Click here to load reader

BIOGRAFIJA Dr Zoran Stevanović, red.prof. Zoran... · PDF file različitih tipova karsta i najznačajnijih vodnih i speleoloških objekata. Projektom koordinira Univerzitet u Karlsrueu

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BIOGRAFIJA Dr Zoran Stevanović, red.prof. Zoran... · PDF file različitih tipova karsta...

 • BIOGRAFIJA Dr Zoran Stevanović, red.prof. Rodjen u Beogradu 1956 godine. OBRAZOVANJE: XIV Beogradska gimnazija 1974 Matura Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 1974 Upisao studije na Smeru za hidrogeologiju 1979 Diplomirao sa sr. ocenom 8.88. 1982 Magistratura ("Hidrogeološke karakteristike karsta Kučajsko-beljaničkog masiva sa aspekta mogućnosti korišćenja izdanskih voda za vodosnabdevanje") 1987 Doktorat ("Hidrogeološke karakteristike ležišta karstnih izdanskih voda istočne Srbije sa aspekta mogućnosti vodosnabdevanja") ZAPOSLENJE: Rudarsko-Geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 1979 Asistent pripravnik 1982 Asistent 1988 Docent 1993 Vanredni profesor 1998 Redovni profesor KONSULTANT: “Geozavod“ Beograd (1997-1999); FAO/UN (od 2000 do danas); i povremeni angažman za UNESCO; IK Consulting, Beograd; ITSC London, England; RPD Ltd. Mahe, Seychelles i niz drugih institucija i organizacija (spisak u nastavku u listi realizovanih projekata). NASTAVA: Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Kursevi osnovnih studija: Metode hidrogeoloških istraživanja, Vodosnabdevanje podzemnim vodama. Nastava na doktorskim i master studijama: Metodologija naučno istraživačkog rada, Menadžment podzemnih vodnih resursa, Karakterizacija i inženjering karstnih izdani, Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda. Autor dva univerzitetska udžbenika: 1. Uvod u naučno-istraživački rad u oblasti hidrogeologije - sa osnovama opšte naučne metodologije. Pos. izd. RGF, str. 1-112. Beograd (1991) 2. Menadžment podzemnih vodnih resursa. Pos. izd. RGF, str. 1-340. Beograd (2011) Za nastavu iz predmeta Vodosnabdevanje podzemnim vodama i Regulacija izdani studenti koriste autorizovane skripte, izrada udžbenika je u toku. • Učestvovao u programima razmene stručnjaka i saradnji sa srodnim institucijama iz oblasti

  hidrogeologije iz Francuske (Montpellier), Slovačke (Bratislava), Rumunije (Bukurešt), Bugarske (Sofija), Kine (Guilin) i Slovenije (Ljubljana, Postojna).

  • Održavao predavanja po pozivu i bio član komisija za ocenu doktorskih disretacija na univerzitetima u Bukureštu (Rumunija), Erbilu i Sulejmaniji (Irak), Sannio Benevento (Italija), Segedinu (Madjarska), Širazu (Iran), Guilinu (Kina), Karlsrueu (Nemačka), San Antoniju (SAD).

  • Bio je mentor pri izradi diplomskih radova (ukupno preko 100) i član komisija za ocenu i odbranu magistarskih radova i doktorskih disertacija (mentor 7 odbranjenih doktorskih disertacija na RGF).

 • • Od 2004 do 2012 bio je Šef Departmana i Katedre za hidrogeologiju Rudarsko Geološkog fakulteta. Takodje, od 2008-2012 Šef akreditovanih Doktorskih studija na ovom departmanu.

  • Član stručnog Veća rudarskih i geoloških nauka Univerziteta u Beogradu (2006-2007) i Veća tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu (2007-2013).

  • Član Komisija za ocenu magistarskih radova, disertacija i iybor nastavnika na Geografskom, Tehnološko-Metalurškom i Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

  • Organizator i vodeći predavač kursa i terenskog medjunarodnog seminara “Characterization and Engineering of Karst Aquifers” koji je ekvivalent kursa na MS studijama hidrogeologije na RGF i koji se pod pokroviteljstvom UNESCO-a održava tokom juna meseca u Trebinju BiH (www.karst.edu.rs).

  UŽE OBLASTI NAUČNOG RADA I EKSPERTIZA: Hidrogeologija karsta; Vodosnabdevanje podzemnim vodama; Kaptiranje podzemnih voda; Određivanje bilansa i rezervi izdanskih voda; Regulacija izdani i povećanje kapaciteta izvorišta; Projektovanje bušotina i bunara; Određivanje zona i mera zaštite u karstnim i aluvijalnim izdanima; Hidrogeološko kartiranje; Problemi nadeksploatacije u vodosnabdevanju; Istraživanje izvorišta za flaširanje voda; Mineralne i termalne vode – eksploatacija i zaštita. RAD NA NAUČNIM I KRUPNIM STRUČNIM PROJEKTIMA Bio je rukovodilac nekoliko višegodišnjih naučnih projekata koje je po programima Ministarstva nauke Srbije. U periodu 1991-1995 i 1996-2000 rukovodio je potprojektima "Vodni mineralni resursi litosfere Srbije" koji su realizovani od strane Rudarsko-geološkog fakulteta u okviru Odbora za Astro i geo nauke Ministarstva nauke Srbije, odnosno Ministarstva nauke i tehnologije Srbije. Potom je sa manjim prekidima zbog boravka u inostranstvu bio učesnik sličnih projekata kod Ministarstva nauke (do 2010), a od 2011. je Rukovodilac projekta 176022 "Potencijal i podloge za održivo korišćenje podzemnih voda" koji realizuju stručnjaci i stipendisti Ministarstva nauke sa Deprtmana za hidrogeologiju RGF. U periodu 2008-2010 rukovodio je i projektom tehnološkog razvoja 18008 "Optimizacija energteskog iskorišćavanja subgeotermalnih vodnih resursa" koji su zajednički realizovali stručnjaci Univerziteta u Beogradu sa Rudarsko-geološkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta i Inovacionog centra Mašinskog fakulteta. Autor je dva projekta i rukovodilac potprojekata "Monitoring podzemnih voda Srbije" u sklopu nacionalnog programa „Održivo korišćenje podzemnih voda Srbije” kod Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Direkcije za vode Srbije koji su od 2007. do 2011. zajednički realizovale tri vodeće institucije u oblasti podzemnih voda: Rudarsko-Geološki fakultet, Geološki instituti Srbije i Institut za vodoprivredu "Jarsolav Černi". Najveći naučni doprinos ostvaruje u oblasti veštačkih zahvata i regulacije izdani. Pored teorijskih postavki vezanih za podzemno isticanje u karstu i bilansiranje podzemnih voda kao osnova njihovog racionalnog i održivog korišćenja, što je definisao još u svojoj doktorskoj disertaciji, uspešno je projektovao i realizovao niz objekata kojima su povećani kapaciteti izvorišta u Srbiji. Najznačajniji medju njima je projekat kompleksnih hidrogeoloških istraživanja u sklopu regionalnog vodosistema “Bogovina” za vodosnabdevanje Timočkog regiona, u okviru koga je obezbedjeno višestruko povećanje prirodnog kapaciteta izvorišta, izradjen veliki broj bušotina i bunara za vodosnabdevanje (rezultati publikovani u posebnoj monografiji, 2010). Pored toga, rukovodio i učestvovao u projektima za povećanje kapaciteta Borskog izvorišta (Beljevina, Zlot) i Ćuprijskog izvorišta "Nemanja". Od 2006- 2009. kao ekspert IK Consulting i Scott & Willson, bio je zadužen (sa M. Radulovićem) za hidrogeološke podloge i idejno rešenje kaptiranja podzemnih voda na izvorištu "Bolje sestre" za regionalno vodosnabdevanja Crnogorskog primorja. Projekat je uspešno okončan tokom 2009. čime je nakon 30 godina planiranja i istraživanja, voda po rešenjima ovog projekta iz Skadarskog basena stigla do korisnika od Ulcinja do Boke kotorske. Tokom poslednje decenije bio je posebno aktivan u organizacijama UN i angažovan na brojnim medjunarodnim projektima.

  http://www.karst.edu.rs/

 • U periodu 2000-2003, radio je kao konsultant, i rukovodilac Jedinice za podzemne vode u Sektoru za vodne resurse i irigacije u okviru FAO Programa u Severnom Iraku (UN SCR 986). Autor je i rukovodilac projekta “Sustainable Groundwater Use for Irrigation Purposes in Northern Iraq”, tokom koga je izbušeno oko 500 novih bunara, obezbedjeno oko 3000 l/s, izradjen set digitalnih geoloških, i po prvi put u ovaj oblasti, hidrogeoloških karata. Pod njegovim rukovodstvom uspostavljen je sitem stalnog monitoringa podzemnih voda čiji je cilj sprečavanje prekomerne eksploatacije. Niz praktičnih rešenja i stalna obuka lokalnih stručnjaka doprineli su amortizovanju negativnih posledica suše i presušivanja brojnih vodnih objekata, naročito izraženih u periodu 2000-2001. Autor je dve monografije “Hydrogeology of Northern Iraq” u izdanju FAO/UN. Za "Hydrogeology of Northern Iraq, Vol. 2: General hydrogeology and aquifer systems" čiji je prvi autor (drugi je A.Iurkiewicz) dobio je i godišnju nagradu "Branislav Milovanović" za 2004. Bio je i rukovodilac projekta SUDEHSTRA (“Održivo korišćenje medjugraničnog Madjarsko – Srpskog akvifera” (2007-2008), kao i projekata bilateralne naučne saradnje Srbije i Slovenije, kao i Srbije i Bugarske (medjuakademijska naučna saradnja u 2007 i 2008). Učestvovao je sa stručnjacima Mašinskog fakulteta iz Beograda, Univerziteta u Meriboru i kompanije NAFTA-Geoterm, Lendava, Slovenija i u projektu "HTH Pump" iz programa Evropske Unije EUREKA E!4117. Tokom 2009. u sklopu specijalne misije UN (FAO) vršio je hidrogeološka i istraživanja vodnih resursa u podnožju Kavkaza u Gruziji (Gori) radi iznalaženja rešenja vodosnabdevanja i irigacija u konfiktnoj zoni Južne Osetije i Gruzije. Od 2009-2012 rukovodio je timom stručnjaka Rudarsko-Geološkog fakulteta angažovanih na velikom medjunarodnom projektu CCWaterS (Klimatske promene i uticaj na snabdevanje vodom) koji je u sklopu programa SEE realizovalo 18 institucija iz 9 zemalja Jugoistočne Evrope.

  Tokom 2011 obavio je konsultantsku misiju i istraživanja na području podnožja Himalaja u Kraljevini Butan u cilju iznalaženja tehničkih rešenja i izrade projekta bušenja i potencijalnog vodosnabdevanja pirinačnih polja deficitarnim podzemnim vodama. Takodje, u periodu 2010-2012 bio je angažovan od strane FAO SWALIM (finansiranje EU i UNICEF) da rukovodi velikim hidrogeološkim projektom istraživanja severne Somalije (Somaliland i Puntland provincije). Cilj projekta bio je formiranje GIS podloga za upravljanje podzemnim vodnim resursima radi poboljšanja vodosnabdevanja u urbanim i ruralnim oblastima. U sklopu projekta realizovana su: Hidrogeološka karta 1:750.000,

Search related