of 22 /22
Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016) Pentadbiran Tanah Negeri Perak 1 Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016) Pentadbiran Tanah Negeri Perak 1. PENGENALAN Perkhidmatan Awam Malaysia memainkan peranan penting di dalam menyahut cabaran mempertingkatkan daya saing dan daya tahan Negara berikutan perubahan persekitaran ekonomi dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Sehubungan itu, Kerajaan memberikan tumpuan kepada usaha untuk menyediakan kemudahan sistem dan perkhidmatan berkualiti tinggi melalui sistem yang cekap dan berkesan. Bagi mencapai tujuan ini, satu perancangan rapi di peringkat pusat telah dilaksanakan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) di mana Pelan Strategik Teknologi Maklumat Sektor Awam (PSTM) atau Public Sector ICT Strategic Plan (ISP) telah dilancarkan pada Ogos 2003. Susulan itu, semua agensi Kerajaan diarahkan untuk menyediakan dan memperkemaskan ISP masing-masing bersesuaian dengan hala tuju dan objektif strategik organisasi dan juga selaras dengan ISP Sektor Awam. Oleh itu, Pentadbiran Tanah Negeri Perak telah mengambil langkah ke arah membangunkan ISPnya bagi menyediakan satu pelan induk ICT yang akan memastikan perancangan dan pelaksanaan ICT adalah selaras dengan keperluan strategi bisnes Pentadbiran Tanah dan memenuhi keperluan semasa dan jangka panjang selain menyokong visi ICT Sektor Awam.

Pelan Strategik ICT (ISP) (2012-2016) - ptg.perak.gov.myptg.perak.gov.my/contents/wargajabatan/NEW PELAN_STRATEGIK_IC… · Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016) Pentadbiran Tanah

Embed Size (px)

Text of Pelan Strategik ICT (ISP) (2012-2016) - ptg.perak.gov.myptg.perak.gov.my/contents/wargajabatan/NEW...

 • Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016)

  Pentadbiran Tanah Negeri Perak

  1

  Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016)

  Pentadbiran Tanah Negeri Perak

  1. PENGENALAN

  Perkhidmatan Awam Malaysia memainkan peranan penting di dalam

  menyahut cabaran mempertingkatkan daya saing dan daya tahan Negara

  berikutan perubahan persekitaran ekonomi dalam negara dan di peringkat

  antarabangsa. Sehubungan itu, Kerajaan memberikan tumpuan kepada

  usaha untuk menyediakan kemudahan sistem dan perkhidmatan berkualiti

  tinggi melalui sistem yang cekap dan berkesan.

  Bagi mencapai tujuan ini, satu perancangan rapi di peringkat pusat telah

  dilaksanakan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan

  Malaysia (MAMPU) di mana Pelan Strategik Teknologi Maklumat Sektor

  Awam (PSTM) atau Public Sector ICT Strategic Plan (ISP) telah dilancarkan

  pada Ogos 2003. Susulan itu, semua agensi Kerajaan diarahkan untuk

  menyediakan dan memperkemaskan ISP masing-masing bersesuaian

  dengan hala tuju dan objektif strategik organisasi dan juga selaras dengan

  ISP Sektor Awam.

  Oleh itu, Pentadbiran Tanah Negeri Perak telah mengambil langkah ke arah

  membangunkan ISPnya bagi menyediakan satu pelan induk ICT yang akan

  memastikan perancangan dan pelaksanaan ICT adalah selaras dengan

  keperluan strategi bisnes Pentadbiran Tanah dan memenuhi keperluan

  semasa dan jangka panjang selain menyokong visi ICT Sektor Awam.

 • Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016)

  Pentadbiran Tanah Negeri Perak

  2

  1.1. LATARBELAKANG

  ISP ini merupakan Masterplan yang dibangunkan untuk menyokong pelan

  pemodenan Pentadbiran Tanah Negeri agar perancangan dan

  pembangunan ICT selari dengan perancangan dan perlaksaan program

  dan aktiviti yang dirancang. Pada masa yang sama, pelan tersebut akan

  menyokong visi ICT Sektor Awam yang dilaksanakan oleh Unit

  Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

  ISP ini juga digubal berasaskan Manual Prosedur Kerja, Fail Meja,

  Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian

  (PTG) serta 17 Pejabat Daerah Dan Tanah bersama dengan dokumen lain

  yang berkaitan.

  1.2. RASIONAL

  Tujuan ISP ini digubal adalah untuk :

  1.2.1. Memperjelaskan halatuju pembangunan dan penggunaan ICT

  Pentadbiran Tanah bagi tempoh 5 tahun akan datang (2011-2016);

  1.2.2. Menyediakan satu pelan perlaksanaan ICT yang terancang dan

  sistematik;

  1.2.3. Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian dalam pengurusan

  dan penyediaan kemudahan ICT sebagai khidmat sokongan dan

  1.2.4. Menjadi sumber rujukan untuk mempertingkatkan sistem

  penyampaian perkhidmatan melalui pembudayaan ICT

 • Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016)

  Pentadbiran Tanah Negeri Perak

  3

  2. PROFIL BTM

  2.1. VISI

  Pemangkin kepada merealisasikan visi Pentadbiran Tanah menerusi kaedah

  yang unik dan inovatif sesuai dengan persekitaran Pentadbiran Tanah.

  2.2. MISI

  Misi ICT adalah seperti berikut:

  Menjadikan ICT sebagai teras utama kepada perkhidmatan dan

  penyampaian yang efisien dan efektif; dan

  Membudayakan ICT sepenuhnya dalam setiap aktiviti di Pentadbiran

  Tanah.

  Misi ICT yang di rumus oleh Pentadbiran Tanah adalah sejajar dengan

  misi ICT Sektor Awam Malaysia iaitu:

  Menyediakan perkhidmatan elektronik yang cekap, cepat, berkualiti

  dan selamat;

  Menggunakan ICT dan multimedia bagi mempertingkatkan produktiviti

  sektor awam;

  Mempermudah perkongsian sumber dalam kalangan agensi-agensi

  Kerajaan; dan

  Mengutamakan pelanggan dalam penyampaian perkhidmatan.

 • Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016)

  Pentadbiran Tanah Negeri Perak

  4

  2.3. TERAS STRATEGIK ICT

  Teras Strategik ICT akan menjadi garis panduan dalam pelaksanaan ICT di

  dalam Pentadbiran Tanah adalah seperti berikut:

  ICT dapat membantu Pentadbiran Tanah dalam membuat

  perancangan dan pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan.

  ICT dapat menggalakkan perkongsian maklumat untuk memperbaiki

  dan melengkapkan pelaksanaan kerja di pentadbiran tanah.

  ICT sebagai medium transformasi dalam meningkatkan sistem

  penyampaian jabatan kepada pelanggan dengan lebih berkesan.

  ICT menawarkan perkhidmatan yang berkualiti dan pantas melalui

  penggunaan teknologi yang bersesuaian.

  ICT sebagai sumber maklumat bagi memenuhi keperluan pelanggan

  untuk memperolehi informasi terkini.

  ICT sebagai alat yang membantu Pentadbiran Tanah lebih berdaya

  maju dengan penyediaan data dan maklumat yang cepat dan tepat.

  ICT sebagai sumber perkongsian maklumat dan integrasi antara

  agensi.

  2.4. PERANAN BTM

  Bahagian Teknologi Maklumat PTG berperanan untuk:

  2.4.1. Merancang,menyelaras dan melaksanakan Perancangan Strategik

  ICT jabatan bagi PTG dan 17 Pejabat Daerah dan Tanah (PDT).

 • Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016)

  Pentadbiran Tanah Negeri Perak

  5

  2.4.2. Membangun dan menyelenggara sistem aplikasi mengikut keperluan

  jabatan.

  2.4.3. Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan bantuan teknikal

  peralatan, perisian dan keselamatan ICT.

  2.4.4. Menyediakan khidmat pengurusan sistem rangkaian.

  2.4.5. Latihan ICT teknikal dan kakitangan.

  2.5. STRUKTUR ORGANISASI

  Seperti di Lampiran 1

  LAMPIRAN%201-carta%20organisasi.doc

 • Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016)

  Pentadbiran Tanah Negeri Perak

  6

  LAMPIRAN 1

 • Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016)

  Pentadbiran Tanah Negeri Perak

  7

  2. PERSEKITARAN ICT SEMASA

  BTM diamanahkan dalam semua aspek pengurusan ICT dan senarai aplikasi-

  aplikasi ICT utama yang di dalam jagaan adalah:

  Bil Sistem Tujuan

  1 Portal Pentadbiran

  Tanah

  Web interaktif bagi PTG dan 17 PDT

  eCarian

  ePayment

  eDokumen

  2 E-Hadir Merekod kehadiran kakitangan jabatan, rekod @

  mohon cuti, pengiraan kerja lebih masa.

  3 Speks Pengurusan kewangan negeri

  4 HRMIS Pengurusan maklumat sumber manusia

  5 e-Aduan Penerimaan dan menjawab aduan umum

  6 e-Survey Kepuasan pelanggan

  7 e-Setinggan Pengurusan maklumat setinggan

  8 e-Ruang udara Pengurusan lesen ruang udara ( Iklan dan lain-lain

  lagi )

  9 Sistem Pentadbiran

  Hasil Tanah (SPHT)

  Pengurusan hasil tanah negeri

  10 E-Benar Memproses permohonan melepas sekatan

  kepentingan untuk tujuan pindahmilik dan gadaian

  11 Sistem Pentadbiran

  Tanah Berkomputer

  (SPTB)

  Pengurusan maklumat hakmilik dan merekod

  transaksi yang berlaku ke atas hakmilik

  12 e-MMK Fasa 1 Sistem janaan kertas mesyuarat untuk dibawa ke

  Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Bah.

  Perumahan dan Industri)

 • Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016)

  Pentadbiran Tanah Negeri Perak

  8

  13 e-Bahan Batu Permohonan Permit Bahan Batu

  14 e-LMS Pengurusan Lesen Tumpangan Sementara

  15 Sistem Pemantauan

  Perumahan dan

  Industri

  Memproses dan memantau proses pelepasan

  kuota bumiputera

  16 E-akses Fasa 1 CCTV dan Thumb Print bilik kebal dan bilik server

  17 SPTB Biometrik Penggunaan biometrik dalam urusan geran

  18 Pangkalan Data

  Geospatial Tanah

  (PDGT) fasa 1

  Menyimpan lapisan-lapisan GIS untuk pelbagai

  kegunaan dan fasa 1 bagi lapisan pelan hakmilik

  sementara.

 • Pelan Strategik ICT (ISP) (2011-2016)

  Pentadbiran Tanah Negeri Perak

  9

  3. HALA TUJU PENGURUSAN ICT

  Hala tuju ICT yang strategik perlu sejajar dengan bisnes agar inisiatif ICT dapat

  merealisasikan visi dan misi Pentadbiran Tanah. Oleh itu, hala tuju ICT yang

  dirangka merangkumi visi, misi, teras strategik dan peluang inisiatif yang dikenal

  pasti mampu untuk menyokong hala tuju bisnes Pentadbiran Tanah kelak

  3.1. PELUANG BARU ICT

  Peluang-peluang ICT yang dikenal pasti akan melibatkan pembangunan

  aplikasi baru dan penambahbaikan kepada aplikasi sedia ada. Pemetaan

  peluang ICT Pentadbiran Tanah dengan rangka kerja peluang ICT

  menunjukkan pelbagai aplikasi dan penyelesaian teknologi dapat menyokong

  perkhidmatan teras, operasi harian dan keperluan pihak pengurusan serta

  pihak berkepentingan digambarkan seperti di Lampiran 2.

  Strategi ICT yang dirangka bagi tempoh 2012-2016 untuk merealisasikan

  persekitaran bersepadu ICT terdiri daripada inisiatif-inisiatif berikut :

  Community Application

  Agency Specific Application

  Enterprise Wide Application

  Knowledge Bank

  Pengukuhan Infrastruktur ICT

  Pengukuhan pembudayaan dan persekitaran ICT (enabling environment)

  LAMPIRAN%202-Pemetaan%20Peluang%20ICT%20Pentadbiran%20Tanah%20Dengan%20Rangka%20Kerja%20ICT.doc

 • 10

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  VISION AND ICT

  STRATEGIC THRUST

  INFRASTRUCTURE

  ENABLING

  ENVIROMENT

  KNOWLEDGE

  WAREHOUSE

  APPLICATIONS

  ACCESS

  CHANNELS

  CUSTOMER

  COMMUNITIES

  As the enabler in realizing

  PTG/PDT vision

  Gateway PTG/PDT Perak

  PTG/PDT Enterprise Wide

  Applications

  SMS

  PTG/PDT Internal

  Applications

  PTD/PDT Database

  Leadership & Commitment | People & Culture | Policy

  & Governance | Change management | Smart

  Partnership | HR Development | Support Strategy

  SEC

  UR

  ITY

  Infrastructure

  Sis. Pentadbiran Hasil Tanah

  (SPHT)

  E-Benar

  Sis. Pentadbiran Tanah

  Berkomputer (SPTB)

  e-MMK

  e-Bahan Batu

  e-LMS

  Sis. Pemantauan

  Perumahan dan Industri

  E-akses

  SPTB Biometrik

  Pangkalan Data Geospatial

  Tanah (PDGT

  E-Hadir

  Speks

  eAduan

  e-Survey

  e-Setinggan

  eRuang udara

  E-Benar online

  e-Rizab

  Sistem Integrasi Aplikasi

  Tanah (SIAP)

  HRMIS

  MEJA BANTUAN

  CUSTOMER

  RELATIONSHIP

  MANAGEMENT (CRM)

  PTG/PDT Stakeholders, Agencies, Public Etc

  Community Applications

  MOBILE WEB PHONE COUNTER

  Pemetaan Peluang ICT Pentadbiran Tanah Dengan Rangka Kerja ICT LAMPIRAN 2

 • 11

  3.2 INISIATIF BARU

  3.2.1 Commmunity Application

  Bil Aplikasi keterangan

  1

  Title Online Info

  &

  Kiosk

  Kemudahan orang awam untuk mendapatkan

  maklumat hakmilik tanah secara berpusat seperti :

  Cetakan bil

  Penyata pembayaran

  Pembayaran online

  Maklumat ringkas hakmilik

  Kemudahan memohon pertukaran alamat

  ke atas bil cukai tanah.

  2

  e-Benar Online

  Kemudahan yang disediakan kepada orang awam

  untuk membuat permohonan kebenaran

  pindahmilik dan gadaian secara online di mana-

  mana sahaja

  3

  Portal

  Penambahbaikan medium pembayaran dan

  serahan online

 • 12

  3.2.2 Aplikasi Dalaman (Agency Specific Application)

  Bil Aplikasi keterangan

  1

  e-Benar (strata)

  Sistem ini merupakan

  penambahbaikan keatas sistem e-

  benar sedia ada dengan penambahan

  kepada hakmilik strata.

  Sistem ini akan berintegrasi dengan

  sistem SPTB dan SPHT.

  2

  Sistem Pendaftaran

  Hakmilik Strata.

  Sistem pendaftaran hakmilik strata

  dibuat secara berkomputer.

  Cetakan hakmilik berkomputer akan

  dikeluarkan mengikut petak.

  Penyimpanan data maklumat pemilik

  dan transaksi akan disimpan di dalam

  pangkalan data.

  3

  Sistem Pengurusan

  mesyuarat

  Sistem ini akan merangkumi perkara-

  perkara berikut:

  Penyediaan jadual mesyuarat.

  Maklumat tempat (bilik) mesyuarat

  digunakan supaya tiada

  pertindihan tempat.

  Pemberitahuan mesyuarat kepada

  pegawai/kakitangan yang terlibat

  melalui emel.

  Penyediaan senarai kehadiran.

 • 13

  4

  e- Ruang udara

  (strata)

  Sistem telah ada tetapi tidak

  digunakan.

  Penambahbaikan perlu dilakukan

  untuk bahagian strata.

  5

  e- penguatkuasaan

  (strata)

  Sistem telah ada tetapi tidak

  digunakan.

  Penambahbaikan perlu dilakukan

  untuk bahagian strata.

  6

  Salinan sah di PTG

  bagi kegunaan

  Bahagian

  Pendaftaran.

  Kemudahan kepada orang awam

  untuk mendapatkan salinan sah tanpa

  perlu ke Pejabat Tanah.

  7

  SPHT

  Penambahbaikan dari segi capaian

  pertanyaan maklumat hakmilik untuk

  kemudahan semakan di Bahagian

  Hasil.

  Pembetulan alamat secara berpusat

  Memperkemaskan modul deposit.

  Mempertingkatkan sekuriti kaunter

  hasil iaitu :

  Kawalan mod lewat/biasa

  Cetakan Logoff bagi

  menggantikan mesin audit roll

 • 14

  8

  SPTB Biometrik

  Pengecaman cap jari dilakukan

  sebelum mengakses sistem SPTB

  Menyimpan cap jari pemilik dan

  penyerah bagi urusan pindah milik

  tanah dan kes hakmilik hilang

  9

  eMMK (Fasa 2)

  Aplikasi ini merupakan penambahbaikan

  kepada sistem sedia ada pada Fasa 1

  yang dapat membantu mengurus

  maklumat dan memperluaskan proses

  permohonan tanah dari peringkat daerah

  secara keseluruhan merangkumi urusan-

  urusan seperti di bawah;

  Memperbaharui tempoh pajakan

  tanah

  Perwartaan

  Rayuan Keputusan MMKN

  Rayuan Premium/ Premium

  Tambahan

  Lanjutan Tempoh Bayaran Premium

  Pindaan Pelan

  Pemecahan Tanah Ladang

  Izinlalu TNB Seksyen 16(2) Akta

  Bekalan Elektrik

  Perlombongan Seksyen 81 Enakmen

  Mineral (Perancangan ada, tiada

  pelaksanaan)

 • 15

  Menambah baik sistem pengurusan

  keputusan MMK bagi memudahkan

  tujuan mendapatkan laporan statistik

  secara efektif.

  10

  e-Zone

  (Jawatankuasa

  Zon)

  Aplikasi ini merupakan sistem

  baru:

  Proses permohonan mendapatkan

  kelulusan MB melalui

  jawatankuasa zon bagi

  permohonan yang tidak bertindih.

  11

  e-Tanah Lapang

  Aplikasi ini merupakan sistem baru:

  Proses pengumpulan maklumat status

  tanah lapang kerajaan yang direzabkan

  untuk pembangunan masa depan seperti

  pengumpulan, mengenalpasti,

  merancang, mewartakan, memelihara

  dan menguruskan (upkeep) kawasan

  lapang.

  (Proses aliran kerja semasa adalah

  daripada PBT terus ke PTG)

  12

  e-Warta

  Aplikasi ini merupakan sistem baru:

  Proses kerja penyediaan untuk

  pewartaan merangkumi urusan-urusan

 • 16

  seperti di bawah;

  tanah rancangan (kawasan

  penempatan berkelompok)

  tanah rancangan (tujuan awam)

  13

  e-Rezab

  Aplikasi ini merupakan sistem baru:

  Proses permohonan di bawah kategori

  rezab

  Rezab Tanah Melayu

  Pembatalan Tanah Simpanan

  (Rezab) Seksyen 64 KTN Akta

  56/1965

  Proses Kerja

  Penyimpanan(Perezaban)

  Tanah Kegunaan Awam

  14

  e- Lesen

  Penjelajahan

  Seksyen 14

  Aplikasi ini merupakan sistem baru:

  Prosedur permohonan untuk Lesen

  Penjelajahan

  15

  Sistem Pengurusan

  fail

  Sistem ini bertujuan bagi memantau,

  merekod pergerakan fail dan dokumen

  supaya pengguna dapat mengetahui

  kedudukan fail sama ada di peringkat

  bawahan, pertengahan dan atasan.

  Sistem ini juga dapat menjimatkan masa

 • 17

  dalam pencarian fail dan mengurangkan

  kehilangan fail.

  16 Sistem Temujanji

  dan Pergerakan

  Menguruskan waktu temujanji antara

  pegawai, kakitangan dan orang awam.

  17 Sistem Tempahan

  Kawalan tempahan bilik mesyuarat dan

  kenderaan jabatan.

  18 E-sensor

  Sistem ini diwujudkan untuk mengesan

  pergerakan kenderaan yang terlibat

  dengan usaha bahan batu.

  19

  Sistem

  Perpustakaan

  Sistem ini diwujudkan bagi

  menyenaraikan buku-buku yang terdapat

  di dalam perpustakaan dan menyediakan

  tempahan pinjaman buku tersebut. Selain

  daripada itu ianya dapat merekod urusan

  pinjaman buku berkenaan.

  20

  Sistem Data

  (Doket)

  Megesan doket yang sah dan

  menentukan kepunyaan doket melalui no.

  siri.

 • 18

  3.2.3 Aplikasi Enterprise Wide

  Bil Aplikasi keterangan Bil

  1

  Video

  Conferencing dan

  VOIP

  Sistem ini dapat

  membantu jabatan

  berkomunikasi

  secara online di

  antara kakitangan

  jabatan-jabatan

  yang berkaitan

  tanpa perlu hadir

  ke pejabat

  berkenaan. Sistem

  ini juga membantu

  proses

  pembelajaran

  diantara

  kakitangan yang

  berkenaan.

  2 GIS (Public) Semakan

  maklumat geografi

  tanah untuk

  semakan orang

  awam

  3.3 Pewujudan Bank Pengetahuan (Knowledge Bank)

  Bank Pengetahuan Pentadbiran Tanah adalah sistem yang digunakan bagi

  menyokong persekitaran proses integrasi di antara aplikasi-aplikasi di PTG

  dan 17 PDT. Ia juga menyokong perkongsian maklumat untuk

  penambahbaikan produktiviti dan peningkatan kecekapan keseluruhan di

  Pentadbiran Tanah negeri.

 • 19

  Bil Aplikasi keterangan

  1 Sistem

  Integrasi

  Aplikasi Tanah

  (SIAP)

  Integrasi dengan semua aplikasi dan modul ICT

  yang boleh digunakan secara bersama bagi

  tujuan:

  Perkongsian data

  Laporan

  Semakan

  Profil tanah

  Perancangan

  3.4 Pengukukan Infrastruktur ICT

  Bagi memastikan segala aplikasi dan sistem yang bakal dibangunkan atau

  yang ditambahbaik dapat berfungsi dengan lancar dan memenuhi keperluan

  Pentadbiran Tanah, infrastruktur ICT yang sedia ada perlu ditambah baik.

  Infrastruktur yang sedia ada sudah tidak dapat lagi menampung keperluan

  semasa mahupun yang akan datang. Antara penambahbaikan yang

  diperlukan dengan segera adalah seperti berikut:

  Keperluan rangkaian jalur lebar yang lebih tinggi bagi memenuhi

  keperluan jabatan-jabatan berkaitan;

  Penukaran perkakasan ICT yang terkini mengikut peredaran masa dan

  teknologi.

  Keperluan kepada Disaster Recovery Facility (DRF) yang akan

  memastikan operasi yang berterusan dan juga mengurangkan gangguan

  kepada system yang sedia ada dan juga akan datang.

 • 20

  Perisian yang Genuin bagi memastikan sokongan dari pihak pengeluar

  pengisian.

  3.5 Pengukuhan Pembudayaan dan Persekitaran ICT (Enabling

  Environment)

  Peringkat permulaan pelaksanaan inisiatif ICT, aspek pembudayaan ICT

  perlu diberikan penekanan sewajarnya dan pemantapan penggunaan ICT

  secara strategik perlu dipertingkatkan. Tujuan pengukuhan pembudayaan

  dan persekitaran ICT (enabling environment) untuk memastikan

  persekitaran yang kondusif.

  Antara faktor kegagalan projek pengkomputeran adalah berpunca daripada

  persekitaran pembudayaan ICT yang lemah yang tidak menyokong

  pelaksanaan inisiatif yang dilaksanakan. Ini termasuklah kepimpinan dan

  koordinasi, personel dan

  budaya kerja, polisi dan garis panduan perlu dimantapkan untuk

  pembentukan persekitaran yang sesuai dalam mendorong pembangunan

  dan penggunaan ICT.

  Objektif strategik ICT PTG yang telah dirancang adalah:

  a. Mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dan

  stakeholder melalui penambahbaikan dan penyeragaman infrastruktur dan

  aplikasi ICT;

  b. Memastikan pembudayaan ICT yang berterusan melalui program

  kesedaran (awareness program) terhadap aplikasi yang sedia ada atau

  bakal dibangunkan, melalui kaedah yang lebih interaktif seperti mesra

  pengguna, manual pengguna, polisi-polisi berkaitan ICT dan sebagainya.

  c. Mempertingkatkan Knowledge Management (KM) untuk memantapkan

  dan memperluaskan perkongsian pengetahuan, pengalaman dan amalan

  terbaik;

 • 21

  d. Mempertingkatkan latihan teknikal yang membolehkan pengguna

  berupaya mengendalikan sistem yang terdapat di PTG.

  e. Membangun dan memperkukuhkan aplikasi strategik ICT dalam

  menyokong hala tuju dan fungsi-fungsi utama

  f. Memperkukuhkan tadbir urus ICT dalam mempertingkatkan penyampaian

  perkhidmatan; dan

  g. Mempertingkatkan kompetensi ICT dalam menyediakan perkhidmatan

  yang lebih efektif.

  4. STRATEGI PERLAKSANAAN

  Pelaksanaan keseluruhan inisiatif ICT dirangka untuk jangka masa lapan (5)

  tahun. Pelaksanaan secara berperingkat dicadangkan supaya sejajar dengan

  kapasiti dan keupayaan tenaga kerja Pentadbiran Tanah dan mengambil kira

  proses persediaan spesifikasi teknikal sistem, pengurusan perubahan (Change

  Management) dan Business Process Re-Engineering (BPR).Pelan Strategik

  ICT(ISP)(2008-2015)

  4.1 Faktor kejayaan kritikal

  Di antara faktor kejayaan kritikal bagi menentukan kejayaan

  perlaksanaan setiap inisiatif ICT adalah seperti berikut :

  Penyertaan, kerjasama dan sokongan dari pihak pengurusan atasan serta

  jabatan-jabatan berkaitan seperti memberi idea-idea yang bernas dan

  menyokong dari segi kewangan untuk program-program ICT yang hendak

  dilaksanakan.

  Membudayakan pengkomputeran diperingkat awalan bagi menyediakan

  modal insan yang celik ICT.

  Menyediakan polisi ICT yang berkaitan sebagai panduan dalam

  menentukan halatuju organisasi jabatan berkaitan.

  Kerjasama dan kesefahaman di antara jabatan-jabatan yang berkaitan.

  Penyelidikan dan pembangunan dalam melancarkan program ICT dengan

  memgambil kira aplikasi teknologi terkini.

 • 22

  Memperolehi dan memastikan sumber yang mencukupi dari segi tenaga

  kerja, sistem, struktur dan teknologi secara optimum.

  Responsif kepada persekitaran dengan menunjukkan adaptibiliti dan

  fleksibiliti dalam menangani perubahan bagi memastikan pertumbuhan

  berterusan dan menyumbang kepada jabatan.

  Pengurusan berkesan bagi semua projek-projek ICT.

  Pengurusan ke atas faktor-faktor luar kawalan seperti rangkaian dan

  keselamatan.

  4.2 Timeline Perlaksanaan.

  Kesemua inisiatif yang dirancang akan disusun dalam tempoh pelan strategik

  yang dicadangkan dan berdasarkan keutamaan serta bajet yang yang ada.

  Bagi pengukuhan infrastruktur, latihan dan keselamatan akan dijalankan

  seiring perlaksanaan dalam tempoh 5 tahun.

  5. PENUTUP

  Pelan strategik ini merupakan masterplan yang dibangunkan untuk menyokong

  pelan pemodenan Pentadbiran Tanah bagi tempoh 5 tahun akan datang (2011-

  2016) agar perancangan dan pembangunan ICT dapat dimanfaatkan

  sepenuhnya.