreserrors i els nostres encerts, hem estimatla nostra ciutat i hem treballat al llargdels anys pel desenvolupament de la cul-tura, amb les entitats socials teixint untams divers i acolorit; hem treballat alllarg del temps per una Badalona edu-cativa, sanitria i solidria, propera a lespersones i per a les persones.

  Queda mig any per poder fer un can-vi a Badalona, un canvi que retorni a laciutat lassociacionisme, el comproms,el fet destimar, i voler construir entretots, bra a bra, el carrer, el barri, la ciu-tat visible i encisadora, la ciutat socialistade Badalona.

  4La ciutat socialistaper Mari Carmen Lozano

 • 11 | 18 desembre 2014Butllet mensual n3 ICV Badalona Publicaci poltica

 • | 12Butllet mensual n3 ICV Badalona

  Davant la notcia apareguda adiferents mitjans de comuni-caci, on sinforma de la trans-formaci prevista per lAMB ala B-23, des dICV lamentemla ignorncia que pateixBadalona en lmbit supra-municipal i hem transms alAlcalde de Badalona que solli-citi a lAMB el mateix tracta-ment per lautopista al seu pasper Badalona. Acompanyaremaquesta pressi a Alcaldia ambuna moci al Ple Municipalde gener per fer aquesta pe-tici a lrea Metropolitanade Barcelona.Des dICV-EUiA ens com-

  prometem a treballar per talqu aquesta transformaci esfaci efectiva per acabar amb elprincipal problema mediam-biental que viu la nostra ciutati recordem que el Pla Terri-torial de Barcelona ja qua-lifica a lautopista de Ba-dalona com una via estruc-

  turant suburbana grcies ales allegacions i mocions quees van presentar en el seu mo-ment. Des de diferents sectors

  poltics (de dretes i des-querres) sens ha acusatdurant anys de defensaruna quimera, i van donarper impossible aquesta refor-ma. Des dICV demanem a lAl-calde de Badalona, el Sr. GarcaAlbiol, que faci les gestionsnecessries per fer possible aBadalona el que ja ho s aBarcelona i altres ciutats. Mentre viem soterrar les

  Glries i convertir la C-31 enavinguda urbana a lHospitalet,ara ens trobem amb un pro-jecte de lAMB qu preveutransformar 5 km dautopistaal Baix Llobregat. Per aratamb ha de ser lhora de re-soldre el principal problemamediambiental de Badalo-na, que avui s la C-31.

  Badalona www.iniciativa.cat/badalona

  Fem possible la transformaci de lautopista

  El passat 12 de desembre sanunciavaque lrea Metropolitana de Barcelona(AMB) projecta la transformaci de laB-23 al seu pas Sant Joan Desp, SantJust Desvern i Esplugues en una

  avinguda urbana

  LAMB oblida de manera flagrant la demanda histrica de Badalona per transformar la C-31 en una

  avinguda urbana

  Publicaci poltica

  Badalona de PPena, la pista Kinder

  Acaparament de lespai pblic, promoci dunmodel doci no sostenible, imperialisme cultur-al i malbaratament energtic; tot aix creiem JEVBadalona que comporta la pista de gel a Pom-peu Fabra.Creiem que aquesta nova moda de les pistes

  de gel nadalenques al territori catal, i com amxim exponent la que des de fa dos tempo-rades acapara la Plaa Catalunya de Barcelonaamb un cost pel consistori de 240.000, s alhorauna frivolitat i un atemptat.Un smbol frvol deque shan perdut les prioritats, de no vetllar perleficincia energtica ni pel desenvolupamentde models de ciutat sostenibles, i un atemptatmaterial contra els recursos pblics. Recursospblics com ara el sl de la Plaa Pompeu Fab-ra que ha estat cedit gratutament per a la pro-moci directa de Kinder, o laigua de lesfonts pbliques de la que sabasteixen elscamions daquesta empresa pel manteni-ment de la seva pista de gel. Una empresa privada i multinacional que es

  patrocina a la nostra ciutat muntant la seva pistasense pagar lloguer despai per que s ens co-bra pel servei que ofereix i que impedeix lac-tivitat gratuta danar a jugar a la pista de bs-quet que bloqueja.Per tot lesmentat, Joves dEsquerra Verda de

  Badalona ens sentim ultratjats quan sentim a lAl-calde de la ciutat del bsquet reiterar que lapista no ha tingut cap cost; de la mateixa man-era que ens fatiga que sautocongratuli perlelecci de Badalona com a Ciutat Europea delEsport 2015; mentre mercantilitza els nostresrecursos, permet linvasi dels nostres espais do-ci gratuts i ens imposa com a nica alternativaactivitats privades i de pagament que generenciutadania de segona i de primera.Per ell mateix no es cansa de dir, i fer no-

  tar, que noms linteressa la Badalona deprimera.

  Alba MolinaJoves dEsquerra Verda de Badalona

  Ms inversi social als Pressupostos de la Generalitat de 2015?

  Des dICV Badalona presentarem esmenes alsPressupostos de la Generalitat per a lany 2015,ja que considerem del tot insuficients les partidesdestinades a Badalona, i reivindicarem espe-cialment la inversi en els edificis de les escolesBaldiri i Reixac, lescola Montigal, actualmenten barracons, i linstitut Ventura Gassol, on elsalumnes de secundria han destudiar en aulesduna antiga escola de primria. A ms, man-tenen la reivindicaci de destinar recursos per alescola Badalona Port i lescola Ventos Mir.Des dICV lamentem, un cop ms, laban-

  donament del projecte dels laterals de lau-topista, al seu pas per Badalona, especialmentdesprs de lanunci de la Generalitat mesos en-rere on el govern afirmava que el 2015 es tirariaendavant.A ms, mantenen altres reivindicacions com

  la prolongaci del metro, el Centre dAtenci

  Primria pendent pel barri de Sant Crist, ilestabilitat del Conservatori de Badalona, garan-tint amb recursos el pagament dels sous del per-sonal i del funcionament ordinari de les seves ac-tivitats.Per ltim, des dICV Badalona fem nostres les

  reivindicacions del personal de BadalonaServeis Assistencials, el qual ha de recuper-ar el 5% del seu sou desprs de guanyar unasentncia judicial, i per tant, tamb ha de con-star als pressupostos.

  La Generalitat ha dinvertir recursos en msdespesa social per lluitar contra la pobresa, perun cop ms el govern dArtur Mas ens demostraque en el dia a dia abandona a la ciutadania ambmenys recursos

  Ada Llaurad Coordinadora dICV Badalona

  18 desembre 2014

 • 13 |

  Des de linici del projecte, ICV-EUIA no hem votat a favor decap pas per a la construcci delPort i el Canal de Badalona i jades de 1989 hem explicat re-iteradament la nostra negati-va a aquest; ja que entenemque est basat en lespeculaciimmobiliria.

  Com es gasta els diners lA-juntament?Ara com ara shan gastat untotal de 105.067.953,80 pblics en construir el port deBadalona, que es distribueix-en de la segent manera:

  Des dICV ens oposem a mal-gastar ms de 10 milions deu-ros en un Canal per al Port deBadalona que afavorir denou les logiques especulativesque han estat els causants dela crisi actual. Ja en el seu moment des

  dICV- EUiA vam defensar lal-ternativa a construir un pas-seig maritim sense port icreuat per una Rambla delGorg des del mar fins al PalauMunicipal dEsports. Avui se-guim apostant per aquest mo-

  del i ens oposem a la propos-ta de lAlcalde Garca Albiol idemanem que el Canal estransformi en una Ram-bla que uneixi el portamb el Palau MunicipaldEsports.

  El PP i Albiolproposen

  gastar ms de10 milionsdeuros enconstruir elCanal del Portde Badalona

  Des dICV-EUiAens oposem a aquestaconstrucci i proposemcom a

  alternativa la construcci

  duna Rambla de vianantsque uneixi elPort amb el Palau Municipal dEsports

  Dileg just, net i lliuredel coordinador dICV, JoanHerrera, amb activistes socials com Llus Rabell,Mrius Garcia i Cote

  Romero i lescriptora NajatAl Hachmi

  Una llista transversaldesquerres, que neixi de launitat i de la voluntat desuma, i que tingui dos

  objectius mnims imprescindibles: garantir

  lexercici del dret a decidir,no noms la relaci ambEspanya, sin el modeleconmic, social i poltic

  Butllet mensual n3 ICV Badalona

  Badalona www.iniciativa.cat/badalona

  Joan Herreraproposa un poldesquerres que defensi el dret a decidir, la lluita contra ladesigulatat i contra la corrupci

  Davant la proposta dunes eleccions plebiscitriesprecipitades per debatre un sol tema, ICV-EUiAvol unes eleccions per debatre-ho i per canviar-ho tot. Si Mas vol una llista amb gent des-querres i dretes per la independncia, nosaltresvolem una llista nacionalment transversal, perclarament desquerres per canviar la societat iguanyar la sobirania, va assegurar Herrera queha advertit que el full de ruta del presidentde la Generalitat fa desaparixer les dretesi les esquerres, fa desaparixer la pluralitatdel pas i del dret a decidir. En aquest sen-tit, Herrera va apostar per la confluncia perquno es pot permetre que aquestes eleccions esdirimeixin com una confrontaci entre CiU-ERCduna banda, i PP-PSC-Cs de laltra,Herrera va assegurar que en aquest tercer pol,

  que podria donar-se abans de les eleccions pertamb desprs, estan cridats tots aquells iaquelles que comparteixen els objectiusmnims de defensa del dret a decidir i la vol-untat de formar part dun govern des-querresque permeti un canvi radical de les pol-tiques i no noms fer doposici. Durant lacte es va tornar a reivindicar la con-

  sulta per tenir una relaci digual a igual amblestat. El full de ruta es basa en all que s mstransversal a la societat catalana: la democrciai per fer el pas que volem, decidim quina relaciamb lEstat volem i de cam fem tres grans con-sultes: fer una consulta sobre la Renda Garanti-da de Ciutadania; una el lideratge pblic de lac-cs a serveis bsics com laigua i lenergia; i la ter-cera consulta sobre el model de salut queCatalunya hauria de tenir.

  Construcci del Port:76.183.951,85

  Descontaminacidelsterrenys:

  28.884.001,95

  La proposta del PP i Garcia-Albiol:gastar-se

  10.300.000

  Execuci del Canal:4.300.000

  Viaducte desviaci del tren:

  6.000.000

  Quin s el cost del Port i Canalde Badalona?

  Publicaci poltica18 desembre 2014

 • 18

  Des de la seva entrada al go-vern local, el PP de Bada-lona ha retallat les poltiquesde joventut, incloent-hi leli-minaci del model Vade-joves, finanat per concurspblic, que oferia suport a les

  associacions i casals juvenils de la ciutat. Tot i aix,el nostre model tampoc ha estat mai tractar lesentitats socials com a empreses, obligant-les apresentar-se en competncia contra societatsamb afany de lucre, com proposava el governanterior. Joves dEsquerra Verda sempre hemdefensat un model de collaboraci entreles entitats juvenils i lajuntament, signantconvenis basats en projectes socioeducatius i es-tablint prioritats per a lemancipaci juvenil. Malauradament, des del 2012, grcies a la

  majoria blava del consistori de Badalona, elVadejoves va quedar definitivament privatitzat,donant pas al Badiu Jove.El Badiu Jove no est aprofitant el seu

  espai com un punt de trobada on la gentjove badalonina podria empoderar-se, socialit-zar-se, i qestionar-se si existeixen altres para-digmes dinteracci diferents del dominant, sincom una iniciativa per crear i donar suport a laprecarietat laboral.Aix s pals amb els tallers i conferncies

  que sestan fent en aquest espai, com per ex-emple el de com treballar de Pare Noel alNadal, o treballa a IKEA, que lnic quepretenen s encaminar als joves al treballprecari, a ms de beneficiar directament ales empreses que recolzen aquestes xerra-des.

  Des de Joves dEsquerra Verda Badalona javam denunciar aquest projecte aleshores, i des-prs de contrastar que la greu disminuci delteixit social jove a la nostra ciutat a causade la privatitzaci daquest servei per a la ciuta-dania de Badalona no era un temor infundat,ens preguntem:Si es vol impulsar lactivitat laboral dels

  joves per qu no es preparen tallers de ca-pacitaci ms ambiciosos? Per qu no sa-profiten les xarxes dassociacions juvenilsinternacionals i no sexploren els progra-mes docupaci juvenil europeus? I sobre-tot, per qu no sofereixen activitatsreflexives i deducaci integral que com-plementin la formaci exclusivament ins-trumental i obrint perspectives joves queels permeti aprofitar sinergies i oportuni-tats de veritat, de valor?

  Conscients que les respostes a aquestespreguntes sn una sola, i s que la lgica demercat no pot respondre a necessitats so-cials allunyades de lesquema doferta idemanda. Joves dEsquerra verda de Bada-lona no podem permetre que es menystinguidaquesta manera el jovent de la nostra ciu-tat, ni que es destrueixi el futur teixit social.

  Marta San JosJoves dEsquerra Verda de Badalona

  | 14

  El govern de Garca Albiol ha censurat notcies i manipulat informacions, ha pressionat professionals i ha prohibit LEstaca a la cloenda del Festival Filmets

  Tots els grups de loposici hemsumat esforos per acabar forant el canvi de majories per nomenar un nou conseller delegat que

  substitueixi Alberto Fernndez Saltiver

  Per uns mitjans de comunicacipblics i democrtics al servei de la ciutadania

  Enguany a Badalona estrenem un any espe-cialment important. Un 2015 que marcar elfutur de la ciutadania; que marcar les pol-tiques que es faran els prxims quatre anys.Des davui i fins al maig; des dICV-EUiA tre-ballarem incansablement per fer possible ungovern desquerres per donar la volta a lespoltiques indecents del PP de Garcia Albiol aBadalona. Unes poltiques que noms hancreat ms atur; ms denuncies per corrupci,ms opacitat, clientelisme, crispaci i pobresa.La ciutat viu una de les crisis social institu-

  cional i democrtica ms important des de larecuperaci dels ajuntaments democrtics. sper aix que el 2015 a Badalona ha de serlany de la illusi. La illusi de tenir un governal servei de la ciutadania, que vulgui canviar-ho tot amb noves maneres de fer poltica: es-coltant, dialogant i obrint les portes de lesinstitucions municipalsDes dICV-EUiA ens comprometem a fer-

  ho, per no volem fer-ho sols, volem i aspirema construir una candidatura mplia i plural ides acomplexadament desquerres. Una can-didatura que la integrin les persones, les que

  sabem que darrere de moltes portes; hi ha unafamlia que no arriba a final de mes i que lluitaper un futur millor per als seus fills i filles. Degent que volem una Badalona que faci realitatels seus somnis. s possible i ho farem possi-ble. Bon any dillusi, canvi i bon govern! Volem un govern decent que lluiti

  contra les desigualtats socials de la nos-tra ciutat.

  lex MaasCandidat dICV a lAlcaldia de Badalona

  Butllet mensual n3 ICV Badalona

  Badalona www.iniciativa.cat/badalona

  Publicaci poltica desembre 2014

  Des de 2011 Garca Albiol i elPartit Popular han demostratla seva manca de cultura de-mocrtica en la gesti munici-pal. Aquest fet ha arribat allmit a lempresa pblica quegestiona els mitjans de comu-nicaci pblics de la ciutat, Ba-dalona Comunicaci.No noms sha pressionat

  periodistes, censurat noticies imanipulat informacions sinque fins i tot es va arribar aprohibir que sonessin elsacords de LEstaca de LlusLlach a la cloenda del FestivalFilmets. La censura daquesthimne antifranquista hatraspassat lnies vermellesque des dICV no estemdisposades a tolerar.La llibertat dinformaci i

  la independncia periodstica

  sn essencials per la bonasalut de la democrcia i s peraix que tots els grups muni-cipals de loposici hemsumat esforos per canviarles majories a BadalonaCo mu nicaci SA i nomenarun nou Conseller Delegatque ha estat triat en funcidel seu currculum profes-sional i no basant-se enadscripcions partidistes. El que ser el nou respon-

  sable de Televisi de Bada-lona i Rdio Ciutat deBadalona noms t una ins-trucci: volem uns mitjans decomunicaci independents,plurals, democrtics i dirigitsexclusivament amb criterisperiodstics i sense perdre devista la seva funci de serveispblics.

  Badalona de PPena II, Vadedrets pels joves

  Any nou, govern nou per canviar-ho tot

  s possible i ho farem possible.Bon any dillusi, canvi i bon govern

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8815 | 18 desembre 2014 lniabadalona.cat

 • 18 desembre 2014

  Ciutat| 16

  lniabadalona.cat

  Albiol menteix. Aquesta ha es-tat la reacci compartida dePSC, CiU i ICV-EUiA davant lacarta que lalcalde ha enviat alsvens acusant loposici dhaver-li impedit realitzar la sevapromesa electoral de llibres detext gratuts.

  A la carta, Albiol fa gala dela seva tasca al capdavant delAjuntament, destacant, en pri-mer terme, la lluita contra lainseguretat ciutadana i la im-migraci conflictiva. Seguida-ment, lalcalde admet que no hapogut complir la seva promesaelectoral de llibres de text gra-tuts per diu que aix ha estataix perqu loposici ho haimpedit. Tant el PSC com ICV-EUiA i CiU van bloquejar lameva proposta, afirma, alhora

  que demana una majoria sufi-cient en les eleccions munici-pals del maig per poder-ho ferpossible en el prxim mandat.

  Davant daquesta acusaci, elPSC recorda que el mateix al-calde va reconixer que la pro-mesa dels llibres de text era tansols un estratagema electoral ique, no noms no sha com-plert, sin que els nens hanvist com es paralitzava el procsde socialitzaci dels llibres.

  Des de CiU es recorda quela promesa costava 7 milionsdeuros cada curs, un cost in-assumible, i destaca que maino sha comptat amb el consensde la comunitat educativa.

  Per la seva banda, ICV-EUiAremarca tamb que Albiolamaga que el cost de la pro-posta no es pot assumir econ-micament i afegeix que lalcal-de culpa als altres del que no haestat capa de fer ell.

  El sobre de la carta que Albiol ha enviat als vens. Foto: Lnia Badalona

  Loposici sindigna per la cartadAlbiol sobre els llibres de text Lalcalde culpa PSC, CiU i ICV-EUiA dhaver-li impedit realitzar

  la seva promesa electoral i loposici el titlla de mentider

  SERVEIS4Badalona i el mar.Aquest s el nom de la nova rutaaudioguiada que recorre 10punts del litoral de la ciutatamb lobjectiu de donar a co-nixer i reivindicar la impor-tncia que el mar ha tingut i ta Badalona, tant des dun puntde vista histric com social.

  La ruta est adreada a unpblic familiar amb lobjectiuque adults i petits puguin gaudirdaquesta activitat. La visita espot fer amb un aparell audioguia

  o amb telfons mbils a partir decodis QR. Lusuari pot escollirentre cinc idiomes: catal, cas-tell, francs, angls i rus.

  Els 10 punts que formen laruta estant senyalitzats i iden-tificats. Sn el carrer de Mar,lEscola de Mar, la platja delsPescadors, la platja dels Patinsde Vela, el passeig Martim, laFbrica Ans del Mono, el Pontdel Petroli, la Vista Panormi-ca, la plaa dels Patins de Velai el Port. A ms, aquest nou ser-

  vei gratut vol convertir-se tam-b en un element ms de con-nexi i de pas entre el centre dela ciutat i el Port, a travs delpasseig Martim.

  Com a novetat, a la plata-forma del Pont del Petroli shainstallat, amb el suport de la Di-putaci, un plaf amb una imat-ge on es contempla tot el litoraldes de Barcelona fins a Premide Mar i on sindiquen els puntsreferencials i singulars daquestpaisatge.

  RedacciBADALONA

  Una ruta audioguiada pel litoral

  Els treballadors de lHospital estornen a manifestar pel deute

  SANITAT4El serial pel deute deBadalona Serveis Assisten-cials lempresa pblica quegestiona lHospital Municipal, elSociosanitari El Carme i algunsCAP de la ciutat amb els seustreballadors continua.

  Abans-dahir, els empleatses van manifestar a la plaa de laVila mentre se celebrava el Plemunicipal del mes de desembre,que justament va aprovar unamoci, presentada per ICV-EUiAi que va rebre el suport de tots elspartits, en la qual es dna suportals afectats i sinsta BSA a tro-bar una soluci de viabilitat fi-nancera per a la satisfacci deldeute i al consistori perqu es-tudi i apliqui les mesures legals

  oportunes per aclarir qui haestat responsable de tot plegat.

  Aquesta problemtica t elseu origen en una retallada desou del 5% que lempresa vaaplicar a la seva plantilla entre eljuny de 2010 i el juliol de 2013.Labril passat, el Tribunal Su-prem va resoldre que aquesta re-ducci no sajustava a dret. Ales-hores, el passat juliol, BSA vaanunciar que pagaria aquestdeute que ascendeix als 7 mi-lions als treballadors en parts.De moment, segons han infor-mat fons del comit dempresaa Lnia Badalona, ja sha fetefectiu el pagament de 3 milionsdeuros, una part al juliol i unaaltra a la nmina de novembre.

  Els treballadors es van manifestar durant el Ple. Foto: Twitter (@barcelo_jose)

  Ple municipal | Badalona sautoinculpa pel 9NEl Ple de lAjuntament ha aprovat, amb els vots favorables del PSC, CiU i ICV-EUiA i el vot en con-

  tra del PP, una moci dautoinculpaci en les conseqncies jurdiques del 9N i de felicitaci al mu-nicipi per la seva participaci en la jornada. A ms, la moci tamb demana la dimissi de la dele-

  gada del govern espanyol a Catalunya, Mara de los Llanos de Luna, per les seves amenaces.

 • Ciutat17 | 18 desembre 2014 lniabadalona.cat

  A la zona del Gorg, la prohibici s vigent des del setembre. Foto: Generalitat

  La prohibici dels pisos tursticssamplia al Centre i a Casagemes

  SOLIDARITAT4Aquest dissabtese celebr la 14a edici de la jor-nada solidria Sopa de Pedres,que tindr lloc a la plaa de la Vila.

  A partir de les onze del matcomenar la recollida de men-jar per al Quart Mn, terme quefa referncia a la pobresa que hiha al Primer Mn. De dotze adues es far la recollida de ver-dures que els nens i nenes portinper a la sopa. A les cinc de la tar-da hi haur lassaig dels msics,que acompanyaran la cantadapopular de nadales. Una hora imitja ms tard, a dos quarts deset, es procedir a fer lexplicadadel conte de la sopa de pedres ila distribuci de la sopa. Final-ment, a les set, es far la canta-ta de nadales.

  Arriba una novaedici de la Sopade Pedres

  SOCIETAT4Els vens del barri deSant Crist fa unes setmanes quecada dimarts al vespre es con-centren per protestar per la ins-tallaci que sha fet en els darrersmesos dunes antenes de telefo-nia mbil al barri, a la zona delcarrer ngel Guimer.

  Vicen Esteve, membre dela junta directiva de lassociacide vens, explica a Lnia Bada-lona la preocupaci dels vensper les antenes, ja que sn pe-rilloses per a la salut. Esteve ex-plica com lassociaci va portarabans-dahir el cas al Ple, peradmet que el consistori no hi potfer gaire res. Daltra banda, elsvens de Sant Crist tamb han ex-pressat recentment el seu des-acord amb els pressupostos de laGeneralitat, i amb lAjuntament,perqu no aporten solucions so-bre el lateral de l'autopista.

  Sant Crist segueixprotestant contrales antenes

  El Ple de lAjuntament va apro-var abans-dahir de forma pro-visional lampliaci de la pro-hibici dels pisos turstics alsbarris del Centre i de Casage-mes. Aix doncs, la prohibici,votada de forma unnime, jaafecta tota la zona de primera l-nia de mar.

  Aquesta ampliaci de la pro-hibici arriba desprs que elgrup municipal de CiU la de-mans un cop es va aprovar la

  primera prohibici. La federaciva considerar que amb la pro-hibici al sud del litoral no erasuficient.

  Lacord inicial de principis desetembre va fixar dues zones es-pecfiques. A la Zona A, on esvan incloure els barris del Pro-grs, Gorg i la Mora, va quedarestablerta la prohibici, mentreque a la Zona B es van limitar elspisos turstics als casos en queren edificis sencers. Ara, a laZona A tamb hi haur lrea si-tuada entre lavinguda Sant Ig-nasi de Loiola, els carrers de Mu-rillo (eix sud-nord), de la Creu,el de Francesc Layret, el de Sant

  Bru, el de Pomar de Baix, la ca-rretera de Matar, el carrer dE-duard Maristany i la Rambla-Santa Madrona-Passeig Martim(eix muntanya-mar).

  Amb la primera mesura delsetembre, i amb aquesta am-pliaci, tots els grups poltics es-peren que es racionalitzi la im-plantaci daquests habitatges ala ciutat.

  Des de lAjuntament assegu-ren que la mesura serveix per co-brir labsncia, en les normesurbanstiques del Pla GeneralMetropolit vigent, duna defi-nici i reglamentaci en relaciamb aquests habitatges.

  RedacciBADALONA

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 18 18 desembre 2014lniabadalona.cat

 • 19 |

  18 desembre 2014

  Comerlniabadalona.cat

  Per dissetena vegada, el parc deles Muntanyetes, al barri dePuigfred, va acollir el Mercat delTrasto de Badalona, una firaque t com a objectiu donar va-lor als objectes usats que esti-guin en bon estat per tal que noes converteixin en residus i pu-guin aix donar un servei a al-guna persona que els necessiti.

  Durant tot el mat, el parc ba-dalon va acollir les ms de 500parades que van participar enaquesta edici la ms reeixidafins ara, que va comptar ambun fort carcter nadalenc i soli-dari: per tal de poder installar-hi una parada a les Muntanye-tes, calia aportar un quilogramdaliments empaquetats comllet o arrs, o joguines. Poste-riorment tot va ser entregat a

  Voluntaris de Badalona perquho distribus entre els ms ne-cessitats de la ciutat.

  Aquest mercat estava ini-cialment previst pel passat diu-menge 30 de novembre, per elmal temps va fer posposar la citaper al 14 de desembre.

  Per la seva proximitat a lesdates de Nadal, aquesta edici

  del Mercat del Trasto va tenircom a protagonistes els articlesnadalencs, com les peces depessebre, joguines o guarni-ments, entre altres.

  Tot plegat, una bona ocasiper escalfar motors de cara a Na-dal i aportar un petit gra de so-rra per millorar la situaci dal-guns vens de la ciutat.

  El mercat va omplir el parc badalon diumenge passat. Foto: Arxiu

  Les Muntanyetes acull la 17a edici del Mercat del Trasto La cita va comptar enguany amb ms de 500 parades, el seu rcord Voluntaris de Badalona va recaptar aliments i joguines durant lacte

  El Govern demanar aixecar la suspensi de la llei dhorarisPOLMICA4El Govern es per-sonar davant del Tribunal Cons-titucional (TC) per defensar elmodel catal de comer, des-prs que lalt tribunal admets atrmit un recurs dinconstitu-cionalitat de lexecutiu centralcontra la Llei catalana dhoraris.Aquesta normativa va ser apro-vada el passat mes de gener pelParlament amb un ampli con-sens de les forces poltiques 100vots a favor i 19 en contra.

  El Consell Executiu va de-terminar abans-dahir sollicitaral TC que aixequi la suspensicautelar de la norma. El governcentral va recrrer davant del TCel passat mes de novembre la llei

  catalana en matria dhoraris, jaque va considerar que vulnera-va la normativa estatal. El Go-vern considera que el recurs delexecutiu central t com a ob-jectiu uniformitzar el comer detot lEstat, seguint el model de laComunitat de Madrid, on elpetit comer de proximitat hapatit una greu davallada en com-paraci amb les grans superfciescomercials.

  Casualment, la Generalitat java impugnar la normativa esta-tal davant del TC, perqu consi-derava que envaa competnciesde Catalunya en aquesta mat-ria. Actualment, aquest procsest pendent de resoluci.

  ESTRENA4LAssociaci de co-merciants Pau Piferrer i Salutalta organitzar dem passatuna jornada de botigues al carrerdurant tot el dia. Aquesta sorti-da s la primera que fa lasso-ciaci en el carrer Pau Piferrer,i aplegar prop de 40 parades debotiguers de la zona i daltres zo-nes de la ciutat.

  El nostre objectiu s animarel carrer, explica a Lnia Bada-lonaJavier Cabrera, president delassociaci organitzadora de

  lacte. Aquest s un barri ambmolts problemes i un comermolt degradat, es lamenta Ca-brera, que confia, per, que ambiniciatives com aquesta es puguidinamitzar el comer de proxi-mitat del barri. Tanmateix, i se-gons informen des de lentitat or-ganitzadora, arribar a aquestpunt no ha estat fcil.

  Des de la regidoria de Co-mer noms ens han ajudat a ta-llar el carrer, res ms, assegu-ra Cabrera, que declara que no

  tem que no tenim el suport delAjuntament. La mostra talla-r el carrer Pau Piferrer des dePablo Iglesias fins a Marqus deMori. Intentarem molestar elmenys possible, rebla Cabrera.

  En lmbit purament co-mercial, la cita comptar amb lapresncia del Pare Noel, que re-partir algun regal entre els in-fants que visitin la fira, i amb lacantant lrica Carol Luque, queinterpretar un recull de nada-les a partir de les sis de la tarda.

  RedacciBADALONA

  El TC va suspendre la llei dhoraris fa unes setmanes. Foto: Arxiu

  Primera fira de Pau Piferrer

  Un tram del carrer Pau Piferrer on se celebrar la fira. Foto: Google Maps

  Nadal | Botigues al carrer a Prez GaldsEls comerciants de Prez Galds posaran una marxa ms els dies anteriors a Nadal i sortiran al carrer per rematar la campanya de vendes, amb unes botigues al carrer on participaran noms els associats de lentitat. Els dies 22, 23 i 24 de desembre els

  botiguers estaran presents al carrer acompanyats dun Pare Noel que amenitzar la diada.

 • 18 desembre 2014

  Esports| 20

  lniabadalona.cat

  Campions i sense rebre cap punten contra. Els Badalona Dracsvan embutxacar-se la cinquenaCopa Catalana consecutiva i lasisena en el seu palmars, des-prs de derrotar a la final els Bar-celona Bfals per un clar 0 a 47dissabte passat al camp de la Bar-celoneta.

  Els Dracs venien de derrotarels Imperials de Reus a semifi-nals per 0 a 37, en un altre en-frontament marcat per la supe-rioritat badalonina. Al partit fi-nal, els Dracs jugaven contrauns Bfals que shavien desfetdels Barber Rookies per 32 a 0a laltra semifinal. Tenint encompte els resultats previs, la fi-nal es preveia molt disputada.Tot i aix, els badalonins vancompletar un partit de manual i

  no van tenir cap problema perdesfer-se dels Barcelona Bfals.Amb aquest triomf, els badalo-nins inicien la temporada de lamillor manera possible i amb as-piracions ms ambicioses.

  El prxim 17 de gener, elsDracs comenaran la defensadel ttol de la Lliga Nacional deFutbol Americ aconseguit al

  juny contra els Pioners delHospitalet a casa. Larribada deNate Proulx i el retorn de CurtisCanon, Kevin Duley i MarcosCarmona completen una granplantilla que t com a objectiu re-validar el ttol de lliga i tornar afer un gran paper en les compe-ticions europees. De moment, totindica que ser aix.

  Els Dracs han guanyat cinc copes catalanes seguides. Foto: Joan Sancho

  Els Badalona Dracs guanyen la seva sisena Copa Catalana

  Els badalonins derroten a la final els Barcelona Bfals per 0 a 47 El 17 de gener els de Badalona iniciaran la defensa del ttol de lliga

  Sis ors i un rcord del mn per a Belmonte als estatals

  NATACI4Desprs del doblercord mundial de Mireia Bel-monte als Mundials de piscinacurta de Doha a principis demes va ser la primera dona abaixar dels dos minuts en els200 metres papallona, la ne-dadora badalonina va tornar aimposar la seva llei en el mediaqutic en els campionats esta-tals de piscina curta del passatcap de setmana a Sabadell.

  Lesportista de la Salut vaaconseguir sis ors de sis possi-bles i un rcord del mn en els

  1.500 metres, un resultat que de-mostra que Belmonte est moltper sobre de la resta de rivals.

  La plusmarca als 1.500 la vaassolir durant la primera jorna-da dels campionats dEspanya,aturant el cronmetre en els 15minuts, 19 segons i 71 millsi-mes. Aix, Belmonte, va trencarlanterior rcord mundial de laneozelandesa Lauren Boyleaconseguit a lagost 15 minuts,22 segons i 18 millsimes.Amb 24 anys, la badalonina ja stota una llegenda.

  El Badalona empata a casa i cau a la novena posici

  FUTBOL4Tot i lesfor del CFBadalona, els de Manolo Gon-zlez no van aconseguir passarde lempat a zero davant del Ma-llorca B a casa diumenge passat.

  El Badalona va comptar ambel control de la pilota, per no vapoder traduir aquest avantatgeen gols. Amb Roger Matamalacom a nica referncia enatac Manu Balda est lesionati Abraham va comenar a labanqueta els badalonins vangaudir de diverses ocasions peravanar-se en el marcador, persense xit.

  A la represa, el gui de la pri-mera part va continuar, ambuns balears gens cmodes sobrela gespa de Montigal. Per altrabanda, el Badalona va demanarpenal en tres ocasions, senseque lrbitre assenyals la penamxima. Una ocasi a lltimminut de lescapulat Toni Lao vapoder donar la victria als locals,per el mallorqu Royo va re-butjar la pilota a crner.

  Amb aquest empat, el Bada-lona es despenja dels primersllocs i cau a la novena posici dela classificaci amb 25 punts.

  El Futsal Iris perd a casa contra el Jamones Centelles

  FUTBOL SALA4El snior delFutsal Iris de Badalona va cau-re dissabte passat a casa davantdel Jamones Centelles per 5gols a 6. Aquest resultat deixa elsbadalonins en tretzena posicide Divisi dHonor amb 10punts, fruit de 3 victries, 1 em-pat i 6 derrotes.

  Aquest s el segon partit con-secutiu que perden els badalo-nins a casa, desprs de caure per2 a 3 davant del Castellar a la jor-

  nada anterior. En el cas del s-nior femen, les noies de lIris vanderrotar el Racing Pineda per uncontundent 4 a 0.

  En la resta de resultats delsequips inferiors de lentitat du-rant la darrera jornada, el sniorB va punxar a domicili per 3 a 2davant del Futsal Cabrils, men-tre que els juvenils A i B vanguanyar davant de Rpid SantaColoma (7-3) i el Futsal Arenys(4-1), respectivament.

  RedacciBADALONA

  Belmonte va fer rcord del mn als 1.500 metres. Foto: Arxiu

  Solidaritat | El Mgic acull dissabte un torneig de bsquetLa Joventut Socialista de Badalona organitza dem passat a les pistes del centre

  comercial Mgic Badalona un torneig de bsquet solidari. De moment, ja est confirmada la participaci de 60 esportistes, que per participar han hagut de lliurarun quilogram daliments o joguines per a les persones ms necessitades de la ciutat.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8821 | 18 desembre 2014 lniabadalona.cat

 • | 22

 • Agenda23 | 18 desembre 2014 lniabadalona.cat

  [email protected]

  AGENDA UINZENALQFINS AL 7 DE GENERDm. i dv. Teatre, habilitats socials, s un espai

  en el qual, mitjanant lexpressi artstica i lestcniques teatrals, es pugui aprofundir en lau-toconeixement i el desenvolupament personal./ Centre cvic la Colina.

  AVUI DIJOUS 18 DE DESEMBRE19:00 Tertlia literria de lobra Olor de Colnia,

  de Slvia Alcntara, que tracta la vida dunacolnia txtil catalana. Es parlar sobre els di-ferents aspectes que tracta la novella / Bi-blioteca Pomar.

  AVUI DIJOUS 18 DE DESEMBREMat-TardaTertlia literria sobre la famosa obra

  de Shakespeare Macbeth, la histria de lam-bici dun noble escocs, que el porta a co-metre regicidi. / Biblioteca Central Can Ca-sacuberta.

  FINS AL 6 DE GENERMat-Tarda Sense ttol, procs vs. resultat. Ex-

  posici que es basa en el projecte de laillustradora Elisenda Sol-Niub, que sha pro-posat convertir la sala del Centre cvic Dalt laVila en un espai dexperimentaci del dibuix.

  FINS AL 31 DE GENERMat-Tarda 28a Mostra de Pessebres al barri de

  Sant Roc, on es poden trobar pessebres ela-borats amb diferents materials per part de per-sones del barri. / Fundaci Ateneu Sant Roc.

  AVUI DIJOUS 18 DE DESEMBRE18:00 Lhora del conte. El Fanalet den Tasi ser

  el conte que sexplicar en aquesta trobada.Lactivitat est a crrec de Dolors Sabater i JoanGiralt.

  DIMECRES 24 DE DESEMBRE8:00 Taller de Nadal en angls a The new kids

  clubBadalona, on els infants participants ce-lebraran les hores prvies a la Nit de Nadalen angls. / Carrer Baldomer Sol.

  DIUMENGE 21 DE DESEMBRE12:15 Partit de bsquet entre la Penya i el Bil-

  bao Bsket, en un partit corresponent a la dot-zena jornada de la lliga Endesa. / Olmpic deBadalona.

  CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

  Aquesta activitat gratuta vol fomen-tar la creativitat i la prctica dels tre-balls manuals entre els ms petits,sempre conduts per personal de la bi-blioteca. Taller dedicat a Nadal. / Bi-blioteca Llefi.

  Els Reis vnen, fem fanalets

  Dl. 22 de desembre a les 18:00

  Els amants de la cuina italiana com lapasta, el risotto, les focaccies o lagorgonzola estan denhorabona ambaquest taller on no noms saprn a cui-nar, sin que tamb nocions bsi-ques ditali. / Badiu Jove.

  Curs ditali:express culinari

  Fins al dv. 19 de desembre

  Una comdia romntica sol acabar ambel primer pet dels protagonistes,per Losers no, Losers va ms enll.Amb Jordi Daz i Alba Florejachs. / Te-atre Zorrilla.

  TeatreLosers

  Ds. 20 de desembre a les 21:00

  El CF Badalona rep a casa lHuracn deValencia en un partit corresponent ala dinovena jornada de Segona divi-si B. / Camp de Montigal.

  Partit de futbolCF Badalona-HuracnDg. 4 de gener a les 12:00

 • | 24 18 desembre 2014lniabadalona.cat Prxima edici: 15 de gener