ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา มสธ

 • View
  29

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา มสธรองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน

Transcript

 • | 1

  2

 • | 2

  2

  2.1

  2.2

  2.2.1

  2.2.2

  2.1.1

  2.1.2

  2.1.3

  2.3

  2.3.1

  2.3.2

  2.2.3

 • | 3

  2

  2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

  2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

  2.3 2.3.1 2.3.2

  1. (harm to others) 2 (1) (mala in se) (2) (mala prohibita)

  2. 3 (1) (2) (Rechtswidrigkeit) (3)

 • | 4

  (Schuld)

  3. 2 (Actus Reus) (Mens Rea)

  2 1. 2. 3.

  1.

  1) 2 2) 2 3) 2 4)

  4.1) 2 4.2)

  5) 6) 7) 2

  2. 1) 2)

  1.

  1) 2 2)

  (1) (2538)

 • | 5

  (2) (2549) 1 9 3

  (3 (2550)

  (4 (2535)

  (5) (2546) 1

  (6) (2548) 2 1

  (7) (2545) 2 2

  (8) (2551) 5

  (9) (2548) .. 127

  (10) (2552)

  (11) Beccaria, Cesare. (1764) On Crimes and Punishments, with notes and introduction by David Young (Indianapolis. IN: Hackett, 1985)

  (12) Hart L.A., H. (1965) Law, Liberty and Morality. California: Stanford University Press.

  (13) Packer, Herbert L. (1968) The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press.

  (14) Tibbetts, Stephen G. and Hemmens, Craig, (2010) Criminological Theory. Los Angeles: Sage Publications, Inc.

  2.

  1. 2.

 • | 6

  30

  1.

  2.

  3.

 • | 7

  2.1

  2.1

  2.1.1 2.1.2 2.1.3

  1. (harm to others)

  2. 2 (1) (mala in se) (2) (mala prohibita) (1) (2) (3) 2 (1) (2)

  3. (Herbert L. Packer) 6 (1) (2) (3)

 • | 8

  (4) (5) (6)

  2.1

  1. 2. 3.

 • | 9

  2.1.1

  1. 1)

  (Cesare Beccaria) 18 (Social Contract) ( 5 6 )

  (Social contract)

  (1)

  (2) (Laws)

  2)

 • | 10

  (1)

  (2) (social contract)

  (common utility)

  2.

 • | 11

  2.1

  (H.L.A. Hart) (John Stuart Mill) On Liberty Law, Liberty and Morality

  ... ... ... ... 1

  (harm to others)

  (harm to others)

  2.2

  (Nigel Walker) 6

  1 H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality. (California: Stanford University

  Press, reprinted 1965 p4 (2549) 1 9 3

 • | 12

  1)

  2) ( )

  3)

  4)

  5)

  6) 2

  2.3

  6 (Limiting Principles) 3

  1) 2 Walker Nigel thw scope of Criminal Law Sentencing in a Rational Society. Plican Books, 1972

  2 2 49-50 3 2 2 51-56

 • | 13

  2)

  3)

  4)

  5)

  (1859)

 • | 14

  (

  (1) (2549) 1 9

  (2) (2552)

  (3) Beccaria, Cesare. (1764) On Crimes and Punishments, with notes and introduction by David Young (Indianapolis. IN: Hackett, 1985)

  2.1.1

  2.1.1

  ( 2 2.1 2.1.1)

 • | 15

  2.1.2

  4

  1.

  2 (mala in se) (mala prohibita)

  1.1 (mala in se) (mala in se) (evil in itself)

  1.2 (mala prohibita) (mala prohibita) (evil because prohibited)

  2.

  2

  2.1

 • | 16

  2

  1) ( 59 )

  2) ( 374)

  2.2

  1) 288

  2) 137

  2.3

  1)

  2)

  (1)

  (2)

  (3)

  9

 • | 17

  3) 214

  4

  (1)

  (2) 1

  (3) 4

  (4)

  3.

  1) 288

  2) 291

  3) 380

  4) 290

  5) 224

  4.

  1) 288

  2) 333

  4

 • | 18

  (

  (1) (2549) 1 9 3

  (2) (2546) 1

  (3) (2548) 2 1

  (4) (2545) 2 2

  (5) (2548) .. 127

  2.1.2

  mala in se mala prohibita

  2.1.2

  ( 2 2.1 2.1.2)

 • | 19

  2.1.3

  1.

  (Herbert L. Packer) The Limits of the Criminal Sanction 6 4

  1)

  2)

  3)

  4)

  5)

  6)

  (mala in se) 6

  4 Herbert L. Packer The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford

  University Press, 1968 p296 (2549) 1 9 3

 • | 20

  2.

  1)

  Nullum crimen nulla poena sine lege No crime no punishment without law 2

  2) 2

  3)

  (1) (Analogy)

  (2) (3)

  4) 326 333 348

  5)

  6)

  7)

  8) 3

  9) (Strict Liability)

 • | 21

  10) (Vicarious Liability)

  11) 12)

  (

  (2549) 1 9 3

  Tibbetts, Stephen G. and Hemmens, Craig, (2010) Criminological Theory. Los Angeles: Sage Publications, Inc.

  2.1.3

  2.1.3

  ( 2 2.1 2.1.3)

 • | 22

  2.2

  2.2

  2.2.1 (Tatbestandmassigkeit) 2.2.2 (Rechtswidrigkeit) 2.2.3 (Shuld)

  1. 3 (Rechtswidrigkeit) (Schuld)

  2. 4 1) 2) 3) 4)

  3.

  4.

  2.2 1.

 • | 23

  2.

  3.

  4.

 • | 24

  (Rechtswidrigkeit) (Schuld)

  1)

  2) (Rechtswidrigkeit)

  3) (Schuld)

 • | 25

  2.2.1

  1. 4 5

  334

  (1) -

  (2) -

  (3) -

  (4) - () ()

  6

  5 2551 45

  6 46

 • | 26

  (The theory of adequate causation) (Reasonable connection)

  (The condition theory) (Condition sine qua non)

  2.

  (1) ( )

  (2)

  59

  59

  59

  7 . . . . . 7 57

 • | 27

  . 8

  9

  Wahrscheinlichkeitstheorie

  2 Einwilligungstheorie

  (frivole Gleichgultigkeit)

  potential knowledge actual knowledge potential knowledge

  8 5 2497 356-357

  57 9 59

 • | 28

  . . 10

  ?

  Actus non actus reus

  mens rea . . 11

  10

  54 11

  60-61

 • | 29

  () ()

  Finalitat

  Kausaliat (Will) (Schuld)

  (

  (2550)

  2 (2535)

  (3) (2551) 5

  (4) (2548) .. 127

  2.2.1

  2.2.1

 • | 30

  ( 2 2.2 2.2.1)

 • | 31

  2.2.2

  3

  1.

  2. 334

 • | 32

  3.

  68

  329

  (1)

  (2) (3)

  (4)

  1567 (1) (2) (3) (4)

  (

  (2550)

  2 (2535)

Recommended

View more >