pohronie 21 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Týždenník okresu Levice

Text of pohronie 21 2013

 • LEVICE (Miroslava Ba-kulov) - Seniori z mesta sa mu tei z novho Fitpar-ku, ktor vyrstol na Ul. J. Hollho. V tejto oddychovej zne u sli deom modern a obben ihrisko. Slvnostn otvorenie Fitparku sa konalo v piatok 24. mja a teilo sa vysokej asti portuchtivch seniorov.

  Projekt VEK NEROZHO-DUJE mesto Levice vypra-covalo v slade s vyhlsenou vzvou Pozitvna energia pre port z Nadcie Pontis, nada-nho fondu Zpadoslovenskej energetiky.

  BTOVCE (md) - Divadlo Pto rekontruuje priestory bvalho kultrneho domu v Btovciach z 50. rokov mi-nulho storoia. Zmerom je vytvori modern kultrne

  centrum na vidieku, ktor bu-de vyuvan na prezentciu sasnho umenia, rezidenn tvoriv pobyty slovenskch, ale aj zahraninch umelcov a pre komunitn aktivity. Od

  roku 2008 do konca roku 2012 preinvestovalo Divadlo Pto v priestore viac ne 40 tisc eur, zva vlastnch finannch prostriedkov.

  MOCHOVCE (jb, op) Vla-aj poet nvtevnkov Otvo-renej elektrrne 1700 konku-roval mnostvm ud, ktor sa do JE Mochovce vybrali ten-to rok. Prvojnov sobota pat-rila okrem det aj tm dospe-lm, ktor vyuili monos pre-js otvorenou elektrrenskou brnou a zai program pred atmkou aj v jej trobch.

  Slovensk elektrrne (SE) a.s., pripravili pre astnkov otvorenej soboty, ktormi boli najm zamestnanci s rodinami a obyvatelia z blzkeho regi-nu, najrznejie atrakcie, sa-e a vystpenia. V areli vyrst-li kreatvne tvoriv dielne pln

  Seniori si bud mc zacvii pod holm nebom

  Fitpark v Leviciach je jednm z prvch na Slovensku

  V otvorenej elektrrni Mochovce nvtevnci z celho reginu

  Kaln nad Hronom, Rybnk, Santovka, Ia, Nov Tekov, Horn Pial.

  Ronk LXVIII cena 0,46 slo 21 4. jna 2013

  priiel aj kzelnk - 2. strana FIRMA REGINU

  Vaz sae firiem okresu Levicena zklade hodnotenia odbornej poroty

  aj na zklade hlasovania verejnosti.

  op

  SVETOV LDER V OBLASTI FILTRCIE VZDUCHU

  Tdennk pohronie v mestch a obciach okresu Levice

  Viac

  na st

  r. 3

  kontakt: tel.: 0907 647 381 0905 334 892 e-mail: rohau@rohau.sk www.rohau.sk (12)

  Naim spechom je Vaa spokojnos

  OKN DVEREREPLIKY HISTORICKCH

  STOLRSKYCH VROBKOVPROTIPOIARNE UZVERY

  GAROV BRNY SCHODY NBYTOK

  Nosite Ceny primtora Levc za dlhodob skvalitovanie podnikateskho prostredia a zvyovanie zamestnanosti v meste.

  ... dobr meno pre dobr priadzu ...

  (51)

  www.levmilk.skwww.facebook.com/Babickine recepty

  Poctive a cerstve...

  (50)

  posielajte itatesk recepty a vyhrajte!

  Viacna str. 3

  Deti za riaDiaciM pultoM

  (40)

  (pokraovanie na 2. strane)

  Ul. Sv. Michala 4(hotel Atom) Levicepo - pia: 8.30 - 17.00

  So: 8.30 - 12.00

  0903 704 381036/381 01 55

  aktivujeme platen programy u ns uhradte

  aj servisn poplatok

  V partner pre:

  (6)

  KonTAKT:

  19,90

  12,50

  Puzdro na 7 tablet-dosky

  TP-Link wireless router

  18,90

  19,90

  19,90

  79,00

  DVB-T antna vhodn na PLUStelku

  Emtec 32GB USB flashdisk

  Bezdrtov slchatk

  ADATA USB 3.0 1TB HDD

  6,90

  od

  Prepov ochrana - spoahliv rieenie pred brkou

  Ceny platia od 4. 6. - 10. 6. alebo do vypredania zsob.

  Seniori si Fitpark vyskali hne po otvoren. Foto: (mb)

  Riadiaci pult mochovskho simultora obsadili poas otVoREnEj ELEktRRnE deti. Foto: . volik

  (pokraovanie na 2. strane)

  Vidiecke kultrne centrum oakva pomoc verejnosti

  kad zo 660 dladc Divadla pto si me niekto kpi

  Viacna str. 2

  Bliie informcie poskytneme na tel.sle: 036/ 6308 981- p. Brozmanov. Svoje iadosti zasielajte na adresu: coop jednota levice, sD, Dopravn 14, 934 01 levice.

  COOP Jednota Levice, spotrebn drustvoprijme do pracovnho pomeru

  VeDcu preVDzkoVej jeDnotky

  do predajne v obci santovka a Hontianske trsany.

  (78)

  (pokraovanie na 3. strane)

 • (Dokonenie z 1. strany) Logicky nadvzoval na mylienku obohati

  seniorom monos vyuitia asu pri povin-nom sprievode det hrajcich sa na detskch ihriskch.

  Zmerom mesta bolo preto rozri cieo-v skupinu nvtevnkov parku na Ul. J. Hol-lho o dospelch, hlavne seniorov. Pre nich sa vybudovalo niekoko zkladnch prvkov vonkajej posilovne.

  Nov druh portovania, s podrobnmi nvodmi na cvienie, je v Leviciach prvou ponukou na monosti nensilnou formou obohati stereotyp ivota dchodcov, ale aj alch obyvateov, a to v slade s mylien-kou: bez rozdielu veku.

  Cviiace prvky, ktor boli vybrat, maj zauja a zrove podpori pohybov aktivitu ud, ktor chc nieo urobi pre svoje telo a zdravie. Ich vber je v zhode s ideou o kom-plexnom zaaen a precvien celho tela. Pravidelnm cvienm a stretvanm sa bude navye posilnen nielen zdravie, ale aj so-

  cilne vzahy medzi seniormi. Na osadenie exterirovch prvkov na zlep-

  enie kondcie a zdravia starch ronkov

  zskalo Mesto Levice finann prostriedky vo vke 5536 eur.

  (autorka je hovorkya Mesta Levice)

  VEK KOZMLOVCE (Branislav tefanick) Dopravn nehodu osobnho motorovho vozidla, ktor v obci vrazilo do rodin-nho domu a zaalo horie, nahlsili levickm hasiom v pondelok 27. mja nadrnom, o 2.17 hodine. Operan dstojnk vyslal na miesto urenia techniku MB Atego 1+4. Prieskumom na mieste bolo zisten, e ide o poiar vntornch priestorov rodinnho domu, pova-lovho priestoru, asti strenej kontrukcie a osobnho motorovho vozidla. V aute bol vodi a poda informci susedov sa mali v dome nachdza alie osoby. Velite zsahu nariadil znova prehada vntorn priestory a na likvidciu poiaru nasadi dva prdy. Na hasenie strenej kontrukcie bol nasaden vysokotlakov prd a na likvidciu poiaru motorovho vozidla a vntornch priestorov rodin-nho domu bol nasaden kombinovan prd C52. Osoby, ktor boli v dome, oetrili posdky zchrannej zdravotnej sluby a odviezli ich na alie vyetrenia. Vodi motorovho vozidla, ia, vo vozidle uhorel.

  Po zdokumentovan mimoriadnej udalosti vetkmi prtomnmi kompetentnmi zlokami bolo vozidlo vytiahnut, ostatky vodia vyprosten a jednotka sa vrtila na zkladu.

  (autor je riadite OR HaZZ v Leviciach)

  NITRA (Renta Duov) De otvorench dver sa bude kona v stredu 5. jna od 10. do 16. hodiny v priestoroch Pra-coviska SR na Rzusovej ulici . 9 (konen autobusu . 7).

  Sasou programu bud plenrne prezentcie zameran na innos Pracoviska SR v Nitre a predstavenie interneto-vho portlu SR o 10. a 13. hodine.

  Pripraven s aj ukky tvorby a organizcie tatistickch zisovan a informcie z alch oblast tatistickej prce; ponohospodrska tatistika (pecializcia pracoviska); sta-nie obyvateov, domov a bytov; mestsk a obecn tatistika; informan servis; registre, klasifikcie a selnky; ternne zisovania (tatistika rodinnch tov, spotrebiteskch cien a vberovho zisovania pracovnch sl).

  V prpade nvtevy organizovanch skupn zujemcov (koly, univerzity) je mon termny plenrnych prezentci upravi poda poiadaviek zkaznkov.

  (autorka je riaditeka pracoviska SR v Nitre)

  LEVICE (Csaba Tolnai) Svojrznym spsobom oslvili deti svoj sviatok v mldenckom centre KONTAKT caf. V piatok 31. mja priiel medzi malch Levi-anov kzelnk , a to hne Amerian.

  Predveer MDD sa v podkrov centra zilo asi 80 netrpezlivch mladch, det s rodimi. Kzelnka v ervenej koeli privtali potleskom. Tracy Lesan poch-dza z USA, zo ttu Iowa, na Slovensku ije od roku 1996. U anglick jazyk na vysokej a alch kolch, s manelkou maj osem det. Tracy vystupuje po kluboch a festivaloch v rmci celho Slovenska. Od roku 2001 sa venuje ilu-zionizmu. Viac ako hodinov iluzionis-tick , vzruujce, predstavenie bolo prepojen s jeho humornm, ale aj vnym slovom (mimochodom, Tracy hovor bozvunou sloveninou). Svo-jimi ilziami a prbehmi zaujal nielen deti, ale aj ich rodiov. Vetci mohli vidie typick kzla s kovovmi kruhmi,

  miznceho Janka, splen 20 eurov bankov-ku, rusk ruletu, i splen jedlo, ktor sa razom premenilo na cukrky a in. Pri nejed-nom sle mu v tom pomhali dobrovon asistenti.

  Ilziami zdrazoval a vysvetoval kodli-vos a nebezpeenstvo zvislost, ktor roz-bjaj vzahy a loveka niia duchovne a telesne. Tracyho kzla takisto poslili aj na vysvetlenie zvesti evanjelia o Boej lske a zchrane loveka Jeiom Kristom.

  Tracyho nezitn slubu pre deti a mla-dch ocenil aj primtor Levc tefan Mik, kzelnka z Ameriky oficilne privtal, po-hostil, a odovzdal mu monografiu mesta. Ako sm Tracy neskr uviedol, ete nikdy a nikde si na neho nenaiel as iaden hlavn pred-stavite mesta. Bol milo prekvapen a va-n .

  Mldencke centrum KONTAKT je tu aj preto, aby napalo mylienky evanjelia, ktor s asto zaznvan a zdaj sa by pre dnen dobu neatraktvne. Ale prve v nich sa ukrva skuton podstata zmyslu naej cesty tmto svetom, ivotom. O tom bol v piatok kzelnk, o tom bol Tracy. Levice sa teia aj nabudce.

  (autor je riadite MC Kontakt)

  Zlodeji ohrozuj ivotn pro-stredie a svoje zdravie, ale hlav-ne ni netuiacich obyvateov, vrtane det

  Najm juh zpadnho Sloven-ska trp njazdmi zlodejov oleja. Chladiaci olej v stoiarovch trafostaniciach im vyna pr sto eur zisku, ale pre obyvateov postihnutej lokality to znamen hodiny bez elektriny a riziko poiarov. V tomto roku boli v Nitrianskom a Trnavskom kraji zaznamenan desiatky prpadov, kedy zlodeji kvli obohateniu ohrozili nielen svoje ivoty, ale vystavili obce riziku rozsiahlych poiarov a zneistenia pdy.

  Okrem chladiaceho oleja nie s zriedkavosou ani krdee medench vodiov a farebnch kovov z trafostanc nzkeho na-ptia, i samotnch dvierok roz-vodnch skr. ak popleni-ny a doivotn nsledky pri zsa-hu elektrickm prdom nehrozia iba zlodejom, ale predovetkm ni netuiacim obyvateom, naj-m deom, ktor njdu takto trafostanicu otvoren, bez zabez-peenia, povedal hovorca ZSE Jn Orlovsk. Chladiaci olej m cenu len pr sto eur, ale trafosta-nica aj s montou vyjde na tak-mer 4000 eur. Pripotajme si kody, ktor vznikn vpadkom elektriny na miestnej vrobe