29

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

  • Upload
    ince

  • View
    102

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!. KI ỂM TRA BÀI CŨ. Câu 1: Nêu những đặc điểm( phương, chiều, điểm đặt)lực đàn hồi của lò xo?. Câu 2: Phát biểu định luật Húc?. Tiết: 21 Bài 13: LỰC MA SÁT. F k. F ms. F ms. Ngöôïc vôùi höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 2: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu 1: Nêu những đặc điểm( phương, chiều, điểm đặt)lực đàn hồi của lò xo?

Câu 2: Phát biểu định luật Húc?

Page 3: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 4: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

Fms

Fk

Fms Ngöôïc vôùi höôùng chuyeån

ñoäng cuûa vaät

vaø caûn trôû chuyeån ñoäng cuûa vaät

Page 5: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

Pur

Nuur

urF

uuuurmstF

Page 6: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 7: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 8: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 9: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 10: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

HỆ MẶT TRỜI

Page 11: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 12: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

F1 F2

M

b

a

O

HÌNH ELIP

Page 13: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

Định luật 1:

Mọi hành tinh đều chuyển động theo quỹ đạo elip mà mặt trời là một tiêu điểm

Page 14: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

S1

S2S3

Định luật 2: Đoạn thẳng nối Mặt trời và hành tinh bất kì quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian như nhau

Page 15: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

33 31 22 2 2

1 2

...... .........i

i

aa a

T T T

3 2

1 1

2 2

a T

a THai hành tinh bất kì:

Định luật 3: Tỉ số giữa lập phương bán trục lớn và bình phương chu kì quay là giống nhau cho mọi hành tinh quay quanh mặt trời

3 2

1 1

2 2

a T

a THai hành tinh bất kì:

Page 16: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

Lực hấp dẫn tác dụng lên hành tinh gây ra gia tốc hướng tâm:

1 1 1F M a

HAY:

SUY RA:312 2

1 4TR M

GT

21

1 12 21 1

4TM MG M R

R T

Page 17: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

312 2

1 4TR M

GT

3 31 22 2

1 2

R R

T T

322 2

2 4TR M

GT

Tương tự, đối với hành tinh 2:

(1)

(2)

3 31 22 2

1 2

a a

T THay chính xác là:

Page 18: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

VỆ TINH NHÂN TẠO

Page 19: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 20: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 21: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 22: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!
Page 23: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

D

GMV

R

Thay số vào ta được37,9.10 /V m s

KÍ HIEÄU:

VI : goïi laø vaän toác vuõ truï caáp 1

7,9 /IV km s

Áp dụng định luật II Niu tơn ta có:

RD laø baùn kính Traùi Ñaát2

2D D

Mm mvG

R R

Page 24: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

Khi vận tốc vI = 7,9 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp I Quỹ đạo tròn.

Page 25: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

Khi vận tốc vI > 7,9 km/s Quỹ đạo ELIP.

Page 26: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

Khi vận tốc vII = 11,2 km/s: Vận tốc vũ trụ cấp II Quỹ đạo parabol.

Page 27: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

Khi vận tốc vIII = 16,7 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp III.

Vệ tinh có thể thoát ra khỏi hệ Mặt Trời.

Page 28: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

BAØI 2(sgk) Tìm khoái löôïng MT cuûa Maët Trôøi

töø caùc döõ kieän cuûa Traùi Ñaát: khoaûng caùch tôùi Maët Trôøi R=1,5.1011m, chu kyø quay T=3,15.107s. Cho haèng soá haáp daãn G=6,67.10-11Nm2/kg2

IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Page 29: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!