Glasnik br. 6

 • View
  235

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Glasnik br. 6

 • GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 6 28. svibnja 2002.

  Stranica 1

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE

  Sadr$aj

  Kandidacijske liste za izbor lanova vijea Mjesnih odbora ........................................................................................2

  Zbirne liste kandidacijskih lista za izbor lanova vijea Mjesnih odbora ..................................................................17

 • Na temelju lanka 16. Zakona o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 33/01) i lanka 11. i 22. Odluke o provedbi izbora u mjesnimodborima na podruju Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 3/02) Povjerenstvo za izbor lanovavijea Mjesnog odbora "Banovec" na sjednici odr$anoj dana 28. svibnja 2002. godine sastavlja i objavljuje

  KANDIDACIJSKE LISTEza izbor lanova vijea Mjesnog odbora "Banovec"

  Za izbor lanova vijea Mjesnog odbora "Banovec" utvrene su sljedee kandidacijske liste:

  I. LIBERALNA STRANKA (LS), HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU), HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861. (HSP 1861), PODRAVSKA STRANKA (PS), HRVATSKA KRANSKA DEMOKRATSKA STRANKA (HKDS) i HRVATSKA KRANSKA DEMOKRATSKA UNIJA (HKDU):

  1. MARIJA ZAHAR, Koprivnica, Duga ulica 22, JMBG 03069443164012. ZDENKO VUJASINOVI, Koprivnica, Franje Ga$ija 22, JMBG 06079493114163. VINKO PETRI, Koprivnica, Gornji Banovec bb, JMBG 29069363114464. VESNA STUBIAR, Koprivnica, Pavla Vuka Pavlovia 14, JMBG 05029563164195. ZDRAVKO LUKA, Koprivnica, Gornji Banovec 5, JMBG 07109553114076. STANKA KUAN, Koprivnica, Duga ulica 24, JMBG 18029473164037. NIKOLA MILOEVI, Koprivnica, Donji Banovec 6, JMBG 1006943311406

  II. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAKA STRANKA (HSS) I HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS):

  1. KSENIJA HORVAT, Koprivnica, Donji Banovec 10, JMBG 04069663164182. DAVORIN VALE, Koprivnica, Ivanjska 7, JMBG 12089523114023. BISERKA KRESOJEVI, Koprivnica, Ivanjska 17, JMBG 19049573164094. HRVOJE MAURINAC, Franje Ga$ija 25, JMBG 25049763114055. IVAN BENKO, Koprivnica, Severovec 12, JMBG 24079533114026. MIHAJLO VINCETI, Koprivnica, Pavelinska 27, JMBG 08059403114017. VLADIMIR TALAN, Koprivnica, Dravska 2, JMBG 2207952311418

  POVJERENSTVO ZA IZBOR LANOVA VIJEAMJESNOG ODBORA "BANOVEC"

  PREDSJEDNIK:Sonja Gundi-Bikup, v.r.

  Na temelju lanka 16. Zakona o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 33/01) i lanka 11. i 22. Odluke o provedbi izbora u mjesnimodborima na podruju Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 3/02) Povjerenstvo za izbor lanovavijea Mjesnog odbora "Bre$anec" na sjednici odr$anoj dana 28. svibnja 2002. godine sastavlja i objavljuje

  KANDIDACIJSKE LISTEza izbor lanova vijea Mjesnog odbora "Bre&anec"

  Za izbor lanova vijea Mjesnog odbora "Bre$anec" utvrene su sljedee kandidacijske liste:

  I. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ):1. GERENER ZVONKO, Koprivnica, Petra Svaia 3, JMBG 19029513114022. HELJKO DRAHENOVI, Koprivnica, Gorika 91 b, JMBG 1906958311403

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 6 28. svibnja 2002.

  Stranica 2

  KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR LANOVA VIJEA MJESNIH ODBORA

 • 3. KREIMIR LUKAI, Koprivnica, Petra Svaia 3, JMBG 10049523114164. JOSIP EVAI, Koprivnica, Gorika 112, JMBG 09069493114135. MIRKO KI, Koprivnica, Gorika 46, JMBG 13109373114036. ZVONKO SOBOTA, Koprivnica, Gorika 110, JMBG 09029573114277. SLAVKO RIBI, Koprivnica, Gorika 103, JMBG 2107939311412

  II. LIBERALNA STRANKA (LS), HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU), HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861 (HSP 1861), PODRAVSKA STRANKA (PS), HRVATSKA KRANSKA DEMOKRATSKA STRANKA (HKDS) i HRVATSKA KRANSKA DEMOKRATSKA UNIJA (HKDU):

  1. MARIJAN MEUREAN, Koprivnica, Omladinska 15, JMBG 29119403114112. DRAGUTIN KRALJ, Koprivnica, Bjelovarska 55, JMBG 18069473114073. DRAHEN MEIMOREC, Koprivnica, Ciglana 3 a, JMBG 28069643114024. JOSIP GODEK, Koprivnica, Magdalenska 16, JMBG 05079463114025. DRAGUTIN ORBAN, Koprivnica, Magdalenska 28, JMBG 09069543114216. MARIJAN GOLI, Koprivnica, Magdalenska 5, JMBG 01019403114397. ZLATKA NEMET-LOJAN, Koprivnica, Kraljice Jelene 33, JMBG 2709953316427

  III. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAKA STRANKA (HSS) i HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS):

  1. TOMISLAV VRBAN, Koprivnica, Starogradska 129, JMBG 30049463114282. STJEPAN RAJEL, Koprivnica, Starogradska 120, JMBG 20039473114053. ZRINKA GOLUBI, Koprivnica, Starogradska 40, JMBG 12059773164264. KATICA VUKMANOVI, Koprivnica, Magdalenska 1 a, JMBG 22119473164095. MATIJA DOLENEC, Koprivnica, Kraljice Jelene 67, JMBG 21029453114066. DALIBOR POSAVEC, Koprivnica, Petra Svaia 11, JMBG 21109683114067. DANIJEL RAJEL, Koprivnica, Starogradska 120, JMBG 1702977311428

  POVJERENSTVO ZA IZBOR LANOVA VIJEAMJESNOG ODBORA "BREHANEC"

  PREDSJEDNIK:Sonja Gundi-Bikup, v.r.

  Na temelju lanka 16. Zakona o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 33/01) i lanka 11. i 22. Odluke o provedbi izbora u mjesnimodborima na podruju Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 3/02) Povjerenstvo za izbor lanovavijea Mjesnog odbora "Bakovice" na sjednici odr$anoj dana 28. svibnja 2002. godine sastavlja i objavljuje

  KANDIDACIJSKE LISTEza izbor lanova vijea Mjesnog odbora "Bakovice"

  Za izbor lanova vijea Mjesnog odbora "Bakovice" utvrene su sljedee kandidacijske liste:

  I. HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS):1. IVICA ZGREBEC, Bakovice, Vinogradska 2, JMBG 17069503114052. MARIJA KOVAEVI, Bakovice, Koprivnika 58, JMBG 10099573164263. ZLATKO CVITKOVI, Bakovice, Koprivnika 60, JMBG 25029523114284. IVAN MARTINI, Bakovice, Koprivnika 57, JMBG 28079573114055. IVICA BUHINJAK, Bakovice, Bilogorska 39, JMBG 0506969311411

  II. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAKA STRANKA (HSS) I HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS):

  1. RADOVAN KNEHEVI, Bakovice, kolska 35, JMBG 01079603114092. URO KUZMINSKI, Bakovice, kolska 39, JMBG 23039563114033. IVKICA LEDINSKI, Bakovice, Koprivnika 21, JMBG 28039703164454. DANIJELA MARTINI, Bakovice, Koprivnika 40, JMBG 2803975316419

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 6 28. svibnja 2002.

  Stranica 3

 • 5. FRANJO ANAKI, Bakovice, Koprivnika 53, JMBG 2208945311409

  POVJERENSTVO ZA IZBOR LANOVA VIJEAMJESNOG ODBORA "BAKOVICE"

  PREDSJEDNIK:Sonja Gundi-Bikup, v.r.

  Na temelju lanka 16. Zakona o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 33/01) i lanka 11. i 22. Odluke o provedbi izbora u mjesnimodborima na podruju Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 3/02) Povjerenstvo za izbor lanovavijea Mjesnog odbora "Centar" na sjednici odr$anoj dana 28. svibnja 2002. godine sastavlja i objavljuje

  KANDIDACIJSKE LISTEza izbor lanova vijea Mjesnog odbora "Centar"

  Za izbor lanova vijea Mjesnog odbora "Centar" utvrene su sljedee kandidacijske liste:

  I. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ):1. HELJKO CAPI, Koprivnica, Potona 11, JMBG 11039543114032. KREIMIR BANIEK, Koprivnica, Frankopanska 7, JMBG 13079523114273. JOSIP HUFIKA, Koprivnica, Taraice 18, JMBG 05129453114024. TOMISLAV PAVLOVI, Koprivnica, Stari Bre$anec 28, JMBG 21089623114185. BOGOMIR KUZMI, Koprivnica, Matije Gupca 4, JMBG 13019463114096. IVAN VITELJ, Koprivnica, Antuna Nemia 4, JMBG 17069373114047. LJUBO JUKI, Koprivnica, Florijanski trg 5, JMBG 21089383114078. IVAN MARKA, Koprivnica, Matije Gupca 4, JMBG 09069533114289. LADISLAV HAJBA, Koprivnica, Franjevaka 3, JMBG 0112923311419

  II. HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861. (HSP 1861), LIBERALNA STRANKA (LS), HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU), PODRAVSKA STRANKA (PS), HRVATSKA KRANSKA DEMOKRATSKA STRANKA (HKDS) i HRVATSKA KRANSKA DEMOKRATSKA UNIJA (HKDU):

  1. MLADEN HRHENJAK, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelaia 13, JMBG 23119513114082. MILICA TODOROVI, Koprivnica, Novi Bre$anec 11 e, JMBG 13019493164013. SNJEHANA SREMEC, Koprivnica, Hrvatske dr$avnosti 11 e, JMBG 26119633164094. HRVOJE NEIMAREVI, Koprivnica, Florijanski trg 2/a, JMBG 23049313114135. DUBRAVKA WIETHE JUKI, dr.med. Koprivnica, Sokolska 6, JMBG 17039543164026. MLADEN DUBRAVEC, Koprivnica, ure Estera 10, JMBG 04109523114377. MILOVAN JELI, dr.med. Koprivnica, ure Estera 7, JMBG 29099433114188. VLATKO HRUBEC, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelaia bb, JMBG 01089353114099. URO HORVAT, Koprivnica, Potona 13, JMBG 0104951311405

  III. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAKA STRANKA (HSS) i HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS):

  1. BORIS GARAJ, Koprivnica, Brae Radi 5, JMBG 10039483114052. IVAN PAL, Koprivnica, Brae Radi 46, JMBG 29089563114023. VLADIMIR VULJAK, Koprivnica, Matije Gupca 1 a , JMBG 22049493114594. LJILJANA AJATOVI-IVANKOVI, Koprivnica, Ivana Ma$urania 19 b, JMBG 02039483164025. DIANA HEPINA, Koprivnica, ure Basarieka 14, JMBG 18099563164026. PETAR FELETAR, Koprivnica, Trg mladosti 8, JMBG 23109783114117. DARINKA OZMEC, Koprivnica, Potona 2 c, JMBG 05059493164028. ANITA MUI, Koprivnica, Hrvatske dr$avnosti 11 d, JMBG 03089723164369. DRAHEN ERNEI, Koprivnica, Vladimira Nazora 26, JMBG 0706966311428

  POVJERENSTVO ZA IZBOR LANOVA VIJEAMJESNOG ODBORA "CENTAR"

  PREDSJEDNIK:Sonja Gundi-Bikup, v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 6 28. svibnja 2002.

  Stranica 4

 • Na temelju lanka 16. Zakona o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 33/01) i lanka 11. i 22. Odluke o provedbi izbora u mjesnimodborima na podruju Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 3/02) Povjerenstvo za izbor lanovavijea Mjesnog odbora "Draganovec" na sjednici odr$anoj dana 28. svibnja 2002. godine sastavlja i objavljuje

  KANDIDACIJSKE LISTEza izbor lanova vijea