13
7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 1/13 Malarstwo – kreacja zamiast iluzji rzeczywistości

Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 1/13

Malarstwo –

kreacja zamiast iluzji rzeczywistości

Page 2: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 2/13

RenesansOdkrycie perspektywy centralnej

(trójwymiarowej)

Leonardo da Vinci Ostatnia wieczerza

Page 3: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 3/13

Barok Zastosowanie światłocienia, iluzja ruchu i

przestrzeni

Caravaggio Wróżenie z ręki

Page 4: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 4/13

Realizm!"enie do wierne#o, rzetelne#o,

z#odne#o z $ezpośredni! o$serwacj!

przedstawienia rzeczywistości

Gustave CoubertKamieniarze

Page 5: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 5/13

%mpresjonizm&ró$a utrwalenia wra"enia, malowanie w

plenerze

Claude Monet Impresja. Wschód słońca

Page 6: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 6/13

Wsp!czesne malarstwo

• "zie!a abstrakcyjne – rzeczywiste obiektyzast#pione s# barwnymi plamami$

• Malarstwo %guratywne – przedstawianie

realnyc& obiektw' ale w (ormiezde(ormowanej albo przedstawienie światatak' jak jest on rejestrowany przez obiektywaparatu (otogra%cznego czy !#czenie i

przetwarzanie motyww z wcześniejszyc&epok w celu uzyskania nowyc& znacze)$

Page 7: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 7/13

*bstrakcjonizm

+ztuka nie%guratywna

Page 8: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 8/13

• '$strakcja , w sztukac& plastycznyc&-taka realizacja dzie!a' w ktrej jest onopozbawione wszelkic& cec& ilustracyjności'

a artysta nie stara si. naśladowa/ natury$• *utorzy stosuj# r0ne środki wyrazu' dzi.kiktrym 1coś przedstawiaj#1$ +ztukaabstrakcyjna jest nazywana sztuk#

nie%guratywn#$ 2est to sztuka bardzor0norodna' w ktrej wyst.puj# odr.bnenurty' czasem zwi#zane z jednym tylkoartyst#

Page 9: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 9/13

 3reś/ dzie!a abstrakcyjnego

• W warstwie wizualnej przedstawia to' cowida/ jako linie' plamy i punkty' ktremo0na opisa/' zmierzy/ i s(otogra(owa/

• W warstwie znaczeniowej mo0e mieści/ si.wszystko$ 4arwno emocje' jak i koncepcje%lozo%czne' zabawa (orm# i rozwi#zywaniew!asnyc& problemw autora' o ktryc& nie

c&ce 5nie mo0e' nie potra%6 mwi/ wprost$

Page 10: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 10/13

*kwarela 57umer 8968:89

&rekursorem a$strakcjonizmu $ył assilyandinsky*

Page 11: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 11/13

 +ackson &ollock *meryka)skimalarz 58:8; –

8:<=6+tosowa!wymyślon# przezsiebie tec&nik.

drippingu' czyliściekania$>stota metodytwrczej ?ollocka

by!o rejestrowanie

Page 12: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 12/13

eor#es -atieu 58:;8 – ;@8;6przedstawiciel europejskiej odmiany abstrakcjonizmu –nurtu rozwijaj#cego si. w latac& <@$ AA wieku'określanego in.ormel 5Bbez (ormy'BDezprzedmiotowy6 lub taszyzm 5(r$ le

Page 13: Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 13/13

azimierz-alewicz58F: –8:9<6

rosyjski malarzi teoretyksztuki'

poc&odzeniapolskiego

Suprematyzm

nr !