of 21 /21
Шеста тематска единица Основи на менаџмент

Presentation 6 Org. Konflikti

  • Upload
    falanga

  • View
    137

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Presentation 6 Org. Konflikti

Page 1: Presentation 6 Org. Konflikti

Шеста тематска единица

Основи на менаџмент

Page 2: Presentation 6 Org. Konflikti

ДЕФИНИРАЊЕ И ПОГЛЕДИ НА КОНФЛИКТИТЕ

Важно: Конфликтите се составен дел на секој организациски систем

Што се тоа организациски конфликти???

Кои се компонентите на КОНФЛИКТОТ???

1.Страни на конфликтот

2.Конфликтно однесување

3.Конфликтни интереси

Page 3: Presentation 6 Org. Konflikti

ДЕФИНИРАЊЕ И ПОГЛЕДИ НА КОНФЛИКТИТЕ

Што се тоа организациски конфликти???

Несогласувања???

Повредувања???

Page 4: Presentation 6 Org. Konflikti

ДЕФИНИРАЊЕ И ПОГЛЕДИ НА КОНФЛИКТИТЕ

Stephan P. Robbins-прв ја нагласил разликата помеѓу:

Page 5: Presentation 6 Org. Konflikti

ДЕФИНИРАЊЕ И ПОГЛЕДИ НА КОНФЛИКТИТЕ

Заклучоци:

конфликтите се составен дел на функционирањето на организационите системи;

можат да ја подобрат, или да ја влошат состојбата зависно од приодот на менаџерите

оптимално “количество“ на конфликт е добро, оптимално ниво на конфликт

Page 6: Presentation 6 Org. Konflikti

ВИДОВИ И ТИПОВИ НА КОНФЛИКТИ

Page 7: Presentation 6 Org. Konflikti

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗА КОНФЛИКТИ

Важно: Знаете ли дека менаџерите трошат дури 30% ос своето време и енергија за решавање на конфликтните ситуации???

Запомни: Постојат 10 (десет) највообичаени причини за појавата на конфликтни ситуации ...

Page 8: Presentation 6 Org. Konflikti

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗА КОНФЛИКТИ

Page 9: Presentation 6 Org. Konflikti

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗА КОНФЛИКТИ

Page 10: Presentation 6 Org. Konflikti

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗА КОНФЛИКТИ

Page 11: Presentation 6 Org. Konflikti

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗА КОНФЛИКТИ ОСТАНАТИ ПРИЧИНИ ЗА КОНФЛИКТ

при дебатирања при аргументирања во присуство на авторитетни личности

Page 12: Presentation 6 Org. Konflikti

ДИНАМИКА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ КОНФЛИКТИ

Од појавата до завршувањето конфликтите се однесуваат со определена законитост-редослед:

- ако некој конфликт не се разреши адекватно, на површина излегуваат предходните конфликти

- со интензивирање на конфликтот се јавуваат нови и нови проблеми

- на површина се изнесуваат дотогаш неактуелни прашања

- се инволвираат луѓе кои не биле вклучени во судирот

Page 13: Presentation 6 Org. Konflikti

ДИНАМИКА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ КОНФЛИКТИ

Page 14: Presentation 6 Org. Konflikti

ДИНАМИКА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ КОНФЛИКТИ – НАБЉУДУВАЊЕ НА ПОИНАКОВ НАЧИН-ФАЗЕН

Page 15: Presentation 6 Org. Konflikti

ПОСЛЕДИЦИ ОД ИНТЕРГРУПНИТЕ КОНФЛИКТИ

Важно: На крајот од конфликтот резултатот е ФУНКЦИОНАЛЕН ИЛИ НЕФУНКЦИОНАЛЕН

во зависност од

1. нивото на конфликт;

2. организациска структура и култура;

3. начини на третирање на конфликтот- корист од конфликтите

Page 16: Presentation 6 Org. Konflikti

ПОСЛЕДИЦИ ОД ИНТЕРГРУПНИТЕ КОНФЛИКТИ-ПРОМЕНИ

Промени во рамки на групите:- пораст на кохезивноста на групата- зголемено фокусирање на задачите- појава на АВТОКРАТИЈА

Промени во односите меѓу групите- негативистички ставови (непријателство)- искривена перцепција- намалена комуникација- зголемено набљудување

Page 17: Presentation 6 Org. Konflikti

ПОСЛЕДИЦИ ОД ИНТЕРГРУПНИТЕ КОНФЛИКТИ-ПРОМЕНИ

ИНТЕРГРУПЕН КОНФЛИКТ

ИНТРАГРУПНА КОХЕЗИЈА

Page 18: Presentation 6 Org. Konflikti

УПРАВУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИТЕ

Запомни:

Менаџерите треба да ги управуваат конфликтите Менаџерите треба да “господарат” со

конфликтите Реакциите се во насока:

- избегнивање;

- спротивставување;

- комуницирање

Page 19: Presentation 6 Org. Konflikti

МЕТОДИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИТЕ

Page 20: Presentation 6 Org. Konflikti

ИНТЕГРАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТОТ

Интергрупниот конфликт се претвара во заедничко решавање на проблемот

Менаџерите се главни поттикнувачи на чувството за заедничко решавање на проблемот

Познати се 3 (три) методи за интегративно решавање на проблемот

Page 21: Presentation 6 Org. Konflikti

Три методи за интегративно решавање на проблемот