สารานุกรมลูกเสือเล่ม ๑

  • View
    1.039

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

/

Transcript

  • 1.

2. (SCOUT) SCOUT SCOUT SCOUTING SCOUT SCOUTING - 3. .. ( ) 4. ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. -(Scouting)(Scout Law) 8. ( ) 9. ( )(Yell) (The Good Turn) 10. 11. () ). . . . .( ...( ..( . ...( ..( ..--))( ..)) --))-( ..-( .. ..-) . . Scout Encyclopedia 12. . .( ... ) () (Ascot)(Ascot). . (C. V. Hume) 13. (Sandhurst)(Woolich)(Sandhurst) (Oxford) (Hythe) Scout Encyclopedia(Okehampton) 14. . .. . 15. Scout Encyclopedia 16. ..:. . 17. (:). . )((.. Scout Encyclopedia) 18. The South-West London Troop (The King of Siam's Own ) The First Balham and Tooting Scout Group. (The King of Siam's Own) K.S.O. The King of Siam's OwnK.S.O. 19. ..(() ..... .. ...)..... .(. ... Scout Encyclopedia:10) 20. :. . . ... () :)11(:. . 21. .. ..---.. .... ..::- .. .. ((,,). ). .. ((..,,). ). .... Scout Encyclopedia,,12::.. 22. ,.( ....( .250 Million Scouts). : ... .( ,).. )..,,. . ( ,,,)....( ). K.S.O. [ .(). K.S.O. [ ] .]. : . . http://www.krama6.su.ac.th/activity/activity01.html ( ( : http://www.krama6.su.ac.th/activity/activity01.html .. ). ). . ( ). .[ ]. http://www.kingvajiravudh.org ( : ). .( ). .[ ]. http://www.phyathaipalace.org/main/index.php/2009-02-16-02-45-22. ( : .. ). .( ). . : . .13 23. -..( .. ) Scout Encyclopedia14 24. -- -......, , ,.................(). .,( . - ).:.:.. .. .( . - )( . -( . - ) .- .)15 25. (. .. . . Scout Encyclopedia16) 26. .. ....: 27. . .( . . ).():.. Scout Encyclopedia:. 28. .. .. (flurdelys) (flurdelys) (flurdelys) 29. . ... Scout Encyclopedia:0 30. ( )) (.. ..: 31. . .. . . .( ( . . Scout Encyclopedia..,,).).22. 32. (Scouting) . . . . ...---(Aids to Scouting) ..(Campfire yarn)(..) --(Scouting for Boys). .( . .)Scouting23 33. --(Scouting for Boys). . - Scout Encyclopedia.(,).24. 34. (). ..... :: 35. Scout Encyclopedia26 36. 27 37. , . .(.( : ).).. . www.thai-school.net/view_activities.php?ID=84403 ( ). .( ). . .. [ ]. http://203.172.141.6/nsta1/index.php ( .. ). Scout Encyclopedia28. .[]. :. .:. 38. .. . (V).(Grand Howl).... 39. Scout Encyclopedia0 40. .. . (). . ./// / /.. 41. Scout Encyclopedia 42. .()...33 43. ,. (. ,.( . Scout Encyclopedia. ...). :34)..: 44. (Camping) (Camping). .( . .)(Poole) (Robert Stephen Smyth Baden-Powell) (Maclaren) (Donald Baden Powell) Eton Poole BridgeHarrow Bourne Mouth Boys Bridge 35 45. .. ( ) (. Scout Encyclopedia. . . .36) 46. . .(Camping)(Outdoor Activities) 47. . .( ) . . . . . . Scout Encyclopedia. .. . 38 48. .. . (:.). 49. .... Scout Encyclopedia0 50. .-.-..41 51. .... Scout Encyclopedia42 52. ..-.43 53. .-..,( Scout Encyclopedia).:44. 54. ( - )(Scout Movement) () ()---(Scouting for Boys)-45 55. . . ( . . (Boy Scout International Bureau) (World Scout Bureau)-) .. . .( .. ( . .) )..( ). .[ ]. www.worldscoutshop.org/.../wosm_map.jpg ( : .. ). .( ). World Scout Office, the headquarters of the World Scout Organization.[ ]. www.farm4.static.flickr.com/3037/2975338105_788b7.. ( : .. ). Scout Encyclopedia 56. .):(()... . . . .. . .. . .. .... .47 57. . . . .. . (Scout Promise)(Scout Law) Scout Encyclopedia48.. . 58. - (Scouting for Boys).. (.. ) 1. A Scout honour is to be trusted. 2. A Scout is loyal. 3. A Scouts duty is to be useful and to help others. 4. A Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout, no matter to what social class the other belongs. 5. A Scout is courteous. 6. A Scout is a friend to animals. 7. A Scout obeys orders. 8. A Scout smiles and whistles. 9. A Scout is thrifty. . . ( . . ) 10 . A Scout is clean in thought, word and deed. (Scout Promise) (Scout Law) (Promise and Law)Statement)-( ) ( - ) (Mission (Mission Statement) ..49 59. (). . .. . . . . . . . ... .Others)(Value System)(Mission Statement)(Duty to God)(Duty to self) ((Promise and Law) ) ((Mission Statement )) .. Scout Encyclopedia(Duty to0 60. (-)(): http://www.sahavicha.com,.(). . .. ()(.:). ...(:.).... (, ). 61. .. . ... . . . Scout Encyclopedia52 62. .. . . . . .53 63. ... . . Scout Encyclopedia 64. .. .. . .., :.().. .55 65. .... . . . . . Scout Encyclopedia56 66. . . . .57 67. . . . . . . . Scout Encyclopedia. .. . 68. .. . . . . . () . 69. (.. . . . . .( Scout Encyclopedia60)) 70. .. . . . . .()61 71. .. . . . . .( Scout Encyclopedia)62 72. . . . . . . .(63) 73. . . . . . . .( Scout Encyclopedia64) 74. . . . . . . .(65) 75. . . . . . ..( Scout Encyclopedia66) 76. . . . . . .67 77. . . . . . . Scout Encyclopedia68 78. . . . . . . 79. . . . . . . Scout Encyclopedia70 80. . . . . . . 81. . . . . . . Scout Encyclopedia72 82. . . . . . . .() 83. . . . . . . .( Scout Encyclopedia) 84. . . . . . . .(75) 85. . . . . . . .( Scout Encyclopedia) 86. . . . . . . .() 87. . . . . . . .(.().. ,. Scout Encyclopedia).().. .:. 88. . . .(.)(79) 89. . . . . . Scout Encyclopedia0 90. . .. . . .81 91. . . . . . . . Scout Encyclopedia82 92. . . .. . . . . .83 93. . ... . . . . . Scout Encyclopedia84 94. . . . . . . . . 95. . . . . . . . . Scout Encyclopedia 96. . . . . . . . .87 97. . . . . . . . . Scout Encyclopedia88 98. . . . . . . . . 99. . . . . . . . . Scout Encyclopedia0 100. . . . . . . . 101. . . . . .. . . . Scout Encyclopedia 102. . . . . .. . . . 103. . . Scout Encyclopedia 104. . .( )95 105. .. . . . . . . .. Scout Encyclopedia96 106. ..( )97 107. .. . . . . . . .. Scout Encyclopedia98 108. . .( ). .99 109. ..( ) Scout Encyclopedia100 110. ... ( )101 111. .. ( ). . Scout Encyclopedia102 112. , ..(:).. .103 113. . . . . .. .. . .. . Scout Encyclopedia104 114. (0)() 115. Scout Encyclopedia0 116. 0 117. Scout Encyclopedia0 118. 0 119. Scout Encyclopedia0 120. 121. Scout Encyclopedia 122. .113 123. Scout Encyclopedia114 124. 115 125. Scout Encyclopedia116 126. ,,,117 127. .................................................. Scout Encyclopedia..118.. 128. ............................................119...... 129. .... Scout Encyclopedia............120.. 130. ........................................................121 131. .............. Scout Encyclopedia............122.... 132. 123 133. ... .1 Scout Encyclopedia. .1. .3124 134. 125 135. . Scout Encyclopedia126 136. .127 137. Scout Encyclopedia128 138. .129 139. ....1 Scout Encyclopedia.231304 140. 11121314212223243132333441424344131 141. . Scout Encyclopedia132 142. .133 143. Scout Encyclopedia134 144. 135 145. Scout Encyclopedia136 146. ( )137 147. Scout Encyclopedia.138 148. .. . . . . . . ... . . . .139 149. ... .. . Scout Encyclopedia.140 150. . . .141 151. . Scout Encyclopedia 152. , , , ,,,,, ,,, ,, , 153. Scout Encyclopedia144 154. . .(. .)145 155. ..( Wood Badge Beads ) . Scout Encyclopedia( Gilwell Scarf ) 156. .() 157. . ..(.. . . . . . . Scout Encyclopedia. . . . . . .148) 158. . . .. . . . . . . .149 159. /. . . . . . . . Scout Encyclopedia150 160. . ...:() () ..()151 161. . . Scout Encyclopedia152 162. .. ..() ..........153 163. -. . Scout Encyclopedia154 164. 155 165. Scout Encyclopedia156 166. 157 167. Scout Encyclopedia158 168. . .()159() 169. Scout Encyclopedia160 170. 161 171. ( ) Scout Encyclopedia162 172. Scouting for Boys163 173. Scouting for Boys Scout Encyclopedia164 174. 165 175. Scout Encyclopedia166 176. 167 177. Scout Encyclopedia168 178. ......................................................169 179. ...................... Scout Encyclopedia..............170 180. ................................171 181. .................................................................. Scout Encyclopedia..172.. 182. ................173 183. Scout Encyclopedia174 184. 175 185. . .1 Scout Encyclopedia. .1176. .3 186. 177 187. ..( ). .( .( Scout Encyclopedia).http://th.wikipedia.org ().. ).:. .178..... . . 188. . .( . .-( . .)-) . . (Prempeh)(Kumasi) ------..179 189. .,,. Scout Encyclopedia0 190. :181 191. (Yell). (Cheer leader).(Yell) .(Yell)(The Good Turn)() (Wolf Cubs Hand Book)(The Good Turn)( - ) Scout Encyclopedia182 192. -.( ). POWELL.):.(Wolf Cubs Hand Book BY LORD BADEN. . 193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scout Encyclopedia184 194. (. . )(............................... ............................................. ............................... .......