Kerja Kursus Edc 2203

 • View
  256

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kerja Kursus Edc 2203

 • 7/30/2019 Kerja Kursus Edc 2203

  1/14

  TOPIK 1 (m/s 3):

  1- Berdasarkan pengalaman anda berada di sekolah, bagaimanakah

  pengetahuan tentang psikologi boleh membantu guru memahami tingkah

  laku muridnya?

  Psikologi merupakan satu bidang yang menuju ke arah mengenali tingkah laku

  manusia dan digunakan dalam kehidupan seharian sama ada secara langsung

  mahupun tidak terutamanya dalam profesion perguruan. Kaedah psikologi ini

  digunakan untuk memahami tingkah laku murid dalam proses pengajaran dan

  pembelajaran. Ini dapat dilaksanakan melalui pemerhatian guru terhadap tingkah

  laku murid. Dengan cara ini, guru dapat mengembangkan tingkah laku alternatif

  yang digunakan untuk mengubah tingkah laku murid yang tidak diingini.

  Sebagai contoh, semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di

  kelas yang corot, didapati kebanyakkan murid di kelas tersebut dalam keadaan

  pasif. Oleh yang demikian, guru memprovoke mereka dengan soalan-soalan

  akhlak seperti siapa yang menyalami ibu/ayah nya pagi ini?,Kesannya, murid-

  murid telah mengangkat tangan dan mengeluarkan suara mereka untuk

  menjawab soalan tersebut. Tujuannya adalah untuk memupuk nilai keberanian

  dan keyakinan dalam diri mereka sedikit demi sedikit.

  Selain itu, apabila guru dapati ada segelintir murid yang aktif, suka berjalan

  atau mengganggu kawannya, guru ini telah menyediakan beberapa aktiviti yangmerangsang psychomotor mereka seperti membuat puzzle, mencari gambar

  benda yang berkaitan dengan pelajaran di dalam kelas dan sebagainya. Apabila

  sessi pengajaran dan pem-belajaran selepas waktu rehat, guru peka terhadap

  TUGASAN

  TERARAH

 • 7/30/2019 Kerja Kursus Edc 2203

  2/14

  kebersihan kelas dan menjadikan suasana kelas tersebut lebih kondusif untuk

  menarik semula perhatian mereka terhadap pelajaran tersebut. Antara aktiviti

  yang dijalankan adalah seperti membuat persembahan lakonan, nasyid dan

  perbincangan dalam kumpulan. Secara tidak langsung, pengawalan kelas dalam

  keadaan terkawal dan penyampaian pengajaran dan pembelajaran dapat

  dijalankan denagn berkesan serta suasana kondusif wujud di dalam bilik darjah

  tersebut.

  2- Huraikan kenyataan Psikologi merupakan satu kajian saintifik

  Psikologi adalah perkataan yang berasal dari tamadun Greek purba iaitu dari

  perkataan psyche yang bermaksud jiwa dan logos yang bermaksud kajian

  mengenai sesuatu. Merujuk kepada Kamus Dewan, psikologi ini didefinasikan

  sebagai Kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung

  dengan perlakuan manusia dan haiwan; pola pemikiran dan perlakuan seseorang

  atau sesuatu kumpulan tertentu; dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.

  Menurut Baller dan Charles (1968) dalam The Psychology of Human Growth and

  Development psikologi mengkaji tingkah laku manusia dengan menggunakan

  data dan prinsip yang tela dihimpun dengan teliti. Menurut Fantino pula (1974),

  psikologi adalah kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan, mimpi,pemikiran kebimbangan dan tekanan.

  Jadi, psikologi adalah satu kajian mengenai tingkah laku manusia atau

  haiwan yang dikaji secara saintifik dan sisitematik, khasnya dalam pemikiran,

  emosi, naluri, ke-perluan, potensi, kecerdasan dan tindak balas manusia terhadap

  persekitaran. Con-tohnya, semasa kita menggigil disebabkan kesejukkan, bulu

  roma akan berdiri secara tidak langsung dan memerangkap lapisan udara untuk

  memanaskan badan. Ataupun semasa dalam kelaparan, seseorang itu akanmencari makanan untuk menyeim-bangkan keadaan badan yang keilangan

  tenaga. Desakan ini adalah disebabkan keadaan fisiologi dan keadaan tersebut

  akan berterusan sehingga keperluannya dipenuhi. Setelah keperluannya dipenuhi

 • 7/30/2019 Kerja Kursus Edc 2203

  3/14

  mengikut kadarnya, keadaan seseorang itu akan stabil. Ini merupakan

  rangsangan seseorang yang mendorong untuk bertindak bagi memenuhi

  keperluan mereka.

  TOPIK 3 (m/s: 38)

  1-Berdasarkan pandangan anda sebagai seorang individu, bagaimana

  pemahaman tentang kepelbagaian individu dapat meningkatkan kerjaya kita

  sebagai guru.

  Pada pandangan saya, konsep perbezaan individu ini merujuk kepada cirri-

  ciri khas yang dimiliki oleh seseorang individu yang mana ciri-ciri tersebut tidak

  akan sa-ma antara satu sama lain meskipun mereka merupakan pasangan

  kembar, samada dari segi kognitif, emosi, sosial, jantina, mental, fizikal dan

  aspek-aspek yang lain. Oleh itu, sebagai seorang guru haruslah memberi

  perhatian tentang hal ini di kala-ngan pelajar semasa proses pengajaran dan

  pembelajaran di dalam bilik darjah.

  Sebagai contoh, perbezaan dari segi fizikal. Guru akan menyediakan

  aktiviti-ak-tiviti yang bersesuaian dengan fizikal murid tersebut supaya sesi

  pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Kebiasaannya,

  kanak-kanak lelaki lebih agresif dan kasar dalam tingkah laku mereka. Jadi,

  dengan pendedahan dari kepel-bagaian kemahiran, maklumat dan teori

  pengajaran seorang guru yang diperolehi daripada pengalaman serta kajianyang lain, dapatlah guru tersebut menjalankan aktiviti yang bersesuaian

  dengan murid. Antara aktiviti yang dijalankan haruslah mempunyai banyak

  pergerakkan seperti mencari bahan yang berkaitan dengan pe-lajaran, menulis

 • 7/30/2019 Kerja Kursus Edc 2203

  4/14

  di papan putih dan sebagainya. Manakala bagi kanak-kanak perem-puan, guru

  boleh menjalankan aktiviti mewarna, melukis, menggunting, menampal dan

  lain-lain kerana mereka bersifat lembut dan rajin. Rintitan dari itu,

  kebanyakkan kanak-kanak perempuan lebih berjaya berbanding kanak-kanak

  lelaki.

  Selain itu, hasil dari.pemahaman tentang kepelbagaian individu ini kawalan

  ke-las berada di tahap sangat cemerlang. Ini kerana, guru telah mengetahui

  apa yang diperlukan oleh seseorang murid itu untuk menarik minat mereka

  dalam pelajaran tersebut. Sehubungan dengan itu, kualiti pemahaman murid

  terhadap pelajaran me-ningkat atas sebab kaedah pengajaran dan

  pembelajaran yang kondusif dan sangat menarik. Murid akan lebih

  bersemangat dalam menyelesaikan tugasan lebih-lebih lagi apabila wujudnya

  saingan yang sihat antara mereka. Disebabkan hal ini, kualiti pengajaran

  seorang guru akan dapat dipertingkatkan dari samasa ke semasa.

  TOPIK 3 (m/s 40)

  1- Berdasarkan jadual 5.3: Ciri-ciri Pelajar Gaya Bahasa Medan dan

  Bersandar Medan dan pengalaman anda sebagai guru, beri cadangan

  tentang strategi-strategi pengajaran yang sesuai dengan kognitif

  pelajarnya.

  Gaya kognitif dan gaya pembelajaran adalah dua konsep berlainan.

  Contohnya, Woolfolk (1998) mengatakan gaya kognitif ialah cara individu

  mempersepsi dan menyusun maklumat mengenai persekitarannya sementara

  gaya pembelajaran pula ialah pendekatan cara belajar individu. Manakala

  Santrock (2000) menganggap gaya ialah salah satu cara seseorang

  menggunakan keupayaannya. Gaya belajar bermaksud cara yang digemari

  seseorang menggunakan keupayaan belajarnya. Menurut Borich & Tombari

  (1995) menjelaskan gaya kognitif adalah cara individu memproses dan berfikir

  perkara yang dipelajarinya sementara gaya pembelajaran adalah keadaan

 • 7/30/2019 Kerja Kursus Edc 2203

  5/14

  persekitaran atau keadaan bilik darjah yang digemari oleh individu untuk belajar.

  Dalam proses untuk menentukan cara atau kaedah belajar, kita seharusnya

  dapat mengenalpasti ciri-ciri gaya kognitif murid kita. Murid-murid yang

  mempunyai gaya kognitif bersandar medan lebih fokus kepada fakta dan prinsip.

  Manakala murid bebas medan akan menghubungkaitkan sesuatu konsep dengan

  pengalaman individu. Dalam latihan pembentukan konsep, secara amnya murid

  bebas medan mudah mempelaja-rinya walaupun dengan menggunakan konsep

  yang kurang jelas. Mereka akan meng-kaji semua sifat secara objektif dan

  membuat takrifan konsep. Bagi murid bersandar medan, mereka akan

  mengabaikan beberapa sifat kerana tidak berapa jelas. Oleh itu, guru haruslah

  memberi contoh-contoh yang menunjukkan sifat yang jelas untuk mem-bolehkan

  mereka mentakrif konsep dengan baik.

  Apabila guru memberikan bahan yang berkaitan dengan sosial, murid ber-

  sandar medan akan memberi perhatian mereka kerana mereka cenderung dalam

  bi-dang sosial seperti suka berinteraksi secara tidak formal dengan guru, suka

  beker-jasama dan suka bekerja dalam kumpulan. Akan tetapi, guru perlulah

  memberi tum-puan kepada murid bebas medan dalam situasi ini bagi membantu

  mereka dalam pem-

  belajaran kerana mereka kurang memberi perhatian dalam bahan yang berbentukso-sial. Mereka lebih gemar berinteraksi secara formal dengan guru, suka

  bertanding dan kerja bersendirian.

  Selain itu, terdapat juga gaya kognitif pembelajaran murid secara visual.

  Bagi gaya ini, guru haruslah lebih menyediakan bahan atau aktiviti yang boleh

  dilihat oleh murid. Contohnya, guru menayangkan gambar, video atau tulisan di

  hadapan kelas samada menggunakan power point atau tulisan di papan putih.

  Kesannya, murid-murid tersebut akan lebih fokus dengan bahan pengajaran ini.

  Berbeza pula dengan murid auditori. Mereka akan kurang tumpuan terhadap

  bahan visual kerana mereka lebih suka berkongsi maklumat secara lisan dan

  membaca dengan kuat. Aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti menyanyi,

  perbincangan dalam kumpulan, lakonan, dan bercerita. Bagi murid kinestetik pula,

 • 7/30/2019 Kerja Kursus Edc 2203

  6/14