10
Phan Th Thanh H – GV Ton Trưng THCS Lê Li – TP Vinh – Ngh An

Chào mừng các thầy cô về dự giờ

  • Upload
    sumana

  • View
    76

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chào mừng các thầy cô về dự giờ. Môn Toán - lớp 7. Phan Thị Thanh Hà – GV Toán Trường THCS Lê Lợi – TP Vinh – Nghệ An. Chương II :Hàm số và đồ thị. Đại lượng tỉ lệ thuận. Đại lượng tỉ lệ nghịch. Hàm số. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Một số bài toán về - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chào mừng các thầy cô về dự giờ

Phan Thi Thanh Ha – GV ToanTrương THCS Lê Lơi – TP Vinh – Nghê An

Page 2: Chào mừng các thầy cô về dự giờ

Chương II :Ham số va đồ thi

Một số bai toan về đại lương tỉ lê thuận

Ham sốĐại lương

tỉ lê nghich

Một số bai toan về đại lương tỉ lê nghich

Mặt phẳng toạ độĐồ thi ham số y = ax

Đại lượng tỉ lệ thuận

Page 3: Chào mừng các thầy cô về dự giờ

• a. Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15(km/h)

• b. Khối lượng m (kg ) của một thanh sắt đồng chất có khối lượng riêng là 7800 (kg/m3) theo thể tích V(m3)

• Trả lờ i: s = 15 t• m = 7800 V

• Các công thức trên có điểm nào giống nhau?• Các công thức trên đều có điểm giống nhau là: Đại

lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0

? Hãy viết công thức tính:

Y = kx (k la hằng số khac 0)

Ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k

Chương II:

Tiết 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

Page 4: Chào mừng các thầy cô về dự giờ

* Điền vao chỗ chấm …

a) Nếu đại lương y liên hê với đại lương x theo công thức y =

thì ….................................

theo hê số tỷ lê …......................

b) Nếu đại lương z liên hê với đại lương t theo công thức z = mt (m la hằng số khac 0)

Thì …............. theo ….....

* Viết công thức liên hê của:Đại lương y tỉ lê thuận với đại lương x theo hê số tỉ lê - 2

Đại lương z tỉ lê thuận với đại lương t theo hê số tỉ lê k ( k khac 0)

y = - 2x

Tiết 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

1.Định nghĩa

Chương II:

* Trong cac công thức sau công thức nao không thể hiên đại lương y tỉ lê thuận với đại lương x?a)

1

7y x

b) 5 y x

c) 54

yx

Nếu đại lương y liên hê với đại lương x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

1

2x

y tỷ lệ thuận với x

z tỷ lệ thuận với t hệ số tỷ lệ m

z = kt2

1

x2

1

Page 5: Chào mừng các thầy cô về dự giờ

1. Định nghĩa?2

Cho biết y tỉ lê thuận với x theo hê số tỉ lê

5

3k

Hỏi x tỉ lê thuận với y theo hê số tỉ lê nao ?

x tỉ lê thuận với y theo hê số tỉ lê la

* Chú ý: (Sgk)

Tiết 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNChương II:

Vì y tỉ lê thuận với x theo hê số tỉ lê

5

3k

Lời giải.

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

1 13 k

5

3

5y x

5

3:yx

yx .3

5

3

5

Page 6: Chào mừng các thầy cô về dự giờ

Hình vẽ dưới là một biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của 4 con khủng long. Mỗi con khủng long ở các cột b, c, d nặng bao nhiêu tấn nếu biết rằng con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau:

Cột a b c d

Chiều

cao (mm)

10 8 50 30

a b c d

10tấn

8tấn

50tấn

30tấn

10mm

8 mm

50 mm

30 mm

?3

Khối lương (tấn) 10 8 50 30

y = 1 . x

Page 7: Chào mừng các thầy cô về dự giờ

Vì y va x tỉ lê thuận với i nhau nên

Hê số tỉ lê của y đối với x la k=2

a) Hãy xac đinh hê số tỉ lê của y đối với x ?

108 12

? 4

x x1 = 3 x2 = 4 x3 = 5 x4 = 6

y y1 = 6 y2 =… y3=… y4=…

Cho biết hai đại lương y va x tỉ lê thuận với nhau:

1

1

x

y?

2

2;x

y

3

3;x

y

4

4;x

y? ? ?2 2 22

2

1

x

x

2

1

y

y

3

1

x

x

3

1

y

y

??

? ?

3

4 8

6 3

4

35

610

35

Chương II:

b) Điền số thích hợp vào chỗ trống?

2. Tính chất

c) Tính và so sánh giá trị các tỉ số sau?

y = kx hay 6 = k.3 => k =6:3=2

y1 = kx1

Nếu hai đại lương tỉ lê thuận với nhau thì : Tỉ số hai gia tri tương ứng của chúng luôn không đổi. Tỉ số hai gia tri bất kì của đại lương nay bằng tỉ số hai gia tri tương ứng của đại lương kia.

1

1

x

y 2

2

y

x 3

3

y

x 4

4

2y

x

=>

2

1

x

x 1

2

y

y

=>

3

1

x

x 1

3

y

y

1 Định nghĩa

Nếu đại lương y liên hê với đại lương x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

* Chú ý: SGK

= k

Tiết 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

Page 8: Chào mừng các thầy cô về dự giờ

Bai tập củng cố: Cho hai đại lương x va y tỉ lê thuận với nhau va khi x=6 thì y=4 a.Tìm hê số tỉ lê của y đối với x?

b.Hãy biểu diễn y theo x.

c. Tính gia tri của y khi x= 9; x= 15

Nếu hai đại lương tỉ lê thuận với nhau thì : Tỉ số hai gia tri tương ứng của chúng luôn không đổi. Tỉ số hai gia tri bất kì của đại lương nay bằng tỉ số hai gia tri tương ứng của đại lương kia.

2. Tính chất

1.§Þnh nghÜa Nếu đại lương y liên hê

với đại lương x theo công thức: y = kx (với k la hằng số khac 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

* Chó ý: SGK

Tiết 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

Chương II:

Page 9: Chào mừng các thầy cô về dự giờ

Hướng dẫn về nhaHướng dẫn về nha

- Học thuộc va hiểu đinh nghĩa, tính chất đại lương tỉ lê thuận- Xem kĩ cac bai tập đã lam- Lam bai tập 1,2,3,4 (VBT-Trang 49,50)- Lam bai tập trong SGK va SBT.

Page 10: Chào mừng các thầy cô về dự giờ

Thực hiện :Thực hiện :Phan Thị Thanh HàPhan Thị Thanh Hà

Tổ Toán Tổ Toán Trường THCS Lê LợiTrường THCS Lê Lợi