32
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació quinzenal liniabadalona.cat · 07/05/2015 · Núm.133 · Difusió controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars quinzenals línia badalona Entrevista a Jordi Serra Candidat del PSC a l’alcaldia pàgs 10 i 11 “El que s’ha viscut a Badalona és un govern populista a l’estil de la Marbella de Gil i Gil” Anàlisi pàg 12 24M: l’hora de tancar un parèntesi o de consolidar el PP Esports pàg 24 Manolo González seguirà tres anys més dirigint el CF Badalona Successos pàg 19 Desarticulat un grup que va extorsionar un empresari rus Polèmica pàg 14 Albiol deixa clara la seva oposició a la construcció d’una mesquita a la ciutat Presentació pàg 12 Guanyem reuneix més de mig miler de veïns a Gran Sol Comerç pàg 20 La Salut i Pérez Galdós treuen les seves botigues al carrer La ciutat es bolca amb unes Festes de Maig especials Diumenge se celebrarà la tradicional Cremada del Dimoni, que enguany arriba als tres quarts de segle pàgs 3 i 4

Badalona 133

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_133.pdf

Citation preview

Page 1: Badalona 133

redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected]

Publicació quinzenal liniabadalona.cat · 07/05/2015 · Núm.133 · Difusió controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars quinzenals

líniabadalona

Entrevista a Jordi SerraCandidat del PSC a l’alcaldia

pàgs 10 i 11

“El que s’ha viscut aBadalona és un governpopulista a l’estil de laMarbella de Gil i Gil”

Anàlisi pàg 12

24M: l’hora de tancarun parèntesi o deconsolidar el PP

Esports pàg 24

Manolo González seguirà tres anys mésdirigint el CF Badalona

Successos pàg 19

Desarticulat un grupque va extorsionar un empresari rus

Polèmica pàg 14

Albiol deixa clara la sevaoposició a la construcciód’una mesquita a la ciutat

Presentació pàg 12

Guanyem reuneix més demig miler de veïns a Gran Sol

Comerç pàg 20

La Salut i Pérez Galdós treuenles seves botigues al carrer

La ciutat es bolca amb unesFestes de Maig especials

Diumenge se celebrarà la tradicional Cremada del Dimoni, que enguany arriba als tres quarts de segle pàgs 3 i 4

Page 2: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 7 maig 2015líniabadalona.cat

Page 3: Badalona 133

3 | Festes de Maig 7 maig 2015 líniabadalona.cat

L’any 1940 l’historiador badalo-ní Josep Maria Cuyàs i Tolosa iels administradors de la Confra-ria de Sant Anastasi van decidirque Badalona, després d’haverpatit els estralls de la guerra,necessitava fugir de la depressió.

Per aconseguir el seu propò-sit, van considerar que la milloropció era crear una nova tradicióamb una excusa històrica. L’ex-cusa es va buscar en la trans-cripció del Calaix de Sastre, delBaró de Maldà, un dietari escriten 52 volums on apareixen elsprincipals esdeveniments i com-portaments socials de la Cata-lunya d’aquella època. Conside-rat un dels textos més importantsde la narrativa catalana entre

els segles XV i XIX, és un prece-dent del costumisme i el perio-disme local.

Fent referència a Badalona,aquest dietari explicava que el 8de maig de 1785, festa del Roser,uns pescadors van cremar un

mascaró de proa que havia que-dat inservible, davant d’un públicmolt nombrós. Així doncs, va seraquest relat històric el que va pro-vocar el naixement d’aquestatradició badalonina que enguanycelebra tres quarts de segle i que

des de ja fa anys s’ha consolidatcom una gran festa popular. Tantés així que des de l’any 1991 estàdeclarada com a una festa po-pular d’interès turístic per la Ge-neralitat.

Diumenge al vespre, amb lacelebració de la Nit de Sant Anas-tasi, el dimoni començarà a cre-mar després d’haver estat plantata la platja des del passat dia 1. Unacremada que tindrà lloc 75 anysdesprés de la primera, celebradaa l’esplanada de les excavacions,l’actual plaça de l’Assemblea deCatalunya, i que va ser possiblegràcies a Francesc de Paula Girói Jaume Ribó, constructor i dis-senyador respectivament.

A la rellevància històrica deles figures de Giró i Ribó tambécal afegir-hi la de Miquel Xirgu,que a partir de l’any 1949, amb lacreació del Patronat de SantAnastasi, va assumir el disseny

del dimoni, la construcció delqual va anar a càrrec de Domè-nec Giró, fill de Francesc de Pau-la Giró. Cinc anys més tard, l’any1954, Miquel Xirgu va morir i elseu fill, Miquel Xirgu Rico, va dis-senyar el seu primer dimoni du-

rant les festes del 1955. Va ser apartir d’aquell moment quan vanéixer una estreta relació entreels fills Giró i Xirgu, que, amb al-gunes interrupcions, es va allar-gar fins al 1989. La petjada deRibó, dels dos Giró i dels dos Xir-

gu va tenir la seva continuació enles figures de Joan Mayné, Emi-li Bultó, Tero Guzmán i Ramonde los Heros.

CONCURS POPULARDes del 1999 se celebra el concurspopular ‘Crema’l tu’, que permetals badalonins dissenyar el di-moni. D’entre totes les propostesque es presenten, el jurat -formatper la regidora de Cultura i Ciu-tadania, Montserrat Salgado, iper diversos representants delmón acadèmic, de la cultura i deldisseny- n’escull una.

Enguany el guanyador ha es-tat el badaloní Carles Carreras,que va presentar el disseny ‘Dol-çament jove’, que mostra un di-moni en forma de pastís, enal·lusió al 75è aniversari. Ja no-més queda un dia perquè aquestdimoni, el 75è, conegui el seu des-tí: convertir-se en cendra.

Albert RibasBADALONA

Una imatge de la Cremada del Dimoni durant les Festes de Maig de l’any passat. Foto: Festes de Maig

El Calaix de Sastre,del Baró de Maldà,va ser l’excusa percrear la Cremada

Enguany el Dimoniha estat dissenyat

pel badaloní Carles Carreras

75 anys de tradició» Diumenge, la Cremada del Dimoni, l’acte estrella de les Festes de Maig, arriba als tres quarts de segle

» La celebració té el seu origen en la voluntat d’animar la ciutat després de la desolació de la Guerra Civil

Page 4: Badalona 133

| 4Festes de Maig7 maig 2015líniabadalona.cat

Les Festes de Maig estan a puntd’arribar al final de la seva primerasetmana. Això no vol dir, però, queel programa d’activitats comencia fluixejar. És més, aquest diu-menge serà un dels dies del meson se celebraran més actes, un delsquals, el més important de les fes-tes: la Cremada del Dimoni.

Fins avui, els badalonins jahan pogut gaudir d’un bon grapatd’actes relacionats amb la músi-ca, la cultura popular, el ball o lalectura. La nedadora Mirea Bel-monte, que amb només 24 anysja acumula un palmarès impres-sionant, va ser l’encarregada dedonar el tret de sortida a les fes-

tes amb el pregó del passat dia 1.El matí del mateix dia es va cele-brar a la Rambla l’activitat ‘Siguesla Festa’, organitzada per la Co-ordinadora d’Entitats Badaloninesde Cultura Tradicional i Populari la Colla de Geganters de Bada-lona. Una estona després del pre-gó, la plaça de la Vila també va serl’escenari del concert de la bandade versions ‘Back2days’, mentreque la Sala Sarau va acollir el con-cert de ‘La Bien Querida’.

L’endemà, dissabte dia dos, esva inaugurar l’exposició ‘Forjadorsde la Festa’ a la planta baixa de laCasa de la Vila, i a dos quarts dedeu del vespre va arribar el torndel concert de José Luis Figuereo,conegut com ‘El Barrio’. Diu-menge el protagonisme de lesfestes va anar cap a Sant Roc, ones va celebrar la 33a Fira d’Arte-

sania. L’altra protagonista domi-nical va ser la cultura popular, grà-cies a la Diada Trabucaire i la Tro-bada de Puntaires.

Avui dijous les Festes de Maigcontinuen amb el lliurament depremis del concurs ‘El Dimoni al’Escola’ i la presentació del llibre‘La Cremada del Dimoni de Ba-dalona’ amb motiu del 75è ani-versari d’aquesta tradició. Demàarribarà el torn de la diada cas-tellera infantil a la plaça de la Vila,de ‘La Nit del Mono’, la cercavi-la festiva que recorrerà alguns ca-rrers de la ciutat, i del concert deSanjosex a la Sala Sarau. Dissabte,i sobretot diumenge, amb la Fes-ta del Dimoni, el protagonisme sel’endurà la cultura popular. D’a-quí a finals de mes, la majoriad’actes que queden se celebraranels dies 16, 17 i 23.

RedaccióBADALONA

» Les Festes de Maig arriben al tram final de la primera setmana amb un programa farcit d’activitats» Música, teatre, castells, cultura popular i la Cremada del Dimoni, protagonistes fins a finals de mes

REDACCIÓ4Durant les Festesde Maig de l’any passat la Co-missió de Festes va denunciar el“menyspreu de l’Ajuntament”envers la seva tasca i va apostarper editar un programa propi.

Enguany, tot i que els actesque organitzen sí que han estat in-closos en el programa oficial,denuncien que la comunicació

amb l’Ajuntament ha tornat a sermolt dolenta. Una de les inte-grants de la comissió, Marta So-ler, explica que el consistori “hacol·locat actes al programa oficialper contraprogramar els nos-tres”. “El pressupost de l’Ajunta-ment per les festes és opac i alprograma es nota que és anyelectoral”, afegeix Soler.

La Comissió de Festes torna a criticar l’Ajuntament

Al llarg d’aquest mes els badalonins s’entreguen a les Festes de Maig, a una celebració de la qual se senten molt orgullosos. Fotos: Festes de Maig

El millor mes de l’any

Page 5: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 7 maig 2015 líniabadalona.cat

Page 6: Badalona 133

| 6Opinió7 maig 2015líniabadalona.cat

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Vet aquí, que s’ha desfermat unaallau de pasteres que travessen laMediterrania, fugint de la mi-seria i la desesperacio de noveure un millor futur possible.Grecia i Italia son els estats que,amb mes impotencia, viuenaquesta contínua arribada depasteres amb molts joves, donesembarassades i criatures amun-tegats en embarcacions sense lesmínimes garanties de poder ferla travessa sense cap ensurt i totsovint amb problemes de segu-retat entre els mateixos embar-cats i arribant amb greus pro-blemes de manca de beguda ialiments, no diguem higieni-ques. Europa, una vegada mes,ha fet l’orni davant d’un greuproblema humanitari, amb mi-lers de cossos negats a les aiguesdel nostre dissortat mar.

Quina hipocresia! Hi ha di-ners per salvar els bancs –i el res-cat d’estats de rebot–, amb mi-lers de milions, i no n’hi ha perajudar a uns desgraciats que en laseva desesperació, sense pensar-s’ho ni una mica, desafiant el pe-rill d’una travessa perillosíssimai amb una arribada carregadad’incognites, emprenen l’aven-tura amb l’esperanca d’un futursegur que molt dur, pero moltmillor que no el que estan vivintals seus països. Tambe entren enaquest terrible joc d’interessosles mafies que s’encarreguen detransportar a canvi d’importantsquantitats de diners, explotant ladesesperacio dels que volen mar-xar i arruïnant les famílies querecapten diners per enviar al seuparent a la “terra promesa”.

Al pas que anem a la Medi-terrania acabarem anomenant-la “Mare Sinistrum”

4Mare sinistrumper Jordi Lleal

#Descontrolada#PerSotaDeLaMitjana #VidaSana

4Madresper David Creus

A hores d’ara ja ens trobem amenys d’un mes per a les elec-cions municipals, les eleccionstransversals i territorials perexcel·lència, però que enguanypoden representar –haurien derepresentar– una primera vol-ta de les eleccions plebiscitàries,una preparació per al gran com-bat democràtic del 27-S. De fet,el 9 de maig –dia en què s’iniciaoficialment la campanya de lesmunicipals del 24M– començauna carrera “contrarellotge” dequatre mesos de molta intensi-tat política.

Les municipals del 24 demaig tindran lloc en un momenten què cal que ens repolititzemi adquirim més consciència –so-cial i nacional–. Molts dels pro-blemes dels nostres pobles, vilesi ciutats no es podran resoldresatisfactòriament si la política, enmajúscules, no pren una altra di-mensió; un caire transformador,sempre tenint en compte que el24M exercirem un doble vot: pelterritori –per la nostra localitat–i per al país català en el seu con-junt. Per altra banda, el 24Mtambé estarem votant el que joanomeno les institucions terri-torials intermèdies; és a dir, elsconsells comarcals i les diputa-cions. Les eleccions municipalsdel 24 de maig no deixen de re-presentar una altra oportunitatper exercir la nostra sobirania

política. Aquestes haurien de serles eleccions de la primaveracatalana, uns comicis que enstornin a mobilitzar de debò i, al-hora, que puguem respondreals reptes de la política de pro-ximitat. Les municipals tambésón unes eleccions molt geo-gràfiques i complicades de ges-tionar; en cada un del 947 mu-nicipis de Catalunya s’ha deplantejar una campanya diferenti, a vegades, resulta difícil com-putar-ne els resultats i fer-ne unaanàlisi acurada. En qualsevolcas, sí que és important d’es-mentar que en aquestes elec-cions caldria sancionar, pena-litzar les llistes i els candidatssense vinculació amb els muni-cipis. És lleig presentar-se a laciutadania, en la festa de la de-mocràcia d’una forma fraudu-lenta, sense respecte pels mu-nicipis que vols representar, no-més per interès electoral.

En síntesi, en aquesta pre-campanya del 24M ja es pot dirque, de nou, ens dirigim versuna campanya permanentmolt dura. Caldrà estar prepa-rats i, sobretot, caldrà fer ungran esforç, de sacrifici perso-nal i col·lectiu, per compro-metre’s per lluitar per millorarla situació social i nacional. El24M pot començar una novaprimavera catalana: depèn detots nosaltres.

per Josep Loste

4El 24M i la primavera catalana

Mi corazón se siente tan agra-decido que tiene muy claro quedonde no puedo fallar comohijo es en comprender que un‘Te quiero’ os debe ser dicho los365 días del año. Vuestro amorhacia nosotros es incondicionaly lo lucháis con uñas y dientesseamos como seamos. Lucháispor nosotros con las palabrasque solo es capaz de escribir ysentir vuestro corazón, sois ver-daderas princesas de un cuen-to en el que siempre venís a nu-estro rescate.

Nunca nos dejáis solosmientras recorremos ese viajemuchas veces tortuoso por nu-estra conducta de hijos, deamarnos por habernos parido yhacernos sentir que somos laparte más importante de vues-tras vidas. Pase lo que nos pasesiempre sabemos que vuestroamor viene a nuestro rescate, tú,

mamá, mi mamá, sé que te hec-ho sufrir con mi sordera cuan-do mirabas de ayudarme a des-cubrir lo que tú con tanto amorme diste y llamamos vida. Siem-pre estás cerca y recordándomeque no todo el mundo es bueno.

Te quiero, es incondicionallos 365 días del año, hoy que luc-has por ti misma y papá, no tequiero más que ayer ni te quie-ro menos que mañana, eres miheroína y mi amor no crece adiario hacia tu persona. Es tan-to el agradecimiento que tengohacia tu persona por querermetanto que no tengo más espacioen mi corazón para amarte másde lo que te amo. Todo mi co-razón es tuyo, y mi admiracióna tu fuerza y valentía es absolu-ta y extensiva a todas las madresque compondréis que como hi-jos no seamos perfectos. GraciasMamás.

@Mariona_Ferrer: Les diferències au-tonòmiques de despesa per habitant eneducació i sanitat són d'un 60%. Catalunyaestà per sota de la mitjana.

@DeClaseBaja: Pero Mariano Rajoy, paralas fotos corriendo a esas velocidades usauna opturación de 1/125 o te saldrán movi-das, membrillo mío.

@AdriaDidac: Titular: Una nau russa caucap a la Terra sense control i no se sap oncaurà. Això si, ho farà el dia 9 de maig capa les 7 del matí.

publicitat 619 13 66 88

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Badalona no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

líniabadalona.cat

Dipòsit legal: B 43222-2010

amb el suport de:Difusió controlada

15.025 exemplars quinzenals

Page 7: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 887 | 7 maig 2015 líniabadalona.cat

Page 8: Badalona 133

| 8Envia’ns les teves cartes a: [email protected] maig 2015líniabadalona.cat

@encampanya: L’enquesta de La Van-guardia és acollida amb satisfacció al PSC:se supera àmpliament el llindar mínim perentrar al Parlament.

@sule25: Monedero marxa perquè elpolític rupturista no ha aconseguit guanyarel professor socialrevolucionari. El seu llocsempre serà a l'Acadèmia.

@xavieraldekoa: Uf. 214 de las casi 700mujeres liberadas en Nigeria están em-barazadas. Los militantes de Boko Haramlas violaron durante el secuestro.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Feia dies que no parlava amb el vell amicque a vegades em comenta coses sobrela situació política de la nostra ciutat. Ésun bon observador i, encara que no com-parteixo totes les reflexions que fa, he dereconèixer que moltes vegades em re-sulta difícil trobar arguments per opo-sar-me a les seves paraules.

Em deia que a Badalona les esquer-res ho tenen bastant complicat ja que, amés a més de l’increment de les opcionsque es reclamen d’esquerres –semblaque és més fàcil dividir que sumar–, elpopulisme de l’Albiol s’ha instal·lat i hafet cau a la majoria dels barris davant lainvisibilitat d’altres organitzacions i,sobretot, de propostes alternatives al dis-curs demagog, xenòfob i de confronta-ció de l’alcalde actual.

És cert que el PP no aconseguirà in-crementar el nombre de regidors, tot alcontrari, en perdrà alguns, però conti-nuarà sent la força més votada. Em deiaque també, amb tota seguretat, la dre-ta moderna que vol ser Ciutadans en-trarà a l’Ajuntament. Tanmateix, lasuma dels regidors d’aquestes dues or-ganitzacions no seran suficients peraconseguir la majoria absoluta.

Encara que ja en alguna altra ocasióhem parlat de les raons per les quals enuna ciutat obrera i treballadora com ésBadalona, resulta complicat explicarperquè un candidat del PP ha arribat al’alcaldia, el que és més difícil d’enten-dre és que el veïnat doni suport a unespolítiques regressives i de confrontació,unes polítiques que incrementen lesdesigualtats i estan al servei dels poderseconòmics i financers.

Del que no dubta el meu amic és dela davallada del Partit Socialista. No hafet el canvi generacional i la regeneracióètica necessària i això li passarà factu-ra. Ningú confia en un partit que conti-nua molt allunyat de la gent, amb un dis-curs poc creïble i responsable, en bonamesura, de la derrota de l’esquerra perles seves pràctiques polítiques de dretes.

També ho té malament el candidatde CiU. Les retallades en serveis basicsi la pèrdua de drets fonamentals que hanimposat juntament amb el PP, faran quela ciutadania li faci pagar la factura. Ara

bé, igual que fins ara ha estat donant su-port a les polítiques austericides del PP,a partir de les pròximes eleccions serà di-fícil mantenir aquesta tàcita però explí-cita aliança. La deriva independentistadel seu partit l’allunyarà del PP i serà mésque impossible continuar jugant a la“puta i a la Ramoneta”.

Sembla que els d’ERC també tenenopcions, però a Badalona la majoria so-cial té uns altres problemes que noproclamar la independència perquè elsde sempre continuïn manant. La inde-pendència sense un rescat ciutadà isense polítiques que prioritzin el ben-estar de les persones resulta difícil d’ex-plicar als barris de Badalona.

Per això, el meu amic em diu que da-vant d’aquesta situació tot és possible.I utilitza aquesta expressió perquè la can-didatura d’ICV-EUiA-ÉS POSSIBLEtindria l’oportunitat d’aconseguir l’al-caldia ja que podria ser la segona forçaen nombre de vots. Si, com tothom afir-ma, es vol canviar d’alcalde, sens dub-te, el més legitimat pels resultats elec-torals seria el candidat d’aquesta coali-ció, que té un equip renovat i incorpo-ra persones procedents de diferentsàmbits i amb experiències diverses, en-cara que manquin referents d’algunsmoviments socials molt actius durantaquests últims anys i amb un gran pro-tagonisme i reconeixement ciutadà. Ésclar que no sempre hi ha tots els que hihaurien d’haver, però el que és impor-tant és el programa que sí que priorit-za tot allò que realment preocupa la gent.

Després d’aquest discurs, dic al meuamic que haurà de ser prioritari recu-perar l’alcaldia però que també cal unaaltra forma de fer política si volem queBadalona no torni a caure en mans depopulistes i demagogs. Cal ser coherentsamb el discurs i amb el programa. L’es-querra es defensa i necessita la partici-pació de la ciutadania. I això serà pos-sible si es practica una altra forma de ferpolítica. La transformació social no-més serà possible si són capaços de ma-nar escoltant i obeint la majoria social.Mai hem d’oblidar que el poder el té elpoble i que no es pot exercir si no és a fa-vor i al servei del poble.

4Tot és possibleper Pedro Jesús Fernández

Estem en temps de canvis. La forma clàs-sica de fer política ha caducat, literalments’ha corromput, i una nova forma de fer-ho dóna força a persones que no prete-nien entrar a la política institucional peròque ara s’hi han llançat. Ens hi hem llan-çat. Nova política. Moviments d’unitatpopular. Coalicions ciutadanes. Plurali-tat. Suma de sensibilitats. Nou munici-palisme que beu dels moviments i llui-tes del 15M, de l’esquerra alternativa i del’associacionisme militant.

A Badalona s’hi suma una motivaciómés, comprovar que l’oposició no ha es-tat capaç d’aturar la política de pèrduade drets aplicada pel govern del PP. Calun canvi ja, no podem tenir una Bada-lona del segle XXI governada per la dre-ta que beu de les FAES, que recentralitzai retalla drets conquerits amb tantsanys de lluita. No podem mantenir unaBadalona, ciutat obrera i d’immigració,dominada per un partit xenòfob, ex-plotador i espoliador. I no podem tenirla tercera ciutat catalana d’esquena a laconstrucció d’una República Catalana,en plena revolució pel model d’estat.

Toca mullar-se, seguir treballantigual, o encara més, però ara des de dinsde l’Ajuntament. I sí, em presento. En-capçalo una llista per a les eleccions mu-nicipals que representa el municipalis-me emergent i el canvi. Som un bonequip de gent, amb molta experièncialluitant per una Badalona millor. Venimde les places i els carrers per entrar a l’A-juntament. De les associacions de paresi mares, de les xarxes de barri i de ciu-

tat, de sindicats, d’associacions de veïns,de plataformes contra l’atur i els des-nonaments, en defensa de la sanitat i l’e-ducació públiques, per una mobilitat sos-tenible, de la lluita pel dret de decidir...

Volem entrar a l’Ajuntament perretornar el poder al carrer, al veïnat, alpoble. No pretenem viure de la política.Som homes i dones diversos que fa anysque fem política des de les associa-cions, des del carrer, des de la lluita perdefensar els drets de totes i tots. No te-nim experiència en política institucionalperò sí en política de moviments socials.Som la unitat popular que des de la ra-dicalitat democràtica retornarà al cen-tre de la política el seu objectiu princi-pal: trobar solució als problemes de lespersones i construir una societat més jus-ta, una Badalona més prospera i habi-table per a tothom.

Coneixem bé la ciutat i els seus pro-blemes, la defensem sencera, l’esti-mem, i ens comprometem per ella.Fins ara ho hem fet des de fora, en nomde col·lectius diversos, i hem demostratcom aquesta força ha aconseguit moltsbeneficis per a la ciutat. Ara volem fer-ho també des de dins. Cal. Cal i toca. Cre-iem en la participació i el consens vin-culant com a eina de presa de decisió, ila transparència és al nostre ADN. Noens trobareu fent jocs de corrupteles nifavoritismes, serem estrictes en la ges-tió dels diners públics i per donar ex-emple ens abaixarem el sou. Seremdins sense deixar de ser fora, portaremel dins a fora i el fora a dins.

4Del carrer a l’Ajuntament i de l’Ajuntament al carrer

per Dolors Sabater, candidata de Guanyem BDN en Comú a l’alcaldia

Page 9: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 889 | 7 maig 2015 líniabadalona.cat

Page 10: Badalona 133

| 10Entrevista7 maig 2015líniabadalona.cat

Les eleccions del 2011 les vaperdre Jordi Serra o les vaguanyar Xavier García Albiol?

Ni una cosa ni l’altra. Badalona vaser l’única ciutat de Catalunya onel PSC va treure més vots el 2011que el 2007. Crec que la campan-ya va ser correcta i, contra moltspronòstics, vam mantenir 9 regi-dors. Però, després, els pactes vanser els que van decidir donar l’al-caldia a Albiol.

Es repetirà la història el pròxim24 de maig?No. Jo crec que nosaltres farem unbon resultat. Sortim a guanyar iestic convençut que ho podem fer.Estem fent bé la campanya i pensoque cada vegada els ciutadansestan més cansats del PP. M’hodiuen pel carrer: els han enganyat ivolen que fem fora Albiol i els seusde l’Ajuntament.

Continuar com a cap de llista erala millor opció per al partit?Sí, és clar. A mi em va escollir perunanimitat l’assemblea i, a més,

vam fer unes primàries amb dosaltres candidats que no van acon-seguir el nombre suficient d’avals.

Li preguntava des d’un punt devista de renovació.L’important no és la renovació.L’important és que puguis dir quedesprés d’haver governat durantanys ets honest i eficaç. I això jo hopuc dir. Deixant de banda que jaens hem renovat. Concretament,la meitat de la llista és nova.

Però vostè és regidor des de l’any2003. Se sent una cara vella?No, en absolut. I com ja li he dit, nocrec que es tracti d’un tema denou o vell, sinó de si s’és eficaç ihonest. Això és l’important. Hi haaltres candidats que fa molt méstemps que estan a l’Ajuntamentque jo i que no poden parlar enaquests termes.

Què aporta Jordi Serra a la polí-tica badalonina que no tinguinels candidats dels altres partits?Honestedat i eficàcia, com li he dit,i capacitat de treballar amb mo-dèstia. D’entregar-me a la mevaciutat sense necessitat de sortir a lafoto ni de posar plaques amb elmeu nom a cada racó. Crec que

això és important, perquè reflec-teix el tarannà de les persones. Jono utilitzaré l’Ajuntament en bene-fici propi ni enganyaré la gent. Nodiré que faré una cosa que desprésno pugui complir. I tot plegat dei-xant de banda que també aporto

experiència, tant de govern comd’oposició. I he après dels errorsque vaig cometre.

Ha fet prou autocrítica?I tant, travessar el desert durantquatre anys t’ensenya moltes coses.Crec que he fet suficient autocríticaper, si torno a l’alcaldia –que esperoque sí–, poder fer-ho millor de comho vam fer en el seu moment. Tot ique crec que no ho vam fer mala-ment, també li dic.

Quin és el seu model de ciutat?En aquests moments, el meu model

de ciutat passa per reactivar Ba-dalona. Actualment la ciutat estàabandonada en molts aspectes,sobretot des del vessant econò-mic i social. Nosaltres tenim unprograma molt clar en aquestsentit, amb mesures concretes ifactibles.

Què és el primer que farà si és al-calde?Treure la taxa injusta que actual-ment paguen les persones gransque necessiten teleassistència. Nos-altres vam universalitzar aquest ser-vei i el primer que va fer el PP va serposar una taxa a totes les personesque se’n beneficien. Dit això,també farem un programa perquèel curs vinent els nens i nenes japuguin socialitzar els llibres de texta les escoles. No enganyarem lagent dient que tindran llibres gra-tuïts, sinó que impulsarem un pro-grama decidit de socialització dellibres. I també intentarem frenaralguns disbarats que s’han fet desd’un punt de vista urbanístic.

Quins?El projecte del mercat Maignon,que és un autèntic desastre, o al-gunes modificacions del PGM ques’han fet perquè s’instal·lin Merca-

dones a la ciutat, per posar nomésdos exemples.

S’és a temps de frenar-ho?Estic convençut que sí, perquè estracta d’aprovacions inicials. Pertant, estic segur que hi ha marxaenrere. Sobretot perquè hi ha moltagent que té clar que s’han de fer lescoses d’una altra manera, tambédes d’un punt de vista financer.

Precisament les finances munici-pals van ser una de les primerescrítiques del PP envers l’herènciasocialista quan va arribar a l’alcal-dia. Albiol va dir que es va trobarun desgavell financer.Això és una gran mentida. El deutede l’Ajuntament de Badalona haaugmentat un 50% des que Albiolés alcalde. Això de l’herència re-buda era una mena de mantra quevan anar repetint tota la gent delPP en aquell moment, començantper Rajoy. Però bé, jo no entraré enaquest tipus de picabaralles. Quanentrem a governar no em dedicaréa criticar el que m’he trobat, sinó amirar cap endavant i a tancar el pa-rèntesi del PP ràpidament.

Perquè hi hagi un govern alterna-tiu tot apunta que es necessitaran

Jordi SerraCandidat del PSC a l’alcaldia

Text: Arnau NadeuFotografia: F. Javier Rodríguez

“Els ciutadans em diuen pel carrer quefem fora Albiol i els seus de l’Ajuntament”

“Nosaltres noenganyarem la gent

prometent llibres de text gratuïts”

Page 11: Badalona 133

11 | Entrevista 7 maig 2015 líniabadalona.cat

pactes. Està disposat a pactar ambCiU, Iniciativa o, fins i tot, ERC?El PSC té experiència d’haver go-vernat amb aquests tres partits i,en algunes ocasions, amb majoriesàmplies. Nosaltres sempre hemvolgut que a Badalona hi hagi ungovern sòlid amb una majoria deregidors al Ple. Per tant, estem dis-posats a arribar a acords amb altrespartits clarament. I estic segur queens podrem entendre perquè totsestem d’acord que Badalona ne-cessita un canvi. Però cal tenir clarque, per fer-ho possible, és indis-pensable un PSC fort.

Posaran l’alcaldia com a condició?Nosaltres sortim a guanyar, com lihe dit, i, per tant, no penso enhaver de posar com a condició l’al-caldia. Si guanyem, no crec que

ningú ens ho discuteixi. Ara bé, detot això ja en parlarem quan toquien funció dels resultats que hagitret cadascú.

No ho tenen parlat ja? Es rumorejaque sí...No, no ho tenim parlat. No hi hacap pacte no escrit ni cap cosa ques’hi assembli. El que sí que emsembla que hi ha és una voluntattàcita per part de tots els partitsque ens presentem, menys el PP ipotser Ciutadans, que cal un canvia la ciutat. Badalona no pot conti-nuar sent el feu del PP a Catalunya.La majoria de ciutadans no hovolen i, per tant, ens exigeixen queens posem d’acord per canviar-ho.Ja n’hi ha prou de polèmiques dià-ries, de casos de corrupció, de pro-meses incomplertes...

Fins a quin punt tot això ha des-gastat Albiol? Mediàticamentsembla més enfortit que mai...Mediàticament parlant hi ha unasíndrome d’Estocolm que és unerror, perquè el que s’ha viscut aBadalona és realment un governpopulista a l’estil de la Marbella deGil i Gil. Però és que, a més, el con-trol dels mitjans de comunicació enaquesta ciutat és una barbaritat.

De tots?No, de tots no, però de molts sí.Que a mi, cap de l’oposició i exal-calde, no m’hagin entrevistat niuna sola vegada en quatre anys alsmitjans públics, per exemple, de-nota que allà hi ha una censura perevitar que l’oposició tingui veu. Lagent que critica el PP no ha tingutveu en els mitjans públics de la ciu-

tat. I en alguns de privats tampoc.S’ha tapat la boca de molts mitjansi, sobretot, de l’oposició que criticael govern. Crec que s’han traspas-sat els límits tolerables.

I més enllà dels mitjans, a peude carrer Albiol s’ha desgastat?Jo crec que sí. Tots els despropòsitshan tingut ressò ciutadà. La gentté memòria. Ho veurem el 24M.

Albiol diu, no només que gua-nyarà, sinó que augmentarà larepresentació. Quin és el seupronòstic?El meu pronòstic és que hi ha moltagent que pensa com nosaltres, queamb quatre anys n’hi ha prou. Jocrec que Albiol no guanyarà leseleccions, sinó que les guanyarà elPSC i que canviarem l’alcaldia.

Ho creu o ho desitja?No només ho desitjo, que també,sinó que ho crec. I estic convençutque serà així.

Està convençut que el PSC seràla força més votada.Sí, i que estarem en condicions deformar un govern obert, plural, querepresenti tota la ciutadania i que esdediqui a treballar per la ciutat.

Des d’Iniciativa diuen que podenser la força més votada i que elstemps del PSC a la ciutat s’hanacabat...Fa dotze anys que sento a parlardel ‘sorpasso’ i mai no es produeixni es produirà.

Fins a quin punt els pot afectarque Avancem-MES hagi apostatper presentar-se amb ERC?Són quatre militants comptatsque es van donar de baixa i totsquatre van a la llista d’ERC. Si totaixò fos representatiu, els hauriaseguit una sèrie de gent afiliada alPSC que l’hauria deixat en solida-ritat seva. Hem tingut quatre bai-

xes i això és el que hi ha. No crecque ens afecti el més mínim.

I la irrupció de Guanyem Bada-lona en Comú?Bé, aquest projecte es redueix bà-sicament a la CUP i, per tant, ésuna proposta independentistaque tampoc crec que ens afectiper res electoralment parlant.

Tampoc els pot afectar la possi-ble entrada de Ciutadans?No ho sé. No crec que compartimtant electorat com diuen. De fet,crec que Ciutadans pot fer mésmal al PP. Només cal mirar el queaquesta setmana ha dit la candi-data d’aquest partit a Barcelona,Carina Mejías, sobre la manifesta-ció de l’Onze de Setembre a la Me-ridiana. Ciutadans és com el PP,però amb una cara més amable.

Però és un partit que està demoda. Creu que també pot en-trar amb força a Badalona?Una cosa són les enquestes i unaaltra treure el 5% dels vots perpoder entrar al Ple. Això són uns5.000 vots. No és tan fàcil convertirles expectatives en vots i en regi-dors. Li dic per experiència. La ma-teixa que em fa pensar que anosaltres ens anirà bé.

Si no es així i es torna a repetir lahistòria, com li preguntava alprincipi, s’ha parat a pensar l’es-cenari que li espera a Badalona itambé a Jordi Serra?En cap moment, perquè l’escenarique li espera a Badalona és d’uncanvi de govern, n’estic conven-çut. I pel que fa a mi, ja li he ditque no m’he parat a imaginar capescenari de futur, ni en positiu nien negatiu. La meva expectativaen aquests moments és guanyarles eleccions el 24M i que Bada-lona pugui tenir un nou governque la torni a posar on es mereix.Li dic sincerament.

“Estic segur que enspodrem entendre

amb els altres partits.Estem tots d’acordque cal un canvi”

“Fa dotze anys quesento a parlar del

‘sorpasso’ d’Iniciativaal PSC i mai no

es produeix”

“Travessar el desert durantquatre anys t’ensenya moltes coses. Crec que he fet suficient autocrítica i que he après dels errors”

Page 12: Badalona 133

7 maig 2015

Ciutat| 12

líniabadalona.cat

Les cooperatives escolars seranals Encants de Montigalà

ENSENYAMENT4Un centenard’alumnes de les escoles Alexan-dre Galí i Llorens Artigas vendrandemà als Encants de Montigalàuna sèrie de productes creats perells mateixos.

La iniciativa s’emmarca enla creació de quatre cooperativesque han dut a terme aquestsalumnes com a part d’un projec-te per fomentar la cultura em-prenedora dirigit a l’alumnat,que s’està duent a terme a qua-ranta-cinc municipis de la pro-víncia de Barcelona promogutper la Diputació.

En el cas de les escoles Galí iArtigas, els alumnes són de cinquède primària i han creat una coo-perativa a cada grup de classe. Al’Alexandre Galí els noms de lescooperatives són Petits Galin-ventors (5è A) i Els Bons Artesans(5è B), i a l’Escola Llorens ArtigasCoopekids BDN (5è A) i Nensco-operboom (5è B).

Les cooperatives, que han duta terme diversos tallers, han apro-vat els seus estatuts, han creat unajunta directiva i han demanat laseva inclusió en el registre muni-cipal de cooperatives escolars.

Guanyem reuneix més de migmiler de persones a Gran Sol

PRESENTACIÓ4Guanyem Ba-dalona en Comú va celebrar elpassat 29 d’abril a la plaça delGran Sol el seu principal acte deprecampanya, que va servir perpresentar l’àmplia confluènciaque ha aconseguit crear la can-didatura i que va permetre que ala trobada hi assistissin JaumeAsens, de Barcelona en Comú;Teresa Forcades, de Procés Cons-tituent; Marc Bertomeu, secreta-ri general de Podem Barcelona; eldiputat de la CUP, David Fer-nàndez, i el membre de Súmate,Antonio Baños.

Durant l’acte, al qual van as-sistir més de mig miler de perso-nes, la cap de llista de la formació,Dolors Sabater, va afirmar que“Badalona ha estat un laboratoride les polítiques dretanes, auto-ritàries i racistes de la FAES i delPP. Per tant, no hauria de sobtara ningú que ara sigui un laboratoride la unitat popular, veïnal i d'es-querres”.

En declaracions a Línia Ba-dalona, Sabater s’ha mostrat“molt satisfeta” per la celebraciód’un acte que va acabar amb totsels presents cantant l’Estaca.

Una petita mostra dels productes fets pels alumnes. Foto: Ajuntament

Seguretat | Canvi al capdavant de la comissaria dels Mossos d’EsquadraLa comissaria dels Mossos d’Esquadra de la ciutat canviarà d’intendenta en cap després que Rocio Rubio,

fins ara al capdavant, passi a ser cap de la Divisió de la Policia Científica. La seva substituta serà la intendenta Lourdes Puigbarraca. Rubio va ser homenatjada abans-d’ahir al Saló de Plens de l’Ajuntament,

en un acte que va comptar amb la presènca de l’alcalde, regidors i diferents comandaments policials.

Que l’etapa de l’actual alcalde, Xa-vier García Albiol, sigui un pa-rèntesi històric o bé que es tractid’un període de, com a mínim,dues legislatures. Aquesta és lagran qüestió que es decidirà elpròxim diumenge 24 de maig, diaque els badalonins estan convo-cats a les urnes per escollir el noubatlle de la ciutat.

Tot està obert i ningú s’atre-veix a fer pronòstics –no interes-sats– del que passarà. No noméspel que fa als resultats electorals,sinó també per qui acabarà sentalcalde. Perquè encara que Albiolrepetís la victòria del 2011, això novoldria dir que l’actual alcalde tin-gués la reelecció garantida. I ésque tant els partits de l’oposiciócom alguns que ara no estan re-presentats al Ple tenen, malgrat lesdiferències que hi ha entre ells, unobjectiu en comú: que Albiol notorni a ser alcalde.

Les combinacions perquè aixòsucceeixi no són senzilles, perquèara, a diferència del 2011, cal teniren compte un factor que segura-ment fa mesos poca gent con-templava: l’efecte Ciutadans. Si laformació que presenta Juan Mi-guel López com a cap de llistaaconsegueix uns bons resultats,podria acabar sent la crossa que lifaria falta al PP per arribar als 14regidors que donen la majoriaabsoluta. Perquè aquest escenaris’acabi complint, però, també calveure quin resultat és capaç d’a-conseguir Albiol. És a dir, si repe-teix els 11 regidors o en perd algun,

ja que Ciutadans també li pottreure vots. Tot dependrà de finsa quin punt els badalonins fan con-fiança a aquest partit i què acabafent una formació que, a escala es-tatal, fa esforços per distanciar-sedel PP.

I si Albiol no és alcalde, qui hoserà? Aquesta és la segona granqüestió que ara mateix està a l’ai-re. Fa quatre anys, el PSC (9 regi-dors), CiU (4 regidors) i ICV-EUiA

(3 regidors) no van aconseguirposar-se d’acord per bastir una al-ternativa. Ara, però, tant JordiSerra com Ferran Falcó i ÀlexMañas es mostren obertamentdisposats a arribar a un acord.

Tanmateix, tot indica que aaquestes tres formacions caldrà

afegir-hi ERC –es presenta en co-alició amb Avancem-MES–, queamb Oriol Lladó al capdavantaspira a tornar al consistori ambforça. Serà un cop es coneguin elsresultats d’aquestes quatre for-macions quan començarà a que-dar clar qui podria ser el candidatper substituir Albiol. Evident-ment, amb un pacte previ entretotes elles, o com a mínim entretres, que tampoc s’intueix fàcil.

Per acabar de dibuixar el com-plex escenari electoral de la ciutat,el Ple de la pròxima legislatura, amés de la possible incorporació deCiutadans i de la pràcticament se-gura d’ERC, també pot tenir unanova formació: Guanyem Bada-lona en Comú. Amb l’activista so-cial Dolors Sabater al capdavant,la formació reuneix militants dela CUP, Podem i Procés Consti-tuent. Caldrà veure si la formacióobté representació i, si és així, quinpaper decideix assumir de cara alspròxims quatre anys.

I un últim apunt. En el procésparticipatiu del 9N van anar a vo-tar prop de 50.000 badalonins. Esmobilitzaran el 24M?

Aviat els badalonins escolliran els seus representants municipals. Foto: Arxiu

24M: l’hora de tancar unparèntesi o de consolidar el PP» Comença el compte enrere d’unes municipals que suposaran

el relleu d’Albiol o la seva segona legislatura liderant la ciutat

Arnau Nadeu / Albert RibasBADALONA

L’oposició téun objectiu en comú:que Albiol no torni

a ser alcalde

Page 13: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8813 | 7 maig 2015 líniabadalona.cat

Page 14: Badalona 133

| 14Ciutat7 maig 2015líniabadalona.cat

L’Ajuntament rep 22,4milions d’euros de l’Estat

ECONOMIA4L’Ajuntament harebut recentment l’avançamentper part de l’Estat, a través delFLA (Fons de Liquiditat Auto-nòmic), 22,4 milions d’euros,que, segons el consistori, “co-rresponen a part del deute quela Generalitat té amb l’Ajunta-ment i amb quatre empresesmunicipals”.

Segons l’alcalde de la ciutat,Xavier García Albiol, “aquestaassignació del FLA social su-posa per a Badalona recuperarquantitats que l’Ajuntamenthavia avançat des de 2012 perpagar serveis que en realitat ha-

vien d’anar a càrrec de la Ge-neralitat”.

“DINERS DELS BADALONINS”Per la seva banda, el presidentdel grup municipal de CiU, Fe-rran Falcó, li ha recordat a Al-biol que “els diners que diuque l’Estat avança a Badalonasón diners de tots els badalo-nins”. El líder convergent haafegit que el FLA “és un instru-ment creat pel govern de l’Estatper a reforçar els atacs a l’au-togovern per part del PP, enaquest cas a través de la políti-ca econòmica i fiscal”.

“Si algú es pensa que podrà cons-truir una mesquita a Badalona,s’equivoca i m’hi trobarà al davantamb una actitud contundent isense complexos”. Així de clar esva mostrar l’alcalde de la ciutat,Xavier García Albiol, fa dues set-manes, en una visita a la pobla-ció gironina de Salt en referènciaa una publicació del diari ABC ons’apuntava que Badalona podriaser el lloc escollit pel govern ma-rroquí per a la construcció d’unamesquita.

Les declaracions d’Albiol, fe-tes precisament en una localitatamb una altra presència d’im-migrants musulmans, van deixarmolt clara la seva oposició fron-tal a aquest possible projecte.“No vull que -Badalona- siguireferent de l’islam”, va afirmarl’alcalde en declaracions al diariABC, tot i deixar clar que “ho dicamb respecte cap als que practi-quen l’islam. Amb respecte a la lli-bertat religiosa i de culte, com nopot ser de cap altra manera”.

Segons la informació d’aquestrotatiu espanyol, les autoritatsmarroquines volen impulsar la

construcció d’una gran mesquitaa la província de Barcelona, ambBadalona com la seva opció pre-ferida. L’objectiu del govern delMarroc seria contrarestar els efec-tes de la possible ubicació a Ca-talunya d’una altra mesquita, enaquest cas impulsada per Qatar.

CIU, TAMBÉ EN CONTRAQui també va mostrar el seu des-acord amb aquest projecte, tot ique amb unes declaracions moltmés contingudes, ha estat CiU.Segons la formació que encapçalaFerran Falcó, “la instal·lació d’ungran centre de culte de caràcter

metropolità no forma part delsequipaments que la ciutat plan-teja com a necessaris”.

Al mateix temps, Falcó vaapuntar que es podria tractard’una “cortina de fum”, ja que“no és la primera vegada que laqüestió de la mesquita apareixcasualment poc abans de leseleccions municipals. Va pas-sar l’any 2007 amb els rumorssobre una possible mesquita aMontigalà, o el 2011 amb la da-rrera campanya d’Albiol, que varecuperar aquest tema amb l’ob-jectiu de guanyar quatre vots icapitalitzar titulars”.

El batlle badaloní ha deixat clar que no vol una mesquita a la ciutat. Foto: PP

Albiol deixa clara la seva oposicióa la construcció d’una mesquita

RedaccióBADALONA

Page 15: Badalona 133

15 | 7 maig 2015Butlletí mensual nº9 ICV Badalona Publicitat política

Page 16: Badalona 133

| 16Butlletí mensual nº9 ICV BadalonaPublicitat política 7 maig 2015

Page 17: Badalona 133

17 | 7 maig 2015Butlletí mensual nº9 ICV Badalona Publicitat política

Page 18: Badalona 133

| 18Butlletí mensual nº9 ICV BadalonaPublicitat política 7 maig 2015

Page 19: Badalona 133

Ciutat19 | 7 maig 2015 líniabadalona.cat

Els Micacos s’exhibeixen a laFira de l’Artesania de Sant RocTRADICIÓ4Els Castellers deBadalona van ser una de lesgrans atraccions de la 33a edicióde la Fira de l’Artesania i Mos-tra d’Entitats i Serveis de SantRoc, que es va celebrar el passatdiumenge 3 de maig.

Els Micacos, ja immersos enla preparació de la diada de lesFestes de Maig, van aprofitar ladiada per alçar castells de 6 i as-sajar diferents construccionsque pensen aixecar en les sevespròximes actuacions.

La colla va donar el tret desortida a la jornada amb un pi-lar de 4, per acabar la primera

ronda amb un 5 de 6, que vancompletar sense problemes toti aprofitar per estrenar un pomde dalt més petit.

Durant la segona tanda, elsMicacos van realitzar un 4 de 6amb agulla, amb modificacionsal pom de dalt, a la torre i a lapinya.

Els badalonins van tancarla seva actuació amb un 3 de 6amb agulla i un Pilar de 5.Aquest darrer castell presenta-va una nova configuració, quevan poder dominar, tot i que hanreconegut que cal seguir treba-llant en el seu perfeccionament.

Els Mossos d’Esquadra vananunciar a finals d’abril la des-articulació d’un grup organitzatque va extorsionar un empresarirus establert a la ciutat.

Segons un comunicat de lapolicia catalana, un grup d’a-gents de la Divisió d’Investiga-ció Criminal van detenir els ex-torsionadors, també de nacio-nalitat russa, en una operaciópolicial que va tenir lloc a mit-jans d’abril.

La investigació s’havia iniciatdesprés de la denúncia de l’em-presari, especialitzat en el sectortecnològic. Segons els Mossos, lavíctima va explicar que els de-tinguts el tenien vigilat i que elvan assaltar un dia quan sortiade casa amb la seva família,dient-li que tenien coneixementsobre la seva activitat profes-sional. Va ser aleshores, segonsel relat de l’empresari a la poli-cia, quan va arribar un taxi quehavia de recollir la família. Enaquell moment es va crear unpetit aldarull que va provocarque els detinguts marxessin. Enaquell moment va ser quan la

víctima va aprofitar per trucar ala policia.

Segons el comunicat delsMossos, moments més tard al-guns membres del grup vantrucar l’empresari per recor-dar-li que no desistirien fins aaconseguir el que buscaven ivan exigir-li el pagament d’unmilió d’euros.

Durant la investigació la po-licia va esbrinar que els extor-sionadors havien arribat a Bar-celona en un vol procedent deSant Petersburg, i que es des-plaçaven amb un cotxe que ha-

vien llogat al mateix aeroport delPrat. Un cop avisats per l’em-presari, els encarregats de lainvestigació van muntar un dis-positiu policia per tal de trobarels extorsionadors.

Després de gairebé un dia decerca, els agents van localitzar idetenir els presumptes extor-sionadors quan estaven amagatsal municipi de Ripollet, al VallèsOccidental. Dos dies després dela detenció, els tres membres delgrup van passar a disposició ju-dicial i van ser posats en lliber-tat amb càrrecs.

Els detinguts van ser posats en llibertat amb càrrecs. Foto: Arxiu

Desarticulat un grup que vaextorsionar un empresari rus

RedaccióBADALONA

Una de les actuacions dels Micacos. Foto: Castellers de Badalona

Page 20: Badalona 133

7 maig 2015

Comerç| 20

líniabadalona.cat

Un dels esdeveniments comer-cials per excel·lència a la ciutat jaestà a punt. La tercera BadalonaShopping Night tornarà a ompliraquest dissabte el centre de laciutat amb ofertes exclusives,degustacions gastronòmiques iactuacions artístiques diverses.

Aquesta cita, que organitzende manera conjunta les associa-cions BadaCentre i Centre Co-merç Badalona amb el suport del’Ajuntament, comptarà, comen les altres dues edicions ante-riors, amb una flashmob on to-thom que vulgui està convidat aparticipar-hi. L’assaig generaldel ball multitudinari tindrà llocel mateix dissabte a les 10 delmatí, mentre que l’hora de la ve-ritat perquè la gent pugui de-mostrar les seves capacitats ar-

tístiques serà a dos quarts de 9del vespre, a la plaça de la Vila.Aquesta actuació popular servi-rà per donar el tret de sortida al’esdeveniment comercial.

Per altra banda, també secelebrarà un concurs d’apara-dors de temàtica lliure entre lesbotigues participants en la vet-llada comercial.

A més, la tercera Shopping

Night de la ciutat tindrà un ves-sant solidari amb l’organitzaciód’un recapte de llet en el marc dela campanya Cap nen sense bi-goti, que organitza la Fundacióla Caixa.

I ja per posar fi a la cita, a lamitjanit de dissabte tindrà llocuna desfilada de gala i un sorteigde premis entre els visitantsd’aquesta festa comercial.

La iniciativa arriba enguany a la tercera edició. Foto: Ajuntament

Unes 200 botigues participaranen la Badalona Shopping Night

» La cita comercial, organitzada conjuntament per BadaCentre i Centre Comerç Badalona, tindrà lloc dissabte fins a la mitjanit

Preocupació per la possiblearribada de nous Mercadona

DENÚNCIA4Tornen a saltar lesalarmes entre els comerciants dela ciutat davant la possibilitatque Mercadona instal·li dos nousestabliments a la ciutat.

Durant la passada sessió ple-nària es va aprovar inicialmentla modificació urbanística quepermetrà que la fundació Bada-lona Capaç –que dóna suport apersones amb discapacitat– tin-gui una nova seu al barri de laMorera, i que, de retruc, Mer-cadona obtingui els terrenys onara hi ha l’associació –entreSant Roc i Congrés–. Ambaquesta operació de permuta,l’operador obrirà un establi-ment al nou edifici on també s’hiinstal·larà Badalona Capaç i,probablement, un altre als te-

rrenys de l’antiga seu de l’entitat.Davant d’aquesta situació, laFederació d’Associacions de Co-merciants, que va expressar elseu desacord amb aquesta me-sura abans i durant el Ple, anun-cia que està estudiant “a nivell ju-rídic” si tot allò que s’està fent“s’ajusta a la llei”, tal com asse-gura a Línia Badalona JoaquínNocete, president de la federació,la qual “resta a l’espera” que esformi un nou executiu badaloníper decidir actuacions futures.

Nocete, tanmateix, vol deixarclar que “en cap cas” estan encontra de Badalona Capaç, unaentitat que necessita “urgent-ment un nou edifici”, però no acosta que es perjudiqui “col·la-teralment” el petit comerç.

Pérez Galdós traurà els seus comerços al carrer

FIRA4Els comerciants de PérezGaldós tornaran a sortir al carrerdemà i demà passat amb les se-ves tradicionals botigues al ca-rrer de primavera, que enguanyoferiran una temàtica “de pagès”,tal com explica a Línia Badalo-na Ricardo Jiménez, presidentde l’associació organitzadora del’acte. Tot i així, Jiménez indicaque a l’esdeveniment també hihaurà botigues d’altres sectors,a més d’artesans convidats.

A banda de l’aspecte pura-ment comercial de la cita, els bo-tiguers de Pérez Galdós oferiranactivitats per als més petits, per-sones que animaran els visi-tants, ponis i fins i tot un vaixellpirata.

“Aprofitant les Festes deMaig, esperem que la fira comp-ti amb una gran assistència,com va passar a l’anterior quevam celebrar”, expressa espe-rançat Jiménez.

La Salut escalfa motors per a una nova sortida comercialMOSTRA4Amb l’arribada delbon temps, i aprofitant les Fes-tes de Maig, els botiguers delpasseig de la Salut també orga-nitzaran una jornada de boti-gues al carrer, que tindrà llocdemà i demà passat.

Segons informa l’associació,prop de 25 comerços associatsocuparan el passeig oferint elsseus productes als visitants, l’a-fluència dels quals “sol ser moltbona”, tal com explica a aques-

ta publicació Óscar Palma, pre-sident de l’associació de comer-ciants de la Salut.

En aquest sentit, els boti-guers tenen esperances quel’emblemàtic passeig badalonís’ompli de persones, com ja vapassar “en les últimes sortides alcarrer que hem celebrat”, asse-gura Palma en referència a laFira Màgica, celebrada fa poquessetmanes i que va aplegar a unbon nombre de curiosos i clients.

RedaccióCENTRE

Festa | Els botiguers de Pau Piferrer celebraran una sortida comercialLes segones botigues al carrer de l’associació de comerciants de Pau Piferrer i Salut Alta tindran lloc el pròxim dissabte 16 de maig en el tram d’aquest carrer comprés entre Don Pelai i Marquès

de Sant Mori. Prop de 40 botigues –entre associats i convidats de fora de l’eix– participaran en aquest esdeveniment que comptarà amb animació per als més petits, entre altres.

Page 21: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8821 | 7 maig 2015 líniabadalona.cat

línia 21 edicions de proximitat Barcelona · Badalona ·

Baix Maresme · l’HospitaletBaix Llobregat ·Vallès · Turisme

LíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLínia

LíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLínia

LíniaLínia

Periodicitat

MensualEixampleNou BarrisSarrià-Sant GervasiSant AndreuCiutat VellaHorta-GuinardóMar (ed. Castelldefels i entorn)Mar (ed. Baix Maresme)Vallès (ed. Cerdanyola i entorn)Vallès (ed. Sabadell i entorn)CornellàTres (Esplugues i entorn)Nord (Martorell i entorn)l’Hospitalet

QuinzenalSantsSant MartíGràciaLes CortsBadalona

SetmanalVallès (ed. Vallès Oriental)

Tirada

180.35015.02515.02515.02515.02515.02515.02515.02515.02510.02510.02510.02510.02510.02510.025

150.25015.02515.02515.02515.02515.025

36.0009.000

Total 366.600

14 mensuals5 quinzenals1 setmanal

180.350150.25036.000

[email protected]

la primera xarxa de periòdics de proximitat del país

366.600 exemplars

difusió controlada per OJD/PGD

línia

Page 22: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 22 7 maig 2015líniabadalona.cat

Page 23: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8823 | 7 maig 2015 líniabadalona.cat

Page 24: Badalona 133

7 maig 2015

| 24

líniabadalona.cat

Esports

La feina ben feta té premi. El CFBadalona va anunciar fa unsdies que renova el seu actual en-trenador, Manolo González, finsal 2018. D’aquesta manera, eltècnic gallec seguirà al capda-vant del primer equip escapulattres temporades més, desprésque enguany el conjunt hagi as-solit l’objectiu de la permanèn-cia i estigui a prop de les placesque donen accés al play-offd’ascens a Segona divisió.

Durant la roda de premsa ones va fer l’anunci de la renova-ció, tant l’entrenador de Folgo-so de Courel com el presidentdel Badalona, Miguel ÁngelSánchez, van mostrar-se “sa-tisfets” per poder rubricaraquest acord, després de set-manes de negociacions entre

les dues parts. Sánchez, a més,va posar en relleu la bona tem-porada que està completant l’e-quip, que ara per ara és setèamb 53 punts, a sis de la zonad’ascens, i va recordar que Gon-zález és un home “format alclub”, el qual coneix “perfecta-ment”. I és que el gallec, abansde la seva aventura –també re-eixida– a la Montañesa barce-lonina, va estar set temporades

dirigint al Juvenil escapulat idues més al Badalona B.

Amb tot, Sánchez va asse-gurar que González “té el perfilideal per complir les aspira-cions futures de l’entitat”.

Després de saber que Gon-zález seguirà al capdavant delprimer equip, el Badalona afron-ta un tram final de temporadaregular tranquil i amb els deu-res fets.

L’anunci de renovació es va fer a finals d’abril. Foto: CFB

El CF Badalona renova Manolo González fins al 2018

» El president de l’entitat es mostra satisfet amb el rendiment del tècnic gallec enguany i assegura que té “el perfil ideal” per a l’equip

La ciutat es prepara per a unmes d’atletisme ‘endimoniat’

CURSES4Badalona ja preparadues de les curses més famosesde les que organitza. Es tracta dela Cursa del Dimoni, que tindràlloc el pròxim diumenge 17 demaig, i l’Endimoniada, que estàprevista per a la nit del 13 dejuny.

Pel que fa a la primera, lesinscripcions per poder partici-par-hi ja estan obertes. Aquestaprova, que s’emmarca en els ac-tes de les Festes de Maig, celebraenguany la seva 36a edició. La

competició seguirà comptantamb els circuits mini, mitjà igran i passarà per diversos in-drets emblemàtics de la ciutat.

L’Endimoniada, per la sevabanda, aplegarà un màxim de500 corredors, i es desenvolu-parà de dos quarts de 10 a les 12de la nit del 13 de juny per un re-corregut mixt de ciutat i mun-tanya. Enguany, aquesta carre-ra també ha rebut el premi a lamillor cursa de muntanya perpart del club CorreBDN.

La Setmana del Muntanyismearriba a la seva 30a edició

MUNTANYISME4L’arribada deles Festes de Maig marca tambél’inici de la Setmana de Mun-tanyisme, un cicle especial de-dicat a aquesta especialitat es-portiva que organitza l’Agrupa-ció Excursionista Bufalà els prò-xims dies 12, 13 i 14 de maig.

La cita, que enguany arriba ala seva trentena edició, oferirà xe-rrades diverses sobre el móndel muntanyisme, convertint laciutat en l’epicentre català d’a-questa disciplina tan arriscada.

El pròxim dimarts 12 de maigserà el torn de Juan Vallejo, un

reconegut alpinista basc que re-latarà les dificultats que va haverde patir per conquerir una de lesmuntanyes més perilloses del’Himàlaia, el Paiju Peak.

L’endemà, Cecilia Buil pre-sentarà el documental DestinoKarakorum, un film sobre elpic –també a l’Himàlaia– i sobreper què és tan cèlebre.

L’últim dia, dijous 14 de maig,Urko Carmona, un jove escala-dor que va perdre una cama enun accident de trànsit, relatarà laseva història. Tots tres actes secelebraran al Teatre Principal.

El Club Tennis Taula Badalonaorganitza l’Open Benjamí

TENNIS TAULA4El CTT Bada-lona organitzarà aquest cap desetmana la setena edició de l’O-pen Benjamí Ciutat de Badalo-na de tennis taula.

Aquesta competició, quecompta amb el segell oficial dela Federació Catalana i és pun-tuable per al rànquing català, técom a objectiu “poder oferiruna competició per als més me-nuts, fins ara inexistent, on pu-guin jugar molts partits amb ju-

gadors d’un nivell tècnic i físic si-milar”, destaca el CTT Badalo-na, que remarca que aquest tor-neig serveix per preparar elscampionats català i estatal de lacategoria.

El campionat tindrà lloc allocal de l’entitat organitzadora,situat al carrer Sant Anastasi,número 14, al llarg del matídels dos dies de competició. Eltermini per inscriure’s, però, vafinalitzar el passat dimarts.

RedaccióBADALONA

La prova també rep el nom de Cursa Popular de Badalona. Foto: Ajuntament

Futbol | Pepsi filma un anunci a una pista esportiva de LlefiàPepsi ha estrenat un nou anunci que va enregistrar a una pista de futbol sala del barri de

Llefià. El vídeo, d’aproximadament un minut de durada, mostra com un matx normal i corrent es converteix en un de futurista amb l’arribada d’un dron que fa d’àrbitre, i la

col·locació de llums LED fluorescents. Els actors de l’anunci són veïns de Llefià.

Page 25: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8825 | 7 maig 2015 líniabadalona.cat

Page 26: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 26 7 maig 2015líniabadalona.cat

Page 27: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8827 | 7 maig 2015 líniabadalona.cat

Page 28: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 28 7 maig 2015líniabadalona.cat

Page 29: Badalona 133

29 |

7 maig 2015

Ocilíniabadalona.cat

Tothom qui busqui un lloc ambbells paisatges de muntanya aprop de Barcelona ha de visitar elParc Natural del Montseny, ubi-cat al vessant litoral de la pro-víncia. Declarat Reserva de laBiosfera per la UNESCO, aquestmassís ha estat l’escola d’excur-sionisme de bona part dels cata-lans, l’espai on molts aficionats alsenderisme s’han penjat la mot-xilla a l’esquena per primera ve-gada. Però, a banda de fer llarguestravesses o passejades curtes, elMontseny ofereix mil i una op-cions per gaudir-lo, disponibles alportal de Barcelona és molt mésde la Diputació de Barcelona.

Per començar a descobrir elParc Natural del Montseny, un es-pai gestionat conjuntament per lesdiputacions de Barcelona i Girona,és recomanable apropar-se als

centres i punts d’informació per talde demanar la informació neces-sària en funció dels interessos.

D’aquesta manera, els amantsde la fotografia podran saber oni quins són els millors indrets percapturar la bellesa d’uns boscos

que canvien de vestit segons l’es-tació de l’any o el racó perfecte peradmirar el Turó de l’Home, elpunt culminant del parc.

Però si la curiositat del visitantestà més relacionada amb la flo-ra i la fauna autòctones del Mont-seny, serà més interessant que co-negui les sortides de descoberta,pensades per donar a conèixerl'espai natural i els tresors que hi

alberga. Aquestes jornades donenla benvinguda a un públic divers,de manera que fins i tot els nenses podran divertir mentre iden-tifiquen arbres, observen ani-mals i aprenen a detectar petja-des i rastres. La canalla també potgaudir molt a l’Espai Montseny deViladrau, on es pot fer un reco-rregut pel món imaginari i màgicdel massís, i sentir llegendes debandolers i de dones d’aigua ques’amaguen als gorgs.

La gastronomia és un altredels atractius principals del parcnatural, amb una bona oferta derestaurants on tastar l'extraordi-nària cuina del Montseny quan set’obri la gana. Especialment a latardor, quan les taules s’omplende plats elaborats a base de bolets,carn de senglar, castanyes o ci-reretes d’arboç. Però la primave-ra també és bon moment per vi-sitar les fondes dels municipis delMontseny, on es poden degustardeliciosos formatges i el millor xaide la comarca.

El Montseny, muntanya màgica» El parc, situat al vessant litoral de la província, està considerat Reserva de la Biosfera per la UNESCO

i té una fauna i flora molt variada, a banda d’oferir una àmplia oferta gastronòmica

NATURA4Per tal de donar aconèixer els grans parcs de lescomarques barcelonines, la Di-putació ha impulsat el programaViu el parc, amb un portal webon s’expliquen quins són els es-pais de la Xarxa de Parcs Natu-rals, com Guilleries-Savassona,el Montnegre i el Corredor o laSerralada de Marina.

No obstant això, el propòsitdel programa va molt més enllàd’una enumeració d’entorns na-turals, sinó que dóna tota la in-formació per viure i descobrir elsparcs, ja que el portal també ser-veix per conèixer les activitatsplàstiques, escèniques, musi-cals i literàries que es fan al bellmig de la natura.

Viure i descobrir els parcs

La natura es desplega en el seu estat més pur al Parc del Montseny. Fotos: Diputació

Bolets, carns i cireres, les delíciesque es poden tastar

RedaccióBADALONA

Campanya | Més informació al portal webEn el marc de la campanya Barcelona és molt més, la Diputació explica i impulsa diferentspropostes destinades a conèixer l’oci, la cultura i la natura de les comarques barcelonines.

En el portal www.barcelonaesmoltmes.cat s’expliquen totes aquestes, i es faciliten tots els detalls necessaris per a poder planificar sortides per la costa o per les muntanyes.

Page 30: Badalona 133

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 30 7 maig 2015líniabadalona.cat

Page 31: Badalona 133

Agenda31 | 7 maig 2015 líniabadalona.cat

[email protected]

AGENDA UINZENALQFINS AL 31 DE MAIGTot el dia Imatge Miag, fotografia de les Fes-

tes de Maig, un concurs que convida els ba-dalonins a fotografiar tot allò que els hi agra-di. Cal enviar les instantànies [email protected] o als hashtags#badalona i #imatgemaig.

AVUI DIJOUS 7 DE MAIG19:45 Xerrada sobre relacions tòxiques, una ac-

tivitat per descobrir l’entorn de les personesi quines influències poden limitar la seva ca-pacitat d’acció. A càrrec de M. Carme Resina./ Centre cívic Can Cabanyes.

DEL 18 AL 21 DE MAIG18:00-20:00 Treballar a l’estiu és un taller que

s’emmarca en una campanya contra l’atur ju-venil. Aquesta activitat ofereix eines d’ìn-formació i recursos als joves. / Badiu Jove.

FINS AL 15 DE MAIGMatí-Tarda Exposició col·lectiva d’il·lustració Ca-

rrer, d’Albert Noguera, Pere Royo, Natàlia Sal-gado i Caterina Taltavull. Aquesta mostra re-flexiona sobre els camins que recorrem coma persones al llarg de la nostra vida. / Cen-tre cívic Dalt la Vila.

FINS AL 23 DE MAIGMatí-Tarda Menorca tot just ahir... i encara, una

exposició a càrrec del fotògraf Toni Vidal, ambinstantànies acompanyades per poemes deMontserrat Abelló, Antoni Moll, Ricard Cresi Miquel Martí i Pol, entre altres. / Espai Be-túlia.

AVUI DIJOUS 7 DE MAIG18:00 Conte especial per a les Festes de Maig:

Els pescadors i el dimoni, a càrrec de les au-tores de l’obra, Anna Ariño i Georgina Gon-zález. / Biblioteca Central Can Casacuberta.

DISSABTE 9 DE MAIG12:00 L’Hora del conte, passejada amb contes:

La mare té una casa a la panxa, de Giles An-dreae. Aquesta és una activitat de foment dela lectura entre els més petits. / Biblioteca Cen-tral Urbana Can Casacuberta.

DIUMENGE 17 DE MAIG12:30 Partit de bàsquet entre el FIATC Joventut

i l’UCAM Múrcia, corresponent a la 33a jor-nada de competició de la lliga Endesa. / Olím-pic de Badalona.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Lliurament dels premis del concurs ElDimoni a l’Escola. Enguany se celebrael 20è aniversari d’aquesta activitat,que està adreçada als escolars de pri-mària de la ciutat perquè col·loquinmaquetes del dimoni al voltant delgran. / Passeig de la Rambla

Festes de MaigFesta del Dimoni a l’escola

Avui dj. 7 de maig a les 10:00

Aquesta és una activitat lúdica i di-dàctica que consisteix a contestar co-rrectament on line preguntes rela-cionades amb la ciutat de Badalona iels seus àmbits, com l’esport, l’actua-litat o història. / eljocdebadalona.cat

Festes de MaigEl Joc de Badalona

Fins al 23 de maig

Un show de clown, enèrgic i energè-tic, catapultat per la millor música endirecte. Dalt de l'escenari, la bogeriaexperta de Guillem Albà, un joveclown a punt d'explotar. / Teatre Zo-rrilla.

Guillem Albà & The All in Orchestra

Dv. 15 de maig a les 21:00

Partit de futbol corresponent a la 37ajornada de competició entre el Bada-lona i l’Eldense, del grup 3 de la Segonadivisió B. / Montigalà.

Partit de futbolBadalona-Eldense

Dg. 10 de maig a les 18:00

Page 32: Badalona 133

| 32 7 maig 2015líniabadalona.cat Pròxima edició: 21 de maig