OMIS_Ispit (Pitanja i Odgovori)

Embed Size (px)

Text of OMIS_Ispit (Pitanja i Odgovori)

1 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, klju (record key), dati pojam predstavlja: odreenu tabelu odnosno relaciju koja se definise pojmom kljua odreeno polje koje sluzi za razlikovanje datog zapisa od svih ostalih zapisa u tabeli odnosno u bazi skup zapisa u datoj tabeli koji indeksiraju datu relaciju specijalno polje koje omoguava ponavljanje odreenih zapisa u tabeli zbog redudantnosti

2 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, prikaz, dati pojam predstavlja: podskup jedne ili vise baza podataka, nastao izvlaenjem orginalnih zapisa iz baze podataka ili spajanjem orginalnih zapisa iz vise odvojenih baza podatka podskup jedne ili vise baza podataka, nastao izvlaenjem orginalnih zapisa iz baze podataka i spajanjem sa orginalnim zapisa iz vise odvojenih baza podatka podskup jedne ili vise baza podataka, nastao izvlaenjem kopiranih zapisa iz baze podataka ili spajanjem kopija zapisa iz vise odvojenih baza podatka podskup jedne ili vise baza podataka, nastao izvlaenjem orginalnih zapisa iz baze podataka i spajanjem sa kopiranim zapisima iz vise odvojenih baza podatka

3 FireWire, predstavalja: univerzalnu serijsku magistralu, koja predstavlja do sada najbrzi standard vezan za periferijski interfejs periferijski interfejs, koji je do sada najbrzi u odnosu na ostale standarde vrstu fles memorija USB drajv

4 Smanjenje redudantnosti je pojam koji se koristi u oblasti baza podatka koji se objasnjava na sledei nain: definise mogunost deljenja baza podataka odnosno korisenje od strane vise korisnika definise mogunost ouvanja integriteta postojanje odnosno mogunost postojanja identinih informacija u vise razliitih baza podataka postojanje DML-a u bazi podataka koji omoguava redudantnost

5 Integracija zasnovana na Webu predstavlja: metod koji omoguava dostupnost podataka iz preduzetnikih baza podataka samo u okviru date kompanije metod koji omoguava dostupnost podataka iz preduzetnikih baza podataka koji se na datu bazu prikljuuju putem Interneta metod koji omoguava dostupnost podataka iz preduzetnikih baza podataka samo u okviru dela date kompanije metod koji omoguava dostupnost podataka iz preduzetnikih baza podataka samo u okviru proizvodnog dela kompanije

6 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, particionisanje, dati pojam predstavlja: distribucije baze podataka putem deljenja podataka na logike odnosno smislene podskupove podataka za odreeni tip aplikativne odnosno poslovne primene distribucije baze podataka putem kopiranja podataka na logike odnosno smislene podskupove podataka za odreeni tip aplikativne odnosno poslovne primene distribucije baze podataka putem umnozavanja podataka na logike odnosno smislene podskupove podataka za odreeni tip aplikativne odnosno poslovne primene distribucije baze podataka putem zamene podataka logikim odnosno smislenim podskupovima podataka za odreeni tip aplikativne odnosno poslovne primene

7 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, replikacija, dati pojam predstavlja: bazu podataka koja u sebi sadrzi jedan deo ili sve podatke iz neke druge baze podataka bazu podataka iji se delovi nalaze na razliitim serverima na mrezi bazu podataka iji se delovi nalaze na razliitim radnim stanicama na mrezi

8 Magistrala podataka, predstavlja: vezu izmeu CPU-a i ulazno/izlaznih ureaja predstavlja magistralu podataka izmeu CPU-a i glavne memorije privremenu memoriju L1 kes memoriju

9

Interfejs hard diska, pod nazivom hard disk kontroler, omoguava direktnu komunikacija datog ureaja sa: HDD ROM EPROM CPU

10 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, shema baze podataka, dati pojam predstavlja: strukturu samo jedne kolone u tabeli kojom se opisuje odreeni entitet strukturu baze podataka strukturu polja strukturu akcije odnosno metoda

11 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, polje, dati pojam se moze objasniti na sledei nain: polje predstavlja skup zapisa (records) polje predstavlja skup tabela (fajlova) u datoj bazi podataka polje definise eliju-e (kolonu) u tabeli u kojoj se smesta vrednost atributa za odreeni objekat polje je skup relacionih tabela

12 Qurey language (jezik za upravljanje podacima) predstavlja: predstavlja vrstu HTML-a predstavlja jednu vrstu DHTML-a predstavlja jednu vrstu jezika odnosno alata za manipulaciju podacima proces integrisanja u samoj bazi podataka

13 Kada je u pitanju brzina pristupa privremene memorije odnosno primarnih skladista, mozemo poreati sledeim redosledom: RAM, sekundarni kes, primarni kes sekundarni kes, RAM, primarni kes primarni kes, sekundarni kes, RAM primarni kes, RAM, sekundarni kes

14 Pipeling motod koji se moze objasniti kao proces koji: metod koji definise paralelnu obradu podataka koji se karakterise procesom obrade koji otpoinje sa novom obradom im prethodna instrukcija proe u prvi sledei korak masinskog ciklusa metod obrade kod kojeg se jedna instrukcija istovremeno izvrsava nad vise pojedinanih podataka razliite vrednosti metod gde vei broj procesora nezavisno obrauje razliite skupove podataka

15 RAID, metod skladijstenja podataka, predstavlja: grupu manjih disk drajvova koji funkcionsu zasebno odnosno PC dati skup ne vidi kao jednu celinu zbog boljih perfomansi grupu manjih disk drajvova koji funkcioni kao jedna celina odnosno PC dati skup vidi kao jednu celinu zbog boljih perfomansi grupu RAM-ova u koje raunar vidi kao jednu celinu grupu memeorijskih ipova koju raunar vidi kao jednu logiku celinu

16 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, metodi, dati pojam predstavlja: bezbednosne procedure vezane za relacione baze podataka u objektno orjentisanim bazama podataka mogu se uvati i tzv. akcije odnosno metodi instrukcije odnosno program koji obrauju vrednosti odreenih atributa datog objekta tabele i metode odnosno akcije vezane za date tabele u relacionoj bazi podataka zapise i akcije vezane za vrednosti pojedinih polja datih objekata u relacionoj bazi podataka

17 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, DDL, dati pojam se moze objasniti na sledei nain: predstavlja jezik odnosno alat za manipulaciju sa podacima predstavlja alat odnosno jezik kojim se definise baza podataka predstavlja smanjenje redundantnosti predstavlja proces ouvanja integriteta

18 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, querying, dati pojam

predstavlja: proces kojim se brisu podaci koji su vremenski definisani proces u kome se uz pomo odreenih aplikacija vrsi izmena odreenih podatka proces koji definise postavljanje upita koji omoguava izvlaenje odreenih podataka odnosno infomacija to jest znanja iz baze podataka proces azuriranja podataka u odreenoj bazi podataka

19 Kada su u pitanju RAID nivoi, nailazimo na pojam tolerancija greske (fault tolerance), dati pojam se moze objasniti na sledei nain: predstavlja ureaj koji definise uzrok greske u sistemu sposobnost kompjuterske aplikacije da nastavi sa radom i nakon otkaza odreenog HDD-a u datom sistemu metod kombinovanja vise fizikih drajvova u jednu logiku celinu definise matricu HDD-a koji funkcionisu kao jedna celina

20 SCSI takozvani "skazi", nastao je kao potreba: povezivanja stacionarnih telefona putem Interneta poveanja brzine prenosa podataka izmeu, HDD-a i periferijskih ureaja c. stabilnosti funkconisanja RAM-a stabilnosti funkcionisanja HDD i RAM-a

21 Editovanje je pojam koji "zivi" u oblasti koja se bavi bazama podatka, kako dati pojam mozemo objasniti: proces izvlaenja podataka iz baze podataka proces koji predstavlja promenu stanja postojeih podataka u bazi podataka proces aktivacija tabela u postojeoj bazi podataka proces aktivacije forma u bazi podataka pomou kojeg brisemo, dodajamo odnosno menjamo podatke

22 Disk kes, omoguava kesiranje podataka i instrukcija na odreenim delovima raunara odnosno na primarnim ili sekundaranim skladistima, na koje se ureaje smesta dati kes: magnetna traka, DVD, CD-ROM hard disk, ROM, PROM hard disk drajv (HDD) ili RAM

PROM, EPROM

23 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, preduzetniki model podataka, dati pojam predstavlja: grafiki prikaz polja u relaciji odnosno tabeli kojom se opisuje odreeni entitet grafiki prikaz samo jedne tabele u bazi podataka grafiki prikaz entiteta od interesa za koje se vrsi prikupljanje podataka i njihovo skladistenje u bazi podataka grafiki prikaz samo jednog zapisa u odreenoj tabeli bazi podataka

24 Integrisanje baza podataka predstavlja: proces integrisanja tabela u jednu tabelu zbog efikasnosti proces integrisanja vise baza podataka proces integrisanja u samoj bazi podataka proces integrisanja fajlova u jedan veliki fajl koji omoguava brzu pretragu

25 Kada je u pitanju sheme hijerarhijske baze podataka i mrezne baze podataka prisutne su razlike, one se mogu objasniti na sledei naina: u hijerarhijskoj bazi podataka prisutna je relacija izmeu podataka odnosno polja jedan prema vise, a u mreznoj relacije mogu biti jedan prema vise ili vise prema vise u hijerarhijskoj bazi podataka je prisutna relacija izmeu podataka odnosno polja vise prema vise, a u mreznoj bazi podataka nema relacije mrezna baza podataka i hijerarhijska baza podataka nemaju razlika date razlike nisu precizno definisane te nema tanog odgovora

26 Personalna baza podataka je: baza podataka namenjena za kompaniju nalazi se na personalnom raunaru i namenjena je za linu upotrebu nalazi se na PC-ju i koristi se od strane velikih kompanija za kompleksne proraune baza podataka koja je namenjena za visekorisniki sistem odnosno za kompaniju

27 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, DML-a, dati pojam se moze objasniti na sledei nain:

predstavlja alat odnosno jezik kojim se definise baza podataka predstavlja proces smanjenje redundantnosti predstavlja proces