of 8 /8
DAY 14 หนังยางล้างใจ

DAY - images-se-ed.com · 14 หนังยางล้างใจ “คุณไม่สามารถออกแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DAY - images-se-ed.com · 14 หนังยางล้างใจ...

Page 1: DAY - images-se-ed.com · 14 หนังยางล้างใจ “คุณไม่สามารถออกแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

DAY

14 หนังยางล้างใจ

Page 2: DAY - images-se-ed.com · 14 หนังยางล้างใจ “คุณไม่สามารถออกแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

“คุณไม่สามารถออกแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

แต่คุณออกแบบทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์นั้นได้”

-Zig Ziglar-

นักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก

วิสูตร แสงอรุณเลิศ 15

Page 3: DAY - images-se-ed.com · 14 หนังยางล้างใจ “คุณไม่สามารถออกแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

ผมอยากเริ่มอย่างนี้ครับ พูดอย่างง่ายที่สุด ถ้าอยากประสบความส�าเร็จในชีวติ ไม่ว่าจะเร่ืองอะไรก็ตาม อยากร�่ารวย อยากมีงานดีๆ อยากมีแต่เรื่องดีๆ อยากสุขภาพดี อยากมีความสัมพันธ์ที่ดี อยากมีความสุข อยากอะไรก็ได้ครับ มีแค่ภารกิจเดียวที่เราต้องท�า นั่นคือ

“ท�าให้ความรู้สึกของเราเป็นบวกให้มากที่สุด” ถามว่าท�าไม? จริงๆ เรื่องนี้ยาวครับ แต่ผมจะพยายามตอบให้สั้นและง่ายที่สุด ค�าตอบก็คือ อย่าได้นึกเชียวว่าโลกนี้ถูกควบคุมด้วยเหตุผล

s t a r t

16 หนังยางล้างใจ

Page 4: DAY - images-se-ed.com · 14 หนังยางล้างใจ “คุณไม่สามารถออกแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

อย่าได้นึกเชียวว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐที่มีแต่เหตุผล มนุษย์เรา หมายถึงผมและคุณ ล้วนท�าอะไรไปตาม “ความรู้สึก” ทั้งนั้น พูดง่ายๆ เราส่วนใหญ่เป็นพวก “ใช้อารมณ์” มากกว่า “เหตุผล” ถามจริงๆ ว่าที่ยังสูบบุหรี่ เพราะไม่รู้ว่าบุหรี่มีอันตราย หรือเพราะสูบแล้วมันได้อารมณ์? ถามจริงๆ ว่าที่ซื้อหนังสือมาแล้วยังไม่อ่าน เพราะไม่มีเวลาจริงๆ หรือเพราะยังไม่มีอารมณ์? ถามจริงๆ ว่าที่ขาดทุนหุ้น เพราะไม่มีความรู้เชิงเทคนิค & พื้นฐาน หรือเพราะพ่ายแพ้แก่อารมณ์? “อารมณ์” ทั้งนั้นแหละครับ มันเป็น “ฟีลลิ่ง”

นี่คือความลับข้อแรกที่ผมอยากจะแชร์กับทุกคน

ความรู้สึกของเราเป็นตัวควบคุมว่า เราจะ “ท�า” หรือ “ไม่ท�า” อะไร

วิสูตร แสงอรุณเลิศ 17

Page 5: DAY - images-se-ed.com · 14 หนังยางล้างใจ “คุณไม่สามารถออกแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

เพราะฉะนั้น ถ้าความรู้สึกเป็นบวก เราก็มีแนวโน้มที่จะท�าแต่เรื่องบวกๆ เรื่องดีๆ ถ้าความรู้สึกเป็นลบ ก็มีแนวโน้มที่จะท�าแต่เรื่องลบๆ เรื่องแย่ๆ มนัเป็นเรือ่งจรงินะครับทีค่นเหมอืนๆ กนัจะดงึดดูเข้าหากัน เป็นเรื่องจริงที่ถ้าเราก�าลังรู้สึกว่าซวย กม็กัจะมเีรือ่งซวยซ�า้ซวยเข้ามาประดงัประเดอกี ประมาณว่า ซื้อ 1 แถม 1 นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ถ้าไม่อยากให้มีแต่คนแย่ๆ เข้ามา ไม่อยากให้มีแต่เรื่องร้ายๆ เข้ามา

เราต้องเปลี่ยน “ความรู้สึก” ของตัว เราก่อน

ว่าแต่พูดน่ะมันง่าย ท�าน่ะมันยาก แล้วท�ายังไงล่ะถึงจะเปลี่ยนความรู้สึกได้?

คดิบวกไง คดิบวก คดิบวก คดิบวกส!ิ น่าเบื่อ! น่าเบือ่!! น่าเบือ่!!! มีแต่คนพูดแบบนี้ว่าให้คิดบวก พูดตรงๆ หลายครัง้ผมว่ามนัไม่ต่างกบัการหลอกตัวเอง

18 หนังยางล้างใจ

Page 6: DAY - images-se-ed.com · 14 หนังยางล้างใจ “คุณไม่สามารถออกแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

ที่แย่กว่านั้นคือ คนที่พูดว่าให้เราคิดบวก เค้าไม่ได้บอกวิธีการเลยว่าท�ายังไงถึงจะคิดบวก แต่ผมมีวิธี!

หนังสือเล่มนี้จะค่อยๆ บอกถึงวิธีนั้น วิธีที่จะท�าให้คุณค่อยๆ มีแต่เรื่องดีๆ เข้ามาทีละนิด รู้ตัวอีกทีชีวิตก็ดีขึ้นจนคาดไม่ถึง “ชีวิตดีขึ้น” ที่ว่านั้นหมายถึงทุกแง่มุม เงิน งาน สุขภาพกาย สุขภาพใจ ความรัก ความสัมพันธ์

หนงัสอืเล่มนีจ้ะบอกวธิกีารอย่างง่ายๆ ไม่ยุง่ยาก สนกุ และท�าตามได้จริง ที่ส�าคัญเห็นผลได้ใน 21 วัน เพราะผมลองกับตัวเองมาแล้ว จากคนที่ชีวิตเกือบไม่รอด ตกงาน ท�าธุรกิจก็เจ๊งแทบหมดตัว เคยไม่มีเงินถึงขนาดต้องเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้ เคยสิ้นหวังกับชีวิต เคยมองไม่เห็นทางข้างหน้า เคยทะเลาะกับภรรยาจนแทบบ้านแตก

วิสูตร แสงอรุณเลิศ 19

Page 7: DAY - images-se-ed.com · 14 หนังยางล้างใจ “คุณไม่สามารถออกแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

เคยคิดว่าชีวิตมันคงหมดหนทางแล้ว เคยคิดสั้น

แต่ผมกลบัขึน้มาจากหลมุด�าของชีวติได้ด้วยวธีิการทีเ่ขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ วนันีผ้มสามารถออกจากงานประจ�า มาท�า “งานไม่ประจ�า ท�าเงินกว่า” รายได้เดือนนึงมากกว่าพนักงานประจ�าท�าหลายปี ผมสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้ ผมมีเวลาออกก�าลังกาย มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มีเวลาไปรับลูก มีเวลาไปเดินห้าง ดูหนังกับภรรยา ผมมีชื่อเสียงและกลายเป็นนักเขียน Bestseller ระดับประเทศ

20 หนังยางล้างใจ

Page 8: DAY - images-se-ed.com · 14 หนังยางล้างใจ “คุณไม่สามารถออกแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

สัมมนาที่ผมจัดคนเต็มทุกรอบ ผมเดินสายสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ผมรู้สึกได้ถึง “จิตวิญญาณภายใน” ที่สงบขึ้น

ไม่เกินไป ถ้าผมจะบอกว่า ผมเป็นหนี้บุญคุณวิธีการที่ผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้

ยินดีด้วยครับ คุณเจอวิธีที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้ว ขอเพียงเงื่อนไขเดียว ไม่ว่าวันนี้ชีวิตเราก�าลังเป็นเช่นไรอยู่ ไม่ว่ามันจะมองไม่เห็นทางสักแค่ไหน ขอให้เชื่อว่า เราสามารถเปลี่ยนมันได้ ใช่ครับ! เราสามารถเปลี่ยนมันได้

วิสูตร แสงอรุณเลิศ 21