of 17 /17
Gent, 17 april 2012 Jonas Riemslagh Belastingen op reclame

Gemeentefiscaliteit (Publius)

  • Author
    publius

  • View
    400

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Gemeentefiscaliteit (Publius)

Page 1: Gemeentefiscaliteit (Publius)

Gent, 17 april 2012

Jonas Riemslagh

Belastingen op reclame

Page 2: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 2Jonas Riemslagh / 17 april 2012

Belastingen op reclame

1. Vooraf• wat is reclame?• bevoegdheden van de gemeente

2. Wat kan? Wat kan niet?

3. Omzendbrief gemeentefiscaliteit en de belasting op reclame

4. Modelreglement

5. Vragen

Page 3: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 3Jonas Riemslagh / 17 april 2012

1. Vooraf: wat is reclame?

− Wat is reclame?

− Van Dale woordenboek:

“het geheel van middelen die men inzet om de verkoop te bevorderen, aanhangers te werven enz .”

− Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming 6 april 2010:

“iedere mededeling van een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop

van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen”

− Europese richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende en vergelijkende reclame:

“iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van

een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende

goederen, rechten en verplichtingen”

− Vlaams Mediadecreet 27 maart 2009

Page 4: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 4Jonas Riemslagh / 17 april 2012

1. Vooraf: wat is reclame?

− “reclame” is een weinig tastbaar concept

− eerder dragers van reclame en handelingen die daarmee worden

gesteld

Page 5: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 5Jonas Riemslagh / 17 april 2012

1. Vooraf: bevoegdheden van de

gemeente

− Gemeente kan “reclame” reguleren

− op basis van haar politiebevoegdheden

− op basis van haar bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening

− op basis van haar fiscale bevoegdheden

− inkomsten

− beleid

Maar de fiscale bevoegdheid van de gemeente is lang niet

onbeperkt …

Page 6: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 6Jonas Riemslagh / 17 april 2012

2. Wat kan? Wat kan niet?

De gemeentelijke fiscale autonomie

− Basis: de gemeentelijke fiscale autonomie

− Art. 41, 162, 170, § 4 Grondwet

− Deze basis bevat meteen een eerste beperking: er moet een

territoriale aanknoping zijn met de gemeente

Page 7: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 7Jonas Riemslagh / 17 april 2012

2. Wat kan? Wat kan niet?

Beperkingen door de wet

− Artikel 170, § 4 Grondwet: wet kan fiscale autonomie beperken

− Wet van 18 juli 1860: verbod gemeentelijke octrooien

− wat houdt dit verbod in?

− wat is de impact op belastingen op reclame?

− meeste rechtspraak: geen bezwaar

− maar: Cass. 12 september 2003

− Andere wettelijke beperkingen

Page 8: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 8Jonas Riemslagh / 17 april 2012

2. Wat kan? Wat kan niet?

Beperkingen door de vrijheid van handel (1)

− Decreet D’Allarde van 2-17 maart 1791

− Reclame voeren maakt deel uit van vrijheid van handel

Page 9: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 9Jonas Riemslagh / 17 april 2012

2. Wat kan? Wat kan niet?

Beperkingen door de vrijheid van handel (2)

− Decreet D’Allarde staat een belasting op reclame niet in de weg

− maar mag de reclame niet onmogelijk maken (RvS 16/11/1994, nr. 50.241)

− modaliteiten van belasting kunnen verhinderend zijn

− bv. verplichte aanmelding 2 dagen voor verspreiding

drukwerk met een specimen (RvS 27/02/2003, nr. 116.531)

− kan belastingstarief verhinderend hoog zijn? (RvS 16/11/1994, nr. 50.241)

Page 10: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 10Jonas Riemslagh / 17 april 2012

2. Wat kan? Wat kan niet?Beperkingen door het gelijkheidsbeginsel (1)

− Gelijkheidsbeginsel is onder meer vervat in art. 10, 11, 172

Grondwet

− Verhindert gemeente niet om een onderscheid te maken, maar dit

moet passen binnen het beoogde doel en moet objectief en

redelijk verantwoord zijn

Page 11: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 11Jonas Riemslagh / 17 april 2012

2. Wat kan? Wat kan niet?Beperkingen door het gelijkheidsbeginsel (2)

− Onderscheid naargelang de “reclame-verspreider”− vrijstelling voor drukwerk van openbare diensten?

(RvS 8/06/1999, nr. 80.697)

− vrijstelling voor sociale en culturele vzw’s en onderwijsinstellingen? (RvS 8/06/1999, nr. 80.696)

− vrijstelling voor bepaalde groep handelaren? (Luik 13/01/1999)

− wel belasting op rechtspersonen, niet op natuurlijke personen? (RvS 9/02/2006, nr. 154.688)

− wel belasting op “te koop” of “te huur” bord van immokantoor, niet van particulier? (Brussel 13/06/2001)

− vrijstelling voor ondernemingen die in gemeente gevestigd zijn?

Page 12: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 12Jonas Riemslagh / 17 april 2012

2. Wat kan? Wat kan niet?Beperkingen door het gelijkheidsbeginsel (3)

− Onderscheid naargelang de “reclame-boodschap”

− enkel belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk?

(RvS 18/4/2008, nr. 182.145; Gent 13/12/2005)

− vrijstelling voor drukwerk waarvan de bedrukte oppervlakte voor meer

dan 50 % uit teksten of beelden zonder handelskarakter bestaat? (Gent

13/12/2005) Of voor 30%? (RvS 16/11/1994, nr. 50.241)

− moet rekening gehouden worden met hoeveelheid teksten en beelden

zonder handelskarakter in publicaties? (Cass. 28/6/2001)

− vrijstelling voor drukwerk met max. 3 oplagen per jaar? (Gent 24/05/2006)

Page 13: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 13Jonas Riemslagh / 17 april 2012

3. De omzendbrief gemeentefiscaliteit en

de belasting op reclame

− Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011

− voorheen omzendbrief BB 2009/06 van 22 oktober 2009

− Milieubeleidsovereenkomst over reclamedrukwerkafvalstoffen van

18 juli 2008

− Belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerd wordt

“afgeraden”

− Belasting via modelreglement met vrijstelling voor deelnemers

aan milieubeleidsovereenkomst

Page 14: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 14Jonas Riemslagh / 17 april 2012

4. Modelreglement (1)

− Agentschap Binnenlandsbestuur:

www.binnenland.vlaanderen.be >> Thema Fiscaliteit >> Modellen

− Structuur modelreglement

− omschrijving belastbaar feit (art. 1)

− verschuldigd door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen

(art. 2)

− tarief wordt vastgesteld volgens 4 categorieën aan de hand van het

gewicht (art. 3; principe “de vervuiler betaalt”)

Page 15: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 15Jonas Riemslagh / 17 april 2012

4. Modelreglement (2)

− Structuur modelreglement (vervolg)

− vrijstelling voor onder meer deelnemers milieubeleidsovereenkomst

(art. 4)

− aangifteplicht 14 dagen na verspreiding, met soepeler regime en

regularisatiemogelijkheid voor periodieke verspreidingen (art. 5)

− ambtshalve aanslag indien geen aangifte werd gedaan (art. 6) en

mogelijkheid tot verhoging belasting bij ambtshalve aanslag (art. 7)

− formele bepalingen (art. 8-12)

Page 16: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 16Jonas Riemslagh / 17 april 2012

5. Vragen

?

Page 17: Gemeentefiscaliteit (Publius)

/ 17

referenties

Jonas Riemslagh

Cogels Osylei 61

2600 Antwerpen

t 03 270 33 50

f 03 270 33 51

[email protected]

www.publius.be

Jonas Riemslagh / 17 april 2012