Kronika PTDL • Chronicle of ?· Kronika PTDL • Chronicle of PTDL 243 I. Rozstrzygnięcie konkursu… page 1
Kronika PTDL • Chronicle of ?· Kronika PTDL • Chronicle of PTDL 243 I. Rozstrzygnięcie konkursu… page 2
Kronika PTDL • Chronicle of ?· Kronika PTDL • Chronicle of PTDL 243 I. Rozstrzygnięcie konkursu… page 3
Kronika PTDL • Chronicle of ?· Kronika PTDL • Chronicle of PTDL 243 I. Rozstrzygnięcie konkursu… page 4

Kronika PTDL • Chronicle of ?· Kronika PTDL • Chronicle of PTDL 243 I. Rozstrzygnięcie konkursu…

Embed Size (px)

Text of Kronika PTDL • Chronicle of ?· Kronika PTDL • Chronicle of PTDL 243 I. Rozstrzygnięcie...

diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics2011 Volume 47 Number 2 243-246

Kronika PTDL Chronicle of PTDL

243

I. Rozstrzygnicie konkursu streszcze zgoszonych na 21. Midzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej w Berlinie

Nadesane na konkurs streszczenia byy poddane ocenie przez Jurorw, ktrzy nadawali im punkty w okrelonych w regulaminie konkursu kategoriach. Maksymalna moliwa liczba punktw dla jednego streszczenia wynosia 200. Pierwsi (prezentujcy) Autorzy wymienionych poniej wyrnionych doniesie zostali nagrodzeni pokryciem kosztw wyjazdu na 21. Midzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej w Berlinie, w dniach 15 19.05.2011

Serum level of IL-18 in patients with rheumatoid arthritis. 1. M. Kuligowska-Prusinska, G. Sypniewska, M. Sawicki, K. Jedynak 171 pkt.Determination of Hepatocyte Growth Factor in patients 2. with acute pancreatitis. B. Kusnierz-Cabala, B. Solnica, A. Gurda-Duda, P. Dumnicka, M. Kapusta, D. Fedak, J. Kulig 166 pkt.P3. lasma Myeloperoxidase and C-reactive protein in sta-ble coronary artery disease patients. M. Sawicki, M. Ko-zinski, M. Gruszka, K. Obonska, M. Pilaczynska-Cemel, G. Sypniewska, J. Kubica -166 pkt.Relationship between gamma-glutamyltranspeptidase, 4. uric acid, anthropometric and metabolic parameters in young women with excessive body weight. A. Mankow-ska, J. Pollak, S. Manysiak, G. Sypniewska, P. Rajewski 165 pkt.The activity of alcohol dehydrogenase (ADH) isoenzy-5. mes and aldehyde dehydrogenase (AlDH) in the sera of patients with myoma uteri and endometrial cance. K. Orywal, W. Jelski, M. Zdrodowski, M. Szmitkowski. 165 pkt.Total (TSA) and lipid-bound sialic acid (LSA) in the sera 6. of patients with primary pancreatic cancers L. Chrostek, E. Gruszewska, B. Cylwik, A. Kukliski, M. Chomczyk and M. Szmitkowski 164 pkt.Plasma e-selectin concentration in persons with 7. increased risk for type 2 diabetes (pre-diabetes). E. Wysocka, S. Dzigielewska, S. Michalak, W. Pawowski, M. Cymerys, W. Myszka, L. Torliski 164 pkt.Phospholipids mediated HDL remodeling generates 8. small nascent HDL-like particles containing apo A-II. M. Czyewska, K. Wooszyn, A. Wolska, A. Gliwiska, A. Szutowicz, M. Wrblewska - 163 pkt.Metabolic disturbances and inflammatory markers 9. in obesity. U. Demkow, K. Popko, E. Gorska, A. Stelmaszczyk-Emmel, I. Kotula 162 pkt.Serum cystatin C concentration and arterial stiffness 10. in patients with nontreated hypertension. J. Pollak, G.

Sypniewska, P. Strecki, M. Kozowski, M. Kretowicz, A. Makowska, J. Manitius 161 pkt.

Undercarboxylated and carboxylated osteocalcin in re-11. lation to bone mineral density and calcification score in end stage renal disease patients. D. Fedak, M. Ku-niewski, W. Suowicz, B. Kunierz-Cabala, M. Kapusta, P. Dumnicka, B. Solnica 160 pkt.MA (EOSIN-5-Maleimide) test modifications in the di-12. agnostics of hereditary spherocytosis (HS). Kotua, W. Zalewska, O. Potapiska, E. Grska, A. Stelmaszczyk-Emmel, A. Szmydki-Baran, A. Adamowicz-Salach, U. Demkow - 160 pkt.

Association of Vitamin 25[OH]D3 in young women with 13. metabolic syndrome. A. Mankowska, G. Sypniewska, J. Pollak, P. Rajewski - 160 pkt.In vitro assessment of dexamethasone effect on drug 14. resistance in leukemic blasts from children with call and peripheral blood lymphocytes (PBL) from healthy volun-teers. A. Stelmaszczyk-Emmel, E. Grska, M. Matysiak, I. Kotula, M. Wasik, U. Demkow 160 pkt.The activity of alcohol dehydrogenase isoenzymes and 15. aldehyde dehydrogenase in the sera of patients with acute and chronic pancreatitis. W. Jelski, M. Szmitkow-ski, E. Kutylowska, M. Laniewska-Dunaj, K. Orywal, W. Laszewicz 158 pktBiochemical indicators of systemic inflammatory re-16. sponse in predicting SCLC patients survival. E. Wjcik, B. Sas-Korczyska, J. Tarapacz, U. Rychlik, Z. Stasik, JK. Kulpa - 158 pkt.Comparison of apolipoprotein B and AI measurements 17. with traditional lipid profile in patients with diagnosed acute cornonary syndromes. M. Krintus, K. Bergmann, G. Sypniewska, M. Sawicki - 157 pkt.Serum uric acid concentration and endothelial dysfunc-18. tion in newly diagnosed hypertension. J. Pollak, G. Sypniewska, P. Strecki, M. Kozowski, M. Kretowicz, A. Makowska, J. Manitius 157 pkt.Gene polymorphism rs20455 kinesin family- 6 as a risk 19. factor of myocardial infarction. Preliminary report. S. Biaek, A. Symonowicz, A. Walencik, . Pera, G. Sygito-wicz, A. Marszaek, D. Sitkiewicz, G. Opolski 157 pkt.Ischemia modified albumin after elective percutaneous 20. coronary intervention. G. Sygitowicz, J. Prgowski, S. Biaek and D. Sitkiewicz 157 pkt.MiRNA as a novel biomarker of myocardial injury: stud-21. ies on cabg patients. A. Zajkowska, P. Kosut, S. Biaek, D. Sitkiewicz, M. Maecki 156 pkt. The activity of alcohol dehydrogenase (ADH) isoen-22. zymes and aldehyde dehydrogenase (ALDH) in the cer-vical cancer. M. Szmitkowski, W. Jelski, K. Rywal, M. Laniewska-Dunaj 155 pkt.

Kronika PTDL

244

Biochemical biomarkers of bone cell activity in children 23. and adolescents with untreated acute lymphoblastic leukemia. A. Pater, A. Mankowska, G. Sypniewska, K. Lis, J. Pollak, A.Kurylak, A. Jatczak-Gaca - 153 pkt.Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) IN rheumatoid 24. diseases. B. Cylwik, L. Chrostek, E. Gruszewska, E. Gindzienska-Sieskiewicz, M. Szmitkowski 152 pkt.The relationship between carboxylated or undercar-25. boxylated osteocalcin and leptin levels in hemodialysis patients depends on gender and PTH concentrations. D. Fedak, M. Kuzniewski, W. Suowicz, M. Kapusta, B. Kunierz-Cabala, P. Dumnicka, B. Solnica - 151 pkt.Hemolysate glucose concentrations measurements 26. are they susceptible to interferences? K. Slowinska-Solnica, M. Kapusta, D. Pawlica, W. Gernand, B. Sol-nica - 150 pkt.Morning and late evening salivary cortisol concentration 27. in pregnancy Z.P. Bartoszewicz, A. Kondracka, M. Krasnodbska, D. Kaczmarska, A. Kriks, B. Niedwiedzka, E. Bar-Andziak, T. Bednarczuk - 148 pkt.Oxidative stress parameters in patients with type 2 dia-28. betes. K. Gawlik, D. Pawlica, U. Grudzie, B. Solnica 147 pkt.CEA, CA19.9, IL-6, and selected inflammatory param-29. eters in patients with colorectal cancer. Z. Stasik, W. Wysocki, E. Wjcik, J. Tarapacz, U. Rychlik, JK. Kulpa - 146 pkt.Analytical performance evaluation of the allhem analyz-30. er used for capillary blood hemoglobin measurements in blood donors. M. Kapusta, B. Solnica, T. Nalepa, B. Kusnierz-Cabala, D. Fedak 144 pkt.Presence, concentration and combination between dif-31. ferent plasma proteins in the urine of normoalbumuinu-ric and microalbuminuric patients with hypertension. B. Lisowska-Myjak, H. Zborowska - 141 pkt.Antioxidant capacity and low grade inflammation state 32. in pregnancy complicated by diabetes. U. Grudzien, D. Pawlica, K. Gawlik, B. Solnica 139 pkt.The plasma level of myeloperoxidase (MPO), 33. -glutamyltransferase (GGTP) and total antioxidant status (TAS) in gastric cancer patients after surgery. M. Czygier, S. awicki, M. Szmitkowski 136 pkt.The plasma levels and diagnostic utility of selected he-34. matopoietic growth factors (HGFs) in patients with ovar-ian cancer. M. Szmitkowski, S. awicki, G. Bdkowska, E. Gacuta-Szumarska, P. Knapp 135 pkt.Are GGTP and Uric Acid components of plasma antioxi-35. dant capacity? D. Pawlica, U. Grudzie, K. Gawlik, B. Solnica 132 pkt.Laboratory prognostic factors in metastatic melanoma 36. patients imunized with hyper-IL-6 gene moified mela-noma vacine (GMTV). E. Leporowska, H Tatka, A Kar-czewska-Dzionk, A. Mackiewicz 129 pkt.

II. Konferencje naukowo-szkoleniowe oddziaw PTDL.W okresie marzec maj 2011 odbyo si pi konferen-

cji naukowo-szkoleniowych zorganizowanych przez zarzdy oddziaw PTDL przy wsparciu firm dziaajcych na polskim rynku diagnostyki laboratoryjnej (IVD).1. Pomorsko mazurskie spotkania z diagnostyk. Konferencja, zorganizowana przez Oddziay PTDL: Gda-ski, Olsztyski i Supski, odbya si w dniach 3 4.03.2011 w Krynicy Morskiej i uczestniczyo w niej 130 osb. Tema-tyka konferencji obejmowaa zagadnienia badania biaek osocza, oznaczania HbA1c, diagnostyki koagulologicznej, programw zewntrznej kontroli jakoci i zarzdzania labo-ratorium. Wykady wygosili: dyr. Waldemar Malinowski, dyr. Piotr Nowicki, dr n. med. Anna Raszeja-Specht, dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. dr med. Andrzej Szutowicz i dr n. med. Magorzata Wrblewska.2. Diagnostyka laboratoryjna zaburze wodno-elektroli-towych i kwasowo - zasadowych w praktyce klinicznej. Konferencja, zorganizowana przez Oddzia Poznaski PTDL, odbya si w dniach 25 26.03.2011. w Gnieznie i uczestni-czyo w niej 120 osb. Tematyka konferencji jest okreslona w jej tytule, a wykady wygosili: dr n.med. Szczepan Cofta, prof. dr hab. Zygmunt Kopczyski, prof. UM dr hab. Marek Niedziela, dr n. med. Mirosawa Nowacka, dr n.med. Pio-tr Rozentryt, dr n.med. Piotr Smuszkiewicz, dr hab. med. Bogdan Solnica i prof. dr hab. Janusz Solski. Warto pod-kreli obecno w gronie wykadowcw zarwno ekspertw w dziedzinie medycyny laboratoryjnej, jak i wybitnych klinicy-stw z Poznaskiego Uniwersytetu Medycznego.3. Aktualne zasady rozpoznawania cukrzycy i jej powi-ka, jako przykad standaryzacji postpowania diagno-stycznego. Konferencja, zorganizowana przez Oddzia Kie-lecki PTDL, odbya si dnia 30.04.2011. w Kielcach i uczest-niczyo w niej 90 osb. Tematyka konferencji obejmowaa oglne zagadnienia interpretacji wynikw bada laborato-ryjnych oraz zastosowanie tych bada w diagnostyce cukr-zycy w wietle aktualnych zalece Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wykady wygosili: dr n. med. Wojciech Gernand i dr hab. n. med. Bogdan Solnica.4. Diagnostyczny Maj 2011. W poowie 2010 roku, na kilka miesicy przed wyborami do wadz PTDL, powsta, za spraw dyskusji o nowych dziaaniach Towarzystwa, pomys zorganizowania konkursu dla modych wykadowcw przedstawiajcych w swoich wystpieniach zagadnienia zwizane z diagnos