Click here to load reader

FAIL MEJA KMS.docx

  • View
    113

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of FAIL MEJA KMS.docx

1.0 MAKLUMAT PEGAWAI2.0 SENARAI TUGAS3.0 OBJEKTIF KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR4.0 PIAGAM PELANGGAN KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR5.0 CARTA ORGANISASI KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR6.0 CARTA ORGANISASI UNIT7.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN8.0 PROSES KERJA9.0 CARTA ALIRAN KERJA10.0 SENARAI SEMAK11.0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN12.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING13.0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNA14.0 NORMA KERJA15.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

1.0 MAKLUMAT PEGAWAI

Nama

Jawatan HakikiPEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH

Gred JawatanDG

Bahagian / Unit

Jawatan ppps

Tarikh Ke Jabatan ini2010

Kelayakan akademikIjazah Sarjana Muda Ijazah Sarjana

Kelayakan IkhtisasDiploma Pendidikan

Tarikh lantikan

Tarikh sah jawatan

2.0 SENARAI TUGAS

i. Pelaksanaan Kuliahii. Pengendalian Tutoraniii. Pengendalian Amaliiv. Penyediaan Rancangan Aktiviti Harian (RPH)v. Penyediaan Soalan Dan Skema Jawapan Tutoran/ Kuizvi. Pelaksanaan Kuiz/Ujianvii. Penggubalan Soalan & Skema Jawapan UPSviii. Penandaan UPSix. Penyediaan Headcountx. Penyimpanan Soalan UPS & PSPMxi. Pengurusan Markah Penilaian Berterusanxii. Ajk Ict Unitxiii. Penyelaras PPSMI Unitxiv. Penyelaras PPSMI Kolejxv. Penyediaan Jadual Waktu Indukxvi. Pelaksanaan Program Kecemerlangan Pelajarxvii. Pelaksanaan Kursus Pensyarah (Dalaman)xviii. Pelaksanaan Kursus Pensyarah (Luaran)

3.0 OBJEKTIF KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR

i. Memastikan semua pelajar KMS layak memasuki program pilihan ijazah pertama di institusi pengajian tinggi ii. Memastikan sumber manusia KMS kompeten dan berkomitmen tinggi. iii. Memastikan prasarana KMS terkini, selamat dan sedia digunakan. iv. Membentuk generasi pelajar KMS yang berdaya saing, berdisiplin, berkemahiran insaniah dan berketerampilan.

4.0 PIAGAM PELANGGAN KOLEJ MATRIKULASI SELANGORBahawasanya, kami warga KMS dengan penuh tekad dan iltizam akan menumpu seluruh tenaga dan usaha kami menjunjung Perlembagaan Negara, mengamal prinsip-prinsip Rukun Negara dan mendukung Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada setiap masa. Maka kami berikrar dan berjanji untuk: i. Memastikan pelajar KMS mencapai PNGK melebihi 3.00 untuk mengisi program ijazah pertama di institusi pengajian tinggi awam.

ii. Memastikan staf mencukupi, kompeten dan berkomitmen tinggi. a. Memastikan makluman kekosongan jawatan dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja. b. Memastikan setiap staf KMS mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun. c. Memastikan semua aduan pelanggan diambil tindakan dalam tempoh 7 hari bekerja.

iii. Menyediakan prasarana pendidikan terkini, selamat dan sedia digunakan. a. Memastikan peralatan ICT dan bahan-bahan P&P relevan dengan keperluan kurikulum Program Matrikulasi KPM. b. Memastikan Manual Pengurusan Keselamatan Kolej Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia dipatuhi. c. Memastikan semua aduan kerosakan didaftarkan dan diambil tindakan dalam tempoh 7 hari bekerja.

iv. Mempertingkatkan modal insan yang berdaya saing, berdisiplin, berkemahiran insaniah dan berketerampilan. a. Memastikan sifar ponteng. b. Memastikan aktiviti-aktiviti pembangunan sahsiah dilaksanakan secara berterusan. c. Memastikan purata pinjaman bulanan setiap pelajar di Pusat Sumber pada kadar minimum 1 buah buku setiap bulan. d. Memastikan semua pelajar mencapai kelulusan merit penilaian kokurikulum ke IPTA melebihi 80%. e. Memastikan semua pelajar lulus mata pelajaran wajib dan kokurikulum.

5.0 CARTA ORGANISASI KOLEJ MATRIKULASI SELANGORRujuk lampiran 1

6.0 CARTA ORGANISASI UNITRujuk lampiran 2

7.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR

JAWATAN : PENSYARAH

Tugas pegawai atasan yang ada hubunganTugas dan tanggungjawabKuasa yang diberiTugas pegawai-pegawai lain yang ada hubungan serta jenis hubungan

PENGARAHSemua perkara mengenai perlaksanaan pengajaran & pembelajaran, pengendalian kuiz, ujian & UPS, aktiviti luar pelajar serta perlaksanaan Program Mentor Mentee.

TIMBALAN PENGARAHSemua perkara mengenai perlaksanaan pengajaran & pembelajaran, pengendalian kuiz, ujian & UPS, aktiviti luar pelajar serta perlaksanaan Program Mentor Mentee.

KETUA JABATANSemua perkara mengenai perlaksanaan pengajaran & pembelajaran, pengendalian kuiz, ujian & UPS, aktiviti luar pelajar serta perlaksanaan Program Mentor Mentee.

KETUA UNITSemua perkara mengenai perlaksanaan pengajaran & pembelajaran, pengendalian kuiz, ujian & UPS, aktiviti luar pelajar serta perlaksanaan Program Mentor Mentee.

PENOLONG PENGARAH PEPERIKSAANSemua perkara mengenai pengendalian kuiz, ujian & UPS.

Bidang P&P1. Menyediakan Fail Meja.2. Menyediakan RPH (Rancangan Pengajaran Harian).3. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.a) Kuliahb) Tutoran4. Menyediakan bahan P&P

Bidang Peperiksaan dan Penilaian P&P5. Menyediakan soalan dan skema jawapan tutoran/ kuiz.6. Menggubal soalan-soalan dan menganggotai panel penyediaan soalan dan skema pemarkahan UPS.7. Melaksanakan kuiz/ ujian untuk Penilaian Berterusan (PB)8. Menanda skrip UPS.9. Menguruskan Markah Penilaian Berterusan (PB).10. Menyelia dan mengawas Ujian Pertengahan Semester (UPS) dan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM).11. Memasukkan markah ke dalam S3P

Bidang Pentadbiran dan Pengurusan Unit12. Membantu pelaksanaan aktiviti unit.13. Menyediakan Sasaran Kerja Tahunan Pensyarah.14. Menghadiri mesyuarat unit.15. Membantu pelaksanaanpeer mentoring.

Bidang Pengurusan Kehadiran Pelajar16. Merekod kehadiran pelajar17. Menasihati pelajar.

Bidang Sokongan Pelajar18. Mengurus HeadCount.19. Menjalankan Aktiviti Sokongan Pelajar.20. Menjalankan Program Mentor Mentee.

Bidang Tugas Khas21. Membuat pesanan barangLain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.PEGAWAI SISTEM MAKLUMATSemua perkara mengenai pengendalian kuiz, ujian & UPS.

PUSTAKAWANSemua perkara mengenai bahan sokongan dan penyediaan tempat bagi P&P.

PEGAWAI ICTSemua perkara mengenai bahan sokongan P&P.

PEMBANTU MAKMALSemua perkara mengenai bahan sokongan dan penyediaan tempat bagi P&P.

JURUTEKNIK Semua perkara mengenai peralatan dan penyediaan tempat bagi P&P.

PEMBANTU AM RENDAHSemua perkara mengenai bahan sokongan P&P.

PEMANDUSemua perkara mengenai aktiviti luar pelajar.

8.0 PROSES KERJA

8.1 PROSES KERJA BAGI TUGAS PELAKSANAAN KULIAH.

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima RPS, jadual waktu dan takwim daripada Ketua Unit sebelum semester bermula.Ketua Unit

2.Mengenalpasti tajuk dan menyediakan bahan-bahan pengajaran berdasarkan RPS dan menyediakan RPH

3.Memaklumkan kepada pelajar perkara-perkara yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di awal pertemuan dengan pelajar (set induksi).

4.Menjalankan kuliah.

5.Merumuskan isi kandungan kuliah.

6.Menilai kefahaman pelajar.

8.2 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENGENDALIAN TUTORAN.

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Merujuk jadual waktu untuk memastikan kelas dan masa yang telah ditetapkan.

2.Merujuk silibus dan RPS untuk mengenalpasti tajuk-tajuk yang terlibat.

3.Merekod kehadiran pelajar.

4.Memulakan kelas dengan set induksi.

5.Membincangkan soalan-soalan latihan dengan menggunakan kaedah yang sesuai.

6.Membuat rumusan/ penilaian.

7.Menyemak dan merekod ketidakhadiran pelajar ke dalam MIS.

8.Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar (jika perlu).

9.Mencatat refleksi di dalam RPH.

10.Membuat HEADCOUNT pelajar.

8.3 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENGENDALIAN AMALI.

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Merujuk jadual waktu untuk memastikan kelas dan masa yang telah ditetapkan.

2.Merujuk silibus dan RPS untuk mengenalpasti tajuk-tajuk yang terlibat.

3.Menyemak kehadiran pelajar dan perlu ditandakan di dalam senarai kehadiran.

4.Memulakan kelas dengan set induksi dan menyatakan objektif pengajaran.

5.Menerangkan konsep dan kemahiran penting dan prosedur amali.

6.Memantau kerja-kerja amali yang dijalankan.

7.Membuat rumusan/penilaian dan menyemak jotter.

8.Menyemak dan merekod ketidakhadiran pelajar ke dalam MIS.

9.Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar (jika perlu).

10.Mencatat refleksi di dalam RPH.

11.Membuat HEADCOUNT pelajar.

8.4 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENYEDIAAN RANCANGAN AKTIVITI HARIAN (RPH)Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima arahan untuk menyediakan Rancangan Aktiviti Harian (RPH).Ketua Jabatan

2.Mendapatkan fail MejaKetua Jabatan

3.Menyediakan RPH

4.Memasukkan RPH ke dalam fail Meja

5.Menghantar fail MejaKetua Unit/ Ketua Jabatan

6.Penyemakan dan pengesahan fail MejaKetua Jabatan

7. Mendapatkan semula fail Meja yang telah disahkan.

8.5 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENYEDIAAN SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN TUTORAN/ KUIZ.Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima arahan daripada Ketua Unit untuk menyediakan soalan-soalan tutoran.Ketua Unit

2.Merujuk silibus dan RPS untuk mengenalpasti tajuk-tajuk yang terlibat.

3.Pembahagian tugas kepada pensyarah yang berkenaan mengikut tajuk yang diberi.

4.Membina soalan dan skema jawapan berdasarkan tajuk yang diberi.

5.Mengumpul soalan dan skema jawapan daripada pensyarah-pensyarah yang terlibat.

6.Menggubal dan menyemak set soalan dan skema jawapan yang telah dikutip.

7.Pengesahan soalan-soalan dan skema jawapan. Ketua Unit/Ketua Jabatan.

8.Menjilidkan soalan-soalan untuk pelajar dan soalan beserta skema jawapan kepada pensyarah.

9.Menguruskan urusan percetakan dengan bahagian yang terlibat.

10.Mengedarkan soalan yang telah dijilidkan kepada pelajar dan soalan beserta jawapan kepada pensyarah.

8.6 PROSES KERJA BAGI TUGAS PELAKSANAAN KUIZ/UJIAN

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Merujuk kepada takwim akademik untuk kendalikan kuiz/ujian.Ketua Jabatan

2.Menghadiri mesyuarat unit untuk membincangkan & dan menerima tugasan, kuiz dan ujian mengikut tajuk berdasarkan silibus.Ketua Unit

3.Menggubal draf soalan dan skema jawapan.

4.Menaksir soalan dan skema jawapan.

5.Menguruskan percetakan soalan.Ketua Unit

6.Menjalankan kuiz/ujian.

7.Memeriksa kertas jawapan pelajar.

8.Merekod markah pelajar ke dalam Headcount unit dan sistem S3P sebagai draf dan menghantar kepada Ketua Unit.

9.Failkan rekod markah ke dalam fail RASA.

8.7 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENGGUBALAN SOALAN & SKEMA JAWAPAN UPS Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1

2

3

4

5

6

Menerima Jadual Penentu Ujian (JPU) daripada Bahagian Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (BMKPM) mengenai UPS.

Pelantikan Jawatankuasa penyediaaan draf soalan UPS dan skema jawapan dan jawatankuasa penaksirMenggubal item soalan UPS dan skema jawapanMengumpul item soalan UPS dan skema jawapanMentaksir soalan dan skema jawapan dalam Mesyuarat Penaksir Peringkat Unit.Menghantar draf soalan dan skema jawapan dalam bentuk hard copy dan softcopy kepada Ketua UnitKETUA JABATAN

KETUA UNIT

AJK PENGGUBAL SOALAN UPS

AJK PENAKSIR

KETUA UNIT/ KETUA JABATAN

8.8 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENANDAAN UPS Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

Menerima arahan secara memo/ suratMenerima surat panggilan dan menghadiri mesyuarat Penyelarasan Pemarkahan.Menerima Skema Pemarkahan UPS dan skrip contoh pelajar.Membincangkan dan membuat penambahbaikan (jika perlu) ke atas skema jawapan yang disediakan oleh BMKPM.Menyemak dan menanda skrip contoh berdasarkan skema jawapan yang diputuskan.Menerima skrip jawapan pelajar beserta dengan Jadual Kehadiran Markah Calon (JKMC), menanda jawapan pelajar dan melengkapkan JKMC.Menjalankan proses semak semula (cross check) markah.Memasukkan markah UPS ke dalam Headcount unit.Memasukkan markah UPS ke dalam sistem S3P dan disimpan sebagai draf.Menyemak semula dan mengesahkan markah UPS di antara pensyarah.

Menghantar markah UPS di dalam sistem S3P kepada Ketua Unit untuk tindakan seterusnya.Memulangkan skrip jawapan UPS pelajar dan JKMC kepada Ketua Unit untuk simpanan.Menyediakan dan menyerahkan Laporan Kerja Calon (LKC) kepada Ketua Unit.

PP PEPERIKSAANKETUA UNIT

PENSYARAH UNIT

KETUA UNIT

KETUA UNIT

KETUA UNIT/AJK HEADCOUNT

AKTA RAHSIA RASMI

8.9 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENYEDIAAN HEADCOUNTBil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima template Headcount bagi setiap kelas tutoran.Penyelaras Headcount/AJK Headcount

2.Menentukan penilaian Headcount Ketua Unit

3.Melaksanakan tindakan susulan untuk memastikan pencapaian sasaran Headcount. Ketua Unit

4.Berbincang Ketua Unit tentang perkembangan pelajar dan tindak susul yang telah dilakukan.

5.Melaksanakan penambahbaikan (jika perlu)

8.10 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENYIMPANAN SOALAN UPS & PSPMBil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima kertas soalan UPS dan PSPM .PP PEPERIKSAAN

2.Membuat salinan kertas soalan UPS dan PSPM untuk diedarkan kepada pensyarah (jika perlu)Ketua Unit

3.Menyerahkan soalan UPS dan PSPM kepada Penyelaras Bank Soalan untuk simpanan Penyelaras Bank Soalan UPS & PSPM

8.11 PROSES KERJA BAGI PENGURUSAN MARKAH PENILAIAN BERTERUSANBil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Terima arahan/surat/memo.Penolong Pengarah Peperiksaan

2.Lengkapkan markah PB pelajar dalamHeadcount unit.

3.Lengkapkan markah PB pelajar ke dalam sistem S3P dan simpan sebagai draf

4.Semak semula markah PB sesama pensyarah tutoran

5.Hadiri Mesyuarat Pengesahan Markah PB peringkat unit.

6.Hantar kepada Ketua Unit melalui sistem S3P dan mencetak untuk simpanan.

7.Pengesahan markah PB daripada Ketua Unit dan serahkan satu set salinan kepada Ketua Jabatan.

8.Failkan satu set salinan PB.Ketua Unit

8.12 PROSES KERJA BAGI AJK ICT UNIT

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima arahan daripada KU

2.Menghadiri bengkel ICT untuk AJK ICT unit bagi mengetahui cara mengguna dan mengedit portal dan laman web

3.Mengemaskini portal dan laman web secara mingguan dan on-demand setiap kali ada aktiviti kolej yang berkaitan dengan unit

4.Menyediakan laporan ICT, portal dan laman web kepada penyelaras ICT kolej

8.13 PROSES KERJA PENYELARAS PPSMI UNIT

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1

2

3

4

Melantik ahli jawatankuasa PPSMI peringkat unit.

Merancang aktiviti PPSMI bagi setiap sesi di peringkat unit.

Melaksanakan aktiviti PPSMI iaitu pemantauan, microteaching dan buddy support system.

Menyediakan laporan dari masa ke semasa.

Ketua Unit

Ketua Jabatan/ Pengarah

Ketua Jabatan/ Penyelaras PPSMI Kolej

Penyelaras PPSMI Kolej

Senarai tugas dan tanggungjawab pensyarah

8.14 PROSES KERJA PENYELARAS PPSMI KOLEJBil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

12

3

4

Menerima arahan

Mengadakan mesyuarat JK PPSMI peringkat kolej.

Menyelaras pelaksanaan aktiviti PPSMI.

Mendokumentasikan aktivitiPengarah

Ketua Jabatan/ Pengarah

Penyelaras PPSMI BMKPM

Senarai tugas dan tanggungjawab pensyarah

8.15 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENYEDIAAN JADUAL WAKTU INDUK

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Terima arahan untuk menyediakan jadual waktu indukPengarah

2.Dapatkan perincian : i) bilangan pensyarah mengikut unit ii) jumlah jam pertembungan pelajar dan pensyarah setiap subjek iii)bilangan kuliah dan praktikum mengikut jurusan/cluster Ketua Jabatan

3.Dapatkan maklumat mengenai waktu mesyuarat unit dan mesyuarat jabatan setiap unit dan jabatanKetua unit

4.Rancang penyediaan jadual waktu induk

5.Sediakan jadual waktu menggunakan perisian berkaitan

6Bentang kepada ketua jabatan untuk kelulusanKetua Jabatan

7Hantar kepada pengarah untuk disahkanPengarah

8Agihkan kepada pengarah, ketua jabatan, ketua unit, penyelaras jadual waktu unit dan pelajar

8.16 PROSES KERJA BAGI PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN PELAJAR

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Mengenalpasti kumpulan sasaran pelajar.

Ketua Jabatan/Ketua Unit

2.Merancang program kecemerlangan pelajar mengikut kumpulan sasaran.

3.Melaksanakan program.

4.Melakukan analisis untuk melihat keberkesanan program.

5.Menyediakan laporan.

6.Menghantar laporan kepada Ketua Unit.

8.17 PROSES KERJA BAGI PELAKSANAAN KURSUS PENSYARAH (DALAMAN)

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima arahan daripada Ketua Unit.

2.Mengenalpasti keperluan kursus pensyarah.

3.Merancang kursus pensyarah.

4.Melaksanakan kursus.

5.Melakukan analisis untuk melihat keberkesanan kursus.

6.Menyediakan laporan.

7.Menghantar laporan kepada Ketua Unit.

8.18 PROSES KERJA BAGI PELAKSANAAN KURSUS PENSYARAH (LUARAN)

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima surat hadir kursus.

2.Menyemak bilangan hari berkursus setiap pensyarah unit.

3.Mengenalpasti pensyarah yang bersesuaian dengan kursus.

4.Mencalonkan pensyarah yang akan hadir kursus.

5.Menyimpan borang penilaian kursus pensyarah.

9.0 CARTA ALIRAN KERJA

9.1 CARTA ALIRAN PELAKSANAAN KULIAH.

Rumus isi kandungan kuliah Menilai kefahaman pelajarTAMATSet InduksiJalankan kuliahKenalpasti tajuk dan sedia bahan P&P dan sediakan RPH

Terima RPS dan takwimMULA

9.2 CARTA ALIRAN PENGENDALIAN TUTORAN

Membuat HEADCOUNT pelajarCatat refleksi dalam RPHTAMATKeluarkan surat amaranRekod ketidakhadiran pelajar dalam MIS pelajarRujuk silibus dan RPS Rekod kehadiran pelajarSet InduksiBincang soalan-soalan latihanBuat rumusan & penilaianSemak dan rekod ketidakhadiran pelajarHadir?Rujuk jadual waktuMULA

9.3 CARTA ALIRAN PENGENDALIAN AMALITAMATMULARujuk jadual waktuRujuk silibus dan RPS Semak kehadiran pelajarBuat set induksi & nyatakan objektifTerangkan konsep, kemahiran dan prosedur amali

Pantau aktiviti pelajarBuat rumusan & semak jotterSemak dan rekod ketidakhadiran pelajarHadir?Rekod ketidakhadiran pelajar dalam MIS pelajarMembuat HEADCOUNT pelajarCatat refleksi dalam RPHKeluarkan surat amaran

9.4 CARTA ALIRAN TUGAS PENYEDIAAN RANCANGAN AKTIVITI HARIAN (RPH)

Terima ArahanDapatkan Fail MejaSediakan RPHMasukkan RPH ke dalam Fail MejaSerah Fail Meja kepada Ketua Unit/Ketua JabatanSemak

Lengkap?Dapatkan semula Fail Meja yang telah disemakTAMAT

MULA

9.5 CARTA ALIRAN TUGAS PENYEDIAAN SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN TUTORAN/ KUIZ.

MULATerima arahanRujuk silibus dan RPSPembahagian tugasPembinaan soalan tutoranPengumpulan soalan dan skema jawapanPenyemakan soalan dan skema jawapanPengesahan set soalan dan skemaPenjilidan soalan dan skema jawapanPenyerahan set soalan untuk cetakan

Pengedaran set soalan tutoran TAMAT

9.6 CARTA ALIRAN TUGAS PELAKSANAAN KUIZ/UJIAN

MULATerima arahan kendali kuiz/ujianHadir mesyuarat terima tajukPenyediaan soalan dan skema jawapanSemakan/ soalan murniCetak soalanKuiz/ujian dijalankanPenandaan skrip jawapanRekod markah dalam Headcount unit dan sistem S3PFailkan rekod markahTAMAT

Tidak

9.7 CARTA ALIRAN KERJA PENGGUBALAN SOALAN & SKEMA JAWAPAN UPS

MULATerima JPU daripada BMKPMLantikan AJK Penggubal Soalan & PentaksirGubal soalan dan skema jawapanKumpul soalan dan skema jawpanTaksir soalan dan skema jawpanHantar kepada Ketua UnitTAMAT

9.8 CARTA ALIRAN KERJA PENANDAAN UPS

MULATerima arahan dari PP peperiksaanTerima surat panggilan & hadir mesyuaratTerima skema jawapan dan skrip contohBincang skema jawapan UPSSemak dan tanda skrip contoh

Terima dan tanda skrip jawapan dan lengkapkan JKMCcross check markah

Masuk markah dalam Headcount unit

TAMAT

Sediakan LKC dan hantar kepada KUPulangkan skrip jawapan & JKMC kepada KUHantar markah kepada Ketua Unit melalui sistem S3P

Semak semula & sahkan markah UPS di antara PensyarahMasukkan markah dalam S3P & simpan draf

9.9 CARTA ALIRAN KERJA BAGI TUGAS PENYEDIAAN HEADCOUNT

MULATerima template HeadcountTentukan penilaian Headcount oleh KULaksanakan tindak susulBincang perkembanganLaksanakan penambahbaikanTAMAT

9.10 CARTA ALIRAN KERJA BAGI PENYIMPANAN SOALAN UPS & PSPM

MULATerima kertas soalan UPS & PSPMBuat salinanSerahkan pada Penyelaras Bank SoalanTAMAT

9.11 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN MARKAH PENILAIAN BERTERUSAN

MULATerima arahan daripada PP PeperiksaanLengkapkan markah PB pelajar dlm HeadcountLengkapkan markah PB pelajar dlm S3PSemak semula markah PBHantar kpd KU melalui S3P & cetak utk simpananHadiri mesyuarat pengesahan markah unitSahkan markah oleh KU& salinan kpd KJFailkan salinan markah PBTAMATPB

9.12 CARTA ALIRAN KERJA AJK ICT UNIT

MULATerima arahan KU Hadir bengkel KemaskiniSedia laporan TAMAT

9.13 CARTA ALIRAN PENYELARAS PPSMI PERINGKAT UNIT

Melantik AJK PPSMI Unit

Merancang aktiviti- aktiviti PPSMI peringkat unit

Melaksanakan aktiviti- aktiviti PPSMI peringkat unitMenyediakan Laporan Aktiviti MULA

TAMAT

9.14 CARTA ALIRAN PENYELARAS PPSMI PERINGKAT KOLEJ

Menerima arahan

Menyelaras pelaksanaan aktiviti Mendokumentasikan aktivitiMengadakan mesyuarat JK PPSMI peringkat kolej.

MULA

TAMAT

9.15 CARTA ALIRAN PENYEDIAAN JADUAL WAKTU KOLEJ

Terima arahan daripada pengarahDapatkan maklumat Rancang penyediaan jadual waktu Sediakan jadual waktu

Agih Bentang kepada ketua jabatanHantar kepada pengarah untuk disahkanDapatkan perincian MULATAMAT

Tidak

Ya

9.16 CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN PELAJAR

MULAKenalpasti kumpulan sasaran Rancang program sasaran Laksana program sasaran Analisis programSedia laporanHantar laporanTAMAT

9.17 CARTA ALIRAN PELAKSANAAN KURSUS PENSYARAH (DALAMAN)

MULATerima arahan daripada Ketua Unit Kenalpasti keperluan kursus pensyarah Laksana kursus Analisis aktiviti Sedia laporan

Hantar laporan

TAMAT

9.18 CARTA ALIRAN PELAKSANAAN KURSUS PENSYARAH (LUARAN)

MULA Terima surat hadir kursus Semak bilangan hari kursus pensyarah Kenalpasti pensyarahCalon pensyarah yang akan hadir kursus Simpan borang penilaianTAMAT

10 SENARAI SEMAK

10.1 SENARAI SEMAK PELAKSANAAN KULIAHBilTindakanTanda ( )Catatan

1.Menerima RPS, jadual waktu dan takwim daripada Ketua Unit sebelum semester bermula.

2.Mengenalpasti tajuk dan menyediakan bahan-bahan pengajaran berdasarkan RPS dan menyediakan RPH.

3.Memaklumkan kepada pelajar perkara- perkara yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di awal pertemuan dengan pelajar (set induksi).

4.Menjalankan kuliah.

5.Merumuskan isi kandungan kuliah.

6.Menilai kefahaman pelajar.

10.2 SENARAI SEMAK PENGENDALIAN TUTORAN

BilTindakanTanda ( )Catatan

1.Merujuk jadual waktu untuk memastikan kelas dan masa yang telah ditetapkan.

2.Merujuk silibus dan RPS untuk mengenalpasti tajuk-tajuk yang terlibat.

3.Menyemak kehadiran pelajar dan perlu ditandakan di dalam senarai kehadiran.

4.Memulakan kelas dengan set induksi.

5.Membincangkan soalan-soalan latihan dengan menggunakan kaedah yang sesuai.

6.Membuat rumusan/penilaian.

7.Menyemak dan merekod ketidakhadiran pelajar ke dalam MIS.

8. Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar (jika perlu).

9.Mencatat refleksi di dalam RPH.

10.Membuat HEADCOUNT pelajar.

10.3 SENARAI SEMAK PENGENDALIAN AMALIBilTindakanTanda ( )Catatan

1.Merujuk jadual waktu untuk memastikan kelas dan masa yang telah ditetapkan.

2.Merujuk silibus dan RPS untuk mengenalpasti tajuk-tajuk yang terlibat.

3.Menyemak kehadiran pelajar dan perlu ditandakan di dalam senarai kehadiran.

4.Memulakan kelas dengan set induksi dan menyatakan objektif pengajaran.

5.Menerangkan konsep dan kemahiran penting dan prosedur amali.

6.Memantau kerja-kerja amali yang dijalankan.

7.Membuat rumusan/penilaian dan menyemak jotter.

8.Menyemak dan merekod ketidakhadiran pelajar ke dalam MIS.

9.Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar (jika perlu).

10.Mencatat refleksi di dalam RPH.

11.Membuat HEADCOUNT pelajar.

10.4 SENARAI SEMAK PENYEDIAAN RANCANGAN AKTIVITI HARIAN (RPH)

BilTindakanTanda ( )Catatan

1.Menerima arahan untuk menyediakan Rancangan Aktiviti Harian (RPH).

2.Mendapatkan fail Meja

3.Menyediakan RPH

4.Memasukkan RPH ke dalam fail Meja

5.Menghantar fail Meja

6.Penyemakan dan pengesahan fail Meja

7.Mendapatkan semula fail Meja yang telah disahkan.

10.5 SENARAI SEMAK TUGAS PENYEDIAAN SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN TUTORAN/ KUIZ.BilTindakanTanda ( )Catatan

1.Menerima arahan daripada Ketua Unit untuk menyediakan soalan-soalan tutoran.

2.Merujuk silibus dan RPS untuk mengenalpasti tajuk-tajuk yang terlibat.

3.Pembahagian tugas kepada pensyarah yang berkenaan mengikut tajuk yang diberi.

4.Membina soalan dan skema jawapan berdasarkan tajuk yang diberi.

5.Mengumpul soalan dan skema jawapan daripada pensyarah-pensyarah yang terlibat.

6.Menggubal dan menyemak set soalan dan skema jawapan yang telah dikutip.

7.Pengesahan soalan-soalan dan skema jawapan.

8.Menjilidkan soalan-soalan untuk pelajar dan soalan beserta skema jawapan kepada pensyarah.

9.Menguruskan urusan percetakan dengan bahagian yang terlibat.

10.Mengedarkan soalan yang telah dijilidkan kepada pelajar dan soalan beserta jawapan kepada pensyarah.

10.6 SENARAI SEMAK TUGAS PELAKSANAAN KUIZ/UJIANBilTindakanTanda ( )Catatan

1.Merujuk kepada takwimakademik untuk kendalikan kuiz/ujian.

2.Menghadiri mesyuarat unit untuk membincangkan & dan menerima tugasan, kuiz dan ujian mengikut tajuk berdasarkan silibus.

3.Menggubal draf soalan dan skema jawapan.

4.Menaksir soalan dan skema jawapan.

5.Menguruskan pencetakan soalan.

6.Menjalankan ujian.

7.Memeriksa kertas jawapan pelajar.

8.Merekod markah pelajar ke dalam Headcount unit dan sistem S3P sebagai draf dan menghantar kepada Ketua Unit.

9.Failkan rekod markah ke dalam fail RASA.

10.7 SENARAI SEMAK PENGGUBALAN SOALAN & SKEMA JAWAPAN UPSBilTindakanTanda Catatan

1.Menerima Jadual Penentu Ujian (JPU) daripada Bahagian Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (BMKPM) mengenai UPS.

2.Perlantikan jawatankuasa penyediaan draf soalan ujian dan skema jawapan dan jawatankuasa pentaksir.

3.Menggubal item soalan ujian dan skema jawapan.

4.Mengumpul item soalan ujian dan skema jawapan.

5.Mentaksir soalan dan skema jawapan dalam Mesyuarat Pentaksir peringkat unit.

6.Menghantar draf kertas soalan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Ketua Unit.

10.8 SENARAI SEMAK PENANDAAN UPSBilTindakanTanda Catatan

1.Menerima arahan secara memo/ surat

2.Menerima surat panggilan & menghadiri mesyuarat Penyelarasan Pemarkahan.

3.Menerima Skema Pemarkahan UPS,skrip contoh pelajar.

4.Membincangkan dan membuat penambahbaikan (jika perlu) ke atas skema jawapan yang disediakan oleh BMKPM.

5.Menyemak dan menanda skrip contoh berdasarkan skema jawapan yang diputuskan.

6.Menerima skrip jawapan pelajar beserta dengan Jadual Kehadiran Markah Calon (JKMC), menanda jawapan pelajar dan melengkapkan JKMC.

7.Menjalankan proses semak semula (cross check) markah.

8.Menjalankan proses semak semula (cross check) markah.

9.Memasukkan markah UPS ke dalam sistem S3P dan disimpan sebagai draf.

10.Menyemak semula & mengesahkan markah UPS di antara pensyarah.

11.Menghantar markah UPS di dalam sistem S3P kepada Ketua Unit untuk tindakan seterusnya.

12.Memulangkan skrip jawapan UPS pelajar dan JKMC kepada Ketua Unit untuk simpanan.

13.Menyediakan dan menyerahkan Laporan Kerja Calon (LKC) kepada Ketua Unit.

10.9 SENARAI SEMAK TUGAS PENYEDIAAN HEADCOUNT BilTindakanTanda Catatan

1.Menerima arahan untuk menyediakan dokumen Headcount bagi setiap kelas tutoran.

2.Menentukan penilaian Headcount.

3.Menjalankan sesi perkembangan pelajar secara berkala.

4.Merekod perkembangan pelajar ke dalam dokumen Headcount.

5.Melaksanakan tindak susul untuk memastikan pencapaian sasaran Headcount.

6.Berbincang dengan Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Jabatan tentang perkembangan pelajar dan tindak susul yang dilakukan.

7.Melaksanakan penambahbaikan.

8.Membentangkan hasil Headcount pensyarah

10.10 SENARAI SEMAK PENYIMPANAN SOALAN UPS & PSPMBilTindakanTanda Catatan

1.Menerima kertas soalan UPS dan PSPM .

2.Membuat salinan kertas soalan UPS dan PSPM untuk diedarkan kepada pensyarah (jika perlu)

3.Menyerahkan soalan UPS dan PSPM kepada Penyelaras Bank Soalan untuk simpanan

10.11 SENARAI SEMAK PENGURUSAN MARKAH PENILAIAN BERTERUSANBilTindakanTanda Catatan

1.Terima arahan/surat/memo.

2.Lengkapkan markah PB pelajar dalamHeadcount unit.

3.Lengkapkan markah PB pelajar ke dalam sistem S3P dan simpan sebagai draf

4.Semak semula markah PB sesama pensyarah tutoran

5.Hadiri Mesyuarat Pengesahan Markah PB peringkat unit.

6.Hantar kepada Ketua Unit melalui sistem S3P dan mencetak untuk simpanan

7.Pengesahan markah PB daripada Ketua Unit dan serahkan satu set salinan kepada Ketua Jabatan.

8.Failkan satu set salinan PB.

10.12 SENARAI SEMAK AJK ICT UNIT

BilTindakanTanda ( )Catatan

1.Menerima arahan daripada KU

2.Menghadiri bengkel ICT

3.Mengemaskini portal dan laman web

4.Menyediakan laporan

10.13 SENARAI SEMAK PELAKSANAKAN PPSMI PERINGKAT UNITBilTindakanTanda ( )Catatan

1.Melantik AJK PPSMI Unit

2.Merancang aktiviti- aktiviti PPSMI peringkat unit

3.Melaksanakan aktiviti- aktiviti PPSMI peringkat unit

4.Menyediakan Laporan Aktiviti

10.14 SENARAI SEMAK PELAKSANAKAN PPSMI PERINGKAT KOLEJBilTindakanTanda ( )Catatan

1.Menerima arahan

2.Mengadakan mesyuarat JK PPSMI peringkat kolej

3.Menyelaraskan pelaksanaan aktiviti

4.Mendokumentasikan aktiviti

10.15 SENARAI SEMAK PENYEDIAAN JADUAL WAKTU INDUKBilTindakanTanda ( )Catatan

1.Terima arahan untuk menyediakan jadual waktu induk

2.Dapatkan perincian : i) bilangan pensyarah mengikut unit ii) jumlah jam pertembungan pelajar dan pensyarah setiap subjek iii)bilangan kuliah dan praktikum mengikut jurusan/cluster

3.Dapatkan maklumat mengenai waktu mesyuarat unit dan mesyuarat jabatan setiap unit dan jabatan

4.Rancang penyediaan jadual waktu induk

5.Sediakan jadual waktu menggunakan perisian berkaitan

6Bentang kepada ketua jabatan untuk kelulusan

7Hantar kepada pengarah untuk disahkan

8Agihkan kepada pengarah, ketua jabatan, ketua unit, penyelaras jadual waktu unit dan pelajar

10.16 SENARAI SEMAK PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN PELAJARBilTindakanTanda ( )Catatan

1.Mengenalpasti kumpulan sasaran pelajar.

2.Merancang program kecemerlangan pelajar mengikut kumpulan sasaran.

3.Melaksanakan program.

4.Melakukan analisis untuk melihat keberkesanan program.

5.Menyediakan laporan.

6.Menghantar laporan kepada Ketua Unit.

10.17 SENARAI SEMAK PELAKSANAAN KURSUS PENSYARAH (DALAMAN)BilTindakanTanda ( )Catatan

1.Menerima arahan daripada Ketua Unit.

2.Mengenalpasti keperluan kursus pensyarah.

3.Merancang kursus pensyarah.

4.Melaksanakan kursus.

5.Melakukan analisis untuk melihat keberkesanan kursus.

6.Menyediakan laporan.

7.Menghantar laporan kepada Ketua Unit.

10.18 SENARAI SEMAK PELAKSANAAN KURSUS PENSYARAH (LUARAN)

BilTindakanTanda ( )Catatan

1.Menerima surat hadir kursus.

2.Menyemak bilangan hari berkursus setiap pensyarah unit.

3.Mengenalpasti pensyarah yang bersesuaian dengan kursus.

4.Mencalonkan pensyarah yang akan hadir kursus.

5.Menyimpan borang penilaian kursus pensyarah.

11.0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Peraturan-peraturan Pentadbiran1. Perintah-perintah Am Bab A Bab G2. Peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 19933. Arahan Perbendaharaan Bab A Bab C4. Arahan Perkhidmatan Bab 1 Bab 85. Akta Acara Kewangan6. Perlembagaan Persekutuan 7. Panduan Perkhidmatan Staf Akademik8. Garis Panduan Kertas Cadangan Pengurusan Kehadiran Pelajar9. Garis Panduan Kertas Cadangan Pengurusan Aktiviti Pelajar

12.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILINGi. Perintah Amii. Akta Rahsia Rasmiiii. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam

13.0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAi. Borang permohonan mencetakii. Borang Indeniii. Borang Tempahan Dewan Kuliahiv. Borang Konsultasiv. Borang Test Runvi. Borang senarai semak pengunaan makmalvii. Borang Refleksiviii. Borang penggunaan peralatanix. Borang ganti kelasx. Borang keluar urusan rasmixi. Borang keluar urusan peribadixii. Borang permohonan cuti rehat

14. NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH PENSYARAH KMSBILJENIS KERJAMASA YANG DIAMBILJUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

1.2.3.4.5.6.

7.

8.

9.

Mengajar kuliahMengendalikan kelas tutorialMenyemak kuiz.Mengendalikan kelas amaliMenyemak laporan amaliMenjalankan konsultasi kepada pelajar.Mengadakan perbincangan illmiah (intellectual discourse) di kalangan pensyarah.Menyemak dan memeriksa kertas jawapan pelajar bagi Ujian Pertengahan Semester.Memasukkan markah pelajar bagi Ujian Pertengahan Semester 1 dan 2 dan markah Penilaian Berterusan ke dalam MIS.6 jam6 jam1 minggu4 jam1 minggu2 jam

1 jam

2 minggu

2 jam

4 unit6 unit3 kali satu semester4 unit9 kali satu semester2 unit

1 unit

2 kali setahun

2 kali setahun

15. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BILJAWATANKUASAPERINGKAT

1DisiplinMatrikulasi

2ProPEERunit