openMagazin 3/2012

  • View
    2.589

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Text of openMagazin 3/2012

  • 1.KOPRUJTE Bezen 2012 SDLEJTE POSLEJTE TISKNTESthnout ePUBV y u o v n a k o la Nenechte si ujt nov slo PKN DIPLOMKA JEDNODUELingea Lexikon 5Mendeley sprvcepublikac Zim desktopov wikiLb se vm openMagazin? Sname se, abyste dostali kvalitn informace, dozvdli se nco novho a mohli st cestou do koly nebo do prce. OpenMagazin dlme pro vs! Kdybyste ns chtli pochvlit nebo nm podkovat, pette si lnek na adrese www.openmagazin.cz/kontakty dkujeme!

2. ObsahTMA SLA strana 40Recenze: Lingea Lexicon 5 na Linuxu4Pkn diplomka jednodue 8Mendeley Amte podek vpublikacch 21Univerzita vHradci Krlov: open-source software je dobr volba pro vzdlvn ipraxi 25Linuxov potaov uebna: Vukov programy ahry pro dti mateskch azkladnch kol prvnho stupn astudenty28Zim wiki na vaem potai33 strana 42RECENZERecenze Puppy Linux 36Gobby zdail symbiza textovho editoruachatovacho programu37Desura: Jak se hraje na Linuxu? 40Novinky vKDE 4.8 42Recenze: Linux Mint 12 Lisa Rebel ve vvinu 44Telefonujte si pes internet pmo, bezzprostedkovatel 47Program na ten elektronickch text Bard strana 44Storyteller 49GParted: vcarsk n na oddly50Unity 5.0: zsadn vylepen, nebo jen dalzklamn? 52NVODYKDE 4: Nkolik tip atrik 5456 strana 54Jak na sprvn uvozovky ve ScribusuPRAXEEvropsk regiony se piklnj kopen sourcesoftwaru57Grafick studio Awetis pouv Scribus59 strana 59 Powered by Scribus 3. TMA SL A BEZEN 2012OPENMAGAZIN 03Vy u o v n a k o l a 4 R e c e n z e : Li n g e a Le x i c o n 5 n a Li n u x u 8P k n d i p lo mk aj e d no d u e 21M e n d e le y A m t e 21U n i v e r z i t a v H r a d c i K r lo v :open-source software je dobr p o d e k v p u b li k a c c h v o lb a p r o v z d l v n i p r a x i 28 Li n u x o v p o t a o v u e b n a : V u k o v p r o g r a my a h r y p r o d t i ma t e s k c h a z k l a d n c h k o l p r v n h o s t u p n a s t u d e n t y 33 Z i m w i k i na v a e mpo t a i 4. Recenze: Lingea Lexicon 5 TMA SLAna LinuxuLuk Zapletal | LinuxEXPRES.czObjektem tto velk recenze jsou dva produkty: Velkuivatel pota. Stal se de facto stan-slovnk anglicko-esk a esko-anglick a Velk slovnk dardem pro pojem elektronick slovnk.D se tedy usuzovat, e mra neleglnhonmecko-esk a esko-nmeck. Mm primrnm clem koprovn byla vysok. Svou kopii tedybude zamit se na linuxov verze a zhodnotit vlastnosti muste pes internet do 30 dn aktivovatachovn slovnk prv vLinuxu. ale nebojte se. Je to snadn staspustit program lucgui ze sloky s in-Nstalac a postupovat podle pokyn naa Lexiconu se mi vdycky lbila p- ake stvajc instalaci se vm automa-obrazovce. Vygenerujete si kl, kter namoarost, sjakou lze slovnk ovl- ticky pid instalovan slovnk.strnkch Lingea zadte do formule,dat. Napklad ped hlednm nemuste azpt vlote aktivan kl. Na dotaz,urovat smr pekladu, prost hledte-likolik instanc Lexiconu lze takto ak-anglick vraz computer, prost jej tivovat, mi ve firm Lingea odpovdli,zadte. Pi hledn eskho program-e ti. Tud mete bez problmtor postupujete stejn. Lexicon 5 tuto slovnk provozovat ve Windows ivLi-vlastnost obsahuje, ajet mnoho vc. Bu-nuxu. Vppad reinstalan recidivy jede program ale vLinuxu dostaten funknnutn kontaktovat technickou podporuasnadno ovladateln? Jdeme na to.produktu.Soust velkho anglickho slovnkuje originln obousmrn slovnkInstalace krok 4spolenosti Lingea, databze uit slovobsahujcch rzn poznmky a rady, Sinstalac je spojena jedna novinka obousmrn slovnk zkratek a znmverze 5 aktivace po internetu. Nen sevkladov slovnk Wordnet. Krom tohoemu divit Lingea Lexicon dky rznm je varzenlu pipraven pehled anglickOEM distribucm uns doshl takovho gramatiky auivatelsk slovnek. Velkrozen, e jej znaj i mrn pokroilnmeck slovnk je na tom s vbavouInstalace krok 2Slovnky jsou dodvny na CD-ROM,v balen najdete krom mdia takinforman letk akartu se seznamemzkratek. Zpotku jsem se troku bl in-stalace, ale hned na vod musm napsat,e m programtoi firmy Lingea milepekvapili. Abych nejprve prozkoumalwindowsovou verzi, vloil jsem CD-ROMdo notebooku s Windows, spustilsetup.exe a po tech obrazovkch bylprodukt nainstalovn. Pistoupil jsemtedy k instalaci do Linuxu (Ubuntu),spustil binrku setup avnavlas stejnchkrocch se produkt nainstaloval dosloky /opt avytvoily se odkazy vna-bdce Aplikace. Sinstaltorem si vBrnvyhrli avsledek stoj za to jednikas hvzdikou. Pokud si zakoupte vcejazyk, prost vechna CD nainstalujeteNmina prvn sputn 5. TMA SLA BEZEN 2012OPENMAGAZIN05pln stejn, jen chyb Wordnet, kterpro nminu (pokud je mi znmo) nee-xistuje. Abyste si mohli udlat obrzekotom, jak informace databze uit slovobsahuje, uvedu pklad pro termnymachine, device aappliance: PoznmkaMachine je vtinou vt stroj, kte-r se ned pohnt mechanicky(nap. coffee/fax machine). Deviceje formlnj, bl se spe esk-mu zazen, pstroj, nemus btelektrick (nap. device for openingbottles). Appliance je obecn vrazpouvan pro domc spotebi-e, hl. elektrick (nap. domestic/Anglick hlednhousehold appliances). fonetickm pepisem (unminy uvy-sprvn vraz (necessary). TatoTato poznmka se objev pi hlednbranch slov) a nkter slovka jsoufunkce je ptomna automaticky, alejakhokoliv ze t uvedench slov ado-namluvena rodilmi mluvmi.pokud byste pesto slovo nenali, jepln tak informace onco navc.Hledn je alfou aomegou kadhokdispozici rozen hledn. Pod toutoUivatelsk rozhran je velmi p- slovnku aLexicon 5 nabz hned nkolikvlastnost dostupnou pes tlatko vna-jemn adalo by se ci, e se trochu vy-technologi. Tou prvn je fulltext hle- bdce (nebo klvesovou zkratkou) naj-myk zavedenmu linuxovmu dan slovo se hled nejen jako vraz, ale dete ti funkce: hledn dle slovnchstandardu. Psob velmi modern, ovl- tak vpekladech apkladech. Druhoudruh, hledn pomoc zstupnch zna-dn je pmoar avechny prvky jsou technologi je tvaroslov program um k (wildcards) atak hledn pesmyeksnadno dostupn. Pst slovo do vyhle-slovka skloovat. Vyhledvm-li (neboli anagram). Prv posledndvacho pole mete, ani byste klikali slovko frzov, najde sprvn slovo funkci uivatel pouije, pokud zn jendo pslunho msta my to je velmifrzov. Akonen tet hlavn tech- vzdlen fonetick tvar (napklad slovopraktick apodobn se chovaly iped- nologi, kter pomh rychle najt to, co zaslechl vrdiu), ale pesto by se chtlchoz verze slovnk. Dky barevnmu uivatel hled, je fonetick nebo takpokusit ovlastn pepis slova ahlednzvraznn vkladov sti je ve snadno nejasn hledn (fuzzy search). Na- pekladu. Typick pklad by mohlo btiteln auivatel se velmi rychle zorien- pklad ope-li uivatel jemu neznmslovo house hledan jako hause.tuje. Podobn jako jin elektronick slovo patn (napklad necesary),Spolenou vlastnost obou slovnkslovnky zobrazuje Lexicon 5 vslovnostslovnk ho automaticky oprav a najde(tedy anglickho inmeckho) je reim uen azkouen. Kdispozici je odhadem pes stovku tmat z oblast prody, spolenostia anglickho jazyka samotnho. Uivatel me nejprve navolit reim uen, kdy slovnk z vy- branho tmatu nhodn nebo popoa- d (dle nastaven) pedkld slovka (aautomaticky pepn na dal). Pot uivatel me aktivovat funkci pe- zkouen, pi kterm program automa- ticky kontroluje sprvnost zadvanch slov ana konci testu ve vyhodnot. Da- tabze tmat slov je tak pouita pi hledn termny zdan skupiny se au- tomaticky zobrazuj pi hledn slov ve slovnku, take uslovka Fu slovnk automaticky nabdne skupinu sti tla a zobraz dan slovka. Kad hledan termn je tak studnic dalch informac uivatel me pokraovat przkumem dalch termn, studiem Anglick uit slov vslovnosti nebo si zobrazit tvaroslov. 6. 06 BEZEN 2012 OPENMAGAZINTMA SLAPodobn jako profesor Nejedl zCi-mrmanovy hry vestka se dostvmzptky k pvodn otzce. Toti nachalupu... Ano, Lingea Lexicon 5 velkslovnk (anglick inmeck) je velk, alehlavn chytr. To je vhodn kombinace.Velk slovnk aktivn pouvm od roku2003 pi kadodenn prci amohu po-tvrdit, e mlokdy dojde ktomu, e mu-sm hledan termn googlit, protoe jejLingea Lexicon nenajde. Jsem si na-prosto vdom, e tato informace mebt pro tene nerelevantn, nebo plizavdjc (kad m jin znalosti jazykaa jin nroky), a proto doporuujijednoduch test s pouitm on-lineslovnk firmy Lingea. Tyto slovnkyvak nemaj tak irok zbr jako velkslovnk, odborn slovnk nebo dokonce Nmina vsledek hledn slovnk platinum, ale pro zkladn zori-entovn anhled na formu prezentaceU velkho nmeckho slovnku setebujete nejprve vyvinout software,jist posta.jet vce projev velk provzanost da-kterm budete takov mnostv vrazNeexistuje software, kter by byl beztabze firmy Lingea. Uhledanho slovaspravovat. Pak potebujete chytr lidi, chyb. Proto musm upozornit na nkolikm uivatel kdispozici krom vznam rzn mechanismy kontroly atestovn.drobnost, kter mi troku vadily.(synonyma, antonyma nebo i homo- Spolenost Lingea krom slovnk do-Pedn m troku zmtla funkce pe-nyma) tak vechny kolokace a tvarydv technologie internetovm vyhle-kladu slov pod kurzorem pod Linuxemdanho slova. Napklad pro slovo Fu dvam a jejich databze a algoritmy je tato vlastnost sice funkn, ale musteslovnk nabdne na dv destky kolokac pohnj tak znm komern pro- slovo nejprve oznait (vbrem nen(napklad Fuball, Fubad, gramy firem, jako je Microsoft nebo teba kombinace Ctrl+c). Tohle byl aleBleifu adal) atak tvary BeifuAdobe. Ve se na vsledku projev spe problm nepochopen toho, jak li-aHinterfu. Podobn jako uanglick- vtomto ppad kladn. nuxov verze funguje oekval jsemho slovnku je pipravena funkce tvaro-slov, kter pro nmeck jazyk jet vcenabv na vznamu. Uivatel si menechat zobrazit pdy u podstatnchjmen, asovn usloves (zkladn, mi-nul, ostatn asy), tvary, stupovnaleny updavnch jmen, ato dokoncev urit i neurit variant. Vechnyjmenovan funkce najdete samozejmivanglick verzi.Je Lingea Lexicon 5 velk slovnkopravdu velk? Inu, sto tisc hesel (ang-litina inmina m tm stejn poet)nen mlo, aikdy byste mon nali naeskm trhu (nelinuxov) elektronickslovnk s vtm potem vznam,hlavn silou Lexicon byla vdy kvalitakorpusu. Klem kspchu je podle m-ho nzoru nkolik vzjemn prov-zanch vc: dobr korpus, provzanosthesel, aktulnost a ivost, vznamy,tvary avysok poet pklad. Korpus jetak poteba udrovat fit vyhoditz nj vrazy, kter se u nepouvaj,ppadn pidat nov aktuln. Kdyk tomu pipoteme tv