Click here to load reader

Nasir Fail Meja

  • View
    731

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Nasir Fail Meja

MAKLUMAT DIRI GURU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. NAMA PENUH JANTINA TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR : : : : MUHD NASIR BIN SALI LAKI-LAKI 13 JANUARI 1970 PAPAR SABAH 700113125203 PBB(SN)/100-2/2075 : : : JP(SB)/C2-04/14341

NO.KAD PENGENALAN : NO.FAIL PPB NO.FAIL JABATAN NO.FAIL SPP NO.KWSP :

SPP(H) 90/1/12-111593/ 61193819 SG 7343347-00 DIPLOMA PENDIDIKAN SIJIL PERGURUAN MALAYSIA PSR/PENGAJIAN MELAYU PPPLD (DGA32) 01.12.1992 01.03.1993 01.03.1996 01.01.2005 01 JANUARI 01.12.1996

NO.CUKAI PENDAPATAN: KELULUSAN AKADEMIK: IKHTISAS 0PSYEN JAWATAN/GRED : : :

TARIKH BERKHIDMAT : LANTIKAN PERTAMA :

PENGESAHAN JAWATAN: LANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN TARIKH KENAIKAN GAJI TARIKH MASUK KE JAWATAN BERPENCEN : : :

21. 22. 23.

ALAMAT RUMAH NO.TELEFON BIMBIT

: :

FLAT GURU SMK.PAMOL 013-5596555

TUGAS KHAS DI SEKOLAH: 23.1. 23.2. 23.3. 23.4. 23.5. 23.6. GURU KELAS KETUA PANITIA SEJARAH GURU UNIT PAGAR SEKOLAH PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN GURU PENYELARAS WARGA ASING KETUA PENTAKSIR SEKOLAH (SEJARAH) : MENJADI PENDIDIK BERDEDIKASI

24.

MATLAMAT GURU

TUGAS-TUGAS KHAS DI SEKOLAH

BIL. 2.

TUGAS Guru Mata Pelajaran: 2.1. Sejarah 2.2. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Ketua Panitia Sejarah Ketua Pentaksir Sekolah Kelab dan Persatuan (Kokurikulum) Unit Disiplin (Unit Pagar Sekolah) Guru Bertugas Mingguan

CATATAN Tingkatan 3ABCD Tingkatan 2B,2C,2D 2E Ketua Panitia Mata Pelajaran Sejarah Penyelaras Ketua

3. 4. 5. 7. 8.

Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu yang memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara. Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang. Memberi layanan yang mesra kepada ibu bapa. Mengurus kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana. Mengurus pendaftaran dan perpindahan pelajar dalam tempoh 2 hari. Mengeluarkan surat berhenti pelajar dan urusan rasmi pejabat dalam masa 15 minit.

HURAIAN SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIL. 2 TUGAS/JAWATANKUASA GURU MATA PELAJARAN 2.1. MATA PELAJARAN SEJARAH MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 2.1.1. Mempunyai Buku Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran dan digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. 2.1.2. Menyediakan Rancangan Tahunan dan Rancangan Harian bagi semua mata pelajaran dan digunakan untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di kelas. 2.1.3. Mengajar mata pelajaran sejarah dan pendidikan jasmani berdasarkan rancangan tahunan dan harian. 2.1.4. Memberikan nota dan latihan kepada pelajar semasa di dalam kelas dan di rumah. 2.1.5. Memeriksa buku latihan pelajar. 2.1.6. Menjalankan sesi perbincangan dalam kelas. 2.1.7. Mengadakan ujian bulanan dan peperiksaan bagi mata pelajaran sejarah dan pendidikan jasmani untuk mengukur pencapaian pelajar. 2.1.8.Memastikan pelajar-pelajar tingkatan tiga melaksanakan tugasan (kerja kursus) diberikan. 2.1.9. Membantu dan membimbing pelajar melaksanakan prosedur kerja kursus sejarah mengikut tempoh dan masa yang telah ditetapkan. 2.1.10.Memeriksa dan menyemak kerja kursus sejarah serta memberikan skor markah kepada pelajar. 2.1.11.Melengkapkan borang skor pelajar untuk simpanan dan laporan. 2.1.12.Menghadiri taklimat/bengkel/kursus berkenaan dengan mata pelajaran berkaitan yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia/Jabatan Pelajaran/ dan Pejabat Pelajaran Daerah. 2.1.13.Memastikan diadakan perbincangan dan perjumpaan sekiranya terdapat masalah pembelajaran mata pelajaran berkenaan. 2.1.14. Membuat soalan ujian dan peperiksaan dan disimpan untuk bank soalan. 3A,3B,3C,3D 2B,2C,2D,2D CATATAN

HURAIAN SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIL. 3. TUGAS/JAWATANKUASA KETUA PANITIA SEJARAH 3.1. Membantu dalam pelaksanaan Kurikulum bagi sesuatu sesi persekolahan dan mernagka program tahunan kurikulum sekolah. 3.2. Mempunyai sukatan pelajaran yang terkini untuk kegunaan jawatankuasa panitia sejarah. 3.3. Menyediakan rancangan tahunan sejarah untuk guru mata pelajaran sejarah. 3.4. Mencadangkan kepada pihak sekolah tentang buku kerja sejarah dan buku rujukan yang sesuai untuk diguna pakai oleh guru-guru sejarah semua kelas. 3.5. Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan dan menyediakan fail bank soalan untuk simpanan. 3.6. Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan pelajar berasaskan sekolah. 3.7. Melakukan langkah-langkah sewajarnya untuk mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran sejarah. 3.8. Mengadakan mesyuarat jawatnkuasa panitia sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun. 3.9. Membuat perjumpaan sama ada secara formal atau tidak formal untuk membincangkan masalah-masalah dihadapi oleh guru mata pelajaran sejarah dan mencari jalan untuk mengatasinya. 3.10.Memastikan guru-guru sejarah berkenaan menghadiri kursus/taklimat/bengkel yang dianjurkan oleh kementerian dan jabatan. 3.11. Memastikan guru-guru sejarah yang telah menghadiri kursus mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru sejarah. 3.12. Sentiasa mewujudkan kerjasama dengan persatuan sejarah sekolah bagi merealisasikan program yang CATATAN

dirancang. 3.13. Sentiasa bekerjasama dengan pantia-panitia lain dalam usaha kearah memajukan pelajar yang lemah dalam mata pelajaran tertentu. 3.14. Mempunyai jawatankuasa panitia yang bertanggungjawab melaksanakan program panitia yang telah dirancang. 3.15. Meyelenggara fail panitia dan memastikan semua keputusan minit mesyuarat,pekeliling dan surat-menyurat disimpan dalam fail. 3.16. Sentiasa bekerjasama dengan ketua bidang dalam pelaksanaan program panitia. 3.17. Sentiasa akur dan menerima arahan-arahan terkini daripada pihak sekolah untuk dilaksanakan. 3.18. Membantu pihak pentadir menyediakan anggaran belanjawan tahunan panitia. 3.19. Sentiasa menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Bidang,Penolong Kanan dan Pengetua. 3.20. Memastikan alat bantu mengajar mata pelajaran sejarah sesuai digunakan.

HURAIAN SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIL. 5 TUGAS/JAWATANKUASA PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN 5.1. Membantu Penolong Kanan Kokurikulum melaksanakan program kelab dan persatuan di sekolah. 5.2. Membantu menyelaras jadual aktiviti kelab dan persatuan pada setiap minggu. 5.3. Memastikan semua pelajar berkumpul mengikut kelab dan persatuan sebelum memasuki kelas. 5.4. Memastikan semua pelajar terlibat aktif dalam kelab dan persatuan masing-masing. 5.5. Memastikan pelajar-pelajar hadir dengan jayanya dalam setiap perjumpaan diadakan. 5.6. Membantu kelab dan persatuan melaksnakan aktiviti dan program yang telah dirancang. 5.7. Menyediakan fail yang selaras untuk semua kelab dan persatuan. 5.8. Memastikan kelab dan persatuan mempunyai program utama untuk dilaksanakan. 5.9. Memastikan semua kelab dan persatuan membuat laporan bertulis berkaitan dengan aktiviti dan program yang telah dirancang. CATATAN

HURAIAN SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIL. 8 TUGAS/JAWATANKUASA GURU BERTUGAS MINGGUAN 8.1. Mengambil alih tugas mingguan daripada guru bertugas minggu sebelumnya dengan penyerahan buku laporan kedatangan harian dan buku laporan kebersihan. 8.2. Menjalankan tugasan seperti melengkapkan buku kedatangan pelajar pada setiap hari. 8.3. Memantau tahap kebersihan kelas dan persekitaran sekolah. 8.4. Memastikan kelas yang bertugas mengutip sampah di kawasan sekolah menjalankan tugas mereka. 8.5. Memantau tahap disiplin pelajar sepanjang masa. 8.6. Memastikan pelajar yang sakit dan memerlukan rawatan diberikan layanan yangb sewajarnya. 8.7. Memastikan pelajar yang memerlukan rawatan di klinik diberikan surat dan dihantar ke klinik untuk mendapatkan rawatan. 8.8. Merekod segala aktiviti sekolah, peristiwa penting, lawatan pihak luar dan keadaan cuaca semasa dalam buku rekod harian. 8.9. Merumuskan laporan mingguan untuk dilaporkan semasa perhimpunan pada setiap hari Isnin. 8.10.Membuat laporan Guru Bertugas semasa hari perhimpunan sekolah. 8.11. Menyerahkan Buku Bertugas Mingguan kepada guru lain seterusnya. CATATAN

HURAIAN SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIL. 4 TUGAS/JAWATANKUASA KETUA PENTAKSIR SEJARAH (SEKOLAH) 4.1. Memberikan taklimat kepada semua calon PMR 2008 berkaitan dengan tatacara dan prosuder pelaksanaan kerja kursus sejarah. 4.2. Menerima soalan kerja kursus sejarah 2008 dan memaklumkan dan mengedarkannya kepada semua calon untuk proses pelaksanaan kerja kursus sejarah 2008. 4.3. Memastikan fail pentaksiran disediakan dengan menyediakan semua borang berkaitan. 4.4. Sentiasa membimbing calon-calon untuk menghasilkan kerja kursus yang terbaik supaya mereka boleh mencapai tahap pencapaian cemerlang. 4.5.Menilai dan merekod markah calon untuk tujuan kemaskini. 4.6. Mengisi markah calon ke dalam Borang Markah Calon (BMC/1) untuk merekod pencapaian calon dan disimpan di sekolah. 4.7. Memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. 4.8. Menghadiri bengkel/kursus/mesyuarat berkaitan dengan pelaksnaan pentaksiran yang dianjurkan oleh Kementerian/jabatan. 4.9. Memaklumkan kepada sekolah (Unit Peperiksaan) dan Unit Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran dengan menyediakan laporan lengkap berkaitan dengan keputusan pentaksiran yang telah dilaksanakan. 4.10.Memaklumkan semua calon dan ibu bapa berkaitan dengan keputusan calon. CATATAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilimu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakm