of 13 /13
7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości http://slidepdf.com/reader/full/malarstwo-kreacja-zamiast-iluzji-rzeczywistosci 1/13 Malarstwo – kreacja zamiast iluzji rzeczywistości

Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

Embed Size (px)

Text of Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistości

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  1/13

  Malarstwo

  kreacja zamiast iluzji rzeczywistoci

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  2/13

  RenesansOdkrycie perspektywy centralnej

  (trjwymiarowej)

  Leonardo da Vinci Ostatnia wieczerza

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  3/13

  BarokZastosowanie wiatocienia, iluzja ruchu i

  przestrzeni

  Caravaggio Wreniez rki

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  4/13

  Realizm!"enie do wierne#o, rzetelne#o,

  z#odne#o z $ezporedni! o$serwacj!

  przedstawienia rzeczywistoci

  Gustave CoubertKamieniarze

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  5/13

  %mpresjonizm&r$a utrwalenia wra"enia, malowanie w

  plenerze

  Claude Monet Impresja. Wschd soca

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  6/13

  Wsp!czesne malarstwo

  "zie!a abstrakcyjne rzeczywiste obiektyzast#pione s# barwnymi plamami$

  Malarstwo %guratywne przedstawianie

  realnyc& obiektw' ale w (ormiezde(ormowanej albo przedstawienie wiatatak' jak jest on rejestrowany przez obiektywaparatu (otogra%cznego czy !#czenie i

  przetwarzanie motyww z wczeniejszyc&epok w celu uzyskania nowyc& znacze)$

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  7/13

  *bstrakcjonizm

  +ztuka nie%guratywna

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  8/13

  '$strakcja, w sztukac& plastycznyc&-taka realizacja dzie!a' w ktrej jest onopozbawione wszelkic& cec& ilustracyjnoci'

  a artysta nie stara si. naladowa/ natury$ *utorzy stosuj# r0ne rodki wyrazu' dzi.kiktrym 1co przedstawiaj#1$ +ztukaabstrakcyjna jest nazywana sztuk#

  nie%guratywn#$ 2est to sztuka bardzor0norodna' w ktrej wyst.puj# odr.bnenurty' czasem zwi#zane z jednym tylkoartyst#

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  9/13

  3re/ dzie!a abstrakcyjnego

  W warstwie wizualnej przedstawia to' cowida/ jako linie' plamy i punkty' ktremo0na opisa/' zmierzy/ i s(otogra(owa/

  W warstwie znaczeniowej mo0e mieci/ si.wszystko$ 4arwno emocje' jak i koncepcje%lozo%czne' zabawa (orm# i rozwi#zywaniew!asnyc& problemw autora' o ktryc& nie

  c&ce 5nie mo0e' nie potra%6 mwi/ wprost$

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  10/13

  *kwarela 57umer 8968:89

  &rekursorem a$strakcjonizmu $y assilyandinsky*

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  11/13

  +ackson &ollock*meryka)skimalarz 58:8;

  8:

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  12/13

  eor#es -atieu 58:;8 ;@8;6przedstawiciel europejskiej odmiany abstrakcjonizmu nurtu rozwijaj#cego si. w latac&

 • 7/24/2019 Malarstwo Kreacja Zamiast Iluzji Rzeczywistoci

  13/13

  azimierz-alewicz58F: 8:9