of 32 /32
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació quinzenal liniabadalona.cat · 07/05/2015 · Núm.133 · Difusió controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars quinzenals línia badalona Entrevista a Jordi Serra Candidat del PSC a l’alcaldia pàgs 10 i 11 “El que s’ha viscut a Badalona és un govern populista a l’estil de la Marbella de Gil i Gil” Anàlisi pàg 12 24M: l’hora de tancar un parèntesi o de consolidar el PP Esports pàg 24 Manolo González seguirà tres anys més dirigint el CF Badalona Successos pàg 19 Desarticulat un grup que va extorsionar un empresari rus Polèmica pàg 14 Albiol deixa clara la seva oposició a la construcció d’una mesquita a la ciutat Presentació pàg 12 Guanyem reuneix més de mig miler de veïns a Gran Sol Comerç pàg 20 La Salut i Pérez Galdós treuen les seves botigues al carrer La ciutat es bolca amb unes Festes de Maig especials Diumenge se celebrarà la tradicional Cremada del Dimoni, que enguany arriba als tres quarts de segle pàgs 3 i 4

Badalona 133

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_133.pdf

Text of Badalona 133

 • redacci: 93 458 87 80 [email protected] | anunciat: 619 13 66 88 [email protected] | administraci: [email protected]

  Publicaci quinzenal liniabadalona.cat 07/05/2015 Nm.133 Difusi controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars quinzenalslniabadalona

  Entrevista a Jordi SerraCandidat del PSC a lalcaldia

  pgs 10 i 11

  El que sha viscut aBadalona s un governpopulista a lestil de laMarbella de Gil i Gil

  Anlisi pg 1224M: lhora de tancarun parntesi o deconsolidar el PP

  Esports pg 24Manolo Gonzlez seguir tres anys msdirigint el CF Badalona

  Successos pg 19Desarticulat un grupque va extorsionar un empresari rus

  Polmica pg 14Albiol deixa clara la sevaoposici a la construcciduna mesquita a la ciutat

  Presentaci pg 12Guanyem reuneix ms demig miler de vens a Gran Sol

  Comer pg 20La Salut i Prez Galds treuenles seves botigues al carrer

  La ciutat es bolca amb unesFestes de Maig especials

  Diumenge se celebrar la tradicional Cremada del Dimoni, que enguany arriba als tres quarts de segle pgs 3 i 4

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 7 maig 2015lniabadalona.cat

 • 3 | Festes de Maig 7maig 2015 lniabadalona.cat

  Lany 1940 lhistoriador badalo-n Josep Maria Cuys i Tolosa iels administradors de la Confra-ria de Sant Anastasi van decidirque Badalona, desprs dhaverpatit els estralls de la guerra,necessitava fugir de la depressi.

  Per aconseguir el seu prop-sit, van considerar que la milloropci era crear una nova tradiciamb una excusa histrica. Lex-cusa es va buscar en la trans-cripci del Calaix de Sastre, delBar de Mald, un dietari escriten 52 volums on apareixen elsprincipals esdeveniments i com-portaments socials de la Cata-lunya daquella poca. Conside-rat un dels textos ms importantsde la narrativa catalana entre

  els segles XV i XIX, s un prece-dent del costumisme i el perio-disme local.

  Fent referncia a Badalona,aquest dietari explicava que el 8de maig de 1785, festa del Roser,uns pescadors van cremar un

  mascar de proa que havia que-dat inservible, davant dun pblicmolt nombrs. Aix doncs, va seraquest relat histric el que va pro-vocar el naixement daquestatradici badalonina que enguanycelebra tres quarts de segle i que

  des de ja fa anys sha consolidatcom una gran festa popular. Tants aix que des de lany 1991 estdeclarada com a una festa po-pular dinters turstic per la Ge-neralitat.

  Diumenge al vespre, amb lacelebraci de la Nit de Sant Anas-tasi, el dimoni comenar a cre-mar desprs dhaver estat plantata la platja des del passat dia 1. Unacremada que tindr lloc 75 anysdesprs de la primera, celebradaa lesplanada de les excavacions,lactual plaa de lAssemblea deCatalunya, i que va ser possiblegrcies a Francesc de Paula Giri Jaume Rib, constructor i dis-senyador respectivament.

  A la rellevncia histrica deles figures de Gir i Rib tambcal afegir-hi la de Miquel Xirgu,que a partir de lany 1949, amb lacreaci del Patronat de SantAnastasi, va assumir el disseny

  del dimoni, la construcci delqual va anar a crrec de Dom-nec Gir, fill de Francesc de Pau-la Gir. Cinc anys ms tard, lany1954, Miquel Xirgu va morir i elseu fill, Miquel Xirgu Rico, va dis-senyar el seu primer dimoni du-

  rant les festes del 1955. Va ser apartir daquell moment quan vanixer una estreta relaci entreels fills Gir i Xirgu, que, amb al-gunes interrupcions, es va allar-gar fins al 1989. La petjada deRib, dels dos Gir i dels dos Xir-

  gu va tenir la seva continuaci enles figures de Joan Mayn, Emi-li Bult, Tero Guzmn i Ramonde los Heros.

  CONCURS POPULARDes del 1999 se celebra el concurspopular Cremal tu, que permetals badalonins dissenyar el di-moni. Dentre totes les propostesque es presenten, el jurat -formatper la regidora de Cultura i Ciu-tadania, Montserrat Salgado, iper diversos representants delmn acadmic, de la cultura i deldisseny- nescull una.

  Enguany el guanyador ha es-tat el badalon Carles Carreras,que va presentar el disseny Dol-ament jove, que mostra un di-moni en forma de pasts, enallusi al 75 aniversari. Ja no-ms queda un dia perqu aquestdimoni, el 75, conegui el seu des-t: convertir-se en cendra.

  Albert RibasBADALONA

  Una imatge de la Cremada del Dimoni durant les Festes de Maig de lany passat. Foto: Festes de Maig

  El Calaix de Sastre,del Bar de Mald,va ser lexcusa percrear la Cremada

  Enguany el Dimoniha estat dissenyat

  pel badalon Carles Carreras

  75 anys de tradici Diumenge, la Cremada del Dimoni, lacte estrella de les Festes de Maig, arriba als tres quarts de segle

  La celebraci t el seu origen en la voluntat danimar la ciutat desprs de la desolaci de la Guerra Civil

 • | 4Festes de Maig7 maig 2015lniabadalona.cat

  Les Festes de Maig estan a puntdarribar al final de la seva primerasetmana. Aix no vol dir, per, queel programa dactivitats comencia fluixejar. s ms, aquest diu-menge ser un dels dies del meson se celebraran ms actes, un delsquals, el ms important de les fes-tes: la Cremada del Dimoni.

  Fins avui, els badalonins jahan pogut gaudir dun bon grapatdactes relacionats amb la msi-ca, la cultura popular, el ball o lalectura. La nedadora Mirea Bel-monte, que amb noms 24 anysja acumula un palmars impres-sionant, va ser lencarregada dedonar el tret de sortida a les fes-

  tes amb el preg del passat dia 1.El mat del mateix dia es va cele-brar a la Rambla lactivitat Siguesla Festa, organitzada per la Co-ordinadora dEntitats Badaloninesde Cultura Tradicional i Populari la Colla de Geganters de Bada-lona. Una estona desprs del pre-g, la plaa de la Vila tamb va serlescenari del concert de la bandade versions Back2days, mentreque la Sala Sarau va acollir el con-cert de La Bien Querida.

  Lendem, dissabte dia dos, esva inaugurar lexposici Forjadorsde la Festa a la planta baixa de laCasa de la Vila, i a dos quarts dedeu del vespre va arribar el torndel concert de Jos Luis Figuereo,conegut com El Barrio. Diu-menge el protagonisme de lesfestes va anar cap a Sant Roc, ones va celebrar la 33a Fira dArte-

  sania. Laltra protagonista domi-nical va ser la cultura popular, gr-cies a la Diada Trabucaire i la Tro-bada de Puntaires.

  Avui dijous les Festes de Maigcontinuen amb el lliurament depremis del concurs El Dimoni alEscola i la presentaci del llibreLa Cremada del Dimoni de Ba-dalona amb motiu del 75 ani-versari daquesta tradici. Demarribar el torn de la diada cas-tellera infantil a la plaa de la Vila,de La Nit del Mono, la cercavi-la festiva que recorrer alguns ca-rrers de la ciutat, i del concert deSanjosex a la Sala Sarau. Dissabte,i sobretot diumenge, amb la Fes-ta del Dimoni, el protagonisme selendur la cultura popular. Da-qu a finals de mes, la majoriadactes que queden se celebraranels dies 16, 17 i 23.

  RedacciBADALONA

  Les Festes de Maig arriben al tram final de la primera setmana amb un programa farcit dactivitats Msica, teatre, castells, cultura popular i la Cremada del Dimoni, protagonistes fins a finals de mes

  REDACCI4Durant les Festesde Maig de lany passat la Co-missi de Festes va denunciar elmenyspreu de lAjuntamentenvers la seva tasca i va apostarper editar un programa propi.

  Enguany, tot i que els actesque organitzen s que han estat in-closos en el programa oficial,denuncien que la comunicaci

  amb lAjuntament ha tornat a sermolt dolenta. Una de les inte-grants de la comissi, Marta So-ler, explica que el consistori hacollocat actes al programa oficialper contraprogramar els nos-tres. El pressupost de lAjunta-ment per les festes s opac i alprograma es nota que s anyelectoral, afegeix Soler.

  La Comissi de Festes torna a criticar lAjuntament

  Al llarg daquest mes els badalonins sentreguen a les Festes de Maig, a una celebraci de la qual se senten molt orgullosos. Fotos: Festes de Maig

  El millor mes de lany

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 7maig 2015 lniabadalona.cat

 • | 6Opini7 maig 2015lniabadalona.cat

  Un diari plural Un diari participatiu

  Actualitat a la xarxa

  Vet aqu, que sha desfermat unaallau de pasteres que travessen laMediterrania, fugint de la mi-seria i la desesperacio de noveure un millor futur possible.Grecia i Italia son els estats que,amb mes impotencia, viuenaquesta contnua arribada depasteres amb molts joves, donesembarassades i criatures amun-tegats en embarcacions sense lesmnimes garanties de poder ferla travessa sense cap ensurt i totsovint amb problemes de segu-retat entre els mateixos embar-cats i arribant amb greus pro-blemes de manca de beguda ialiments, no diguem higieni-ques. Europa, una vegada mes,ha fet lorni davant dun greuproblema humanitari, amb mi-lers de cossos negats a les aiguesdel nostre dissortat mar.

  Quina hipocresia! Hi ha di-ners per salvar els bancs i el res-cat destats de rebot, amb mi-lers de milions, i no nhi ha perajudar a uns desgraciats que en laseva desesperaci, sense pensar-sho ni una mica, desafiant el pe-rill duna travessa perillosssimai amb una arribada carregadadincognites, emprenen laven-tura amb lesperanca dun futursegur que molt dur, pero moltmillor que no el que estan vivintals seus pasos. Tambe entren enaquest terrible joc dinteressosles mafies que sencarreguen detransportar a canvi dimportantsquantitats de diners, explotant ladesesperacio dels que volen mar-xar i arrunant les famlies querecapten diners per enviar al seuparent a la terra promesa.

  Al pas que anem a la Medi-terrania acabarem anomenant-la Mare Sinistrum

  4Mare sinistrumper Jordi Lleal

  #Descontrolada#PerSotaDeLaMitjana #VidaSana

  4Madresper David Creus

  A hores dara ja ens trobem amenys dun mes per a les elec-cions municipals, les eleccionstransversals i territorials perexcellncia, per que enguanypoden representar haurien derepresentar una primera vol-ta de les eleccions plebiscitries,una preparaci per al gran com-bat democrtic del 27-S. De fet,el 9 de maig dia en qu siniciaoficialment la campanya de lesmunicipals del 24M comenauna carrera contrarellotge dequatre mesos de molta intensi-tat poltica.

  Les municipals del 24 demaig tindran lloc en un momenten qu cal que ens repolititzemi adquirim ms conscincia so-cial i nacional. Molts dels pro-blemes dels nostres pobles, vilesi ciutats no es podran resoldresatisfactriament si la poltica, enmajscules, no pren una altra di-mensi; un caire transformador,sempre tenint en compte que el24M exercirem un doble vot: pelterritori per la nostra localitati per al pas catal en el seu con-junt. Per altra banda, el 24Mtamb estarem votant el que joanomeno les institucions terri-torials intermdies; s a dir, elsconsells comarcals i les diputa-cions. Les eleccions municipalsdel 24 de maig no deixen de re-presentar una altra oportunitatper exercir la nostra sobirania

  poltica. Aquestes haurien de serles eleccions de la primaveracatalana, uns comicis que enstornin a mobilitzar de deb i, al-hora, que puguem respondreals reptes de la poltica de pro-ximitat. Les municipals tambsn unes eleccions molt geo-grfiques i complicades de ges-tionar; en cada un del 947 mu-nicipis de Catalunya sha deplantejar una campanya diferenti, a vegades, resulta difcil com-putar-ne els resultats i fer-ne unaanlisi acurada. En qualsevolcas, s que s important des-mentar que en aquestes elec-cions caldria sancionar, pena-litzar les llistes i els candidatssense vinculaci amb els muni-cipis. s lleig presentar-se a laciutadania, en la festa de la de-mocrcia duna forma fraudu-lenta, sense respecte pels mu-nicipis que vols representar, no-ms per inters electoral.

  En sntesi, en aquesta pre-campanya del 24M ja es pot dirque, de nou, ens dirigim versuna campanya permanentmolt dura. Caldr estar prepa-rats i, sobretot, caldr fer ungran esfor, de sacrifici perso-nal i collectiu, per compro-metres per lluitar per millorarla situaci social i nacional. El24M pot comenar una novaprimavera catalana: depn detots nosaltres.

  per Josep Loste

  4El 24M i la primavera catalana

  Mi corazn se siente tan agra-decido que tiene muy claro quedonde no puedo fallar comohijo es en comprender que unTe quiero os debe ser dicho los365 das del ao. Vuestro amorhacia nosotros es incondicionaly lo luchis con uas y dientesseamos como seamos. Luchispor nosotros con las palabrasque solo es capaz de escribir ysentir vuestro corazn, sois ver-daderas princesas de un cuen-to en el que siempre vens a nu-estro rescate.

  Nunca nos dejis solosmientras recorremos ese viajemuchas veces tortuoso por nu-estra conducta de hijos, deamarnos por habernos parido yhacernos sentir que somos laparte ms importante de vues-tras vidas. Pase lo que nos pasesiempre sabemos que vuestroamor viene a nuestro rescate, t,

  mam, mi mam, s que te hec-ho sufrir con mi sordera cuan-do mirabas de ayudarme a des-cubrir lo que t con tanto amorme diste y llamamos vida. Siem-pre ests cerca y recordndomeque no todo el mundo es bueno.

  Te quiero, es incondicionallos 365 das del ao, hoy que luc-has por ti misma y pap, no tequiero ms que ayer ni te quie-ro menos que maana, eres miherona y mi amor no crece adiario hacia tu persona. Es tan-to el agradecimiento que tengohacia tu persona por querermetanto que no tengo ms espacioen mi corazn para amarte msde lo que te amo. Todo mi co-razn es tuyo, y mi admiracina tu fuerza y valenta es absolu-ta y extensiva a todas las madresque compondris que como hi-jos no seamos perfectos. GraciasMams.

  @Mariona_Ferrer: Les diferncies au-tonmiques de despesa per habitant eneducaci i sanitat sn d'un 60%. Catalunyaest per sota de la mitjana.

  @DeClaseBaja: Pero Mariano Rajoy, paralas fotos corriendo a esas velocidades usauna opturacin de 1/125 o te saldrn movi-das, membrillo mo.

  @AdriaDidac: Titular: Una nau russa caucap a la Terra sense control i no se sap oncaur. Aix si, ho far el dia 9 de maig capa les 7 del mat.

  publicitat 619 13 66 88

  Les cartes dopini es poden enviar a: [email protected]

  Lnia Badalona no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: [email protected] publicitat: [email protected]: [email protected]

  lniabadalona.cat

  Dipsit legal: B 43222-2010

  amb el suport de:Difusi controlada

  15.025 exemplars quinzenals

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 887 | 7maig 2015 lniabadalona.cat

 • | 8Envians les teves cartes a: [email protected] maig 2015lniabadalona.cat

  @encampanya: Lenquesta de La Van-guardia s acollida amb satisfacci al PSC:se supera mpliament el llindar mnim perentrar al Parlament.

  @sule25: Monedero marxa perqu elpoltic rupturista no ha aconseguit guanyarel professor socialrevolucionari. El seu llocsempre ser a l'Acadmia.

  @xavieraldekoa: Uf. 214 de las casi 700mujeres liberadas en Nigeria estn em-barazadas. Los militantes de Boko Haramlas violaron durante el secuestro.

  Un diari obert

  Opini en 140 carcters

  Feia dies que no parlava amb el vell amicque a vegades em comenta coses sobrela situaci poltica de la nostra ciutat. sun bon observador i, encara que no com-parteixo totes les reflexions que fa, he dereconixer que moltes vegades em re-sulta difcil trobar arguments per opo-sar-me a les seves paraules.

  Em deia que a Badalona les esquer-res ho tenen bastant complicat ja que, ams a ms de lincrement de les opcionsque es reclamen desquerres semblaque s ms fcil dividir que sumar, elpopulisme de lAlbiol sha installat i hafet cau a la majoria dels barris davant lainvisibilitat daltres organitzacions i,sobretot, de propostes alternatives al dis-curs demagog, xenfob i de confronta-ci de lalcalde actual.

  s cert que el PP no aconseguir in-crementar el nombre de regidors, tot alcontrari, en perdr alguns, per conti-nuar sent la fora ms votada. Em deiaque tamb, amb tota seguretat, la dre-ta moderna que vol ser Ciutadans en-trar a lAjuntament. Tanmateix, lasuma dels regidors daquestes dues or-ganitzacions no seran suficients peraconseguir la majoria absoluta.

  Encara que ja en alguna altra ocasihem parlat de les raons per les quals enuna ciutat obrera i treballadora com sBadalona, resulta complicat explicarperqu un candidat del PP ha arribat alalcaldia, el que s ms difcil denten-dre s que el venat doni suport a unespoltiques regressives i de confrontaci,unes poltiques que incrementen lesdesigualtats i estan al servei dels poderseconmics i financers.

  Del que no dubta el meu amic s dela davallada del Partit Socialista. No hafet el canvi generacional i la regeneracitica necessria i aix li passar factu-ra. Ning confia en un partit que conti-nua molt allunyat de la gent, amb un dis-curs poc creble i responsable, en bonamesura, de la derrota de lesquerra perles seves prctiques poltiques de dretes.

  Tamb ho t malament el candidatde CiU. Les retallades en serveis basicsi la prdua de drets fonamentals que hanimposat juntament amb el PP, faran quela ciutadania li faci pagar la factura. Ara

  b, igual que fins ara ha estat donant su-port a les poltiques austericides del PP,a partir de les prximes eleccions ser di-fcil mantenir aquesta tcita per expl-cita aliana. La deriva independentistadel seu partit lallunyar del PP i ser msque impossible continuar jugant a laputa i a la Ramoneta.

  Sembla que els dERC tamb tenenopcions, per a Badalona la majoria so-cial t uns altres problemes que noproclamar la independncia perqu elsde sempre continun manant. La inde-pendncia sense un rescat ciutad isense poltiques que prioritzin el ben-estar de les persones resulta difcil dex-plicar als barris de Badalona.

  Per aix, el meu amic em diu que da-vant daquesta situaci tot s possible.I utilitza aquesta expressi perqu la can-didatura dICV-EUiA-S POSSIBLEtindria loportunitat daconseguir lal-caldia ja que podria ser la segona foraen nombre de vots. Si, com tothom afir-ma, es vol canviar dalcalde, sens dub-te, el ms legitimat pels resultats elec-torals seria el candidat daquesta coali-ci, que t un equip renovat i incorpo-ra persones procedents de diferentsmbits i amb experincies diverses, en-cara que manquin referents dalgunsmoviments socials molt actius durantaquests ltims anys i amb un gran pro-tagonisme i reconeixement ciutad. sclar que no sempre hi ha tots els que hihaurien dhaver, per el que s impor-tant s el programa que s que priorit-za tot all que realment preocupa la gent.

  Desprs daquest discurs, dic al meuamic que haur de ser prioritari recu-perar lalcaldia per que tamb cal unaaltra forma de fer poltica si volem queBadalona no torni a caure en mans depopulistes i demagogs. Cal ser coherentsamb el discurs i amb el programa. Les-querra es defensa i necessita la partici-paci de la ciutadania. I aix ser pos-sible si es practica una altra forma de ferpoltica. La transformaci social no-ms ser possible si sn capaos de ma-nar escoltant i obeint la majoria social.Mai hem doblidar que el poder el t elpoble i que no es pot exercir si no s a fa-vor i al servei del poble.

  4Tot s possibleper Pedro Jess Fernndez

  Estem en temps de canvis. La forma cls-sica de fer poltica ha caducat, literalmentsha corromput, i una nova forma de fer-ho dna fora a persones que no prete-nien entrar a la poltica institucional perque ara shi han llanat. Ens hi hem llan-at. Nova poltica. Moviments dunitatpopular. Coalicions ciutadanes. Plurali-tat. Suma de sensibilitats. Nou munici-palisme que beu dels moviments i llui-tes del 15M, de lesquerra alternativa i delassociacionisme militant.

  A Badalona shi suma una motivacims, comprovar que loposici no ha es-tat capa daturar la poltica de prduade drets aplicada pel govern del PP. Calun canvi ja, no podem tenir una Bada-lona del segle XXI governada per la dre-ta que beu de les FAES, que recentralitzai retalla drets conquerits amb tantsanys de lluita. No podem mantenir unaBadalona, ciutat obrera i dimmigraci,dominada per un partit xenfob, ex-plotador i espoliador. I no podem tenirla tercera ciutat catalana desquena a laconstrucci duna Repblica Catalana,en plena revoluci pel model destat.

  Toca mullar-se, seguir treballantigual, o encara ms, per ara des de dinsde lAjuntament. I s, em presento. En-capalo una llista per a les eleccions mu-nicipals que representa el municipalis-me emergent i el canvi. Som un bonequip de gent, amb molta experincialluitant per una Badalona millor. Venimde les places i els carrers per entrar a lA-juntament. De les associacions de paresi mares, de les xarxes de barri i de ciu-

  tat, de sindicats, dassociacions de vens,de plataformes contra latur i els des-nonaments, en defensa de la sanitat i le-ducaci pbliques, per una mobilitat sos-tenible, de la lluita pel dret de decidir...

  Volem entrar a lAjuntament perretornar el poder al carrer, al venat, alpoble. No pretenem viure de la poltica.Som homes i dones diversos que fa anysque fem poltica des de les associa-cions, des del carrer, des de la lluita perdefensar els drets de totes i tots. No te-nim experincia en poltica institucionalper s en poltica de moviments socials.Som la unitat popular que des de la ra-dicalitat democrtica retornar al cen-tre de la poltica el seu objectiu princi-pal: trobar soluci als problemes de lespersones i construir una societat ms jus-ta, una Badalona ms prospera i habi-table per a tothom.

  Coneixem b la ciutat i els seus pro-blemes, la defensem sencera, lesti-mem, i ens comprometem per ella.Fins ara ho hem fet des de fora, en nomde collectius diversos, i hem demostratcom aquesta fora ha aconseguit moltsbeneficis per a la ciutat. Ara volem fer-ho tamb des de dins. Cal. Cal i toca. Cre-iem en la participaci i el consens vin-culant com a eina de presa de decisi, ila transparncia s al nostre ADN. Noens trobareu fent jocs de corrupteles nifavoritismes, serem estrictes en la ges-ti dels diners pblics i per donar ex-emple ens abaixarem el sou. Seremdins sense deixar de ser fora, portaremel dins a fora i el fora a dins.

  4Del carrer a lAjuntament i de lAjuntament al carrer

  per Dolors Sabater, candidata de Guanyem BDN en Com a lalcaldia

 • Per a publicitat: [email protected]acio21.com - 619 13 66 889 | 7maig 2015 lniabadalona.cat

 • | 10Entrevista7 maig 2015lniabadalona.cat

  Les eleccions del 2011 les vaperdre Jordi Serra o les vaguanyar Xavier Garca Albiol?Ni una cosa ni laltra. Badalona vaser lnica ciutat de Catalunya onel PSC va treure ms vots el 2011que el 2007. Crec que la campan-ya va ser correcta i, contra moltspronstics, vam mantenir 9 regi-dors. Per, desprs, els pactes vanser els que van decidir donar lal-caldia a Albiol.

  Es repetir la histria el prxim24 de maig?No. Jo crec que nosaltres farem unbon resultat. Sortim a guanyar iestic convenut que ho podem fer.Estem fent b la campanya i pensoque cada vegada els ciutadansestan ms cansats del PP. Mhodiuen pel carrer: els han enganyat ivolen que fem fora Albiol i els seusde lAjuntament.

  Continuar com a cap de llista erala millor opci per al partit?S, s clar. A mi em va escollir perunanimitat lassemblea i, a ms,

  vam fer unes primries amb dosaltres candidats que no van acon-seguir el nombre suficient davals.

  Li preguntava des dun punt devista de renovaci.Limportant no s la renovaci.Limportant s que puguis dir quedesprs dhaver governat durantanys ets honest i efica. I aix jo hopuc dir. Deixant de banda que jaens hem renovat. Concretament,la meitat de la llista s nova.

  Per vost s regidor des de lany2003. Se sent una cara vella?No, en absolut. I com ja li he dit, nocrec que es tracti dun tema denou o vell, sin de si ss efica ihonest. Aix s limportant. Hi haaltres candidats que fa molt mstemps que estan a lAjuntamentque jo i que no poden parlar enaquests termes.

  Qu aporta Jordi Serra a la pol-tica badalonina que no tinguinels candidats dels altres partits?Honestedat i eficcia, com li he dit,i capacitat de treballar amb mo-dstia. Dentregar-me a la mevaciutat sense necessitat de sortir a lafoto ni de posar plaques amb elmeu nom a cada rac. Crec que

  aix s important, perqu reflec-teix el tarann de les persones. Jono utilitzar lAjuntament en bene-fici propi ni enganyar la gent. Nodir que far una cosa que desprsno pugui complir. I tot plegat dei-xant de banda que tamb aporto

  experincia, tant de govern comdoposici. I he aprs dels errorsque vaig cometre.

  Ha fet prou autocrtica?I tant, travessar el desert durantquatre anys tensenya moltes coses.Crec que he fet suficient autocrticaper, si torno a lalcaldia que esperoque s, poder fer-ho millor de comho vam fer en el seu moment. Tot ique crec que no ho vam fer mala-ment, tamb li dic.

  Quin s el seu model de ciutat?En aquests moments, el meu model

  de ciutat passa per reactivar Ba-dalona. Actualment la ciutat estabandonada en molts aspectes,sobretot des del vessant econ-mic i social. Nosaltres tenim unprograma molt clar en aquestsentit, amb mesures concretes ifactibles.

  Qu s el primer que far si s al-calde?Treure la taxa injusta que actual-ment paguen les persones gransque necessiten teleassistncia. Nos-altres vam universalitzar aquest ser-vei i el primer que va fer el PP va serposar una taxa a totes les personesque sen beneficien. Dit aix,tamb farem un programa perquel curs vinent els nens i nenes japuguin socialitzar els llibres de texta les escoles. No enganyarem lagent dient que tindran llibres gra-tuts, sin que impulsarem un pro-grama decidit de socialitzaci dellibres. I tamb intentarem frenaralguns disbarats que shan fet desdun punt de vista urbanstic.

  Quins?El projecte del mercat Maignon,que s un autntic desastre, o al-gunes modificacions del PGM queshan fet perqu sinstallin Merca-

  dones a la ciutat, per posar nomsdos exemples.

  Ss a temps de frenar-ho?Estic convenut que s, perqu estracta daprovacions inicials. Pertant, estic segur que hi ha marxaenrere. Sobretot perqu hi ha moltagent que t clar que shan de fer lescoses duna altra manera, tambdes dun punt de vista financer.

  Precisament les finances munici-pals van ser una de les primerescrtiques del PP envers lhernciasocialista quan va arribar a lalcal-dia. Albiol va dir que es va trobarun desgavell financer.Aix s una gran mentida. El deutede lAjuntament de Badalona haaugmentat un 50% des que Albiols alcalde. Aix de lherncia re-buda era una mena de mantra quevan anar repetint tota la gent delPP en aquell moment, comenantper Rajoy. Per b, jo no entrar enaquest tipus de picabaralles. Quanentrem a governar no em dedicara criticar el que mhe trobat, sin amirar cap endavant i a tancar el pa-rntesi del PP rpidament.

  Perqu hi hagi un govern alterna-tiu tot apunta que es necessitaran

  Jordi SerraCandidat del PSC a lalcaldia

  Text: Arnau NadeuFotografia: F. Javier Rodrguez

  Els ciutadans em diuen pel carrer quefem fora Albiol i els seus de lAjuntament

  Nosaltres noenganyarem la gent

  prometent llibres de text gratuts

 • 11 | Entrevista 7maig 2015 lniabadalona.cat

  pactes. Est disposat a pactar ambCiU, Iniciativa o, fins i tot, ERC?El PSC t experincia dhaver go-vernat amb aquests tres partits i,en algunes ocasions, amb majoriesmplies. Nosaltres sempre hemvolgut que a Badalona hi hagi ungovern slid amb una majoria deregidors al Ple. Per tant, estem dis-posats a arribar a acords amb altrespartits clarament. I estic segur queens podrem entendre perqu totsestem dacord que Badalona ne-cessita un canvi. Per cal tenir clarque, per fer-ho possible, s indis-pensable un PSC fort.

  Posaran lalcaldia com a condici?Nosaltres sortim a guanyar, com lihe dit, i, per tant, no penso enhaver de posar com a condici lal-caldia. Si guanyem, no crec que

  ning ens ho discuteixi. Ara b, detot aix ja en parlarem quan toquien funci dels resultats que hagitret cadasc.

  No ho tenen parlat ja? Es rumorejaque s...No, no ho tenim parlat. No hi hacap pacte no escrit ni cap cosa queshi assembli. El que s que emsembla que hi ha s una voluntattcita per part de tots els partitsque ens presentem, menys el PP ipotser Ciutadans, que cal un canvia la ciutat. Badalona no pot conti-nuar sent el feu del PP a Catalunya.La majoria de ciutadans no hovolen i, per tant, ens exigeixen queens posem dacord per canviar-ho.Ja nhi ha prou de polmiques di-ries, de casos de corrupci, de pro-meses incomplertes...

  Fins a quin punt tot aix ha des-gastat Albiol? Mediticamentsembla ms enfortit que mai...Mediticament parlant hi ha unasndrome dEstocolm que s unerror, perqu el que sha viscut aBadalona s realment un governpopulista a lestil de la Marbella deGil i Gil. Per s que, a ms, el con-trol dels mitjans de comunicaci enaquesta ciutat s una barbaritat.

  De tots?No, de tots no, per de molts s.Que a mi, cap de loposici i exal-calde, no mhagin entrevistat niuna sola vegada en quatre anys alsmitjans pblics, per exemple, de-nota que all hi ha una censura perevitar que loposici tingui veu. Lagent que critica el PP no ha tingutveu en els mitjans pblics de la ciu-

  tat. I en alguns de privats tampoc.Sha tapat la boca de molts mitjansi, sobretot, de loposici que criticael govern. Crec que shan traspas-sat els lmits tolerables.

  I ms enll dels mitjans, a peude carrer Albiol sha desgastat?Jo crec que s. Tots els despropsitshan tingut ress ciutad. La gentt memria. Ho veurem el 24M.

  Albiol diu, no noms que gua-nyar, sin que augmentar larepresentaci. Quin s el seupronstic?El meu pronstic s que hi ha moltagent que pensa com nosaltres, queamb quatre anys nhi ha prou. Jocrec que Albiol no guanyar leseleccions, sin que les guanyar elPSC i que canviarem lalcaldia.

  Ho creu o ho desitja?No noms ho desitjo, que tamb,sin que ho crec. I estic convenutque ser aix.

  Est convenut que el PSC serla fora ms votada.S, i que estarem en condicions deformar un govern obert, plural, querepresenti tota la ciutadania i que esdediqui a treballar per la ciutat.

  Des dIniciativa diuen que podenser la fora ms votada i que elstemps del PSC a la ciutat shanacabat...Fa dotze anys que sento a parlardel sorpasso i mai no es produeixni es produir.

  Fins a quin punt els pot afectarque Avancem-MES hagi apostatper presentar-se amb ERC?Sn quatre militants comptatsque es van donar de baixa i totsquatre van a la llista dERC. Si totaix fos representatiu, els hauriaseguit una srie de gent afiliada alPSC que lhauria deixat en solida-ritat seva. Hem tingut quatre bai-

  xes i aix s el que hi ha. No crecque ens afecti el ms mnim.

  I la irrupci de Guanyem Bada-lona en Com?B, aquest projecte es redueix b-sicament a la CUP i, per tant, suna proposta independentistaque tampoc crec que ens afectiper res electoralment parlant.

  Tampoc els pot afectar la possi-ble entrada de Ciutadans?No ho s. No crec que compartimtant electorat com diuen. De fet,crec que Ciutadans pot fer msmal al PP. Noms cal mirar el queaquesta setmana ha dit la candi-data daquest partit a Barcelona,Carina Mejas, sobre la manifesta-ci de lOnze de Setembre a la Me-ridiana. Ciutadans s com el PP,per amb una cara ms amable.

  Per s un partit que est demoda. Creu que tamb pot en-trar amb fora a Badalona?Una cosa sn les enquestes i unaaltra treure el 5% dels vots perpoder entrar al Ple. Aix sn uns5.000 vots. No s tan fcil convertirles expectatives en vots i en regi-dors. Li dic per experincia. La ma-teixa que em fa pensar que anosaltres ens anir b.

  Si no es aix i es torna a repetir lahistria, com li preguntava alprincipi, sha parat a pensar les-cenari que li espera a Badalona itamb a Jordi Serra?En cap moment, perqu lescenarique li espera a Badalona s duncanvi de govern, nestic conven-ut. I pel que fa a mi, ja li he ditque no mhe parat a imaginar capescenari de futur, ni en positiu nien negatiu. La meva expectativaen aquests moments s guanyarles eleccions el 24M i que Bada-lona pugui tenir un nou governque la torni a posar on es mereix.Li dic sincerament.

  Estic segur que enspodrem entendre

  amb els altres partits.Estem tots dacordque cal un canvi

  Fa dotze anys quesento a parlar del

  sorpasso dIniciativaal PSC i mai no

  es produeix

  Travessar el desert durantquatre anys tensenya moltes coses. Crec que he fet suficient autocrtica i que he aprs dels errors

 • 7 maig 2015

  Ciutat| 12

  lniabadalona.cat

  Les cooperatives escolars seranals Encants de Montigal

  ENSENYAMENT4Un centenardalumnes de les escoles Alexan-dre Gal i Llorens Artigas vendrandem als Encants de Montigaluna srie de productes creats perells mateixos.

  La iniciativa semmarca enla creaci de quatre cooperativesque han dut a terme aquestsalumnes com a part dun projec-te per fomentar la cultura em-prenedora dirigit a lalumnat,que sest duent a terme a qua-ranta-cinc municipis de la pro-vncia de Barcelona promogutper la Diputaci.

  En el cas de les escoles Gal iArtigas, els alumnes sn de cinqude primria i han creat una coo-perativa a cada grup de classe. AlAlexandre Gal els noms de lescooperatives sn Petits Galin-ventors (5 A) i Els Bons Artesans(5 B), i a lEscola Llorens ArtigasCoopekids BDN (5 A) i Nensco-operboom (5 B).

  Les cooperatives, que han duta terme diversos tallers, han apro-vat els seus estatuts, han creat unajunta directiva i han demanat laseva inclusi en el registre muni-cipal de cooperatives escolars.

  Guanyem reuneix ms de migmiler de persones a Gran Sol

  PRESENTACI4Guanyem Ba-dalona en Com va celebrar elpassat 29 dabril a la plaa delGran Sol el seu principal acte deprecampanya, que va servir perpresentar lmplia conflunciaque ha aconseguit crear la can-didatura i que va permetre que ala trobada hi assistissin JaumeAsens, de Barcelona en Com;Teresa Forcades, de Procs Cons-tituent; Marc Bertomeu, secreta-ri general de Podem Barcelona; eldiputat de la CUP, David Fer-nndez, i el membre de Smate,Antonio Baos.

  Durant lacte, al qual van as-sistir ms de mig miler de perso-nes, la cap de llista de la formaci,Dolors Sabater, va afirmar queBadalona ha estat un laboratoride les poltiques dretanes, auto-ritries i racistes de la FAES i delPP. Per tant, no hauria de sobtara ning que ara sigui un laboratoride la unitat popular, venal i d'es-querres.

  En declaracions a Lnia Ba-dalona, Sabater sha mostratmolt satisfeta per la celebracidun acte que va acabar amb totsels presents cantant lEstaca.

  Una petita mostra dels productes fets pels alumnes. Foto: Ajuntament

  Seguretat | Canvi al capdavant de la comissaria dels Mossos dEsquadraLa comissaria dels Mossos dEsquadra de la ciutat canviar dintendenta en cap desprs que Rocio Rubio,

  fins ara al capdavant, passi a ser cap de la Divisi de la Policia Cientfica. La seva substituta ser la intendenta Lourdes Puigbarraca. Rubio va ser homenatjada abans-dahir al Sal de Plens de lAjuntament,

  en un acte que va comptar amb la presnca de lalcalde, regidors i diferents comandaments policials.

  Que letapa de lactual alcalde, Xa-vier Garca Albiol, sigui un pa-rntesi histric o b que es tractidun perode de, com a mnim,dues legislatures. Aquesta s lagran qesti que es decidir elprxim diumenge 24 de maig, diaque els badalonins estan convo-cats a les urnes per escollir el noubatlle de la ciutat.

  Tot est obert i ning satre-veix a fer pronstics no interes-sats del que passar. No nomspel que fa als resultats electorals,sin tamb per qui acabar sentalcalde. Perqu encara que Albiolrepets la victria del 2011, aix novoldria dir que lactual alcalde tin-gus la reelecci garantida. I sque tant els partits de loposicicom alguns que ara no estan re-presentats al Ple tenen, malgrat lesdiferncies que hi ha entre ells, unobjectiu en com: que Albiol notorni a ser alcalde.

  Les combinacions perqu aixsucceeixi no sn senzilles, perquara, a diferncia del 2011, cal teniren compte un factor que segura-ment fa mesos poca gent con-templava: lefecte Ciutadans. Si laformaci que presenta Juan Mi-guel Lpez com a cap de llistaaconsegueix uns bons resultats,podria acabar sent la crossa que lifaria falta al PP per arribar als 14regidors que donen la majoriaabsoluta. Perqu aquest escenarisacabi complint, per, tamb calveure quin resultat s capa da-conseguir Albiol. s a dir, si repe-teix els 11 regidors o en perd algun,

  ja que Ciutadans tamb li pottreure vots. Tot dependr de finsa quin punt els badalonins fan con-fiana a aquest partit i qu acabafent una formaci que, a escala es-tatal, fa esforos per distanciar-sedel PP.

  I si Albiol no s alcalde, qui hoser? Aquesta s la segona granqesti que ara mateix est a lai-re. Fa quatre anys, el PSC (9 regi-dors), CiU (4 regidors) i ICV-EUiA

  (3 regidors) no van aconseguirposar-se dacord per bastir una al-ternativa. Ara, per, tant JordiSerra com Ferran Falc i lexMaas es mostren obertamentdisposats a arribar a un acord.

  Tanmateix, tot indica que aaquestes tres formacions caldr

  afegir-hi ERC es presenta en co-alici amb Avancem-MES, queamb Oriol Llad al capdavantaspira a tornar al consistori ambfora. Ser un cop es coneguin elsresultats daquestes quatre for-macions quan comenar a que-dar clar qui podria ser el candidatper substituir Albiol. Evident-ment, amb un pacte previ entretotes elles, o com a mnim entretres, que tampoc sintueix fcil.

  Per acabar de dibuixar el com-plex escenari electoral de la ciutat,el Ple de la prxima legislatura, ams de la possible incorporaci deCiutadans i de la prcticament se-gura dERC, tamb pot tenir unanova formaci: Guanyem Bada-lona en Com. Amb lactivista so-cial Dolors Sabater al capdavant,la formaci reuneix militants dela CUP, Podem i Procs Consti-tuent. Caldr veure si la formaciobt representaci i, si s aix, quinpaper decideix assumir de cara alsprxims quatre anys.

  I un ltim apunt. En el procsparticipatiu del 9N van anar a vo-tar prop de 50.000 badalonins. Esmobilitzaran el 24M?

  Aviat els badalonins escolliran els seus representants municipals. Foto: Arxiu

  24M: lhora de tancar unparntesi o de consolidar el PP Comena el compte enrere dunes municipals que suposaran

  el relleu dAlbiol o la seva segona legislatura liderant la ciutat

  Arnau Nadeu / Albert RibasBADALONA

  Loposici tun objectiu en com:que Albiol no torni

  a ser alcalde

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8813 | 7maig 2015 lniabadalona.cat

 • | 14Ciutat7 maig 2015lniabadalona.cat

  LAjuntament rep 22,4milions deuros de lEstat

  ECONOMIA4LAjuntament harebut recentment lavanamentper part de lEstat, a travs delFLA (Fons de Liquiditat Auto-nmic), 22,4 milions deuros,que, segons el consistori, co-rresponen a part del deute quela Generalitat t amb lAjunta-ment i amb quatre empresesmunicipals.

  Segons lalcalde de la ciutat,Xavier Garca Albiol, aquestaassignaci del FLA social su-posa per a Badalona recuperarquantitats que lAjuntamenthavia avanat des de 2012 perpagar serveis que en realitat ha-

  vien danar a crrec de la Ge-neralitat.

  DINERS DELS BADALONINSPer la seva banda, el presidentdel grup municipal de CiU, Fe-rran Falc, li ha recordat a Al-biol que els diners que diuque lEstat avana a Badalonasn diners de tots els badalo-nins. El lder convergent haafegit que el FLA s un instru-ment creat pel govern de lEstatper a reforar els atacs a lau-togovern per part del PP, enaquest cas a travs de la polti-ca econmica i fiscal.

  Si alg es pensa que podr cons-truir una mesquita a Badalona,sequivoca i mhi trobar al davantamb una actitud contundent isense complexos. Aix de clar esva mostrar lalcalde de la ciutat,Xavier Garca Albiol, fa dues set-manes, en una visita a la pobla-ci gironina de Salt en refernciaa una publicaci del diari ABC onsapuntava que Badalona podriaser el lloc escollit pel govern ma-rroqu per a la construcci dunamesquita.

  Les declaracions dAlbiol, fe-tes precisament en una localitatamb una altra presncia dim-migrants musulmans, van deixarmolt clara la seva oposici fron-tal a aquest possible projecte.No vull que -Badalona- siguireferent de lislam, va afirmarlalcalde en declaracions al diariABC, tot i deixar clar que ho dicamb respecte cap als que practi-quen lislam. Amb respecte a la lli-bertat religiosa i de culte, com nopot ser de cap altra manera.

  Segons la informaci daquestrotatiu espanyol, les autoritatsmarroquines volen impulsar la

  construcci duna gran mesquitaa la provncia de Barcelona, ambBadalona com la seva opci pre-ferida. Lobjectiu del govern delMarroc seria contrarestar els efec-tes de la possible ubicaci a Ca-talunya duna altra mesquita, enaquest cas impulsada per Qatar.

  CIU, TAMB EN CONTRAQui tamb va mostrar el seu des-acord amb aquest projecte, tot ique amb unes declaracions moltms contingudes, ha estat CiU.Segons la formaci que encapalaFerran Falc, la installaci dungran centre de culte de carcter

  metropolit no forma part delsequipaments que la ciutat plan-teja com a necessaris.

  Al mateix temps, Falc vaapuntar que es podria tractarduna cortina de fum, ja queno s la primera vegada que laqesti de la mesquita apareixcasualment poc abans de leseleccions municipals. Va pas-sar lany 2007 amb els rumorssobre una possible mesquita aMontigal, o el 2011 amb la da-rrera campanya dAlbiol, que varecuperar aquest tema amb lob-jectiu de guanyar quatre vots icapitalitzar titulars.

  El batlle badalon ha deixat clar que no vol una mesquita a la ciutat. Foto: PP

  Albiol deixa clara la seva oposicia la construcci duna mesquita

  RedacciBADALONA

 • 15 | 7 maig 2015Butllet mensual n9 ICV Badalona Publicitat poltica

 • | 16Butllet mensual n9 ICV BadalonaPublicitat poltica 7 maig 2015

 • 17 | 7 maig 2015Butllet mensual n9 ICV Badalona Publicitat poltica

 • | 18Butllet mensual n9 ICV BadalonaPublicitat poltica 7 maig 2015

 • Ciutat19 | 7maig 2015 lniabadalona.cat

  Els Micacos sexhibeixen a laFira de lArtesania de Sant RocTRADICI4Els Castellers deBadalona van ser una de lesgrans atraccions de la 33a edicide la Fira de lArtesania i Mos-tra dEntitats i Serveis de SantRoc, que es va celebrar el passatdiumenge 3 de maig.

  Els Micacos, ja immersos enla preparaci de la diada de lesFestes de Maig, van aprofitar ladiada per alar castells de 6 i as-sajar diferents construccionsque pensen aixecar en les sevesprximes actuacions.

  La colla va donar el tret desortida a la jornada amb un pi-lar de 4, per acabar la primera

  ronda amb un 5 de 6, que vancompletar sense problemes toti aprofitar per estrenar un pomde dalt ms petit.

  Durant la segona tanda, elsMicacos van realitzar un 4 de 6amb agulla, amb modificacionsal pom de dalt, a la torre i a lapinya.

  Els badalonins van tancarla seva actuaci amb un 3 de 6amb agulla i un Pilar de 5.Aquest darrer castell presenta-va una nova configuraci, quevan poder dominar, tot i que hanreconegut que cal seguir treba-llant en el seu perfeccionament.

  Els Mossos dEsquadra vananunciar a finals dabril la des-articulaci dun grup organitzatque va extorsionar un empresarirus establert a la ciutat.

  Segons un comunicat de lapolicia catalana, un grup da-gents de la Divisi dInvestiga-ci Criminal van detenir els ex-torsionadors, tamb de nacio-nalitat russa, en una operacipolicial que va tenir lloc a mit-jans dabril.

  La investigaci shavia iniciatdesprs de la denncia de lem-presari, especialitzat en el sectortecnolgic. Segons els Mossos, lavctima va explicar que els de-tinguts el tenien vigilat i que elvan assaltar un dia quan sortiade casa amb la seva famlia,dient-li que tenien coneixementsobre la seva activitat profes-sional. Va ser aleshores, segonsel relat de lempresari a la poli-cia, quan va arribar un taxi quehavia de recollir la famlia. Enaquell moment es va crear unpetit aldarull que va provocarque els detinguts marxessin. Enaquell moment va ser quan la

  vctima va aprofitar per trucar ala policia.

  Segons el comunicat delsMossos, moments ms tard al-guns membres del grup vantrucar lempresari per recor-dar-li que no desistirien fins aaconseguir el que buscaven ivan exigir-li el pagament dunmili deuros.

  Durant la investigaci la po-licia va esbrinar que els extor-sionadors havien arribat a Bar-celona en un vol procedent deSant Petersburg, i que es des-plaaven amb un cotxe que ha-

  vien llogat al mateix aeroport delPrat. Un cop avisats per lem-presari, els encarregats de lainvestigaci van muntar un dis-positiu policia per tal de trobarels extorsionadors.

  Desprs de gaireb un dia decerca, els agents van localitzar idetenir els presumptes extor-sionadors quan estaven amagatsal municipi de Ripollet, al VallsOccidental. Dos dies desprs dela detenci, els tres membres delgrup van passar a disposici ju-dicial i van ser posats en lliber-tat amb crrecs.

  Els detinguts van ser posats en llibertat amb crrecs. Foto: Arxiu

  Desarticulat un grup que vaextorsionar un empresari rus

  RedacciBADALONA

  Una de les actuacions dels Micacos. Foto: Castellers de Badalona

 • 7 maig 2015

  Comer| 20

  lniabadalona.cat

  Un dels esdeveniments comer-cials per excellncia a la ciutat jaest a punt. La tercera BadalonaShopping Night tornar a ompliraquest dissabte el centre de laciutat amb ofertes exclusives,degustacions gastronmiques iactuacions artstiques diverses.

  Aquesta cita, que organitzende manera conjunta les associa-cions BadaCentre i Centre Co-mer Badalona amb el suport delAjuntament, comptar, comen les altres dues edicions ante-riors, amb una flashmob on to-thom que vulgui est convidat aparticipar-hi. Lassaig generaldel ball multitudinari tindr llocel mateix dissabte a les 10 delmat, mentre que lhora de la ve-ritat perqu la gent pugui de-mostrar les seves capacitats ar-

  tstiques ser a dos quarts de 9del vespre, a la plaa de la Vila.Aquesta actuaci popular servi-r per donar el tret de sortida alesdeveniment comercial.

  Per altra banda, tamb secelebrar un concurs dapara-dors de temtica lliure entre lesbotigues participants en la vet-llada comercial.

  A ms, la tercera Shopping

  Night de la ciutat tindr un ves-sant solidari amb lorganitzacidun recapte de llet en el marc dela campanya Cap nen sense bi-goti, que organitza la Fundacila Caixa.

  I ja per posar fi a la cita, a lamitjanit de dissabte tindr llocuna desfilada de gala i un sorteigde premis entre els visitantsdaquesta festa comercial.

  La iniciativa arriba enguany a la tercera edici. Foto: Ajuntament

  Unes 200 botigues participaranen la Badalona Shopping Night

  La cita comercial, organitzada conjuntament per BadaCentre i Centre Comer Badalona, tindr lloc dissabte fins a la mitjanit

  Preocupaci per la possiblearribada de nous Mercadona

  DENNCIA4Tornen a saltar lesalarmes entre els comerciants dela ciutat davant la possibilitatque Mercadona installi dos nousestabliments a la ciutat.

  Durant la passada sessi ple-nria es va aprovar inicialmentla modificaci urbanstica quepermetr que la fundaci Bada-lona Capa que dna suport apersones amb discapacitat tin-gui una nova seu al barri de laMorera, i que, de retruc, Mer-cadona obtingui els terrenys onara hi ha lassociaci entreSant Roc i Congrs. Ambaquesta operaci de permuta,loperador obrir un establi-ment al nou edifici on tamb shiinstallar Badalona Capa i,probablement, un altre als te-

  rrenys de lantiga seu de lentitat.Davant daquesta situaci, laFederaci dAssociacions de Co-merciants, que va expressar elseu desacord amb aquesta me-sura abans i durant el Ple, anun-cia que est estudiant a nivell ju-rdic si tot all que sest fentsajusta a la llei, tal com asse-gura a Lnia Badalona JoaqunNocete, president de la federaci,la qual resta a lespera que esformi un nou executiu badalonper decidir actuacions futures.

  Nocete, tanmateix, vol deixarclar que en cap cas estan encontra de Badalona Capa, unaentitat que necessita urgent-ment un nou edifici, per no acosta que es perjudiqui colla-teralment el petit comer.

  Prez Galds traur els seus comeros al carrer

  FIRA4Els comerciants de PrezGalds tornaran a sortir al carrerdem i dem passat amb les se-ves tradicionals botigues al ca-rrer de primavera, que enguanyoferiran una temtica de pags,tal com explica a Lnia Badalo-na Ricardo Jimnez, presidentde lassociaci organitzadora delacte. Tot i aix, Jimnez indicaque a lesdeveniment tamb hihaur botigues daltres sectors,a ms dartesans convidats.

  A banda de laspecte pura-ment comercial de la cita, els bo-tiguers de Prez Galds oferiranactivitats per als ms petits, per-sones que animaran els visi-tants, ponis i fins i tot un vaixellpirata.

  Aprofitant les Festes deMaig, esperem que la fira comp-ti amb una gran assistncia,com va passar a lanterior quevam celebrar, expressa espe-ranat Jimnez.

  La Salut escalfa motors per a una nova sortida comercialMOSTRA4Amb larribada delbon temps, i aprofitant les Fes-tes de Maig, els botiguers delpasseig de la Salut tamb orga-nitzaran una jornada de boti-gues al carrer, que tindr llocdem i dem passat.

  Segons informa lassociaci,prop de 25 comeros associatsocuparan el passeig oferint elsseus productes als visitants, la-fluncia dels quals sol ser moltbona, tal com explica a aques-

  ta publicaci scar Palma, pre-sident de lassociaci de comer-ciants de la Salut.

  En aquest sentit, els boti-guers tenen esperances quelemblemtic passeig badalonsompli de persones, com ja vapassar en les ltimes sortides alcarrer que hem celebrat, asse-gura Palma en referncia a laFira Mgica, celebrada fa poquessetmanes i que va aplegar a unbon nombre de curiosos i clients.

  RedacciCENTRE

  Festa | Els botiguers de Pau Piferrer celebraran una sortida comercialLes segones botigues al carrer de lassociaci de comerciants de Pau Piferrer i Salut Alta tindran lloc el prxim dissabte 16 de maig en el tram daquest carrer comprs entre Don Pelai i Marqus

  de Sant Mori. Prop de 40 botigues entre associats i convidats de fora de leix participaran en aquest esdeveniment que comptar amb animaci per als ms petits, entre altres.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8821 | 7maig 2015 lniabadalona.cat

  lnia 21 edicions de proximitat Barcelona Badalona Baix Maresme lHospitaletBaix Llobregat Valls Turisme

  LniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLnia

  LniaLniaLniaLniaLniaLnia

  LniaLnia

  Periodicitat

  MensualEixampleNou BarrisSarri-Sant GervasiSant AndreuCiutat VellaHorta-GuinardMar (ed. Castelldefels i entorn)Mar (ed. Baix Maresme)Valls (ed. Cerdanyola i entorn)Valls (ed. Sabadell i entorn)CornellTres (Esplugues i entorn)Nord (Martorell i entorn)lHospitalet

  QuinzenalSantsSant MartGrciaLes CortsBadalona

  SetmanalValls (ed. Valls Oriental)

  Tirada

  180.35015.02515.02515.02515.02515.02515.02515.02515.02510.02510.02510.02510.02510.02510.025

  150.25015.02515.02515.02515.02515.025

  36.0009.000

  Total 366.600

  14 mensuals5 quinzenals1 setmanal

  180.350150.25036.000

  [email protected]

  la primera xarxa de peridics de proximitat del pas

  366.600 exemplars

  difusi controlada per OJD/PGD

  lnia

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 22 7 maig 2015lniabadalona.cat

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8823 | 7maig 2015 lniabadalona.cat

 • 7 maig 2015

  | 24

  lniabadalona.cat

  Esports

  La feina ben feta t premi. El CFBadalona va anunciar fa unsdies que renova el seu actual en-trenador, Manolo Gonzlez, finsal 2018. Daquesta manera, eltcnic gallec seguir al capda-vant del primer equip escapulattres temporades ms, desprsque enguany el conjunt hagi as-solit lobjectiu de la permann-cia i estigui a prop de les placesque donen accs al play-offdascens a Segona divisi.

  Durant la roda de premsa ones va fer lanunci de la renova-ci, tant lentrenador de Folgo-so de Courel com el presidentdel Badalona, Miguel ngelSnchez, van mostrar-se sa-tisfets per poder rubricaraquest acord, desprs de set-manes de negociacions entre

  les dues parts. Snchez, a ms,va posar en relleu la bona tem-porada que est completant le-quip, que ara per ara s setamb 53 punts, a sis de la zonadascens, i va recordar que Gon-zlez s un home format alclub, el qual coneix perfecta-ment. I s que el gallec, abansde la seva aventura tamb re-eixida a la Montaesa barce-lonina, va estar set temporades

  dirigint al Juvenil escapulat idues ms al Badalona B.

  Amb tot, Snchez va asse-gurar que Gonzlez t el perfilideal per complir les aspira-cions futures de lentitat.

  Desprs de saber que Gon-zlez seguir al capdavant delprimer equip, el Badalona afron-ta un tram final de temporadaregular tranquil i amb els deu-res fets.

  Lanunci de renovaci es va fer a finals dabril. Foto: CFB

  El CF Badalona renova Manolo Gonzlez fins al 2018

  El president de lentitat es mostra satisfet amb el rendiment del tcnic gallec enguany i assegura que t el perfil ideal per a lequip

  La ciutat es prepara per a unmes datletisme endimoniat

  CURSES4Badalona ja preparadues de les curses ms famosesde les que organitza. Es tracta dela Cursa del Dimoni, que tindrlloc el prxim diumenge 17 demaig, i lEndimoniada, que estprevista per a la nit del 13 dejuny.

  Pel que fa a la primera, lesinscripcions per poder partici-par-hi ja estan obertes. Aquestaprova, que semmarca en els ac-tes de les Festes de Maig, celebraenguany la seva 36a edici. La

  competici seguir comptantamb els circuits mini, mitj igran i passar per diversos in-drets emblemtics de la ciutat.

  LEndimoniada, per la sevabanda, aplegar un mxim de500 corredors, i es desenvolu-par de dos quarts de 10 a les 12de la nit del 13 de juny per un re-corregut mixt de ciutat i mun-tanya. Enguany, aquesta carre-ra tamb ha rebut el premi a lamillor cursa de muntanya perpart del club CorreBDN.

  La Setmana del Muntanyismearriba a la seva 30a edici

  MUNTANYISME4Larribada deles Festes de Maig marca tamblinici de la Setmana de Mun-tanyisme, un cicle especial de-dicat a aquesta especialitat es-portiva que organitza lAgrupa-ci Excursionista Bufal els pr-xims dies 12, 13 i 14 de maig.

  La cita, que enguany arriba ala seva trentena edici, oferir xe-rrades diverses sobre el mndel muntanyisme, convertint laciutat en lepicentre catal da-questa disciplina tan arriscada.

  El prxim dimarts 12 de maigser el torn de Juan Vallejo, un

  reconegut alpinista basc que re-latar les dificultats que va haverde patir per conquerir una de lesmuntanyes ms perilloses delHimlaia, el Paiju Peak.

  Lendem, Cecilia Buil pre-sentar el documental DestinoKarakorum, un film sobre elpic tamb a lHimlaia i sobreper qu s tan clebre.

  Lltim dia, dijous 14 de maig,Urko Carmona, un jove escala-dor que va perdre una cama enun accident de trnsit, relatar laseva histria. Tots tres actes secelebraran al Teatre Principal.

  El Club Tennis Taula Badalonaorganitza lOpen Benjam

  TENNIS TAULA4El CTT Bada-lona organitzar aquest cap desetmana la setena edici de lO-pen Benjam Ciutat de Badalo-na de tennis taula.

  Aquesta competici, quecompta amb el segell oficial dela Federaci Catalana i s pun-tuable per al rnquing catal, tcom a objectiu poder oferiruna competici per als ms me-nuts, fins ara inexistent, on pu-guin jugar molts partits amb ju-

  gadors dun nivell tcnic i fsic si-milar, destaca el CTT Badalo-na, que remarca que aquest tor-neig serveix per preparar elscampionats catal i estatal de lacategoria.

  El campionat tindr lloc allocal de lentitat organitzadora,situat al carrer Sant Anastasi,nmero 14, al llarg del matdels dos dies de competici. Eltermini per inscriures, per, vafinalitzar el passat dimarts.

  RedacciBADALONA

  La prova tamb rep el nom de Cursa Popular de Badalona. Foto: Ajuntament

  Futbol | Pepsi filma un anunci a una pista esportiva de LlefiPepsi ha estrenat un nou anunci que va enregistrar a una pista de futbol sala del barri de

  Llefi. El vdeo, daproximadament un minut de durada, mostra com un matx normal i corrent es converteix en un de futurista amb larribada dun dron que fa drbitre, i la

  collocaci de llums LED fluorescents. Els actors de lanunci sn vens de Llefi.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8825 | 7maig 2015 lniabadalona.cat

 • Per a publicitat: [email protected]icacio21.com - 619 13 66 88| 26 7 maig 2015lniabadalona.cat

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8827 | 7maig 2015 lniabadalona.cat

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 28 7 maig 2015lniabadalona.cat

 • 29 |

  7 maig 2015

  Ocilniabadalona.cat

  Tothom qui busqui un lloc ambbells paisatges de muntanya aprop de Barcelona ha de visitar elParc Natural del Montseny, ubi-cat al vessant litoral de la pro-vncia. Declarat Reserva de laBiosfera per la UNESCO, aquestmasss ha estat lescola dexcur-sionisme de bona part dels cata-lans, lespai on molts aficionats alsenderisme shan penjat la mot-xilla a lesquena per primera ve-gada. Per, a banda de fer llarguestravesses o passejades curtes, elMontseny ofereix mil i una op-cions per gaudir-lo, disponibles alportal de Barcelona s molt msde la Diputaci de Barcelona.

  Per comenar a descobrir elParc Natural del Montseny, un es-pai gestionat conjuntament per lesdiputacions de Barcelona i Girona,s recomanable apropar-se als

  centres i punts dinformaci per talde demanar la informaci neces-sria en funci dels interessos.

  Daquesta manera, els amantsde la fotografia podran saber oni quins sn els millors indrets percapturar la bellesa duns boscos

  que canvien de vestit segons les-taci de lany o el rac perfecte peradmirar el Tur de lHome, elpunt culminant del parc.

  Per si la curiositat del visitantest ms relacionada amb la flo-ra i la fauna autctones del Mont-seny, ser ms interessant que co-negui les sortides de descoberta,pensades per donar a conixerl'espai natural i els tresors que hi

  alberga. Aquestes jornades donenla benvinguda a un pblic divers,de manera que fins i tot els nenses podran divertir mentre iden-tifiquen arbres, observen ani-mals i aprenen a detectar petja-des i rastres. La canalla tamb potgaudir molt a lEspai Montseny deViladrau, on es pot fer un reco-rregut pel mn imaginari i mgicdel masss, i sentir llegendes debandolers i de dones daigua quesamaguen als gorgs.

  La gastronomia s un altredels atractius principals del parcnatural, amb una bona oferta derestaurants on tastar l'extraordi-nria cuina del Montseny quan setobri la gana. Especialment a latardor, quan les taules somplende plats elaborats a base de bolets,carn de senglar, castanyes o ci-reretes darbo. Per la primave-ra tamb s bon moment per vi-sitar les fondes dels municipis delMontseny, on es poden degustardeliciosos formatges i el millor xaide la comarca.

  El Montseny, muntanya mgica El parc, situat al vessant litoral de la provncia, est considerat Reserva de la Biosfera per la UNESCO

  i t una fauna i flora molt variada, a banda doferir una mplia oferta gastronmica

  NATURA4Per tal de donar aconixer els grans parcs de lescomarques barcelonines, la Di-putaci ha impulsat el programaViu el parc, amb un portal webon sexpliquen quins sn els es-pais de la Xarxa de Parcs Natu-rals, com Guilleries-Savassona,el Montnegre i el Corredor o laSerralada de Marina.

  No obstant aix, el propsitdel programa va molt ms enllduna enumeraci dentorns na-turals, sin que dna tota la in-formaci per viure i descobrir elsparcs, ja que el portal tamb ser-veix per conixer les activitatsplstiques, escniques, musi-cals i literries que es fan al bellmig de la natura.

  Viure i descobrir els parcs

  La natura es desplega en el seu estat ms pur al Parc del Montseny. Fotos: Diputaci

  Bolets, carns i cireres, les delciesque es poden tastar

  RedacciBADALONA

  Campanya | Ms informaci al portal webEn el marc de la campanya Barcelona s molt ms, la Diputaci explica i impulsa diferentspropostes destinades a conixer loci, la cultura i la natura de les comarques barcelonines.

  En el portal www.barcelonaesmoltmes.cat sexpliquen totes aquestes, i es faciliten tots els detalls necessaris per a poder planificar sortides per la costa o per les muntanyes.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 30 7 maig 2015lniabadalona.cat

 • Agenda31 | 7maig 2015 lniabadalona.cat

  [email protected]

  AGENDA UINZENALQFINS AL 31 DE MAIGTot el dia Imatge Miag, fotografia de les Fes-

  tes de Maig, un concurs que convida els ba-dalonins a fotografiar tot all que els hi agra-di. Cal enviar les instantnies [email protected] o als hashtags#badalona i #imatgemaig.

  AVUI DIJOUS 7 DE MAIG19:45 Xerrada sobre relacions txiques, una ac-

  tivitat per descobrir lentorn de les personesi quines influncies poden limitar la seva ca-pacitat dacci. A crrec de M. Carme Resina./ Centre cvic Can Cabanyes.

  DEL 18 AL 21 DE MAIG18:00-20:00 Treballar a lestiu s un taller que

  semmarca en una campanya contra latur ju-venil. Aquesta activitat ofereix eines dn-formaci i recursos als joves. / Badiu Jove.

  FINS AL 15 DE MAIGMat-Tarda Exposici collectiva dillustraci Ca-

  rrer, dAlbert Noguera, Pere Royo, Natlia Sal-gado i Caterina Taltavull. Aquesta mostra re-flexiona sobre els camins que recorrem coma persones al llarg de la nostra vida. / Cen-tre cvic Dalt la Vila.

  FINS AL 23 DE MAIGMat-TardaMenorca tot just ahir... i encara, una

  exposici a crrec del fotgraf Toni Vidal, ambinstantnies acompanyades per poemes deMontserrat Abell, Antoni Moll, Ricard Cresi Miquel Mart i Pol, entre altres. / Espai Be-tlia.

  AVUI DIJOUS 7 DE MAIG18:00 Conte especial per a les Festes de Maig:

  Els pescadors i el dimoni, a crrec de les au-tores de lobra, Anna Ario i Georgina Gon-zlez. / Biblioteca Central Can Casacuberta.

  DISSABTE 9 DE MAIG12:00 LHora del conte, passejada amb contes:

  La mare t una casa a la panxa, de Giles An-dreae. Aquesta s una activitat de foment dela lectura entre els ms petits. / Biblioteca Cen-tral Urbana Can Casacuberta.

  DIUMENGE 17 DE MAIG12:30 Partit de bsquet entre el FIATC Joventut

  i lUCAM Mrcia, corresponent a la 33a jor-nada de competici de la lliga Endesa. / Olm-pic de Badalona.

  CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

  Lliurament dels premis del concurs ElDimoni a lEscola. Enguany se celebrael 20 aniversari daquesta activitat,que est adreada als escolars de pri-mria de la ciutat perqu colloquinmaquetes del dimoni al voltant delgran. / Passeig de la Rambla

  Festes de MaigFesta del Dimoni a lescola

  Avui dj. 7 de maig a les 10:00

  Aquesta s una activitat ldica i di-dctica que consisteix a contestar co-rrectament on line preguntes rela-cionades amb la ciutat de Badalona iels seus mbits, com lesport, lactua-litat o histria. / eljocdebadalona.cat

  Festes de MaigEl Joc de Badalona

  Fins al 23 de maig

  Un show de clown, enrgic i energ-tic, catapultat per la millor msica endirecte. Dalt de l'escenari, la bogeriaexperta de Guillem Alb, un joveclown a punt d'explotar. / Teatre Zo-rrilla.

  Guillem Alb & The All in Orchestra

  Dv. 15 de maig a les 21:00

  Partit de futbol corresponent a la 37ajornada de competici entre el Bada-lona i lEldense, del grup 3 de la Segonadivisi B. / Montigal.

  Partit de futbolBadalona-Eldense

  Dg. 10 de maig a les 18:00

 • | 32 7 maig 2015lniabadalona.cat Prxima edici: 21 de maig