of 20 /20
PPPday 22 mei 2012 Günther L’heureux PPS & nutsvoorzieningen

Pps nutsvoorzieningen (Publius)

 • Author
  publius

 • View
  658

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Pps nutsvoorzieningen (Publius)

Page 1: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

PPPday 22 mei 2012

Günther L’heureux

PPS & nutsvoorzieningen

Page 2: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 222 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Inleiding - algemeen (1)

Aanwezigheid van nutsleidingen in/op openbaar domein >< uitvoering van PPS-project

- noodzaak van verplaatsing (?)

- bijkomstig aspect, maar niet onbelangrijk:

- impact op uitvoeringstermijn

- kostprijs

Page 3: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 322 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Inleiding – algemeen (2)

Rechtspositie van ‘stakeholders’ bij PPS-project (noodzaak van verplaatsing, tenlasteneming kosten, uitvoeringstermijn en –modaliteiten)

- opdrachtgevend bestuur

- aannemer

- nutsbedrijf

- buurt

Page 4: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 422 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Inleiding – juridisch kader (1)

Aanleg van nutsleidingen

- openbaar domein – private eigendommen – eigen eigendom

- openbaar domein:

- zonder recht of titel- op conventionele grondslag- wegvergunning- domeinconcessie- op grond van wettelijke titel

Page 5: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 522 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Inleiding – juridisch kader (2)

Aanleg van nutsleidingen op grond van wettelijke titel

- geen algemene regeling, maar sectorreglementering (gas, elektriciteit, water, kabel, telecom)

- federale materies – gewestmateries

- wettelijke regeling inzake verplaatsingen van nutsleidingen aangelegd op grond van wettelijke titel

Page 6: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 622 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Inleiding – juridisch kader (3)

Aanleg van nutsleidingen op grond van wettelijke titel - gasleidingen

- gasvervoerleidingen: wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen

- aardgasleidingen: Vlaams Energiedecreet (vanaf 1 juli 2012)- elektriciteitslijnen – en kabels

- boven 70 kV: wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening- tot 70 kV: Vlaams energiedecreet (vanaf 1 juli 2012)

- waterleidingen: wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut , van de openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen, inzonderheid van gas- en waterleidingen

- telecomleidingen: wet van 21 maart 1991 op de economische overheidsbedrijven- kabelnetwerken: decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

Page 7: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 722 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van aanwezige nutsleidingen

- Identificatie van nutsleidingen (gas, elektriciteit, water, telecom, kabel) gelegen binnen het projectgebied

- Onderzoek van noodzaak van verplaatsing van aanwezige nutsleidingen

- Bepalen van termijn waartegen de verplaatsing van de aanwezige nutsleidingen vereist is

Page 8: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 822 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van ‘leggingsrechten’

- zonder recht of titel

- wegvergunning

-op conventionele grondslag

- domeinconcessie

-Op grond van wettelijke titel

Page 9: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 922 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van ‘verleggingsrechten’

Afspiegeling van ‘leggingsrechten’

Aanleg op grond van wettelijke titel => precariteit (= tegengewicht voor leggingsrecht)

steeds recht in hoofde van de overheid (ovv rechtsmisbruik) om verplaatsing te vragen

specifieke bepaling in elke wettelijke of decretale regeling

Page 10: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 1022 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van begunstigde van recht om verplaatsing te bevelen (1) (wettelijke regeling)

Principe: ‘domeinbeheerder’

geen delegatiemogelijkheid

wel mandataris (?)

voor federale materies ook besluit van de bevoegde minister

gasleidingen: ook goedkeuring van bevoegde minister

Page 11: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 1122 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van begunstigde van recht om verplaatsing te bevelen (2) (wettelijke regeling)

Voorwerp van verplaatsingsbevel: ‘op hun respectievelijk domein’

- controverse tussen overheid en nutsbedrijven in jaren ‘60 en ‘70

- verdeeldheid in rechstleer (enkel eigen openbaar domein >< ook op privaat domein)

Begrip ‘domein’

- afdeling wetgeving van de Raad van State: privaat en openbaar domein van de overheid

- Cass., 28 april 1978: ook privaat domein, maar niet wanneer louter voor private doeleinden

Page 12: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 1222 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van begunstigde van recht om verplaatsing te bevelen (3) (wettelijke regeling)

‘Indeplaatsstelling’

= uitvoering van werken door (hogere) overheid op het domein van een lagere overheid

toestemming van lagere overheid vereist

verplaatsingsbevel dient uit te gaan van lagere overheid

in geval van verplaatsingsbevel van hogere overheid zijn de kosten ten laste van hogere overheid

Page 13: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 1322 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van begunstigde van recht om verplaatsing te bevelen (4) (wettelijke regeling)

‘Interceptie’

= opslorping of inlijving van deel van een weg van een lagere overheid in de weg van een hogere overeid en waarbij de weg integraal deel uitmaakt van de weg van de hogere overheid

verplaatsingsbevel dient uit te gaan van overheid die aan de weg zijn bestemming geeft

enkel (zonder meer) voor gelijkgrondse kruisingen

Page 14: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 1422 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van omvang van verplaatsing (wettelijke regeling)

-Niet alleen fysieke verplaatsing

-Ook wijziging van de werken aan de leidingen zonder wijziging van ligging of tracé van leiding

Page 15: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 1522 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van schuldenaar van kosten verbonden aan verplaatsing (1) (wettelijke regeling)

Regeling in Gaswet, wet van 10 maart 1925, wet van 17 januari 1938 en decreet van 27 maart 2009 (gelijkaardig)

- ten laste van nutsbedrijf wanneer verplaatsing bevolen wordt in belang van de landsverdediging (wet van 10 maart 1925 & wet van 17 januari 1938) of in ‘s lands

belang (Gaswet)

- ten laste van overheid in andere gevallen, behoudens in limitatief opgesomde gevallen (waaronder in belang van de wegenis)

begrensd door redelijkheidsbeginsel

Page 16: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 1622 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van schuldenaar van kosten verbonden aan verplaatsing (2) (wettelijke regeling)

Regeling in Gaswet, wet van 10 maart 1925, wet van 17 januari 1938 en decreet van 27 maart 2009 (gelijkaardig)

‘in belang van de wegenis’: controverse

- afdeling wetgeving van de Raad van State: meest ruime betekenis

- praktijk: in concreto-invulling

* quid ‘voorlopige’ verplaatsing?

* quid ‘overbodige’ verplaatsing?

Page 17: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 1722 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van schuldenaar van kosten verbonden aan verplaatsing (3) (wettelijke regeling)

Regeling in wet van 21 maart 1991

-ten laste van telecomoperator wanneer verplaatsing gebeurt naar aanleiding van werken aan het openbaar domein dat de overheid beheert

in geval van niet-uitvoering van werken aan openbaar domein: ten laste van overheid

- in de andere gevallen ten laste van overheid

Page 18: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 1822 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van schuldenaar van kosten verbonden aan verplaatsing (4) (wettelijke regeling)

Regeling in Energiedecreet

-ten laste van netbeheerder wanneer de verplaatsing geschiedt om redenen van algemeen belang

Maar:

-steeds (onder elke regeling) mogelijkheid tot afwijkende contractuele regelingen omtrent tenlasteneming

- in geval van onenigheid: praktische benadering

Page 19: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 1922 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen

Identificatie van uitvoeringstermijn en modaliteiten van verplaatsing (wettelijke regeling)

- geen wettelijke regelingen inzake uitvoeringstermijn, behoudens in wet van 21 december 1991 (kennisgeving door overheid uiterlijk twee maanden voor de uitvoering van de werken) en in het Energiedecreet (uitvoering door netbeheerder binnen redelijke termijn)

steeds redelijke termijn

Page 20: Pps nutsvoorzieningen (Publius)

/ 20

referentiesspreker:Günther L’heureux

t 02 234 66 00

[email protected]

22 mei 2012/PPS & nutsvoorzieningen