Phan tich ky_thuat_4231

 • View
  803

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Ti liu tham kho

  PHN TCH K THU TLast updated on 2 October 2007

  1

 • 11Ti li u phn tch k thut

  222222222222

 • Ti li u phn tch k thut

  333

  N i dung chnh phn 11 T n g quan v Phn tch k thutt Cc d n g bi u Mc h tr v khng c ng xu hngn FibonacciF Mt s m u hnh thng g p Phn tch khi lng

 • Ti li u phn tch k thut

  444

  Tng quan v Phn tch k thut(PTKT)

  ( PTKT l vic nghin cu hnh vi ca th tr ng ch yu b n g vic s dng th nh m mc ch d bo xu h ng gi trong t ng lai.

  Charles H Dow c xem l cha ca PTKT.Nm 1884, ng a ra ch s bnh qun ging ca ca 11 c phiu quan trng nht thtr ng M .

 • Ti li u phn tch k thut

  555

  Nhng gi nh c s c a PTKTPBin ng th tr ng p hn nh tt c

  Cc nh PTKT cho rng t t c cc y u t n h h ng

  n gi u c ph n nh trong gi.gGi vn ng theo xu t h

  Cho rng m t xu th ang v n n g s ti p t c theo xu th c a n cho n khi n o chiu.

  uL c h s s l p li chnh ni Cho r ng xu th gi trong tng lai chnh l s l p l i

  c a qu kh.

 • Ti li u phn tch k thut

  666

  L thuyt Dow (Dow theory)t y c xem l n n tng c a PTKT. Charles Dow pht tri n L thuy t Dow

  t nhng phn tch hnh vi c a th tr ng vo cu i th k 19.

  1 ng cho rng dao ng th trng s t o thnh cc xu th gi. ng phn chia xu th gi thnh xu th gi c p 1

  (chnh) v xu th gi c p 2 ( ph ). Sau khi Dow m t, Wiliiam P Hamilton

  ti p t c nghin cu l thuy t ny v c u trc l i thnh L thuy t Dow nh ngy nay.

 • Ti li u phn tch k thut

  777

  Hai xu th gi chnh ca DowDXu th gi cp 1

  pTh hi n xu hng gi chnh ca th trng v c thko di t vi thng cho n vi nm.

  i Xu th gi cp 2pL nh n g i u chnh c tc ng lm gin o n xu

  th gi c p 1.. Trong th tr n g gi tng, chng c xem l nh ng

  t suy gi m t m t h i (i u ch nh). Trong th tr n g gi gim, chng c xem l nhng

  h i ph c trung gian (tng gi t m t h i).

 • Ti li u phn tch k thut

  888

  Ba giai o n chnh c a th tr ngTh tr ng tng gi Th tr ng gi m gi

  Phn ph i

  Ko di

  Xu th tng chnh

  Tch ly

  Xu th g i m chnh

  Tuy t v ng

 • Cc d ng biu th ng gp

  pBiu d n g ng (line chart)cBiu dng thanh (bar chart)cBiu nn (candle chart)

 • Biu dng ng (line chart)

 • Biu dng thanh (bar chart)

  Cao

  M

  Th p

  ng

 • Biu nn (candle chart)Cao

  ng

  M

  Th p

  M

  ng

 • Mc h tr v mc khng c

  Mc h tr (Support)L mc gi m ti nhu cu c xem l

  mnh ngn cn s gi m gi thp hn.nMc khng c (Resistance)

  ( L mc gi m ti l ng cung c xem l m nh ngn cn s t ng gi cao hn.

 • Cc phng php xc nh mc htr v m c khng cCc mc gi cao v thp

  pM c h t r c xc nh b i t p h p cc m c gi thp.

  pM c khng c c xc nh b i t p h p cc m cgi cao. Khng c Cc m c cao

  Cc m c th p

 • H tr

 • Cc s ch nM c h tr v khng c c th xu t hi n cc m c

  gi ch n, nh 10, 20, 25, 50, 100,...Nn trnh t lnh t i c c m c gi ny.

  nVng h tr v khng ci khi m t vng xung quanh m t m c gi s t o

  thnh m c h tr v khng c .

 • Ti li u phn tch k thut

  161

  ng xu h ng (Trend lines)l ng xu h ng th hi n h ng di chuyn ca

  th trng v c xem l yu t quan trng nh t trong t t c cc phn tch.

  ng xu h ng tngM c khng c

  im h tr M c h tr thnh

  m c khng c

 • Cc c i m c a ng xu hng

  nS l ng imm C n ph i c 2 im tr ln v . S i m cng

  nhi u th tnh chu n xc c a ng xu h ng cng cao.

  cKho n g cch cc immCc i m ph i c kho ng cch tng i nh nhau.

  nGcGKhi d c c a ng xu hngcng tng th tnh

  chu n xc c a cc m c h tr v khng c cng

 • gi m.

 • Ti li u phn tch k thut

  18

  Minh h a v gc

  D cDgy

  D c v a ph i m c h tr tt

 • tt

  Knh xu h nghhKnh xu hng c thit lp bi 2

  ng xu h ng song song nhau.

  Knh xu h ng tng Knh xu h ng gi m

 • nn

  Fibonacci (1170 1250)1 ng tn th t l Leonardo Pisano, l m t

  nh ton hc sng vo khong th k12 t i Pisa (Italy).

  ( ng khm ph ra dy s Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34,) d a trn nhng quan st v Kim t thp Gizeh Ai C p.

  Dy Fibonacci c t l 2 s lin k nhau xp x 1,618 (ho c ngh c h o l0,618). T l ny c gi l T l vng(The golden ratio) hay PHI.

 • hh

  Fibonacci trong PTKT

  PKhi dng trong PTKT, T l vng th ng c chuyn i thnh 3 mc t l: 38.2%, 50% v61.8%.

  6Tuy nhin, cc bi s khc cng c th c dng, nh 23.6%, 161.8%, 423%,

  2Dy Fibonacci th ng c ng dng trong PTKT d i nhiu dng: s hi li, dng cung, dng qut, d ng m rng v vng thi gian.

 • ii

  Fibonacci RetracementsR Fibonacci Retracements c

  xy d ng bi mt ng xu th c v gi a 2 im cc tr , t mt y n m t nh ho c ng c l i. Sau 7 ngngang ct ng xu hng s c thi t l p cc mc: 0.0, 23.6, 38.2, 50, 61.8,78.6 v 100%.

  1 Gi thng ch m ti m c n trn/ti m cn di t i ho c g n cc m c hi li c a Fibonacci trong qu trnh bi n ng.

 • Fibonacci ArcsA Fibonacci Arcs c thi t

  l p t m t ng xu h n g c v t 2 i m c c tr , t i m c c

  ti u n c c ii din.3 ng

  hnh cung s c xy d n g v i tm li m c c tr th 1 v c t ng xu h n g t i cc m c38.2, 50 v 61.8%.

  3 Fibonacci Arcs th ng c xem l cc m c h tr v khng c ti m nng.

 • Fibonacci FansF Fibonacci Fans c thi t

  l p t m t ng xu h n g c v t 2 im c c tr . Sau , m t tr c d c v hnh c v qua im c c tr th 2. 3 ng xu h n g s c v t im c c tr th nh t c t trc d c t o thnh cc gc cc mc 38.2,

  50,61.8%.

  6 Cc ng ny c th xem l cc ng h tr v

 • khng c trong PTKT.

 • Fibonacci Time Zones

  ZFibonacci Time Zones c thit lp bi vic chia th b n g cc tr c dc vi khong cch tun theo dy Fibonacci (1,1,2,3,5,8,).

  ( Cc thay i gi mnh thng n m g n cc tr c d c ny.

 • dd

  Fibonacci ExtensionsE Fibonacci Extensions

  th n g c dng d bo cc m c h tr v khng c trong t n g lai v c v v t kh i bin 100%.

  1 161.8, 261.8 v 423.6% l cc m c Fibonacci Extensions th ng c s d ng trong PTKT.

 • PP

  Mt s mu hnh th ng gppCc mu hnh ti p di n

  Tam gicTCh nh tC c h nh t v c ui nheo

  nCc mu hnh o ch iuu u v vaiHai v ba y/nhnM u hnh ci nm nh vm v y chn

 • HH

  Cc m u hnh tam gicTam gic

  y

  x

  Tam gic h ng ln

  h ng xung

  x

  y

  y

  x

  Tam gic cn b ng

  M c gi k v n g c nh ra trn c s khong cch gi x=y.

  g Cc nh u t di h n dng cc m u hnh ny xc nhn xu hng, trong khi cc nh u t ngn h n

 • HH

  dng chng nh cc du hi u mua/bn.

 • Minh ho v mu hnh tam gic

 • Mu hnh ch nh t

  y

  x Tn hi u ti p t c xu h ng ln

  T n g t nh cc mu hnh tamgic, mc gi k v ng trong m u hnh ch nh t c xc nh trn c s khong cch gi x=y.

 • C ch nh t v c ui nheoC ch nh t C ui nheo

  C t c

  x x

  x M c gi k v n g c a cc m u hnh ny c nh ra khikho ng cch gi c a c t c (x) c l p l i k t khi gi thot ra kh i vng i u ch nh v ti p t c xu h ng

 • c.

 • Minh h a v mu hnh c

 • Mu hnh u v vai u vai ng c

  ng c x

  y

  y M t khi gi v t kh i ng c th nh u t c th t k vng mc gi tho i u ki n x=y. Cc nh PTKT cho rng gi s bi n ng m t khong t nh t bng y tr c khi m u hnh ny hnh thnh.

  t ng c c th cn bng, d c ln hay d c xu ng. M t ng c d c xung c xem l m t d u hi u m nh v ph n nh chu n xc h n so v i m t ng c d c ln.

 • Minh ho mu hnh u v vai

 • Mu hnh hai v ba y/ nhHai nh Ba nh

  Hai y Ba y

  T ng tx nh cc mu

  hnh k trn,y mc gi k

  vng c nh ra trn

  x c sy khong cch

  x=y.

 • Minh h a m u hnh hai nh

 • Minh h a m u hnh hai y

 • Mu hnh ci nmNm h ng xung

  Nm h ng ln

  l Ging nh mu hnh tam gic, mu hnh nm thhin mt s hi t gi tr c khi o chiu.

  uMu hnh nm c th dc ln hoc dc xung.Trong mu hnh ny, gi s v t khi 2 ng gi i hn tr c khi nh nm hnh thnh.

 • Mu hnh nh vm v y chnnh vm

  y chn

  Mi vm

  vCc m u hnh ny thng c dng nh nhng du hiu mua/ bn trong PTKT.

  y chn

 • Phn tch khi l ng giao dch

  cMc tiu ca vic phn tch khi lng giao dch:c Xc nhn xu h ng hi n ti:

  i N u th trng ang c xu hng ln ho c xung th xu hng ny ph i c xc nh n b i s gia tng kh i l n g giao d ch. S h i l i c a m t xu h ng thng i km v i s suy gi m kh i lng.

 • Phn tch khi l ng giao dchc C nh bo s suy yu ca xu h ng hi n ti:

  i N u xu hng hi n t i c ti p di n v i s gim g n v kh i lng th y c xem l s cnh bo xu hng ny ang y u dn.

  n i u ny c bi t ng khi th trng t n nh cao m i hay ch m y m i v i m t

  kh i l ng n h . Trong trngh pny, vi c ch m nh/y m i c a thtrng th n g c xem l m t xu

  h ng khng ng tin c y.

 • Phn tch khi l ng giao dchc Xc nhn s bt ph khi bin dao ng

  gi hin ti:i Trong th trng khng r xu hng v gi ang

  dao ng trong m t bin nh t nh, m t s bt ph c a gi ph i c i km v i m t kh i l ng giao d ch ln.

  n Ngc li, m t s bi n n g mnh v gi nh ng v i kh i lng giao d ch nh c t h xem l m t xu h n g khng b n v ng v cn ph i c xem xt thm.

 • Phn tch th khi l ng i m A th hi n s n l c

  t n nh m i v i kh i l ng nh (n m di ng trung bnh khi l ng) kt qu l xu hng mi thtb i v gi cn ch m y m i.

  i m B th hi n s tng gi v i m t kh i l ng gia tng theo y c xem l mt s tng gi kh v ng